Navigace

Obsah

1982

Úvod

Opět je rok za námi. Po vzoru pečlivých hospodářů se zamýšlíme nad uplynulým rokem 1982 – druhým rokem 7. pětiletky. Jaký byl, co jsme hodlali podniknout, uskutečnit, jak se nám co podařilo? V zájmu celostátním byl splněn hlavní záměr XVI. sjezdu Komunistické strany Československa pro 7. pětiletku – udržet a podle dosahovaných výsledků v národním hospodářství dále zvyšovat životní úroveň a tím i životní jistoty všech občanů. Rok 1982 byl rokem, v němž jsme spolu s bratrskými národy SSSR oslavili významná výročí, která mají mimořádný význam pro historii celého lidstva – 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 60. výročí založení SSSR – byl i pro naše občany příležitostí k zamyšlení nad pomocí, které se nám denně od našich sovětských přátel dostává a podnětem k rozvoji pracovní i občanské iniciativy pro plnění úkolů vytýčených XVI. sjezdem KSČ. Přistoupíme-li k hodnocení vývoje v naší obci, můžeme odpovědně říci, že rok 1982 byl rokem naplněným poctivou a obětavou prací všech našich občanů, o níž jednají následující kapitoly zápisu. 

 


Zemědělství

Úkoly minulého roku byly realizovány ve složitých podmínkách daných vnějšími i vnitřními vlivy.

Z těch vnitřních je třeba vzpomenout především některé organizační změny, které se v rámci družstva realizovaly. Řada z nich se projevila příznivě, zejména pokud jde o zavedení střediskového systému řízení rostlinné výroby a mechanizace. Příznivě se projevila i některá další opatření týkající se zužování sortimentu výroby, prohlubování specializace.

Z vnějších vlivů to byly většinou celospolečenské požadavky na snižování spotřeby materiálu, surovin, úspor energie, paliv, jaderných krmiv apod. Za negativní dopad lze považovat i vývoj klimatických podmínek. Lze říci, že “Realizační program” byl splněn, příznivé byly výsledky v tvorbě zisku, který byl překročen, překročen byl i objem výkonů, ale naproti tomu zůstaly i nesplněné úkoly.

Dílčí hodnocení výrobních výsledků roku 1982

Začneme-li základním výrobním prostředkem – půdou, zůstáváme sobě i společnosti mnoho dlužni. Je nutné, aby půdní fond byl předmětem trvalého soustředěného zájmu všech pracovníků, stále více se o něj zajímá i široká veřejnost. Neboť zde leží podstata plnění závěrů 16. sjezdu KSČ dosáhnout co nejvyššího stupně soběstačnosti zabezpečování potravin. Proto je nutné zamezit neodůvodněným záborům zemědělské půdy a dbát na důsledné dodržování všech zákonů na ochranu zemědělského půdního fondu. Lze však konstatovat, že přes všechna opatření se výrazného zlepšení nepodařilo dosáhnout.

V průběhu jarních měsíců provedlo JZD za účasti členů místního národního výboru prověrku neobdělané půdy s cílem řešit její využití i formou předání složkám Národní fronty. Celkem bylo takto předáno 25,28 ha zemědělské půdy. Po těchto úpravách hospodaří jednotné zemědělské družstvo na 3,588 ha zemědělské půdy, z toho 148 ha vinic, 120 ha sadů a zahrad, 367 ha luk a pastvin. Je třeba zdůraznit, že z celkového množství – 660 ha půdy bylo vyhnojeno chlévskou mrvou a dalších 270 ha hovězí kejdou. Tato plocha bez započítání zeleného hnojení představuje 30% orné půdy a to je úspěch. Pracovníci družstva se tímto chtějí vracet k zásadě starých hospodářů, že půdní humus tvořený pravidelnými vyhnojováním pozemků chlévskou mrvou je základem úrodnosti zejména na píscích, na kterých hospodaří. Záporným jevem v průběhu roku byla vysoká zaplevelenost. Svoji roli zde sehrává na jedné straně nedostatek potřebných herbicidů, zaplevelení trvalými plevely a naopak jejich stimulace při použití vepřové či hovězí kejdy, ale hlavním problémem je dodržování základní agrotechniky střídání plodin v souladu s osevními postupy.

Důležitým činitelem intenzifikace rostlinné výroby je otázka závlah včetně některých melioračních prací. Úkoly, které si družstvo na rok 1982 stanovilo, byly splněny, i když jsou nuceni přiznat, že závlaha nepředehřátou důlní vodou na vývoj rostlin nepůsobí příliš příznivě. Proto bylo započato s výstavbou vodní nádrže na “Močidlech”.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba jako celek byla úspěšná s výjimkou obilovin, hroznů a cukrovky. Obiloviny bez kukuřice na plán 6.280 t splnili na 88,9% s výnosem 4 t na ha. Nejvyšší plochu představovala pšenice 900 ha s průměrným výnosem 4,16 t, dále to bylo 359 ha jarního ječmene s průměrem 3,76 t a 143 ha ozimého ječmene s průměrem 3,69 t z ha. Nejvyšších výnosů bylo dosaženo v Miloticích na honu levá Hraběcí před zámkem. Pšenice “Vala” dala 57 q z ha.

Přestože celkový průměrný výnos 40 q z ha byl druhým nejvyšším v historii sloučeného JZD (v roce 1979 průměrný výnos činil 47 q z ha) nepodařilo se splnit plán výroby a vznikl tím značný výpadek v zabezpečení vlastních krmných zdrojů. Příčin však byla celá řada – vysoké procento zimního poškození, prořídlé porosty, nízké odnožování, špatná kvalita secích strojů.

Pokud jde o odrůdovou skladbu, jsou spokojeni s nosnými odrůdami “Slavia”, “Vala”, u pšenice, “Zefír”, “Opal” u ječmenů. Jsou na vysoké šlechtitelské úrovni, i když rozhodující pro výnos zůstane druh a kvalita půdy.

Střediskový systém řízení výroby, který byl zaveden, nelze ztotožňovat s dosaženými výsledky jednotlivých středisek. Nejvyšší výnos byl dosažen na 356 ha v Rohatci – 4,18 t, dále v Miloticích na 361 ha – 3,54 t. Sklizeň byla zvládnuta bez vážnějších problémů. Díky obětavé práci všech, kdo se na žních podíleli a to nejen od časných ranních hodin do pozdních večerních, ale i častých nočních oprav.

Kukuřici na zrno pěstovalo družstvo na 167 ha s dosaženým výnosem 4,6 t. Plán zde nebyl splněn. Výnos citelně ohrozila druhá polovina roku, kdy porosty silně zasychaly a zůstaly tak za očekávanou skutečností. Poměrně dobře, díky kombajnérům, byla zvládnuta sklizeň, i když zde je nutné se pozastavit nad problémem zcizování ze stran široké veřejnosti. Vedením družstva byla stanovena pravidla pro přesbírávku. Člen družstva měl z nasbíraného odevzdat polovinu, nečlen dvě třetiny. Tuto zásadu se podařilo dodržet jen omezeně v Miloticích a Ratíškovicích, ale už vůbec ne ve Vacenovicích a Rohatci.

