Obsah

1960

Počasí

Koncem února a počátkem března prší. 6. března sněží, ale sníh brzy mizí. 26. března až 7. dubna rozkvétají pěkně meruňky, 15. třešně a 21. hrušně, potom silný vítr a chladno, koncem dubna a počátkem května mráz až -5 °C, meruňky, vlašské ořechy a třešně zmrzly (jen snad pod Šidleny ne). V květnu často prší, ale je tepleji. 22. 5. byl silný liják s kroupami, hráze Hruškovského potoka na několika místech prorvány (čehož bylo příčinou as narušení hráze krtkem) a ani vojenským ženistům se nepodařilo zastavit příval vody, který zaplavil mnoho hektarů pozemků. Jednotné zemědělské družstvo v Miloticích mělo zaplaveno 150 ha. Také 10. června, 13. a 15. srpna byly bouře s lijákem a mnozí měli ve sklepích plno vody. Koncem června a počátkem července chladno a deštivo. Od 16. srpna teplo a slunečno, koncem měsíce deštivo. V září silný jihovýchodní vítr, koncem mrazíky. V říjnu většinou chladno a deštivo. 10. listopadu mráz, který zničil jiřiny, pak pěkně, občas déšť. V prosinci mrzne, 20. silnější mráz, 19. a 30. sněží.

JZD

Dne 8. března 1960 konala se výročí schůze Jednotného zemědělského družstva v Miloticích, na které zvoleni:

Předsedou František Polášek, č.p. 270, místopředsedou Dominik Procházka, 187.
Členy výboru, K. Uherek, 78, Fr. Synek, 27, Václav Svobodník, 134, M. Poláčková, 311, Fr. Brhlová, 269, Fr Neduchalová, 246 a Josef Krist, 127.
Revisní komise: Fr. Neduchal, 209, Josef Lévek, 305, Fr. Šnajdrová, 343, Bohumil Zbořil, 223, Fr. Šťastný, 41. Skupináři: Josef Knotek, 128, který od října se stal traktoristou, od května Dominik Procházka, ml., 187, Jan Křižka, 199, v říjnu M. Neduchalová, 247.
Agronom: Fr. Polášek, 16, od srpna inž. Olga Bedřichová.
Živočichář: Hynek Lunga, 15, Fr. Koutný, 300 a od 1.7. jako vedoucí Blažej Ingr z Vacenovic.

Družstvo čítá 209 členů a obdělává 652 ha zemědělské půdy, z toho je 60 ha luk, 23 ha pastvin a 6 ha vinice.

Situace družstva není skvělá. V červnu zástupce okresního výboru KSČ poukázal na nedostatky, největší v živočišné výrobě, kde plní družstvo dodávky neuspokojivě.

Při společné schůzi se zástupci patronátního závodu, kterým je Státní traktorová stanice v Hodoníně, bylo zjištěno, že příčinou neúspěchu je nedostatek pracovních sil. Průměrný věk členů JZD je 48,6 roků, věk mužů je průmětně 53,3 roku. Z 92 pracujících mužů je 62% ve věku přes 55 let. Nejvíce pracovních jednotek vykazují nejstarší muži a sice v 55 - 60 letech průměrně ročně 375 PJ a přes 60 let průměrně 308 PJ, kdežto skupina ve věku 30 - 50 let průměrně 270 PJ.

U žen ve věku 30 - 40 let vykazuje se nejnižší pracovní účast, tj. 36 PJ v roč. průměru. Z 232 pracujících žen (v roce 1959) bylo 47,1% starších 50 let a 24,1% ve věku 30 - 40 let s nepatrným výkonem.

Dalším vážným nedostatkem družstva (jeho chodu) je nepevnost vedení a funkcionářů družstva. Je též příliš velká plocha osevu zeleninou (v roce 1960 - 64 ha), neboť není na ruční práce dostatek pracovních sil, mechanisace se dostatečně neužívá a největší potřeba pracovníků připadá právě na dobu okopávání řepy, kukuřice, sklizeň sena.

Již v lednu probírány na MNV nedostatky u JZD. Dle plánu má býti v roce odpracováno 75.400 PJ. Ze 209 členů je práce schopných asi 110 rodin, takže na jednu rodinu připadá cca 420 PJ. Kromě toho je 50% přestárlých.

V březnu snížena norma pro mladistvé v JZD na 80% a výplata zálohy na 75%.

Při zdravotní prohlídce v říjnu zjištěno, že ze 194 pravidelně a 32 nepravidelně pracujících v JZD je práce neschopno 6 (tj. 2,9%), průměrný věk pracujících je značně vysoký, mnozí by měli nárok na důchod ze zdravotních důvodů, ale nemají splněny pracovní podmínky.

Dne 8.9. zjištěno, že sláma není svežena pro nedostatek lidí a podmítka i orba vázne. Kombajn na silážování kukuřice zapůjčen do Ratíškovic. V říjnu není ještě postavena stáj pro 80 kusů jalovic, které jsou na pastvě.

Od 1. do 13.11. byli vyhodnoceni na okrese traktoristé při podzimní orbě a dvojice A. Krist aj. Krist na traktoru DT 54 za zorání 114,5 ha se umístili na 5. místě. Celkem k 2. prosinci zoráno 98,2% pozemků, zbývá zorat 6 ha.

V září se působí na družstevníky, aby dali půdu do společné záhumenky.

Od ledna do září probíhala soutěž mezi JZD Vacenovice a Milotice ve všech odvětvích rostlinné i živočišné výroby. Zvítězilo milotické družstvo, které z větší části dosáhlo lepších výsledků. Zejména v podzimních pracích získalo náskok před Vacenovicemi. Sklizeň brambor i cukrovky dokončena dříve než ve Vacenovicích. Zásluhu o to mají družstevníci a ostatní mnozí občané i školáci, kteří obětavě pomáhali.

Rostlinná výroba JZD

Na podzim 1959 bylo v družstvu zaseto 50 ha žita, 60 ha pšenice, ale následkem sucha na podzim a holomrazů v zimě přezimovalo z pšenice jen 16 ha, ostatek musilo oset jarní pšenicí, čímž se náklady značně zvýšily. 26 ha směsky bylo řídké a zkrmeno na zeleno. 23 ha žita bylo při průtrži hrázi potoka zaplaveno, čím se snížil výnos na 5 q z ha, na nezaplavených pozemcích bylo 28 q z ha, tedy celkový průměr u žita činil 17 q z ha, což jest 65% plánu (plán 25 q). U pšenice byl výnos uspokojivý, 27 - 30 q z ha, tj. 103% (plán 26 q), 44 ha jarního ječmene dalo 31 q z ha, tj. 124% (plán 27 q), 56 ha jarní směsky 31,5 q z ha, 50 ha cukrovky 230 q, t.j. 75% (plán byl 300 q po ha). Příčinou špatné úrody cukrovky bylo, že hnojení chlévskou mrvou provedeno jen na 1/3 plochy a část vyla zaplavena. Ani brambor se nesklidilo podle předpokládaného plánu, tj. 180 q po ha, ale na ploše 30 ha byl výnos 90 - 100 q z ha, což jest 50%, protože nebyly rovněž hnojeny chlévskou mrvou. Z 10 ha krmné řepy byl výnos 400 q po ha.

Louky byly zaplaveny, proto seno bylo nízké a sklizeno 25 - 30 q z ha. 50 ha množitelské kukuřice dalo 25 q z ha, část byla zaplavena. Na 36 ha křížena kukuřice KAZ (Kočovská raná a Čejčský dvojitý hybrid). 29 ha kukuřice určeno na zelené krmení a siláž.

Na státní dodávku JZD odevzdalo: pšenice 450 q, žita 347 q, ječmene 740 q, ovsa 250 q, celkem 1.787 q, předpis zněl na 2.030 q zrnin, ale okresní národní výbor odepsal 250 q, že část byla zaplavena. Řepy cukrové odevzdáno 117 vagonů, tj. 97% plánu, brambor 1.040 q, tj. 100%. Na sečení připadlo 223 ha obilí, z toho 135 ha posečeno kombajny a 88 ha samovazy.

Dne 6. a 7. srpna pomáhalo 85 brigádníků a sice z myslivecké jednoty, Komunistické strany Československa, Československého svazu mládeže, požárníci, tělocvičné jednoty Baník a 20 osob z patronátního závodu se 3 nákladními auty. O žních pomáhalo i 10 vojínů. Při sklizni brambor se nejvíce uplatnili žáci zdejší školy, kteří sbírali dne 24. a 27. září. Dne 24. září se sešlo na pomoc na 300 osob dospělých a žactva. Od 28. do 30. září sbíralo brambory 30 žáků zemědělské školy v Kyjově.

Brambory vyorány do 9. října. Řepa se sklízí po 10. říjnu, zavedeny i noční směny na odvoz do cukrovaru v Kelčanech.

Vinobraní započalo 10. října, ale hroznů je málo a pro nepříznivé počasí nemá dostatečné cukernatosti (bílé 17°, červené 16°).

Špatné přezimování ozimů a záplavy způsobené protržením hrází představují jednotnému zemědělskému družstvu dle odhadu pojišťovny škodu cca 450.000 Kčs:

Záplavou zničeno (v závorce je odhad v Kčs): 12 ha žita (5.400), 3 ha pšenice (14.352), 2 ha ječmene (7.440), 10 ha kukuřice (128.100) a 50% z dalších 10 ha (17.100), 8,60 ha travin (41.200), 8 ha luk (12.800), 5 ha starých luk (42.700), 2 ha cukrovky v trati Díly (11.400), 4 ha brambor v trati Závistě (18.000), 4 ha silážní kukuřice v trati Písky (19.200), zelenina 90.000 Kčs.

V zelenině splnilo JZD úkol na 56% a sklidilo: zelí rané 201 q, pozdní 358 q, špenát 74 q, salát 28.800 kusů, brukev 119.000 kusů, kapusty rané 139 q, pozdní 123 q, květák raný 31.800 kusů, pozdní 1.175 kusů, karotky 28.504 svazků, kořenné 23,60 q, okurky salátové 15 q, nakládačky 1.138 q, papriky 19 q, cibule suchá 348 q, červená řepa jedlá 140 q, celer 489 q, petržel 44 q za přísadu se utržilo 12,261 Kčs.

Ztráta na zelenině byla způsobena v rané zelenině (pro nedostatek pracovních sil a přestárlé), jednak zaplevelením ostatních porostů, které proto neskýtají již možnost dosáhnout plánovaného výnosu, v rané zelenině pak byl následek únik výhodných cen. Ztráty se odhadují na 355.000 Kčs.

Pro stanovenou plochu na pěstování zeleniny mimo zahradu zřízeno zavlažovací zařízení, rovněž pro rychlení zeleniny. V červenci hlášeno, že část okurků semenaček a rajčat byla zaorána.

Pod Šidleny je na 110 vinných sklepů, z nichž přes polovinu má nadsklepní búdy, některé dokonce i na poschodí. Největší ze sklepů, který dříve patříval milotickému faráři, byl přidělen jednotnému zemědělskému družstvu.

Stav ozimů a pícnin

K 20. prosinci bylo již zaseto 53 ha ozimé pšenice, 49 ha ozimého žita, 10 ha ozimého ječmene, 35 ha ozimé směsky, 10 ha červeného jetele, 20 ha vojtěšky, 4,75 ha srhy laločnaté, 23 ha jetelotrávy, 4,65 ha italského jílku.

Živočišná výroba

Jednotné zemědělské družstvo v Miloticích chová 533 kusů hovězího dobytka (plán byl 574), z toho 213 krav (plán 230), záhumenkových krav je 13, dále 519 kusů vepřového skotu, z toho 80 prasnic, slepic 1.478 kusů a 42 kohoutů, 200 kachen.

