Obsah

L.P. 1929

Jak již zmíněno v zápisu z roku 1928, přikvačila krutá zima, která v roce 1929 potrvala skoro až do dubna. Pomrzly vinohrady, zvláště však stromoví ovocné, z něhož uhynulo v polích na 80%, v zahradách 50-60% stromů většinou starších. V obecním třešňovém sadě “v horkách” bylo nutno vykáceti na 300 třešní. V březnu ještě byly zaváty dráhy tak, že u Vlkoše vykolejil osobní vlak, silnice byly tak nesjízdny, že povozy dopravující surový lih z hospodářského lihovaru v Miloticích do rafinerie ve Bzenci nemohly projet cestou od Vlkoše k Vracovu a musely se vrátiti. U dráhy ke Kyjovu byly závěje skoro dva metry vysoké a autobus byl nucen pracně po pět hodin prorážet cestu než dojel z Kyjova do Milotic; přitom kola se otáčela většinou na místě, takže počítací stroj udával výkon 40 km.

Jarní pozdní mrazy opětně zničily opuklé vinohrady, též zemáky, fazole a žito byly mrazem spáleny a mnohé obilniny byly proto posečeny, aby pole mohlo býti jinak zužitkováno. Budiž zde udán počet stupňů mrazu, aspoň z některých dnů: 11.2. 27° R, 22.2. 19° R, 3.3. 17° R, 26.4. 1,5° R, těmito velkými a dlouhými mrazy utrpěla velice zvěř i ptactvo. Zajíci pobíhali za dne po vesnici a dne 8.3. bažant z hladu hledal potravu ve farní stodole. V pozdním jaru nastala velká vedra, která potrvala po celé léto. 20.7. o 4. hodině odpoledne bylo 33,5° R, 24.7. a 9.8. 35° R, 29.10. byl první mráz, 10.12. o 1/2 8. hodině ráno duha nad Skoronicemi. 12.12. večer o 6. hodině blesky a bouře, 17.12. byly první vločky sněhové. Celý podzim byl suchý a pro polní práce pohodlný.

Budiž připomenut ještě jeden úkaz přírodní, totiž výbuch plynů 8.12. V Miloticích a okolí byla hledána nafta. Při vrtbě na Vacenovsku (u “Čertoprtu”) ve zmíněný den o půl 9. hodině ráno vybuchly plyny zavrtaným potrubím; tlak jejich byl asi 10 atmosfer. Působily řev až v Dubňanech slyšitelný, který trval přes týden až byly zachyceny a bylo jich používáno k pohánění vrtacích strojů.

Dle počasí ovšem byla i úroda. Mrazy nadělaly mnoho škod, ale horké léto prospělo. Jak se říká: sucho hladu nedělá. Úroda vinohradů (vinobraní 10.10.), jejichž výměra je asi 20 ha, vydala přibližně 180 kg hrozen z ha. Byla tedy slušná. Žně začaly 16.7., končily 25.7., začátek mlatů 22.8. Karlátek, třešní málo, jablka, ořechy žádné!

Cena obilí a potravin: žito 140-160 Kč. pšenice 160-170, ječmen 160-170, kukuřice 120, zemáky průmyslové 20. Rolnický lihovar v Miloticích platil dle škrobnatosti 1 Kč za 1°, tak připravena skvělá kampaň s čistým výnosem asi 52.000 Kč, kterým splatil lihovar část velmi tíživého svého dluhu. Členové tehdejšího předsednictva jsou: p. Tomáš Polášek, předseda, František Krist č. 20, pokladník, Cyprián Mores, předseda dozorčí rady.

Maso hovězí za 14, vepřové 18, sádlo, slanina 20 Kč. Včelstev bylo zazimováno 11 včelaři celkem 85. Snůška dobrá. Mzdy se udržely na loňské výši, vystěhovalecký ruch v obci ustal, odjela pouze do Ameriky 1 osoba.

Stavební ruch nebyl čilý; vykazuje pouze zbudování tří obytných rodinných domků, dvě přístavby stájí a jednu stavbu stodoly.

 

Populační pohyb obyvatelstva v roce 1929

 

 

Milotice

Vacenovice

Skoronice

celkem

Oddavky

18

14

1

33

Křty

32

41

8

81

chlapců

18

23

5

46

dívek

14

18

3

35

manželských

31

38

8

77

nemanželských

1

3

0

4

mrtvých

0

1

0

1

Úmrtí

16

18

2

36

mužů

4

10

1

15

žen

12

8

1

21

nezaopatřených

1

1

0

2

 


Narozených 81, zemřelých 36, přírůstek 45.

V duchovní správě vyskytly se značné potíže. Od 1.9. resp. od dubna běžného roku byl farář nucen zastávati sám duchovní správu v celé farnosti. Pro nedostatek kněží, který zvláště se zvyšuje budováním nových škol a zřizováním nových míst katechetských, zůstalo zdejší místo kooperatora neobsazeno. Proto farář sám, kromě duchovní správy pro asi 3.400 farníků, týdně vyučoval: v Miloticích 10 hodin, ve Vacenovicích 10 hodin, (k tomu tři cesty týdně do Vacenovic), ve Skoronicích 4 hodiny (dvě cesty týdně do této školy). Naštěstí ve Skoronicích usadil se v nově zbudovaném obydlí (20.11.) pensista dp. P. Innocenc Masař, konsistoriální rada a farář ve Vilímově v.v. Tento převzal vyučování na dvoutřídce ve Skoronicích.

