Obsah

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo zvýšení počtu a výměry krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability. Cílem bylo rozčlenění velkých bloků orné půdy a ozelenění zemědělsky intenzivně využívané krajiny a s tím související posílení ekologické a protierozní funkčnosti krajiny. Předmětem byla výsadba stromů, lesnických sazenic, keřů a travního porostu. Součástí je také následná péče v délce tří let.

Úpravy byly provedeny za podpory Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí 2014-2020.

tabulka

biokoridor