Obsah

1981

Místní národní výbor


Celá naše společnost, orgány a organizace pracujících, občané naší obce i Národní výbor spojovali v roce 1981 svoji práci s všestrannou přípravou na mimořádné a významné události - XVI. sjezd Komunistické strany Československa, 60 let od založení této politické síly společnosti, přípravu a realizaci voleb do zastupitelských sborů a nástup do plnění náročných úkolů, které vyplynuly ze závěrů XVI. sjezdu a prvního roku 7. pětiletky.

Bez nadsázky lze říci, že všechny tyto okolnosti se ve všech oblastech veřejného života dotkly i našich občanů. Svědčí o tom i velmi dobré výsledky, kterých bylo dosaženo v uplynulém období na jednotlivých úsecích veřejného života v naší obci, jak blíže uvádějí jednotlivé kapitoly.

V roce 1981 v červnu končilo volební období 1976-1981 a uskutečnily se volby do zastupitelských sborů bezprostředně po 16. sjezdu Komunistické strany Československa. Úspěšné uskutečňování volebního programu Národní fronty v letech 1976-1981 je dokladem dobré řídící, výchovné i organizátorské činnosti jak Místního národního výboru, tak i organizací Národní fronty.

Budovatelské akce tohoto období byly usměrňovány podle ročních plánů rozvoje hospodářství řízených Místním národním výborem. Plnění volebního programu Národní fronty bylo pravidelně hodnoceno na veřejných schůzích KSČ, na plenárních zasedáních Místního národního výboru i organizacích Národní fronty.

Úkoly stanovené volebním programem Národní fronty na období let 1976-1981 byly náročné, jednalo se o realizaci investičních akcí Z, které pozitivně ovlivnily život občanů Milotic.

Hodnocení volebního programu 1976-1981

1. V roce 1977 byla dokončena výstavba mateřské školy pro 60 dětí a dne 26.11.1977 slavnostně otevřena. Celková hodnota díla na této stavbě činila 3.233.000 Kčs.

2. V roce 1978 dokončili rekonstrukci rodinného domku na Dům služeb, v němž je umístěna provozovna holičství a kadeřnictví, sběrna prádla, elektrospotřebičů, mandlovna prádla a pekárna. Celková hodnota díla činila 300.000 Kčs.

3. V roce 1978 se začalo s rozšířením sportovního areálu – s vybudováním tribuny a oplocením části areálu.

4. V roce 1979 byly zahájeny práce na I. etapě kanalizace. Tato byla dokončena v plánovaném termínu. Byla na ní vytvořena hodnota díla ve výši 1.226.000 Kčs.

5. Z plánovaných oprav komunikací byly realizovány dvě akce a to vybudovaná místní komunikace na návsi v hodnotě díla 513.000 Kčs a zahájeno budování komunikace kolem sportovního areálu.

6. V roce 1980 se začalo s přístavbou školní budovy – tělocvičny, stravovacího zařízení a dílen.

7. Pro zajištění odvozu pevných domovních odpadků byla upravena skládka ve “Vývozu”. Byla vybudovaná panelová komunikace a přeložka plynovodu. Celkový náklad na úpravu činil 70.000 Kčs.

8. Mimo plánované akce zařazené do volebního programu byla v letech 1978-1979 vybudovaná požární zbrojnice. Je to nový objekt v hodnotě díla 526.000 Kčs, byl vybudován v akci Z.

V průběhu celého volebního období byla věnovaná pozornost úpravě parčíků a květinových záhonů.

Na úseku kulturně výchovné činnosti Klub, kulturní zařízení Místního národního výboru, plánoval a organizoval v uplynulém volebním období kulturní činnost v obci. Ze souborů, které při Klubu vyvíjejí svoji činnost, aktivně pracoval zejména dechový soubor Františka Křižky a soubor národopisný. V uplynulém volebním období byl založen dechový soubor mladých, jehož úroveň se stále zvyšuje. Zaslouží si ocenění hlavně proto, že dává možnost kulturního vyžití naší mládeže.

Soubory Klubu se významnou měrou politicky angažovaly při oslavách různých významných výročí. Kulturní akce zajišťované Klubem měly dobrou Úroveň. Z nejvýznamnějších akcí nutno připomenout národopisné festivaly a nahrávky státního rozhlasu.

Hlavní cíle stanovené pro uplynulé volební období v politickoorganizátorské práci byly splněny. V převážné většině se osvědčili mladí lidé. V radě z počtu 11 poslanců bylo 5 mladých a ti zastávali funkce předsedů komisí a aktivů. Udržela a prohloubila se vzájemná spolupráce v rámci kontrolní činnosti práce Národního výboru se stranickou organizací, zejména v projednávání rozhodujících problémů a v hodnocení dosažených úspěchů.

 

Finanční hospodaření za léta 1976-1980

 

 

1976

1977

1978

1979

1980

Příjmy celkem

1 612 000

1 909 000

1 428 000

1 654 000

1 582 000

Výdaje celkem

1 611 000

1 854 000

1 409 000

1 646 000

1 571 000

Vlastní příjmy

408 000

422 000

430 000

422 000

402 000

z toho:

         

daň domovní

58 000

56 000

57 000

56 000

56 000

daň zemědělská

67 000

57 000

64 000

67 000

75 000

Školství

264 000

291 000

296 000

287 000

271 000

Akce Z - hodnota díla

940 000

1 213 000

771 000

986 000

876 000

 


Volební období 1976-1981 lze hodnotit jako období s velkým rozšířením služeb obyvatelstvu naší obce. Do roku 1976 zde nebylo kromě opravny obuvi a traktorové dopravy místního hospodářství žádných služeb. Zřízením Domu služeb byl tento problém vyřešen.

I z tohoto neúplného výčtu splněných úkolů uplynulého volebního období je zřejmé, že po XV. sjezdu KSČ došlo i u nás k úspěšnému rozvoji.

Volby

Mimořádným úkolem v tomto roce bylo zajištění voleb do zastupitelských orgánů ve dnech 5. a 6. června 1981. Ve spolupráci s VO KSČ, s výborem NF a všemi organizacemi, dobrou organizátorskou prací zvládli funkcionáři úkol na výbornou, o čem svědčí 100% účast registrovaných voličů ve volbách. Agitační středisko bylo zřízeno v budově nové požární zbrojnice. V den voleb vyhrával voličům dechový soubor mladých. Prvními občany, kteří přistoupili k volbám, byla nejstarší občanka Filoména Novotná č. 314, nejmladší Kundratová Věra. Byly jim předány kytičky a drobné pozornosti. Pro navržené kandidáty NF hlasovalo všech 1.151 voličů. Manifestačně volili některé organizace Národní fronty – požárníci, sportovci, svazarmovci společně s členy Svazu invalidů, rovněž členky Českého svazu žen a zaměstnanci I. a II. mateřské školy.

Poslanci

Mimo 30 poslanců do Místního národního výboru v Miloticích byli dále zvoleni: do ONV Hodonín poslanec Richard Šeďa, horník, do KNV poslankyně PhDr. Růžena Abrahámková, předsedkyně Výboru lidové kontroly Jm KNV, do České národní rady poslanec Jar. Kolařík, vedoucí Výzkumné stanice plodin a luskovin Uherský Ostroh, do Sněmovny lidu poslankyně Vlasta Malíková, pracovnice KNV, do Sněmovny národů poslanec Stanislav Charvát, dělník Šroubárny Kyjov.

Do Místního národního výboru v Miloticích bylo zvoleno 30 poslanců, z toho 16 členů Komunistické strany Československa, 3 členové Československé strany lidové, 11 bezpartijních. 13 poslanců je z řad dělníků, 5 je členů Jednotného zemědělského družstva a 12 z řad inteligence. Z celkového počtu poslanců je 20 mužů a 10 žen, mladých do 35 let je 11.

Nově zvolení poslanci

Lunga Josef
Dobeš Antonín
Jestřábová Ludmila
ing. Bouchal Lubomír
Macek Ladislav
Prágr Jaroslav
ing. Krist Jaroslav
Grufík Bohuslav
Dobeš František
Wagnerová Jiřina
Luža Jan
Horák Jaroslav
Krist Jan
Neduchal Augustin
Schüller Jan
Vlček Pavel
Křižková Pavla
Pavlušová Marie
Kundrata Zdeněk
Plšek Miloslav
Šrahulek Petr
Hladilová Marie
Prágrová Jana
Střítecká Jana
Martinák
Raclavský
Vlach Arnošt
Karlínová Marie
Pavloušková Jana
Šmídová Nataša

Ustavující schůze MNV

Ustavující schůze plenárního zasedání Místního národního výboru se konala dne 26. června 1981 ve 20 hodin v kulturním domě. Jako hosté se zúčastnili poslanec Okresního národního výboru v Hodoníně s. Richard Šeďa, zástupce ONV s. Valentin Frýdek, poslanec Federálního shromáždění s. Charvát Stanislav, předseda ZO KSČ s. Jaromír Šána, předseda MV NF s. Jar. Neduchal. Mimo hostů, funkcionářů a poslanců bylo přítomno 40 občanů.

Schůzi zahájil poslanec s. Jan Luža, do jehož rukou složili slib nově zvolení poslanci. Novým předsedou Místního národního výboru v Miloticích byl zvolen s. Josef Lunga, tajemníkem s. Ladislav Macek.

Plenární zasedání rovněž zvolilo devítičlennou radu. Jejími členy se stali s. Josef Lunga, Ladislav Macek, František Dobeš, Jan Luža, Jiřina Wagnerová, Jaroslav Prágr, Ludmila Jestřábová, Antonín Dobeš ml. a ing. Jaroslav Krist.

Komise

Plénum Místního národního výboru stanovilo komise:

výstavby – předseda František Dobeš
plánovací a finanční – předsedkyně Jiřina Wagnerová
školskou a kulturní – předseda Jan Luža
veřejného pořádku – předseda Jaroslav Prágr
sociální a zdravotní – předsedkyně Ludmila Jestřábová

Pro další činnost si Místní národní výbor zvolil komise rady:

místní hospodářství, obchod služby a životního prostředí – předseda ing. Jaroslav Krist
komise rady pro tělovýchovu a mládež – předseda Dobeš A.
Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně M. Hladilová

Poslanci i členové komisí byli jednomyslně zvoleni. Nově zvolený předseda MNV s. Josef Lunga zhodnotil ve svém projevu uplynulý volební program NF a seznámil přítomné s programem nového volebního období na léta 1981-86.

Odstupující předseda s. Zdeněk Schüller, který po 34 let pracoval jako funkcionář Místního národního výboru, z toho čtyři volební období jako jeho předseda, poděkoval všem občanům, kteří se za jeho působení podíleli na správě obce. Zástupce Okresního národního výboru v Hodoníně mu předal “Čestné uznání rady ONV v Hodoníně” za dlouholeté působení ve vedoucí funkci správy obce.