Další významnou plodinou pěstovanou na ploše 115 ha byla cukrovka. Dosáhli výnosu 33,94 t z ha a to je málo, i když plán byl splněn. Nejkvalitnějšího a nejvyššího výnosu bylo dosaženo na 25 ha v Miloticích – 42 t z ha. Tento vysoký výnos však nemohl ovlivnit velkou ztrátu způsobenou vyfoukáním na ostatních farmách. Velmi pěkného výnosu bylo také dosaženo u krmné řepy opět v Miloticích. Zde se však objevily nemalé potíže. Pro velikost a křehkost nemohla být sklízena strojově, ale ručně.

Jedním z rozhodujících úkolů rostlinné výroby je zabezpečení výroby krmiv pro potřebu živočišné výroby. Celkovým úkolem bylo vyrobit 42.640 t v zelené hmotě, skutečnost však byla jen 41.308 t. Stav porostů byl pro celou vegetaci velmi dobrý, nezaplevelený skýtal záruku solidních výnosů. Podzimní sucho způsobilo předčasné dozrávání porostů, zejména na písčitých půdách. Při zahájení sklizně v Miloticích byl výnos 400 q z ha a na závěr pouze 130 q z ha.

Další z důležitých plodin, která spolurozhoduje o krytí krmné bilance je vojtěška. Zůstává i nadále hlavním problémem zejména pokud jde o plochu. Pracovníci družstva si vytkli, že postupně do roku 1985 zasejí 16 až 18% ploch na orné půdě. Po loňském roce zaseli pouze 8,5%. K celkové bilanci výroby krmiv za rok 1982 je třeba připočítat 5.669 t směsek, 2.508 t sena z luk a pastvin. Krmiva byla splněna na 98%. Tento stav se velmi příznivě odráží na úrovni výroby mléka.

Důležitou výrobou v rámci družstva jsou specializované plodiny. Cenné je, že poprve v historii družstva se podařilo splnit a překročit plán výroby zeleniny dovážením 2.613 t. Družstvo bylo vyhodnoceno na 2. místě v rámci okresu.

Jednoznačně nejlepším úsekem byla výroba ovoce. I přes značné zimní mrazy byly výnosy velmi dobré. Z 62 ha broskví bylo sklizeno na plán 620 t – 830 t a plánované tržby byly překročeny o 1,5 mil. Kčs.

Posledním úsekem speciálních plodin jsou vinice. Družstvo má vysázených 156 ha, z toho 78 ha plodných. V letošním roce se velmi výrazně projevily zimní mrazy, i když na jednotlivých plochách diferencovaně. Plánovaná sklizeň byla splněna jen na 42% dosažením výnosu 35 q z ha. Porosty jsou celkem v dobrém stavu, ale nedaří se zvládnout všechny zelené práce v důsledku stále se snižujícího počtu žen – družstevnic. Vinice jsou na ruční práce velmi náročné a tyto práce se musí vykonávat i tehdy, když vinice zmrzne a prakticky nepřináší užitek. Také tendence řešit plodnost písčitých půd pomocí vinic nelze hodnotit kladně. Vinohradu písek nevadí, ale většina písčitých půd v katastru leží v mrazových kotlinách a zde hrozí opět zmrznutí.

K rostlinné výrobě je nutné na závěr podotknout, že celý úsek polních prací je značně náročný na potřebu lidské práce. Stálých pracovnic má družstvo 150 pro rostlinnou výrobu, přitom potřeba při špičkových pracích – při sklizni zeleniny a broskví – dosahuje asi 500. Vedení družstva řeší tuto situaci pomocí brigád. Hlavní tíha leží však na bedrech družstevníků, jejich práce je kvalitnější než práce brigád.

Živočišná výroba

Živočišná výroba se potýkala s řadou problémů. Začneme-li výrobou mléka, byla do značné míry ovlivněna nedostatkem krmiv. Nejhůře se tento stav projevil na velkokapacitním kravíně v Miloticích. O zimním období mrazů klesla dojivost na 3 až 4 l mléka denně. Přestože se již počátkem května začaly sklízet první pícniny, nepodařilo se do konce pololetí výpadek mléka vyrovnat. Ke konci roku se zvedla dojivost až na 140% skutečnosti roku 1981 téměř na všech farmách kromě Milotic. Zde byl zaznamenán nejhorší výsledek v uplynulých 5 létech.

Rok 1982 byl na úseku chovu prasat ukončením likvidace základního stáda prasnic v rámci ozdravovacího procesu a byl rokem postupné obnovy stáda v nově vybudovaném středisku ve Vacenovicích. Od počátku se tento proces setkával se samými problémy. Z nově nakoupených již zapuštěných 348 ks muselo být 31 ks odporaženo pro výskyt TBC. Dodávka prasniček byla zpožděna, tím nastal výpadek v produkci selat. I přes tyto potíže došlo ke stabilizaci.

Jedním ze slabých článků uplynulého roku byl chov drůbeže. Celý úsek býval tradičně v rámci JZD dobře splněn. Hůře dopadla výroba v tomto roce, kdy chov drůbeže nesplnil ukazatele plánu.

 

Přehled plnění výroby

 

 

roční úkol t

splněno t

vejce

6 100

5 495

maso - brojlerová kuřata

130

89

maso - brojlerové krůty

130

160

slepice

30

31

 

Výroba vajec zklamala úplně. Nedosáhlo se úrovně uplynulých let. Zapříčinila to opožděná dodávka kuřat a tím skluz 4 týdny, což mělo přímý dopad ve výši 600 tis. kusů. Dále nekvalitní odchov drůbeže ve starých zamořených objektech a špatná kvalita krmných směsí. V těchto objektech se chov v příštích letech nebude provádět. V živočišné výrobě bylo vynaloženo mnoho práce a výsledky jsou zklamáním zejména pro kolektiv pracovníků živočišné výroby. Na dosažených výsledcích rostlinné i živočišné výroby se větší či menší měrou podílí mechanizace.

Úsek opravárenství

Úsek opravárenství se s úkoly vcelku vyrovnal. Povětšině opravy zvládli v termínech před nástupem do jednotlivých etap prací. Absolutní spokojenost pracovníci družstva ani na tomto úseku vyjádřit nemohli. Řadu potíží způsobily chybějící náhradní díly, nelze však všechno na tuto skutečnost svádět. Práce opravářů je náročná nejen pro rozsah a složitost, ale i tím, že se pracuje v neodpovídajících a stísněných prostorách s nekvalitním vybavením. Kolektiv opravářů je dobrý, radí si i ve složitých podmínkách.

Stavební výroba

Pro další rozvoj JZD je velmi důležitá stavební výroba. Útvar splnil i díky cizím dodavatelům plánované úkoly. Ukončili výstavbu bytovky v Miloticích, kanalizaci i silážní žlab v Ratíškovicích.

Přidružená výroba

Na celkové produkci se podílí v družstvu 11% přidružená výroba. Tuto hodnotu vytváří 54 lidí. Úsek překročil všechny plánované ukazatele. Vedení družstva by se nerado spokojilo s tím, aby se přidružená výroba stala nosným odvětvím v družstvě. Nadále bude rozhodující úsek rostlinné a živočišné výroby, ale půjde o to, aby přidružená výroba byla stabilizujícím činitelem v ekonomice vyrovnávající klimatické vlivy a eliminující nízkou úrodnost písků.

