Obsah

1977

Úvod


Uplynulý rok 1977 nás nutí poohlédnout se zpět a současně si položit otázku: “Jaký byl? Co jsme hodlali podniknout, uskutečnit, jak se nám co podařilo nebo co jsme nestačili udělat.” Byl především druhým rokem šesté pětiletky, rok, který jsme prožívali ve znamení jubilea 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, mezníku v životě zejména evropských národů a států.

V duchu jejího revolučního odkazu se tento rok vyznačoval mimořádným úsilím všech občanů při uskutečňování programu XV. sjezdu KSČ, při plnění úkolů na všech pracovištích. Na jeho počest se zavázala většina našich občanů udělat pro společnost něco navíc ve formě socialistických závazků a to jak na úseku výrobním, tak i kulturním, společenském, sportovním i ve zlepšování životního prostředí.

Společnou obětavou prací našich občanů prostřednictvím společenských organizací byla dokončena stavba a zařízení nové moderní mateřské školy, která byla dána do provozu, upravena veřejná prostranství v obci a různá další zlepšení na poli občanského soužití, o nichž je zmínka v jednotlivých kapitolách zápisu.

 


 

Počasí


Pro leden byly charakteristické značné teplotní rozdíly. Nejsilnější mráz byl zaznamenán 19.1. a to –19 °C. Kromě dnů 1.1., kdy teplota klesla na -7 °C, 9.1. na -10 °C a 20.1. na -4 °C se teploty pohybovaly jen mírně pod nulou. Sněžení se střídalo s mrholením a 30. a 31.1. s dešťovými přeháňkami. Vcelku však bylo v lednu hodně jasných dní. Průměrná teplota 1,5 °C.

Počátek února byl značně mrazivý. Teplota klesla na -2 °C a -8 °C. Po nich následovalo oteplení doprovázeno mlhami a dešťovými přeháňkami. V druhé dekádě ranní teplota klesla jen v několika dnech slabě pod nulu. Od 13.2. bylo převážně jasno, přeháňky se objevily až v posledních únorových dnech. Průměrná měsíční teplota 2,46 °C, srážky.

Březen se ohlásil chladnými mrazivými dny. 1.3. a 2.3. teploty klesly pod bod mrazu. Slabé dešťové a sněhové přeháňky byly doprovázeny silným větrem. Mírné mrazy byly zaznamenány až v posledních dvou dnech měsíce, opět doprovázeny přeháňkami. Celý měsíc se vyznačoval jasnými dny s teplotami v rozmezí 1 °C - 9 °C, ranními mlhami a občas velmi silným větrem. Průměrná měsíční teplota 5 °C, průměrné srážky 8 mm.

Duben nepřekvapil svým “aprílovým počasím”. Ranní mrazy se střídaly se značnými denními teplotami. Koncem měsíce vystoupily až na 20 °C. První polovina dubna byla deštivá, druhá se naopak vyznačovala pěknými jasnými dny. Průměr srážek 4 mm, průměrná měsíční teplota 2 °C.

V květnu převládalo pěkné, velmi teplé počasí s ranními mlhami. Kromě několika málo deštivých dnů v první polovině měsíce bylo převážně jasno. V první a druhé dekádě se teploty pohybovaly nad 20 °C, nejvyšší byla zaznamenána 4.5. a to 27 °C. Průměrná měsíční teplota 15 °C, srážky 11 mm.

Červen byl rovněž pěkný a velmi teplý. Nejvyšší teploty vystoupily 18.5. na 31 °C a 11.5. na 30 °C. Převládaly jasné a teplé dny. Během měsíce spadlo jen málo dešťových srážek, převážně ve formě přeháněk. Průměrná měsíční teplota 18,6 °C, srážky 11 mm.

Červenec se vyznačoval teplými a jasnými dny. Denní teploty se pohybovaly převážně nad 20 °C. Dešťové srážky byly slabé a nepravidelné. 6.7., 20.7. a 31.7. bouřky. Průměrná teplota 18,1 °C, průměrné měsíční srážky 21 mm.

Počátek měsíce srpna byl oblačný a deštivý, s denními teplotami kolem 15 °C, ve dne i v noci přeháňky s deštěm, střídavě oblačno. V polovině měsíce teploty vystoupily až na 25 °C, dny byly jasné, charakterizuje je však ranní mlha a časté odpolední bouře. Koncem měsíce se jasné dny střídají s oblačnými, někdy doplněnými přeháňkami a větrem. Průměrná teplota 19 °C, srážky 6 mm.

První zářijové dny se vyznačují ranními mlhami a teplotami v průměru kolem 12 °C. Přes den jasné, teplé počasí (24 °C), večerní teploty poměrně vysoké až 22 °C. 14.9. se objevil první ranní přízemní mrazík. Nastává celkové ochlazení, opětné ranní mlhy, ve dne pak mrholení. Konec září poměrně chladný s ranními teplotami kolem 4 °C, s denními 14 °C a večerními 10 °C. Již po několik předešlých let jsme si přivykli na září jako na měsíc teplý, prozářený sluncem a vlákny babího léta. Letos však zklamalo a to zejména vinaře. Hrozny ve své poslední fázi, kdy potřebují teplé sluneční paprsky, bylo chladno a mlhavo. To se projevilo při sklizni velmi nízkou sladkostí a cukernatostí. Průměrná měsíční teplota 14 °C, srážky 9 mm.

První polovina měsíce října bez mlhy, ale dost deštivá. Téměř každý den kromě 1.10., 5.10., 6.10., 10.10. přeháňky. Ranní teploty se pohybovaly kolem 10 °C, denní 15 °C. 8.10. až 10.10. nastalo oteplení, dva pěkné slunné dny. Konec měsíce pak chladný s poklesem teplot až na 0 °C, přízemní mráz, silné mlhy a mrholení. Průměrná měsíční teplota 10 °C, srážky 9 mm.

V listopadu přibývá oblačných dnů. Každý den přeháňky nebo mrholení. V druhé dekádě velmi zajímavý pokles teploty každý den o 1 °C. 20.11. klesla ranní teplota až pod nulu. Přeháňky s deštěm pouze dvakrát. Konec listopadu je charakterizován opět dešťovými přeháňkami, které se 26.11. změnily na sněhové. Teploty klesly pod nulu, večer 30.11. silné sněžení. Sníh se udržel dva dny. Průměrná měsíční teplota 6 °C, srážky 10 mm.

Prosinec hlavně zpočátku se vyznačoval chladnými dny, s teplotami převážně pod nulou. 8. a 9.12. nastává podstatné oteplení v průměru 4 °C. V druhé dekádě teploty poklesly opět pod nulu až na -8 °C. Občas větry se sněhem a deštěm. Koncem prosince od 25.12. nastává oteplení až na 6 °C doprovázené mrholením, větry a deštivými přeháňkami.

 


Zemědělství

Jednotné zemědělské družstvo

Rok 1977 je dalším rokem podstatných změn v zemědělství. V zájmu vytvoření ucelených hospodářsky nejlépe vyhovujících katastrů došlo k odloučení 500 ha zemědělské půdy patřící původně k celku JZD Rozvoj a k jejímu připojení ke státním statkům. V průběhu celého roku docházelo k pohybu mezi sektory 17, 19 (to je drobná držba členů a nečlenů JZD) a JZD samým, protože byla prováděna HTÚP.

 

Konečný stav půdního fondu k 31.12.1977 je následující:

 

 

ha

orná půda

2 738

vinice

72

zahrady

2,6

ovocné sady

69

louky

431

pastviny

48

celkem

3 360,6

 

Z tratí drobné držby přešlo do užívání JZD 138 ha zemědělské půdy, která je využívána jako orná. (Jsou to většinou opuštěné záhumenky, které pro svou roztroušenost nemohly být obdělávány mechanizační technikou. Posunutím záhumenek do jednotné záhumenkové tratě mohly být tyto sceleny v bloky a zařazeny k zemědělské půdě JZD.)

Tím bylo na zkvalitnění půdního fondu dosaženo dobrých výsledků a to především realizací blokace pozemků, kde se dostáváme v současné době k průměrné výměře 1 bloku = 140 ha.

Došlo k úplnému smazání dřívějšího roztřídění na farmy Milotice, Vacenovice, Ratíškovice, Dubňany, Rohatec, protože blok je stanoven dle chemických rozborů tak, že do něho patří půdy o stejné bonitě, stejných půdních vlastnostech, bez ohledu na bývalé katastrální území jednotlivých obcí.

K dalším velmi podstatným změnám došlo v řízení celého JZD. Vytvořením nového systému řízení přešel úsek specializované výroby, dříve samostatný, a úsek komplexně mechanizovaných brigád, pod úsek agronomický, tedy pod vedení hlavního agronoma. Agronomové a technici rostlinné výroby z dřívějších farem mají nyní trvalé působiště v Ratíškovicích, aby bylo umožněno centrální řízení. Nenesou již odpovědnost za farmy, ale za plodiny. Stali se z nich agronomové specialisté (agronom – obilnář, okopaninář, ochranář, pícninář).

Ve výrobě živočišné se zvýšil počet zootechniků, takže na každé farmě je zootechnik pro dopolední směnu vystřídán technikem pro směnu odpolední. Je tak umožněna dokonalá kontrola a informovanost o dění na farmách po stránce živočišné.

Rok 1977 po stránce hospodářské můžeme hodnotit jako rok úspěšný. Všechny práce byly zvládnuty i přes těžkosti v termínech a to s nemalým úspěchem. Díky přičinlivosti družstevníků, připravenosti strojů a nemalým dílem i počasí, které tento rok zemědělcům přálo, můžeme být s výsledky hospodaření spokojeni.