Čestné uznání obdržel rovněž s. Antonín Dobeš, který vykonával funkci předsedy finanční komise při MNV, při příležitosti jeho odchodu do důchodu.

Volební program 1981-1986

Závěrem plenární zasedání schválilo volební program Národní fronty na léta 1981-1986, který ve stručnosti stanoví:

V průběhu volebního období pečovat o výchovu mladých poslanců, připravovat je pro zvyšování jejich úloh v práci NV. Prohloubit a zkvalitnit spolupráci Národního výboru s organizacemi Národní fronty při zajišťování úkolů volebního programu. Zaměřit se na úzký styk poslanců NV s voliči a rozvíjet takové formy práce, které budou přitažlivé pro občany na řízení a správě obce.

Organizovat v úzké spolupráci s místní Vesnickou organizací Komunistické strany Československa, orgány a organizacemi Národní fronty veřejné schůze a tím zapojit široký okruh občanů na plnění volebního programu.

V jarním a podzimním období organizovat ve spolupráci školské a kulturní komise, Socialistického svazu mládeže a Klubu MNV Hovory s mládeží.

V akci Z dokončit výstavbu kanalizace I. a II. etapy a komunikace u sportovního areálu, v prostoru Záhumní a Cihelny. Dále pak upravit prostranství Na korábku, vybudovat areál u Šidlen, dokončit úpravu dětských hřišť a pokračovat v parkové a květinové úpravě veřejných prostranství a předzahrádek.

Ve spolupráci s Okresním národním výborem v Hodoníně dokončit modernizaci školní budovy – přístavbu tělovýchovného a stravovacího zařízení.

Na úseku bytové výstavby zabezpečit v potřebném předstihu územní přípravu pro řadovou výstavbu 45 rodinných domků v trati Kanál a Závistě.

Na úseku kulturně výchovné činnosti zkvalitňovat vzdělávací programy pro veřejnost, zajišťovat soutěžní večery a kvizy k významným výročím. Na úseku zájmové umělecké činnosti usilovat o rozšiřování zájmu mládeže o činnost v souborech Klubu NV.

Rok 1981

Rok 1981 byl bohatý na významné politické události a výročí – XXVI. sjezd KSSS, XVI. sjezd KSČ, oslavy 60. výročí založení KSČ a volby do zastupitelských orgánů státní moci. Také plán Národního výboru byl motivován těmito významnými událostmi. Celoobecní socialistický závazek byl uzavřen na počest 60. výročí založení Komunistické strany Československa a 16. sjezdu.

Politickoorganizátorská a řídící činnost vycházela z volebního programu, ekonomických zásad hospodaření Národního výboru, aktivity poslanců, složek Národní fronty a občanů. Řídila se plánem pro schůzovou činnost pléna, rady, komisí a aktivů.

Plenární zasedání MNV se uskutečnilo 6krát, z toho 2 zasedání ve starém a 4 v novém volebním období. Zasedání vykazovala při projednávání úkolů dobrou úroveň. Rada MNV se sešla 22krát. Komise pléna Národního výboru pracovaly pravidelně, scházely se zpravidla jednou měsíčně, v případě potřeby 14denně. Aktivy MNV s výjimkou Sboru pro občanské záležitosti nepracovaly vždy pravidelně.

Na úseku výstavby obce byla:

1. Dokončena I. etapa kanalizace v akci Z. Vybudovalo se 1.400 m kanalizačního potrubí na hlavní silnici Hodonín – Kyjov a to jeho poslední část kolem dálkového kabelu, kde se práce musely konat ručně, bez použití mechanizačních prostředků. Poděkování zaslouží především členové Mysliveckého sdružení a členové rady Místního národního výboru. Podzimní mrazy nedovolily vybetonovat lapač splavenin na konci této kanalizace.

2. Před dokončením je stavba místní komunikace na Zafáří, která je budována jako příjezdová cesta k rodinným domkům.

3. V tomto roce byla započata výstavba tělovýchovného zařízení včetně přístavby stravovacího zařízení při ZDŠ.

4. Byly zahájeny práce na výstavbě trafostanice a vedení vysokého napětí a to dodavatelským způsobem.

5. Zateplení stropu kulturního domu bylo provedeno dodavatelsky závodem Stavomontáže Tesko Vlkoš – finanční náklad 170.000 Kčs.

6. V prostoru Korábek byla provedena úprava místní komunikace – finanční náklad činil 170.000 Kčs.

7. Byla zahájena výstavba klubového areálu v oblasti Šidleny.

8. Ve víceúčelové budově požární zbrojnice byla instalovaná akumulační kamna nákladem 60.000 Kčs.

9. Zahájen výkup pozemků pro II. etapu zástavby rodinných domků v oblasti Kanál a je zpracovaná projektová dokumentace pro tuto stavbu včetně občanské vybavenosti.

10. Uzavřena hospodářská smlouva na vybudování studny na hřbitově. Po ukončení těchto prací zahájí vodoinstalaci a elektroinstalaci hřbitova. Materiál na tyto práce je zajištěn.

11. Povolena výstavba šesti řadových rodinných domků a čtyř rodinných domů v rozptylu.

12. Tělovýchovná jednota Družstevník zajistila výstavbu kabin a turistické noclehárny pod nově postavenou tribunou.

I když se funkcionářům nepodařilo vždy zajistit potřebný počet občanů na brigádnické práce při plnění volebního programu obce, dají se dosažené výsledky hodnotit jako velmi dobré. Při plnění všech těchto úkolů bylo občany a členy organizací NF odpracováno 71.994 brigádnických hodin, z toho v investiční části 8.491 hodin, v neinvestiční 63.503 hodin. Poděkování zaslouží i mládež, která se na této částce podílela 10.570 brigádnickými hodinami.

Z plánu hlavních úkolů byly splněny:

- na úseku finančním prováděna pravidelná kontrola čerpání výdajů a jejich účelné použití, splnění příjmů MNV a hospodaření dalších úseků spadajících do jeho působnosti.

- byla kontrolována socialistická zákonnost, zajišťována prevence trestné činnosti. Na úroveň práce orgánů národních výborů jsou kladeny stále náročnější požadavky v boji proti všem případům porušování zákonnosti. Boj proti těmto negativním jevům se proto stává celospolečenskou záležitostí. Řešení problémů porušování zákonnosti bylo hlavní náplní komise veřejného pořádku. V tomto volebním období došlo v obci ke spáchání 25 přestupků, za které komise udělila v 11 případech napomenutí a ve 14 případech byla udělena pokuta v celkové výši 3.600 Kčs. Ke zpřísnění postihů došlo u přestupků, které byly spáchány pod vlivem alkoholu. Pro porovnání – ve volebním období 1971-1976 musela komise veřejného pořádku řešit 20 přestupků, za které v 17 případech uložila napomenutí a ve 3 případech pokutu v celkové výši 400 Kčs.

- péče o mládež a tělesnou výchovu je organizovaná ve spolupráci se Socialistickým svazem mládeže, Svazarmem a tělovýchovnou organizací.

- komise místního hospodářství, služeb a životního prostředí pracuje teprve v novém volebním období. Sleduje zásobování obce, v případě negativních jevů zajišťuje nápravu přes dodavatelské organizace a ONV Hodonín. Má zpracovaný plán v zajišťování životního prostředí obce s cílem neustálého zlepšování.

- na úseku sociálním a zdravotním jsou každoročně prováděny rozbory pitné vody veřejných studní, které obsahují vodu převážně závadnou. Za spolupráce ČsČK byl vyhlašován a zajišťován jarní úklid. Provádějí se hygienické kontroly ve školních budovách a v obchodní síti.

Byly rozpracovány zásady péče o staré občany podle místních podmínek. Každý rok je sledovaná otázka bydlení starých a osamělých občanů, jsou zajišťovány pravidelné návštěvy členkami komise. V roce 1977 byla zrušena stálá placená pečovatelská služba. Od roku 1978 nastoupila geriatrická sestra, která tyto občany nad 65 let navštěvuje.

Sbor pro občanské záležitosti

Aby člověk nebyl sám – tato slova si vetkly do záhlaví své činnosti sbory pro občanské záležitosti. Jsou složené z dobrovolných pracovníků, převážně žen. Náplní činností sborů je zájem o člověka, taktní a nezištný zájem o jeho soukromí.

V tomto duchu pracuje i Sbor pro občanské záležitosti při MNV v Miloticích. Po volbách se stala předsedkyní sboru poslankyně Marie Hladilová. Členky sboru se pravidelně scházejí poslední středu v měsíci, aby zhodnotily pořádané akce a připravily činnost pro příští měsíc.

Do jejich činnosti nepatří již jen základní obřady a slavnosti jako např. sňatky, vítání občánků, předávání občanských průkazů, zlaté a diamantové svatby, blahopřání a návštěvy jubilantů a smuteční obřady. Poslední dobou sbor zavedl nové tradice. Mezi ně patří besedy s rodiči prvňáčků, vítání prvňáčků, besedy s branci, besedy s důchodci, přijetí nejlepších žáků a pionýrů, Hovory s mládeží.

Činnost sboru má již tradičně velmi dobrou úroveň, akce jsou pečlivě připravovány, odpovídají vážnosti společenského úkonu.

Obyvatelstvo

Naše obec měla k 1.1.1981 celkem 1.748 občanů. V roce 1981 se narodilo 30 dětí, z toho 17 děvčat, zemřelo 14 občanů, z toho 10 žen. Přistěhovalo se 25 občanů, z toho 10 žen, vystěhovalo se 42, z toho 21 žen. Počet obyvatel k 31.12.1981 je 1.747, z toho 888 žen. Během roku bylo uzavřeno 24 sňatků, mimo obec 13.

Rozpočet

Rozpočet MNV na rok 1981

 

Příjmy

Školství

240 000

Místní hospodářství

28 000

Zemědělská daň

76 000

Ostatní daně

69 000

Doplňkové příjmy

17 000

Dotace

1 009 000

Úhrn rozpočtových příjmů

1 439 000

Vydání

Školství

1 307 000

Kultura

20 000

Práce a sociální věci

10 000

Místní hospodářství

47 000

Vodní hospodářství

20 000

Vnitřní správa

33 000

Úhrn rozpočtových výdajů

1 439 000

 

Zdravotnictví


Lékaři a zdravotní sestry zdejšího zdravotního střediska dobře pečují o místní občany i občany sousedních obcí Skoronic a Vacenovic. Od roku 1980 dochází k časté výměně obvodního lékaře. Projednává se možnost stabilizace lékaře v Miloticích. V roce 1981 působil zde obvodní lékař MUDr. Zuhal, dětský lékař MUDr. Evžen Řezáč a zubní lékař MUDr. Chleborád. Velmi dobrá spolupráce lékařů a sester zdravotního střediska s místní organizací ČsČK a členkami ČSŽ je ta nejlepší.