Všeobecně lze rok 1982 hodnotit jako úspěšný, došlo k překročení plánovaného zisku o 621.000 Kčs. Družstvo stojí před novými a ještě složitějšími úkoly než ty, které doposud zvládli.

Drůbežárna

Drůbežárna – farma Milotice jako pobočný podnik Drůbežnictví Xaverov, šlechtitelský závod 87 Vlkoš slouží šlechtění produkce rodičovských línií v chovu krůt do rozmnožovacích chovů.

V roce 1982 pracovalo na farmě 12 žen a 6 mužů sdružených v Brigádě socialistické práce.

Chov krůt se provádí v halách, krmení a napájení je automatické. V roce 1982 byla provedena změna technologie na dvou halách. Všechny krůty jsou ustájeny ve dvoupodlažní klecové technologii.

 

Výrobní plán a jeho plnění

 

 

Plán ks

Skutečnost

% plnění

Stav

5 870

5 225

89,00

Úhyn celkem THN

1 042

493

47,30

Výroba vajec celkem

720 300

769 229

105,80

Výroba vajec násad

567 600

611 315

107,70

Výroba vajec na 1 krůtu

122,70

146,16

119,10

Oplození násad. Vajec

75%

84,50%

112,70

Spotřeba krmiva celkem

578 488 kg

556 320 kg

96,20

Spotřeba krmiva na 1 den

268

257,70

96,20


Agropodnik

Agropodnik – Společný zemědělský podnik Hodonín, závod 02 Milotice, hodnotí ve své zprávě o hospodaření rok 1982 pro svůj závod jako velmi složitý a náročný.

Jeho náročnost spočívá v tom, že vlivem probíhajícího ozdravovacího procesu od Aujezskyho choroby na závodě, je značně omezena výroba na straně jedné. Tento proces s nutnými rekonstrukcemi vyvolává vysoké nároky na zajištění a organizaci celé řady pracovních procesů, které nejsou v našem zemědělském podniku běžné a na které není podnik technicky vybaven.

Na výkrmových halách byla provedena úplná rekonstrukce dané technologie a krmného systému. Je přistoupeno k technice krmení mokrou směsí pomocí míchacích a samozakládacích vozů zn. “Supra C”, úpravě stání pro prasata, kdy celošrotové, což by se mělo projevit ve zlepšených tepelných bilancích a výsledcích na průměrných přírůstcích.

Výroba vepřového masa byla v rámci ozdravovacího procesu ukončena v měsíci červenci, kdy byla ze závodu vyskladněna poslední zvířata. Na začátku září bylo na závod dodáno 810 ks testačních prasat pro výkrmovou halu. Po negativních sezologických testech probíhalo naskladnění dalších výkrmových hal.

Nedořešeným problémem v současné době zůstává otázka vývozu fekálií, jejíž řešení je součástí Aujezskyho choroby. Po této etapě ozdravovacího procesu bude následovat období práce všech zaměstnanců závodu na vytvoření kvalitního stáda prasat, které by zaručovalo předpoklad k vytvoření co nejlepších hospodářských výsledků.

 


Počasí


Rok 1982 byl pro zemědělství celkově příznivý.

Počátkem ledna došlo k mírnému oteplení, které trvalo celou první dekádu. Denní teploty se pohybovaly na +5 až 7°C, dny byly mlhavé a deštivé. V druhé dekádě došlo k výraznému ochlazení. Noční teploty klesly na -13°C, denní se pohybovaly na -10°C. Od 13.1. do 18.1. mrazy až -20°C. Déšť přešel v trvalé sněžení. Konec měsíce byl teplejší, průměrné denní teploty -2°C, noční -5°C.

Celý měsíc únor byl poměrně vyrovnaný. Noční teploty se pohybovaly pod nulou, denní mírně nad nulou. 5. a 6. února slabě mrholilo, následkem toho silně zledovatělý povrch silnic, námrazy spojené se ztíženou dopravou a dopravními nehodami. Ve druhé a třetí dekádě jen nepatrné oteplení přes den a mírný pokles teploty v noci. Silné větry a mlhy.

Začátek měsíce března byl poměrně teplý. Teploty neklesly pod nulu. Od 5.3. až do 10.3. teploty klesly na -4°C. Ve dne se teplota udržela nad nulou. V druhé dekádě se střídaly dny jasného klidného počasí s dny mrazivými. Koncem měsíce vystoupily denní teploty až na 10°C, noční se pohybovaly pod nulou. Většinou přeháňky chudé na srážky a větrno.

V první polovině měsíce dubna teploty neklesly pod nulu. Noční se pohybovaly od 1°C do 9°C, denní do 15°C. Od 7.3. do 12.3. pět deštivých dnů, místy i sněhové přeháňky. V druhé polovině měsíce občas poklesly teploty pod nulu s přízemními mrazíky. Většina dnů třetí dekády byla mlhavých, často se silnými větry, srážek však bylo nedostatek.

Nepříznivé počasí pokračovalo i počátkem měsíce května. První 3 dny poklesla teplota na -2°C. V dalších dekádách již docházelo k postupnému oteplování. Po celý zbytek měsíce již teploty pod nulu neklesly. Od 20.5. do konce měsíce se noční teploty pohybovaly kolem 13°C, denní se změnily v silné bouře. Vláhy bylo po celý měsíc dostatek. Květen byl pro zemědělské plodiny, co se vláhy týká, ideálním měsícem. Vysoké teploty však přišly předčasně.

I v první dekádě měsíce června se vysoké teploty udržely, 26°C, noční 15 až 17°C. V druhé dekádě došlo k mírnému ochlazení. Pro třetí dekádu byly typické vysoké denní teploty. Po celý měsíc pravidelné dešťové srážky. Pro zemědělce byl tento měsíc výhodný. Použití všech postřiků závislých na dostatku srážek bylo účinné.

V první dekádě července ranní teploty dosahovaly v průměru 12°C. Denní kolem 25°C, večerní 11°C. V druhé dekádě se ranní teploty zvýšily. Druhá dekáda se vyznačovala denními teplotami kolem 30°C. Poslední se zcela teplotně podobala druhé. Obě byly bohaté na srážky. Měsíc červenec byl typicky teplým prázdninovým měsícem.

I první polovina srpna byla velmi teplá 25°C – 30°C. Teprve koncem poslední dekády klesly teploty na 20°C. Ani noční teploty nebyly nijak nízké. V první dekádě pršelo 4x, z toho dvakrát s bouřemi. Až třetí dekáda byla bohatá na srážky a s tím souvisely problémy v zemědělství, hlavně úklid slámy.

Září nezůstalo pozadu za předešlými měsíci. Vysoká intenzita slunečního svitu skýtala sladkost vinné révě. Ranní teploty kolem 10°C, denní se opět pohybovaly mírně pod 25°C. Ráno se občas objevovaly mlhy, na srážky však bylo toto období chudé. V druhé polovině září ranní teploty klesly mírně pod 10°C, denní se pohybovaly kolem 20°C. Pršelo jen 23. a 30. září. Byl to měsíc přímo ideální pro sklizeň ovoce a ostatní úrody.