Na státní nákup odvedlo: masa hovězího 40.414 kg (tj. as 100% plánu), vepřového 41.852 kg (as 75% plánu), drůbeže 1.000 kg, mléka 241.810 l (úkol byl 286.730 l), tj. 87% plánu, vajec 129.834 kusů, tj. 71,1% plánu.

V lednu připadlo na dojnici v družstvě 2,7 l mléka denně, protože pro nedostatek hodnotného krmiva se krmilo kukuřičnou slámou, která obsahuje málo bílkovin. Na zchutňování krmiva se započalo s dovozem zápařky (jest to šrot, melasa, kvasnice a živné soli) z lihovaru ve Vlkoši. Zároveň stanovena na dojnici jako krmná dávka denní 18 - 20 kg siláže a 2 - 3 kg sena, aby se tak vystačilo se zásobou krmiv do doby, než bude možno krmiti zeleným.

Družstvo zavedlo klecový chov prasnic, ale osmý den po oprasení dostávala selata průjem, ač byla prováděna přísná desinfekce.

V únoru při svodu vyřadilo družstvo 6 koní.

V srpnu postavena kachnárna za potokem na Starých loukách (zvaných U rybníčka a na Gatích). Koncem roku zařízen vodovod na kravín ze dvou studní vykopaných pod farmou.

Nemoci

Už třetí rok se opakuje u drůbeže difterie. Hynutí ustalo po ošetření urotropinem. V září zjištěna u divokých králíků myxomatosa, která se přenášela i na domácí králíky. Nařízeno výskyt hlásit a hromadně odstřelovat.

Sběrna mléka a vajec

Sběr mléka (kromě od krav družstva) a vajec má na starosti Leopold Janík, č.p. 365. Sběrna je na domě č.p. 132 (proti kostelu), kde převzal celkem za rok od 16 záhumenkových krav 11.731,5 l (předpis byl 11.000 l), od 4 krav soukromníků 4.070 l Předpis byl 2.800 l)mléka, průměrně denně 58 l a od družstevních krav tuberkulosních 93 l mléka. (Tuberkulosní krávy, 24 kusů, jsou ustájeny u Valentina Krista, č.p. 191 a Fr. Synka, 27). Vajíčka přebírá ve svém domě, celkem 1.800.056 kusů a s 18.264 kusy, které převzal do března Adamec, za rok 198.320 kusů.

Hospodaření JZD za rok 1960

Rostlinná výroba:

náklady: plán 540.469 Kčs, skutečnost 577.297,39 Kčs
tržby: plán 2.122.427 Kčs, skutečnost 1.512.407,82 Kčs

Živočišná výroba:

náklady: plán 314.400 Kčs, skutečnost 270.566,17 Kčs
tržby: plán 1.953.107 Kčs, skutečnost 1.338.729,19 Kčs

Náklady na výrobu: plán 1.478.869 Kčs, skutečnost 1.534.868,25 Kčs.
Celkem peněžní příjmy: plán 4.300.534 Kčs, skutečnost 3.479.822,02 Kčs.
Plánovaná pracovní jednotka 20,- Kčs, dosažená 15,10 Kčs včetně naturálií.

Včelstvo

Dosud včelstva chovají jen soukromníci. V tomto roce je včelstev méně a sice u 32 včelařů 198 včelstev. Rok nebyl příznivý, protože akát z 90% zmrzl a jen zbytek medoval. Na včelstvo připadlo průměrně 6 - 7 kg snůšky medu, někteří včelaři nezískali ani tolik.

Na státní dodávku předepsáno 1,6 kg medu z 1 včelstva, odvedeno 240 kg (tj. 75,7% plánu) po 22,50 Kčs.

Zemědělský útulek

Zemědělský útulek je umístěn v bývalém západním zámeckém skleníku, kde byla provedena příslušná adaptace. Má však mnohé závady, jako místnosti jsou prostorné, ale vlhké, není tekoucí vody, podlaha je dlaždicová a jiné. Útulek je otevřen po celý rok. Byl o jedné třídě s 31 dětmi a od 10. června, na náklad JZD, otevřena II. třída pro 20 dětí. I. třídu vede Marie Dikovská, II. Milena Rančíková. Kuchařkou je Štěpánka Klimešová, uklízečkou Anna Pijáčková.

Děti nastupují mezi 8. - 9. hodinou a v 18 hodin si je rodiče odvádějí domů.

Soukromí zemědělci

František Lunga, č.p. 181, obdělává 3,15 ha orné půdy a výkupnímu družstvu na státní nákup odevzdal: pšenice 500 kg, žita 400 kg (oboje dle předpisu), sladového ječmene na předepsaných 628 kg dodal 250 kg a 100 kg žita, brambor 400 kg, kukuřice 54 kg (dle předpisu), masa hovězího 280 kg (předpis zněl na 240 kg), vepřového 205 kg (předpis 180 kg), mléka 2.200 l (předpis 1.400 l) a vajec 1.900 kusů (předpis 1.200). Jmenovaný chová v tomto roce 1 koně, 2 krávy, 4 telata, 1 větší a 3 malá prasátka, 20 slípek, 6 husí a 2 kachny.

Jan Dobeš, č.p. 173, obdělává 1,92 ha orné půdy a chová letos 2 krávy, 2 jalovice, 1 prasnici, 1 vepře, 15 slepic.

Na státní nákup odevzdal: chlebového obilí 700 kg (předpis byl 550 kg), sladový ječmen na předepsaných 432 kg nedodal žádný, brambor 350 kg (předpis 314 kg), kukuřice 35 kg (předpis 27 kg), mléka 1.870 l (předpis 589 l), vejce 1.100 kusů (předpis 780 kusů), masa hovězího a telecího 120 kg (předpis 160 kg), vepřového 180 kg (předpis 154 kg) a 5 živých selat.

Ceny za maso i obiloviny

Výkupní družstvo platilo: dle třídy za 1 kg masa hovězího 5 - 12 Kčs, telecí 5 - 7 Kčs, vepřové 10 - 12 Kčs, drůbež 12 - 17,50 Kčs živé káče 10 Kčs.

Za 1 q žita dle jakosti 145 Kčs, pšenice 143 Kčs, sladového ječmene 143 Kčs, za 1 q šlechtěné kukuřice (Dvojitý hybrid) 1.800 Kčs, 1 l mléka 1,80 Kčs (dle tučnosti), 1 vejce průměrně 0,84 Kčs.

Státní školní statek

Státní školní statek v Miloticích převzal od Jednotného zemědělského družstva v Kyjově v roce 1959 62 ha a v roce 1960 6,5 ha, takže nyní má celkem 239,24 ha zemědělské půdy, z čehož je 224,62 ha orné půdy.

Koncem prosince 1960 měl statek 3,5 páru koní, 53 krav, 35 jalovic, 18 býčků, 23 telat do 6 měsíců, která jsou ve zvláštních kotcích. Z vepřového skotu měl 2 kance černé (druh Cornwall), 21 prasnic (15 černých a 6 bílých našich), 154 prasat na žír, 32 chovných kanečků, 36 chovných prasniček, 103 selat. Pro prasnice je porodna, selata jsou v odchovně, prasničky a kanečci v boudách, prasata na žír ve vepřínu. Drůbeže chová 800 kusů.

Vedoucí je Václav Štěpán, účetní Josef Střižík, agrotechnik Leopold Šustek, zootechnik František Nenička, dále v živočišné výrobě je 10 zaměstnanců (jejichž odměna činí 1.200 - 1.500 Kčs měsíčně), v rostlinné výrobě je 19 zaměstnanců, z toho 4 traktoristé, 2 kočí, dále kovář, stolař, zedník a hlídač. Traktoristé a u potahů pobírají 1.200 - 1.500 Kčs, v rostlinné výrobě děvčata 600 - 800 Kčs. Dvakrát týdně dojíždí na výpomoc z Kyjova 30 žáků technické školy a denně 18 - 22 žáků učňovské školy na praktická cvičení. Jejich úkolová práce se proplácí ředitelství školy v Kyjově.

Obilovin zaseto 118 ha, luštěnin 4 ha, cukrovky 16 ha, olejnin 5 ha, brambor 16 ha, krmných okopanin 2 ha, polní zeleniny 2,5 ha - což jest 100% plánu.

Výnosy po ha: obiloviny 26,81 q, tj. 105% plánu, luštěniny 35 q, tj. 120% plánu, olejniny 15 q, tj. 88% plánu, krmné okopaniny 373 q, tj. 98% plánu.

Na státní nákup dodáno 730 q obilovin (100% plánu), 525 q brambor (170%), 64 q olejnin (85% plánu).

Náklady na 1 ha plodiny: obiloviny 2.073 Kčs (95% plánu), luštěniny 7.332 Kčs (131% plánu), cukrovka 5.576 Kčs (60% plánu), brambory 6.612 Kčs (107% plánu), olejniny 2.734 Kčs (77% plánu), krmné okopaniny 6.612 Kčs (92% plánu).

Výsev a výsadba plodin provedena na řádně připravené hony v předepsaných lhůtách. V době vzrůstu všechny plodiny náležitě ošetřeny a přihnojeny.

Nepříznivé počasí v době setby na podzim minulého roku ovlivnilo nepříznivě vzrůst ozimých obilovin a nevyvinutý porost zničen holomrazy v zimním období a pozdními mrazy na jaře. Bylo proto nutno zaorat 10 ha ozimé pšenice a 5 ha ozimého žita. Na zaoraných plochách zaseta jarní pšenice a jarní směska. Nepříznivými povětrnostními vlivy zničeny i porosty víceletých pícnin na ploše 20 ha, které byly zaorány, osety silážními plodinami a směskou na zelené krmení.

Průtržemi v červnu t.r. zničen na výměře 2 ha porost řepy cukrové a na ploše as 3 ha značně poškozen. Splavením ornice zničen 1 ha porostu řepy sazečky a zaplavením poškozen porost krmné řepy, kukuřice na zrno a bílého jetele na semeno. Protržením hráze svodnice zaplavena jarní pšenice na výměře 9 ha a jarního ječmene na 6 ha. Poněvadž nebylo možné vodu odvésti, byly uvedené porosty místy poškozeny polehly, čímž vznikla značná škoda na výnosech.

Výmlat byl ukončen do 28. srpna, sláma svezena do konce srpna. Sklizeň všech obilovin, luštěnin, raných brambor, olejnin a krmné řepy ukončena k 30. září. Provedena též sklizeň všech pícnin na sucho. Sklizeň pozdních brambor a cukrové řepy ukončena v prvé polovině října.

Do 20. prosince 1960 bylo zaseto 18 ha ozimé pšenice, 15 ha ozimého žita, 4 ha ozimé směsky, 5 ha ozimé řepky, 5 ha červeného jetele a 28 ha vojtěšky. Také veškerá polní práce a orba byla ukončena.

Užitkovost zvířat nepříznivě ovlivnila snížená sklizeň jadrných a objemných krmiv následkem sucha v uplynulém hospodářském roce. Znehodnocením řepného chrástu suchem bylo sesilážované krmivo ochuzeno o značné množství stravitelných bílkovin a následek byl snížení produkce mléka. Nedostatek krmiv a brambor projevil se nepříznivě i u mladého skotu a prasat. Příčinou nedostatku krmiv je i to, že JZD Kyjov při předávání půdy neodvedlo statku též potřebný seťový fond a bylo proto nutno reservovat je z krmivového fondu statku.

Plán celkových tržeb za rok 1960 byl 1.095.000 Kčs, skutečnost 815.440,51 Kčs.

