Obsah

1945


Události

Rok 1945 byl rokem opravdu bohatým na události. Dlouho čekaný konec druhé světové války se skutečně přiblížil. Velikonoční svátky jsme prožili ještě v klidu, ale za několik dní bylo již slyšet hřmění děl od Hodonína a bylo i viděti souboje letecké. Lidé utíkali z polí od práce. Polní práce se zastavily skoro úplně. Fronta se blížila a hleděli jsme vstříc událostem se smíšenými pocity. Tu a tam vyskytla se otázka: Přežijeme to? Všichni schovávali své zásoby a šatstvo do země. To bylo také snad nejjistější, jak se ukázalo později.

Příjezd německého vojska

Dne 7. dubna 1945 přijeli k nám první němečtí vojáci, kteří se ubytovali ve škole a zřídili tam polní nemocnici. Přiváželi tam první raněné z fronty, kde byli ošetřeni a pak odesláni do Kyjova. Mnoho jich zde zemřelo a byli pochováni na hřbitově (14 Němců) a někteří byli pouze zakopáni po polích. Kříže jejich byly později odstraněny místním národním výborem a místo srovnáno se zemí.

Chování těchto Němců bylo celkem slušné. Odstěhovali se dne 10. dubna do Šardic, poněvadž se fronta stále víc a více přibližovala. Velmi prudké boje byly o přechod řeky Moravy.

Bombardování Milotic

Dne 14. dubna 1945 byl nejstrašnější po celou dobu války. Poněvadž německé vojsko se u nás dobře usadilo a zakopalo, k čemuž jim mnoho pomáhal blízký lesík “Písky” a Bažantnice, nemohlo je ruské vojsko vytlačit. V důsledku toho byla naše obec toho dne dvakrát bombardována. Poprvé o 1/2 3 hodině a podruhé o 5. hodině odpoledne, což trvalo vždy 10-12 minut. Shazovány byly bomby lehčího typu, zápalné a tříštivé. Vyhořelo úplně osm domů a jeden byl úplně sesypán. Jsou to: na Zafáří: Josef Nedůchal, Danačíková, ve vesnici Krist František 20, Výletová a pan Krmiček, v Cihelně Novozámská, na Záhumní Lunga, Šmíd a Bábík. Zabiti byli dva civilisté a jeden německý vojín. 10-15 raněno. Z občanů Jan Šlezar, domkař a Jarolín Krist, svobodný selský syn. Celkem bylo poškozeno 37 domů a 1 úplně (Šlézarů). Veliké štěstí bylo, že se po celou tuto dobu skoro všechno odstěhovalo do blízkých dolů Fr. de Paula, Apollo, Důl Bedřich a do sklepů u Šidlen, kde bydlili někteří lidé 7-14 dní. Některé domy byly úplně opuštěny, v některých dělal dozor hospodář a dával pozor, aby se mu nic neztratilo. Každý měl doma několik krytů, kde byly uchovány různé věci a potraviny (jako šatstvo, nádobí, obilí aj.).

Den osvobození

Ve středu dne 18. dubna 1945 o půl osmé hodině ráno bylo viděti, jak z Homoly sestupují vojáci a co nevidět přišli do vesnice první Rusové. Naše radost neznala mezí. Všichni jsme je vítali s radostí a dávali jim občerstvení. Na Nedůchalovým domku u hřbitova byl první vztyčen náš prapor. Téhož dne před večerem odstřelovali Němci z Písku šrapnelama Záluží. Padly zde 4 šrapnely. Nescházelo mnoho, aby se jim podařil přímý zásah.

Německé vojsko nechalo zúmyslně ve zdejším lihovaře 133 hl lihu, který byl příčinou zastavení útoků a snad i couvnutí ruské armády. Někteří občané nosili plné putny a demižony domů a pak to prodávali nebo vyměňovali vojákům za hodinky, boty a jiné věci. Někteří se pořádně napili a byli veselí, na frontu si ani nevzpomněli. Rusové odjeli dne 21. a 23. dubna a byli vystřídáni Rumuny, kteří se u nás zdrželi delší dobu. Fronta před Kyjovem a Skoronicemi se zastavila a stála plných 10 dní. Kyjov byl osvobozen až 28. dubna.

Rumuni slavili u nás i pravoslavné svátky velikonoční, ke kterým dělali veliké přípravy. Kradli drůbež, husy z hnízd, koně, krávy a vepře. Neměli organisované zásobování a každá tlupa kradla na svou pěst. Bylo mezi nimi mnoho cigánů. Sváželi z luk seno, maso opékali na ohništi venku a pásli dobytek na vyrůstajícím osení. Vykopávali ze země zásoby potravin i oděvů a nešetřili ani našich krásně vyšitých krojů. Často došlo k mnohým nedorozuměním, poněvadž si dělali veliké nároky jak na dobytek, tak i na ubytování. Ve škole měli odvšivárnu, kde se museli okoupat a šatstvo čistili v pecích.