Počátkem října se ranní teploty pohybovaly kolem 15°C, na konci pouze 6°C. Zatímco ranní a noční teploty pravidelně klesaly, denní teplota byla velmi proměnlivá. V první dekádě mírně pod 20°C ve druhé kolem 15°C, v poslední dekádě kolem 17°C. Ve srovnání s jinými léty byl říjen teplý. Srážky pravidelné a to 3x v každé dekádě. Častější ranní mlhy, koncem měsíce silnější větry.

Název měsíce listopadu nebyl v tomto roce potvrzen. Listí krásně zbarvené nepadalo se stromů a podle pranostiky měla přijít dlouhá a tuhá zima. K prvnímu poklesu teplot pod nulu došlo 7. listopadu -5°C. Pak nastalo opětné oteplení, noční teplota 5 až 9°C, denní 8 až 11°C. Teplota se udržela nad nulou celý měsíc, jenom 21. listopadu se objevil mírný mrazík -1°C. První dekáda byla suchá, časté mlhy provázené drobným mžením, bez srážek. Ve druhé dekádě větší počet dnů mlhavých, zamračených s mírnými srážkami. Listopad končil dešťovými přeháňkami.

První dva prosincové dny se teplota udržela na 0°C. 3.12. došlo k poklesu na -2°C a tyto teploty mírně pod nulou se udržely celou první dekádu. Ve druhé dekádě došlo k oteplení, teplota neklesla pod nulu, noční se pohybovala kolem 2°C, denní kolem 4°C. Ve třetí dekádě se teploty udržovaly od -1°C po +2°C noční, denní 0°C až +2°C.
 


Místní národní výbor

Druhý rok 7. pětiletky postavil před národní výbor cíle stanovené XVI. sjezdem Komunistické strany Československa a tyto se staly závazné pro veškerou jeho činnost. Neméně závazné byly úkoly vyplývající ze 4., 5., a 6. pléna KSČ, které rada a plénum postupně řešila ve spolupráci s místní organizací KSČ do podmínek zvýšení pravomoci a odpovědnosti národních výborů. V uplynulém roce usiloval místní národní výbor o zvýšenou účast občanů na práci národního výboru, o zajištění zvýšené úrovně volených orgánů a poslanců, o zdokonalení součinnosti se společenskými a zájmovými organizacemi místního výboru Národní fronty.

Náročnost politicko-organizátorské práce místního národního výboru v roce 1982 se projevovala zejména v udržení politické a budovatelské aktivity občanů na splnění volebního programu. Tato práce byla řízena plánem pro schůzovou činnost pléna, rady, komisí a aktivistů.

Plenární zasedání mělo v roce 1982 šest schůzí. Rada národního výboru schůzovala a hodnotila plnění úkolů na 25 zasedáních.

Komise pléna národního výboru působily na úsecích:

1. výstavby
2. školství a kultury
3. sociální a zdravotní
4. ochrany a veřejného pořádku
5. finanční

Komise rady národního výboru – komise pro tělovýchovu a mládež, komise místního hospodářství, služeb a životního prostředí. Dále pracuje aktiv pro sledování nevyužité půdy. Činnost komisí byla pravidelná. Členové se scházeli jednou za měsíc, komise výstavby 2x měsíčně a komise ochrany veřejného pořádku dle potřeby.

Výstavba obce

Na úseku akce Z v investiční části byla věnovaná pozornost materiálové přípravě II. etapy kanalizace. Její výstavbu se nepodařilo zahájit v daném termínu, nebyl zajištěn nákup mechanizace pro výkopové práce. Z I. etapy byl dokončen lapač splavenin na hlavní silnici Hodonín – Kyjov. Výpomoc ze strany JZD mechanizačními výkopovými prostředky byla dohodou sjednána na vybudování kanalizace na ZTV – Závistě.

V daném termínu byla dokončena výstavba místní komunikace na Zafáří – cesta ke hřbitovu. Oprava márnice, vybudování elektroinstalace a vodoinstalace se neuskutečnilo. Rovněž s výstavbou nákupního střediska mohou občané počítat nejdříve v roce 1984. I když LSD Jednota má stavbu projekčně i finančně připravenu, nebyl zajištěn dodavatel.

Místní národní výbor společně s odborem školství zajišťovali výstavbu tělovýchovného zařízení místní základní školy. Dodavatel – Okresní stavební podnik Veselí nad Moravou nedodržel termín výstavby tohoto zařízení a doposud ani nezačal s přístavbou stravovacího zařízení. Situace byla pravidelně hodnocena formou kontrolních dnů, ale ani toto opatření nepomohlo stanovený harmonogram prací dodržet. Místní národní výbor navíc dosti pracně zajišťoval pozinkované plechy na krytí celého zařízení.

Podařilo se vybudovat I. etapu kulturního areálu “Šidleny”. Byl v něm již uspořádán národopisný festival, který se těšil pozornosti občanů místních i z okolních obcí.

Začalo se s výkupem pozemků pro výstavbu rodinných domků II. etapy v oblasti “Kanál”.

Stavební komise zajišťovala pomoc a rady občanům při výstavbě rodinného domku. Pro malý zájem bylo upuštěno od možnosti vyčlenění pozemků pro stavbu rodinných domků typu “Okal”.

Z plánu hlavních úkolů byly splněny:

1. Na úseku veřejného pořádku byla kontrolovaná socialistická zákonnost, zajišťovaná prevence trestné činnosti a protipožární ochrany v obci.

2. Sociální a zdravotní úsek zajišťoval hygienické podmínky veřejných prostranství, nezávadnost pitné vody, dárcovství krve, které má v naší obci velmi dobré výsledky, pečovatelskou službu. Zajišťoval sociálně právní ochranu dětí a mládeže, pozornost byla věnovaná rovněž rodinám s větším počtem dětí i rodinám disfunkčním, kde byla narušena výchova dětí.

3. Komise místního hospodářství, obchodu a služeb obyvatelstvu pravidelně hodnotila úroveň zásobování, spolupráci s LSD Jednota prováděla přes dohlížecí výbor a instruktory. Pro všechny prodávající bylo uskutečněno školení formou besedy s představiteli obce. Komise sledovala čerpání přiděleného limitu FCR, věnovala pozornost skládce pevných domovních odpadků v trati “Vývoz”. Na svých zasedáních hodnotila poskytování služeb občanům podniky Okresních průmyslových staveb a Technických služeb. Kontrolovala činnost služeb především nákladní dopravy, orbu záhumenek traktorem apod. Prostřednictvím svých členů zajišťovala plnění vypracovaného plánu “Budování parků a zeleně” v obci v rámci ochrany životního prostředí.

4. Komise pro mládež a tělesnou výchovu pracovala podle “Plánu rozvoje tělesné výchovy, sportu a branných závodů mládeže v obci”. Dosažené výsledky v daných podmínkách jsou dobré. Při této komisi pracuje zemědělský aktiv pro sledování nevyužité zemědělské půdy.

5. Na úseku finančním byla prováděna pravidelně kontrola čerpání výdajů a jejich účelné využití, kontrola plnění příjmů národního výboru, kontrola podřízených organizací po stránce hospodaření. Členové komise prováděli namátkové kontroly na všechny druhy hospodaření podřízených organizací, zacházení se svěřeným majetkem i inventarizace svěřeného majetku.