Hospodářský výsledek je oproti plánu ziskový.

Dodávky státu: mléko - dodáno 55.680 l (plán byl 90.000 l), maso hovězí 41,62 q (plán 75 q), vepřové 200,38 q (plán 175 q), vejce 53.450 kusů (plán 68.000 kusů), chovný materiál 38,81 q (plán 60 q), chovných prasnic dodáno 7 kusů (druh Elita), chovných kanečků dodáno 16 kusů (druh Elita), chovný býk I. dodán 1 kus, jatečná drůbež dodáno 497 kg (plán 300 kg).

 

Hospodaření SŠS v roce 1960

 

I. Plnění plánu vlastních nákladů státního školního statku

 

náklady

plán v Kčs

skutečnost v Kčs

%

rostlinná výroba

960 790

866 128,12

91

živočišná výroba

919 300

803 314,33

88

bytové hospodářství

35 000

19 722,00

57

celkem

1 915 000

1 689 164,45

78

 

II. Plnění plánu realisace

 

tržby

plán v Kčs

skutečnost v Kčs

%

z rostlinné produkce

314 000

333 702,45

106

z živočišné produkce

773 000

829 853,06

108

z pomocné a vedlejší činnosti

8 000

54 176,21

664

ostatní celkem

-

5 146,90

-

z brakovaných zvířat základního stáda

30 000

49 143,71

163

 

III. Hospodářský výsledek

 

Plán - ztráta

20 000

-

 

Skutečnost

-

206 096,27

 

 

Snížení cen spotřebního zboží

Dnem 24. dubna 1960 sníženy maloobchodní ceny:

u cukru z 9,60 Kčs na 9 Kčs, z 8,80 na 8,40, z 9 na 8,40 Kčs, tj. v 60 a 40 h na 1 kg, rýže na 8,50 a 4 Kčs dle jakosti, rybí konservy o 0,80 až 5 Kčs. Některé druhy cukrovinek, sirupy, kompoty, káva, čaj, oděvní zboží, vlněné tkaniny, bavlněné, hedvábné, pletené prádlo, punčochy, ponožky, kusové zboží, bytový textil, kožená galanterie, dále různé potřeby pro domácnost jako elektrické spotřebiče, šicí stroje, kočárky, nádobí, příbory televisní přijímače o 500 až 900 Kčs, rozhlasové přijímače o 100 až 550 Kčs atd, i hračky, psací a sportovní potřeby.

1 l mléka částečně odtučněného je od 1. května za 1,7 Kčs a v zimě od 1. listopadu za 1,90 Kčs. Cena chleba zůstává a sice 1 kg obyčejného po 2,60 Kčs, kmínového po 2,80 Kčs a výražkového po 3,40 Kčs. Rovněž cena másla I. jakosti 1 kg 38 Kčs, II. jakosti 34 Kčs, výběrové 44 Kčs. Také cena masa, masných výrobků, sádla se nemění a sice sádlo I. 1 kg 32 Kčs, II. 28 Kčs a přibylo III. jakosti 1 kg za 22 Kčs.

Snížena též sazba za odebraný elektrický proud domácnostmi podle tak zvané bytové sazby světelné z 80 haléřů na 70 haléřů za 1 kWh.

Počínaje školním rokem 1960/1961 dostávají všichni žáci všeobecně vzdělávacích škol, odborných škol a učilišť i učňovských škol učebnice a školní potřeby zdarma.

Důl Žofie

Jako nelepší v jihomoravském revíru byl v I. čtvrtletí odměněn a vyznamenán kolektiv č. 1, ve II. čtvrtletí kolektiv č. 2. Odměna činila 600 Kčs.

Do 1. září se staly 4 menší úrazy.

Důl Žofie je již v dožívání, proto se neustále snižuje stav zaměstnanců, kteří přecházejí do dolového pole 1. Máje a hlavně do nově vybudovaného moderního dolu “C” v Ratíškovicích.

Plánovaná těžba činila 2.000 vagonů lignitu, denně se vytěží 8 - 9 vagonů uhlí. Počátkem roku 1960 bylo již jen 50 zaměstnanců.

Dne 21. listopadu 1960 splnili havíři na dole Žofie celoroční plán a zavázali se narubat do konce roku 2.600 tun lignitu navíc. Pořádali proto na oslavu toho slavnostní schůzi s hostinou, na níž pozvali své manželky, havíře důchodce aj.

Pionýři zdejší osmileté základní školy předvedli kulturní program a divadelní odbor závodního klubu předvedl dvě scénky z Muzikantské Lidušky a dona Chuana. Potom promluvil vedoucí těžebního úseku Jan Budiš, který pravil:

Důl Žofie je v roce 1960 plánován na dožití, proto není na úseku žádné přípravné pracoviště, ale jen pracoviště na rubání a ta jsou umístěna ve zbytkových pilířích hlavní těžní chodby. Práce zde je značně ztížena tlaky narušenými stropy, střihy a vyrůstáním počvy (spodků) chodeb. Přes všechny tyto těžkosti plni úsek Žofie všechny své hospodářské ukazatele a byl již v roce 1960 dvakrát nejlepším úsekem v Jihomoravském revíru. Na tom mají zásluhu všichni naši horníci na pracovišti v důlní režii u dopravy, v dílně i na povrchu.

 

Hospodaření úseku od začátku roku do 1. září 1960

 

 

plán

skutečnost

%

tržba v tunách

13 355

14 971

112

směnnost

7 512 směn

7 641 směn

101,7

hrubá výroba v Kčs

416 000

479 029

115

výkon na rubání v tunách

3,782

3,929

103,9

výkon důl v tunách

2

2

105

výkon celkem v tunách

1,778

1,959

110,8

produktivita v tunách

267,1

305,531

114,9

produktivita v Kčs

9 244

10 645

115

výdělek na 1 pracovníka v Kčs

1 743

1 887

108

 

Prodejny

Dosud je nedostatek masa, prodejna dostává malý příděl (zvláště vepřového, telecí jen zřídkakdy) a v soboru, kdy se prodává čerstvé (neb i mražené) maso, stojí před masnou velké fronty 2 i 3 hodiny před otevřením prodejny. Lidé jezdí nakupovat i do měst, která jsou lépe zásobována, ba i na slovensko. V zimním období bylo v obci na 300 domácích porážek prasat, také husy a kachny vykrmují na zabití, tehdy kupujících ubude, ale zase žádají alespoň maso hovězí. Také ve středu neb ve čtvrtek, kdy do masny dovážejí uzeniny, bývá hodně čekajících a maso i uzeniny bývají brzy vyprodány. Je to tím, že nyní má více lidí možnost koupiti si maso, než za dob dřívějších.

V nové prodejně se smíšeným zbožím a potravinami nestačí dva prodavači obsloužit rychle zákazníky a i zde často ráno bývají dlouhé fronty. V březnu na MNV projednávána stížnost, že prodejny nejsou rovnoměrně zásobovány zbožím, že jsou závady v kvalitě chleba, v soboru že nebývá dostatek chleba a rohlíků. Občané si též stěžují, že není např. náhradních součástek na motorky a plášťů na jízdní kola. I na mnohé jiné zboží musí se dlouho čekat, než jimi ústředí zásobí prodejny. Před začátkem školního roku a před zimou není dostatek dětské obuvi, kterou rodiče ponejvíce tehdy žádají.

Spořitelna

Státní spořitelna, jednatelství v Miloticích, měla letos celkem 658 vkladatelů. Na vkladní knížky na 2% úrok uložilo za rok 1960 119 vkladatelů 105.703,04 Kčs a vybralo 97.156,56 Kčs, zůstatek k 31.12. 1960 byl 162.603,95 Kčs.

Na 3% uložilo 8 vkladatelů 5.997,50 Kčs a vybralo 5.000 Kčs, zůstatek je 31.894,91 Kčs. Na výherní vkladní knížky uložilo 513 vkladatelů 431.663,34 Kčs a vybralo 415.141,77 Kčs.

Na běžné účty socialistického sektoru vložilo 15 vkladatelů 117.786,58 Kčs a vybralo 133.614,47 Kčs, zůstatek je 23.739,- Kčs. Na účty spojovací (přechodné výplaty) 3 vkladatelé uložili 176.270,81 Kčs a rovněž vybrali. Celkový vklad k 31. prosinci 1960 činí 705.626,43 Kčs.

Pekárna, zrušení

Dnem 26. srpna 1960 zastaveno pečení chleba v pekárně na č.p. 132, vedoucí Augustin Janík, č.p. 14. Nyní se zde peče jen pečivo na svatby a jiné slavnosti pod místním hospodářství. Chléb a pečivo se od toho dne dováží zvláštním autem z hlavní pekárny v Boršově, kam přešel i Augustin Janík.

Mlýn, úprava

V únoru 1960 provedlo místní JZD úpravu strojního zařízení ve zrušeném mlýně Stanislava Trčka (nemlelo se zde od roku 1951). Mlýn přeměněn na šrotovnu s elektrickým pohonem.

Místní hospodářství (MH)

Místní hospodářství má 9 provozoven, ve kterých v roce 1959 pracuje 28 zaměstnanců. Za rok 1959 činil příjem 50.262,16 Kčs, z toho od socialistického sektoru 22.759,36 Kčs, od občanů 27.402,80 Kčs. Nejlépe pracovala provozovna pokryvačská, ve které dosáhl nejlepších výsledků Augustin Neduchal. Z provozovny kamenické měl dobré výsledky Josef Neduchal, č.p. 169. Za II. pololetí 1960 vybráno 53.148 Kčs, v materiálu má MH 11.380 Kčs a hotovost k 31. prosinci 1960 činí 960 Kčs. Na mzdách a pojištění v uvedeném pololetí vyplaceno 35.148 Kčs. Po stránce provozní vede MH Břetislav Matyáš.

Rozdělení území ČSSR

Od 1. července 1960 provedeno nové rozdělení území republiky na kraje a okresy, které byly značně změněny.

Čechy rozděleny na 5 krajů: Kraj středočeský (sídlo kraje Praha), jihočeský (České Budějovice), západočeský (Plzeň), severočeský (Ústí nad Labem), východočeský (Hradec Králové).

Morava na 2 kraje: Kraj jihomoravský (sídlo kraje Brno) a severomoravský (Ostrava).

Slovensko na 3 kraje: Kraj západoslovenský (Bratislava), středoslovenský (Báňská Bystrica) a východoslovenský (Košice).

Ke kraji jihomoravskému náležejí okresy: Brno město, Brno venkov. Blansko, Gottwaldov, Hodonín, Jihlava, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

Okres kyjovský zrušen a z větší části přičleněn k Hodonínu, kam přesídlily z Kyjova i kanceláře bývalého ONV, banky a úřadovny podniků, které měly ústředí v Kyjově. Zbývající část zaměstnanců ONV v Kyjově byla přidělena MNV a JZD.

Místní národní výbor

 

Rozpočet na rok 1960

 

sady

600

veřejné osvětlení

9 600

pohřebiště

500

obytné domy

3 000

dětský útulek

2 500

škola

75 000

školní jídelny

150 000

osvětová činnost, rozhlas

3 000

kino

40 000

požární ochrana

1 800

členové MNV

20 200

správa národního výboru

23 000

bytová a občanská výstavba

87 000

celkem vydání

448 200

 

Ze schůze MNV

Na schůzi MNV dne 7. ledna 1960 zjištěno, že v JZD není uspokojivá krmivová základna, je málo siláže i jaderného krmiva, dále že nejsou obsazeny všechny koňské potahy. Do družstevní školy práce v živočišné výrobě se přihlásilo z družstva 23 členů.

