Obsah

1958

Jednotné zemědělské družstvo

Dne 6. února 1958 konala se v sále kina výroční schůze jednotného zemědělského družstva za účasti 180 členů. Jako hosté byli přítomni předseda MNV Břetislav Matyáš a předseda ONV Jan Snášel.

Schváleno hospodaření za rok 1957 a finanční plán na rok 1958, který předpokládá tržbu 2.681.910 Kčs při 58.000 pracovních jednotkách.

Předsedou zvolen opět Miroslav Schüller, místopředsedou František Polášek, č.p. 270. Dále Jaroslav Horák, č.p. 179, vedoucím rostlinné výroby, Hynek Lunga, č.p. 15, zootechnikem, František Polášek, č.p. 13, agronomem, Dominik Procházka, č.p. 187, Marie Neduchalová, č.p. 247, Františka Bystřická, č.p. 191 a František Plachý, č.p. 137, členy představenstva.

Do revisní komise zvolen za předsedu František Neduchal, č.p. 209, a 4 další členové. Volební období je dvouleté.

Ministerstvo zemědělství poslalo do Milotic na státní útraty skupinu inženýrů, kteří po celý rok přeměřovali katastr obce, pozemky jednotného zemědělského družstva, vinohrady a vytýčili místa, kde mají být vykopány járky pro odtok dešťové vody v době přívalů.

V únoru bylo několik pěkných dní, ale většinou mrzlo -10 až -12 °C. 8. a 9. dubna padal sníh, který do večera roztál. Jařiny se sely 8. až 22. dubna, 23. dubna se započala set cukrovka, 25. až 28. rané brambory.

Z jara byl nedostatek krmiva pro dobytek. Měli je dodat noví členové, ale povinnost splnili jen někteří. Bylo proto na Slovensku zakoupeno několik vagonů kukuřičné slámy. Dávky bylo nutno snížit, tím poklesla dojivost a několik krav při telení uhynulo.

3. května poškodila vichřice asi 10 ha cukrovky, kterou bylo nutno zaorat.

Dne 13. května se jednotila cukrovka. Po 19. červnu sklizeno včas seno. Po 10. červenci sklizeny rané brambory za pomoci školáků. Dne 16. července započaly žně samovazy a 22. srpna skončeno mlácení. Sklizeň cukrovky začala 7. října, cibule 18. října.

Pracovní morálka byla špatná. Průměrně pracuje denně 30 osob, ale bylo by třeba 150 osob. Mnoho občanů je zaměstnáno v průmyslu. Rozhodnuto stále přesvědčovat, popř. odníti záhumenku. Místní národní výbor vyhlásil na neděli 19. října pracovní povinnost. Z továrny z Kyjova přijelo 50 dělníků, ale družstevnice z Milotic jen 2. Sklizeň řepy skončena až 29 října a brambory v polovici listopadu.

V červnu postaven teletník pro 100 kusů mladého skotu. Druhá budova kravína dokončena až 2. ledna 1959. voda ve studni je kalná, pro dobytek nevhodná.

Výnosy z 1 ha: pšenice 14 q, žita 20 q, ječmene 18 q, cukrovky 249 q, mléka 291 l, vajec 159 kusů. Dodávky obilí splněny, ale nesplnilo se předepsané množství mléka, masa, cukrovky aj. Na jednotku připadlo 13 Kčs (zálohově 10 Kčs, doplatek 3 Kčs), 1 kg brambor, 3 kg obilí. Celkem bylo 55.000 odpracovaných jednotek.

Místní národní výbor

Od 1. července 1958 zvolen tajemníkem MNV JUDr. Jiří Nedvědický, dosud zaměstnanec okresního národního výboru v Kyjově. V tomto roce byly zrušeny a staženy “domovní knihy”. Dne 15. května ustavena komise pro místní bezpečnost o 5 členech, předsedou zvolen František Šmíd, č.p. 62. Za rok 1957 je v pokladně zůstatek 11.830 Kčs.

Od okresního národního výboru obdržel místní národní výbor za umístění na 2. místě v okrese v socialisaci vesnice čestné uznání a odměnu 15.000 Kčs, kterou MNV přidělil na akci “Z” (v tomto případě na nákup materiálu na stavbu zdravotního střediska). Do 11. července bylo na tuto akci vyčerpáno 43.116 Kčs.

Vysazování stromoví

Krajský podnik zemědělství a lesnictví, úřadovna v Ostrohu, dodal 2.000 topolových porostů, které byly vysázeny brigádnicky za vedení Fr. Pragra, lesnického důchodce, na pastvisku mezi Zafářím a Zálužím. JZD vysadilo zároveň přes 100 topolů na mokrá místa.

MDŽ

Na Mezinárodním dnu žen odměněno 13 matek s více dětmi, které se zasloužily o budování socialismu, řádem mateřství.

Hornický den

Dne 14. září pořádán v zámeckém parku Hornický den za velké účasti občanů z dalekého okolí.

Knihovna

Dnem 1. ledna 1958 převzala knihovnictví Naděžda Macháčková, vdaná, zaměstnaná v Elektrosvitu ve Svatobořicích. Místní lidová knihovna má 1.340 svazků. Čtenářů bylo 143, z toho mládeže 79, vypůjček 3.528.

 

další rok