Zásobování

V zásobování občanů nenastala v roce 1981 změna proti předcházejícím létům. Potravinami zásobuje místní občany jedna samoobsluha, jejíž vedoucí je M. Miléřová a jednak prodejna Jednoty, která je rozšířena o sortiment průmyslového zboží, vedoucí J. Fišman. Obě prodejny překročily plán tržeb v průměru o 25.000 Kčs. Prodejna obuvi je poměrně dobře zásobována, zájem obyvatel však stále nedovede plně uspokojit. Totéž se dá konstatovat i o prodejně textilu s vedoucí L. Benešovou a prodejně Masny.

Nároky občanů jsou stále vyšší, koupěschopnost obyvatel stoupá. Občerstvení poskytují dvě pohostinství Jednoty. Vedoucím provozovny při kulturním domě je Ivan Pribiš. V druhé provozovně Pohostinství, kde se prodávají i hotová jídla, nastaly proti předešlým létům změny, hlavně ve střídání vedoucích. Do února 1981 vedl provozovnu Maňák Jan, vystřídal jej Povolný Ladislav, ale jen do srpna, kdy převzal provozovnu opět Václav Dobeš, zkušený vedoucí již z dřívějších let.

I když jednotlivé prodejny jsou stále opravovány a upravovány, přece jen výstavba nákupního střediska, které již bylo ve spolupráci s Lidovým spotřebním družstvem Jednota Hodonín územně i projekčně připraveno, vyřešilo by drobné nedostatky. Termín zahájení výstavby byl přesunut do roku 1983 v důsledku nedostatku pracovních sil.

Služby

Úsek služeb poskytovaných občanům Milotic je na dobré úrovni. Všechny provozovny v Domě služeb – sběrna šatstva a prádla, holičství a kadeřnictví, mandl, sběrna pro opravy elektrických spotřebičů – jsou plně využívány. Zpočátku se projevovala určitá nedůvěra k těmto provozům. Dnes se situace značně změnila. I zprostředkovanou službu odvozu smetí a pevných domovních odpadků prováděnou Technickými službami města Kyjova využívá 205 rodin a je mezi místními občany oblíbená. Občanům je poskytována služba nákladní dopravy, jsou tím vyřešeny problémy se zajišťováním odvozu materiálu jednotlivcům.

V obci působí také dámské krejčovství, které spadá pod místní hospodářství MNV. Na tomto úseku pracuje jedna pracovní síla, požadavky převyšují množství možné dodané práce a tím se lhůty zhotovení prodlužují. Je nutné zajistit další pracovnici do tohoto úseku služeb.

Do příštího období se uvažuje rozšířit službu místního hospodářství o provozovny stolařství a natěračství, neboť tato služba je od občanů vyhledávána.
 


 

Národní fronta

Významnou úlohu při zabezpečování volebního programu plní složky Národní fronty. Jejich činnost řídí výbor NF, v němž mají jednotlivé složky a organizace svého zástupce. Místní výbor Národní fronty úzce spolupracuje s Místním národním výborem. Byla zpracována dohoda o spolupráci, tato se kontrolovala na společném zasedání rady MNV a byla doplněna o další úkoly. Závažné otázky byly řešeny společně za spolupráce MNV a MV Národní fronty pod vedením místní stranické organizace. Politickovýchovná činnost složek NF vyplynula ze závěrů 16. sjezdu KSČ. Ve spolupráci s Klubem MNV a ZDŠ zabezpečovala všechny oslavy v průběhu roku.

Komunistická strana Československa

Komunistická strana Československa jako vedoucí síla naší společnosti oslavila v tomto roce 60 let od svého založení. V duchu tohoto výročí konala se i výroční členská schůze Vesnické organizace Komunistické strany Československa v Miloticích za účasti všech řádných i registrovaných členů strany. Bylo vzpomenuto zakládajících členů místní organizace, bojů i společenských vítězství strany od jejího vzniku.

Organizace má 34 členů. Předsedou organizace se stal opět Jaromír Šána, místopředsedou Josef Lunga, funkcí jednatele pověřen Jaroslav Ježek, hospodářem Josef Tomčík, členy výboru Miroslav Schüller, Ladislav Rajsigl a Jaroslav Neduchal. Členské schůze se konají pravidelně měsíčně, výborové dvakrát v měsíci. Členové výboru VO KSČ rozpracovali závěry 16. sjezdu strany na podmínky místní organizace a na působnost jejich členů ve výborech společenských organizací v obci sdružených v Národní frontě v zájmu jednotného postupu ve veřejném životě obce.

Československá strana lidová

Místní organizace Československé strany lidové uspořádala 9 schůzí výborových a 5 členských, kterých se zúčastnili delegáti OV ČSL v Hodoníně. Byla projednávána stanovená témata a úkoly kladené na tuto organizaci MV NF jako účast na všech politických oslavách, vyslání agitačních dvojic v předvolební kampani a při volbách. Za místní organizaci do MNV byli zvoleni Jana Střítecká, Augustin Neduchal a Petr Šrahulek, do MV Národní fronty Josef Levek. Členové výboru se zúčastňují oblastních seminářů v Kyjově, na týdenní školení do ústřední politické školy ČSL v Klinci u Prahy byl vyslán Václav Šťastný.

Členové místní organizace se trvale starají o údržbu hřbitova a jeho okolí – zjara prořezali okrasné keře a růže, v létě vysekali trávu kolem hrobů. V akci Z se podíleli svou prací na stavbě silnice ke sportovnímu areálu, odpracovali 48 hodin. Starali se o květinovou výzdobu v parčících, dbali na pěknou úpravu předzahrádek u svých domů.

V létě uspořádal výbor organizace pro své členy autokarový zájezd do Trnavy, kde se zúčastnili oslav 100. výročí narození Mikuláše Schneidera Trnavského, zastavili se v jeskyni Driny a na zpáteční cestě v Luhačovicích. Členové strany se zapojují i do osvětové činnosti. Členové divadelního kroužku sehráli divadelní hru Juro Jánošík v režii F. Stříteckého, v rámci Slováckého krúžku vystupovali na festivalu u Šidlen a také v Rožnově pod Radhoštěm, kde předvedli ukázku dožínek a hodového průvodu v národních krojích. Mladí členové strany působí současně jako členové v zájmových organizacích Českého zahrádkářského svazu, Československého Červeného kříže a požárníků.

Socialistický svaz mládeže

Základní organizace Socialistického svazu mládeže pracovala v roce 1981 poměrně aktivně. V prvním pololetí uspořádali družební setkání se ZO SSM Hovorany ve vlastní klubovně a v milotickém zámku. V jarních měsících provedli členové brigádnicky úpravu klubovny, odpracovali 48 brigádnických hodin. Brzy nato uspořádali výstavku knih pro své členy a diskotéku s Ivanem Krebsem, která měla velký úspěch. Žákům deváté třídy se rovněž líbilo zábavné odpoledne uspořádané členy organizace. V červnu uspořádali “Letní noc” na hřišti TJ v Miloticích.

Svazáci přispěli svou prací při brigádách na zvelebení obce, převážně na stavbě kanalizace. Uspořádali také sbírku na Fond solidarity. Podařilo se jim také rozvinout spolupráci s místní pionýrskou organizací.

Český svaz žen

Místní organizace Českého svazu žen má 136 členek, 6 z nich bylo získáno během roku 1981. V tomto roce se konalo 9 výborových a 4 členské schůze, včetně výroční, na níž se rozpracovává plán činnosti pro další období. Náplň programu jednotlivých schůzí tvoří sledování politických událostí – v tomto roce to byl především XVI. sjezd KSČ, volby do zastupitelských orgánů a Světový kongres žen. Členky organizace zhotovily panel o výsledcích své práce pro agitační středisko, podílely se na zvaní občanů k volbám v agitačních dvojicích, působily ve volebních komisích jak místních, obvodních i do ONV. Převážná část členek volila manifestačně. Celkem 9 členek organizace jsou poslankyněmi do zastupitelských sborů, které budou pravidelně přenášet úkoly související s plněním plánu volebního programu na základní organizace a ČSŽ.

V říjnu se konal v Praze Světový kongres žen. Okresní výbor ČSŽ vyhlásil na jeho počest národní směnu. Členky místní organizace na ní odpracovaly 116 brigádnických hodin, zhotovily rovněž dárek pro delegátky kongresu – vyšívané prostírání. Okresní výbor uspořádal dne 22.10. slavnostní shromáždění žen, na němž v průběhu jednání podala zprávu předsedkyně ÚV Českého svazu žen s. Marie Kabrhelová. Z místní organizace se tohoto slavnostního shromáždění zúčastnily 3 členky.

Členky MO ČSŽ jsou rovněž zapojeny do práce v jiných zájmových organizacích. úspěšně spolupracují s PO na místní škole, se Sborem pro občanské záležitosti, zahrádkáři a dalšími organizacemi. Spolu s Dohlížecím výborem Jednoty uspořádaly tradičně 7. společenský ples k všeobecné spokojenosti návštěvníků. Členky organizace jako každoročně navštívily staré občany jak v domovech důchodců, tak i v jejich domovech s přáním a malou pozorností, nejstarší z nich byla paní Mrkývková – 91letá.

V létě uspořádaly dva zájezdy – do divadla na představení “Příliš silná káva” s Ivou Janžurovou a na Macochu, který byl spojen s návštěvou družební organizace ČSŽ v Žárovicích. Tato pořádala výstavku lidové tvořivosti, na níž členky místní organizace zapůjčily značný počet exponátů. Ženy, které jsou rovněž členkami Sboru pro občanské záležitosti, se zúčastnily soutěže pořádané OV ČSŽ pod názvem “Malovaný džbánek”. Paní Málka Kristová se probojovala do okresního kola.

Členky organizace aktivně vypomáhají při kulturních akcích pořádaných jinými společenskými organizacemi, hlavně v pořadatelské službě, u pokladen, při prodeji občerstvení – na veřejné nahrávce Československého rozhlasu v zámku, národopisném festivalu u Šidlen, přehlídce dětských dechových souborů, při ochutnávání vín na velikonoční neděli. Na počest VŘSR uspořádaly výstavku lidové tvořivosti pod názvem “Krása života”, na níž byly vystaveny i exponáty ze Žárovic. Připojili se i místní zahrádkáři, vystavili zde výnosy ze svých zahrádek.

V rámci účasti na veřejně prospěšné práci mohou se naše ženy pochválit odpracováním 2.144 brigádnických hodin a sběrem 7 q odpadových surovin. V květnu uspořádaly burzu odložených dětských věcí, čímž umožnily maminkám levný nákup oblečení pro jejich děti. Členky rovněž celoročně pečují o parčík, sad růží a jiná veřejná prostranství, které mají v socialistické péči a tím přispívají ke zkrášlení obce.