Rostlinná výroba

Pšenice ozimá – byla pěstována a sklízena z celkové plochy 853 ha s průměrným výnosem 44,2 q z ha. Tato plocha byla proti plánované nižší o 25 ha v důsledku zničení porostu jarní povodní. Sklizňové práce probíhaly v celkem příznivém počasí a byly zvládnuty za 12 pracovních dní. Dobrá organizace, skupinové nasazení strojů a soustavná přesná kontrola ztrát za sklízecími mlátičkami řadí letošní sklizeň jako velmi úspěšnou. Slabším článkem je úklid slámy, na který dosud nemají dostatečné technické vybavení, které by šlo sestavit do výkonných komplexních linek.

Sklizeň pšenice byla vyhodnocena jednak podle předplodin a podle odrůd. Nejvýnosnější byla odrůda Drina, která v dobrých podmínkách (na Drahách – bývalý katastr Milotic) na ploše 19 ha dala výnos 57 q z ha. Odrůda Sáva, která na ploše 315 ha dala průměrný výnos 47,2 q z ha. Odrůda Mironovská, setá do méně příznivých podmínek půdních, dala na ploše 235 ha dobrý výnos 43 q z ha.

Žito ozimé – bylo pěstováno na ploše 114 ha při průměrném výnosu 23,4 q z ha. Tato plodina byla setá do málo úrodných písčitých půd, kde ani ostatní plodiny nedávají předpoklad odpovídajících výnosů. V průběhu měsíce června došlo při nedostatku srážek k zaschnutí odnoží i některých zrn na hlavních stéblech, čímž došlo ke snížení výnosu.

Ječmen jarní – sklizňová plocha byla 248,9 ha a průměrný ha výnos činí 42,8 q. Při setí a v prvních stádiích růstu bylo nedostatek vláhy, ječmeny zakořenily na povrchu velmi plytce a proto nedostatek srážek těžce překonávaly. Můžeme konstatovat, že se to JZD při sklizni 1977 podařilo. Realizace ječmene byla také na dobré úrovni. Převážná část sklizně byla prodána jako slad za vyšší ceny. Nejlépe se v místních podmínkách osvědčila odrůda Favorit, která dala na ploše 100,5 ha 44,5 q z ha. Perspektivně se pro naše podmínky jeví odrůda HE 748, která na ploše 8 ha dala průměrný výnos 57,4 q z ha.

Kukuřice na zrno – byla pěstovaná na ploše 201,5 ha při průměrném výnosu 22,5 q z ha. 75% ploch bylo situováno na nivní pozemky podél Moravy, kde došlo v jarních měsících dvakrát k záplavě a v důsledku toho bylo možno pozemky obdělávat až v závěru května. Po jarním vlhkém období byl konec května a celý červen velmi suchý a půda na uvedených pozemcích ztvrdla a praskala. Uvedené nepříznivé podmínky spolu s pozdním zaplevelením, i přesto, že byly nákladně proti plevelům ošetřeny, způsobily velké snížení výnosu o 50%. Kukuřice a její směsi na siláž a zeleno byly zasety na celkové ploše 849,9 ha a průměrný ha výnos činil 191,6 q. Je nutno přiznat, že převážná většina písčitých půd je osévána touto plodinou, protože ostatní nedávají předpoklad ani minimálních výnosů v těchto podmínkách. Celková výroba zelené píce z ploch kukuřice a směsek je oproti plánu o třetinu nižší, ale na druhé straně byly sklízeny ve velmi dobré kvalitě a výsledky rozborů siláží potvrzují velmi dobrou krmnou hodnotu.

Vojtěška – sklizňová plocha činí 128,1 ha při průměrném ha výnosu 87,6 q z ha v suchém stavu. Dobré výnosy vojtěšky v našich podmínkách v průměru více let potvrzují, že je zapotřebí rozšířit její plochy na úkor jednoletých pícnin.

Louky – ze sklizňové plochy 158,4 ha bylo dosaženo průměrného ha výnosu 42,7 q z ha. Tímto výnosem byly louky řazeny k dobrým výnosům polní výroby, přestože se jedná o plochy převážně podmáčené.

Řepka ozimá – sklizňová plocha činí 91 ha při průměrném ha výnosu 23,3 q. Velmi dobrý výnos a nízké výrobní náklady na tomto úseku ukazují, že výroba řepky patří mezi nejefektivnější plodiny polní výroby.

Cukrovka technická – sklizňová plocha činí 110 ha a průměrný ha výnos 353,6 q z ha. Tento úsek polní výroby splnil plánovaný úkol i přesto, že na ploše 40 ha musela být cukrovka zaorána a zaseta v důsledku vyfoukání. Podařilo se snížit potřebu ruční práce v průběhu roku a pouze nepříznivé podmínky při sklizni, kdy musela být část plochy sklízena ručně zapříčinily, že pracovní náklady byly částečně vyšší než se předpokládalo.

Na materiálových nákladech na zakoupená hnojiva JZD ušetřilo 73.000 Kčs. Úsporu činí živiny ve fekáliích ze Společného zemědělského podniku. Náklady na vlastní hnojiva byly překročeny proti plánu o 250.000 Kčs. Na chemické prostředky bylo vynaloženo o 270.000 Kčs víc než stanovil plán. U pšenice a ozimů bylo překročeno o 60.000 Kčs v důsledku většího výskytu ovsa hluchého, zjištěného na jaře v porostech pšenice a chundelky metlice, která se také vyskytla ve větší míře. V měsíci květnu musel být proveden letecký postřik 350 ha pšenice “Sáva” proti rzi plevelové, která se kalamitně rozšířila.

Uvedené plodiny byly pěstovány i v blocích ležících na původním katastru Milotic. Úspěchy slavily též plodiny specializovaného úseku a to zejména ředkvička a rajčata. Za zmínku stojí sklizeň hroznů, která dala 91 q z ha.

Živočišná výroba

Na novém čtyřřadém bezstelivovém kravíně v Miloticích je dosahováno nejvyšší dojivosti ze všech farem v JZD Rozvoj. 360 dojnic obsluhuje pouze 10 pracovníků, což proti ostatním provozům znamená velkou úsporu pracovních sil. Dobrou mechanizací se stala práce méně náročnou a namáhavou než jinde. Byla vyřešena též úprava roštů, které ve svých počátcích a v původním nakoupeném stavu nevyhovovaly. Užitkovost na 1 dojnici za rok činí 3.500 l mléka.

Na farmě je rovněž pěstován vepřový žír. Patří sem též záhumenkoví vepři. Jsou určeni členům JZD, kteří o ně jeví zájem – mohou požadovat vepře ve váze 150 kg. Přírůstek vepřového žíru činí 0,595 kg na kus a den, což oproti roku 1975 vzrostlo o 0,055 kg. Jsou zde pěstovány též prasnice – 35 ks prasnic s průměrným stavem 18 selat na 1 prasnici.

U 200 ks skotu, který se též na farmě chová, činí průměrný přírůstek 0,764 kg na kus a den. Adaptací půd nad starými kravíny došlo k důmyslnému využití těchto prostorů. Chová se zde 7.000 kuřic pro výrobu drůbežího masa. Kuřice jsou na farmu přiváženy jako malé, při dosažení určité váhy jsou pak vyskladňovány. Tak v roce 1977 dosáhla výroba drůbežího masa v JZD 1.364 q.

Na veřejné členské schůzi JZD vyslovil ředitel mlékáren velkou spokojenost nejen s tím, že naše JZD stanovené množství mléka splnilo a nezůstalo nic dlužno, ale hlavně s tím, že i kvalita mléka byla opravdu dobrá až vynikající. O tom, že živočišná výroba je na úrovni svědčí především vyhodnocení hlavního zootechnika ing. Hřebačky jako nejlepšího v okrese.

Podle nového systému řízení je zastoupení na farmě Milotice následující: Kromě uvedené živočišné výroby (zootechniků, krmivářů a dojiček) zde nastupuje do zaměstnání vedoucí KMB, který zodpovídá za rozdělení a vedení práce traktoristů z Milotic, kteří zde též nastupují. V opravárenské dílně pracují opraváři z Milotic a Vacenovic pod vedením mistra. Práce se jim daří. Brigáda socialistické práce, kterou před rokem založili, byla vyhodnocena jako nejlepší.

Tímto rozdělením na farmách přešlo veškeré řízení do centra Ratíškovic, jak Milotice tak i Vacenovice a Rohatec se staly pouze odbočkou.

Přidružená výroba

Ke spokojenosti všech nemusely ženy v tomto roce přes zimu odcházet z JZD a dojíždět do okolních továren (Šroubárny v Kyjově a Maryši v Rohatci) jako dřív, poněvadž přidružená výroba ve Vacenovicích se natolik rozrostla, že zde mohly pracovat všechny družstevnice. Ženy dokázaly, že dovedou být usilovné nejen v těžkých podmínkách a těžké práci na poli, ale jejich ruce jsou stejně hbité i při namotávání vláken pro textilní závody. Velmi brzy se zapracovaly ke spokojenosti a překvapení celého vedení. Do zaměstnání je dopravoval tam i zpět družstevní autobus, který jako pravidelná linka dvakrát denně sváží a rozváží všechny družstevníky.

Aby byli naši pracující dobře informovaní o veškerém dění v JZD, začal vycházet Zpravodaj. Je zajímavý, doplněný fotografiemi. Každé číslo je netrpělivě členy očekáváno. Družstevníci si zvykli, že zde najdou pochvaly, ale i pokárání, je-li třeba i jmenovitě.

