Obsah

1988

Úvod


Předání kroniky nové kronikářce

Za přítomnosti předsedy MNV Josefa Lungy jsem dne 1. září 1988 převzala kroniku obce Milotic od dosavadní kronikářky Jarmily Sedlaříkové, která se z Milotic odstěhovala. Obecní kronikářkou mě jmenovala rada MNV dne 7. února 1989.

Jmenuji se Dobromila Lužová, rozená Němcová. Narodila jsem se 24. května 1934 ve Věteřově v rodině živnostníka, otec měl malý vesnický obchod, matka byla v domácnosti. Mám 1 bratra. Vystudovala jsem střední zdravotnickou školu v Gottwaldově, pracovala jsem jako zdravotní sestra v nemocnici v Kyjově, později v Ústavu sociální péče pro mládež v Kyjově a v roce 1988 jsem odešla do důchodu.

Manžel Jan Luža, učitel, v současné době důchodce. Máme 3 děti, které jsou již samostatné. Do Milotic jsme se přistěhovali v roce 1960.

Uplynulý rok byl obdobím velmi náročným a složitým jak v oblasti hospodářského, tak i společenského života. Můžeme však současně říci, že to byl pro všechen náš lid velmi úspěšný rok prožitý v míru. Přispěly k tomu i významné mezinárodní události, zejména realizace některých zásadních mírových iniciativ Sovětského svazu a dalších socialistických zemí. Důstojným způsobem jsme oslavili 40. výročí vítězství československého pracujícího lidu nad reakcí, 70. výročí vyhlášení samostatného státu Čechů a Slováků a 20. výročí schválení zákona o československé federaci. Občané naší vlasti využili těchto výročí k rozvoji široké pracovní aktivity a společenské iniciativy na splnění plánovaných úkolů letošního roku a závěrů XVII. sjezdu KSČ. V celé naší společnosti nadále pokračoval proces přestavby s rozvojem socialistické demokracie v souladu s usnesením posledních zasedání ÚV KSČ.

Přes řadu složitých problémů jsme opět pokročili v urychlení ekonomického a sociálního rozvoje naší společnosti. Náš lid tak jako vždy v minulých letech i v letošním roce se ctí splnil plánované úkoly a v mnoha směrech je i překročil.

 


Místní národní výbor

Ve volbách v roce 1986 bylo zvoleno do MNV Milotice 34 poslanců, z toho 12 žen a 22 mužů. 18 poslanců je organizováno v KSČ, 3 členové v ČSL a 13 poslanců je bez politické příslušnosti. V současné době má MNV 33 poslanců, jeden poslanec rezignoval.

Nejvyšším orgánem MNV je plenární zasedání. Plenární zasedání i rada MNV se řídí zpracovaným plánem činnosti a pečlivě sledují a projednávají plnění volebního programu NF. V tomto směru bylo za rok 1988 dosaženo velmi dobrých výsledků a je přáním všech našich občanů, aby se tato činnost dále dařila. V soutěži NV v rámci okresu umístila se naše obec ve své skupině na 2. místě s finanční odměnou 20.000 Kčs.

Plnění hlavních úkolů volebního programu NF bylo pravidelně projednáváno a hodnoceno v průběhu uplynulého roku v radě MNV, na plenárních zasedáních NV, na výborových i členských schůzích strany. Zhodnocení plnění plánu NV bylo rovněž podrobně provedeno na podzimním veřejném shromáždění občanů.

Schůzová činnost: V účasti poslanců na schůzích pléna NV i rady NV bylo za uplynulý rok dosaženo stanovené procento, tzn. u pléna byla účast nad 80% a u rady nad 90%. V 1. pololetí roku 1988 nebylo v plénu NV ani v radě NV stanovené procento účasti dosaženo. Z toho je zřejmé, že ve 2. pololetí se účast poslanců v obou orgánech NV zlepšila. Účast v radě NV se zlepšila po odvolání poslance s. Vlčka a schválením s. Miloslava Martináska a člena rady NV od 1.7.1988. Rovněž ve srovnání s rokem 1987 nastalo zlepšení, ale jen u pléna NV. V roce 1987 byla účast na plénu NV pouze 74,2% v roce 1988 se účast zvedla na 80,8%. Je to zlepšení poměrně velké, ale i přesto je třeba účast některých poslanců na plénu NV zlepšit. V radě NV bylo v roce 1988 dosaženo stejné účasti jako v roce 1987, tj. 90,3%.

Plenární zasedání NV se konalo 6x s průměrnou účastí 80,8%.

Rada MNV zasedala 24x s průměrnou účastí 90,3%.

Komise NV

Komise finanční schůzovala 12x s průměrnou účastí 90,5%
Komise výstavby schůzovala 12x s průměrnou účastí 79,8%
Komise OVP schůzovala 12x s průměrnou účastí 85,7%
Komise MH, obchodu a služeb schůzovala 12x s průměrnou účastí 85,7%
Komise školská a kulturní schůzovala 12x s průměrnou účastí 84,4%
Komise sociální a zdravotní schůzovala 12x s průměrnou účastí 86,9%
SPOZ schůzoval 12x s průměrnou účastí 82,7%
Aktiv TOŽP schůzoval 12x s průměrnou účastí 81,3%

Účast poslanců NV a volených členů na schůzích komisí lze hodnotit vcelku dobře až na komisi výstavby, kde je účast slabší. Absenci v komisi dělá poslanec s. Vlček, který se ze služebních důvodů nemůže schůzí komise zúčastňovat.

Hovory s mládeží

Hovory s mládeží se stejně jako v minulých letech konaly i v roce 1988. 2x ve spolupráci s Klubem NV, školskou a kulturní komisí a se ZO SSM. Jarní “Hovory” se konaly na téma Čtyřicáté výročí Únorových událostí. Účast mládeže i úroveň byla dobrá. Téma podzimních “Hovorů” bylo zaměřeno na škodlivé vlivy kouření. I zde byla dobrá účast i úroveň přednášky.

Na podzim se konalo veřejné shromáždění občanů a účastnilo se ho 92 občanů. Skládání účtů poslanců probíhalo dle zpracovaného plánu na plenárních zasedáních a na výročních schůzích organizací NF.

Výstavba

Na úseku výstavby obce: tak jako každoročně byl na tomto úseku i pro rok 1988 uzavřen složkami NF a občany celoroční závazek na plnění VP NF a to v investiční části akce Z. Závazek byl uzavřen i v části neinvestiční. V investiční části akce Z byl uzavřen závazek v počtu 8.424 hodiny, odpracováno bylo 10.471 hodin, což činí plnění na 124,3%, na 1 obyvatele bylo tedy v průměru odpracováno 5,65 hodiny. Budovaly se 2 akce Z – vodovod rozvodná síť a zahrádkářské zařízení.

Práce na vodovodu byly prováděny jednak svépomocí, jednak dodavatelsky JmVaK Hodonín. Na plánovanou HD 1 mil. 100 tis. Kčs byla vytvořena hodnota díla 1 mil. 650 tis. Kčs. Na plán FN 1 mil. bylo čerpání 1 mil. 312 tis. Kčs a na akci bylo odpracováno 3.987 hodin.

Zahrádkářské zařízení – na plánovanou HD 269 tis. Kčs byla vytvořena hodnota díla 269 tis. Kčs. Na plán FN 230 tis. bylo i čerpáno 230 tis. Kčs a bylo odpracováno 4.994 hodin. Tuto akci se nám nepodařilo dokončit v plánovaném termínu, tj. do 30.11.1988 – termín dokončení výstavby byl prodloužen do 30.6.1989.

Dodatečně byla do plánu zařazena investiční akce Z – odvodnění sportoviště – akce byla zahájena 1.8.1988 a ukončena 31.12.1988 s rozpočtovým nákladem – na plánovanou HD 60 tis. Kčs byla vytvořena HD 60 tis. Kčs. Na celkový plán HD 1 mil. 429 tis. byla vytvořena hodnota díla 1 mil. 979 tis. Kčs. Na plán FN 1 mil. 270 tis. Kčs bylo čerpání 1 mil. 572 tis. Kčs.

Na úseku neinvestiční části akce Z byl uzavřen závazek v počtu 71.920 hodin, odpracováno bylo 128.353 hodin, což činí 178,5%, na 1 obyvatele bylo odpracováno 69 brigádnických hodin.

Opět se nám nepodařilo zahájit průtah státní silnice II. třídy směr Hodonín – Kyjov. Ve spolupráci s MNV Vacenovice byly dokončeny práce na výstavbě vodojemů. Bylo dokončeno vybudování rozvodu el. sítě NN včetně VO v oblasti Kanál. V současné době se pracuje na zprovoznění trafostanice. Byly dokončeny práce na ZTV k RD Díly – elektro včetně rekonstrukce elektrické sítě v ulicích Cihelny, Záhumní a Záluží. Nebyla zahájena generální oprava objektu kina na budovu pošty. Byla dokončena oprava RD č.p. 206 a byl zde zahájen provoz. Ve druhé polovině roku byla zahájena výstavba NS.

V radě ONV byl schválen PÚ výstavby III. etapy kanalizace a ČOV a zpracovává se PD s tím, že zahájení výstavby ČOV bude v květnu 1990, dokončení v listopadu 1994 a zahájení výstavby III. etapy kanalizace bude v dubnu 1989, konec v září 1991.

Byl dokončen chodník směrem ke kostelu na Zafáří. Byla dokončena studie dostavby KD, areálu u Šidlen a rozšíření sportoviště – zatím není zpracována studie pro výstavbu obřadní smuteční síně. Byla zahájena příprava výstavby ZTV k rod. domkům v lokalitě Záhumní zpracováním PD.

Nedaří se nám stále na úseku životního prostředí, tzn. v budování parčíků a zelených ploch a v jejich údržbě. V roce 1988 na plán výstavby – povolení 9 RD bylo povoleno 16 RD a na plán kolaudace 14 bylo skutečně 8.

