Obsah

1938 - 1945


President Emil Hácha

Po odchodu pana presidenta Dr. Edvarda Beneše byl zvolen dne 30.11.1938 novým presidentem Emil Hácha.

Ministr školství Jan Kapras

Dne 1.12.1938 byl zvolen ministrem školství Jan Kapras.

Připojení sudetského území k Německu

Koncem září 1938 bylo sudetské území připojeno k říši německé. Naše obec byla místem vojenské posádky v Hodoníně a místem převodu koní z Hodonína do Vlkoše. Připojení sudetského území k říši německé bylo provedeno bez porušení veřejného pořádku.

Dne 14. března 1939 se odpojilo Slovensko a stalo se samostatným státem pod vedením Tisa.

Protektorát

Prohlášení Protektorátu Čech a Moravy bylo dne 15.3.1939. Bylo přijato s velkou nelibostí všech pravých Čechů bez incidentů.

Říšský protektor Neurath

Dne 5.4.1939 byl ustanoven u nás v Praze říšský protektor Neurath.

Válka s Polskem

Dne 1. září 1939 začala válka s Polskem.

Válka s Francií a Anglií

3. září 1939 vypověděla Francie a Anglie válku Německu.

Nový řídící učitel Alois Marcalík

Dne 1.1.1940 byl ustanoven nový řídící učitel Alois Marcalík.

Potravinové lístky

Poněvadž válka se stále víc a více rozšiřovala a nebylo naděje na blízké zakončení, nastalo hromadné nakupování všeho zboží. V důsledku toho byly zavedeny potravinové lístky na mouku, cukr, maso, sádlo, máslo, mléko, kávu a jiné potraviny. Kromě toho byly zavedeny lístky na oděv, boty a cigarety.

Německo tuto válku vyhrálo a rozdělilo se se svým spojencem Ruskem na polovinu. Pak se obrátilo na západ, kde byla podniknuta letecká činnost.

Obsazení Dánska a Norska

Dne 6. dubna 1940 obsadilo Dánsko a Norsko. Mezitím vznikla válka rusko-finská. Po dlouhém odporu uzavřelo Finsko mír.

Polní tažení do Belgie a Holandska

Dne 10. května učinilo Německo polní tažení do Belgie a Holandska a Francie.

Vstup Itálie do Války

10. června 1940 vstoupila Itálie do války proti Anglii a Francii a stala se spojencem Německa. 17. června požádala Francie o příměří.

Sběr odpadových hmot

Následkem nedostatku surovin byl na všech školách nařízen sběr odpadových hmot, který prováděli žáci.

Zavedeno vyučování němčině

Začátkem listopadu 1940 bylo zavedeno na školách vyučování němčině jako nepovinný předmět. Od. 30.12.1940 jako povinný.

Sběr léčivých bylin

Na školách byl zaveden sběr bylin všeho druhu. Zpracováním se vyráběly různé léčivé prostředky.

Polní tažení na Balkán

Dne 6. dubna 1941 začalo polní tažení na Balkán, který se statečně bránil až do poslední chvíle. Poněvadž se mu nedostalo pomoci, musel podlehnout.

Tažení do Jugoslávie

Dne 17.4. začalo tažení do Jugoslávie.

Válka s Ruskem

Dne 22. června 1941 vyhlásilo Německo válku proti SSSR. Z počátku přálo štěstí Němcům. Dobyli Stalingrad a dostali se až k Moskvě. To byl nejvyšší vrchol jejich slávy. Štěstí se obrátilo a Němci pozvolna ustupovali s velkými ztrátami.

Řádění gestapa

Naši občané prováděli tajně ilegální činnost, která nezůstala utajena. Pomocí několika vlajkařů byla jejich činnost prozrazena a vůdcové (většinou komunisté) odvlečeni do koncentračních táborů. Byli to: Robert Brhel, Alois Marcalík, František Slezák, Karel Joch, Jan Vašulka, Antonín Babíček, František Maňák, C. Výlet, K. Jaborník.

Počasí na jaře a v létě

Letoší jaro bylo velmi chladné a v létě mnoho pršelo. Pozemky v nižších polohách byly úplně proměněny v bažiny. Letoší úroda nebude valná a žně byly opožděny o dva týdny.

Nastoupení Reinharda Heydricha

Dne 30.9.1941 nastoupil SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, který byl předtím v Norsku a měl za úkol dobře vyčistit naše území.

Zemřel řídící učitel Alois Marcalík

Dne 10. listopadu došlo telegrafické oznámení úmrtí řídícího učitele Aloise Marcalíka, který zemřel v koncentračním táboře v Auschwitzu (Osvěnčim). Zpráva vzbudila v celé obci velké vzrušení. Správu školy vedl učitel Bedřich Konečný.

Zavedení statkových archů

Vládním nařízením č. 312 Sb. bylo uloženo všem zemědělcům, kteří mají přes 5 ha, vésti statkové archy. Důvěrníkem byl ustanoven správce školy Bedřich Konečný.

Vyhlášení války Japonska Americe

Dne 7. prosince 1941 vyhlásilo Japonsko válku Americe.