S nelibostí družstevníků i nedružstevníků se setkala akce vyklučování stromů, s kterou bylo započato v Miloticích za hřbitovem po bývalých záhumenkách. Celá akce se uskutečnila v zájmu zcelování honů. Perspektivnost soustředit pěstování ovoce na větších celcích, v sadech, nebyla dosud plně všemi pochopena.

Do dění JZD patří nejen práce, ale též společné kulturní vyžití. Na rekreace družstevníků bylo uvolněno 170.000 Kčs, na zájezdy a divadla 80.000 Kčs. Obě tyto položky se velmi zvýšily ve srovnání s dřívějšími léty. Kulturních akcí ba i rekreací je tolik, že zůstávají často nevyužité.

K novotám patří vznik agrotechnických center. V našem okrese je to Agropodnik ve Vlkoši. Tato střediska jsou vybavena novými moderními stroji a slouží všem družstevníkům na okrese. Například nová samochodná rozmetadla hnojiv na autech typu IFA mají výkon 70 ha za 8 pracovních hodin. Těchto 70 pohnojených ha stojí družstvo 3.000 Kčs za jediný den.

Pod vedení agrotechnických center patří letecká společnost Slov-air, která vlastní letadla pro práci v zemědělských závodech. Čmelák, který se pro tyto účely využívá, je schopen rozprášit za 1 pracovní den 400 q průmyslových hnojiv. V našem JZD se za rok 1977 postříkalo 600 ha a pohnojilo 300 ha, což stálo 9.000 Kčs.

Z uvedeného je vidět, že moderní technika je pro družstvo nezbytná a velmi potřebná, je však zatím velmi drahá. Je na pováženou, zda používat dokonalé moderní techniky v krátkém čase za vysokou cenu, či zůstat při tradičním hnojení a stříkání, časově velmi náročném a zdlouhavém, ale finančně výhodnějším. Plánováno bylo též letecké setí ozimé pšenice a to na 100 ha v bloku zvaném Nafta za milotickou školou. Poněvadž byl družstvu v termínu dodán stroj na bezorebné setí, bylo zaseto bezorebně po cukrové řepě před zámkem. Jsou to první ha takto zaseté, o to očekávanější bude výše výnosu na této ploše.

Přesto, že práci v roce 1977 lze hodnotit velmi kladně, dalo by se ještě mnoho zlepšit. Jde hlavně o zkvalitnění řídící struktury, ve vlastním procesu výroby je pak třeba řešit zejména otázky dodržování technologické a pracovní kázně, trvalé snižování nákladů na výrobu, v maximální míře se zaměřit na rozvoj pracovní iniciativy.

Státní školní statek

Školní statek už svým názvem napovídá, že plní úkol praktické výuky Střední zemědělské technické školy a učňů ZOU v Kyjově, ale plní i úkol dodavatelského podniku – dodává zemědělské produkty na státní nákup. Obhospodařuje 236,08 ha zemědělské půdy, z toho 225,78 ha orné půdy. Pro praktickou výuku posluchačů SZTÚ a ZOU je vyčleněn 1 ha.

Rostlinná výroba produkuje obilniny, cukrovku a pícniny pro svoji intenzivní živočišnou výrobu specializovanou na chov dojnic a především na chov prasat plemene Belgická landrace a jejich křížence s plemenem Durve s úkolem produkovat plemenné kanečky a prasničky pro potřeby užitkového křížení v chovu prasat a tím napomáhat rozvoji tohoto odvětví živočišné výroby i v jiných socialistických zemědělských podnicích. Na statku měli v roce 1977 oseto:

 

 

 

ha

q

ha výnos

% plánu

zimní pšenice

90

4 106

45,6

105

jarní ječmen

33

1 346

40,7

94

oves

2,7

77

28,2

104

cukrovka

21

8 271

   

krmná řepa

2

1 109

   

kukuřice

32

12 346

   

bob

8

106

   

ostatní pícniny

3

327

   

vojtěška

33

2 902

   

 


Na státní nákup dodáno: 1.700 q pšenice a 8.271 q cukrovky. Rozdíl výnosu spotřebovala živočišná výroba a zásoba osiva na příští rok 1978. U bobu vlivem nestálého počasí došlo k zaplevelení a nestejnoměrnému dozrávání zrna a tím k předsklizňovým ztrátám a k úbytku sušením a předčištěním.

Vzhledem k dosažení vysokých hektarových výnosů u pícnin došlo k vyšší produkci skrajkové a kukuřičné siláže, takže část mohla být nabídnuta k odprodeji jiným socialistickým zemědělským podnikům. Na vyšších tržbách za rostlinné výrobky se podílí především zvýšená dodávka pšenice a cukrovky na státní nákup. Byl proveden plánovaný podzimní výsev pšenice, k němuž bylo použito odrůd Mironovská, Iljičovka a Sáva.

V živočišné výrobě na školním statku chovali: 4 koně, 1 hříbě, 167 ks hovězího dobytka, z toho 71 dojnic, od nichž bylo dodáno na státní nákup 208.912 hl mléka při průměrné dojivosti 9,16 l denně. Odchovali 70 telat, 508 ks prasat, z toho 51 prasnic, jež vrhly 1.009 ks selat. Na státní nákup bylo školním statkem dodáno 238,69 q hovězího, 20,66 q telecího a 392,03 q vepřového masa.

Školní statek odprodal jiným podnikům: 134 ks kanečků, 67 ks prasniček, 1 krávu, 1 chovného býčka, 6.069 kg selat a 1 vepř na naturálie. Současně statek nakoupil 4 plemenné býčky, 8 jalovic, z toho 6 březích.

Plán na státní nákup byl splněn u obilovin na 113%, u cukrovky na 116%, u hovězího masa na 114%, u vepřového 97%.

Společný zemědělský podnik

Hospodářský výsledek společného zemědělského podniku v roce 1977 byl dobrý. Výroba byla ve všech ukazatelích splněna na 100%. Nad stanovený plán bylo vyrobeno 1.393 q, co představuje částku 1.177.000 Kčs. V závodě pracuje 115 pracovníků, z toho 70 žen. Na závodě jsou zaměstnanci zapojeni do socialistického soutěžení. Soutěží jednak mezi středisky, jednak mezi jednotlivými závody. Soutěž je čtvrtletně vyhodnocována, nejlepší kolektivy jsou odměněni věcnými cenami.

Na závodě jsou utvořeny čtyři brigády socialistické práce. Nejlepší z nich je středisko reprodukce. 27členný kolektiv se zapojuje do výrobních i celospolečenských úkolů. Brigáda pracuje od roku 1972. V roce 1974 obdržel tento kolektiv bronzové odznaky, v roce 1976 obdrželi stříbrný odznak 2. stupně. Členové brigád uzavírají socialistické závazky, které pravidelně vyhodnocují na svých poradách. Řídí se heslem: “Socialisticky pracovat a socialisticky žít”.

Zaměstnanci společného zemědělského podniku splnili v roce 1977 všechny plánované ukazatele s vědomím, že na jejich dobré práci závisí zajištění výživy pro všechny.
 


 

Místní národní výbor

Významné postavení Národního výboru jako místního orgánu státní moci a správy jej přímo předurčuje k tomu, aby se stal místem konkrétní a důsledné realizace politiky KSČ zejména v úzkém kontaktu s organizacemi Národní fronty. Společným úkolem MNV a složek NF byla snaha získávat všechny občany pro plnění závěrů XV. sjezdu KSČ, dále úkolů šestého pětiletého plánu, rozvíjet socialistické vztahy mezi občany a organizátory a výchovně působit tak, aby rostla jejich uvědomělá a společenská aktivita, zvláště pokud se týká podílu organizací na zlepšování životního prostředí, kulturní činnosti, o nichž pojednávají stati o činnosti jednotlivých organizací sdružených v Národní frontě.

V plénu Národního výboru pracuje 30 poslanců, z toho 10 žen. 12 poslanců je mladších 35 let. Sociální složení – 20 dělníků a zemědělců. Pro poslance, zvláště nově zvolené, byly konány aktivy a instruktáže o pravomoci a jejich povinnostech. Jsou pověřováni funkcemi v komisích podle svých zájmů, zaměření a schopností zvláště pro úzký styk s voliči. Za tímto účelem má každý poslanec v obci svůj úsek, v němž již obyvatele dobře zná a osobním stykem s nimi dociluje u občanů kladný přístup ke společné veřejné práci.

Činnost MNV

V únoru byla uspořádána schůze se členy SOZ, kronikáře, kina, knihovníka a zástupci ostatních složek Národní fronty, na niž se hodnotilo nejen uplynulé období v plnění úkolů kulturního plánu kulturně výchovné činnosti, kde současně byli přítomní seznámeni s krátkodobým plánem kulturně výchovné činnosti na léta 1977 až 1981.