Družstevníci se brání utvoření společných záhumenek, že ze záhumenky živí drobné hospodářské zvířectvo a potřebují ji k doplnění výživy vlastní rodiny, neboť odměna za jednotky je malá. Stěžují si též na nespravedlivé stanovení norem. Usnesena povinná dodávka pro majitele záhumenky a sice 500 l mléka z krávy a 400 vajec ročně.

V březnu bylo rozhodnuto na MNV, aby z materiálu, složeného na veřejném prostranství, byl vybírán poplatek.

Politický instruktor

Dne 18. února 1960 nastoupil službu na MNV Rudolf Svozil, přidělený ONV v Hodoníně jako aktivista. Narodil se 19.2. 1934 ve Svatobořicích, ženatý, který se přestěhoval na dům č.p. 115. Dosud byl zaměstnán na zemědělském oddělení ONV v Hodoníně.

Krádež

Dne 3. května hlásil místní rozhlas potrestání traktoristy, že odcizil družstvu 1 q brambor a bez povolení si jej zasázel strojem na svém poli.

Místní bezpečnost

(předseda Fr. Šmíd)

- dne 9. června prohlédla komíny a zjistila též, že krmivo, zvláště pro koně, v č. 7, 178 a 191, dále pro vepře v č. 30, není uzamčeno a je proto možné je rozkrádat. Také protipožární zařízení (hasící přístroje) ve skladech a garážích družstva nejsou dostatečná.

Volby

Obec Milotice má na 1.700 obyvatel, je rozdělena na 25 volebních obvodů a volí proto 25 poslanců do místního národního výboru a 1 do okresního národního výboru. Volba se konala ve staré škole v přízemní místnosti v neděli dne 12. června 1960.

 

 

Číslo obvodu

Popisná čísla domů

Počet voličů

Jméno kandidáta, datum nar., zaměstnání, č.p.

Člen polit. strany

1

105 - 117, statek, mlýn, Nerad

34

MUDr. Josef Janíček (*1912), č.p. 113

KSČ

2

1 - 114 a 264

43

Oto Hauner (*1912), tech. úředník JML Hodonín, č.p. 309

KSČ

3

14 - 29

46

Marie Vlčková (*1929), úřednice Elektrosvitu Svatobořice, č.p. 39

-

4

29 - 33, 35 (bez 85), 47, 73, 83 - 92

44

Břetislav Matyáš (*1911), mistr Elektrosvitu Svatobořice, č.p. 47

KSČ

5

92 - 104, 310, 320, 335

48

Jaroslav Neduchal (*1918), výtvarník Domu osvěty Kyjov, č.p. 83

-

6

327, 78 - 81, 341, 75, 76, 365, 85, 349 - 352, 361, 362, 367, 368

44

Zdeněk Schüller (*1922), plánovač ČND Hodonín, č.p. 368

KSČ

7

353 - 356, 359, 370, 374, 294, 349 - 352, 361, 362, 367, 368

47

Růžena Čížková (*1920), uklizečka na osmileté střed. škole, č.p. 69

KSČ

8

50 - 57, 63 - 66, 278, 60, 78, 79

43

Stanislav Grňák (*1927), horník JML důl Žofie, č.p. 367

KSČ

9

67 - 69, 71, 72, 74, 45, 46, 36 - 62

44

Jaroslav Neduchal (*1926), horník JML důl Žofie, č.p. 74

KSČ

10

270 - 272, 43, 254 - 259, 261, 260, 34

45

Vlastimil Klimeš (*1926), učitel OSŠ Ratíškovice, č.p. 265

KSČ

11

248 - 253, 262, 263, 342, 235 - 241

41

Ludmila Řiháková (*1927), uklizečka ve státním zámku, č.p. 322

-

12

246, 247, 242 - 244, 277, 282, 292, 293, 300, 348

34

Marie Neduchalová (*1923), členka JZD, č.p. 247

KSČ

13

229 - 234, 281, 334, 222 - 225

38

František Bezucha (*1911), stavební technik OSP St. Město, č.p. 197

-

14

59, 61, 70, 245, 328, 333, 363, 364, 366, 226 - 228, 316, 369, 370

46

Marie Kristová (*1918), členka JZD, č.p. 243

KSČ

15

212, 214 - 221, 276, 284 - 286, 288, 332, 339, 344, 209 - 211, 265

47

Marie Pimková (*1909), správní úřednice MNV, č.p. 234

KSČ

16

200 - 205, 207, 208, 199, 198, 197, 346, 194, 196, 303

52

Antonín Běhula (*1924), technický úředník Elektrosvitu Svat., č.p. 312

KSČ

17

176 - 193

50

Václav Štěpán (*1914), správce Stát. školního statku, č.p. 105

KSČ

18

161 - 175, 62

46

František Šmíd (*1904), dělník ČND Hodonín, č.p. 62

-

19

144 - 158, 160, 305

38

Bohuslav Plachý (*1938), pedagogický pracovník PD Kyjov, č.p. 137

KSČ

20

135 - 139, 314, 318, 319, 321, 331, 123, 206, 287, 313

38

Václav Dobeš (*1933), stavbyvedoucí ČSS Hodonín, č.p. 331

-

21

323, 302, 279, 283, 290, 291, 299, 311, 312, 338, 140 - 142

37

Rudolf Svozil (*1934), instruktor ONV Hodonín, č.p. 115

KSČ

22

345, 347, 326, 131 - 134, 324, 274, 275

38

Jaroslav Ježek (*1927), ředitel osmileté střední školy, č.p. 350

KSČ

23

121, 122, 58, 124 - 136

35

Matylda Vacenovská (*1935) poštovní úřednice, č.p. 120

KSČ

24

307, 308, 315, 330, 371, 336, 337, 343, 301, 304, 298

39

Ludmila Polášková (*1935), uklizečka ve státním zámku, č.p. 317

-

25

306, 317, 322, 309, 118 - 120, 295 - 297

39

Jan Šnajdr (*1915), instruktor Lidového spotřebního družstva Kyjov, č.p. 343

KSČ

 

K volbám se dostavili manifestačně s hudbou požárníci, myslivci, výbor žen, tělocvičná jednota Baník, Československý svaz mládeže a Jednota spotřebních družstev. Všichni kandidáti byli zvoleni.

Do okresního národního výboru byl zvolen Jan Nedvědický, havíř, č.p. 260.

Do krajského národního výboru zvolen Miroslav Seďa z Dubňan a do Národního shromáždění Marie Nováková, zaměstnankyně tabákové továrny v Hodoníně.

Dne 28. června 1960 byla ustavující schůze nového místního národního výboru. Schůzi zahájil nejstarší poslanec František Šmíd, načež zvolena mandátová a návrhová komise. Pionýři zdejší školy a Československý svaz mládeže měli kulturní vložku, načež poslanci složili slib.

Za předsedu zvolen Zdeněk Schüller, místopředsedou Jan Šnajdr, tajemníkem Rudolf Svozil, členy rady Václav Štěpán, František Šmíd, Jaroslav Neduchal, č.p. 74, Jaroslav Ježek, dr. Josef Janíček, Marie Pimková, později při reorganisaci rady odešli z ní František Šmíd a Marie Pimková a do rady zvoleni předsedové komisí, které ještě neměli v radě zastoupení: František Bezucha a Vlastimil Klimeš.

Komise

Do komisí zvoleni:

zemědělské: předsedou Václav Štěpán, 2 členové a 2 aktivisté
pro výstavbu: předsedou František Bezucha, 2 členové a 4 aktivisté
finanční: předsedou Jaroslav Ježek, 2 členové a 3 aktivisté
zdravotní: předsedou dr. Josef Janíček, 2 členové a 2 aktivisté
sociální: předsedkyní Marie Pimková, 2 členové a 3 aktivisté
služby a místní výroba: předsedou Jan Šnajdr, 2 členové a 2 aktivisté
ochrana veřejného pořádku: předsedou Stanislav Grňák, 1 člen a 3 aktivisté
školská a kulturní: předsedou Jaroslav Neduchal, č. 83, 1 člen a 2 aktivisté

Později provedena reorganisace komisí a některé změněny:

do zemědělské zvoleno 5 členů a 2 aktivisté
do finanční 5 členů a 2 aktivisté
sociální jako samostatná zrušena a sloučena se zdravotní, předsedou dr. Josef Janíček, 3 členové a 4 aktivisté
ve školské a kulturní předsedou Jaroslav Neduchal, č. 74, 5 členů a 2 aktivisté
výstavby 7 členů a 5 aktivistů
veřejného pořádku předsedou Vlastimil Klimeš a 5 členů
služeb 4 členové a 2 aktivisté
trestní předsedou Jan Kreml, 7 členů a 1 aktivista

U komisí, u nichž není zde jmenován předseda, zůstává předsedou člen rady, který byl jím zvolen v původní komisi (viz výše).

Úkoly nového MNV

Na zahajovací schůzi místního národního výboru dne 28. června vyzvedl předseda Zdeněk Schüller naléhavé úkoly pro příští dobu: mezi jiným ukončit stavbu zdravotního střediska, upravit cestu na Záluží, zřídit koupaliště u rybníka, zřídit školku, vybudovat vodovod a plynovod.

ČSSR

V červenci 1960 na zasedání nového Národního shromáždění přijata nová ústava republiky a republika od toho dne se nazývá Československá socialistická republika. Zároveň bylo rozhodnuto o úpravě státního znaku republiky.

Úkoly komisí

V rámci nové ústavy republiky přeneseny některé úkoly na MNV, čímž zvýšena i pravomoc komisí:

Zemědělská komise má hlavně zabezpečovat rychlý rozvoj zemědělské výroby v jednotném zemědělském družstvu a ve státním školním statku.

Komise pro výstavbu zabývá se rozvojem bytové výstavby, investiční v družstvě, v akci Z, pečuje o místní cesty, komunikace, vzhled obce.

Finanční a plánovací komise navrhuje plénu rozvoj hospodářství, kulturní činnosti, roční rozpočty, kontroluje plnění rozpočtu.

Komise školská a kulturní pečuje o kulturní rozkvět obce, o zvyšování vzdělanosti občanů, o výchovu mládeže v duchu marxisticko- leninského názoru světového. Spravuje devítiletku, mateřskou školku, školní jídelny, kino, osvětovou besedu, knihovnu, kulturní podniky.

Sociální komise sleduje sociální poměry v obci, ověřuje okolnosti pro přiznání dávek sociálního zabezpečení.

Hlavní úkol zdravotní komise je péče o zdravé prostředí vesnice.

Komise pro služby obyvatelstvu a místního výboru zajišťuje přidělování bytů, stanoví nájemné, organisuje sběr surovin, řídí provozovny místního hospodářství, aby uspokojovalo potřeby občanů, navrhuje prodejní cenu a jmenování vedoucích prodejen, kontroluje zásobování obyvatelstva, jakost zboží, dodržování cen.

Komise veřejného pořádku dohlíží na pořádek v obci.

Komise trestní vyšetřuje a v rámci své pravomoci, vymezené zákonnými ustanoveními i trestá přestupky občanů.

Odchod dr. Jiřího Nedvědického

Dr. Jiří Nedvědický, který zastával místo tajemníka na MNV, dnem 1. července, kdy nastoupil nově zvolený Rudolf Svozil, odešel do výroby.