Český zahrádkářský svaz

Místní organizace Českého zahrádkářského svazu oslavila svojí výroční členskou schůzí dne 8. února 1981 20 let svého trvání. Zahájil ji hudební vložkou dětský dechový soubor pod vedením Soustružníka. Předseda místní organizace R. Šeďa ve svém projevu vzpomněl významných událostí roku 1981. Byly to zejména volby a XVI. sjezd KSČ, jehož usnesení ústřední výbor zahrádkářů rozpracoval na úkoly a plán činnosti svazu.

Organizace ke konci roku 1981 měla 274 platících členů. Na schůzi počátkem roku byla uspořádána soutěž “Rozkvetlá ulice”. Soutěž byla sledovaná a vítězové odměněni diplomy a věcnými dary. Při akci “Zkrášlení životního prostředí” odpracovali členové organizace celkem 4.268 hodin, při špičkových zemědělských pracích 1.580 a na akci Z 336 hodin. 17.1.1981 se konal vinařský ples četně navštívený, o velikonocích uspořádána výstava přírodních vín s ochutnáváním. I přes špatné počasí výstavu navštívilo 900 návštěvníků. K jejich dobré náladě hrála cimbálová muzika z Mistřína, večer ji vystřídala místní dechová hudba Klubu MNV. V červenci uspořádali společný zájezd na olomouckou “Floru”, prohlédli si i pamětihodnosti města. Srpnová členská schůze jednala o výstavbě kulturního zařízení u Šidlen, která měla být ještě v roce 1981 započata a dokončena I. etapa. Zajištěno bylo také hlídání vinic a proveden soupis potřebných pěstitelských potřeb, výsadbového materiálu a cukru k doslazení moštů.

Ve spolupráci s výborem žen uspořádali členové organizace výstavku květin, ovoce, hroznů, doplněnou exponáty lidové tvořivosti. Při této příležitosti se na závěr konala přednáška ing. Valenty pro vinaře. Výbor místní organizace uzavřel s konzervárnami Sloko Dubňany smlouvu o výkupu okurek nakladaček na 30 tun. Dodávka byla překročena o 13,34 tun. Členům bylo za vykoupené okurky proplaceno 284.689 Kčs.

Chovatelé

Místní organizace chovatelů má 28 členů. Svůj závazek 100 hodin splnili, odpracovali 176 hodin, na veřejném prostranství 1.050 hodin. V srpnu připravili výstavu králíků, byla početně navštívena, koncem měsíce uspořádali pro své členy zájezd na výstavu mláďat v Hlinsku.

V září se konala výstava drobného zvířectva. I přes špatné počasí vystavili 105 ks králíků, z toho 55 od místních chovatelů, 35 ks drůbeže, 20 ks drůbeže zákrsků a 63 ks holubů, z toho 25 ks vystavovali naši členové. Byl zpracován katalog výstavy P. Holešínským.

Nejaktivnějším odborem jsou chovatelé králíků – chovali 137 ks chovných, registrovali 206 ks mláďat. Odevzdali 600 ks kůží. Organizace klade členům povinnost odevzdat 5 ks kůží na 1 chovný kus. Provedli 6 výkupů živých králíků v celkové váze 442,5 kg, za což obdrželi 885 kg krmiva. V květnu a červnu provedli očkování proti myxomatóze u 1.200 králíků.

Chovatelé drůbeže chovali 207 ks drůbeže velké i zakrslé. Na státní nákup odevzdali 1.423 ks vajec, tj. 88,5 kg, čímž zdaleka nesplnili plánovaný počet.

Odchovy holubů a exotů byly slabé – 102 ks holubů a 143 ks exotů. Svaz chovatelů poskytl členům 3.010 kg krmiva.

Myslivci

Myslivecké sdružení Rozvoj Milotice sdružuje myslivce tří obcí, Milotic, Ratíškovic a Skoronic, dosti od sebe vzdálených, což brzdí schůzovou a pracovně budovatelskou činnost. Stěžují si na to i ve výroční zprávě, kde vytýkají členům slabou účast na členských schůzích i na stanovené brigádnické činnosti, tak potřebné pro budování mysliveckého zařízení, která pak leží jen na několika členech hlavně v Miloticích. Vyzdvihuje snahu a ochotu a neúnavnou práci s. Mrkývky st., který se účastní každé brigády.

Myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu na pozemcích tří obcí o výměře 2.552 ha, z toho 179 ha lesní plochy. Klimatické podmínky v roce 1981 byly pro zvěř velmi příznivé. Zima mírnější, jarní a letní období velmi teplé, byl očekáván nadprůměrný stav zvěře, jež však končilo zklamáním. Organizace ve své péči o zvěř obhospodařuje 33 zásypů, 13 krmelců, 40 krmelečků pro zajíce, 10 slanisk, 1 oboroh pro seno, neboť přikrmovat zvěř v zimním období je první povinností všech myslivců. Krmiva tvoří vesměs zemědělské produkty, které si sdružení z převážné části vypěstuje na vlastním poli.

Srnčí zvěř je zdejší nejrozšířenější trofejovou zvěří, které je třeba věnovat co největší a soustavnou péči. Zaječí zvěř je a zůstane u nás nejrozšířenější a nejproduktivnější. Když se pro zajíce podmínky zhoršují v důsledku racionalizace zemědělství, je třeba věnovat větší péči zimnímu krmení.

U bažantů je a bude u nás nejvhodnější divoký chov. V posledních dvou létech vlivem nepříznivého počasí v době hnízdění a líhnutí se stav bažantů dostal do průměru, hlavně ale umělým líhnutím. K tomuto účelu byla u nás v loňském roce zřízena uznaná bažantnice, bylo vybudováno odchovné zařízení, voliéry pro malé bažantíky a pro bažantí slepice. Na těchto zařízeních bylo členy odpracováno 1.993 hodin. Členové sdružení nakoupili 1.254 jednodenních bažantíků od mysliveckého sdružení v Tlumačově a 500 ks bažantíků Tři sekery. Tito byli po osmitýdenním odchování vypuštěni. Na ochranu této zvěře byl prováděn členy sdružení odstřel škodné, jehož se účastnilo pouze 10 členů. Odstřelili 36 koček, 5 psů, 8 šedivek, 10 kavek, 3 lišky, 18 liščat a 3 straky.

 

Odstřel zvěře

 

 

srnců

srn

srnčat

zajíců

bažantů

plánováno

8

6

12

810

1 200

odstřeleno

7

6

12

706

702

 


Dále bylo odstřeleno 83 kachen a 115 králíků.

V roce 1981 se uskutečnilo 7 honů, zúčastnilo se 292 střelců, 160 honců, 65 psů. Z odstřelené zvěře bylo odevzdáno Jednotě 6 srnců, 187 zajíců a 149 bažantů. Zvýšený plán odstřelu měl být ovlivněn umělým odchovem. I když odchov malých bažantíků proběhl velmi dobře, v důsledku neprovedeného vypouštěcího zařízení došlo k větším ztrátám, takže plán odstřelu nebyl splněn.

Celkový počet psů loveckých nestačí pro stav střelců při honech. Bude-li to tak s chovem psů dále pokračovat, nebude smět sdružení pořádat hony.

V další myslivecké činnosti bylo členy odpracováno 2.831 hodin při odchytu zajíců, sčítání zvěře, sběru bažantích vajíček, sečení luk, opravě zásypů a krmelců, zhotovování krmelečků pro zajíce, mlácení obilí, sběru kukuřice, dovozu krmiva, krmení a zasypání zvěři, na akcích Z a dalších činnostech. Za celý rok bylo členy odpracováno 4.724 hodin.

Na úseku rozvoje myslivosti čeká členy sdružení velmi mnoho práce. Důležitým úkolem zůstává vybudovat další zařízení pro odchov bažantů, areál líhní a chránit zvěř před škodnou. Nová smlouva s JZD zajišťuje mysliveckému sdružení poskytnutí políčka pro pěstování krmiva a vyčlenění zamokřené plochy v katastru pro výsadbu remízků ke krytí zvěře.

Myslivecké sdružení uspořádalo II. myslivecký ples od doby sloučení, který se uskutečnil v kulturním domě v Miloticích. K tanci a poslechu hrála Mistříňanka. Myslivci se každoročně zúčastňují ve svátečních uniformách oslavy 1. máje. Svojí prací se podílejí i na činnostech jiných organizací.

Požárníci

Požárníci si ve své zprávě na výroční schůzi stěžovali, že z 41 členů je akceschopná jen polovina, ostatní jsou starší členové. K požáru byl sbor volán hned 16. ledna. U Josefa Trpíka vypukl požár následkem výbuchu naftových kamen. Shořel všechen nábytek, prohořel i strop. Požár se rozšířil i do ostatních místností. Krov budovy však poškozen nebyl. K likvidování požáru musely být přivolány cisternové vozy z Kyjova a Hodonína k čerpání vody z rybníka.

Členové sboru provedli námětové cvičení na farmu JZD, zúčastnili se námětového cvičení velitelů na provozovny Kyjovan v Kyjově za účasti požárních sborů Kyjova, Hodonína a vojenských požárních jednotek.

Z technického vybavení sbor vlastní 2 stříkačky – skříňovou Tatru 805 a dvoukolovou PS 12 s příslušenstvím. Jsou uskladněny již v nové požární zbrojnici.

V preventivní činnosti bylo provedeno 230 prohlídek, některých se zúčastnili i poslanci MNV. Uspořádali přednášku s filmem pro školní mládež a školení preventistů za účasti 34 posluchačů. Výcvikové školení probíhalo na členských a výborových schůzích. Během roku se sešli na 5 členských a 6 výborových schůzích. Četně navštívený byl i tradiční požárnický ples, na němž vyhrávala hudba požárního sboru z Uhřic u Vyškova. Členové se zúčastnili všech akcí pořádaných NF, navíc také s mládeží stavění máje, který ale nekáceli, neboť jej Svatobořáci jedné noci ukradli.

Československý Červený kříž

Místní organizace Československého Červeného kříže v Miloticích splývá svojí činností téměř se všemi organizacemi Národní fronty, neboť jeho členové jsou vesměs současně i členy jiných společenských organizací.

Počet členů organizace se během roku nezměnil. Poděkování zaslouží členové, kteří pravidelně darují krev. Z bohaté činnosti členů organizace lze jmenovat vysílání hlídek ke sportovním utkáním, společenským zábavám, ale také hlídky ke žňovým a jiným polním pracím. Pro svoji činnost vychovává již mládež ve škole pořádáním různých zdravotnických soutěží.

Svazarm

Organizace Svazarmu v Miloticích měla v tomto roce 54 členů, z toho 2 ženy. Její činnost řídí 8členný výbor. Funkci předsedy organizace zastává Miroslav Díkovský, místopředsedou je Jaroslav Fišman.