Kulturně výchovná činnost v Miloticích rozvíjena státními a společenskými organizacemi a zařízeními prokázala schopnost plnit náročné úkoly při výstavbě socialistické společnosti, utváření socialistické morálky a celého společenského způsobu života. Jednotné kulturně politické akce, významná výročí a oslavy mají již v Miloticích svoji vybudovanou tradici, jsou pořádány v úzké spolupráci složkami Národní fronty a jsou i takto zahrnuty v jednotném plánu kulturně výchovné činnosti. Na tomto úseku třeba vyzvednout dobrou práci agitačně propagačního kolektivu ve formě rozhlasové propagace (průměrně čtyřikrát měsíčně) i názorné agitace ve skřínkách na návsi. Je tím sledován cíl získávání aktivity občanů k účasti na řízení a plnění úkolů stanovených XV. sjezdem KSČ a volebním programem Národní fronty, dále k podpoře výzvy vlády ČSR k ochraně a péči o zeleň a jejímu dalšímu rozšiřování. O plnění tohoto úkolu se úspěšně starají Český svaz žen a Český svaz zahrádkářů a vinařů. Názorná agitace připomínala významná výročí u nás doma i ve světě, zvláště v zemích socialistického tábora. Vlastní organizaci kulturních podniků provádí Klub jako samostatná složka rady MNV, do jehož správy je také svěřen kulturní dům.

Na hospodářském a sociálním úseku třeba zaznamenat především dokončení stavby nové mateřské školy, dále adaptována budova pro Dům služeb.

Akce Z

Podle plánu měla být nová mateřská škola předána veřejnosti k 1.9.1977. Přes všechnu snahu odpovědných činitelů nebyl stanovený termín dodržen. Scházela instalace kotlů, nebyl rovněž řádně upraven terén kolem stavby. Druhý stanovený termín 1. listopad překazily nepředvídané přírodní překážky – výron tekutého písku při budování septiku. Díky aktivní pomoci a úsilí poslanců i občanů při dokončovacích pracích mohla být nová mateřská škola dne 26.11. předána svému účelu.

Slavnostního otevření se zúčastnili hosté z Okresního národního výboru v Hodoníně soudruh tajemník Král, místopředseda s. Kunz, dále projektant ing. Urbanovský, ředitel Jihomoravských lignitových dolů s. Houška, zástupci složek NF s družební obcí Čáry i z okolních obcí Skoronic, Vacenovic a Ratíškovic. Ani chladné, nevlídné počasí nezkazilo slavnostní náladu všech zúčastněných. Slavnostní průvod zpestřili děvčata a chlapci ve slováckých krojích a množství pionýrů. Místopředseda s. Kurz přestřihl pásku. Po prohlídce místností nové mateřské školy přešli hosté do kulturního domu, kde po projevu a zdravicích hostů byly předány diplomy a čestná uznání funkcionářům, kteří se zasloužili o stavbu i zástupcům jednotlivých organizací Národní fronty. Večer vystoupil národopisný soubor z Opavy s hodnotným programem. Následovala veselice, která trvala až do rána.

Stavbu typu Velox v hodnotě 3,5 milionu prováděly Školské stavby Praha se sídlem ve Vracově. Hrubou stavbu postavilo 6 lidí za 5 a půl měsíce.

Děti jsou v nové škole velmi spokojeny. Škoda, že nově vybudovaná mateřská škola již pro všechny zájemce nestačí. Některé děti musely zůstat ve staré budově. Ozývají se nespokojené hlasy z řad těch rodičů, kteří přispěli svou prací při budování nové školy, ale jejich děti musí chodit do staré budovy. Utěšuje je jen to, že se tyto děti do nové, moderní školy dostanou v přípravném ročníku.

V tomto roce byly zlepšeny také komunikace v obci v délce 3,5 km, upravena vozovka na návsi a příjezdová cesta ke skládce odpadků.

K získání vlastního vodovodu byly provedeny hloubkové vrty k ověření prameniště a čerpací zkoušky s pozitivním výsledkem. Uvažuje se o využití místního zdroje zemního plynu pro otop domácností. Byla rovněž provedena rekonstrukce elektrického vedení a osvětlení v ulici Havelka – Pres. K osvětlení ulic a veřejných prostranství v obci slouží 57 světel.

Pokračovalo se v pracích pro výstavbu kanalizace, na investičním úkolu přístavby tělocvičny, dílen, stravovacího a sociálního zařízení při ZDŠ a na studii zástavby obce v příštích létech. Za tímto účelem bylo jednáno s majiteli o výkupu pozemků pro řadovou zástavbu a věnovaná pozornost územní přípravě lokalit pro soustředěnou bytovou výstavbu.

Místní národní výbor má ve své správě 5 obytných domů s 13 byty. V roce 1977 bylo nově postaveno 12 rodinných domů.

Parčíky a travnaté plochy měří celkem 5.350 m2. O úpravu těchto veřejných prostranství se starají převážně společenské organizace.

Pro příští léta má Místní národní výbor v plánu:

1. Vybudovat nové nákupní středisko
2. Řešit výstavbu sklepů a výsadbu vinic na trati Šidleny
3. Výstavbu komunikace na Zafáří
4. Generální opravu staré mateřské školy
5. Rozšířit sportoviště a výstavbu tribuny
6. Dokončit Dům služebObyvatelstvo

Počet obyvatelstva se téměř nezměnil. Přírůstek tvoří 4 osoby, takže celkový počet obyvatel v obci činí 1.679 osob, z toho 818 mužů a 861 žen. V roce 1977 se narodilo 31 dětí – 15 chlapců a 16 děvčat, zemřelo 7 mužů a 12 žen. Přistěhovalo se 43 osob – 21 mužů a 22 žen. Z obce odešlo 51 lidí – 26 mužů a 25 žen. V rámci okresu 20 mužů a 21 žen, do jiných okresů 6 mužů a 4 ženy. Sňatků v roce 1977 bylo uzavřeno 22, z toho 8 v místě a 14 mimo obec.

Rozpočet

Rozpočet MNV na rok 1977

 

Příjmy

Daně a poplatky

144 000

Příjmy z rozpočtových organizací:

 

Škola

225 000

Kino

45 000

Bytové hospodářství

27 000

Vlastní příjem

441 000

Plánované dotace

260

Úhrn všech příjmů

701 000

Vydání

Místní hospodářství

141 000

Místní správa

30 000

Školy a stravovny

430 000

Kino

70 000

Knihovna

8 000

Kultura

7 000

Klub MNV

15 000

Úhrn rozpočtových vydání

701 000Sbor pro občanské záležitosti

I v tomto roce se činnost Sboru pro občanské záležitosti vyznačovala důstojností konaných aktů, snahou o vytvoření estetického prostředí, ať už se jednalo o občanské sňatky nebo vítání dětí do života. Akce jsou prováděny tradičně s fotodokumentací. Velmi působivá byla akce předávání občanských průkazů patnáctiletým ve spolupráci se ZDŠ.

Členové SOZ pamatují také na osoby přestárlé. V prosinci 1977 pořádali velmi zdařilou besedu s důchodci, věnovali pozornost občanům, kteří slavili svá jubilea. Navštívili osamělé osoby v jejich domácnostech, potěšili malým dárkem ať už k vánocům nebo jejich narozeninám.

Zásobování

O zásobování místních občanů potravinami se starají dvě prodejny – samoobsluha a prodejna Jednoty, která je rozšířena o sortiment průmyslového zboží. Jejich zásobování základními druhy potravin je dobré. S některými druhy zboží bývá potíž. Např. ocet, kakao, ovocné sirupy, hotová jídla, puding, trvanlivé pečivo, majoránka je dodáváno jen v minimálním množství. Nedostatek je také mrazeného zboží. Chléb a pečivo jsou dováženy z Kyjova často opožděně a tím se stává, že prodejny jsou často v dopoledních hodinách bez pečiva. Vázne rovněž zásobování ovocem a zeleninou. Stejné nedostatky se projevují v prodejně masa a to jak u čerstvého, tak i u masových konzerv, uzenin a rybího filé. Objednávky zboží bývají kryty na 50%.

Potíže jsou i s dodávkou průmyslového zboží, zvláště “úzkoprofilového”. Jedná se o elektrické pračky, dámská a panská kola, jejich náhradní díly, šicí stroje, dopravní vozíky, mýdlové prášky naší výroby. Tyto jsou sice nahrazovány výrobky z Polské lidové republiky, ale jejich balení a cena nevyhovují (velké balení).

Výrobky jak potravinářského tak průmyslového zboží neskýtají u některých druhů záruku dobré kvality. Např. mouka a cukr jsou baleny do sáčků skládaných a ne lepených – zboží se vysypává. Uzeniny jsou dodávány zdeformované, popraskané. Vady na průmyslovém zboží jsou stále častěji shledávány a to zejména u televizorů, radiopřijímačů, magnetofonů, rovněž hraček.

Provozovna pohostinství také vyvařuje. Stížnosti jsou na špatné zásobování masem a uzeninami, což se projevuje v malém výběru prodávaných jídel. Její skladištní prostory jsou malé a nevyhovující, uvažuje se o novém sociálním zařízení pro zaměstnance provozovny. Těmito nedostatky trpí i prodejna masa, kde není instalován vodovod, schází i sociální zařízení.

Prodejna obuvi musí být rovněž přestěhována do jiného objektu. Nejlépe je na tom nová provozovna prodej textilu. Občané jsou s jejími službami spokojeni.

Obchodní síť v naší obci není dosud dostačující. Bylo již jednáno s vedením Jednoty o částečné přestavbě některých prodejen a o stavbě nového nákupního střediska, které by zabezpečilo dobré a plynulé zásobování našich občanů. Se stavbou má být započato již v této pětiletce. V první fázi je dohodnuto vybudovat potravinářskou samoobsluhu s koutem pro prodej masa a masných výrobků, v pozdější fázi výstavby i prodejnu průmyslového zboží, textilu a obuvi.

