Obsah

L.P. 1930

Rok tento možno označiti v první polovici jako suchý, ku konci, na podzim jako příliš deštivý. Kteří občané se se žněmi opozdili, sváželi obilí porostlé. Podzimní práce velice uvázly. Zemáky pohnily, nebylo možno dovézti je domů, proto byly i s krmnou řepou částečně přes zimu uloženy na polích. Pole pro velké deště zůstalo na podzim i neobseto. Vinobraní bylo 25. září, vydatné, proto byla nařízena finanční prohlídka ve sklepích, ale nikde nebyla nalezena zásoba vína přes 200 l, které by podléhalo zdanění. Pěstitelé totiž přebytky hroznů prodali (1 kg asi za 3,20 Kč) a zpracovali pro sebe jen tolik, kolik bez daně přípustno.

Co se týče teploty a počasí, budiž aspoň toto poznačeno: 10.2. bylo –10°R, 5.4. odpoledne o 3. hodině první blesky a hřmění, 4.7. o 3. hodině odpoledne +32° R, 2.5. malý mráz.

Místní význačnější události jsou nemnohé. V noci ze 4. na 5. února propadl se vchod do panské hrobky umístěné pod farním kostelem. Vchod je poblíž dveří sakristiových, ohrazen na hřbitůvku železným plotem pokryt kamennými plotnami. Těsně při zdi kostelní nad vchodem stojí kříž. Jedna z kamenných ploten se propadla. Hrobka byla prohlédnuta. Je suchá, zachovalá, bíle vylíčená, pod hlavním oltářem do výklenků otevřených vsunuty čtyři rakve dospělých, tři malé. Několik výklenků je prázdných. Rakve jsou cínové, velmi nízké (mrtvoly asi balsamovány), nohy rakví jsou měděné koule silně zeleně oxidované. V nohou rakve upevněna vždy tabulka se zachovalým nápisem o osobních údajích zemřelého. Je to pohřebiště členů rodiny Serenyich, která bývala druhdy majitelkou zdejšího panství.

Dne 7. března oslaveny součinností všeho občanstva 80. narozeniny prvního presidenta republiky československé Tomáše G. Masaryka, jehož rodištěm je nedaleký Hodonín.

V roce 1930 parcelovaly se lesy velkostatku Bzenec – Strážnice, který náleží Antonínu Magnisovi. Obec vstoupila do svazu obcí, ale přídělu nedosáhla. Obecní pokladna získala roční nájem 500 Kč od firmy Vacuum Oil Company a spol. v Brně za nájem místa na návsi u kostela před obchodem p. Františka Hladila, kde bylo obcí povoleno postaviti benzinovou čerpací stanici.

Dne 4. října odpoledne byl na návsi před farou officielně uvítán Mnsgr. Jan Stavěl, kterýž téhož dne posvětil ve farním chrámu Páně nové varhany nákladem dobrodinců a konkurenčního výboru zbudované, uděloval svaté biřmování a druhého dne v neděli 5. října konsekroval nový kostel ve Vacenovicích.

Obecní rozpočet na rok 1930: Řádný rozpočet – příjmů 100.276 Kč, úhrady 61.833 Kč, schodek 38.443 Kč. Mimořádný rozpočet – 11.690 Kč, úhrady 0 Kč, jen přirážky. Pro řádný rozpočet přirážky 153%, pro mimořádný 47%, přirážky celkem 200%. Obecní účty za rok 1930: příjem 254.655,13 Kč, vydání 243.795,09 Kč, hotovost 10.860,04 Kč.

Kostelní rozpočet pro rok 1930: spotřeba 36.260 Kč, úhrada 25.626 Kč, (z minulých let nevyplacené přirážky, schodek 10.633 Kč. Základna daňová 41.831 Kč, přirážka stanovená 30%.

V tomto roce úřední sčítání lidu, jehož výsledky buďtež porovnány s údaji známými z roku 1921 a 1881, by vynikl vzrůst osady:

 

rok

domů

lidu

školních dítek

1930

328

1 509

207

1921

288

1 464

?

1881

220

1 012

150

 


Přírůstek od roku 1881 do 1930: domů 49,09%, obyvatel 45,2%. Průměrně bydlí v jednom domě v Miloticích asi 5 lidí. Pohyb obyvatelstva v roce 1930 dle zápisů matričních: sňatků 11, narození 18 chlapců a 27 děvčat, celkem 45, z toho 1 nemanželský, úmrtí 10 mužů a 12 žen, celkem 22. Přírůstek 23.

Stavební ruch nepatrný, jen Janu Kristovi povoleno stavební místo na záhumní. Obec však nákladem asi 20.000 Kč vystavěla na horním konci osady rigol podél silnice Milotice – Ratiškovice. Společně s občany vystavěla obec studnu u Šidlen, hlubokou 22 m, která vyhloubena mezi sklepem Tomáše Poláška a Jakuba Šnajdra.

 

Veřejné schůze pořádány:

26.1. republikánské strany zemědělské a malorolnického lidu
9.2. československého odborového sdružení (sociální demokracie)
18.5. katolických zemědělců
15.6. sociálních demokratů
7.9. svazu katolických žen a dívek
7.12. svazu katolických žen a dívek
13.12. komunistická

 

Činnost vzdělávací projevovala se nejvíce přednáškami a divadlem:

30.3. Přednáška se světelnými obrazy “Paříž”, sv. Terezie Ježíškova. Promluvil kanovník a arcikněz Jan Hikl z Holešova
7.3. Společná slavnost (Sokol, Orel, hasičstvo) v den 80. narozenin pana presidenta
9.3. Školní slavnost na počest presidenta
17.3. Orelská slavnost
20.4. Jednota Orel, divadlo “Dražba na nevěstu”
20.4. Jednota Sokol, divadlo “Myslivecká krev”
5.7. Jednota Sokol, divadlo
28.10. Jednota Sokol, divadlo “Věrni panu presidentovi”
7.12. Jednota Sokol, divadlo Rozveselená rodina”
8.12. Jednota Orel, divadlo “Filozof od verpánku”
26.12. Jednota Sokol, divadlo “Já se nikam netlačím...”
28.12. Jednota Orel, divadlo “Jakou našel Jakub metlu na zlou Teklu”
31.12. Studenti, divadlo “Tenorista v nedbalkách”

 

Při oslavě 80. narozenin pana presidenta Masaryka usneslo se obecní zastupitelstvo zaříditi tímto rokem na památku cvičiště pro školní mládež a místní tělocvičné spolky.

 

další rok