Úřední hodiny na MNV:

Jednotliví funkcionáři úřadují pro strany následovně:

předseda MNV Zdeněk Schüller v pondělí a pátek 19 - 20 h 30 minut
tajemník Rudolf Svozil denně 8. - 10. hodina
zaměstnankyně Marie Pimková denně 8. - 11. hodina
zemědělská komise, Václav Štěpán v neděli 8. - 10. hodina
komise pro výstavbu, František Bezucha v neděli 10. - 12. hodina
komise finanční, Jar. Ježek v úterý 18. - 19. hodina
komise veřejného pořádku, Vlastimil Klimeš v úterý 19. - 20. hodina
komise zdravotní a sociální, MUDr. Josef Janíček v pondělí 19. - 20. hodina
komise škol. a kulturní, Jar. Neduchal v pondělí 18. - 19. hodina
komise pro služby, Jan Šnajdr ve středu 18. - 19. hodina

Předseda MNV a předsedové komisí vykonávají svoji funkci mimo své zaměstnání.

Trestání

Dne 23. srpna odsoudila trestní komise tři občany, že si koupili sele, ale neohlásili je na MNV, k pokutě po 50 Kčs, jednoho k 75 Kčs a občana za neohlášenou porážku vepře i neohlášené sele k pokutě 100 Kčs. Všichni byli potom vyhlášeni v místním rozhlase.

Administrativní síla

Na schůzi rady MNV dne 18. 8. schváleno přijetí Anežky Poláškové jako administrativní síly a Anastázie Šmídové jako uklízečky.

Činnost komisí

V září na schůzi rady MNV bylo konstatováno, že zdravotní a sociální komise pracuje dobře, také komise trestní, v komisi pro výstavbu je nejčilejší ruch, jen úkoly nejsou rozděleny na členy a aktivisty, komise školská a kulturní začala dobře, ale nejsou zapojeni všichni členové, finanční komise a veřejného pořádku měli po jedné schůzi.

Péče o sklizeň

Rada MNV zajišťuje v říjnu brigádu na sklizeň cukrovky. Československému svazu mládeže slibuje povolení zábavy, když na soboru a neděli zajistí brigádu. Na její žádost byla v místním kostele přeložena mše ze 7. na 6. h 30. min. Ze Státní traktorové stanice v Hodoníně zajištěno 6 aut a 20 lidí.

Uznání učiteli

Dne 10. listopadu bylo na schůzi rady MNV předáno čestné uznání učiteli Františku Blažkovi, který dnem 1. září t.r. odešel na školu do Šardic, za jeho působení jakožto učitele na zdejší osmiletce, jako předsedy Osvětové besedy a vedoucího kina.

Uznání MNV

Místní národní výbor obdržel uznání od okresního výboru Komunistické strany Československa a Okresního národního výboru v Hodoníně za úspěšné splnění žňových prací.

Stížnost na JZD

Na schůzi rady MNV projednávána stížnost, že v JZD jsou šatny tam, kde se uskladňuje mléko, stroje se povalují venku a silnice je znečištěna slámou z kukuřice.

Přestupky žáků

V prosinci zabývá se rada za přítomnosti učitelů a rodičů tří školáků špatným chováním těchto chlapců. Všichni přítomní se dohodli, jak postupovat při výchově těchto chlapců.

Činnost MNV

Na schůzi místního národního výboru dne 29. prosince konstatoval předseda Zdeněk Schüller kromě jiného:

Plenum MNV se od voleb (28. 6. 1960) sešlo na sedmi zasedáních s průměrnou účastí 20 poslanců, rada se sešla k 19 řádným a 2 mimořádným schůzím za účasti 80%.

Rušná činnost byla v komisi pro výstavbu. V poslední době se zlepšila práce v zemědělské i finanční komisi. Také školská a kulturní komise plnila své úkoly. Pravidelně pracují i komise zdravotnická a pro veřejný pořádek. Na úseku poskytování služeb obyvatelstvu a bytové péče udělán krok k upevnění hospodaření provozoven místního hospodářství a zaveden pořádek do evidence a hospodaření s finančními prostředky.

V trestní komisi po odchodu poslance Stanislava Grňáka zvolen předsedou Jan Kreml. Komise měla dobrou činnost.

 Výbor žen

Předsedkyní Výboru žen při MNV v Miloticích v roce 1960 jest Ludmila Kremlová, místopředsedkyní M. Matyášová, zapisovatelkou Štěpánka Klimešová. V září zvolena předsedkyní Marie Neduchalová, místopředsedkyní Růžena Čížková, zapisovatelkou Anděla Šánová.

V lednu jako nejlepší pracovnice navrženy Ludmila Kremlová, Růžena Čížková a Marie Vrbovská. Koncem roku čítá 31 členek a pořádal celkem 12 schůzí za největší účasti (jednou) 20 členek. K 15. výročí osvobození pomáhá při aktivu pro občanské záležitosti a pomocí pionýrské organisace zdejší školy provedeno blahopřání místním občanům osmdesátiletým a starším.

V únoru pomohly při úklidu v nové škole a při vaření o slavnosti otevření školy. V březnu se zavázaly odpracovat 430 hodin na úpravě obce, v akce Z a v JZD.

Dopisovatelkou do časopisu Slovácko zvolena Růžena Čížková a na kontrolu článků ustanoveny 4 členky. Členky se zúčastnily brigády na stavbě zdravotního střediska. O celostátní spartakiádě promluvila do místního rozhlasu Sv. Ježková.

Všechny členky se zúčastnily brigády při sklizni brambor v JZD. Výbor žen převzal též patronát nad zemědělským útulkem a dvě členky zvoleny, aby se přesvědčovaly o potřebách útulku.

Zvoleny též po 2 až 4 členkách, které měly za úkol přesvědči se o nedostatcích při sklizni cukrovky a kukuřice, v kravínech, vepřínech, dodávkách vajec a mléka, dále k úpravě parku, vítání do života a přípravě relací do rozhlasu.

V listopadu byla na podnět VŽ zahájena v kravíně soutěž. Pro lepší spolupráci s Osvětovou besedou zvolena Růžena Čížková.

Stavební ruch

Stavba rodinných domků stále pokračuje, ale členové MNV se stěžují, že je podáno 13 žádostí o povolení stavby domku a nelze všem vyhovět, ač bytová otázka je kritická. Dne 10. prosince se sešlo hodně brigádníků i školní mládeže na staveništi zdravotního střediska a budova byla opatřena střechou.

Požár

Dne 16. září zavinily děti předškolního věku na půdě Josefa Krista, č.p. 245, požár. Byl však včas občany zpozorován a uhašen, jinak hrozilo, že se přenese na okolní domky, neboť vál silný vítr.

Mosty a cesty

Na Zafáří opraveny cesty a postaven most přes rozšířenou svodnici, která svádí vodu do nově budované nádrže v místech bývalé louže. Také u hřbitova postaven most přes nový příkop. Dále na silnici k Vacenovicím postaven most přes novou svodnici. Cesta k Žofce opravena mechanisačními prostředky.

V březnu se MNV usnesl, aby byla zbourána stodola vedle pošty, v níž se ukládal sběr odpadových surovin. Zbourání provedlo počátkem dubna 45 občanů v 741 hodinách. Na tomto místě je projektován malý park, v němž má býti umístěno sousoší pionýrů od zdejšího občana Jaroslava Neduchala. Projekt vypracoval Michal Příkazský z Ratíškovic, který se dříve učil zahradníkem ve zdejším zámku.

Rybník

Milotický rybník Písečný obhospodařuje Státní rybářství v Přerově, provozovna v Hodoníně. Okresní národní výbor i místní i okolní občané by zde rádi měli koupaliště a rekreační středisko, ale rybáři ze chtějí chovat ryby. Rybník byl letos vybagrován, postavena nová cementová výpusť a také břeh u tohoto stavidla vydlážděn. Vybagrované bahno si odvážela zemědělská družstva do kompostů.

Oslavy

Na oslavu Mezinárodního dne žen pořádán dne 6. března t.r. estrádní večer, na němž účinkovaly studentky zdravotnické školy. Pionýři navštívili ženy nad 70 let, blahopřáli jim, podali kytičku a místní národní výbor poslal písemné blahopřání. Na výroční schůzi JZD dne 8. 3. předal MNV Výboru žen čestné uznání a třem členkám z JZD, které se zasloužily pracovně, zvláštní vyznamenání.

Slavnosti v dubnu, květnu

15. výročí osvobození Československé republiky oslavil MNV se školou, aktivem pro občanské záležitosti a závodním klubem ROH (Revoluční odborové hnutí) dolu Žofie. V místním rozhlase vysílána přednáška o průběhu bojů za osvobození Milotic, které probíhaly ve dnech 14. - 18. dubna 1945 dále konán manifestační sraz občanů, na němž vystoupily všechny soubory a žáci místní školy. Divadelní kroužek ZK sehrál dvakráte “Třetí přání” od Vr. Blažka, filmový kroužek promítl krátké filmy o hospodářských výsledcích za 15 let.

V neděli 8. května odpoledne vítáno 9 dětí do života v obřadní síni, při čemž pionýři měli kulturní vložku. Zároveň oslavily svůj svátek jiskry z I. a II. třídy, které byly při besedě ve staré škole pohoštěny a předveden jim dětský film. Večer promluvil v sokolovně k osvobození dr. Josef Janíček, načež byla zábava.

První máj

U nové školy se shromáždilo žactvo zdejší osmiletky a as 60 dospělých a šli s hudbou k pomníku padlých, kde po krátkém proslovu žáci recitovali báseň, pěvecký kroužek osmiletky zapěl českou a ruskou píseň, hudebníci zahráli hymny a potom starší mládež i dospělí odjeli autobusem na hlavní slavnost do Kyjova (slavnost se konala dopoledne).

Den horníků

Dne 11. září pořádán opět v zámeckém parku Den horníků. V 9 hodin zahájení, projevy a potom vyznamenávání nejlepších pracovníků, předány odměny vítězům v socialistickém soutěžení a v soutěžení hornických sportovních klubů. vyznamenání obdrželo 22 havířů, mezi nimiž František Kopák z Milotic, palný na dole Josef v Dubňanech, obdržel Řád rudého praporu za dlouholetou, obětavou a nebezpečnou práci pod zemí. Několik kolektivů obdrželo putovní prapory a peněžitou odměnu v částce 10.000 neb 4.000 Kčs. V kolektivu na dole Osvobození, který pracuje při ražení chodeb s kombajnem Ph 2M a získal titul Brigáda socialistické práce, pracuje též z Milotic František Střítecký. Také sportovcům předány dárky.

Poté byl koncert dětského souboru z Ježova, koncerty dechových hudeb, odpoledne pestré estrádní pásmo. Podél cest v parku bylo plno stánků se vším možným zbožím, restaurace, kola štěstí (s losy na rozmanité výhry), maňáskové divadlo pro mládež. V 17 hodin bylo vylosování hlavní loterie, v níž první výhra byl automobil Volha. večer byla taneční zábava. Při návštěvě as 13.000 osob, vstupném 3 Kčs, děti 1 Kčs, losu hlavní loterie 5 Kčs, se vybralo na 400.000 Kčs (i se stánky) (kdežto na slavnostech ve Strážnici 300.000 Kčs).

Resoluce

MNV za součinnosti všech složek místní Národní fronty a pracovníků jednotného zemědělského družstva odeslal resoluci na podporu sovětských návrhů o odzbrojení na zasedání Valného shromáždění Organisace společnosti národů, které se konalo 20. září 1960. Zároveň byly v jednotlivých složkách pořádány besedy se členy o této resoluci.

Velká říjnová socialistická revoluce

Dne 7. listopadu provedla škola oslavu dopoledne. Odpoledne vyšla štafeta školáků s pozdravným projevem a stužkou na Skoronice a dále do Kyjova. V 17 hodin pořádala škola lampionový průvod k pomníku padlých, kde položila věnce. Dne 9. listopadu pořádal místní národní výbor veřejnou schůzi s oslavou VŘSR. Dne 8. listopadu zahájen filmový festival, v němž promítány hlavně sovětské filmy. Zároveň v předsálí instalována výstavka sovětských knih. Dne 27. listopadu sehrál zde divadelní soubor z Vracova slovenské dílo K. Stanislava “Dům na rozcestí”, 4. a 5. prosince místní divadelní soubor F. G. Lorca “Čarokrásná ševcová”.