Služby

Na úseku MH, obchodu a služeb: Od 1.8.1988 byla dána do provozu výrobna cukroví. V závěru roku bylo zakoupeno kolové rypadlo DH112. Byl zrealizován výdej propan-butanových lahví. Prováděla se pravidelná kontrola i úprava skládky PDO, skládka byla prohloubena, ale její kapacita je maximálně do konce roku 1989.

Na základě žádostí občanů se vydává povolení z poskytování služeb dle vyhlášky č. 1/88 sb. jako vedlejší i jako hlavní zaměstnání – 1 povolení malíř – natěrač.

V uplynulém roce se neuskutečnilo společné zasedání komise MH, obchodu a služeb, funkcionářů NV, vedoucích prodejen a provozoven Jednoty, spotř. rady, DV Jednoty a zástupce Jednoty Hodonín.

Činnost komise MH, obchodu a služeb a spotř. rady byla pravidelně vyhodnocována v radě NV i v plénu NV. V činnosti jsou ještě velké rezervy, hlavně v kontrolní a řídící činnosti v oblasti zásobování, v povolování uzavírání prodejen a provozoven apod.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbory pro občanské záležitosti oslavily v roce 1988 35 let svého trvání. Tento jubilejní rok byl podnětem k hodnocení práce Sboru, umožnil poděkovat členům sboru za významnou společenskou činnost, ale byl i zamyšlením jak obohatit cestu k lidským srdcím v okamžicích jejich nejinternějších dojmů a nálad.

Členové sboru se schází 1x za měsíc. Činnost se řídí plánem práce, který je podle potřeb doplňován. Sbor má nyní po doplnění 10 členů, kteří zatím pracují kolektivně, ale každý plní svěřené úkoly. Se sborem spolupracuje smuteční řečník, 3 recitátorky, varhanice, fotograf, zdravotní sestra, zpěvačky – dívčí skupina, děti MŠ a ZŠ. Ze složek NF hlavně ČSŽ, dále Klub NV, SSM a PO SSM.

Ze všech obřadů prováděných naším sborem je nejvíce sňatků. V průběhu zní písně v podání dívčí skupiny doprovázené varhanicí a při obřadu se střídají recitátorky. Z delších obřadů můžeme jmenovat vítání dětí do života. Vítáme společně 4 až 5 dětí. Krátké pásmo básniček vhodných pro tuto slavnost připravují učitelky MŠ s dětmi a žákyně ZŠ. I zde účinkuje dívčí pěvecká skupina. Rodiče s dětmi zvou osobně členky sboru. Dalšími významnými akcemi sboru jsou: setkání a přijetí 50letých občanů a rodáků, přijetí nejlepších žáků, kteří ukončili docházku na ZŠ, předání občanských průkazů a beseda s důchodci.

Velmi dojemné bývá setkání s občany, kteří oslavují 50, 60 let společného života. Při těchto obřadech se snažíme, aby jubilantům blahopřáli básničkou či písničkou nejmladší členové rodin – jejich vnuci a pravnuci. K obřadům jsou zváni i bývalí zaměstnavatelé jubilantů, členky ČSŽ.

Nejvážnější a nejsmutnější je příprava posledního rozloučení. Zde se stále potýkáme s nedostatkem materiálů, ale hlavně lidí, kteří by smuteční obřad zajistili. Problémy nejsou s recitátory, ale se zpěvem. V roce 1988 byly vypraveny 3 občanské pohřby. Při církevním obřadu se rozloučí se zesnulým smuteční řečník. V listopadu byla provedena vzpomínka za zemřelé. Sbor upravuje vývěsní skříňku na hřbitově. Pozůstalým zasíláme kondolence.

Velkou odezvu mají návštěvy v rodinách. Členové sboru pravidelně navštěvují nejstarší občanku, manželské dvojice před výročím sňatku, před vítáním dětí apod. Z dalších akcí, které sbor uskutečnil, jsou besedy s rodiči prvňáčků, besedy s branci, rozloučení s MŠ, vítání prvňáčků.

Členky sboru se starají o agitační skříňku v budově MNV, na hřbitově, sbor zapůjčuje materiál i agitačnímu středisku. Výjezdní zasedání pléna MNV na státním zámku v sále předků vyzvedlo 35. výročí založení sboru a poděkovalo všem, kteří se podílí na dobré práci sboru.

 

Finanční hospodaření MNV za rok 1988

 

Výdaje

 

Organizace

Rozpočet

Úprava rozp.

Čerpání Kčs

Vodní hospodářství

20 000

+30 000

42 337,00

Doprava

-

+13 000

12 827,00

Školství

877 000

+126 000

961 404,56

Kultura

21 000

+62 000

73 541,98

Vnitřní správa

57 000

+135 000

86 564,58

Sociální věci

12 000

-

11 800,50

Místní hospodářství

172 000

+30 000

202 074,87

Výstavba obce

698 000

-

545 767,90

Akce Z

1 148 000

+433

1 585 590,23

Jiné investice

-

-

3 624 117,90

Výdaje celkem

   

7 146 026,52

 

 

 

Kčs

Příjmy celkem činily

7 312 832,90

Výdaje celkem činily

7 146 026,52

Zůstatek

166 806,38

 

Obyvatelstvo

 

ukazatel

celkem

z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1988 celkem

1 853

937

Počet narozených

30

12

Počet zemřelých

12

4

Počet přistěhovaných

33

15

Počet vystěhovalých

40

17

Počet obyvatel k 31.12.1988

1 864

943

 


Kultura


Klub MNV

jednotný plán kulturní, tělovýchovné a branné činnosti byl řízen upřesněnými čtvrtletními plány, které byly upřesňovány ve spolupráci všech složek NF vždy v předchozím čtvrtletí. Sestaven byl podle směrů činnosti a to: mimoškolní výchova a vzdělávání, zájmová umělecká činnost, společenská zábava, politicko-organizátorská práce.

Hodnocení mimoškolní výchovy a vzdělávání

Za hodnocené období se uskutečnilo několik hodnotných přednášek a výstav. Celkem provedly složky NF 16 přednášek, 3 výstavy a dalších 27 akcí mimoškolní výchovy a vzdělávání. Z přednášek můžeme vzpomenout školení řidičů, Vítězný únor, chov zvířat, přednáška lékařská, o víně a ovocnářství, péče o zdraví atd. Z dalších akcí: slavnostní shromáždění k Únoru, divadelní představení, oslava MDŽ, výstava vína a drobného zvířectva, branné odpoledne k MDD, setkání padesátiletých rodáků, předávání plaket Dr. Jánského atd.

Klub NV uspořádal pro děti MŠ a druhých ročníků ZŠ divadelní představení “Červená Karkulka” a “Za horami, za dolami”. Přestavení provedla divadelní skupina Zvoneček z Ústí nad Labem.

V místní lidové knihovně se uskutečnilo 5 výstav knih k Vítěznému únoru, o přírodě, s vojenskou tématikou, výstava knih pro nejmenší a beseda ke Dni studentstva.

Z výstav, které proběhly v naší obci, to byla výstava vína, kterou pořádal ČSZ. Výstava byla velmi dobře organizována a navštívena. V prosinci byla uspořádána výstava starších ročníků vín. Tato akce byla uspořádána poprvé a měla by získat tradici. Další velmi dobrou výstavou byla meziokresní výstava drobného zvířectva a to okresu Hodonín a Senica ve státním zámku. Výstava se uskutečnila v sobotu a v neděli 24. a 25. září. Výstavu shlédlo velké množství zájemců z Milotic i širokého okolí. V měsíci prosinci ČSL uspořádala výstavu betlémů a vánočního pečiva.

Hudební kurz pokračuje po prázdninovém volnu a to výukou na cimbál a housle. Hudební kurz na housle je plně obsazen. Má pravidelné hodiny vyučování. Žáci kurzu vystoupili u příležitosti oslav MDŽ. Nespokojenost je s hudebním kurzem na cimbál. Od začátku školního roku proběhl jen 2x. Proto byl dočasně přerušen a svoji činnost zahájí v měsíci lednu, kdy bude zahájena i výuka na basu.

Zájmová umělecká činnost

Společným aktuálním úkolem je nadále zvyšovat především kvalitu zájmové umělecké činnosti, její socialistický charakter při důsledném uplatňování norem socialistického způsobu života a využívání volného času našich občanů.

Práce na tomto úseku byla zaměřena především na práci slováckého krúžku. Ten začal letos pracovat ve stejném složení jak po stránce vedoucího tak i tanečníků. Jeho práce v tomto období byla zaměřena na zdokonalování zpěvů a tance. V měsíci dubnu se pilně připravoval na soutěž, která se uskutečnila 15. května v Čejkovicích a to v II. soutěžní kategorii. Program trval 18 minut a bylo předváděno pásmo zpěvů a tanců s pochováváním basy. V soutěži obsadil krúžek 3. místo. Dále byla hlavní činnost zaměřena na přípravu a nácvik na národopisný festival Milotice 88. tento se uskutečnil ve dnech 13. A 14. srpna na přírodním areálu u Šidlen. Festival probíhal ve 2 dnech a to v sobotu Klenotnice a v neděli dětský a hlavní program. V sobotu na klenotnici účinkovalo 155 účinkujících, návštěva 631 diváků. Klenotnice byla hodnocena velmi dobře. V neděli odpoledne byl koncert dětské dechovky z Ratíškovic, pak dětský program a v hlavním programu vystoupily soubory tak jako v okresní soutěži. V neděli účinkovalo 437 účinkujících, návštěva 800 diváků. Hodnocení festivalu proběhlo 12. září. Další akcí byly slovácké hody s věncem. V sobotu byla taneční zábava a stavění máje, v neděli průvod vesnicí a hodová zábava. Po dva dny hrála dechová hudba Miločanka a v pondělí Vonička ze SZK Dubňany.

Divadelní soubor neuskutečnil vlastní představení a jeho činnost déle stagnuje.