Členové se scházejí na svých pravidelných schůzích jednou měsíčně k projednávání organizační činnosti a hodnocení akcí. Bylo to především plnění závazku, který vyhlásili na počest 30. výročí založení Svazarmu. Na akcích Z odpracovali 300 brigádnických hodin, na akcích vlastní organizace 450 hodin v autodílně a 200 hodin na střelnici.

Začátkem roku proběhlo školení řidičů soukromých motorových vozidel. Od dubna byly pořádány na zdejší střelnici celkem čtyři kola okresní střelecké ligy, na nichž se kromě místních členů zúčastnili také střelci z Vlkoše. Ve všech kolech zvítězili milotičtí svazarmovci. V okresní soutěži se umístili členové Svazarmu na 11. místě.

Celý rok pracoval radistický kroužek pod vedením Třísky. Má 27 členů, převážně žáků základní školy. Zabývají se základy elektrotechniky, radiotechniky, seznamují se s Morseovou abecedou. Účastní se různých soutěží v rámci okresu. Dva členové získali v tomto roce odznak Mladý elektrotechnik.

Organizace má též kroužek kynologů, který v roce 1981 získal 5 nových členů. Snaží se pro příští rok získat další příznivce tohoto oboru za členy kroužku s cílem založit si vlastní klub kynologie.

Tělovýchovná jednota Družstevník

Oddíl kopané oslavil v tomto roce 50. výročí svého založení. K tomuto významnému výročí byl vydán almanach, vlaječka a kapesník jako upomínkové předměty.

V tomto roce došlo v oddíle kopané ke změně ve funkci předsedy. Za odstupujícího F. Neduchala byl do funkce zvolen Neduchal Jan. Po několikaleté přestávce došlo opět k obnovení činnosti mužstva mladších žáků pod vedením Bohumila Knotka a Františka Dobeše. Z funkce trenéra a hospodáře odstoupil J. Kundrata. Vedení I. mužstva se ujal Ivan Kotásek.

V padesátileté historii milotické kopané se vystřídalo mnoho funkcionářů a také hráčů. Ti, jejichž láska k fotbalu a věrnost oddílu je příkladná, si zaslouží dík a uznání. Patří k nim Antonín Kundrata, který pracoval ve výboru více jak 25 let převážně ve funkci předsedy, místopředsedy oddílu kopané a vedoucího I. mužstva. Má velký podíl na úspěších milotické kopané i postupu I. mužstva do krajské soutěže I.B třídy. Uznání si zaslouží rovněž František Mráz, hráč I. mužstva. Hraje 17 let. Sehrál přes 350 mistrovských zápasů a přes 550 zápasů celkem.

Tělovýchovná jednota měla v tomto roce opět 5 mužstev, když po několikaleté odmlce bylo přihlášeno do soutěže mužstvo mladších žáků. Dorost bojuje na špici okresu, snaží se o návrat do krajské soutěže, ostatní mužstva hrají soutěže v rámci okresu.

Členové jednoty se pilnou prací, mnoha brigádnickými hodinami podíleli na budování sportovního areálu. Budovali betonové oplocení, výstavbu tribuny a kabin, připravili plochy pro další hřiště. Pomoc a podporu jim poskytla VO KSČ, rada MNV, složky NF i JZD Rozvoj, bez jejichž pomoci by milotická kopaná nebyla tím, čím je.

Oddíl kopané je nositelem odznaku “Vzorný oddíl III. stupně”, pokračuje v soutěži o stříbrný odznak.

 


Kultura


Kulturně výchovná činnost v roce 1981 byla orientovaná s aktivitou občanů spojenou s hlavními politickými událostmi, především první poloviny roku 1981, zejména XVI. sjezdem Komunistické strany Československa, 60. výročím založení KSČ a volbami do zastupitelských sborů. V Jednotném plánu kulturně výchovné činnosti se odrážela i další kulturně politická výročí a oslavy, ať se jednalo o oslavy Vítězného února, 1. a 9. května, 37. výročí Slovenského národního povstání, 64. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a další.

Jednotný plán kulturně výchovné činnosti má jednoznačné poslání – sjednocovat výchovné působení všech institucí při rozvoji kulturního života občanů a při realizaci hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti schválených vládou. XVI. sjezd KSČ a závěry zasedání ÚV KSČ v oblasti kulturní politiky stanoví jako hlavní úkol další budování socialistické společnosti, prohlubování kulturní politiky a rozšiřování kultury mezi nejširší vrstvy obyvatelstva.

Oslavy

33. výročí Února vzpomněly všechny organizace sdružené v Národní frontě na svých výročních schůzích.

Pečlivě byla připravena oslava Mezinárodního dne žen, kterou pořádal Klub NV. Se svým programem na ní vystoupil Slovácký krúžek, koncertovala dětská dechová hudba, kterou vystřídal dechový soubor Klubu. Oslavy se zúčastnilo 120 žen.

Důstojně se oslavilo výročí osvobození Milotic. V předvečer byl uskutečněn pietní akt s položením věnce u pomníku padlých z 2. světové války.

Oslavy 1. máje se zúčastnilo 680 manifestujících. Od rána vyhrávaly obě dechovky – dětská i dospělí. V pestrém průvodu, který vyšel od školy, pochodovala školní mládež s mávátky, pionýři s transparenty, za nimi myslivci, požárníci, členové TJ Družstevník, Svazarmu a zástupci jednotlivých organizací NF.

V předvečer Dne vítězství konal se již tradičně lampionový průvod. Oslavy osvobození naší vlasti Sovětskou armádou 10.5. se zúčastnilo 120 občanů. O program se postaraly soubory Klubu. Na oslavě se vzpomnělo 60. výročí založení KSČ.

Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen lampionovým průvodem, na ukončení byl v kulturním domě uspořádán večer s pestrým programem.

Leden a únor je jako každoročně ve znamení plesové sezony. Bylo uspořádáno 8 společenských plesů organizacemi Národní fronty – ČSŽ, ČZS, ČsČK, SPO, ČMS, Sdružením rodičů a přátel školy, Klubem. TJ Družstevník pořádal ples maškarní.

Hovory s mládeží

V centru pozornosti je i naše mládež. Konaly se jarní a podzimní Hovory s mládeží, na kterých jsou mladí lidé seznamováni s plněním volebního programu, obsahem nového, s historií strany i s velkou zemí Sovětů a jejími úspěchy při budování komunistické společnosti.

Soubory klubu

Na všech akcích se kulturním programem podílely soubory zájmové umělecké činnosti Klubu. Na dobré úrovni je dětský dechový soubor, založený v roce 1978. Tento soubor úspěšně reprezentuje naši obec v rámci okresu i kraje. Vystupoval s úspěchem ve Ždánicích na oslavě 33. výročí Vítězného února, která byla spojena s vyznamenáním jednotek a jednotlivců Lidových milicí. U příležitosti voleb se zúčastnili mladí hudebníci okresní přehlídky dětských dechovek v Dubňanech a slavností “Podluží písní a tanců” v Tvrdonicích. Od 1. září došlo ke změně lektora. S. Ludvíka Soustružníka vystřídal Josef Krist. Dětský dechový soubor úspěšně koncertoval na národopisném festivalu u Šidlen, na besedě s důchodci v družebním KZ Plumově a na vánočním koncertě o vánočních svátcích.

Dechová hudba Klubu překonává změny. Kapelnické žezlo převzal Gustav Janík. Tato dechová hudba úspěšně vystupuje na různých kulturně politických akcích.

Slovácký krúžek udržuje lidové tradice, reprezentuje obec na různých akcích. Za zmínku stojí účast na 7. ročníku národopisného festivalu “Národopisné léto” v Rožnově pod Radhoštěm. Náš divadelní soubor nastudoval divadelní hru Karla Steigerwalda Juro Jánošík za režie Františka Stříteckého. Hra měla několik úspěšných repríz.

Ve dnech 4. a 5. července náš oddíl kopané oslavil 50. výročí svého založení. Oba dny byly vyplněny bohatým programem i sportovním kláním. V rámci těchto oslav se dne 11.7. uskutečnila taneční zábava.

Dne 5.8. na národopisném festivalu u Šidlen naši obec reprezentoval Slovácký krúžek. Tohoto festivalu se zúčastnilo 8 souborů a 4 cimbálové muziky s celkovým počtem 331 účinkujících. Byla to zdařilá akce.

23. srpna náš Slovácký krúžek a dechová hudba s velkým úspěchem vystoupili v Rožnově pod Radhoštěm s pásmem Dožínky. Pořad se velmi líbil. 500 přítomných diváků odměňovalo účinkující častým potleskem.

13. září uspořádal Klub ve spolupráci se zaměstnanci státního zámku přehlídku 3 dětských a mládežnických dechovek. Zúčastnily se jí dechovky z Hroznové Lhoty, Hluku a místní dětský dechový soubor. Koncert se konal v prostorách státního zámku. Obecenstvo mělo možnost porovnat úroveň, různé pojetí i provedení skladeb. Přítomný byl i vedoucí odboru kultury ONV v Hodoníně s. Dvořák, který při této příležitosti předal z pověření rady ONV s. Zbořilovi u příležitosti jeho významného jubilea čestné uznání.

Dne 26.9. v 16 hodin se konal ve státním zámku koncert brněnského akademického sboru s dirigentem Petrem Chromčákem. V programu zazněly skladby Antonína Dvořáka, Williama Byrda, Pavla, Bořkovce, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Arnošta Parsche a dalších. Koncert se těšil velké pozornosti místních občanů.

Svazáci uspořádali 22.8. v kulturním domě diskotéku, které se zúčastnilo 450 mladých a 12.9. další, která však selhala po organizační stránce. Je třeba zlepšit pořadatelskou službu.

Programy pořádaných akcí nabývají stále vyšší uměleckou úroveň. Je to tím, že soubory zájmové umělecké činnosti, které při Klubu NV pracují, se snaží zkvalitňovat svůj repertoár za metodické pomoci odborníků pracujících v kulturní oblasti.

Kino

Kino, které je pod správou Klubu, promítá jen příležitostně při akcích pořádaných společenskými organizacemi NF nebo Klubem samým. V tomto roce byl promítnut film v rámci oslav Mezinárodního dne dětí, v Měsíci československo-sovětského přátelství filmy se zaměřením na sovětskou produkci.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků i vzhledem k reorganizaci kin v okrese Hodonín nebyla zahájena oprava objektu kina. V dalším období bude rozhodnuto, pro jaký účel bude oprava objektu provedena.

Výstavy

Z výstavní činnosti stojí za zmínku úspěšná výstava vín spojená s ochutnáváním. Členky místní organizace ČSŽ vystavovaly práce své i práce žen z družební obce Plumov. Český zahrádkářský svaz uspořádal výstavu ovoce a zeleniny svých členů. Souběžně probíhala úspěšná výstava chovatelů.