Bezpečnost na silnici

V srpnu se stalo na silnici u zámku dvojí neštěstí. Děvče bylo poraženo motocyklistou, později čtyřletý chlapec, naštěstí oba vyvázli jen s menším zraněním. V první polovině roku došlo k dopravní nehodě u kostel a ke třem v zatáčce u zámku, které skončily lehčím zraněním, v jednom případě leknutím, které způsobilo, že žena dala v nemocnici předčasně život dítěti. Koncem října a počátkem listopadu byly čtyři dopravní nehody na silnici, při nichž byl jeden motocyklista těžce zraněn a čtyři motorová vozidla poškozena. Jednu nehodu zavinil člen JZD, který jel v noci s neosvětleným vozem, taženým párem koní. V srpnu se konal veřejný proces s účastníky havárie motocyklů.

V září upozornil rozhlasem člen Veřejné bezpečnosti poručík Vrbík opět občany, že stále nedodržují dopravní předpisy. Zvláště z kina z kostela chodí lidé po celé šíři vozovky a ne po chodníku nebo nejvýše po dvou vedle sebe po levém okraji silnice. Cyklisté nemají kola vybavena zvonkem, dvojí brzdou a pro večerní jízdu světlem a odrazovými skly.

Do bezpečnostní komise přibrána jako soudkyně z lidu Marie Poláčková, č.p. 311.

Doprava

Přes Milotice jezdí autobusy Kyjov - Hodonín, jejichž počet byl po přesídlení okresních úřadů do Hodonína rozšířen.

Do Hodonína jezdí v pracovní dny 14 autobusů, z nichž většina jezdí přes Vacenovice, dále 2 zrychlené, které zastavují jen u MNV pro nastupující, ve dny vyučování 1 pro školáky (jen do Vacenovic a zpět do Kyjova), v neděli 9 autobusů. Do Kyjova jezdí v pracovní dny rovněž 14 autobusů, většina přes Skoronice, Vlkoš, z přímých má 1 u MNV přípojku do Skoronic, 1 zrychlený, v neděli 9 a ve dny vyučování 1 (z Vacenovic).

Kromě těchto jezdí 4 autobusy (zvaní “havíři”) směrem na Vracov a Žofku. Po likvidaci uhelného dolu Žofie jezdí do Šardic, kam přešli někteří zaměstnanci.

V Miloticích mají autobusy zastávky u dvora, MNV a ty, které jezdí přes Vacenovice, též u bytových jednotek (u školy).

Cena jízdenky: Do Kyjova od jednotek 3 Kčs (při přímé jízdě, tj., že autobus nejede přes Skoronice, 2,60 Kčs), od MNV 2,60 Kčs (popř. 2,20 Kčs), ode dvora 2,20 Kčs (popř. 2,- Kčs), do Hodonína od MNV 5,40 Kčs (jede-li přes Vacenovice), od jednotek 4,80 Kčs. Za zavazadlo (kromě aktovek, nákupních tašek, cestovních kufrů) 1 - 2 Kčs.

Dělnické týdenní jízdenky dostávají zaměstnanci na průkazku do Hodonína za 11 Kčs, do Kyjova za 5 Kčs.

Pošta

Poštovní zásilky se na místní poštovní úřad dovážejí ráno z Hodonína autem a odvážejí odpoledne. Poštovní úřad je stále v domě č.p. 120, vedoucí Matylda Vacenovská, listonoši Jan Neduchal, č.p. 101, pro Milotice a František Jagoš pro Vacenovice.

Do Milotic dochází 320 deníků (Rovnost. Lidová demokracie, Práce, Mladá fronta, Obrana lidu, Zemědělské noviny, Svobodné slovo), z toho 104 výtisků rudého práva. Časopisů politických, odborných a dětských je 460. Předplatné na deníky i časopisy vybírá poštovní úřad, který nabízí i volné výtisky. Rozhlasových přijímačů je 335, televisorů 50, telefonní přístroje mají ve 20 domech, ale často si majitelé stěžují, že telefon nefunguje.

KSČ

Základní organisace Komunistické strany Československa čítala k 1. lednu 1960 31 členů a 8 kandidátů, k 31 prosinci je 36 členů a 4 kandidáti, tj. 21 mužů a 19 žen (2 členové jsou do 20 let, 5 do 35, 11 do 45, 15 do 60 a 7 přes 60 let). Kromě toho je z Milotic ve straně 70 pracujících, kteří jsou vedeni jako členové KSČ ve své závodní organisaci. Zemřel člen Cyril Výlet. Předsedou je Josef Neduchal, č.p. 247, jednatelem Jan Šnajdr, č.p. 343.

V zimním období konala po 6 večerů stranické školení jinak po celý rok stará se o dobrý chod místního JZD, kontroluje plnění úkolů MNV, má řídící funkce, podává kádrové posudky o žadatelích do zaměstnání, působila při přípravě voleb.

ČSM

Základní organisace Československého svazu mládeže čítá 20 členů a 60 registrovaných. Předsedkyní je A. Maňáková.

Členové ČSM odpracovali v JZD, na zdravotní středisku a při úpravě obce 250 brigádnických hodin, založili 96 m3 kompostu, obdělali 3 ha kukuřice, o žních 105 hodin. Marie Šťastná, Anna Janíková a Zdeňka Schüllerová pracovaly v JZD celé prázdniny.

Do KSČ navrhli 2 kandidáty, v zimě pořádali “čaje” s kulturním pořadem, se závodním klubem dolu Žofie pořádali estrády, se závodní organisací ČSM Šroubárny Kyjov uspořádali zájezd do divadla v Brně.

Na spartakiádě v Praze cvičilo 40 členů. Sportovní referent Měšťánek cvičil se žáky osmileté střední školy sportovní gymnastiku.

Svazarm

Základní organisace Svazarmu (Svaz pro spolupráci s armádou) v Miloticích měla v roce 1960 organisováno 127 členů. Všechny organisace dostaly za úkol poučovat o provozu na silnici, proto je ve Svazarmu nejsilnější kroužek motoristický, čítající 105 členů.

5 řidičů má průkaz II. třídy, 16 III. třídy, 15 amatérů, 36 motoristický, 38 pionýr, moped. Osobní automobily mají 4, motocykly 73, pionýry a mopedy 38. 1 žena má řidičský průkaz motoristický, 4 ženy mopedy.

Podle vyhlášky č. 141 seznamovala organisace motoristy, vozky, chodce a cyklisty o silničním provozu.

SČSP

Odbočka Svazu československo- sovětského přátelství čítá 135 členů. V roce 1960 přistoupilo 10 členů. Funkcionáři zůstali jako roku loňského. Odbočka pořádala vzpomínku na V. I. Lenina, besedy s kulturní vložkou a přednáškami o nové technologii v zemědělství v Sovětském svazu, o sovětském zdravotnictví, které proslavil MUDr. Josef Janíček. V květnu odpracovalo 21 členů 105 hodin na stavbě zdravotního střediska.

Požárníci

Místní požární jednota čítá koncem roku 26 členů činných a 15 přispívajících. Do požární jednoty se přihlásila 3 žákovská družstva v počtu 27 žáků. 7 členů se zúčastnilo hašení požáru na dole Josef v Dubňanech (hořely dřevěné baráky na povrchu). Požár u Josefa Krista, založený dětmi, byl v zárodku lokalisován. Při okrskové soutěži v Miloticích se umístili jako první požárníci z Ratíškovic, druhé místo obsadili z Milotic a třetí z Vacenovic.

Jednota vlastní požární přívěsný stroj 16 KS a jeden 8 KS, hadice B 860 m, C 120 m, pojízdné auto a výstroj ke strojům, jednu ruční stříkačku pro požáry, kde není dostatek vody.

Jednota určuje domovní požární hlídky, které prohlédly 339 domů, z nichž ve 229 nebylo nalezeno závad. Na brigádách odpracovali členové 1.460 hodin.

V listopadu zemřel ve věku 86 let Josef Šeďa, který byl v roce 1898 u kolébky tehdy svoru dobrovolných hasičů a nevynechal žádné cvičení ani pomoc při pohromách. Byl vyučený tesařem, ale uměl udělat i okna, kádě, sudy na víno, ba i housle opravit.

Tělovýchovná jednota Baník

260 cvičenců se školou vystoupilo na spartakiádě v Miloticích, 78 ve Vracově a ve Vlkoši, 16 žen, 21 turistů a 1 muž v Gottwaldově, 16 starších žákyň a 12 starších žáků v Uherském Hradišti. Na II. celostátní spartakiádě v Praze cvičilo 16 žen a 1 muž. Jednota čitá nyní 177 členů, z nichž je 65 do 18 let a 112 nad 18 let.

Odznak PPOV I. (Připraven k práci a obraně vlasti) získali 2 muži odznak PPOV II. 1 muž. BPPOV (Buď připraven k práci a obraně vlasti) získali 3 žáci.

Dalšího cvičení se zúčastňovalo hlavně 14 starších žákyň za vedení učitelky Ant. Frankové, 18 dorostenek za vedení učitelky Jany Trčkové. 21 dorostenců a starších žáků vedl František Měšťánek.

Kopaná

Nejčilejší byl oddíl kopané, který má též nejvíce příznivců. Předsedou tohoto oddílu byl Antonín Kundrata, jednatelem Václav Dobeš. Mužstvo I a II vede Toman. První mužstvo se umístilo v jarním kole na prvním místě, neboť neprohrálo ani jeden zápas, ale nebylo zařazeno do vyšší třídy, což mužstvo deprimovalo. V podzimním kole se umístilo na druhém místě. Mezi oběma sezonami sehráno několik přátelských zápasů, v nichž obě mužstva zvítězila.

I. mužstvo sehrálo 36 zápasů, z toho vyhrálo 21, prohrálo 12, remizovalo 3. Nastřílelo 103 branek a obdrželo 69.

Dorost vede Josef Lunga, žactvo Antonín Kundrata. V Měsíci československo-sovětského přátelství sehrál dorost úspěšný turnaj.

Turistický odbor

Turistický odbor zahrnuje jen mládež, kterou vede předseda Baníka učitel Zdeněk Hlavsa

100 jarních kilometrů splnilo 24 žáků a získalo odznak. V soutěži SHM (soutěžní hry mládeže) na poli orientačních závodů získala tříčlenná hlídka v první kategorii chlapců a hlídka v druhé kategorii dívčích družstev titul Přeborník okresu. V závěru letní sezony splnilo také 24 turistů podmínky pro odznak MT ČSR I (Mladý turista Československé republiky).

Za svoji činnost byl odbor odměněn od krajského výboru Svazu československé tělesné výchovy dvěma stany typu Ideál a jedním stanem typu Jehlan, celkem v hodnotě 1.700 Kčs.

Vedoucí tohoto odboru Zdeněk Hlavsa obdržel od okresního výboru Československého svazu tělesné výchovy v Kyjově za splnění úkolů na úseku tělesné výchovy a sportu v letech 1957 - 1960 Čestné uznání ze dne 30. 6. 1960.

Stolní tenis

Stolní tenis je nejmladší odbor jednoty, hraje se delší dobu, ale teprve v posledním čtvrtletí se zapojil do okresní soutěže za vedení Antonína Poláška.

Šach

Také šach se zde hraje v obou pohostinství, kam byl již dříve zakoupen slušný inventář, ale šachisté nevytvořili pevný odbor.