Letadlo

27.4. havarovalo na vacenovských polích směrem k Ratiškovicím dvoumotorové ruské letadlo. Raněný pilot byl ošetřen rumunským lékařem.

Hraběcí rodina Seilernová

Hraběcí rodina se odstěhovala do Sobůlek před blížící se frontou. Před 1. květnem byli přivezeni s četnickou asistencí i s rodinou Magnisů ze Strážnice do Milotic a ubytováni v místním chudobinci na příkaz MNV. Později byla rodina i se zámeckým kaplanem P. Restelem S.I. odvezena do internačního tábora ve Svatobořicích. Stará hraběnka T. Seilernová z Přílep se se svou společnicí Min May Lynam přestěhovala na faru. V srpnu byli odesláni do Přílep.

Rybník byl vypuštěn a ryby vychytány. Vojáci si všude připravovali a smažili ryby. Srnčí bylo vystříleno od Němců. Šidleny byly také těžce poškozeny. Sklepy rozbity, víno vypito. I sudy, které byly zakopány v zemi, vojáci našli.

Oslava 1. května

Dne 1.5.1945 byl u nás oslavován 1. květen, svátek práce. Dopoledne se konal přes vesnici průvod, kde před obecním hostincem promluvil za přítomnosti ruského a rumunského důstojníka pan předseda Národního výboru Matouš Plachý, Antonín Babíček, učitel, farář Metoděj Trunečka a Vilém Vitásek. Odpoledne byla taneční zábava.

Ustanovení nového obecního zastupitelstva

Dne 27.4. bylo ustanoveno nové obecní zastupitelstvo (Národní výbor). Byly provedeny volby samosprávy (komunisté 14 členů, ostatní 10):

Matouš Plachý, předseda
Kundrata František, místopředseda
Díkovský František, 2. místopředseda

členové:
Nedůchal Josef 74
Uherek Karel 78
Svoboda Václav
Kučera Julius 33
Šiler Robert
Křižka Jan 199, pokladník
Lunga Matouš
Polášek Josef 239
Dobeš František 96
Seďa Viktor 258
Blaha Jan 91
Kříž Josef 218
Hadamík Gab. 76
Holomek Tom. 163
Kepák František 38
Křížka Antonín 242
Krist Met. 21
Polášek František 270
Šnajdr Jan ml.
Konečný Bedřich 307
Zajíc OldřichOdstěhování Rumunů

8.5. se odstěhovali z Milotic poslední zbytky Rumunů. (Ze školy 11.5.) Téhož dne shazovala ruská letadla letáky o německé kapitulaci. Ale některé bojové úseky neposlechly, bojovalo se dál až do úplné kapitulace.

Oslava míru

9. květen byl den vítězství a u nás jsme ho přeložili na čtvrtek 10.5. na svátek Nanebevstoupení Páně. Předvečer byl uspořádán na návsi koncert. Ráno byl budíček a o 9. hodině venku před kostelem polní mše svatá. Odtud pak šel veliký průvod do parku, kde měl proslov pan předseda Národního výboru Matouš Plachý, Antonín Babíček a Vilém Vitásek. Kromě toho byly recitovány básně školními dětmi, které se také této slavnosti zúčastnily.

Odpoledne byla učiněna vzpomínka na padlé bojovníky za svobodu na místním hřbitově. Pak o 1/2 5. hodině odpoledne koncert na “Návsi”. Večer taneční zábava v obou hostincích.

Politické události během války

Po stránce politické bylo obyvatelstvo v naší obci až na některé výjimky uvědomělé. V zrádné Vlajce byli pouze: Josef Hamerník, učitel, Čeněk Synek, rotmistr v.v., Ivičič, Josef Bábík, K. Bábík, Met. Řihák a ještě několik pomahačů. Udávali nespolehlivé osoby gestapu, které bylo u nás častým hostem. Následek toho byl, že jich bylo mnoho zatčeno a odvezeno do koncentračních táborů. Byli to: Alois Marcalík, řídící učitel, Antonín Babíček, učitel, Robert Brhel, dělník, Boh. Čížek, krejčí, František Slezák, krejčí, František Maňák, zedník, Karel Joch, dělník, Karel Jaborník, elektromechanik, Cyril Výlet, havíř a Jan Vašulka, dělník. Někteří zemřeli umučením v koncentračním táboře. Jsou to: Robert Brhel, Alois Marcalík, Boh. Čížek, František Slezák, Karel Joch a Jan Vašulka. Ostatní se vrátili s podlomeným zdravím.

Národní uvědomění se pod útlakem Němců ještě prohloubilo. Ukázalo se, že jádro našeho lidu je zdravé a velmi silné.

Po stránce sociální mnoho mladých lidí muselo jít na nucené práce do Německa. Stinnou stránkou byl hlad a velké nebezpečí při bombardování průmyslových míst. Přitom poznali naši dělníci příslušníky jiných národů a navazovali s nimi styky.