Veřejná nahrávka

Za zmínku stojí veřejná nahrávka Československého rozhlasu Brno. Pořad Písničky v trávě, ve kterém vystoupily 4 cimbálové muziky, pěvecké sbory z Kyjova a kapela z muzea, se velmi líbil. Akce se uskutečnila v zámku a setkala se s velkým úspěchem. Klub NV plánuje podobnou akci i na příští rok.

Závěrem lze říci, že za účinné pomoci ZO KSČ, Místního národního výboru, MV Národní fronty se podařilo v minulém roce vytvářet podmínky pro politicko výchovnou činnost a společenské vyžití našich občanů.

Knihovna

Místní knihovna vlastní fond 4.310 svazků, odebírá 20 časopisů. V roce 1981 přibylo 286 svazků. Knihovnu navštěvuje 177 čtenářů, do 14 let je jich 96. Počet výpůjček stoupl na 5.194 knih a časopisů na 1.183. Vedoucí knihovny s. Valíčková uspořádala 68 výstavek, provedla 4 besedy, hlavně pro mládež.

Základní devítiletá škola

Práce školy se řídila plánem práce, který obsahuje konkrétní úkoly pro zvýšení efektivity učebně výchovného procesu. Pokud se týká vyučování, zabývá se problematikou zvyšování úrovně vyučování a dosahováním výsledků v této činnosti zaváděním nového pojetí výuky v 1.-5. postupném ročníku zaváděním nových metod práce.

Ve výchovné oblasti řeší úkoly vyplývající z ateistické a světonázorové výchovy žáků, výchovy v duchu socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu, otázky estetické, mravní, tělesné a branné výchovy žáků.

Při plnění jednotlivých hlavních úkolů bylo dosaženo dalšího zkvalitnění výchovné činnosti učitelů, zvýšená pozornost byla věnovaná především kádrovému a materiálnímu zabezpečení nové československé výchovně vzdělávací soustavy v 1.-5. ročníku základní školy.

V oblasti světonázorové výchovy bylo dosaženo dílčích úspěchů. Od roku 1977 se procento žáků přihlášených k výuce náboženství na škole každoročně snižovalo, v současné době činí 31,8%. Při výchově k socialistickému vlastenectví dosáhli dobrých výsledků. 58 žáků školy si dopisuje s pionýry v Sovětském svazu a Německé demokratické republiky. Škola udržuje družební styky se školou v Čárách na okrese Senica. Významnými podněty pro tuto práci školy byla důležitá výročí roku.

V roce 1981 navštěvovalo školu 402 žáků, byli rozděleni do 14 tříd. V chování žáků se nevyskytly závažnější přestupky. Druhým stupněm z chování byli hodnoceni 2 žáci v 5.-9. ročníku za neplnění svých žákovských povinností. Zůstávají však nedořešené výchovné problémy v péči o socialistický majetek, školní prostředí, udržování pořádku a čistoty, chování žáků v autobusech a další.

Na konci roku bylo hodnoceno nedostatečnou známkou z vyučovacích předmětů 7 žáků, tj. 1,75%. Nejvíce nedostatečných bylo z matematiky, jazyka českého a ruštiny. S vyznamenáním prospělo na konci školního roku 70 žáků, tj. 22,8%.

V roce 1981 na škole působili následující učitelé: ředitel školy Jaroslav Ježek, zástupce ředitele Luža Jan, Kropáč Jan, Anděla Šánová, Jiřina Prágrová, Soňa Březinová, Jaroslava Vlčková, Kuča Jan, Ježková Svatoslava, Jana Pavloušková, Miroslava Smejkalová, Andrej Miščík, Marie Hladilová, Marcela Domanská, Marcela Sojková, Elvíra Rybová, Josef Sedlář, Miroslava Zouharová, Jarmila Sedlaříková a Iva Bébarová, vychovatelka. Na mateřskou dovolenou během roku odešly Miroslava Zouharová a Jaroslava Vlčková. Na její místo nastoupila Marie Kočišová, důchodkyně z Vracova. Na konci roku odešli ze školy: Kropáč Jan do důchodu, Josef Sedlář do OÚNZ nemocnice Kyjov, Kočišová Marie, důchodkyně a Iva Bébarová, vychovatelka na filozofickou fakultu v Brně.

Učitelé, kteří bydlí v místě školy i většina dojíždějících podílí se svou prací na politickém a kulturním životě obce. Pracují jako poslanci MNV, jsou členy jeho komisí, jsou členy výborů různých organizací NF. Velmi dobré bylo zapojení učitelů školy v předvolebním období – v agitační činnosti, v zajišťování kulturních programů na předvolebních schůzích.

Na škole pracuje pěvecký soubor žáků, který se v okresní soutěži “Písně přátelství” umístil na 1. místě, v krajském kole soutěže obdržel diplom. Mimo jmenovaného souboru pracoval na škole kroužek světonázorový, recitační a střelecký. Školní družinu navštěvuje 26 žáků, dětí zaměstnaných matek.

Na škole pracuje 156 starších, 172 mladších pionýrů a 48 jisker. Pionýři pracují ve 14 oddílech, vedoucími jsou převážně učitelé. Motivací činnosti PO je celostátní hra “Za rudým praporem”, “Pochod 60”, celostátní hra “Vždy připraven” a plnění výchovného systému Plamenů a cest. Na pionýrské skupině pracuje Klub mezinárodního přátelství, má 62 členů, je rozvíjena činnost v akci “Paprsek” a v akci “Rudé šátky vietnamským dětem”. Skupinovou vedoucí byla Svatoslava Ježková, učitelka.

Školní stravovna připravuje denně průměrně 250 obědů pro přespolní žáky a děti zaměstnaných matek. Úroveň práce výboru SRPŠ se stále zlepšuje, pomáhá v otázkách světonázorové výchovy, podporuje akce školy. Předsedkyní výboru byla Jana Prágrová.

Zdravotní stav žáků, až na běžné onemocnění, byl dobrý. Školní lékař MUDr. Evžen Řezáč provádí pravidelné lékařské prohlídky žáků, zubní lékař MUDr. Chleborád pravidelně kontroluje a pečuje o chrup žáků.

V rámci modernizace školy bylo započato s výstavbou tělocvičny a dílen, jsou vystavěny do úrovně 1. patra.

Mateřská škola I.

Ve školním roce 1980-81 bylo v I. mateřské škole, umístěné v nové budově, zapsáno 60 dětí. V tomto docházelo k častějším personálním změnám. Místo s. Dobrovolné nastupuje na školu s. Olga Novosadová, která již na zdejší škole pracovala. Na škole působila s. Patíková Miluše a s. Panáková Marie z Vlkoše. Obě pracovaly s dětmi v předškolní třídě. V březnu s. Vančurovou, která odcházela na mateřskou dovolenou, vystřídala s. Jana Bábíková. Měsíc nato z týchž důvodů odešla s. Marie Panáková, místo ní nastupuje po mateřské dovolené s. M. Balousová. Provozní zaměstnanci zůstávají beze změn.

I výchovná práce učitelek mateřských škol se řídí zpracovaným plánem pro každý školní rok. Během roku se uskutečnilo družební setkání s učitelkami mateřské školy v Čárách, které dosahují ve své výchovné práci dobré úrovně. Předaly si zkušenosti i drobné upomínkové dárky. Koncem roku děti z Čár poslaly zdejším s. učitelkám ukázky svých prací.

Děti mateřské školy se jednou měsíčně zúčastňují v kině Panorama v Kyjově promítání pohádek.

Oslavy MDŽ proběhly pouze na škole. Děti předvedly pozvaným maminkám a babičkám kulturní program a předaly dárky vlastnoručně vyrobené. K Mezinárodnímu dni dětí JZD Rozvoj zapůjčil autobus k návštěvě zookoutku v Hodoníně. Ve spolupráci s SRPŠ byl na tento den připraven karneval s táborákem na zahradě mateřské školy pro děti obou škol.

V podzimním období vysadili kolem chodníku 40 ks chvojek, v jarním období pokračovali výsadbou 50 ks okrasných keřů a živým plotem u studny. Všechny keře je nutno sadit v drátěném obalu – dřívější výsadba byla zničena hryzcem. Na budově školy byly provedeny venkovní nátěry, těsnění oken a dveří, opraven plot.

Druhá mateřská škola je umístěna stále ve staré budově bývalé ZDŠ. V roce 1981 působila na škole s. Anežka Slováčková, ředitelka a s. Jarmila Vodáková, učitelka. Provozní zaměstnankyně L. Dostálová, školnice a M. Pijáčková, pomocná kuchařka působí na škole již několik let.

Mateřská škola II.

V minulém roce bylo zapsáno 35 dětí, z toho 16 chlapců. Budova školy je velmi zchátralá – plánovaná generální oprava. Prozatím se provádějí jen minimální opravy. V minulém roce byla zabudována umyvadla v umývárně, v jídelně byla vyměněna podlahovina, do třídy byl zakoupen koberec.

V budově je umístěna věková skupina dětí 4-5 let. Tyto děti se nezúčastňují veřejných vystoupení. Připravují besídky pro rodiče u příležitosti oslavy MDŽ a ukončení školního roku.

Zámek

Státní zámek Milotice navštívilo v roce 1981 celkem 33.034 návštěvníků, z toho přibližně 2.000 z cizích zemí – z SSSR. NDR, Polska, Maďarska, Jugoslávie, NSR, USA, Kanady, Peru, Francie a jiných.

Během návštěvní sezóny od 1.4. do 31.10. bylo zde uskutečněno:

a) natáčení filmu – 1. dílu seriálu Návštěvy u rodiny Mozartů.

b) Filmové studio Barrandov s Československou televizí Brno zde natáčeli Souboj na zámku s Luďkem Sobotou v hlavní roli.

c) V rámci Mezinárodního festivalu Brno 1981 ve spolupráci se správou zámku uspořádali festivalové vystoupení pro hosty MHF “300 let lesního rohu v Čechách”, které bylo natáčeno Československou televizí a několikrát vysíláno. Vynikající vystoupení na tomto hudebním festivalu měl také Brněnský akademický sbor.

Správa zámku spolupracovala na některých kulturních akcích s Klubem NV. Připravili veřejnou nahrávku Československého rozhlasu Brno, koncert dětských dechových souborů aj.

V areálu zámku bylo uspořádáno již tradiční setkání pracovníků památkové péče Jihomoravského kraje. Památkový areál zámku se stává místem setkání významných pracovníků v umění, kultuře i politickém životě. Již během roku 1981 došlo k dohodám o další spolupráci v následujících letech, např. natáčení filmů nejen domácích filmových a televizních společností, ale i zahraničních – koprodukce s italskou televizí, západoněmeckou filmovou společností apod.