Další činnost Baníka

Mnoho členů se zúčastnilo předvolební kampaně a 87 členů šlo manifestačně k urnám. Na špičkových pracích v JZD odpracovali členové 250 hodin. Také na stavbě zdravotního střediska byla brigáda. Na úpravě fotbalového hřiště, zhotovení zábradlí, laviček a dalším zařízení odpracovali 1.206 hodin.

Košt vín

Aby získala peněžní pomoc pro cvičence na zájezdy na spartakiádu do Gottwaldova a Prahy, uspořádán 27. března “Košt vín”. Vystaveno 119 vzorků po 2 l z Milotic, Dubňan, Skoronic, Vracova, Mutěnic, Ratíškovic, Vlkoše, Hovoran a Vacenovic. Přes 90 bodů získalo 17 druhů, 80 bodů 53 druhů, 70 bodu 25 druhů, 50 - 60 bodů 22 druhů, 40 bodů 2 druhy. Poměrně nejlepší vína byla z Ratíškovic a Mutěnic. Výstavku navštívilo 300 osob při vstupném 10 Kčs. Každý obdržel koštovačku. Čistý zisk činil kol 2.000 Kčs.

ZK ROH

Závodní klub Revolučního odborového hnutí dolu Žofie převzal, dle usnesení MNV ze dne 3. března 1960, od Osvětové besedy vedení veškeré kulturní činnosti v obci. Vlastní jeden sál s jevištěm a klubovnu s inventářem v ceně 75.000 Kčs. Budova je majetkem Jihomoravských lignitových dolů. Z.k. má soubor divadelních, písní a tanců, loutkový, tři hudební, fotokroužek a filmový kroužek.

Divadelní kroužek

Divadelní kroužek čítá 35 ochotníků. Kromě divadelních představení uvedených při slavnostech pořádal: “Tři přání” od Vr. Blažka, které opakoval v Hovoranech a Svatobořicích. V Miloticích hostoval v březnu divadel kroužek Elektrosvitu ze Svatobořic s představením “Pan Johanes” od Aloise Jiráska, v květnu divadelní kroužek Šroubáren z Kyjova se hrou “Muzikantská Liduška” Od Vít. Hálka, v říjnu Dům osvěty z Kyjova s operetou “Mamzelle Nytouche”, v listopadu pod patronací Sdružení rodičů a přátel školy dramatický odbor z Vracova “Dům na rozcestí” od K. Stanislava.

Na oslavu československo- sovětského přátelství pořádal ZK v listopadu kulturní pásmo.
V říjnu provedla TJ Baník tělocvičnou akademii.
Na Mezinárodní den žen a 1. květen byly estrády.

Soubor písní a tanců

Soubor písní a tanců nacvičil skladbu “Píseň rodné země” na II. spartakiádu a dostal uznání od Ústředního domu lidové tvořivosti v Praze. Ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy vyslovil uznání a dík vedoucímu souboru Josefu Kristovi.

Hudby

Hudební soubory hrály zdarma při všech významných akcích.

Přednášky

Závodní klub pořádal přednášky s filmem o zemědělských pracích i v Sovětském svazu, celkem 4. JZD požádalo přednášku o bezpečnosti a ochraně socialistického majetku.

Československý Červený kříž pořádal dvě přednášky ze zdravotnictví. V místním rozhlase pořádal rozhlasový kroužek závodního klubu přednášky o osvobození Milotic, o slovenském národním povstání, k československo- sovětskému přátelství i o postupu zemědělských prací v JZD.

Kursy

V únoru a březnu probíhal kurs CO (civilní obrany) povinný pro všechny občany.

Dům osvěty pořádal v Kyjově kurs pro režiséry potři soboty, jehož se zúčastnili tři ochotníci divadelního kroužku. V prosinci bylo školení řidičů motorových vozidel i pionýrů a mopedů.

Časopis

V posledním čtvrtletí roku se utvořila redakční rada s vedoucím učitelem Miroslavem Starostou, dopisovateli Františkem Stříteckým, havířem na dole Osvobození, Ladislavem Mackem, skladníkem Jihomoravských lignitových dolů v Šardicích a Rudolfem Svozilem, tajemníkem MNV. Technickým referentem byl učitel Bedřich Konečný a ilustrátorkou učitelka Jana Trčková.

Časopis nazván “Milotický zpravodaj” a rozhodnuto, že bude vycházet jednou měsíčně v počtu 200 - 300 výtisků. Vyšla 3 čísla o 1 - 2 listech kancelářského formátu rozmnožované na cyklostylu. Vyzvedli v něm dobré, tepali stinné stránky veřejného života i poučovali. Tohoto roku vyšla tři čísla. Byla dávána do prodejen, kde si je občané zdarma rozebrali.

Zábavy

V tomto roce pořádáno 9 tanečních zábav a 5 plesů. Pořadateli byla TJ Baník, požární jednota, jednotné zemědělské družstvo, Československý svaz mládeže a KSČ.

Na MNV bylo v únoru usneseno, aby taneční zábavy byly pořádány v sobotu, kdežto v neděli jen v rámci jiných podniků. Fašaňk bývá po dva dny, hody tři dny. Kromě toho bývají povolovány taneční zábavy svatbám, které se všechny konají stejně v sobotu.

Kino

Během roku provedeny opravy a do kina opatřena nová zařízení a to: opona, budič zvuku Mg, objektiv, odmagnetovač, gong a stolek.

Ve dnech 14. - 20. března probíhal filmový týden. Jinak se promítá pravidelně ve středu, sobotu a neděli jako roku loňského. Za rok 1960 uskutečněno 248 představení (plánováno 232), návštěvnost byla 27.121 (plán 25.000), tržba 50.500 Kčs (plán 50.000 Kčs). Návštěvnost byla splněna na 108%, tržba 101%.

Dosavadní vedoucí kina František Blažek odchází na nové působiště a proto MNV jmenoval vedoucím kina učitele Bedřicha Konečného, který nastoupil v této funkci dnem 1. října 1960.

Knihovna

Místní veřejná knihovna byla přestěhována do malé přízemní místnosti ve staré škole. Má celkem 1.623 svazků, z toho pro mládež 388, krásné literatury 799 a politické 426 svazků. Knihovnu navštěvovalo 192 čtenářů, z toho 84 mládeže.

Od čtenářů přijato na zápisném 96 Kčs. Na jednoho obyvatele připadá 1,03 knihy, vypůjček 1,01, vypůjčovatelů bylo 12,1% obyvatelstva obce. Z naučné literatury připadá 2,1% vypůjček, z literatury pro mládež 59,1%.

Dne 25. září 1960 převzala knihovnictví Ludmila Valuchová narozená 1943, učitelka na mateřské škole ve Vracově, bytem Milotice, č.p. 271.

ČSČK

Skupina Československého Červeného kříže v Miloticích čítá 106 členů. Schůze výborové i členské se konají jedenkrát za měsíc. Utvořeny obvodní výbory, jejichž předsedou je obvodní lékař MUDr. Fr. Dosoudil a scházívají se na zdravotním středisku jedenkrát za 3 měsíce.

ČSČK pořádal přednášky o zdravotnictví (viz Přednášky), o žních ustanovil z členů zdravotnické hlídky a zúčastnil se i brigád při pracích v JZD a na stavbě nového zdravotního střediska.

Státní zámek

V zámku prováděny opět různé opravy. Ve II. poschodí v 5 místnostech instalována přírodovědecká výstavka: starověk, nerosty, rostliny a zvířena našeho kraje. Letos objevena pod zdí na vnitřním nádvoří studna as 8 m hluboká se studenou chutnou vodou, jejíž vznik se přičítá vodní tvrzi. Její objevení přišlo zámku neobyčejně vhod, neboť potrubí vodovodu, který přivádí vodu z nádrže na Pijánku, bylo při melioračních pracích poškozeno.

Letos si prohlédlo zámek 9.300 návštěvníků.

Osmiletá střední škola v Miloticích (OSŠ)

Dne 1. září 1947 otevřena v Miloticích újezdní měšťanská škola pro děti z Milotic, Skoronic A Vacenovic. Dvě třídy obecné školy umístěny v poschodí budovy č.p. 120 (nyní poštovní úřad) a jedna třída na faře.

Ředitelem obecné (později zvané národní) školy byl Bedřich Konečný, ředitelem měšťanské (později zvané střední) školy byl František Blažek. V roce 1950, kdy dokončena stavba bytových jednotek pro učitele, zřízeny provisorně v prvních třech tj. č.p. 349, 350, 351, v přízemí učebny (z těchto po zrušení zřízeny dvě obytné místnosti) a v poschodí byly podkrovní dvě místnosti pro učitele. Čtvrtá jednotka, č.p. 352 ponechána za byt pro ředitele školy.

Pro bytové jednotky vyměněny pozemky 11 majitelům, jak projednáno v radě MNV dne 20. 8. 1948. Plány na domky vypracoval inž. architekt J. Jeřábek z Hodonína. Dne 28. 11. 1957 usneseno na MNV, aby pozemek mezi jednotkami a Dobešovými byl ponechán pro jednotky na zahrádky.

Dnem 1. září 1953 dány oba stupně školy pod společnou správu a ředitelem jmenován Rudolf Andrešič, který byl v roce 1958 přeložen na jinou školu a od 1. září 1958 jmenován ředitelem Jaroslav Ježek.

Dne 16. září 1954 zřízena pro školu v bývalém zámeckém skleníku stravovna.

V roce 1958 provedena školská reorganisace a v Miloticích zřízena osmiletá střední škola (nejbližší jedenáctiletá střední škola je v Kyjově).

Od roku 1947 domáhala se obec stavby nové školní budovy, ale současně o to usilovala i obec Vacenovice. Tak povolení stavby stále oddalováno, až v roce 1958 se podařilo dosíci schválení.

Stavba zadána podniku Pozemní stavby Gottwaldov, n.p., stavební správa Kyjov. Počátkem ledna 1959 se započalo s úpravou terénu, kopáním základů a postavením potřebných pomocných budov. Stavba dokončena v únoru 1960 (plánovaný termín byl do 1. září 1960). V přízemí a ve dvou poschodích má 13 učeben, 1 dílnu, 1 speciální pracovnu, 1 sborovnu, 1 ředitelnu a 5 kabinetů. Vedle kotelny je místnost se sprchou a v suterénu u hlavního vchodu jsou šatny. Záchody pro chlapce i děvčata jsou v přízemí a druhém poschodí. Kuchyně prozatímně umístěna v plánovaném biologickém kabinetu, vedle je jídelna a v dalším kabinetě je skladiště potravin.

Škola otevřena slavnostně dne 7. února 1960 za přítomnosti zástupce ministerstva, vedoucího investičního odboru inž. Koukala, náměstka předsedy krajského národního výboru Červinky, náměstka předsedy okresního národního výboru Navrátila, zástupců odboru školství, pozvaných zástupců všech škol okresu, předsedů MNV sousedních obcí, zástupců okresního výboru Svazu zaměstnanců školství ROH. Proslov měl inž. Koukal, a hlavně Navrátil, který ve svém projevu kriticky zhodnotí situaci ve špatném hospodaření místního jednotného zemědělského družstva a ukázal na nedostatky při budování zdravotního střediska v Miloticích. Po dalších proslovech předsedy MNV a ředitele školy přestřihl inž. Koukal pásku, čímž symbolicky otevřena budova.

Nato si návštěvníci prohlédli zařízení školy a v horním respiriu uspořádané výstavky: 40 let bojů KSČ a místního dělnického hnutí, dějiny milotické školy, turistickou, včelařskou, pěstování bource morušového, výrobky polytechnického vyučování.