Sbor pro občanské záležitosti

Činnost sboru pro občanské záležitosti v roce 1982 byla dobrá. Členové se zaměřili především na přípravu a zabezpečení občanských obřadů, jejich ideové, kulturní a estetické úrovně. Snažili se do své činnosti zapojit více mladých lidí a navázat spolupráci s dalšími složkami Národní fronty.

Ve sboru pracuje 8 členů, dále spolupracují: smuteční řečník, recitátorka, varhanice, fotograf, ženský pěvecký soubor, studentky středních škol a učilišť, děti základní a mateřské školy.

Významným pomocníkem sboru jsou některé složky NF, zejména členky Českého svazu žen. S kytičkou vítají maminky s dětmi před budovou národního výboru při vítání dětí, předávají dárky jubilantům. Tradičně dobrá spolupráce je se školami a Klubem národního výboru. Dechovka mladých koncertuje při předávání občanských průkazů, Klub připravuje program na besedu s důchodci a společenský večer pro 50-leté občany a rodáky. JZD Rozvoj pomáhá při zajišťování květin.

Mimo tradiční akce – vítání dětí, sňatky, předávání občanských průkazů, zasílání blahopřání k životním jubileím a významným dnům, slaví zlaté svatby besedují s rodiči budoucích prvňáčků, zapojují se do akce Hovory s mládeží. Členové se podílejí na organizaci setkání 50-letých občanů a rodáků, besedy s důchodci, setkání výborných žáků a pionýrů s představiteli obce před ukončením školní docházky. Nezapomínají ani na občany žijící v domovech důchodců, vítají nové občany obce, provádějí besedy s branci. V životě člověka přicházejí i události smutné. I když stále převládají obřady církevní, vypravují se i pohřby občanské.

Povzbuzením a oceněním práce členů sboru bylo udělení čestného uznání u příležitosti pořádání Dne sborů v Hodoníně.

Obyvatelstvo

Naše obec měla k 31.12.1982 1.765 občanů, z toho 903 žen. Mimo toho přechodně bydlících 5, z toho 2 ženy.

 

Počet obyvatel k 1.1.1982

1 747

žen 888

Počet živě narozených

35

17

Počet zemřelých

16

6

Počet přistěhovaných - v rámci okresu

42

22

Počet přistěhovaných - z jiných okresů

7

5

Počet vystěhovaných - v rámci okresu

36

15

Počet vystěhovaných do jiných okresů

14

8

 

Sňatky

Na místním národním výboru v Miloticích bylo uzavřeno 18 sňatků, mimo obec 10. V roce 1982 se v obřadní síni MNV konaly 2 zlaté svatby: 6. června 1982 manželů Jana a Marie Bělíkových a 28 srpna 1982 manželů Václava a Marie Dobešových.

Nehoda

Velmi smutná nehoda se stala dne 15.8.1982 na silnici za Miloticemi. Dvě 16letá děvčata Zlatava Neduchalová a Radmila Sedlářová jela v autě na dožínky do Kyjova. Při havárii se vozidlo vzňalo a obě děvčata uhořela. Zlatava Neduchalová zemřela na místě nehody, Radmila Sedlářová zemřela druhého dne 16.8.1982 v kyjovské nemocnici.

Rozpočet MNV na rok 1982

 

Příjmy

Školství

286 000

Zemědělská daň

55 000

Ostatní daně

58 000

Doplňkové příjmy

53 000

Subvence

1 217 000

Úhrn rozpoč. příjmů

1 669 000

 

Vydání

Školství

1 557 000

Kultura

21 000

Vnitřní správa

34 000

Práce a soc. věci

10 000

Místní hospodářství

47 000

Úhrn výdajů

1 669 000Služby

Úsek služeb poskytovaných občanům Milotic je na dobré úrovni. Všechny provozovny v domě služeb – sběrna prádla a šatstva, holičství a kadeřnictví, mandl, sběrna pro opravy elektrických spotřebičů jsou plně využívány. Spokojenost je i s odvozem smetí a pevných domovních odpadků prováděnou Technickými službami města Kyjova. Občanům je poskytovaná služba nákladní dopravy, jsou tím vyřešeny problémy se zajišťováním odvozu materiálu jednotlivcům.

Prodejny

O zásobování místních občanů potravinami se starají dvě prodejny – samoobsluha s vedoucí s. Miléřovou a prodejna Jednoty, která je rozšířena o sortiment průmyslového zboží – vedoucí Jaroslav Fišman. Zásobování základními druhy potravin je dobré. Stále se ještě objevuje nedostatkové zboží jako čočka, kakao, sirupy, pudink, tvrdé sýry apod. Stejné nedostatky se projevují i v prodejně masa. Objednávky zboží nebývají plně pokryty ani u čerstvého masa, uzenin, ale i u konzerv. I některé zboží průmyslové je nedostatkové – pánská a dámská kola, nádobí, porcelán, prací prostředky apod.

Prodejna obuvi je celkem dobře zásobena. Sortiment zboží není tak široký jako ve městě, ale občané jsou s ní spokojeni.

Provozovna Pohostinství na návsi také vyvařuje. Strávníci si libují, s úpravou jídla jsou spokojeni. Stálým nedostatkem jsou malé skladovací prostory.

Obchodní síť v obci není dostačující. Snad se občané přece jen dočkají nákupního střediska, jehož stavba se stále oddaluje. Tím by byly stávající problémy vyřešeny.

Zdravotnictví

Lékaři a zdravotní sestry zdejšího zdravotního střediska pečují o občany místní, ale i ze sousedních Vacenovic a Skoronic. V roce 1982 působil zde obvodní lékař MUDr. Zukal, zubní lékař MUDr. J. Chleborád a dětský lékař Mudr. E. Řezáč. Dětský lékař i zubní provádějí pravidelné preventivní prohlídky žáků na školách. Tradičně dobrá je i spolupráce s místní organizací ČSČK a Českého svazu žen.

 


Kultura


Základním článkem řízení a organizování kulturního života naší obce je Jednotný plán kulturně výchovné činnosti, který je platným nástrojem koordinace kulturně výchovné práce. Při jeho tvorbě se vychází z konkrétních možností a potřeb rozvoje všech oblastí kulturního a společenského života.

Stejně jako v minulých létech, tak i v roce 1982 se při sestavování Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti vycházelo z nezbytného sladění kulturně výchovné činnosti a celospolečenských úkolů. Největší důraz byl kladen na přípravu a zajištění oslav státních svátků a významných výročí roku 1982. V hodnocení činnosti roku 1982 byly dále zahrnuty úseky politickovýchovné činnosti a mimoškolního vzdělávání, práce s dětmi a mládeží, zájmová umělecká činnost i ostatní kulturní a společenské akce.

Mimoškolní výchova a vzdělávání

V rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání byly uspořádány “Hovory s mládeží”. Jarní “Hovory” probíhaly na téma “Co víš o SSSR”. Doplněny byly informacemi funkcionářů MNV týkající se života obce, zprávou o akcích volebního programu. Kvízové soutěže se zúčastnila 3 družstva. Soutěžící byli odměněni věcnými cenami. V porotě zasedli zástupci složek Národní fronty. Akce se zdařila, zúčastnilo se jí kolem 50 osob. Podzimní “Hovory” proběhly rovněž úspěšně. Hodnotná přednáška pplk. Dittmara k 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 60. výročí vzniku Sovětského svazu mládež upoutala a kvízová soutěž pobavila. Program byl doplněn diskusním příspěvkem člena rady MNV o perspektivách mladých lidí v Miloticích. Všichni soutěžící byli odměněni knihami, vítězné družstvo navíc ruskými “matrjoškami”. I když tentokrát byly “Hovory” bez hudby, na návštěvnosti to znát nebylo.

