Obsah

CzechPOINT                 

Czech POINT:  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál.

Postup vydávání ověřeného výpisu
Před tím než půjdete na Czech Point, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup je veřejnou listinou.

logo CzechPOINT

Požádat můžete o vydání těchto výpisů:
·    rejstřík trestů
·    rejstřík bodového hodnocení řidičů
·    insolvenční rejstřík
·    katastr nemovitostí
·    obchodní rejstřík
·    kvalifikovaných dodavatelů
·    živnostenský rejstřík

Informační systém datových schránek:
·    zřízení datové schránky
·    zrušení datové schránky
·    zneplatnění přístupových údajů a vydání nových

Konverze dokumentů:
·    autorizovaná konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby
·    autorizovaná konverze dokumentu z listinné podoby do elektronické podoby

Ostatní podání:
·    registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
·    registr živnostenského podnikání pro FO
·    registr živnostenského podnikání pro PO

VÝPIS  Z  REJSTŘÍKU TRESTŮ
·    osoba, které  se výpis z evidence  Rejstříků trestů  týká  předloží  platný občanský průkaz     nebo cestovní pas
·    zmocněnec předloží   úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas
Výpis se vydává na počkání
Poplatek 100,- Kč v hotovosti

VÝPISY Z  KATASTRU NEMOVITOSTÍ
·    je třeba vědět název katastrálního území a číslo Listu vlastnictví  nebo katastrálního území a parcelní číslo nebo katastrálního území a číslo popisné nebo evidenční
Výpisy se vydávají na počkání
Poplatek 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další i započatou stranu výpisu  v hotovosti

VÝPISY Z OBCHODNÍHO A ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Obdržíte aktuální, či úplný výpis z obchodního rejstříku
·    je třeba znát základní údaje k vyhledání výpisu (tj. jméno či název oprávněné osoby, IČ, název firmy aj.
Výpisy se vydávají na počkání
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ  ŘIDIČE
Obdržíte výpis z bodového hodnocení soby z Centrálního registru řidičů (stav trestných bodů, kromě těch, o kterých je rozhodováno ve správním řízení).
Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
·    předložíte platný občanský průkaz a řidičský průkaz
Výpis se vydává na počkání
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

INSOLVENČNÍ  REJSTŘÍK
Obdržíte výpis z insolvenčního rejstříku
·    je třeba znát identifikační číslo organizace nebo podle osobních údajů, což je fyzická osoba podnikající nebo nepodnikající
Výpis se vydává na počkání
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝSTUPU ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Obdržíte ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást  Informačního systému o veřejných zakázkách. Výpisem může dodavatel v zadávacím řízení veřejné zakázky nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
·    je třeba znát IČO organizace evidované v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis se vydává na počkání
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ  ISOH – Informační Systém Odpadového Hospodářství
Obdržíte oprávněný přístup do MA ISOH za účelem podání agendy nebo její kontroly. Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.
·    identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, CzechPOINT jej na místě vystaví)
·    živnostenské oprávnění
·    identifikaci žadatele – platný občanský průkaz
·    plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně. Plná moc musí obsahovat úředně ověření podpis a musí být vystavena na následujícím formuláři.
Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identifikaci provozovny, pro kterou se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
Výpis se vydává na počkání
Poplatek  100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou i započatou stránku v hotovosti

DATOVÉ SCHRÁNKY
V souvislosti s účinností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek a slouží jako servisní modul.
Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma.
Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,- Kč.


AUTORIZOVANÁ KONVERZE DOKUMENTŮ
Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze  z   listinné  do  elektronické  podoby   -   zákazník  přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby - elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
Vyřídí se na počkání
Poplatek 30,- Kč za každou započatou stránku v hotovosti


Pracovníci helpdesku jsou připraveni odpovídat na Vaše dotazy v pracovní dny mezi 8 a 18 hod.

Telefonní číslo: 844 147 148

Emailová adresa: helpdesk-czechpoint@cpost.czDalší informace lze nalézte na oficiálních stránkách Czech POINT:  www.czechpoint