V jídelně uspořádala, před podáváním oběda hostům, pionýrská skupina, krojovaná skupina děvčat a pěvecký soubor školy kulturní program.

Při stěhování nábytku a ostatního zařízení ze staré školy pomáhalo zvlášť vydatně JZD, členové MNV a žáci. Škola opatřena většinou novým nábytkem, jen do některých tříd přivezeny stolky ze staré školy.

Žáci bourali také kanceláře a sociální zařízení stavebníků, cihly očistili a složili pro pozdější stavbu dílny a kuchyně za školní budovou na severní straně.

Vyučování zahájeno v nové škole dne 22. února 1960, poněvadž některé nátěry a šatny nebyly dokončeny. Také hřiště na straně východní a parček před budovou byly upraveny později, zvlášť výsadba ozdobných keřů a květin provedena až v roce 1961.

Škola má ústřední topení a vlastní vodovod, který odebírá vodu potrubím ze studně bývalého lihovaru. Pro školu je jmenován školník a dvě uklízečky. V kuchyni je sporák, elektrická trouba, škrabka na brambory, universální robot, lednička je mimo kuchyň. Pracují zde dvě kuchařky a jedna pomocná síla. Na obědy je přihlášeno 198 strávníků. Průměrně se vydává denně 180 obědů žákům zaměstnaných matek, přespolním a svobodným učitelům.

Školní rok 1959/1960 byl zahájen dne 1. září 1959 a ukončen v důsledku Druhé celostátní spartakiády v Praze dne 18. června 1960.

V tomto školním roce navštěvuje školu celkem 394 žáků, z nich 172 (93 chlapců a 79 děvčat) nižší stupeň a 222 žáků (127 chlapců a 95 děvčat) vyšší stupeň. Náboženství navštěvuje 71,7% žactva. Dětí zaměstnaných matek jest na nižším stupni 109, na vyšším 146. Na vyšším stupni je z Milotic 47 chlapců a 42 dívek, z Vacenovic 57 chlapců a 45 dívek, ze Skoronic 23 chlapců a 8 dívek.

Prospěch:

na nižším stupni 98,2%, s vyznamenáním 35, neprospěli 3
na vyšším stupni 96,8% s vyznamenáním 37, neprospělo 7

V den Únorového vítězství skládají budoucí pionýři slib a dostanou červený šátek na krk, který stále nosí. Celkem bylo 283 pionýrů a 70 jiskřiček.

Z žáků, kteří koncem školního roku 1959/60 opouštějí školu, se rozhodlo 27 dětí k dobrovolné návštěvě IX. třídy ve školním roce 1960/61, 17 pro zemědělství, 4 na hornictví, 3 k návštěvě jedenáctiletky, 7 na školy odborné, 12 na učení se řemeslu a nerozhodnuto 17 dětí, které zůstaly doma a později většinou vstoupily do pracovního poměru.

Ředitelem je Jaroslav Ježek, zástupcem Jan Luža. Na nižším stupni (tj. první až pátý postupný roční) učí: Anděla Šánová, Jaroslava Chudá, Bedřich Konečný, Drahomíra Foukalová, Antonie Franková a Anežka Fridrichová. Na vyšším stupni (tj. šestý až osmý postupný ročník) učí: Zdeněk Hlavsa, Marta Koutná, František Blažek, Marie Dědková, Svatoslava Ježková, Libuše Simančíková, Florián Jakubíček.

Žactvo se zúčastnilo brigád: as 300 žáků založilo 181 m3 kompostu pro jednotné zemědělské družstvo a na 15 ha posbíralo brambory, celkem ve 4.190 hodinách. Z odměny za 3 hodiny (tj. 6 Kčs) věnovali na zakoupení televizoru pro školu.

Dále žáci nasbírali a odvedli 50 kg šípků, 54 kg peří, 300 kg papíru, 7.047 sklenic. Zúčastnili se odchytu zvěře na vývoz, vybudovali závlahové zařízení na školním pozemku, na výzdobu nové školy přinesli 205 pokojových květin. K 15. výročí osvobození naší vlasti pořádali besedy a při různých veřejných slavnostech kulturní vložky.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti provedl za rok čtyřikrát vítání dětí do života, celkem 25 dětí, z nichž ve třech případech nebylo použito též církevních obřadů. Při vítání v obřadní síni předvedli pionýři kulturní vložku. Dne 8. května, kdy vítali 9 dětí, oslavili zároveň svůj svátek budoucí pionýři a z I. i II. třídy jiskry. Při besedě ve staré škole byli pak pohoštěni a předveden jim dětský film.

Odívání

Milotice náleží mezi dědiny, kde se nosí krásný slovácký kroj bohatě vyšívaný. V poslední době však hlavně mládež (nejdříve chlapci) chodí v městských šatech a kroj oblékají jen o zvláštních slavnostech (na svatby, hody, dožínky) a to ještě ne všichni.

Dokonce děvčata, ale i mnohé ženy, zvláště ty, které již kroj odložily, i školačky nosí kalhoty podobné panským. V zimní době téměř všechny ženy a ovšem i mládež mužská i ženská oblékají tepláky buď samotné neb pod sukni. Před druhou světovou válkou by žena na vesnici v kalhotech neobstála.

Náboženství

Většina obyvatelstva trvá v církvi římskokatolické. V neděli dopoledne jsou dvě bohoslužby a obě hojně navštíveny. Příslušníci církve československé jsou tři starší lidé, pro něž je sbor v Kyjově. I mnozí z těch, kteří jsou organisováni v pokrokových organisacích, chodí do římskokatolického kostela a po občanských obřadech se zúčastňují křtin a svateb církevních. Také pohřby se většinou konají za asistence kněze. Je ovšem pravda, že především umírají staří, kteří zůstávají věrni církvi, v níž byli pokřtěni. Hlavní vinu na tom mají ženy, které přijímají světový vědecký názor mnohem pomaleji nežli muži a to proto, že většina jich zůstává v tom prostředí, v němž vyrůstala, stále pod vlivem svých stařenek. Muži, i když uvědomělí, aby se vyhnuli domácím nesvárům, jdou do kostela. Ačkoliv zde máme i takové ženy, které jsou pokrokovější než jejich manželé. I když se vědecký názor nešíří tak rychle, jak bychom si přáli, jeho pronikání do stále širších vrstev obyvatelstva je i u nás patrný.

Životní úroveň

Životní úroveň se stále zlepšuje, což lze dobře posoudit dle množství přihlášených radiových a televisních přijímačů, kterých stále přibývá, V každé domácnosti, kde jsou děti, mají elektrickou pračku a ždímačku. Také elektrických trub, chladniček, ba i elektrických sporáků se zde dosti najde. Motorky včetně mopedů jsou téměř v každém druhém domě. Také osobních aut přibývá. Soukromá výstavba ve vesnici se opět dobře rozvíjí, staré domy podle hlavní silnice pomalu mizí a nahrazují se moderními rodinnými domky. V nových domech zavádějí se vodovody, koupelny, splachovací záchody. Takové stavby si mohou dovolit především rodiny v nichž více osob vydělává. Zlepšení životní úrovně je patrno též z toho, že všechny děti chodí do školy pěkně a čistě oblečeny a obuty. Bosy běhají pouze některé v létě po ulici, dospělí pak nosí alespoň lehké trepky. Na ulici potkáváme hodně dětí s koloběžkou, trojkolkou i dětským jízdním kolem. V prodejnách i pohostinství si jich hodně kupuje pamlsky i sodovku.

Mzda

Dle zprávy v Rudém právu ze dne 29. 5. 1960 byla průměrná mzda dělnická v roce 1959 1.348 Kčs, k tomu 420 Kčs sociální výhody, tj. přídavky na děti, sociální důchody, rekreace, příplatky na stravování v závodech i ve školách, poskytování učebnic a pomůcek školákům zdarma.

Důchodci

Žadatele o důchod navrhuje sociální a zdravotní komise při MNV. Celkem je v Miloticích 224 důchodců: invalidní a částečně invalidní důchody pobírá 60 občanů a sice 6 osob pobírá přes 1.000 Kčs (s výchovným), 15 přes 600 - 800 Kčs, 11 400 - 600 Kčs, nejmenší invalidní jest 210 Kčs, částečně invalidní přes 100 Kčs

vdovský důchod pobírá 47 vdov, z nichž 18 vdov přes 400 - 600 Kčs, ostatní nižší starobní důchod pobírá 49 osob, z nichž 30 má 200 - 600 Kčs, 14 až 900 Kčs, 3 přes 1.000 Kčs, jeden 1.504 Kčs sirotčí pobírají 3 ve výši 145 Kčs úrazový 16 osob, 5 do 50 Kčs, 7 přes 100 Kčs, 1 300 Kčs, ostatní do 100 Kčs 7 válečných poškozenců invalidů - 3 do 100 Kčs, 1 přes 300 Kčs 5 válečných poškozenců vdov pobírá 350 - 539 Kčs (s výchovným) 15 žen pobírá důchod manželky (po 65 roce věku) po 100 Kčs 32 osob pobírá sociální důchod: 19 po 192 Kčs, 5 přes 200 Kčs, ostatní méně.

Tyto částky se vyplácejí měsíčně, což činí celkem 81.500 Kčs.

Důchodci žijí ve svém domku neb s rodinou svých dětí. Dvě důchodkyně byly přijaty do domu důchodců v Kyjově.

Úrazy

Dle zprávy sociální a zdravotní komise bylo v roce 1960 128 úrazů, nejvíce v srpnu a sice 19, nejméně v říjnu a sice 9. Převážná část tvoří úrazy zemědělské. Smrtelný úraz byl 1 a to čtyřletý chlapec vylezl na vybouraný dveřní rám, který se naň překotil a poranil těžce na hlavě, že v nemocnici zemřel.

Zatčení

Zatčen a odsouzen na tři roky vězení byl 1 muž pro vloupání.

Alkohol

V pohostinství se prodá nyní více nápojů, hlavně piva a sodovek, než kdysi. Notorických alkoholiků však nevidět. V evidenci soc. a zdrav. komise je jich 5. Hned v počátcích, když u někoho pozorovat sklon k požívání většího množství lihovin, zakročuje komise k jich léčení. Jen Šidleny jsou kapitola sama pro sebe a tam někdy ve významnější dny chasníci přeberou a pak po dědině vyzpěvují. Dospělí chodívají pravidelně pod Šidleny, aby při vínku se v družném hovoru pobavili. Krvavé bitky u muziky se nevyskytují.

Zábavy v pohostinství

V pohostinství se hrávají nejvíce v neděli i několika stolků karty a to hlavně ti starší sousedé, bývá to mariáš, taroky a žolík. U jiných stolků zase šachisté tuho uvažují nad šachovnicí a kolem kulečníku pobíhá mládež s tágy.

Výpis z matriky

V roce 1960 se narodilo 32 dětí, tj. 15 chlapců a 17 dívek, všechny v nemocnici v Kyjově. Tři byly pokřtěni bez církevních obřadů. Sňatků uzavřeno v místě 19, z nich 3 bez církevních obřadů, jinde 17 (z nich as 2 bez církevních obřadů).

Zemřelo v místě 7 osob, tj. 4 muži a 3 ženy, z nichž nejstarší 1 muž a 1 žena přes 80 let, 2 ženy přes 70 let, (3 na rakovinu, ostatní na mrtvici) a 1 chlapec po obrně. V nemocnici v Kyjově zemřelo z Milotic 8 osob, tj. 6 mužů a 2 ženy, jinde další 2 ženy. Dva pohřby (1 muž a 1 žena) se konaly žehem.
 

 

další rok