Společenská zábava

Tento rok byl v měsíci lednu zahájen plesovou sezónou. Celkem bylo 6 plesů a fašaňková zábava. Plesy byly: rodičovský, požárnický, zahrádkářský, JZD Rozvoj, maškarní a ples mladých. Klub MNV ve spolupráci se ZO SPO uspořádal Mezinárodní soutěž ve společenském tanci na kulturním domě. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev z NDR, Polska a ČSSR, celkem 12 tanečních párů. Soutěž měla své garanty, kteří předávaly ceny. Soutěž navštívilo 310 diváků a chtěli bychom v této akci pokračovat. Plesů a fašaňkové zábavy se zúčastnilo celkem 1.180 diváků, což představuje 168 na 1 akci.

Dále bych připomněl zdařilý estrádní večer s Luďkem Sobotou, vystoupení dechového souboru Moravěnka, 2 výchovné koncerty na státním zámku, country skupinu Schovanky, vánoční koncert dechové hudby Skoroňáci, besedy u cimbálu i další zábavné programy. Sem je třeba uvést řadu tanečních zábav pro mládež s beatovými skupinami. K těmto i k některým výše uvedeným akcím bylo často využíváno areálu u Šidlen.

Je pravdou, že taneční zábavy pro mládež jsou pro pořádající organizace zdrojem rychlého zisku. Na nich se často schází mládež z širokého okolí, bohužel mládež příliš mladá, ve většině do 18 let, která se pak někdy neumí chovat po cestě domů ze zábavy a my starší nedovedem pochopit způsob celé jejich zábavy. Můžeme říci, že tanečních zábav pro mládež bylo dostatek a většinou byly po organizační stránce i dobře zabezpečeny.

Politicko organizační práce

Vedení klubu se scházelo pravidelně jednou týdně. Nepravidelně se scházela rada klubu. Upřesnění plánu bylo prováděno se složkami NF každé čtvrtletí. Koncem měsíce března provedly pracovnice OKS v Hodoníně kontrolu účetnictví za rok 1985 až 1987 a nebylo zjištěno žádných závad. Ve směně NF odpracovali členové klubu 40 brigádnických hodin na úpravě KD. dále bylo odpracováno 32 hodin na úklidu po malířích.

Mateřská škola I.

Školní rok 1987-88 byl zahájen 1. září 1987. Pro tento školní rok bylo přijato do naší jednotřídní MŠ 35 dětí, z toho 20 chlapců a 15 dívek. Pro provoz školy je stále využíváno budovy bývalé ZŠ, která v letošním roce dovršila stáří 105let. Generální oprava budovy, která byla plánována na rok 1988 se z finančních důvodů odkládá na další pětiletku. Práce všech zaměstnanců je v takové budově velmi ztížena, ať se týká provozních nebo pedagogických pracovníků a vyžaduje maximální úsilí.

Organizace školy: Stav pedagogických pracovnic zůstává nezměněn – Slováčková Anežka, ředitelka, Vodáková Jarmila, učitelka. U provozních pracovnic nastala změna – Žůrovcová Zdena, která zde pracovala jako školnice, odchází a na její místo nastupuje nová pracovní síla Procházková Jaroslava. Do pracovního poměru nastoupila od 1.6.1988.

Výchovné výsledky: Při plánování výchovné práce se vycházelo ze závěrů XVII. sjezdu KSČ a z rozpracování Hlavních úkolů resortu školství, ze závěrů z Celostátní konference učitelů z roku 1984. Výchovná práce s dětmi byla zaměřena na upevňování mravní výchovy a kladných vzájemných vztahů mezi dětmi, na upevnění uvědomělé kázně, rozvíjení kolektivních vztahů. Průběžně se u dětí vytvářel správný vztah k péči o své zdraví – volbou vhodného oblečení, které musíme přizpůsobit počasí a podmínkám ve škole.

Každý měsíc děti pravidelně navštěvovaly filmové představení v Kyjově v kině Panorama. V prosinci byla uspořádána ve škole besídka pro rodiče. Veřejného vystoupení se děti zúčastnily na oslavách MDŽ pásmem Kouzelné zrcadlo. Pionýrská skupina ZŠ zahrála pro děti maňáskovou scénku. Na ukončení školního roku a na MDD byl uspořádán táborák s tradičním opékáním špekáčků pro obě mateřské školy.

Spolupráce se SRPŠ je dobrá, rodiče ochotně na požádání pomáhají při odstraňování drobných závad, které se v průběhu roku vyskytují. 29.6. byl uspořádán společný výlet rodičů s dětmi do Dunajské Stredy. Počasí výletníkům přálo, děti i rodiče prožili pěkný společný den. Prázdninový provoz školy byl ukončen 7.8.1988.

Mateřská škola II.

Na školní rok 1987-88 bylo v MŠ II. zapsáno 60 dětí. 35 dětí v předškolní třídě a 25 ve třídě mladších dětí. Pro velký počet předškolních dětí bylo nutné umístit 1 předškoláka na MŠ I.

Na MŠ II. pracují: Jestřábová Ludmila, ředitelka, Balusová Miluše, učitelka, Jurkovičová Taťána, učitelka, Balíková Jana, učitelka.

V tomto roce se začalo pracovat podle nových tématických plánů. Výchovná práce se řídila pracovním plánem školy, který vychází ze stranických usnesení, Celostátní konference učitelů a pokynů ONV v Hodoníně. Jedním z hlavních úkolů bylo stanoveno prohlubovat práci na úseku jazykové výchovy dětí, se zaměřením na rozvíjení správné výslovnosti. Dalším důležitým úkolem bylo sjednocení působení rodiny a školy při procvičování správné výslovnosti doma. Od září 1987 probíhá na všech MŠ okresu Hodonín realizace Opatření proti akutním nemocem dýchacích cest. Je využíváno otužování vzduchem, děti cvičily dlouho do podzimu venku, na zahradě MŠ. Dále je věnována velká pozornost realizaci mravní výchovy, světonázorové a atheistické výchově. Do výchovné práce MŠ se pomalu dostává program elektronizace. Průběžně je ve výchovné práci využíváno významných výročí, velká pozornost je také věnována otázce výchovy k péči o životní prostředí.

Od měsíce března byly předškolní děti zařazeny do plaveckého výcviku. Děti absolvovaly 12 lekcí. V průběhu roku navštívily děti řadu kulturních akcí – filmové pohádky, maňáskové divadlo, návštěva zámku a táborák.

Budova MŠ potřebuje obnovit nátěry oken, pořídit skříně, záclony, novou pračku i další opravy, finanční možnosti však neumožňují plánované akce realizovat.

Základní škola

Školní rok 1987-88 na ZŠ byl slavnostně zahájen v úterý 1.9.1987. Žáci, učitelé i hosté se shromáždili v tělocvičně školy. Zástupkyně řed. přítomné přivítala. Zvláště srdečně byli přijati prvňáčci se svými rodiči. Po oficiálním uvítání se ujala slova Drahomíra Brázdová, ředitelka školy. Seznámila shromáždění s úkoly nového školního roku, oznámila změny v kádrovém obsazení školy a změny v učitelském sboru, hodnotila uplynulý školní rok. Na závěr popřála všem žákům mnoho studijních úspěchů. Pak přednesli hosté své zdravice. Letošního zahájení školního roku se zúčastnil zástupce SRPŠ, zástupce patronátního vojenského útvaru v Hodoníně. Ve třídách vyslechli žáci projev ministra školství. Již tradičně proběhla Hodina míru.

Na škole bylo celkem 425 žáků, z toho Milotice 245, Vacenovice 142, Skoronice 36, Vlkoš 2 žáci.

Na škole působili tito učitelé: Soňa Březinová, Ludmila Fridrichová, Karel Fiala, Eliška Eimutová, Jarmila Novotná, Jana Pavloušková, Hana Neničková, Marie Hladilová, Jarmila Sedlaříková, Jan Kuča, Marcela Sojková, Elvíra Rybová, Alena Šupálková, Svatoslava Ježková, Jan Luža, Andrej Miščík, Antonín Slezák, Danuše Boltnarová. Ředitelkou školy byla Drahomíra Brázdová, zást. ředitele Jiřina Prágrová, výchovnou poradkyní Elvíra Rybová, Skupinovou vedoucí PO Alena Herzánová, vedoucí školní družiny Jarmila Zubalíková. Okresním školním inspektorem byl Leoš Pavlica. Nově na školu nastoupily Hana Neničková, Danuše Boltnarová, Eliška Eimutová, Jarmila Novotná. Od 1.9. do 30.9.1987 působí na škole Ivana Bučková, od 2.10. do 11.10.1987 Libor Tuček a od 12.10.1987 nastupuje Antonín Slezák. Od 1.4. do 13.5.1988 působí na škole důchodkyně Anděla Šánová. Dne 7.4.1988 odchází do starobního důchodu Svatoslava Ježková, školní rok doučila jako pracující důchodce.

Předsedou výboru SRPŠ v tomto školním roce byl zvolen Cyril Nemček. Výbor pracoval podle plánu, spolupráce s vedením školy byla dobrá. SRPŠ se finančně podílelo na dopravném na výchovné koncerty, tělovýchovné akce, přispěli na koupení permanentních vstupenek na divadelní představení pro mladší žáky na KD v Kyjově a nu knižní odměny pro nejlepší žáky. Během školního roku byly uskutečněny 2 plenární schůze, po 1 v Miloticích a Vacenovicích.

Mimoškolní činnost navazuje na hlavní úkoly školy. V zájmových útvarech je organizováno 97% žáků. Na škole pracovalo 14 zájmových kroužků, které ve 12 případech vedou učitelé. Velký důraz byl kladen na kroužky tělovýchovné. Jedná se o kroužek gymnastiky, kopané, zákl. těl. výchovy, kroužky sportovní. Dále byl na škole kroužek střelecký, technický, zdravotnický, světonázorový, výtvarný.

Vedoucí vychovatelkou školní družiny zůstává Jarmila Zubalíková. Zapsáno bylo 28 žáků. V průběhu školního roku bylo dokončeno materiální vybavení učebny.