Vyhlášení války Německa Americe

Dne 11. prosince 1941 vyhlásilo Německo válku Americe.

Sběr teplého šatstva a prádla

Dne 12.1.1942 byl proveden sběr teplého šatstva pro německé vojáky. Bylo sebráno 362 kusů teplého prádla.

Zemřel Robert Brhel

Dne 27.1.1942 zemřel v koncentračním táboře v Auschwitzu Robert Brhel.

Zima

Letoší zima byla velmi krutá. Hned po vánočních svátcích přišly tuhé mrazy, které dosáhly až 33° C. Napadlo velmi mnoho sněhu a silnice byly na všechny strany úplně zaváty a nesjízdné. Musely být několikrát prohazovány. Zima trvala do konce února.

Ministr školství Emanuel Moravec

V důsledku ustanovení nové vlády byl místo dosavadního ministra školství Jana Kaprase ustanoven dne 19.1.1942 ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec.

Zemřel Josef Štica

Dne 25.10. roku 1941 zemřel náhlou smrtí pan Josef Štica, správce rolnického lihovaru, který byl na operaci v Brně. Byl váženým a poctivým mužem, který svojí poctivou a svědomitou prací docílil mnohého zlepšení celého podniku, ve kterém s chutí a s radostí pilně pracoval. Zemřel v mladém věku a jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho zástupců z celého okolí. (39 let)

Odevzdání zvonů

V úterý dne 31.3.1942 byly sňaty z naší věže všechny tři zvony a odvezeny k výrobě střelných zbraní. Den předtím se s nimi naposled ještě dlouho zvonilo.

Atentát na SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha

Dne 27. května 1942 byl učiněn na generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha atentát, Kterému dne 4. června podlehl. Bylo učiněno rozsáhlé opatření po pachateli, které bylo bezvýsledné. Jeho nástupcem byl od 1.6.1942 ustanoven Kurt Daluege. Počalo hromadné zatýkání a střílení. Stanné právo.

Sběr

Dne 12. ledna byla provedena sbírka šatstva pro německé vojáky. (362 kusů)

Léto, žně

Letošího roku 1942 byly v létě velká vedra a dosahovala 41-46° R. Úroda tohoto roku dosti dobrá. Tohoto roku bylo mnoho motýlů, kteří nadělali mnoho škody. Bylo nařízeno školní mládeži, aby je hubily. Celkem bylo nachytáno 27.345 motýlů, za což dostala od Obecního úřadu 871 Kč.

Sběr

Dne 10.11.1942 byl proveden sběr hader, papíru, pecek, kaštanů a jiných odpadových hmot (102 kg, P. 33,6 q kaštanů a 5 kg pecek).

Pan starosta František Polášek zbaven úřadu

Následkem nějakého šetření a udání byl pan starosta František Polášek zbaven úřadu. Zastupoval ho jeho náměstek Č. Synek. Jeho úřadování bylo odstěhováno do kanceláře obec. hostinci. Po vyšetření udání nastoupil opět svůj úřad.

První sníh

Dne 23.11.1942 napadl první sníh, který se udržel do konce měsíce. Začátkem prosince polevila úplně a do konce roku bylo teplé počasí. (13°)

Záškrt

Vyskytlo se několik případů záškrtu u dětí i u dospělých osob. Tato infekce proběhla celkem klidně.

Wilhelm Frick

Dne 24. srpna 1942 byl Neurath zproštěn svého úřadu a na jeho místo nastoupil Wilhelm Frick.

Prohlídky

Dne 20.4.1943 byla skoro ráno celá vesnice obsazena vojskem a měla být provedena generální prohlídka. Následkem spály, která byla u nás tehdy dosti rozšířena, byla tato prohlídka odvolána. Touto zprávou byli všichni potěšeni a zhluboka si vydechli. Dávka na lístky nestačila aby se uživil a tak se muselo schovávat.

Zemřel pan farář konsistorní rada Ondřej Bílek

Pan farář Ondřej Bílek zemřel dne 2.5.1943. Pohřben byl panem děkanem Antonínem Kučerou dne 4.5.1943 v Miloticích. Faru milotickou administroval zpočátku P. Alois Tkadleček, milotický kaplan a později P. Jan Bagar, kaplan z Kralic u Prostějova do 31.8.1943.

Nový pan farář Metoděj Trunečka

Dne 1. září byl investován na faru milotickou P. Metoděj Trunečka, který byl posledně kaplanem v Dřevohosticích u Přerova. Do Milotic přijel dne 2. září 1943. U “Zámku” byl uvítán urozenými patrony hraběnkou a hrabětem Dr. Ladislavem Seilernem, administrátorem P. Janem Bagarem, zámeckým kaplanem P. Brunonem Restelem S.I., obecním zastupitelstvem v čele s panem starostou Františkem Poláškem, správcem školy Bedřichem Konečným a velikým zástupem farníků. Dne 15.9. byla instalace nového faráře děkanem Antonínem Kučerou, který měl v kostele slavnostní kázání. Pak celebroval nový farář slavnou mši svatou. Instalace se zúčastnilo kněžstvo okolních farností a členové obecního zastupitelstva.