Dohlížecí výbor

Dohlížecí výbor Jednoty je osmičlenný a scházívá se jednou měsíčně. Na svých schůzích se zabývá veškerou činností prodejen a provozoven Jednoty v naší obci. Jejich činnost lze hodnotit kladně. Starají se pečlivě o prodejní jednotky, často odpracují brigádnické hodiny na úpravě některých prodejen. Zajímají se o zásobování prodejen a podávají zprávy na vedení Jednoty.

Zdravotní středisko

Úroveň lékařské péče poskytované občanům Milotic, Vacenovic a Skoronic místním zdravotním střediskem je na dobré úrovni. Letos se občané rozloučili s obvodním lékařem MUDr. Josefem Janíčkem, který náhle zemřel 10.8.1977 ve věku 65 let. Milotice v něm ztrácejí dobrého funkcionáře, který se velkou měrou zasloužil o vybudování zdejšího zdravotního střediska.

Na jeho místo nastoupil MUDr. Kroupa. Na středisku působí dětský lékař MUDr. Evžen Řezáč, který provádí pravidelné prohlídky žáků a zubní lékař MUDr. Chleborád.

 


 

Kultura


Již několik let je kulturně výchovná činnost řízena prostřednictvím Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti, který je zpracováván vždy na dobu jednoho roku a schvalován orgány Místního národního výboru. Při jeho zpracování se vychází z hlavních úkolů kulturně výchovné činnosti stanovených stranickými a státními orgány. Pro rok 1977 byl stanoven jako jeden z hlavních úkolů zajistit důstojný průběh oslav 60. výročí VŘSR, které tvoří rozhodující dominantu celého roku.

To znamená, že akce obsažené v Jednotném plánu kulturně výchovné činnosti jsou ideově zaměřeny k tomuto významnému výročí, probíhaly prakticky po celý rok a vrcholily v Měsíci československo-sovětského přátelství.

Konkrétní provádění akcí obsažených v tomto plánu zajišťuje Klub MNV. Zatím účelem má ve své správě kulturní dům, řídí jeho využití jednotlivými složkami Národní fronty.

Hlavní cíle a směr kulturně výchovné činnosti v naší obci byly zaměřeny na:

a) jednotlivé politické akce a zvýraznění významných výročí, zvláště největší události v dějinách lidstva – 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

b) kádrové posílení výboru Klubu

c) postupné zvyšování spolupráce mezi SSM, SČSP a ostatními organizacemi NF

d) mimoškolní vzdělávání

e) zabezpečení důstojných oslav 60. výročí VŘSR, 55. výročí vzniku SSSR a promítnout je do plánu práce všech souborů, kroužků a zájmových organizací.

Jednotlivé politické akce a oslavy významných výročí mají již v Miloticích z hlediska uskutečňování svoji tradici. V úzké spolupráci se složkami Národní fronty se tato práce daří, dosahuje se dobrých výsledků.

Kádrové posílení výboru Klubu bylo projednáno v radě MNV a v 2. pololetí došlo k jeho doplnění o zástupce zemědělských závodů – Jednotného zemědělského družstva, Státního školního statku, Sdruženého zemědělského podniku v Miloticích, pak i o zástupce organizací Národní fronty. Nedaří se však kádrově posílit o vedoucí skupiny zájmově umělecké činnosti, kteří by v souboru zajišťovali politicko výchovné působení a u národopisného souboru i zaměření na ateistickou výchovu.

Kromě úkolů vyplývajících z jednotného plánu kulturně výchovné činnosti byla činnost Klubu zaměřena na spolupráci složek NF a kulturního zařízení. Zejména v 1. čtvrtletí bylo nutno vytvořit podmínky všem složkám pro společensko zábavnou činnost spadající do plesové sezóny. Byla to tradiční fašanková zábava, kromě této bylo jednotlivými organizacemi uspořádáno 6 plesů, mládež pak měla ještě 9 tanečních zábav.

Kulturně politické a společenské akce pořádané v roce 1977

V měsíci únoru 1977 na počest 29. výročí Vítězného února byl pořádán slavnostní večer. V kulturní části programu vystoupil pěvecký a recitační soubor s vhodným pásmem. Byla rovněž připomenuta tato významná revoluční únorová událost v krátkém projevu a vyzvednut její význam pro další rozvoj naší společnosti. Slavnosti se zúčastnili také zástupci Střední skupiny sovětských vojsk z Olomouce, jimž byly předány ceny za rozvíjení internacionálních vztahů.

Pozornost byla věnována i oslavě Mezinárodního dne žen. O vhodný program se již tradičně starají místní školy.

Konec dubna nám v Miloticích vždy připomíná osvobození naší obce Rudou armádou. V předvečer osvobození byl jako každoročně proveden pietní akt s položením věnců k pomníku padlých v 2. světové válce.

Oslava 1. máje byla početně navštívená. Pionýři, mládež i dospělí se zúčastnili průvodu vesnicí. Většina z nich odjela autobusy na prvomájovou manifestaci do Kyjova. V předvečer 1. máje se konal lampionový průvod.

V těchto májových dnech hostoval u nás estrádní a varietní soubor z NDR.

Těchto historických májových dnů využili členové Svazu československo-sovětského přátelství i Socialistického svazu mládeže s pěveckým a recitačním souborem Klubu MNV k návštěvě vojenské posádky Střední skupiny sovětských vojsk v Olomouci. Zde předvedl náš soubor sovětským vojákům hodnotný program v ruském jazyce a předal jim kytice šeříků s poděkováním za naše osvobození. Přednesený program byl velitelstvím vysoce hodnocen.

Měsíc červen patřil mládeži. 1.6. oslavily děti svůj svátek Mezinárodní den dětí. Svazarm uspořádal pro ně branný závod.

Pro oslavu Velké říjnové socialistické revoluce byl vypracován plán, který zahrnoval a uskutečnil tyto akce:

a) Lampionový průvod obcí k pomníku padlých hrdinů 2. světové války.

b) Oslava VŘSR za účasti zástupců sovětských vojsk z Olomouce.

c) Výstava sovětské knihy s prodejem.

d) Hovory s mládeží byly konány na počest 60. výročí VŘSR. U mládeže je oblíbena a velmi účinně působí soutěžení. V soutěži “60 roků vítězů budovatelů, pokroku”, která byla pořádána ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem v Hodoníně, se mládež nejen velmi dobře bavila, ale i rozšiřovala své znalosti. Soutěže se zúčastnila družstva SSM, Klubu MNV a ČSŽ.

Dobrou úroveň měly i jarní “Hovory s mládeží”. Jednotlivá družstva se utkala v soutěži “Co víš o milotickém zámku?”.

Na počest Slovenského národního povstání bývá pořádán již po několik let národopisný festival za účasti okolních národopisných souborů.

Ve spolupráci se Sborem pro občanské záležitosti připravil Klub besedu s důchodci. Uskutečnila se začátkem prosince. V hodnotném programu vystoupili místní hudebníci i dětská dechová kapela z Vacenovic. Zástupci stranických orgánů poděkovali důchodcům za jejich pomoc při plnění volebního programu.

Hojně navštívený a velmi zábavný byl estrádní pořad “Zpívá celá rodina”.

Agitačně propagační kolektiv

Kladně lze hodnotit i práci agitačně propagačního kolektivu, který zejména na úseku rozhlasové propagace, názorné agitace odvádí bohatou činnost. V průměru je to asi 5 rozhlasových relací měsíčně. Názorná agitace ve skřínkách umístěných na návsi bývá často obměňována. Zveřejňování výsledků volebního programu, národních směn, je nedílnou součástí agitačně propagační práce.

Za všechnu tuto činnost byl Klub MNV v soutěži aktivity, vyhlášenou radou ONV a OKS v Hodoníně na počest 60. výročí VŘSR a 30. výročí Února v první polovině soutěže, tj. od 1.9. do 31.12.1977, hodnocen ve své kategorii na 1. místě.

Hudební soubory

Při našem kulturním zařízení pracují tři hudební soubory, z nichž dva jsou soubory dechových hudeb a big-beatová skupina Triton. Nejvíce vystoupení a hudebních produkcí mají členové dechové hudby pod vedením s. B. Zbořila. Tento soubor vystupuje povětšině mimo obec. Hudební soubor pod vedením s. Františka Křižky vystupuje převážně v místě, občas také v družebním okrese Senica. Oba soubory odvádějí i kus práce na úseku brigádnické činnosti. Podílejí se na všech významných oslavách a politických výročích. Kladně se dá hodnotit i činnost souboru Triton, který kromě své produkční činnosti zajišťoval hodnotný program na Hovorech s mládeží.

Divadelní soubor

Divadelní soubor prodělává již delší dobu generační krizi zejména v řadách režisérů, což se odráží i v jeho činnosti. Nacvičil jen “fašankovou scénu”. Škoda, že členové divadelního kroužku neprojevili trochu víc iniciativy a nevěnovali se mladým začínajícím talentům. Naše obec mívala velmi dobrou divadelní tradici.

Estrádní soubor

Estrádní soubor pracuje při dechové hudbě s. Františka Křižky. Angažuje se, účastní se svým programem na oslavách i významných akcích. Jednou z nejzdařilejších byl pořad “Zpívá celá rodina”, kterou pořádal Český svaz žen. Členové souboru pořad režírovali, někteří v něm i vystupovali. Akce byla zahrnuta do oslav 60. výročí VŘSR.