Největší podíl na mimoškolní výchově a vzdělávání v roce 1982 měl hudební kurs dechových nástrojů. Počet účastníků kurzu dosáhl čísla 46. I přes velký věkový rozdíl a přes rozdílnou herní vyspělost jednotlivých frekventantů byl vykonán velký kus práce. Dík zaslouží lektoři kurzu Josef Krist a B. Zbořil. Kurs probíhal podle stanoveného časového rozvrhu, mimo to však uskutečnil četná vystoupení, čímž obohatil kulturní akce pořádané v obci. Podíleli se na programu oslav MDŽ i oslav výročí okresních novin “Slovácko” v Hodoníně. Zúčastnili se národopisných slavností “Podluží v písni a tanci” i přehlídky dětských a mládežnických dechovek ve Vacenovicích. Vystupovali na slavnostech ve Strážnici, při akci “Na veselském rynečku” ve Veselí. Hráli ve sklárně v Květné, uvítali delegaci sovětských turistů na zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství” v Miloticích. Tato úspěšná činnost mladých hudebníků vyvrcholila 3. prosince přehrávkou všech účastníků hudebního kursu. Kurs byl znovu částečně doplněn, v budoucnu bude moci doplnit obě dechové hudby Klubu NV. Je nesporné, že výukové metody používané vyučujícími jsou velmi správné. Ve skupině hrají hudebníci s rozdílným stupněm znalostí, při čemž ti méně zdatní mohou přejímat styl hry od dospělejších a tím se rychleji učit.

Do rámce mimoškolního vzdělávání a výchovy patří přednášková činnost, besedy a výstavy. Na tomto úseku nemůžeme být s výsledky spokojeni. Byly uskutečněny 2 přednášky u příležitosti oslav významných výročí. Odbornou přednášku uspořádal Svazarm, TJ Družstevník, Český zahrádkářský svaz a základní škola pro vycházející žáky. V roce 1982 byly uspořádány výstavy vína, ovoce, okrasných květin. Vystavené exponáty doplňovaly rukodělné práce – výšivky, práce ze dřeva i malované talíře. Na uspořádání těchto výstav se podíleli členové Českého zahrádkářského svazu, Českého svazu žen ve spolupráci s Klubem NV. O výstavy projevili občané velký zájem.

Činnost souborů Klubu NV

Zájmová umělecká činnost byla realizována soubory Klubu NV.

Divadelní soubor založený v roce 1955 je v současné době 20-členný, vede jej Josef Lévek. V roce 1982 nastudoval soubor divadelní hru “Paní Mariánka, matka pluku”. Premiéru měla v březnu v režii F. Stříteckého. Další úspěšné reprízy se uskutečnily v Kostelci, Skoronicích, Ratíškovicích. Soubor pracoval velmi zodpovědně.

Estrádní soubor pracuje od roku 1962, má kolem deseti členů. Vedoucím souboru je Karel Kopřiva. Tento soubor se podílí spolu s dechovými soubory Klubu NV na všech akcích až se jedná o oslavy Mezinárodního dne žen, Mezinárodního dne dětí, oslav padesátníků, besed s důchodci i folklorních pořadů. Často realizují celý program. Zvlášť úspěšní byli v pořadu “Zpívá celá rodina”. Potlesk a spokojenost 500 diváků jim byla tou nejhezčí odměnou. Úroveň pořadu vysoce hodnotila i porota složená z profesionálních kulturních pracovníků s hudebním skladatelem Milošem Machkem z brněnského rozhlasu v čele. Zkrátka bez dvojice Dobešová – Kopřiva se neobejde žádná akce.

Slovácký krúžek pracuje již od roku 1957, je 30-členný vede jej Kreml St. Členové tohoto souboru se účastní téměř všech pořádaných akcí Klubem NV. Pravidelně se schází pod vedením uměleckých vedoucích Marie Kristové a Lad. Šťastné. V uplynulém roce nacvičili “Moravskou besedu” i různé příležitostné tance a zvyky. Se svým programem vystoupili ve Slavkově, na oslavě MDŽ v Kostelci, na strážnických slavnostech, na národopisném festivalu v Miloticích, na valašské folklorní slavnosti v Rožnově i při slováckých hodech s věncem v Miloticích.

Při hodnocení národopisného festivalu konaném v Miloticích byly vzneseny připomínky, které je třeba zvážit. Týkaly se ozvučení hlediště. Situaci v příštích létech je třeba řešit tak, aby vynikala hra cimbálových muzik, zpěv souborů a jednotlivců. Je třeba dobudovat osvětlení pro večerní pořady i dokončení celého areálu podle projektu.

V září proběhla pro slovácký krúžek významná kulturní událost. Touto bylo vystoupení v rámci kulturního léta “Strážnice 1982”. Za zcela nových scénických podmínek dokázal náš soubor vyzrálost projevu nejen v písních, tancích, ale také ve scénkách hraných přímo ve skanzenu. Pořadem “Vinobraní”, který předvedl náš slovácký krúžek, bylo ukončeno kulturní léto Strážnice 1982. Pochvalná slova na toto vystoupení bylo možno číst i na stránkách okresních novin Slovácko. Na úspěších slováckého krúžku se podílela i dechová kapela Klubu NV vedena dr. G. Janíkem.

Během roku 1982 bylo uspořádáno 29 akcí společenské zábavy. Byly to převážně plesy, diskotéky i taneční zábavy pořádané jednotlivými složkami Národní fronty. Celkem se jich zúčastnilo přes 13.000 lidí. K tanci i poslechu hrály dechové hudby, big – beatové skupiny a reprodukovaná hudba. Kulturní úroveň byla rozdílná a dá se říct, že ji hodně ovlivňovala úroveň hrané hudby a rovněž pořadatelská služba.

Činnost agitačního kolektivu

Plán agitace a propagace byl splněn. Činnost agitačního kolektivu byla řízena radou NV a Národní frontou. Osobní agitace byla prováděna ke všem významným politickým událostem, výročím i veřejným schůzím. Do místního rozhlasu byly zařazovány relace. Rovněž byla zajišťována výměna propagačního materiálu ve vývěskách na návsi a u budovy MNV.

Základní škola

Práce školy se ve školním roce 1981-82 řídila závěry XVI. sjezdu KSČ, které jsou obsaženy v “Hlavních úkolech škol a výchovných zařízení okresu Hodonín” pro léta 1981-85 a pedagogicko-organizačních směrnicích ministerstva školství, závěry 14. a 15. zasedání ÚV Komunistické strany Československa k dalšímu zvýšení úrovně a účinnosti politickovýchovné a ideologické práce. Jde zejména o kádrové a materiální zabezpečení výuky v 6. a 7. ročníku základní školy, upevňování a zkvalitňování jednoty ideově politické, odborné, pracovní a polytechnické a mravní výchovy žáků, usměrňování profesionální orientace žáků, plnění náboru do vojenských škol.