Kolektiv správy zámku, jeho průvodcovská činnost na státním zámku Milotice byla v roce 1981 hodnocena komisí ministerstva kultury a Ústavem památkové péče jako jedna z nejlepších v českých zemích. I v názorné agitaci památkové péče získal státní zámek Milotice 1. místo v krajské soutěži.

V památkovém objektu je umístěno také výrobní zahradnictví, které zásobuje svými výpěstky všechny památkové objekty, historické zahrady a parky v celém Jihomoravském kraji. Je zde rovněž umístěna a stále ještě budována odchovna vzácných druhů dravců, v současné době 25 ks dravců sokolovitých. Na této odchovně byla dokončena 1. etapa rekonstrukce staré hájenky nákladem 300.000 Kčs.

 


Počasí


Leden – První dekáda byla poměrně teplá. Denní teploty se pohybovaly většinou 3-4 °C nad nulou. Druhá a třetí dekáda byla podstatně chladnější. Celý měsíc bylo oblačno se značnými srážkami dešťovými nebo sněhovými a silným větrem. Ke konci měsíce ustaly větrné bouře a nastoupily mlhavé, zamračené dny.

Únor – První polovina měsíce byla výrazně teplá, jen dva oblačné dny. Ráno mlha, která někdy přetrvávala až do poledních hodin. Po 15.2. nastal výrazný pokles teplot. Sněhové srážky pravidelně rozložené. Sníh se udržel pouze na polích.

Březen – Průměrné denní teploty počátkem měsíce se pohybovaly nad nulou +2 °C, oblačno, zpočátku sněhové, později dešťové přeháňky doprovázené větrem. Postupné zvyšování teplot, které ke konci měsíce dosáhlo až 18 °C. Celý březen měl dostatečné množství srážek – 15 deštivých dnů.

Duben – Ranní teploty +3 °C, odpolední 10 °C, večerní 12 °C. Pravidelné ranní mlhy, které později poklesly a vysvitlo slunce. 17.4.-20.4. teploty poklesly pod nulu, ranní mrazíky, ke konci měsíce oteplení. V druhé a třetí dekádě časté srážky doprovázené větrem, pouze 3 slunečné dny.

Květen – Počátek měsíce chladný, mlhavý, deštivý s přízemními mrazíky. Po 10.5. nastalo výrazné oteplení. Ranní a večerní průměrné teploty se pohybovaly kolem 13 °C, odpolední 19-25 °C. I přes časté přeháňky a mrholení srážky byly slabé, pro vegetaci nedostačující. V květnu teploty výrazně nepoklesly.

Červen – Ranní a večerní teploty se střídavě pohybovaly od 11 °C až do 20 °C, výkyvy byly charakteristické i pro denní teplotu od 17 °C do 30 °C. Koncem měsíce ustálení ve vyšších teplotách. Časté srážky doprovázené větrem a bouří. Pouze 8 teplých letních dnů bez deště.

Červenec – Prvních 14 dnů teploty dosahovaly 28 °C, slunné dny bez přeháněk. I druhá polovina měsíce byla velmi teplá, ale s téměř pravidelnými bouřkami s deštěm. Dny po bouřkách byly mlhavé, pomalé vyčasení. Vlivem tohoto počasí se zpomalily sklizňové práce.

Srpen – Ranní teploty počátkem měsíce byly velmi střídavé 14-22 °C, průměrné teploty odpolední se pohybovaly kolem 29 °C, večerní 23 °C. 10.8. jediná bouřka za celý měsíc. Druhá dekáda byla rovněž velmi teplá, v třetí dekádě bylo zaznamenáno silnější ochlazení, časté přeháňky s větrem.

Září můžeme charakterizovat jako pěkný, slunný, ale suchý měsíc. Toto počasí prospělo vinné révě, jejíž plody nabíraly s podzimním sluncem na sladkosti. Ranní teploty se pohybovaly kolem 12 °C, denní stále přes 20 °C, večerní kolem 15 °C. Ke zlepšení srážkových podmínek došlo až koncem měsíce 25., 29. a 30. září – vydatné srážky.

Říjen – S přibývajícími říjnovými dny nastalo pravidelné snižování teplot, ranní teploty klesly až na nulu. Z 23 °C odpoledních teplot pokles na 8 °C, z 15 °C večerních pokles na 2 °C. Oproti předešlému měsíci velký počet srážek doprovázených silnými větry. 13.10. silná bouře s kroupami, 25.10. první mráz.

Listopad – Pokles teplot pod 0 °C nastal ve dnech 7., 10. a 17. listopadu. Po jiné dny se teploty udržely slabě nad nulou. 7.11. napadl první sníh, který ihned roztál. Přesto však zbrzdil sklizeň kukuřice na zrno. Ve dnech 9., 10. a 11. listopadu se sněžení opakovalo, v dalších dnech přešlo v déšť. Po celý měsíc silné mlhy a časté větry.

Prosinec se vyznačoval typickým zimním chladným počasím s nedostatkem sněhu zejména koncem měsíce. Sníh vydržel celých 12 dnů. Ranní teploty -3 °C, 21. a 22. prosince -18 °C, odpolední teploty na počátku měsíce kolem +1 °C, v druhé a třetí dekádě -4 °C. Večerní teploty klesaly vždy pod 0 °C. Měsíc prosinec měl 9 dnů větrných, 11 dnů mlhavých, 14 dnů se silnými mrazy.

Pro zemědělce ne zvlášť příznivé počasí ovlivnilo rostlinnou výrobu, v důsledcích i živočišnou a nakonec i výsledek hospodaření celého JZD.

Splněn byl úkol ve zřízení střediska mechanizace s řízením provozu z jednoho centra – Ratíškovic. Realizace přinesla řadu výhod, zejména v kontrole, ale v dalším období, kdy rozhodující prvek je nafta, se stává vysoká centralizace nepoužitelnou.

Z úseku živočišné výroby byl splněn pouze úkol v úspoře jaderných krmiv. Nesplněno zůstává zavedení trojplemenného křížení u základního stáda dojnic. Objektivně se dá konstatovat, že pro tuto vysokou formu plemenářské práce ani v nejmenším nebyly vytvořeny podmínky zejména ve výživě. Živočišná výroba se stala vysoce ztrátovým odvětvím.
 

Rok 1981 byl pro Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj mimořádně náročný, rozhodující úkoly nebyly splněny. Hlavní příčiny tkví v nepříznivém klimatu – především jarní záplavy na ploše 700 ha, dubnové mrazy nebo sucho s nevhodně rozloženými srážkami. 

 


 

Zemědělství

Rostlinná výroba

V oblasti rostlinné výroby bylo celoroční úsilí zaměřeno na zabezpečení krmivové základny. Živočišná výroba však byla kryta jen ze 60%. Z dalších úkolů se nepodařilo snížit sortiment pěstované zeleniny. Pozitivní snad je, že byl splněn úkol ve využívání závlah v rozsahu cca 200 ha.

Nejen nepříznivé počasí, ale i řada nedostatků v organizaci práce na poli rozhodlo o plnění plánu. Příčiny – nezvládnutí termínu prací, nízký obsah humusu v půdě, způsobený nedostatečným vyhnojováním chlévskou mrvou, zejména písků, značná zaplevelenost, místy nekvalitní práce traktoristů, vysoká poruchovost techniky a v neposlední řadě organizační nedostatky vedení družstva.

 

Z úkolů, které mělo JZD splnit, nebyl splněn prakticky žádný:

 

 

splněno na %

výnos t/ha

výroba obilnin

69,2

3,39

kukuřice

102,7

3,17

cukrovka

54,95

20,43

řepka

75,58

1,84

krmiva

72,03

 

zelenina

73,75

 

ovoce

14,38

1,41

hrozny

26,59

2,36

 


Z příčin, které zásadní měrou rozhodly, je to u obilovin změna v osevním postupu v důsledku záplav, předčasné dozrávání, resp. zaschnutí obilovin ovlivněné květnovým a červnovým suchem.

V tomto roce se kukuřice projevila jako výrazný signalizátor vláhových podmínek. Pro srovnání – Na písku (Milotice za školou) průměrný výnos 20 q, nad Šidlenskou průměrně 54 q. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo u pšenice, odrůda Vala, pěstované na Slatinách – 54 q z ha. Nejnižší výnos pšenice Sáva – 18 q z ha na honu Jiříkovské. U ječmene nejvyšší výnos odrůdy Opál na milotickém Piánku – 48 q z ha, nejnižších výnosů u ječmene bylo dosaženo ve sloučeném JZD na hospodářském středisku Rohatci – 15 q z ha.

Cukrovka – původně plánovaná plocha v povodí Moravy byla podmočena. Bylo nutno oset náhradní plochu na Homole, hranici katastru farem Dubňan a Milotic. Po celou dobu vegetace na tento 100 ha hon vůbec nezapršelo a o to vydatněji a stále pršelo na podzim při sklizni. Projevilo se to místy až 30% ztrátami.

U kukuřice na siláž byl výnos oproti plánovanému poloviční. V historii JZD nebyl plánovaný výnos této plodiny nikdy splněn. Důvod je jasný – při půdním fondu, který je k dispozici a výběru ploch pro preferované plodiny, zůstávají k pěstování kukuřice pouze nejchudší písčité půdy.

U vojtěšek je situace velmi špatná. Porosty jsou přestárlé, mechanicky poškozené, nevhodně zaplevelené. K zakládání nových porostů není osivo. V osevním postupu se osvědčily některé nové druhy brukvovitých plodin – Tyfon, Perko, jílek. Těmito se řeší nedostatek vojtěšek v krmivové základně.

Zelenina – celkové splnění na 76%, což je vyšší než v jiných letech, ale i tak vznikl dluh ve výši 730 t. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u rajčat (objemně i finančně), u okurek, ale pouze v množství. Pro další roky je nutno okurky třídit jako v letech předešlých a zaměřit se na okurky malých rozměrů.

U ovoce a hroznů byl nedostatek způsoben mrazy. K rostlinné výrobě jako celku lze říci, že zůstala hluboko za plánem. Plánovaný zisk rostlinné výroby byl splněn pouze na 39%.

Živočišná výroba

Živočišná výroba rovněž nesplnila očekávání. Uspokojivý zůstává odchov telat na 100 krav – činí 99 ks (farma Milotice). Značně poklesla užitkovost dojnic – dosáhla 8,90 litrů na kus a den. Hlavní příčiny je třeba vidět v nedostatku a nízké kvalitě objemných krmiv.

Pokud jde o chov prasat, rozhodující vliv zde zanechal ozdravovací proces u základního stáda prasnic. Z celkového stavu 194 ks prasnic bylo do konce roku odporáženo 170 ks. Celá akce navazuje na celostátní program – tlumení ACHK. I přes tyto tvrdé zásahy byl u nás chov selat na dobré úrovni – dosáhl 18,63 ks na jednu prasnici. Tím byla výroba selat překročena o 125 ks. Na druhé straně přírůstky u prasat jsou velmi špatné a jako celek dosahují pouze 0,327 kg na kus a den.