Národopisný soubor

Činnost národopisného souboru se zaměřuje převážně na letní období. Členové souboru se podíleli na programu národopisného festivalu konaného v srpnu v přírodním areálu u Šidlen. Festival byl organizován ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem v Hodoníně, zejména s jeho poradním sborem pro folklorní činnost. Hlavním cílem festivalu je udržovat v období, kdy se nekoná Slovácký rok v Kyjově, činnost souborů dolního Kyjovska. Festival byl rovněž zahrnut do oslav 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Místní národopisný soubor udržuje družební styk s obcí Stěbořice na Opavsku, kde také vystupoval.

Pěvecký soubor

Dětský pěvecký soubor vystupoval se svým programem na výročních schůzích. Vytváří programy s ideově politickým zaměřením. Z jeho činnosti je třeba vyzvednout pečlivě připravený program pro sovětské vojíny v Olomouci, pěkné přivítání sovětských turistů, kteří přijeli z Kazachstánu z města Pavlodaru. Rovněž vystoupení na akcích v Měsíci československo-sovětského přátelství měla dobrou úroveň.

Společensko zábavní činnost je zajišťována vedoucím Klubu ve spolupráci s pořadatelskou službou. Během roku bylo pořádáno 34 tanečních zábav s návštěvností 8.800 účastníků, tj. 259 návštěvníků v průměru. Klub z toho pořádal 15 tanečních zábav.

Největší pozornost byla věnována akcím pro mládež, kde se prozatím nepodařilo zamezit návštěvám mládeže ze sousedních Dubňan, co nám při návratu z taneční zábavy způsobuje trestnou činnost.

Základní devítiletá škola

Hlavním cílem zdejší Základní devítileté školy ve školním roce 1976-77 bylo prohlubování jejího socialistického charakteru, zvyšování efektivnosti vyučování zkvalitněním pedagogické práce modernizací obsahu metod a forem výchovně vzdělávacího procesu.

Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1.9.1976. Přítomni byli zástupci místních složek Národní fronty, rodiče žáků, hlavně prvňáčků. Ředitel školy s. Jaroslav Ježek objasnil ve svém projevu rodičům, co je to nové pojetí vyučování, zdůraznil, jaké požadavky budou kladeny na žáky a jakou spolupráci očekává škola od rodičů.

Žáci byli rozděleni do 15 tříd. Celkový počet žáků je 451, z toho 210 chlapců a 241 děvčat. Na škole vyučovali tito s. učitelé: Šánová A., Švestková M., Prágrová Jiřina, Březinová S., Streichsbierová Z., Nekvindová J., Kuča J., Radiměřová M., Ježková Svatoslava, Hladilová M., Kropáč J., Zahradníková Z., Sojková M., Sedlaříková Jarmila, Rybová E., Domanská Marcela, Sládek R., Hamšík F., zástupce ředitele Luža Jan. Ve školní družině vychovatelka Pavla Knapová.

K 1.9.1976 nastoupila na školu Zahradníková Z., absolventka pedagogické fakulty s aprobací čeština – výtvarná výchova, Radiměřová Mir. s aprobací matematika – občanská nauka, Březinová S. s aprobací pro 1.-5. ročník ZDŠ. Dne 1.2.1977 odešel do důchodu s. Sluka Štěpán a na jeho místo nastoupil s. Miščík Andrej s aprobací slovenština – němčina, který vyučoval v Dolních Bojanovicích a do Milotic se přestěhoval s rodinou. Dne 10.1.1977 nastoupil s. Selucký Marcelín, učitel důchodce z Kyjova, za nemocného Kuču Jana.

Na konci školního roku odešli ze školy: Švestková M na okres Gottwaldov, Zahradníková Z. na ZDŠ Svatobořice, Hamšík F. na ZDŠ Žeravice a Selucký M., učitel důchodce.

Ve školním roce 1976-77 neprospělo na škole 6 žáků, tj. 1,2%, z toho v 5. ročníku 1 žák, v 6.-9. ročníku 5 žáků. Na škole byl hodnocen 1 žák 2. stupněm z chování za neplnění úkolů spojených s domácí přípravou na vyučování.

V 1. třídě se začalo vyučovat podle nového pojetí a tedy i podle nových osnov. Na škole pracuje výchovný poradce Rybová E., která pečuje o volbu povolání u vycházejících žáků. 14 žáků 9. tříd bylo přijato ke studiu na střední školy, z 8. tříd 11 žáků. Snížilo se opět procento žáků přihlášených do náboženství – 48,9% žáků.

V mimoškolní zájmové činnosti pracoval na škole pěvecký a recitační kroužek, který zajišťoval kulturní vystoupení při oslavách významných výročí jak ve škole, tak i na veřejnosti. 31 žáků devátých tříd navštěvovalo kroužek světonázorové výchovy.

Učitelé místní i dojíždějící se podílejí na politickém a kulturním životě obce. Mnozí pracují jako poslanci MNV, vedou Sbor pro občanské záležitosti, jsou členy výborů různých organizací Národní fronty, připravují kulturní programy a výzdobu ke všem politickým oslavám.

Na škole velmi dobře pracuje skupina PO. Vedoucími jednotlivých oddílů jsou převážně učitelé. Hlavní náplní práce v tomto školním roce bylo plnění výchovného systému “Plamenů a cest”, celostátní hry “Vždy připraven”, plnění závazku na počest II. sjezdu SSM a 60. výročí VŘSR, dále veřejně prospěšná práce, ochrana přírody, Timurovské hnutí, účast na soutěžích. Skupina PO spolupracuje s patronátním oddílem Lidových milicí ve Šroubárnách v Kyjově.

Pionýři se zúčastnili sportovních i branných soutěží. Pionýrka Věra Výletová se stala vítězkou celostátního kola soutěže “O češtině trochu jinak”. Pionýři odpracovali během roku 4.000 brigádnických hodin, nasbírali 240 q odpadových surovin. Za svoji činnost obdržela skupina od okresního výboru SSM Štít 15. sjezdu KSČ a od Místního národního výboru diplom za aktivitu. Ve skupině pracovalo 16 oddílů, skupinovou vedoucí byla Ježková Svatoslava.

Mateřská škola

V tomto školním roce se milotické děti dočkaly nové mateřské školy, s jejíž výstavbou bylo započato v roce 1974 a budovala se v akci Z. V přípravném období bylo věnováno hodně pozornosti zajišťování brigádnických hodin na dokončení stavby. Byly vedeny přehledy brigádnických hodin. Od rodičů, kteří chtěli mít umístěno své dítě v mateřské škole bylo požadováno 35 brigádnických hodin. Od září 1977 byly uvolněny s. Jestřábová Ludmila, ředitelka školy, dále s. Neduchalová, Lungová a Kristová, které se podílely na všech dokončovacích pracích, na zajištění vnitřního vybavení školy a na přípravách k otevření nové budovy. Před ukončením prázdnin celý kolektiv zaměstnanců mateřské školy pracoval na dokončovacích pracích nové budovy. Konečně 26.11. v rámci oslav 60. výročí VŘSR za přítomnosti mnoha významných hostů byla nová mateřská škola otevřena. Současně byla navázána družba s Mateřskou školou z družební obce Čár.

V nové budově jsou umístěny dvě oddělení, pro nejmenší děti a pro děti přípravného oddělení – děti pětileté, které budou v příštím roce navštěvovat 1. třídu. Ředitelkou školy se stala s. Ludmila Jestřábová.

Podle usnesení XV. sjezdu KSČ, který klade velký důraz na rozvoj mateřských škol, bylo rozhodnuto zřídit ve staré budově ještě jednu třídu. Jsou zde umístěny děti středního předškolního věku. Tím bylo docíleno přijetí téměř všech dětí předškolního věku v obci. Ředitelkou ve staré budově se stala s. Slováčková Anežka.

Výchovná práce na mateřské škole byla prováděna podle nové koncepce, podle Pokusných osnov výchovné práce na mateřské škole, které kladou důraz na zkvalitnění výchovně vzdělávací práce, hlavně na zdokonalování přípravy dětí na školu a na zkvalitnění spolupráce mateřské školy s rodinou. Zdravotní stav dětí nebyl v tomto roce nejlepší. Zarděnkami onemocněly postupně téměř všechny děti.

Jako každoročně, tak i letos se děti mateřské školy podílely svým programem téměř na všech oslavách významných výročí. K 1.6.1977 u příležitosti jejich svátku Mezinárodního dne dětí bylo uspořádáno branné odpoledne zakončené táborákem. Akce se zúčastnili i rodiče dětí.

Ve školním roce 1976-77 působily na škole kromě jmenovaných s. ředitelek s. učitelky Dufková E., Hybšova M., Malá K. a Kovaříková Vít.

Knihovna

Ke kulturnímu vyžití občanů velkou měrou přispívá i Místní lidová knihovna. V uplynulém roce v soutěži aktivity veřejných knihoven vyhlášené v rámci oslav 60. výročí VŘSR a 55. výročí vzniku SSSR jí bylo uděleno Okresním národním výborem v Hodoníně čestné uznání MLK za mimořádnou aktivitu a propagaci úspěchů sovětské vědy, kultury a techniky a uplatňování nových forem práce se sovětskou literaturou a knihou. Funkci knihovníka vykonávala s. Knapová Pavla.

Již samé moderně vybavené prostředí knihovny poskytuje čtenářům pohodu při prohlídce nových knih, výstavek, nástěnek nebo různých časopisů. Knihy se půjčují dvakrát týdně vždy v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Knihovní fond činí 3.526 svazků, počet výpůjček v uplynulém roce činilo 3.793 s celkovým počtem čtenářů 175, z toho 124 mládeže do 14 let.

Kniha, která člověka nejen poučí a pobaví má rovněž působit esteticky. Všechny knihy byly postupně obalovány do igelitu.