Zdejší farní úřad podporován obětavostí farníků mohl v tomto roce připraviti resp. dokončiti dvě památná díla. Pro milotický farní kostel zadána fě. Karel Čapek v Poličce stavba nových varhan. Návrh stroje: dva manuály, devatenáct znějících rejstříků, soustava kuželopneumatická (míšková), elektrický pohon, reservní šlapání. Dva rejstříky ze starých varhan byly zánovní, proto mají býti znova upotřebeny. Kromě toho ve Vacenovicích podařilo se dokončiti stavbu tamního filiálního kostela. Se stavbou tou započato z jara 1927, základní kámen posvěcen 11. září 1927 světícím biskupem Msgrem. Janem Stavělem, hrubá stavba až 1928 byla zomítána, v roce 1929 malba zadána akademickému malíři Janu Koëhlerovi ze Strážovic, který také hlavní obraz dodal příštím rokem. Hlavní oltář vystaven firmou Semerák z Olomouce a po ukončení nejnutnější výzdoby vnitřní a v neděli 20. října 1929 skutečným arcibiskupským radou vdp. děkanem P. Ferdinandem Janůjem, farářem ve Vlkoši benefikován. V té době byla i hrubá stavba fary dokončena. Účast kněžstva i lidu z celého okolí při slavnosti byla veliká. Konsekrace kostela má býti až příštím rokem.

Velkých jubilejních svatováclavských slavností v Praze, zvláště “Svatováclavských dnů Orelstva” zúčastnilo se z Milotic kolem 100 osob. Obec věnovala všenárodnímu výboru svatováclavskému 500 Kč. Na Vše svaté bylo obvyklé triduum s dobrým úspěchem.

Obecní hospodářství. Obec Milotice odstoupila farnímu kostelu v Miloticích parcelu čís. 1. zanešenou ve vložce č. 739 v Miloticích tzv. hřbitůvek, odstupní smlouvou ze dne 31. prosince 1912 a vyhradila si pronájem části farního pozemku parcely čís. 2455 k vybrání písku a hlíny za roční nájemné 20 Kč z měřice. Tímto rokem odevzdala obec tento pozemek “písečňák” zvaný, farnímu obročí, poněvadž otevřela “nový písečnák” na svém vlastním pozemku v “Horkách”.

Obecní rozpočet roku 1929

Spotřeba při řádném hospodaření 119.861 Kč, úhrada 77.908 Kč. Účty na konci roku: příjem 254.655,13 Kč, vydání 243.795,09 Kč.

Rozpočet kostelní

Spotřeba činí 11.295 Kč, základna daňová 35.945 Kč. Účty na konci roku: příjem 65.118,25 Kč, vydání 64.689,79 Kč.

Přirážka na obecní rozpočet byla 200%, na kostelní 23%.

V tomto roce byly vykonány volby do Národního shromáždění a do senátu dne 27. října 1929. Jednotlivé strany obdržely tyto hlasy do Národního shromáždění:

Kandidátky

 

 

Milotice

Vacenovice

Skoronice

strana

Nár. shrom.

Senát

Nár. shrom.

Senát

Nár. shrom.

Senát

1

61

53

64

55

4

3

4

1

0

1

0

0

0

5

0

0

2

0

0

0

8

43

40

1

1

4

4

10

58

50

26

22

5

3

12

0

0

1

0

0

0

13

2

0

0

0

0

0

14

561

495

392

340

172

136

15

35

34

82

70

73

66

16

24

21

0

0

4

3

17

0

1

0

0

0

0

18

28

15

70

47

17

16

19

0

0

0

3

0

0


 
Čísla kandidátek znamenají:

1 Komunistická strana československá
2 Krajinská maďarská křesťansko sociální
4 Němečtí sociální demokraté
5 volební sdružení stran polských a židovských
8 Československá strana národní socialistická
10 Československá strana sociálně demokratická
12 Liga proti váz. kan. listinám
13 Československá národní demokracie
14 Československá strana lidová (katolická)
15 Strana republikánská
16 Československá strana živnostenská obchodní
17 Německá strana křesťansko sociální
18 Hlinkova slovenská ludová strana
19 Strana německých národních socialistů

Činnost kulturní

Ve službách vzdělávací činnosti byly knihovny, divadla, přednášky a schůze. Veřejné schůze byly tři a sice 15.12. katolických žen a dívek, 21.12. komunistická, 22.12. sociálně demokratické strany dělnické.

Divadelní představení:

17.3. “Černé oči”, Odbor Národní jednoty
21.3. a 1.4. “Jánošík”, Jednota Orla čsl.
19.5. “Ferda šoferem”, Národní jednota
28.7. “Náš president”, Tělocvičná jednota Sokol
28.9. “Svatý Václav”, Jednota Orla čsl.
27.10. “V červáncích svobody”, Tělovýchovná jednota Sokol
1.12. Mikulášský večírek, Jednota Orla čsl.
8.12. Mikulášský večírek, Národní jednota
26.12. “Šofér”, Sociálnědemokratická strana dělnická
29.12. “Fa Piškot...”, Studenti
31.12. “Španělská muška”, Národní jednota

Knihovny jsou dvě: starší orelská a obecní.

Dešťové srážky od 1.1. do 20.12.1929

V této době bylo z dešťových srážek celkem 287,1 mm. Větší srážky byly tyto: 2.4. 8 mm, 13.5. 10,9 mm, 16.5. 15,1 mm, 7.7. 16,5 mm, 26.7. 16,3 mm, 20.8. 21,7 mm.

 

další rok