Významným podnětem pro výchovnou práci školy byly oslavy 64. výročí VŘSR, 34. výročí Února, 37. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou.

Při plnění jednotlivých hlavních úkolů bylo dosaženo dalšího zkvalitnění výchovné činnosti učitelů. Zvýšená pozornost byla věnovaná především kádrovému a materiálnímu zabezpečení zavádění nové československé výchovně vzdělávací soustavy v 1. – 8. ročníku základní školy.

V roce 1981-82 se učilo v 6. ročníku podle nového pojetí. Na škole vyučovali: V 1.A s. L. Fridrichová, 1.B s. Jiř. Prágrová, 2. tř. s. And. Šánová, 3. tř. s. K. Fiala, 4. tř. s. Soňa Březinová. Třídními v 5.A byla s. Marcela Sojková, v 5.B s. Rybová Elvíra, v 6.A s. Kuča Jan, v 6.B s. Svat. Ježková, v 7.A s. Jana Pavloušková, v 7.B s. Mir. Smejkalová, v 7.C s. Andrej Miščík, v 8.A s. Marie Hladilová, v 8.B s. Marcela Domanská, v 9. tř. Jarmila Sedlaříková. Dále na škole působili – Jar. Ježek, ředitel školy, s. Luža Jan, zástupce ředitele, s. Andrýsková Milena, Butorová Irena, Budík Josef a vychovatelka Křížová Věra.

Od 1.9.1981 nastoupila na školu Milena Andrýsková, absolventka gymnázia, Budík Josef ze školy v Archlebově, Fiala Karel s aprobací pro 1. stupeň a křížová Věra, ředitelka dětského domova ve Vřesovicích. Pracovní poměr však ukončila, místo ní nastoupila s. Kočišová Marie, důchodkyně z Vracova.

V chování žáků se závažnější přestupky vyskytují jen ojediněle, 2. stupněm a 3. stupněm z chování byly klasifikovány 2 žákyně za hrubé porušení školního řádu. Zůstávají však ještě nedořešené výchovné problémy v péči o socialistický majetek, školní prostředí, udržování pořádku a čistoty, chování žáků v dopravních prostředcích atd.

Ke konci roku bylo nedostatečnou známkou hodnoceno 10 žáků – 2,4%. Vyznamenání na konci školního roku obdrželo 51 žák – 16,8%. Procento přihlášených žáků do náboženství se dále snížilo na 30,5%.

Na škole byly zavedeny kroužky – pěvecký, recitační, střelecký, radistický a světonázorový. Školní družinu navštěvovalo 28 dětí zaměstnaných matek.

Učitelé se podílí na politickém a kulturním životě obce. Pracují jako poslanci NV, jsou členy komisí a různých organizací Národní fronty.

Pionýrská organizace

Pionýrská organizace se zaměřila ve své práci na významná výročí roku 1982. Pokračovali ve hře “Vždy připraven” i v soutěži “O partyzánský samopal”. Uzavřeli závazek na počest III. sjezdu SSM. V rámci závazku nasbírali 53 t železného šrotu, odpracovali 20.565 brigádnických hodin, na Fond solidarity odeslali 2.105 Kčs. Na celookresním setkání pionýrů byla naše pionýrská skupina odměněna stuhou na skupinovou vlajku za výsledky v celostátní hře “P – 60”. V prosinci 1981 byl kolektivu pionýrských pracovníků za dobré výsledky udělen titul “Vzorný kolektiv pionýrských pracovníků za dobré výsledky v práci s pionýry. Na škole pracovalo 386 pionýrů, předsedkyni skupinové rady zastávala Marie Nemčeková.

Tělocvična

V rámci modernizace školy se pokračovalo s výstavbou tělocvičny a dílen. Ke konci roku byla dokončena hrubá stavba obvodového zdiva, byla postavena část vnitřních příček. Stavba zůstala nezastřešena. V součinnosti MNV s rodičovským sdružením byly na soboty organizovány brigády rodičů. Stavební středisko Kyjov, které stavbu provádí, má velký nedostatek pracovních sil, proto byly 16.7.1982 práce na stavbě zastaveny.

Mateřská škola

Děti předškolního věku navštěvují mateřskou školu, která je umístěná ve dvou budovách. Nejmladší děti a děti rok před školní docházkou navštěvují třídy v nové budově, ředitelkou je zde s. L. Jestřábová. Děti středního předškolního věku chodí do staré budovy mateřské školy, zde je ředitelkou s. L. Slováčková.

Výchovná práce se zaměřovala na prohlubování mravní výchovy, zlepšení práce na úseku pracovní výchovy. Děti pravidelně 1x za měsíc jezdí autobusem na filmová představení. Sledují výběr nejúspěšnějších pohádek. Pravidelně se zúčastňují akcí Sboru pro občanské záležitosti při vítání dětí do života. V roce 1982 uspořádali zaměstnanci mateřské školy sportovní odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí.

Nová budova mateřské školy se stále vybavuje. Koncem května Okresní stavební podnik v Hodoníně provedl obložení tříd dřevem. Byly pořízeny koberce do heren, gumolit se velmi rychle poškozoval.

Knihovna

Místní lidovou knihovnu v obci vede s. Valíčková. Za rok 1982 bylo vypůjčeno 5.530 knih a 1.081 časopisů. Přibylo 253 nových knih. Místní knihovna odebírá 21 časopisů. V knihovně je přihlášeno celkem 180 čtenářů. Pro návštěvníky knihovny byly uspořádány 4 besedy, zúčastnilo se jich 108 žáků. Bylo uspořádáno 89 výstavek, 56 nástěnek a relace. Do nových knih byly zavedeny nové knižní lístky, na kterých si čtenář může přečíst stručný obsah knihy.

Zámek

Státní zámek Milotice navštívilo v roce 1982 celkem 18.466 návštěvníků, z toho 1.420 cizinců. Návštěvnost v porovnání s rokem 1981 podstatně klesla (v roce 1981 činila 32.844). Situaci způsobila omezení provozu v hlavní sezóně z důvodů filmování. Ve dnech 7. června až 15. července 1982 Filmové studio Gottwaldov zde natáčelo pohádku Za humny je drak. Ve dnech 27.8. – 12.9. Československá televize Bratislava spolu s italským štábem natáčela televizní film Šejk z Arábie. Dne 2.11. Slovenská lidová tvorba natáčela scény z filmu Na konci je dálnice. Vzhledem k tomu, že v době filmování byl objekt pro veřejnost uzavřen, nemohly být pořádány ani další společenské akce.

Správa zámku věnuje soustavnou pozornost průvodcovské činnosti hlavně u sezónních průvodkyň. Jejich činnost lze hodnotit velmi dobře. Svědčí o tom i pochvalné zápisy v pamětní knize zámku. Průvodcovská trasa se slovním doprovodem trvá 40 až 45 minut. Trasa je náročná především z hlediska zajištění bezpečnosti proti krádeži během prohlídky. Místnosti jsou stále v přítmí a navíc velmi malé a průvodkyně nevidí na konec skupiny.