Při ZŠ působí pionýrská organizace SSM. Má 386 členů, což je 91,1% všech žáků školy. Děti jsou organizovány ve 3 oddílech Jisker, 6 oddílů všeobecných, 1 turistický, 1 technický, 1 mladý obránce vlasti, 3 oddíly praktická dívka. Na skupině pracuje 11 pionýrských vedoucích, 9 instruktorů. Počet pionýrských vedoucích byl nedostačující, rovněž jejich úroveň byla rozdílná. Skupinovou vedoucí je nadále Herzánová Alena, provdaná Lungová.

Heslem pionýrského roku bylo: Pionýrskou aktivitou plníme závěry 4. sjezdu SSM. K 70. výročí VŘSR byl uspořádán turnaj v malé kopané, sběr papíru a lampionový průvod. Ke dni LM se pionýři zúčastnili exkurze a besedy v Elektrosvitu Svatobořice. Na konci školního roku uspořádala PS zájezd pro nejlepší pionýry. Pionýři nasbírali 920 kg papíru a 20.000 kg železa. O prázdninách proběhly 2 turnusy příměstského tábora vždy po týdnu. Tábora se zúčastnilo 50 pionýrů.

Škola udržuje družební styky se školou v Čárách. Tradičně jsou pořádány akce k MDD, tentokrát na sportovištích v Čárách. Soutěžilo se ve vybíjené, kopané, hodu granátem a skoku do dálky. Ve většině disciplín zvítězili naši žáci. Organizátoři připravili dětem pěkné družební setkání. Přijetí bylo srdečné a splnilo svůj účel. Děti navázaly nová přátelství, získaly kamarády. I učitelé se během roku několikrát setkali, zástupci družební školy přijeli na slavnostní zahájení provozu nového stravovacího zařízení v Miloticích.

V měsíci březnu a dubnu proběhla na naší škole celková inspekce. Cílem inspekce bylo posoudit úroveň výchovně vzdělávací práce a její výsledky. Inspekci vykonal okresní školní inspektor Leoš Pavlica.

Školní jídelna je v provozu od 1.9.1987 a stravuje se zde 398 strávníků, průměrně denně je připravováno 366 obědů. V kuchyni pracují 4 pracovnice na plný úvazek a 2 na poloviční úvazek. V jídelně je 98 míst. Zařízení pracovalo bez větších problémů, kvalita jídel se velmi zlepšila. Vedoucí školní jídelny je Lysoňková Jarmila.

Žáci navštívili řadu koncertů a divadel v kyjově, v Uherském Hradišti, muzea, galerie, filmy, byly provedeny besedy nad knihou, exkurze a jiné. Na konci roku byla uspořádána výstava prací žáků. Naši žáci se zúčastňují různých soutěží – soutěže výtvarné, olympiáda jazyka českého, biologická, technická, Puškinův památník, soutěž v němčině, Mladý zahrádkář, Zlatá zebra, Zdatné děti. Výrazná aktivita byla v oblasti tělovýchovné. Byla uskutečněna řada soutěží v nejrůznějších sportech. Zde byli naši žáci zvláště úspěšní a získali řadu pěkného umístění, v přespolním běhu 1. místo a titul přeborníka okresu. Družstvo kopané skončilo na 2. místě v okrese. Ve 2 skupinách se uskutečnil lyžařský kurz 7. tříd, 7.A třída v Červené Vodě, 7.B třída v Bernaticích. Sněhové podmínky u obou turnusů byly dobré.

K 1.9.1987 byla dokončena a předána nová budova stravovny a mimoškolní výchovy. Slavnostního aktu se zúčastnili představitelé OV KSČ – ideologický tajemník RsDr. Školař, ONV – vedoucí odboru školství PhDr. Vondra, předseda MNV s. Lunga, zástupci VO KSČ, členové rady MNV, zástupci družební školy v Čárách, učitelé, žáci i občané obce, zástupci stavebních organizací. Od budovy MNV šel průvod obcí k ZŠ. Zde tajemnice MNV s. Prágrová zahájila a přivítala přítomné. Předseda MNV J. Lunga pronesl slavnostní projev, ve kterém poděkoval všem, kteří se na výstavbě podíleli RsDr. Školař poděkoval státním orgánům a všem organizacím i jednotlivcům za vybudování pěkného díla. Zvláště byla vyzvednuta úloha MNV při výstavbě. Předseda MNV s. Lunga předal klíče od nové budovy ředitelce ZŠ s. Brázdové, která ve svém vystoupení slíbila, že bude o nové zařízení řádně pečovat. Po prohlídce nového objektu odešel průvod do KD. Zde po uvítacím ceremoniálu a projevu byla předána čestná uznání stavebním organizacím, složkám NF i jednotlivým občanům, kteří se o výstavbu zasloužili. Slovácký krúžek Milotice přispěl ke slavnostní atmosféře svým programem, který volně pokračoval lidovou veselicí.

Na konci školního roku prospělo 423 žáků, neprospěli 2 žáci. S vyznamenáním bylo 63 žáků, s velmi dobrým prospěchem ukončilo tento školní rok 79 žáků. Na nižším stupni prospěli všichni žáci. Druhý stupeň z chování obdržel 1 žák a 3. stupeň 3 žáci. Školní rok byl ukončen 30. června 1988.

Místní lidová knihovna

Naše Místní lidová knihovna patří ke střediskové knihovně Vracov, metodičkou je s. Jagošová, která naši knihovnu metodicky vede a pravidelně navštěvuje. Vedoucí MLK je Valíčková Marie. Knihovna je umístěna v objektu farního úřadu, má 203 stálých čtenářů, z toho 171 dětí do 14 let. V průběhu roku 1988 si čtenáři vypůjčili celkem 8.214 knih. K významným politickým a kulturním událostem byly instalovány nástěnky a výstavky knih v počtu 179. Pro mládež bylo uskutečněno 5 besed. MNV platí provoz knihovny a pečuje o údržbu místností.

Zámek

Státní zámek Milotice navštívilo za sezonu 1988 celkem 31.728 platících návštěvníků. Za celé vstupné 16.041, za poloviční vstupné 15.687 návštěvníků. Z celkového počtu bylo 4.564 cizinců. K těmto číslům je nutno přičíst 774 neplatících, což byly převážně děti. Celkem tedy navštívilo státní zámek v roce 1988 32.522 návštěvníků. Tržba za prodej vstupenek byla 71.653,50 Kčs.

Pokud se týká údržby, byla provedena oprava hlavního schodiště ze zahradního průčelí zámku na náklady čs. filmu. Bylo pokračováno ve výměně střešní krytiny na hlavní budově zámku, která je nyní do konce roku 1988 vyměněna z jedné třetiny. Ve čtvrtém čtvrtletí bylo započato s revizí elektroinstalace v celém památkovém areálu.

Ve spolupráci s MNV a Klubem NV byla uskutečněna řada kulturně politických akcí – mezinárodní setkání majitelů historických motocyklů spojené s historickým šermem,4 celodenní koncerty vážné hudby v rámci prohlídek, slavnostní vyhodnocení čestných dárců krve plaketou MUDr. Jánského okresu Hodonín. Setkání absolventů kalifornské univerzity – akce Ambasador kolege, meziokresní výstava chovatelů drobného zvířectva okresů Hodonín a Senica, beseda se členy OV KSČ Hodonín a OV KSČ Senica, beseda s krajským štábem LM, beseda se členy OV Svazu požární ochrany Hodonín – Senica, beseda s příslušníky ministerstva vnitra Praha, beseda se členy OV KSČ Nitra. V areálu zámku probíhalo natáčení jugoslávsko-francouzského filmu Migrace a filmu Nebojsa.

Socialistický závazek vyhlášený na počátku roku 1988 byl řádně splněn. Bez nároku na odměnu bylo zaměstnanci zámku odpracováno 327 hodin, převážně na úklidu a běžné údržbě zámku, bylo provedeno celkem 12 besed o historii zámku. Při celkovém hodnocení nelze opomenout problémy s ubytováním sezonních průvodkyň i stálých zaměstnanců – hygienicky závadné byty, nedořešení odběru elektrické energie i další těžkosti. Celkově však byly úkoly dobré prezentace památkového objektu čestně splněny. Svědčí o tom i to, že v roce 1988 nedošlo k jediné stížnosti z řad návštěvníků. Dalším důkazem dobré prezentace památkového objektu je také to, že zahraniční oddělení Čedok Praha požádalo o umožnění prohlídky zámku v Miloticích pro účastníky zasedání zástupců cestovních kanceláří a leteckých společností z celého světa, které bude probíhat v Brně v únoru 1989.

Vedoucí správy památkového objektu je Karel Šikula.

Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, zahrada – Státní zámek Milotice pečuje o zajištění dostatečného sortimentu rostlin a květů pro dekoraci interiéru a exteriéru Státního zámku v Miloticích, dále zajišťuje odbornou údržbu a regeneraci rostlin pro státní zámek Vranov. Během roku pečovala o prezentaci zahrady, parku a bažantnice. V uplynulém roce byly opraveny kašny v zámeckém parku, provedeny asanační práce jedné čtvrtiny bažantnice, vyškolkován okrasný materiál pro Státní zámek Lednice, Valtice, Rájec, Boskovice. Zahrada má výjezdní četu, která zabezpečuje pomoc řadě státních zámků našeho kraje, pro Valdštejnskou zahradu v Praze bylo vyexpedováno 2.500 ks Buxus semp., pro potřebu jiných památkových objektů desetitisíce potřebných rostlin. Zahrada provedla zdarma výsadbu okrasných dřevin před výrobnou cukroví MNV Milotice, v socialistické péči měla parčík u kostela Prodej pro malospotřebitele se uskutečňoval jen se souhlasem krajského památkového střediska v Brně.

 


Národní fronta


Místní výbor NF pracoval v uplynulém roce v tomto složení: předseda – ing. Mikulášek Petr, místopředseda – Ježek Jaroslav, jednatel – Pavloušek Emil, členové – Kundrata Libor, Kotásek Ivan.