Státní zámek

Státní zámek v Miloticích navštívilo v roce 1977 celkem 19.671 návštěvníků, z toho 575 cizinců. I nadále probíhá rekonstrukce památkového objektu. Pracovalo se především na obnově hospodářského traktu a barokní konírny. Náklady představovaly cca půlmilionovou částku.

Hlavní činnost pracovníků státního zámku se soustřeďovala na průvodcovskou činnost a na přípravu mezinárodního sympozia ICOMOS 1977 v odvětví historických parků a zahrad, které v měsíci září probíhalo v ČSSR. Milotický zámek byl hodnocen jako vzorový památkový objekt. Sympozia se zúčastnilo více než 170 odborníků z celého světa.

Průvodcovská činnost na státním zámku byla hodnocena jako vzorová a milotický kolektiv byl vyhlašovatelem celokrajské soutěže o vzorný průvodcovský výklad. Této soutěže se zúčastnil i Východočeský kraj.

Za dosažené úspěchy bylo pracovníků milotického státního zámku uděleno čestné uznání ministra kultury “Za záslužnou kulturně politickou činnost”. Na ukončení roku 1977 byl pozván ředitel památkového objektu Karel Šikula na recepci pořádanou ministrem kultury ve Valdštejnském paláci v Praze, kterého se zúčastnili čelní představitelé kultury, kde mu bylo poděkováno za vzornou reprezentaci. Pracovníci obdrželi i osobní děkovný dopis ministra kultury ČSR s. Milana Klusáka. Rok 1977 byl pro pracovníky milotického zámku velmi úspěšný.

 


 

Národní fronta


Národní fronta zůstala ve svém složení jako v letech minulých. Činnost všech organizací v ní sdružených směřovala k plnění plánu, každá ve svém oboru působení i k plnění úkolů vytyčených jednotným plánem KVČ. Byla to především účast a spolupráce na oslavách 60. výročí VŘSR, 1. a 9. května i Měsíce československo-sovětského přátelství. O činnosti jednotlivých společenských organizací pojednávají další body zápisu.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace KSČ – její vlastní poslání tvoří přenášení úkolů a rozhodnutí ÚV KSČ, především závěrů XV. sjezdu strany na společenský život v obci. Organizace má 35 členů a 1 kandidáta. Předsedou organizace je s. Miroslav Schüller, místopředseda s. Josef Lunga, funkci jednatele zastává s. Jaroslav Ježek.

Strana jako vedoucí složka Národní fronty koordinuje činnost společenských organizací v NF. sdružených ve smyslu směrnic strany. Její členové pracují na úseku kulturně výchovném, odborném i praktické činnosti, jsou i členy jednotlivých organizací. V MNV jako orgánu státní moci zasedá 17 členů KSČ, takže se převážně podílí na řešení úkolů daných Jednotným plánem kulturně výchovné činnosti. Mimo svých pravidelných výborových a členských schůzí pořádala organizace ještě schůze veřejné pro široký okruh občanů.

Československá strana lidová

Československá strana lidová, místní organizace v počtu 30 členů se plně zapojuje do společenského života obce. Její členové se sešli na 5 členských a 7 výborových schůzích, na nichž mimo věcí organizačních jednali o spolupráci s jinými společenskými organizacemi, v nichž jsou současně členy, např. ČSŽ, ČsČK, zde pak jsou na čelném místě mezi dobrovolnými dárci krve. Mladí členové se účastní práce hlavně v národopisném souboru. V těchto organizacích pak plní i přijaté závazky ať už na úpravě veřejných prostranství nebo stavbě nové mateřské školy. Úpravu hřbitova a jeho okolí považuje strana za svůj úkol, který také plní.

Český svaz žen

Český svaz žen, místní organizace se mohla za rok 1977 pochlubit bohatou celospolečenskou činností. Hned v zimním období uspořádala za spolupráce s Dohlížecím výborem Jednoty ples s dobrým finančním výsledkem.

Členky ČSŽ byly pořadateli oslavy MDŽ. Na zdařilé oslavě se svým programem podílely děti z mateřské i národní školy. K sváteční náladě přispěla i dechovka s estrádní skupinou. Členky ČSŽ navštívily v den MDŽ nejstarší naši občanku R. Zajícovou, potěšily ji malým dárkem a kytičkou. Samostatným podnikem se stal pořad Zpívá celá rodina, který se těšil velké pozornosti jak místních, tak i občanů z okolních vesnic.

Spolu s organizací ČOZS podílely se na přípravě výstavy vína – výzdobě místností, obsluze hostů, 11.9. rovněž na výstavce ovoce a květin a prodeji medového pečiva. Delegace místní organizace navštívila družební obec Čáry při příležitosti otevření jejich kulturního domu, spolu s organizací SČSP posádku sovětských vojsk v Olomouci u příležitosti Dne vítězství 9.5. Členky zaslaly k svátku VŘSR sovětským ženám malovanou stuhu.

V dubnu, měsíci knihy, uspořádaly členky výstavku knih s prodejem. K Mezinárodnímu dni dětí zaplatily jedno filmové představení pro mládež. Účastnily se soutěže “Kupředu – zpátky ni krok” recitací J. Fišmanové a soutěže k 60. výročí VŘSR pořádané na Hovorech s mládeží, kde získaly 2. místo.

V akci zlepšení životního prostředí odpracovaly členky na úpravě parčíku, předzahrádek 1.488 hodin a na mateřské škole 127 hodin. Při oslavě MDŽ ve Strážnici obdržela organizace od okresního výboru čestné uznání a odměnu ve výši 500 Kčs. Za pomoc při stavbě mateřské školy obdržela místní organizace čestné uznání.

Myslivci

Myslivecké sdružení v Miloticích obhospodařuje honitbu ve výměře 1.043 ha, z toho 70 ha lesní a 15 ha rybník a jeho okolí. Terén je velmi členitý, je zde velká plocha vinohradů, mezi nimi malé neobdělané plochy, které skýtají zvěři úkryt a lepší vyhnízdění. Klimatické podmínky byly průměrné, zima celkem příznivá, jaro a léto sušší. Zdálo se, že při dobrém přezimování zvěře a dobrém stavu bude nadprůměrný stav, ale byl pravý opak. Zapříčinila to jednak jarní agrotechnika, v nemalé míře také chemizace. Svaz udržuje 4 krmelce pro srnčí zvěř, 14 zásypů pro koroptve a bažanty, 11 slanisk pro zajíce.

Členové mysliveckého sdružení odstřelili 4 srnce, 7 srn a 5 srnčat, 608 bažantů, 476 zajíců, 136 králíků a 12 koček. Odchytili 43 zajíců a 80 bažantů. Odchyt provádělo 17 myslivců, 10 honců a 60 žáků. Sdružení chová celkem 6 psů, z nich 5 má podzimní zkoušky, 1 všestranné. Odstřel škodné – střeleno bylo 20 koček, 5 psů, 1 tchoř, 1 lasička a 2 vrány šedivky.

Myslivecké sdružení má 20 členů, kteří se starají o krmení a odstřel zvěře. Nezůstávají stranou ani veřejně prospěšné práce.

Český ovocnářský a zahrádkářský svaz

Český ovocnářský a zahrádkářský svaz je znám svou rozsáhlou činností. Místní odbočka má 266 členů. Její výbor se sešel v roce 1977 sedmkrát k projednání úkolů organizace. Byla to především starost o jarní údržbu parčíků v obci, rekultivace části podél opravované vozovky navážkou nové zeminy, ošetření keřů. Během roku 1977 odpracovali zde členové 3.000 brigádnických hodin pod vedením zahradníka s. Karla Pijáčka.

V zimním a jarním období byly uspořádány přednášky odborníků pro všechny zájmové skupiny organizace. O velikonocích uspořádali výstavu přírodních vín jak pěstitelů domácích, tak i ze sousedních obcí. Vystaveno bylo 686 vzorků, z toho 345 vzorků místních vinařů. Výstava měla vysokou úroveň. Hodnocení vín provádělo 22 komisí pod vedením ing. V. Švejcara z vinohradnické školy v Lednici. Při výstavě hrála cimbálová muzika z Mistřína, po večeři je pak vystřídal dechový soubor Františka Křižky se svými sólisty.

V rámci obvyklých slavností uspořádali vinobraní v přírodním areálu u Šidlen. Ve spolupráci s ČSŽ uspořádali pak místní výstavu ovoce, hroznů, zeleniny, květin pod heslem “Radost – užitek a krása”. Bylo zde vyhrazeno místo pro lidovou tvořivost. Pozornost budily vystavené samorosty a mnoho dalších výrobků dovedných rukou našich žen. Bylo zde vystaveno 900 exponátů. Mezi vystavovateli byly i socialistické organizace – JZD Rozvoj Ratíškovice, k němuž patří i zahradnictví při zámku v Miloticích, ZDŠ Milotice a na čestném místě expozice MUDr. Josefa Janíčka, který zanedlouho zemřel. Byl velmi dobrým pěstitelem ovoce a milovníkem přírody. 80 exponátů bylo vyhodnoceno a vystavovatelé odměněni diplomy a čestnými uznáními. Výstava se těšila velké pozornosti, čistý výnos byl ponechán ČSŽ na vybavení domu služeb, který buduje MNV a na němž mají ženy mimořádný zájem. Členové organizace se mimo údržby parků zúčastnili i brigád na stavbě mateřské školy. Odpracovali 302 brigádnické hodiny.