Obyvatelstvo žilo v nejistotě a ve strachu před různými prohlídkami po celou dobu války. Muselo odváděti všechno přebytečné obilí a dobytek za nízké ceny. Německo odvezlo od nás za okupace mnoho obilí, dobytka, brambor a drůbeže. Mnoho bylo těch, kteří si pomáhali černým obchodem. Ceny všeho byly několikrát násobně zvýšeny. Kdo žil poctivým způsobem nemohl si to dovolit koupit a žil v bídě. Vyskytly se i takové případy, že nelidským způsobem okrádali své spoluobčany, kteří si to jistě dobře zapamatují.

Školní pomůcky (obrazy aj.) byly úplně zničeny. Rozbito bylo 80 okenních tabulí. Naše obec patří mezi ty obce, které byly za války nejvíce poškozeny. Podzemní činnost byla u nás prováděna do doby, než byli mnozí komunisté zavřeni.

Příjezd pana presidenta Dr. Edvarda Beneše do naší vlasti

Dne 12.5. přijel pan president Dr. Edvard Beneš i s členy vlády do Brna a dne 16.5. byl již v Praze.

Zrádce českého národa Josef Hamerník

Dne 21.5. přišel sám do Milotic Josef Hamerník, zrádce českého národa, bývalý učitel. Přišel se odprosit a navštívit rodinu Grňákovou. Členové místní národní policie v čele s panem učitelem Bábíčkem ho přivítali a dali mu na pamětnou. Svázali mu ruce a přivázali ho k máji na vesnici, kde byl celé dopoledne. Po delším vyšetřování byl odveden do Svatobořic.

Ubytování ruské armády

Dne 30.5. přišlo do zámku ruské vojsko (důstojnická škola). Vypůjčili si od tělovýchovného spolku tělocvičné nářadí (2 bradla, 2 koně, 2 hrazdy) a slíbili, že všechno vrátí. Ovšem nestalo se tak a když odjížděli, vše si vzali sebou s poznámkou, “že nám treba také cvičit”. Po celou dobu rozdávali dětem i dospělým různé věci.

Ani zámek nezůstal ušetřen. Všechny cenné věci byly rozkradeny míst. obc. a mnoho vzácného zařízení bylo zničeno a odvezeno. Všechno stříbro bylo vykopáno a uloženo do tresoru a odtud rozebráno. Škoda je veliká.

Požár

Dne 5. června vypukl ve “Dvoře” požár a vyhořely dvě stodoly plné slámy. Požár byl asi založen.

Sbírka

Při sbírce sociální pomoci bylo vybráno 899,70 Kčs. Druhá sbírka pro zřízení fondu k poctě pana presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše “V dětech je národ věčný” bylo vybráno v naší obci 10.235 Kčs.

Správce školy Antonín Babíček

24.6. byl pověřen správcovstvím školy Antonín Babíček.

Ministr Hála

Dne 5.8.1945 projížděl naši obec ministr pošt František Hála, který jel z Hodonína do Kyjova. V Kyjově mu byly předvedeny národopisné slavnosti. Z Milotic mu předvedl Svaz české mládeže “Dožínky”.

Světový mír

Dne 15. srpna byl vyhlášen světový mír, který se těžko uskuteční.

Nový lékař Dr. Josef Janíček

Dne 13.9. odstěhoval se do Znojma pan Dr. František Jaroš a 16.9. nastoupil na jeho místo pan Dr. Josef Janíček.

Úroda

Letošní úroda byla celkem špatná, poněvadž během války nebylo možno vše řádně obdělat a mnoho bylo spaseno. Počasí mírné, sucho.

Oslava 28. října

28. říjen byl opět oslaven v parku, kde měl přednášku pan poštmistr Vilém Vitásek, který v ní útočil na kolaborantství s Němci. Tělovýchovná jednota Sokol uspořádala večer těl. akademii.

Ustanoven správce školy Bedřich Konečný

Dne 1.12.1945 byl ustanoven správcem školy opět Bedřich Konečný.

Přivezen velký zvon

Dne 4. listopadu 1945 byl přivezen do naší obce velký zvon, který byl nalezen v Německu. Bylo uspořádáno před kostelem jeho slavnostní přivítání.

Nový Národní výbor

Dne 12.8.1945 byly provedeny po rekonstrukci nové volby do Národního výboru před veřejností všech občanů. Zvoleni: Antonín Babíček, řídící učitel, Cyril Výlet, horník, Vitásek Vilém, poštmistr, Dobiášek František, horník, Domanský Josef, z.d., Díkovský František, horník, Jaborník Karel, elektromechanik, Krist Metoděj, rolník, Křižka Jan, rolník, Kundrata František, v.p., Kučera Jul., domkař, Konečný Bedřich, učitel, Křižka Antonín, z.d., Lévek Josef, dělník, Maňák František, zedník, Matyáš Bol. st., Mrkývka František, šofér, Musil St., hajný, Nedůchal Josef, pokrývač, Polášek František, rolník, Plachý Matouš, dělník, Střítecký František, rolník, Šiler R., horník, Zajíc Oldřich, tesař. Cyril Výlet předsedou.

Úroda vína

Úroda vína na podzim byla velmi dobrá. Cena asi 100 Kčs.

 

další rok