Výbor uskutečnil 12 schůzí za rok a sledoval činnost všech organizací sdružených v NF. Svoji iniciativu zaměřil na ideově výchovnou a politicko-organizátorskou práci ve smyslu závěrů XVII. sjezdu KSČ, své úsilí zaměřil na plnění volebního programu NF. Spolupracoval s MNV a stranickým orgánem, zabýval se přípravou a hodnocením všech pořádaných akcí v obci – oslav významných výročí, kulturně výchovné činnosti a veškerého života v obci.

Komunistická strana Československa

Výroční schůze ZO KSČ zvolila nový výbor, který pracoval ve složení: předseda – Šeďa Richard ml., místopředseda – Lunga Josef, jednatel – ing. Mikulášek Petr, hospodář – Grufík Bohumil, členové – Schüller Miroslav, Šána Jaromír, Nemček Josef.

Po výroční členské schůzi byl upraven plán práce tak, aby v hlavních bodech byl sklouben s činností rady MNV. Kromě výroční členské schůze se v roce 1988 konalo 10 členských a 24 výborových schůzí, dále proběhlo společné zasedání výboru ZO, rady MNV a předsednictva NF za účelem dalšího upřesnění postupu plnění volebního programu v obci.

V březnu proběhla veřejná schůze strany. Na jarních schůzích výbor připravoval mimo jiné oslavy osvobození obce a 1. máje, začátkem dubna proběhl agitační den, kdy agitační dvojice zvaly na květnové oslavy a zjišťovali podněty a připomínky občanů. Dále byly v organizaci projednávány otázky životního prostředí, úrovně poskytovaných služeb, plnění volebního programu NF, činnost MNV a jeho komisí a složek NF. Výbor ZO projednával také činnost ZŠ, MŠ a Klubu MNV. Pozornost byla věnována také ZO SSM.

V květnu se předseda ZO zúčastnil okresní konference KSČ. Závěry konference byly rozpracovány na podmínky naší ZO. Dvakrát do roka předseda hodnotil na členské schůzi aktivitu členů výboru a průběžně byla hodnocena aktivita všech členů organizace. Pasivní členové byli voláni do výboru k pohovorům.

Na podzimních schůzích výbor připravoval ve spolupráci s MV NF a s MNV veřejné shromáždění občanů, před kterým opět proběhly agitační dny. Schůze se uskutečnila za široké účasti občanů, její politickoorganizační zabezpečení lze hodnotit velmi kladně. Na konci roku 1988 má organizace 34 členů. Během roku zemřeli následující členové strany: Lunga Josef, Balous František, Plachá Františka.

Československá strana lidová

Místní organizace Československé strany lidové má na konci roku 36 členů. Celkem bylo za rok 9 členských a 16 výborových schůzí. Věkový průměr je přes 50 let, v posledním roce bylo přijato 6 nových členů. Členských schůzí se účastní referenti OF, kteří přednáší témata jako hospodářská situace, péče o životní prostředí, plnění závěrů sjezdu a jiné. Místní organizaci zastupují v MNV poslanci, kteří informují členské schůze o celkovém dění v obci. Poslanci se někdy setkávají s nepochopením občanů při zajišťování brigád. Členové se účastní kulturního života v obci, pracují v národopisném kroužku Klubu NV.

Organizace pečuje o údržbu hřbitova a okolí, kde po celý rok kosí trávu, při jarních směnách NF odklízí opuštěné pomníky, přiřeže keře, udržuje chodníky, kontroluje vodu v nádrži na zalévání květin. Členové jsou zapojeni při plnění volebního programu, pomáhají při výstavbě zahrádkářského zařízení a vodovodu, restaurování soch a zdi kolem kostela. Členové pracovali na opravě farní budovy, kde byla otlučena omítka, znovu nahozena a obílena. Organizace uspořádala pro své členy zájezd do Národního památníku v Mikulčicích, do poutního místa Šaštín.

Chovatelé

Základní organizace chovatelů má 30 členů. Předsedou organizace je Pavloušek Emil. V loňském roce bylo registrováno 130 ks králíků a 24 chovatelů chovalo 149 ks chovných králíků 15ti plemen. Bylo naočkováno 1.300 ks králíků proti myxomatóze, 100 ks proti králičímu moru. Sběrným surovinám bylo odprodáno 593 ks králičích kůží v ceně 4.151 Kčs. Drůbežářským závodům Velké Pavlovice bylo prodáno 107 ks králíků na maso ve váze 305 kg v hodnotě 6.100 Kčs. 23 chovatelů drůbeže velké, zakrslé a vodní odebralo a nakroužkovalo 208 ks drůbeže, vyprodukovalo asi 18.000 ks vajec. Chováno bylo 223 ks drůbeže velké 15ti plemen, 22 ks drůbeže zakrslé 4 plemen, 17 ks drůbeže vodní 3 plemen. 6 chovatelů holubů nakroužkovalo 60 ks mláďat. 6 chovatelů exotů nakroužkovalo 100 ks mláďat. Od okresního výboru Svazu chovatelů dostali chovatelé 3.620 kg krmiva.

Organizace uspořádala meziokresní výstavu drobného zvířectva Hodonín – Senica a zároveň místní výstavu. Vystaveno bylo 280 ks drůbeže velké, zakrslé a vodní, 290 ks holubů, dále ukázka kožešiných zvířat a exotického ptactva. Neúčast králíků na této výstavě kvůli králičímu moru zapříčinila i menší návštěvnost výstavy.

Při brigádách pro základní organizace odpracovali členové 670 hodin, při plnění volebního programu 150 hodin. Organizace udržuje čilé družební styky se základní organizací v Čárách, okres Senica.

Socialistický svaz mládeže

Základní organizace SSM má 18 členů, předsedkyní je Hana Dobešová. Členské schůze se konají 1x za 2 měsíce, výborové 2x za měsíc. Předsedkyně se pravidelně zúčastňuje měsíčně porad předsedů na OV SSM.

V zimních měsících o sobotách navštěvovali svazáci školní tělocvičnu, kde cvičili, hráli kopanou, vybíjenou, košíkovou. Od jarních měsíců využívají ke sportovnímu vyžití klubovnu SSM, kde hrají stolní tenis. V únoru uspořádali ples mladých, uskutečnili zájezd na přehlídku rockových skupin v Brně, čtyři svazačky se podívaly se skupinou jeskyňářů do hloubky 220 m pod zemí a přivezly si plno hezkých dojmů a zážitků.

V letních měsících uspořádala ZO taneční zábavy, některé z nich byly však slabě navštíveny. Významná byla pomoc svazáků při letním pionýrském táboře, kde působili jako vedoucí oddílů, instruktoři, táborová kuchařka. Spolu se Svazarmem a Dohlížecím výborem Jednoty připravili soutěže k MDD, přispěli částkou 500 Kčs na sladké odměny.

Svazáci navštívili Mírové slavnosti v Kyjově, uspořádali další taneční zábavy, besedu s vycházejícími žáky ze ZŠ, malování na chodníku pro žáky 1. stupně ZŠ, vypomáhali jako pořadatelé při kulturních akcích jiných organizací, v menším počtu se zúčastňovali brigád v obci.

Tělovýchovná jednota Družstevník

Tělovýchovná jednota Družstevník je poměrně velkou organizací. Má 158 členů včetně 60 dorostenců a žáků. Předsedou je Sedlář Miroslav. Stále největší základna je v oddíle kopané. Činnost tohoto oddílu hodnotí výbor TJ velmi dobře. Jsou dosahovány dobré výsledky jak v soutěžích, tak ve vystupování na veřejnosti. Mládežnické kolektivy a jejich umístění dokazují dobrou politickoorganizátorskou činnost. Do jeho výboru jsou přijímáni stále noví členové, kteří pracují velmi dobře.

Hodnocení oddílu stolního tenisu je velmi špatné. Stále není zvolen výbor, který by tento oddíl uvedl v činnost. Výbor TJ se uvedenou situací několikrát zabýval, navržení kandidáti však nepřišli. Oddíl stolního tenisu nebyl zrušen a je na výboru TJ, aby se k této situaci stále vracel, protože v obci je dostatek mladých, dobrých hráčů, kteří mají zájem o uvedený sport a chybí tedy jen obětaví funkcionáři.

Dobře je možno hodnotit práci oddílu ZRTV, kdy hlavně v zimních měsících se schází jeho členové v tělocvičně školy a věnují se rekreačním sportům. Věříme, že v tomto oddíle se vytvoří předpoklady pro nácvik spartakiádních skladeb pro rok 1990.

Především oddíl kopané se zabýval běžnou úpravou hrací plochy, úklidem areálu a okolí, hlavně při národních směnách. Byl organizován sběr železného šrotu, kterého bylo odevzdáno 355 q. Brigádnická činnost se soustřeďovala převážně na údržbě areálu, pomoc akcím Z a JZD. Na vlastních akcích bylo odpracováno 928 hodin, při akcích Z 60 hodin, při výpomocných pracích v JZD 60 hodin.

V tomto roce byla zahájena I. etapa výstavby treninkového hřiště a za pomoci MNV a JZD, kteří přispěli i finančně, je současný stav uspokojivý. Je realizováno odvodnění melioračním způsobem. Celá akce není hotová, chybí napojení na svodnici. Byly opraveny staré koupelny, dokončena elektrická přípojka nových kabin, upravena skládka s oplocením pro sběr železného šrotu.

Byl uspořádán maškarní ples s dobrým finančním efektem, dále taneční zábava v areálu u Šidlen. Přednášková činnost byla organizována především v oddíle kopané výkladem pravidel.

TJ má uzavřenou dohodu s MNV, JZD, ZŠ, Kovošrotem Rohatec, dobře spolupracuje se SSM i dalšími organizacemi NF v obci.

Svaz československo-sovětského přátelství

Výbor ZO SČSP pracoval ve stejném složení jako v roce minulém, funkci předsedy vykonával Macek Ladislav. Politickoorganizátorská a řídící činnost výboru byla na dobré úrovni, výbor se scházel pravidelně a pracoval podle hlavních úkolů plánu. Dále zajišťoval úkoly stanovené v JPKTBČ a úkoly stanovené OV SČSP.