S příchodem nového faráře bylo započato s vnitřní opravou fary. Práce však jdou velice pomalu pro různé obtíže způsobené válkou.

Úprava návsi

Dne 12.7.1947 bylo započato s úpravou “Návsi”. Bylo již jednou načase dát toto místo do řádného stavu, poněvadž to bylo náměstí hus, komediantů a cikánů. Úpravu provedli žáci obecné školy.

Zřízení Kuratoria mládeže

Pro mládež školní a starší (od 10 let) bylo zřízeno Kuratorium mládeže, které vedl učitel Rudolf Andrešic.

Zabit bleskem

Dne 31.7.1943 byl zabit bleskem pan Antonín Koutný, který oral na poli Holisku traktorem. Byl to mladý a poctivý dělník, který byl zaměstnán ve dvoře.

Léto, žně

Léto bylo suché a teplé. Teplota dosahovala 40° R. Úroda byla následkem sucha prostřední. Nejvíce byla postižena sklizeň bramborů a kukuřice. Úroda vína je také slabá.

Otevření dolů Žofie

Fy Baťa zakoupila uhelný důl Žofie a začalo se tam pracovat v roce 1943 moderními stroji a vykopané uhlí se odváželo do Ratiškovic.

Sběr

Dne 15.9. byl proveden sběr hader žactvem obecné školy. Bylo sebráno 4 q hadrů.

Zřízení lidové zemědělské školy

Dne 2.11.1943 byla zřízena ve zdejší obci lidová zemědělská škola pro hochy a dívky od 14 do 16 let. Správcem školy byl pověřen Bedřich Konečný, správce obecné školy. Místní školní rada dala souhlas k užívání veškerého potřebného inventáře i školní budovy.

Mléčné jednotky

Každý sedlák má předepsanou dodávku obilí, masa, vajec a mléka. Tato dodávka byla převedena na mléčné jednotky, takže může dodat čeho má nejvíc, aby mohl svou dodávku splnit.

Kryty

Dle nařízení okresního úřadu v Kyjově měly býti postaveny nebo vykopány kryty pro civilní obyvatelstvo, aby se tam mohlo schovat při náletech. U nás v Miloticích byl vykopán pouze jeden kryt na Kanále pro školní mládež. Vykopalo žactvo samo.

Kompresní stanice

Mezi Miloticemi a Vacenovicemi byla v říjnu 1943 zřízená kompresní stanice pro plnění bomb methanem. Plynu se používá k pohonu motorových vozidel. Stanice slouží celému širokému okolí. Dne 28.4.1944 došlo již podruhé k výbuchu plynu.

Úprava návsi

V měsíci dubnu 1944 bylo započato s úpravou parku na “Návsi”. Pracovali zde žáci V. a VI. třídy, kteří vyměřili záhonky a na okraj nasadili keře (Lygustrum). Skoro každý majitel domů upravil si kolem cesty malou zahrádku a vysázel ji květinami.

Atentát na Adolfa Hitlera

Dne 20.7.1944 byl učiněn na vůdce Adolfa Hitlera atentát, který byl připraven při jeho řeči na říšském sněmu. Atentát se nepodařil, poněvadž stroj, který byl k tomu připraven se opozdil. Vyvázl jako zázrakem až na menší zranění.

Válka na Slovensku

Dne 29.8.1944 započala válka na Slovensku, kterou vyvolali partyzáni a parašutisté proti Slovákům a Němcům. Drželi se statečně. Škoda, že se jim nedostalo včas slíbené a očekávané pomoci.

Totální nasazení

Během války bylo mnoho mládeže totálně nasazeno do různých továren pro výrobu zbraní a na zákopové práce. Byly to většinou uzavírání hlavních cest, aby znemožnily rychlý postup nepřítele. Mnohem hůře jsou na tom ti, kteří tam šli dobrovolně, aby pomáhali vyrábět zbraně proti svým bratrům. “Šli, aby si vydělali.”

Bombardování Hodonína

V pondělí dne 20.11.1944 bylo v době od 11.30 do 12.30 hodin bombardováno město Hodonín. Cizí letadla dlouho kroužila a pak shodila řadu těžkých bomb. Výbuchy byly tak silné, že okna drnčela a země se třásla. Časované pumy vybuchovaly několik dní. Lidských obětí bylo mnoho a byla rozbita celá čtvrt města u nádraží. Mnoho rodin se pak odstěhovalo do sousedních vesnic.

Poškození uhelných dolů Fr. de Paula

Dne 2. března 1945 byly poškozeny v uhelných dolech Fr. de Paula v Miloticích neznámými pachateli kolejnice a náčiní, aby sabotovali. Nepracovalo se dva dny.

Během celé německé okupace probíhal život v naší vesničce dosti klidně až na nějaké vzrušení a zákazy. Zpočátku byly hrány divadla, koncerty, taneční zábavy a besídky. Při dobré náladě nás stále udržoval poslech cizích stanic z Moskvy a Londýna. Odtud jsme dostávali pravidelně denně různé informace. Ku konci pak byly některé veřejné podniky zakázány a všichni lidé se jen utěšovali, že to dobře skončí.

 

další rok