Obsah

Střet zájmů

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů dále jen („zákon“) ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“), která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení (dále jen „registr“). 

Žádost o nahlédnutí do registru oznámení

 

U Obce Milotice vede registr evidenční orgán, kterým je:

starosta Obce Milotice

 

Nahlížení do registru

Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán žadatelům o nahlížení do registru neověřuje a také jim neposkytuje fotokopie písemností vedených v registru. 

 

Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě (dále jen „v elektronické podobě“). Pro žádost o nahlédnutí do registru je předepsaná písemná forma. Musí v ní být obsaženy jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, případně adresa pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu.

 

Žádost o nahlédnutí do registru lze podat

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->osobně u evidenčního orgánu

V takovém případě se, prosím, obraťte na pracovníka evidenčního orgánu paní Zuzanu Zahradníkovou, a to buď prostřednictvím telefonního čísla 518 619 541 či prostřednictvím

e-mailu: podatelna@milotice.cz a dojednejte si přesný termín Vaší návštěvy evidenčního orgánu. (V době její nepřítomnosti se prosím obraťte na paní Pavlínu Nápalvovou, telefon 518 619 047, e-mail: informace@milotice.cz.

 

Poté se v domluveném termínu dostavte osobně k evidenčnímu orgánu, tj. do budovy Obecního úřadu Milotice, Školní 72, Milotice.

 

Pracovníkovi evidenčního orgánu předložte vyplněnou žádost o nahlédnutí do registru, resp. od pracovníka evidenčního orgánu si vyžádejte příslušný tiskopis, kde vyplňte stanovené údaje. Údaje uvedené v žádosti pracovník evidenčního místa ověří na základě Vámi předloženého průkazu totožnosti. Poté Vám umožní nahlédnout do registru, nebo Vám udělí uživatelské jméno a přístupové heslo. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet (http://stretzajmu.mestokyjov.cz) do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti

 

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

Obecní úřad Milotice

Podatelna - registr oznámení

Školní 72

696 05 MILOTICE

 

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu 

podatelna@milotice.cz

Po ověření žádosti o nahlédnutí do registru, Vám pracovník evidenčního orgánu udělí uživatelské jméno a přístupové heslo, které Vám doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. Uživatelské jméno a přístupové heslo Vás opravňuje nahlížet (http://stretzajmu.mestokyjov.cz) do registru v elektronické podobě z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.

 

Technické podmínky nahlížení do registru

Oznámení v registru jsou zveřejňována jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč, např. Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Amos Software. 

 

Poučení

Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, s výjimkou uvedenou v § 13 odst. 5 zákona, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zpracováváním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Přestupku se dopustí ten kdo používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře, dále ten kdo neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru. Za uvedené přestupky lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

 

­­Základní dokumenty

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“).

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dokument PDF, 200 KB).

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->Formulář pro podávání oznámení (dokument DOC, 150 KB).

 

Sdělení evidenčnímu orgánu

Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

 

Sdělení lze podat

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->prostřednictvím provozovatele poštovních služeb 

Obecní úřad Milotice

Podatelna - registr oznámení

Školní 72

696 05 MILOTICE

 

<!--[if !supportLists]-->§ <!--[endif]-->elektronicky do elektronické podatelny evidenčního orgánu 

podatelna@milotice.cz

 

Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo; bylo-li sdělení učiněno v elektronické podobě, lze odpovědět též tímto způsobem. 

 

Ochrana osobních údajů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů stanoví v § 18 odst. 2, že správce, který provádí zpracování osobních údajů podle § 18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle § 35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou.

 

Účel zpracování:

Vedení registru a plnění dalších povinností v souladu se zákonem.

 

Kategorie osobních údajů:

Jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování, údaje o vykonávaných činnostech, o majetku, o příjmech, darech a závazcích.

 

Kategorie subjektu údajů:

Veřejní funkcionáři uvedeni v § 2 odst. 1 písm. k) a m) a v § 2 odst. 2 písm. e) zákona, žadatelé o nahlížení do registru podle § 13 odst. 2 zákona, sdělovatelé podle § 13 odst. 6 zákona a oznamovatelé podle § 13 odst. 8 zákona.

 

Kategorie příjemců:

Žadatelé, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Doba uchování:

Oznámení – 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného činitele.

Žádost o nahlížení – 5 let ode dne jejího podání.

Poté bude s písemnostmi nakládáno v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Úterý, 01 červenec 2008