Na úseku práce se školní mládeží – tuto funkci plní člen výboru organizace, zahradník milotického zámku, který mládeži předává své zkušenosti. Organizace celoročně zabezpečuje pro své členy veškeré pěstitelské potřeby a vykonává poradenskou službu pěstitelům.

Chovatelé

Chovatelé drobného zvířectva rovněž nezůstávali v minulém roce stranou společenského dění. Organizace má 30 členů, z toho 7 mladších 15 let. Členové v minulém roce chovali 72 ks chovných registrovaných králíků a 134 mláďat, 257 ks velkých a 15 zakrslých slepic, 11 pižmových kachen, 127 ks holubů a 140 ks exotů chovají převážně mladí chovatelé.

Organizace uspořádala ve dnech 29.-30.10. vlastní výstavu drobného zvířectva, na níž bylo vystaveno 92 králíků (13 různých plemen), 42 ks drůbeže, 6 pižmových kachen, 72 ks holubů (12 různých plemen). Výstava se těšila značnému zájmu jak u místních občanů, tak i u občanů z okolních vesnic. Členové organizace se zúčastnili se svými chovnými zvířaty podobných výstav pořádaných v Hodoníně, Rakvicích, Mistříně, Vlkoši, Hlinsku a Hovoranech.

Na trh dodali 470 ks králičích kožek, 45 kg králičího masa vesměs nákupnímu podniku Branko Nitra, který také nakupuje živé králíky po celý rok, dále 2.432 vajec. Členové organizace splnili svůj závazek vyhlášený na výroční členské schůzi a odpracovali na stavbě mateřské školy 124 brigádnických hodin.

Požárníci

Požárníci se mohli vykázat také poctivou a cílevědomou prací pro společnost. Organizace, ač počtem malá, čítá 40 členů včetně 17 žáků, nejen že konala své měsíční schůze vždy poslední neděli v měsíci, ale prováděla pro své členy hodnotná teoretická školení.

K získání většího zájmu o organizaci uspořádali v květnu Týden otevřených zbrojnic, jež navštívilo 90 žáků vyšších ročníků, 18 dospělých osob. V prevenci protipožární připravenosti byly provedeny předžňové prověrky v JZD, školním statku i v obytných staveních. Větší závady se nevyskytly, malé byly ihned opraveny. V místním rozhlase provedeny 4 relace a vylepeny plakáty o protipožární bezpečnosti.

Kromě této odborné činnosti uspořádali požárníci svůj obvyklý ples velmi četně navštívený. Členové uspořádali besedu za účasti sboru z Kyjova a Svatobořic v rámci oslav únorového vítězství. Na zvelebení životního prostředí odpracovali členové 200 brigádnických hodin.

Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství čítá 54 členů, kteří se scházejí měsíčně k zajišťování úkolů vyplývajících z jednotného plánu kulturně výchovné činnosti, zvláště pak oslav historických výročí, zvláště osvobození našich zemí Sovětskou armádou, oslav VŘSR v Měsíci československo-sovětského přátelství. Členové organizace udržují přátelské styky se Střední skupinou sovětských vojsk v Olomouci a zve zástupce této posádky k návštěvě těchto kulturních akcí. Ve dnech 8. a 9. května navštívili členové naší organizace spolu s pěveckým a recitačním souborem vojenskou posádku v Olomouci, kde soubor předvedl sovětským vojákům kompletní program v ruském jazyce a předal jim kytice šeříků s poděkováním jejich otcům a dědům za naše osvobození v roce 1945.

Starší členové organizace uskutečnili besedy s pionýry. Mimo to členové se zúčastňovali brigád, zvláště na dostavbě mateřské školy. Pěknou akcí bylo přivítání sovětských turistů z Kazachstánu, kteří navštívili naši obec. Zástupci organizace je provedli zámkem, školou, byli pozváni i do několika domácností. V odpoledních hodinách byl uskutečněn kulturní program k utužení přátelských vztahů.

Socialistický svaz mládeže

Členové Socialistického svazu mládeže se v prvním pololetí pravidelně scházeli na svých schůzích. V důsledku odchodu předsedkyně Z. Gregorovičové v druhém pololetí samostatnou činnost nevyvíjel. Členové se zúčastňovali kulturně výchovných akcí, zvláště Hovorů. Podíleli se také na dokončovacích pracích na stavbě mateřské školy.

TJ Družstevník

Tělovýchovná jednota Družstevník čítá 65 členů, jež řídí 20členný výbor, který se scházíval každé pondělí. Na sportovní činnosti se podílí 2 družstva mužů, družstva dorostu, starších a mladších žáků a oddíl stolního tenisu. A mužstvo se v roce 1977 umístilo na 4. místě I.B skupiny; B mužstvo získalo 1. místo IV.B třídy. Velmi dobře si vede družstvo žáků. Členové trénují v kulturním domě, škoda že tréninky bývají narušovány různými mimořádnými akcemi.

Oddíl stolního tenisu tvoří 2 družstva dospělých a 1 družstvo žáků. Byl uspořádán turnaj, kterého se zúčastnilo 9 družstev. Turnaj byl pořádán na počest 60. výročí VŘSR, překvapili v něm mladí hráči. Členové oddílu odpracovali na výstavbě a úpravě sportovního zařízení (zabudování bran, pokladen u vchodu na hřiště, vnitřní úpravu kabin, opravu skladovací budovy) 1.800 hodin, na výstavbě mateřské školy 200 hodin, na úpravě obce 400 hodin.

U příležitosti slavných výročí byly uspořádány turnaje v kopané a stolním tenise. Oddíl uspořádal taneční zábavu a maškarní ples.

Členové TJ se snaží získat do svých řad nové talenty. Za tímto účelem pořádá pouliční turnaje žákovských družstev v kopané. Škoda, že TJ se již delší dobu nemůže vyrovnat s problémem najít pro mladší žáky stálého vedoucího, který by se jim věnoval. Lépe jsou na tom starší žáci, kteří v uplynulém období měli pověst nejlepšího mužstva roku. Hráči B mužstva získali 1. místo v soutěži slušnosti.

Československý Červený kříž

Červený kříž v Miloticích čítá 270 členů. Během roku 1977 bylo získáno 8 nových členů, dorost 25 členů, 1 člen se odhlásil a 1 zemřel. Organizace má 17 dobrovolných sester, 4 nastoupí školení v únoru, 4 dobrovolné pečovatelky, které se starají o přestárlé občany v obci. Organizace pečuje o odběr krve od dobrovolných dárců, kterých je v naší obci 73, 4 z nich jsou nositeli stříbrné plakety Dr. Jánského za 10 odběrů krve – Střítecký Josef a Jana, Kundrata Stan. a A. Šánová.

Členové organizace hostili skupinu Červeného kříže z Rakouska. Návštěvníci si prohlédli státní zámek a na přátelském večeru v kulturním domě si obě organizace vyměnily zkušenosti ve svém oboru. Zástupci organizace se aktivně podílí na besedách a Hovorech s mládeží, zúčastňují se brigád na zvelebení obce, kde odpracovali 800 brigádnických hodin.

 


Závěr


Celý rok 1977 byl v životě našeho lidu jak v obci, tak i celostátně ovlivněn jednou z největších událostí v dějinách lidstva, 60. výročím Velké říjnové socialistické revoluce. V historii nebylo důležitějšího mezníku, který by tak od základu změnil na tak rozsáhlé části světa existující společenský řád a vyvolal v dalších částech světa tak mohutnou vlnu revolucí.

Výstřel z Aurory před 60 léty znamenal začátek vítězného boje ruského proletariátu v čele s V.I.Leninem a nejenže převzal všechnu moc v zemi, ale podnítil utlačované národy v jiných dalších zemích k povstání proti utlačovatelům. Během těchto 60 let se pod vlivem idejí VŘSR uskutečnily hluboké revoluční přeměny, které dočista změnily mapu světa. Vzniklo a upevnilo se světové socialistické společenství, jež je největší vymožeností mezinárodního revolučního hnutí.

Proto s národy SSSR vítaly jubileum VŘSR jako svůj velký svátek všichni pokrokoví lidé na světě. U nás slavíme tento svátek uskutečňováním závěrů XV. sjezdu KSČ ve všech oblastech života naší společnosti, realizací cílů a naplňováním odkazu VŘSR především novými pracovními úspěchy a závazky činorodou prací při plnění programu přijatého XV. sjezdem strany.

Jak už z textu tohoto zápisu vyplývá, nebylo ani v naší obci organizace, která by výročí VŘSR svými pracovními závazky a jejich splněním neuctila. Byly to hlavně práce na dokončení stavby nové mateřské školy a jejího vnitřního dosti náročného vybavení. Také místní závody JZD a SZP ochotně pomáhaly hlavně při dovozu materiálu a úpravě terénu. Některé nedostatky zjištěné při kolaudaci se snaží občané podle možnosti v nejkratší době odstranit. Jedná se povětšině o terénní úpravy. Škola byla slavnostně předána svému účelu k radosti dětí i rodičů a počátkem prosince v ní bylo zahájeno vyučování. Je to stavba i její vnitřní zařízení velmi pěkné o jakém se dřívější generaci ani nesnilo.

Možno říci, že rok 1977 byl celkově jak v zemědělských závodech tak i průmyslových úspěšný. Nebylo neúspěchů ani přírodních katastrof. Občané Milotic žili bohatým společensko kulturním životem. Potvrzuje to značný počet kulturně výchovných i zábavných akcí, na jejichž zdařilém programu se podílely nejen společenské organizace, ale také mládež.

 

další rok