Na plnění volebního programu v obci se podíleli členové odpracováním více než 350 hodin. Práce prováděli jednak na vlastních akcích a pak na budování zahrádkářského zařízení.

Celková činnost a také členská základna se zmenšují v důsledku přechodu některých členů do závodních odboček na svých pracovištích. Výbor zajišťoval v průběhu roku účast členů na okresních mírových slavnostech v Kyjově, dále byla zajišťována účast na krajských mírových slavnostech, které se konaly v Líšni.

Výbor organizace pečoval o doplňování členstva z řad mladých. V průběhu roku byli přijati 2 mladí členové. Významná pozornost odbočky byla věnována politickoideové činnosti, kde formou leninských besed byli členové seznamováni: s hlavními úkoly SČSP po sjezdu, s mírovou politikou Sovětského svazu, s důstojnými oslavami 70. výročí VŘSR.

Český svaz žen

Místní výbor ČSŽ se scházel pravidelně každý měsíc. Na svých jednáních řešil spolupráci se složkami NF, brigádnickou a zájmovou činnost svých členek, projednával zprávy o hospodaření, zprávy OV ČSŽ a aktuální otázky ženského hnutí. Za uplynulé období se uskutečnily 2 členské schůze. Slavnostní schůze k MDŽ se zúčastnilo 65% členek, kulturní vložku si provedly ženy samy, byly přijaty nové členky. Činnost organizace zhodnotila předsedkyně Křížová Vlasta. Vytýčila úkoly pro nastávající období, vyzvala členky k šetření elektrické energie.

Z kulturních akcí lze vyzvednout přednášku Dr. Hudečkové o Angole, oslavy MDŽ, cvičení žen a akce uskutečněné ve spolupráci s organizacemi NF – Košt vína, festival u Šidlen, oslavy 90 let založení požárního sboru. Dobrá je spolupráce se SOZ – vítání nových občánků, návštěva nejstarší občanky při příležitosti MDŽ a jejich narozenin. Naše ženy nezapomněly na starší občanky, blahopřály k MDŽ a přidaly balíček ovoce.

Členky organizace se zapojily do brigád a sběrů. Zúčastnily se sběru papíru a odevzdaly 2.400 kg sběru a 6.500 kg kovového šrotu. Na fond solidarity odeslaly 150 Kčs. V národních směnách pracovaly na parku u Pimkového, pomáhaly při úklidu výrobny cukroví.

Dohlížecí výbor

V Dohlížecím výboru Jednoty pracuje 5 žen a 2 muži a má 496 členů. 2x za měsíc provádí kontroly ve všech prodejnách v obci, to znamená v 5 prodejnách a 2 pohostinstvích. Výsledek těchto kontrol je projednán na schůzích 1x měsíčně.

Zásobování obce nejrůznějším zbožím není vždy dobré, zvláště pokud se týká chleba a levných druhů masa. Pokud se týká piva a limonád je zásobování uspokojivé.

DV započal v únoru s přebudováním prodejny obuvi na prodejnu masa. Bylo odpracováno 1.130 hodin, z toho 130 zdarma. Hodnota díla je 58.000 Kčs, úspora pro Jednotu 26.000 Kčs. Za tuto práci byl DV ohodnocen prvním místem v přebírání budov do socialistické péče jednotou Hodonín s peněžitou odměnou. Letos byly vymalovány 2 prodejny a 1 pohostinství.

Spolu se Svazarmem a ZO SSM bylo uspořádáno soutěžní odpoledne pro děti k MDD. DV přispěl částkou 700 Kčs. Přijeli vojáci a celá akce byla velmi zdařilá.

V roce 1988 bylo započato se stavbou nákupního střediska, hrubá stavba by měla být do konce června 1989 hotova. Stavba bude provedena způsobem Velox, stavbu provádí OSP Brno, školské stavby Vracov a měla by být předána za 3 roky.

DV poskytuje služby občanům půjčováním lisu a šrotovníku na ovoce. V uplynulém roce bylo hodně ovoce, ale občané tuto službu málo využívali. Další služby jsou půjčování nádobí a příborů, pečení koláčů na svatby a jiné příležitosti.

DV pečuje o park na Zafáří u Vařákového. Předsedou výboru Jednoty je František Harca.

Svazarm

ZO Svazarmu měla v uplynulé, roce

12 výborových a 2 členské schůze. Zo zajišťovala svou činnost v jednotlivých klubech.

Družstvo střelců se zúčastnilo všech 4 kol okresní střelecké ligy. A družstvo, které jezdí do Hodonína a střílí malorážkou skončilo ve skupině na 7. místě, B družstvo, které střílí v Miloticích skončilo ve své skupině na 5. místě a C družstvo na 13. místě. Rovněž umístění družstva dorostenců a družstva žen bylo uspokojivé.

Kynologický klub má 20 členů, kynologický výcvik však provádělo pouze 8 členů. Malá pozornost byla věnována i cvičišti psů a údržbě přístřešku. Byly uskutečněny 2 branněvýchovné přednášky o způsobu výcviku. Členové klubu se nezúčastnili zkoušek okresní kynologické ligy. S činností tohoto klubu spokojeni nejsme.

Motoristický kroužek v současné době nepracuje, protože podle nových bezpečnostních předpisů nemůže být využívána dílna v lihovaře. Objekt, ve kterém se svépomocná dílna nachází je v havarijním stavu a není majetkem Svazarmu. Výbor ZO spolu s OV a MNV hledají způsoby, jak situaci vyřešit.

V měsíci lednu proběhlo školení řidičů soukromých motorových vozidel. Školení probíhá ve 2 cyklech. Účast občanů na těchto akcích byla slabá. Ve spolupráci s DV a SSM bylo uskutečněno branné odpoledne k MDD: Akce velmi náročná na organizační zajištění se vydařila. ZO organizovala soutěž ve střelbě, hodu granátem, kynologové předvedli ukázku výcviku psů. Závěrem byly soutěže vyhodnoceny cenami a posezením u táboráku.

Členové ZO odpracovali v investiční části akce Z 160 brigádnických hodin, V neinvestiční části bylo odpracováno 280 hodin a na vlastních akcích 740 hodin. Členové provedli zatravnění asi 200 m2 kolem tenisového hřiště na Záluží. Předsedou ZO je Prágr Jaroslav.

Československý Červený kříž

ZO ČSČK má 253 členů z řad mládeže. Dále má 16 dobrovolných sester, které chodí každý rok na praxi do nemocnice. Má 8 dobrovolných pečovatelek, které sousedskou výpomocí pomáhají našim přestárlým občanům. OV ČSČK – sociální komise uspořádal zájezd do domovů důchodců a domovinek, kterého se zúčastnily i naše pečovatelky. Letos byl uskutečněn zájezd do Znojma a Jevišovic a naše pečovatelky se přesvědčily o práci v těchto zařízeních. Organizace pečuje o plánovaný odběr krve od čestných dárců, který se letos uskutečnil 2x. našim dvěma občanům byly předány stříbrné plakety MUDr. Jánského.

Členové organizace pomohli při soutěži mladých zdravotníků, starali se o sběr odpadových surovin, pečovali o park u zdravotního střediska, zúčastňovali se politického a kulturního života v obci, navštěvují přestárlé občany, vykonávají zdravotnickou službu při různých akcích a další. Předsedkyní ZO je Třeská Štěpánka.

Svaz požární ochrany

ZO Svazu požární ochrany oslavila v uplynulém roce 90. výročí založení sboru požárníků. Oslavy zahrnovaly okrskovou soutěž požárních družstev, ukázky požární techniky, besedy, výstavby i další kulturní akce.

Členové ZO uskutečnili 350 preventivních kontrol obytných budov, 16 prohlídek drobných provozoven, předžňovou prohlídku v JZD, relace do místního rozhlasu, výstavku práce mladých požárníků. Při plnění úkolů prevence odpracovali 170 hodin, přesto lze říci, že u preventivní činnosti i v péči o vývěsku na návsi zbývá dost prostoru ke zlepšení.

Bylo uskutečněno námětové cvičení na objektu ZŠ. Jednotka se zúčastnila dvou zásahů. 26.5.1988 pomáhala našim občanům a MŠ při záplavách a 24.7.1988 se 17 mužů zúčastnilo úspěšného zásahu při hašení požáru lánu obilí. Družstvo mužů se zapojilo do sportovní soutěže požárních družstev. Družstvo se zúčastnilo soutěží ve Vacenovicích a v Ratíškovicích.

Na úseku politickovýchovné a kulturní činnosti bylo uspořádáno 5 přednášek, 2 besedy o požární ochraně s občany a 2 s mládeží. ZO uspořádala požárnický ples a byla spolupořadatelem dalších kulturních akcí. Někteří členové jsou aktivními členy dalších organizací NF. ZO je zřizovatelem hudebního souboru Dr. Gustava janíka.

ZO se nedaří práce se ženami má pouhé 4 členky a jejich aktivita je malá. Mnoho úsilí vyžaduje i práce s mládeží.

V rámci plnění programu NF bylo na investičních akcích odpracováno 98 hodin, na neinvestičních akcích a při zvelebování životního prostředí 120 hodin, 3 členové darovali 4x krev. Na vlastních akcích bylo odpracováno 3.815 hodin. Sem počítáme údržbu požární techniky, zásady, veškerou prevenci, soutěže i další činnost.

Na konci roku má organizace 56 členů, z toho 4 ženy. Bylo uskutečněno 8 členských a 10 výborových schůzí. Předsedou ZO je PhDr. Jan Krist.