Drůbež dosahuje již tradičně velmi dobrých výsledků, i když i zde se družstvo nevyhnulo některým problémům – zejména ve zdravotním stavu, nedodáním dostatečného množství kuřiček, krmiva apod.

 

Celkové výsledky živočišné výroby shrnuté do plnění úkolů státního plánu

 

 

Plán

Skutečnost

% plnění

Maso celkem

253 t

280 t

110,7

Drůbeží maso

210 t

230 t

110

Vejce

6400 ks

6480 ks

101

Mléko

3 470 l

3 375 l

97,26

 

Některé výsledky nevystihují zcela skutečnost. Maso bylo splněno jen díky likvidaci stáda prasnic, plnění vajec jen díky vypůjčení 450.000 ks z jiného podniku.

Mechanizace

Mechanizace sehrává rozhodující roli při plnění rostlinné i živočišné výroby, zejména při zvládání prací v termínech a kvalitě. Celková hodnota strojového parku dosáhla v roce 1981 3.267.672 Kčs. Dalo by se říct, že je to dost, ale traktorový park je z podstatné části již odepsaný, přitom řada traktorů nesplňuje ani výkonové palivo spotřební parametry. Mechanizačně jsou zabezpečené vcelku sklizňové práce u obilovin, cukrovky (v tomto roce zakoupený šestiřádkový ořezávač chrástu a vyorávač bulev), kukuřice na zrno i siláž a některé další. Velké nedostatky má družstvo ve zpracování a přípravě půdy, v pracech v zelenině a vůbec není řešena sklizeň ovoce a hroznů. Není ani ucelený systém sklizně sena z luk a vojtěšek. Špatným jevem v práci se stroji je nízké využití pracovního času, ranní pozdní výjezdy, dlouhé, často neefektivní přejezdy. To vše má za následek využití techniky pro vlastní práci pouze na 76,7%.

Úkolem přidružené výroby je zajišťovat vyrovnání a stabilizaci hospodářského výsledku družstva a v neposlední řadě řešit zaměstnanost členů v době vegetačního klidu i členů se sníženou pracovní schopností. Tolik na vysvětlenou hlasům, které se ozývají čím dál častěji – proč zemědělský závod nevyrábí jen zemědělské produkty, ale i třídičky na okurky aj. Za uplynulý rok je třeba výsledky přidružené výroby vyzvednout. Výroba byla splněna na 127,1%, tržby na 112,6%, byl vytvořen zisk ve výši 3.267.000 Kčs, což znamená plnění plánu na 173%.

Výstavba

V uplynulém roce pokračovala investiční výstavba. Plánovaný objem stavebních prací ve výši 3.500.000 byl překročen na 4.474.000 Kčs. Přitom hlavní důraz byl kladen na plnění rozhodujících úkolů: dokončení areálu prasat ve Vacenovicích, výstavba druhé osmibytové jednotky v Miloticích a opravy i údržby objektů rostlinné i živočišné výroby. Přes veškeré snahy nebyla však žádná stavba uvedena do provozu, vznikly určité skluzy zapříčiněné zejména dodavatelskými organizacemi. Do kategorie investic patří i zelené investice – vinice, sady a některá účelová zařízení. Jednalo se zhruba o 7 akcí, z nichž největší byla výsadba 30 ha vinic – tyto jsou součástí uceleného celku výsadby 150 ha do roku 1985. Plnění všech akcí vcelku splnilo očekávání, nedošlo k vážnějším problémům.

Z celkového hodnocení největší výpadky zaznamenala rostlinná výroba, u které hrubá produkce byla splněna pouze na 64% s výpadkem přes 13 milionů Kčs. Z 27 dílčích ukazatelů výroby bylo splněno pouze 7. Určitým zmírněním škod v rostlinné výrobě byly úhrady státní pojišťovny ve výši 6.732.000 Kčs.

Rok 1981 byl v historii sloučeného Jednotného zemědělského družstva nejhorší, což se projevilo mimo jiné v růstu zadluženosti. Investiční úvěr vzrostl o 1.770.000 Kčs a dosáhl výše 5.364.000 Kčs. Z tohoto pohledu čeká družstvo mnoho práce. Především je třeba zaměřit se na zlepšení organizátorské a řídící práce vedoucích, lépe využívat pracovního času, řešit úsporu materiálu, surovin, jaderných krmiv apod. S některými opatřeními bylo již započato. K 1.10.1981 se JZD rozloučilo a poděkovalo za dosavadní vykonávanou práci předsedovi družstva J. Bartlíkovi. Novým předsedou byl zvolen ing. Miloš Kesler.

Družstvo Rozvoj Ratíškovice má 1.320 členů, z toho 622 trvale činných pracovníků. V roce 1981 bylo přijato 43 pracovníků, členský poměr ukončilo 26 členů. Věková struktura je vcelku příznivá, do 40 let je více než 50% trvale činných pracovníků.

Péče o pracující je nadále základním prvkem v práci vedení celého družstva. Poskytuje členům rekreace, pořádá zájezdy, ale zlepšuje i pracovní podmínky, upravuje objekty aj. Na úseku kulturní činnosti pořádá pro své členy akce jako beseda s důchodci, oslavu MDŽ, výroční členskou schůzi apod. Ve sportovní činnosti je to účast v soutěži o Zlatý pohár Zemědělských novin, branné závody aj. Celý program je zaměřen na agitačně propagační činnost, činnost společenskou, kulturně výchovnou a zájmovou. Spolu se sociální problematikou jde o naplňování programu Svazu družstevních rolníků a v duchu toho o zdokonalování výchovného působení na družstevní rolníky, rozvíjení socialistického způsobu života.

Agropodnik

Agropodnik Společný zemědělský podnik Hodonín, závod 02 Milotice, dosáhl v roce 1981 velmi dobrých chovných výsledků. Výsledky v chovu prasat, kde byl v minulém roce předpoklad překročení plánovaných úkolů, byly ovlivněny započetím ozdravovacího procesu v měsíci listopadu. Na úseku reprodukce byli úspěšní. Počet narozených selat byl překročen z plánovaných 50.800 ks na 52,019 ks, při dosažení počtu narozených na prasnici 20,79 ks proti plánovaným 18,88 ks. V počtu odchovaných selat bylo na plán 17 ks skutečně odchováno 18,72 ks. Plánovaný počet zapuštěných a oprasených prasnic byl snížen v důsledku ozdravovacího procesu. Příznivým ukazatelem na středisku reprodukce je snížení spotřeby krmiva z plánovaných 3,20 kg na krmný den na 3,09 kg.

Středisko předvýkrmu splnilo plánované ukazatele intenzity výroby. V intenzitě přírůstku dosáhlo na plán 0,325 kg skutečnost 0,327 kg na kus a den a splnilo plánovanou výrobu 1.051 t beze zbytku. Nepříznivým ukazatelem na tomto středisku je překročení nákladů, které bylo ovlivněno náklady na náhradní díly a materiál pro opravu opotřebované klecové technologie. Tyto náklady se projevily v překročení vlastních nákladů na 1 kg přírůstku z plánovaných 11,96 Kčs na 12,25 Kčs.

Na středisku výkrmu prasat se i přes zvýšené stavy zvířat nepodařilo splnit celkovou výrobu. Situaci zavinilo nerovnoměrné zásobování krmných směsí. Ve druhém pololetí bylo přikročeno k opatřením jako je krmení jednou denně, dvakrát týdně hladovky a krmení pouze úsušky.

Dne 6.11.1981 na příkaz MZVž a Státní veterinární služby započal ozdravovací proces na závodě od Aujezdského choroby. Od tohoto data přestala reprodukční skupina zapouštět prasnice a započala postupná likvidace základního stáda. Za měsíc listopad se odporazilo na Masokombinátě v Hodoníně 1.535 ks prasnic a 97 prasniček, v prosinci pak 651 prasnic a 183 prasniček.

V roce 1981 bylo dosaženo následujících hospodářských výsledků: hrubá zemědělská produkce 4.669 tun masa, tržní produkce 5.411 tun, odchov selat na 1 prasnici 18,72 kusů.

Poněvadž na závodě bude uzavřený obrat stáda, je nutno nakoupit 3.800 ks prasniček plemene Bu, Buxla, které by měly zabezpečit vytvoření základního užitkového stáda. Vytvoření kvalitního stáda prasat zaručí podniku předpoklad k dosažení lepších výsledků hospodaření v příštích letech.

Drůbežárna

Drůbežnictví Xaverov, jeho pobočný závod šlechtitelský 87, se specializuje na plemenný chov krůt. Počet zaměstnanců a jejich pracovní náplň se proti dřívějším létům nezměnily. Také v roce 1981 pracoval v podniku kolektiv Brigády socialistické práce pod vedením s. Jana Nováka, který v roce 1981 dosáhl následujících hospodářských výsledků:
 

 

Plán - ks

Skutečnost

% plnění

Stav krůt

6 480

7 109

109,7

Výroba vajec celkem

724 000

931 128

128,6

Na 1 krůtu připadá

111,73

130,98

117,2

Výroba vajec násadových

591 560

653 944

110,5

 

V činnosti investiční provedli rekonstrukci jedné haly pro chovné krocany – zvětšení podlahové plochy. V roce 1981 byla dána do užívání nová přístupová cesta.

 


Závěr


Opět jeden rok za námi. Bývá dobrým zvykem ohlédnout se, jak jsme jeho času využili. Celá naše společnost – orgány a organizace, občanská veřejnost i Místní národní výbor – se snažila splnit závazky uzavřené na počest XVI. sjezdu Komunistické strany Československa a 60. výročí jejího vzniku.

Zabezpečování potřebného rozvoje a tvorby zdrojů, další rozvoj obce v nynějších podmínkách vyžaduje vynaložit ještě větší úsilí, odevzdat více a kvalitnější práce. To se týká všech oblastí veřejného života, každého z nás. Pozitivní výsledky dosažené v uplynulém období na všech úsecích budovatelské činnosti svědčí o tom, že občané Milotic dovedou pracovat.

Plán investičních prací v obci byl převážně splněn. Za to patří poděkování jak funkcionářům Národního výboru, všem složkám Národní fronty i všem občanům, kteří se na společné práci pro společný zájem podíleli.

Nebyly zajisté dokončeny všechny plánované akce, vyskytly se potíže a problémy, které bude třeba řešit v příštím roce, nicméně však to dobré a pozitivní převažuje.

Jak zápisy o činnosti jednotlivých složek Národní fronty ve stručnosti uvádí, byl u nás společenský život rušný. Po vykonané práci si dopřáli zvláště mladí veselou zábavu. Lze si jen přát, aby i politické poměry se ve světě urovnaly a aby byla nám všem dopřána práce v míru a pohodě.