Český zahrádkářský svaz

ZO Českého zahrádkářského svazu patří k největším a k nejaktivnějším organizacím NF v obci. Má 275 členů, výbor má 17 členů. ZO buduje vlastní hospodářské zařízení. Výstavba hospodářského zařízení se však prodlužuje, není dostatek finančních prostředků, někdy chybí stavební materiál a ani členové nejsou vždy dostatečně aktivní v brigádnické činnosti. Na stavbě se podílela i stavební skupina MNV. V současnosti je hotová hrubá stavba a ZO má slíbenou dotaci od ÚV ČZS na dokončení díla.

ZO zajišťuje pro členy veškeré druhy hnojiv, postřiků, sadbové brambory, révové sazenice, ovocné stromy, rašelinu, cukr na doslazování moštů apod. ZO provádí výkup okurek nakladaček, ale počítá s tím, že po dostavbě vzpomínaného zařízení zavede výkup ovoce a zeleniny.

V únoru byl uspořádán již 21. vinařský ples s dobrou úrovní, v březnu uskutečněna přednáška pro vinaře u Šidlen, brigáda na parku na dědině, odvoz odpadků u Šidlen. Nejhodnotnější akcí ZO je už pravidelně výstava vína pořádaná na velikonoce. Veškerou přípravu a organizaci zajišťuje výstavní výbor doplněný známými vinařskými odborníky z vinařských škol a vinařských závodů. Hodnocení vín bylo provedeno 27. března. Celkem bylo vystaveno 842 vzorků vín, z toho 602 bílých a 240 červených. Pro dobrou pohodu vyhrávala odpoledne cimbálová muzika z Mistřína a večer hudební soubor Dr. Gustava Janíka.

V srpnu byl uspořádán zájezd do zahradnické školy ve Bzenci s exkurzí a přednáškou. V prosinci byla uskutečněna poprvé výstava archivních vín s velmi dobrou úrovní. Přestože předešlá léta byla pro vinaře hubená, podařilo se zajistit dostatek vzorků starších ročníků jak od místních vinařů, tak i vinařů z okolí a socialistických organizací. Vystaveno bylo 210 vzorků ročníku 1987 a starších. Pro dobrou pohodu vyhrávala cimbálová muzika z Mistřína. Lze si přát, aby se tato akce stala v naší obci tradicí. Předsedou ZO je Richard Šeďa, starší.

 


Zemědělství


JZD Rozvoj Ratíškovice dosáhlo v loňském roce po nízké efektivnosti v minulých letech výrazného zlepšení. Rostlinná výroba není ještě na takové úrovni, jakou potřebujeme, ale zdravý selský rozum, dodržování zásad agrotechniky, výživy a důslednost přináší ovoce. Hlavní úkoly, s výjimkou objemných krmiv a cukrovky byly splněny a přes značnou nepřízeň klimatu, vysoké výpadky produkce u speciálních plodin jsme dosáhli takové hrubé zemědělské produkce na 1 ha, která nás řadí na 3. místo v okrese.

Po vysoké ztrátě hospodaření živočišné výroby za rok 1987 ve výši přes 3 mil. Kčs, šlo především o zvýšení efektivnosti vkladů, zvýšení užitkovosti zvířat a vůbec vytvoření koncepce dalšího rozvoje tohoto odvětví. Úkoly jsou s výjimkou přírůstků hovězího masa splněny. Uložené úkoly v oblasti úspory nafty, stejně tak jako další problémy týkající se využití mechanizačních prostředků byly splněny. Přidružená výroba se vyvíjela podle plánu, dosáhla nadplánovaného zisku. Za zvlášť významné považujeme splnění úkolů v oblasti investic do půdy. Jednalo se o ukončení rekultivace v Horkách, na Močidlech a širokou měrou bylo uplatněno jílování písků. Význam těchto opatření řešících především úrodnost půdy se neprojeví okamžitě. Bude to proces postupný, ale v každé práci je třeba myslet i na vzdálenější budoucnost.

Rostlinná výroba

Uplynulý rok byl pro RV složitý. V jarních měsících přetrvávalo dlouhodobé zamokření pozemků. Seťová příprava probíhala mnohdy za každou cenu, právě vzhledem k pokročilé době a to se také u řady plodin projevilo na jejich výnosu, zejména pokud jde o jarní ječmen a cukrovku. Po těžkém, mokrém jaru nastoupilo suché, teplé počasí a tím se naopak všechny práce podstatně zrychlily. Vliv suchého počasí se projevil příznivě na kvalitě sena z prvních sečí, ale negativně již na obrážení vojtěšky a na některých, zejména písčitých plochách byly sklizeny pouze 2x, vegetace se zpomalovala a bez efektu zůstala veškerá chemická ochrana, kde právě dostatek srážek v době aplikace je pro účinnost přípravků podmiňující. Největší negativní dopad vlivem sucha je u osivových kukuřic, cukrovky, krmovin, ovoce a zeleniny. V těchto složitých podmínkách bylo přesto dosaženo za celý úsek RV dobrého výsledku, ale se značnými rozdíly mezi plodinami. Řepka se pěstovala na ploše 180 ha, poprvé v historii družstva bylo dosaženo výnosu 3,23 t/ha a družstvo se zařadilo na 2. místo v okrese. Hned po sklizni řepky byl nástup do sklizně klasických obilovin. Celý průběh sklizně byl mimořádný. Žhavý vítr na začátku poslední dekády července doslova vysušil všechny porosty, které bylo třeba rychle sklidit. Žně proběhly velmi rychle a zde se projevila mimořádná obětavost všech pracovníků družstva. Družstvo zvládlo žně v poměrně krátkém termínu a vlastními silami. Co se týká výnosnosti jednotlivých druhů obilí nemůžeme být spokojeni především s ječmeny. Jejich výnos ve výši 3,78 t/ha je hluboko pod plánem. Výpadek plně nahradila ozimá pšenice tak, že celková výroba obilovin za družstvo byla splněna. Výnos pšenice z celkové plochy 880 ha dosáhl 5,4 t/ha a na naše podmínky je ojedinělý. Kukuřice na zrno se pěstovala na 220 ha s jednou polovinou kastrovaných hybridů. Tento stav kladl značný nárok na potřebu lidské práce, zejména v období kastrace a do tohoto nelehkého úkolu se zapojili všichni členové družstva. I zde se však projevil vliv zmíněného sucha – nedostatečný vývoj porostů a řada ploch byla opylena jen mezi 20 až 40%. Výsledek, který byl dosažen – výnos 1,48 t/ha není úměrný vynaloženému úsilí.

V loňském roce bylo započato s pěstováním slunečnice, objevovaly se určité obavy, ale výsledek, který byl na ploše 100 ha dosažen, předčil veškeré očekávání. Průměrný výnos 2,7 t/ha patří mezi nejlepší výnosy v rámci Jihomoravského kraje. Ziskovost ve výši přes 13.500 Kčs z jednoho hektaru je jistě dobrým doporučením pro pěstování této plodiny v příštích letech.

Mezi plodiny problematické patří cukrovka. V loňském roce byla výroba snížena na 93 ha. Od vzejití až po sklizeň byly odhady výnosu pesimistické, celý vývoj v průběhu roku ovlivněn suchem. hem. Výnos 28 t/ha patří k nejhorším v okrese, je však třeba říci, že žádný podnik v okrese nesplnil plánovanou výrobu cukrovky.

Důležité místo mezi klasickými plodinami zaujímá výroba objemných krmiv. Řekla bych, že je to již tradičně slabá stránka našeho družstva. Na jedné straně je v družstvě poměrně silná živočišná výroba, zejména pokud jde o skot, na druhé straně půdní podmínky nedávají záruku dostatečné intenzity výroby. Nosnou plodinou ve výrobě krmiv je kukuřice na siláž. V minulém roce byla pěstována na 642 ha a výsledek, kterého bylo dosaženo, je velmi slabý – necelých 70% úrody. Dobrých výsledků bylo dosaženo ve výrobě směsky a na loukách. Výsledek však je ten, že krytí krmné bilance podle potřeb živočišné výroby je zhruba 75%, a to samozřejmě nemůže dát předpoklad vysoké intenzity živočišné výroby, zejména pokud jde o přírůstky skotu a užitkovost dojnic. Tato situace se v našich podmínkách velmi dlouho opakuje. Bude proto třeba přistoupit k daleko důraznějšímu způsobu řešení. Celý plán RV se bude muset více přizpůsobit potřebám výroby živočišné.

Výrobu ovoce v našich sadech je třeba ocenit. Bylo vyrobeno 619 t broskví, které dokázaly pokrýt výpadek v plánované výrobě jablek. Výrobě broskví napomohly závlahy.

Zelenina jako celek v ekonomické oblasti výsledek nesplnila. Nepřízeň klimatických vlivů ovlivnila pěstování mrkve, ale také rajčat. Celkový výsledek rajčat s produkcí 172,5 t zůstal na menší polovině plánovaného množství. Mrkev byla pěstována na ploše 34 ha – výnos 25,45 t/ha je zhruba polovinou toho, co bylo dosaženo v roce 1987. Dobrých výsledků dosáhlo družstvo opět v pěstování ředkvičky.

Výnosy vinic našeho družstva patří za uplynulý rok stále k jednomu z nejhorších v našem okrese, ale vinice vykazují vcelku dobrý zdravotní stav a jsou v dobré kondici. Je však nezbytné doplnit počet jedinců, kde v některých lokalitách chybí 20 i více % rostlin a pak samozřejmě o to je snížený již předpoklad výnosu. Určitému zlepšení situace přispěl aplikovaný dílkový systém. Je pravdou, že nízký výnos našich vinohradů byl ovlivněn i klimatickými podmínkami.

Živočišná výroba

Živočišná výroba jako druhý rozhodující úsek družstva splnil všechny plánované úkoly. Živočišná výroba je stále velmi zranitelná. Zranitelnost je dána především její strukturou, která vyplývá z předešlého vývoje. Především nemáme uzavřený obrat stáda skotu, dále základem naší živočišné výroby je stále skot. Rozhodující úkol v chovu skotu byl v zabezpečení tržní produkce mléka ve výši 3.800.000 litrů a 807 t hovězího masa. Pokud jde o výrobu mléka – tržní produkce byla splněna na 100,5% a dosažená užitkovost je 3.843 l na dojnici a rok. Toto číslo je zhruba na průměru okresu.

Reprodukční ukazatele v rámci našeho družstva nejsou na dobré úrovni. Objevují se úhyny z živě narozených telat, kde je třeba snižování ztrátovosti. Úkol vyprodukovat ve vlastní výrobě 364 t masa nebyl splněn. Podílí se na tom především nízký přírůstek, kde příčinou je nedostatek i horší kvalita krmiv. V průběhu minulého roku bylo značné množství krmiv nakoupeno od cizích podniků. V současné době je velkým problémem nákup zastaveného skotu pro býkárnu. Za jeden kus platí družstvo v průměru 9.500 Kčs a ročně dělá tento náklad přes 7 mil. Kčs. K celkové problematice chovu skotu je možno ještě přidat odchov jalovic, které jsou pro družstvo odchovávány prostřednictvím kooperačního sdružení a to je další náklad ve výši 5.440.000 Kčs. Čili se staví do popředí jednoznačně otázka uzavření vlastního obratu stáda skotu.

Výroba prasat v rámci družstva probíhala s cílem naplnit plán ve výši 230 t a zabezpečení veškeré potřeby selat. Na prasnici jsme za uplynulý rok odchovali 19,6 selete. V rámci družstva je dosahováno 71 dkg přírůstku ve výkrmu. To zaslouží znání. Tyto velmi dobré ukazatele umožnily již v listopadu splnit roční plán, zabezpečit dostatek selat, jak pro vlastní potřebu družstva tak pro členy včetně zabezpečení výkrmu naturálních vepřů.

Výroba drůbeže – celková tržní produkce drůbeže dosáhla úrovně 529 t, tzn. výrazné překročení původně stanovených ukazatelů. Celý úsek chovu drůbeže v uplynulém roce dosáhl velmi dobrých parametrů, ať už z hlediska užitkovosti, tak i ekonomicky. Výrazně se snížila ztrátovost zejména v chovu kuřat, zlepšilo se i zpeněžování. Pokud jde o chov krůt, efektivnost není taková jakou bychom očekávali a družstvo usiluje o zrušení výroby krůt, zároveň o snížení výroby jatečných kuřat. Důvodem těchto opatření je celkové snížení vysokého deficitu ve spotřebě jadrných krmiv.

Na závěr živočišné výroby se chci dotknout ještě jedné otázky a to je pořádku na většině těchto pracovišť, protože pořádek je vizitkou kolektivu a jeho vztahu k pracovišti. Většina objektů živočišné výroby, ale nejen živočišné, jsou často zarostlé plevelem, jsou bez úprav se špinavými tabulkami v oknech a to určitě působí neutěšeně. Snad výjimku tvoří vnitřní vylíčení ve stájích v Miloticích. Naši družstevníci si musí uvědomit, že více pozornosti musí věnovat pořádku, snažit se o lepší pracovní prostředí, protože v pěkném pracovním prostředí se bude i všem lépe pracovat.

Přidružená výroba

Přidružená výroba je doplňkovou činností, ale velmi významnou. Do pokladny družstva přispívá částkou 9 mil. Kčs. Pro další rozvoj družstva je nezbytná. V současné době je hlavní výrobní skladba zaměřena na sterilátory, pastery, kostkovače, dopravníky a nádrže. Jako prototyp je ve zkouškách zavíračka “Omnia” a připravují se další zařízení. Hlavním kooperačním partnerem jsou Konzervárny a lihovary Praha. Nejsložitějším problémem v současné době je zajišťování materiálů, součástek a strojních skupin, případně regulační techniky.

Závěrem třeba říci, že na celkových výsledcích družstva se v loňském roce podílelo 783 osob s dosaženým měsíčním výdělkem 2.433 Kčs bez podílů (tj. o 60 Kčs více než v roce 1977) a průměrný měsíční výdělek včetně podílů byl 2.618 Kčs (tj. o 115 Kčs více než v přecházejícím roce). S přihlédnutím k objektivizaci vlastně všechny úseky hospodářské výsledky splnily, což je skutečnost potěšující a hodná poděkování všem členům JZD.

JZD přispělo v roce 1988 částkou 300 tis. Kčs na výstavbu vodovodu v Miloticích. Dobře spolupracuje s MNV při zajišťování úkolů vyplývajících z volebního programu NF, při rozvoji a budování v obci. Podílí se na investičních i neinvestičních akcích Z jak svými dopravními prostředky, mechanizací, tak i zapojením družstevníků a brigád socialistické práce. Tuto spolupráci NV vyhodnocuje 2x ročně na společném zasedání.

Agropodnik

Agropodnik, sdružený zemědělský podnik Hodonín, závod 02 Milotice. Chov prasat. Na závodě 02 Milotice nebyly za uplynulý rok splněny ukazatele intenzity výroby a nákladovosti. Negativně se na výsledcích závodu podílelo dokončení ozdravovacího procesu od Aujezskyho choroby, které si vyžádalo vyšší náklady na závěrečnou dezinfekci všech výrobních hal, dále prokázaná horší kvalita a nižší produkční účinnost krmných směsí a také zhoršený zdravotní stav stáda prasat. Uvedené skutečnosti se podílely na nesplnění plánované výroby masa, nižší intenzitě přírůstku, která ve srovnání s plánem 0,505 kg dosáhla úrovně 0,478 kg na kus a den, ve snížení hrubé zemědělské produkce o 872.000 Kčs. Přes tyto negativní výsledky byly výkony závodu splněny na 101,73% hlavně vlivem zvýšené realizační ceny dodávaného masa a plánovaný zisk je splněn na 101,3%.

Středisko reprodukce stáda nesplnilo plánovanou výrobu selat o 2.468 kusů. Počínaje měsícem září došlo k poklesu březivosti u prasnic, kterou ovlivnily plošné odběry krve, vakcinace a časté přesuny uskutečněné v souvislosti se závěrečnou dezinfekcí uskutečňované s dokončením ozdravovacího procesu. V nákladech se nízká užitkovost projevila ve zvýšení spotřeby krmiva na jedno odchované sele a ve zvýšení vlastních nákladů na odchované sele.

Plnění výrobních úkolů střediska předvýkrmu bylo negativně ovlivněno onemocněním pasterelou v jarních měsících a výskytem osutiny v letních a podzimních měsících. Tyto skutečnosti měly za následek zvýšení ztrát a snížení přírůstku a celkové výroby. Plánovaná intenzita přírůstku nebyla splněna a výroba nebyla splněna o 16,6 t. Ekonomické ukazatele byly ve srovnání s plánem splněny a zisk byl splněn na 106,75%.

Na středisku výkrmu bylo plnění plánovaných výrobních a ekonomických ukazatelů negativně ovlivněno zdravotním stavem prasat vlivem onemocnění pasterelou a naskladněním selat, která na předvýkrmu prodělala osutinu. Plánovaná výroba střediska nebyla splněna o 103,9 t. Porážková váha dodávaných prasat byla 113,37 kg – 1 kg za 17,74 Kčs. Výkony střediska byly vlivem nízké hrubé zemědělské produkce splněny pouze na 95,99% a hospodářský výsledek vlivem překročení nákladů byl plněn pouze na 82,13%.

Na odchovně 211 Milotice nebyl splněn plánovaný zástav kuřat o 8.600 kusů. Zvýšenou intenzitou přírůstku však byla splněna výroba masa na 100,5%. dodávková váha kuřat byla překročena na 1,8 kg u jednoho kusu, 1 kg masa za 16,7 Kčs. V nákladovosti se příznivě odráží snížená spotřeba krmných směsí. Hospodářský výsledek střediska byl překročen o 125.000 Kčs.

Agropodnik, závod 02 Milotice dobře spolupracuje s MNV, se kterým má uzavřenou dohodu na pomoc při zajišťování úkolů plnění volebního programu NF v obci. Za tuto činnost bylo závodu 02 vysloveno poděkování Místním národním výborem.
 Závěr

V uplynulém roce 1988 bylo v naší obci dosaženo dobrých výsledků. Přes řadu potíží, které se v uplynulém roce vyskytly, můžeme říci, že rok 1988 byl pro naši obec rokem úspěšným.

Činnost MNV zasahuje do všech oblastí společenského života v obci. Cílem všech jeho funkcionářů bylo dosáhnout co nejlepších výsledků pro spokojenost občanů celé vesnice.

V roce 1988 pokračovala aktivita našich občanů, poslanců, složek NF. Svědčí o tom i výsledky, kterých bylo dosaženo při naplňování volebního programu za uplynulý rok. Za všechny úspěchy, kterých bylo v tomto roce dosaženo, patří poděkování všem našim občanům.

Docílili jsme dobrých výsledků, neobešli jsme se však ani bez problémů a těžkostí, v obci je stále ještě hodně co zlepšovat. Ze strany našich občanů je třeba ještě větší aktivity a houževnatosti při zajišťování a plnění úkolů volebního programu NF.

Většina našich občanů má zájem o budování naší obce, je však třeba také pamatovat více na dobré mezilidské vztahy v duchu zásad socialistické společnosti. Mnoho pozornosti bylo věnováno cílevědomé péči o zlepšování životního prostředí. Dobrá spolupráce národního výboru se složkami NF pomohla při řešení mnoha otázek na tomto úseku.

V obci bylo vykonáno mnoho v rozvoji kulturně výchovné činnosti, byl kladen velký důraz na využití významných výročí roku 1988. Byla sledována jejich celková úroveň i úroveň všech kulturních akcí v obci.

Naše poděkování za účinnou pomoc při řešení našich problémů patří i ONV v Hodoníně, stranickému orgánu, všem složkám Národní fronty a podnikům za jejich činnost a pomoc při plnění volebního programu. Vždyť to, co bylo v obci vybudováno v posledním období zlepšuje celkové životní prostředí, zkrášluje vzhled naší slovácké obce a dává předpoklady našim občanům k lepšímu životu na vesnici.

 

další rok