Na budově zámku bylo provedeno vybílení vnitřních arkád sala terreny a průjezdu do hlavní budovy zámku. Nátěrem byly konzervovány plechové střechy pod konírnou a plechové okapy na hlavní budově zámku. Konzervovány byly rovněž dřevěné konstrukce v celé budově zámku a přízámčí proti plísni i protipožárním postřikem.

V údržbě objektu bylo dosaženo mimořádného úspěchu v tom směru, že při úpravách zámku na filmování Filmovým studiem Gottwaldov bylo dohodnuto, že ve vlastní režii opraví část zámku – omítky v zahradní části balustrády a hlavního schodiště do sálu předků. Práce byly provedeny a lze je hodnotit částkou kolem 60.000 Kčs.

Správa státního zámku Milotice hodnotí sezónu roku 1982 jako velmi úspěšnou, vzhledem k třem filmovým natáčením v areálu zámku, které přinesly nejen ekonomickou hodnotu pro památkovou péči, ale velkou měrou se tato natáčení podílela na další vhodné propagaci objektu v různých sdělovacích prostředcích.
 


Národní fronta


Činnost všech organizací sdružených v Národní frontě směřovala k plnění plánu, každá ve svém oboru působení i k plnění úkolů vytýčených Jednotným plánem kulturně výchovné činnosti.

Na svých členských i výborových schůzích se zabývali přípravou i hodnocením pořádaných akcí oslav významných výročí, kulturní i zájmové činnosti. Členové výboru Národní fronty spolupracovali s MO Komunistické strany Československa i místním národním výborem. O činnosti jednotlivých společenských organizací pojednává následující zápis.

Komunistická strana Československa

VO Komunistické strany Československa jako vedoucí složka Národní fronty koordinovala činnost společenských organizací sdružených v Národní frontě ve smyslu směrnic strany. Její členové pracují na úseku politickém, kulturně výchovném i odborném.

Činnost VO KSČ řídí sedmičlenný výbor. Funkci předsedy zastává Jaromír Šána, místopředsedy Josef Lunga, jednatele Jaroslav Ježek. Scházejí se 2x měsíčně na výborových a jednou měsíčně na členských schůzích.

Zabývají se přípravou oslav významných výročí, plněním volebního programu, úrovní a stavem politické agitace, plněním úkolů státního plánu jednotného zemědělského družstva, zajišťováním žňových prací, kontrolou Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti a v neposlední řadě věnují velkou pozornost mladé generaci Socialistickému svazu mládeže. Připravují rovněž veřejné schůze pro široký okruh občanů.

Československá strana lidová

Místní organizace Československé strany lidové uspořádala v roce 1982 pět členských schůzí, kterých se zúčastnili zástupci okresního výboru ČSL. Ve svých referátech se zabývali vnitrostranickou situací, rozbírali úkoly stanovené III. sjezdem ČSL.

Členové místní organizace pracují jako poslanci místního národního výboru a Národní fronty. Výbor místní organizace se sešel 9x – zabývali se přípravou členských schůzí, řešili úkoly stanovené OV ČSL i plněním plánu vlastní organizace. Patří k nim stálá údržba hřbitova, úprava květinových záhonků, prořezávání okrasných keřů, v létě kosení trávy – odpracovali zde 248 brigádnických hodin. Při opravě kostela, na úpravě areálu u Šidlen, na úpravě předzahrádek odpracovali dalších 1.850 hodin. Členové organizace pracují v divadelním souboru, národopisném souboru.

Socialistický svaz mládeže

Socialistickému svazu mládeže se podařilo v roce 1982 rozšířit členskou základnu o 2 členy. Schůze výboru se konaly každých 14 dnů, členské probíhaly vždy po 6 týdnech. Svazáci uspořádali v uplynulém roce několik politickovýchovných školení pro vlastní členy. V oblasti kultury uskutečnili 3 taneční zábavy, pro žáky končící ZDŠ zábavný večer na požární zbrojnici.

V hojném počtu se zúčastnili veřejných schůzí KSČ, MNV, samozřejmá byla i účast většiny členů v prvomájovém průvodu. Zúčastňovali se brigád na výstavbě kanalizace a kulturního areálu u Šidlen. Snažili se upravit vlastní klubovnu – každý člen odpracoval 10 hodin. V následujícím roce se budou snažit rozšířit svou práci o další oblasti, ale především zapojit do ní všechny členy.

Český svaz žen

Český svaz žen tvoří v obci společensky velmi čilou organizaci. Její členky najdeme při všech příležitostech veřejného dění. Organizace v roce 1982 uspořádala 4 členské a 9 výborových schůzí. Na nich sledují především významné politické události, účastní se všech veřejných oslav a akcí.

Z členské schůze konané dne 17.3.1982 byla odeslána rezoluce Mírové radě s 520 podpisy občanů proti výrobě neutronové bomby povolené prezidentem USA Reaganem.

Členky Českého svazu žen dobře spolupracují se Sborem, pracují jako poslankyně MNV i v jeho komisích. Zvláště čile vystupují v soutěžích pořádaných v rámci “Hovorů s mládeží”. I ve veřejném životě obce uplatňují členky iniciativní zájem o spoluobčany. Pomáhají při všech akcích Sboru pro občanské záležitosti – vítání do života, svatbách, blahopřejí jubilantům apod.

V kulturní činnosti využívala organizace spolupráce s jinými zájmovými organizacemi, v nichž jsou ženy současně členkami. Společně s Dohlížecím výborem uspořádaly ples s vlastním bufetem a tombolou. V letních měsících uspořádaly členky 2 rekreační zájezdy – do Lednice a na Vranovskou přehradu, druhý do Dunajské Stredy. Dvě mladé členky se zúčastnily soutěže “Malovaný džbánek” pořádané OV ČSŽ v Hodoníně. Jedna z nich se umístila na 2. místě a postoupila do okresního kola. Pravidelně se zúčastňují i soutěže recitační.

V rámci oslav Velké říjnové revoluce se zúčastnily štafety. Každá organizace ČSŽ předávala v Dubňanech vyšitou stuhu ke zdravici. V prosinci opět zorganizovaly oblíbenou akci “Zpívá celá rodina”. Při různých akcích členky organizace konají pořadatelskou službu.

Brigádnické hodiny si povětšině odpracovávají na údržbě parčíků, které si vzaly na starost. V roce 1982 odpracovaly 3.000 brigádnických hodin. Nasbíraly 168 kg bezinek, 30 kg šípků, 1.768 kg papíru a textilu.

Svazarm

Organizace Svazarmu na své výroční schůzi v hodnocení své činnosti uvedla, že má 79 členů, kteří pracují v 4 zájmových kroužcích a to:

1. motoristickém 38 členů
2. kynologickém 23 členů
3. radistickém 10 členů
4. střeleckém 8 členů

Mimo účasti na všech veřejných akcích pořádaných Národní frontou v roce 1982 uspořádali: v lednu a únoru školení řidičů motorových vozidel v počtu 170 osob, 30.5.1982 spolu s Dohlížecím výborem dětské odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí, na němž si děti zastřílely ze vzduchovek, radisti jim předvedli “honbu na lišku”, kynologové seznámili děti i dospělé, co všechno je možno se psy provádět, střelecký kroužek uspořádal v dubnu na zdejší střelnici 1. kolo okresní střelecké ligy, 2. kolo se uskutečnilo koncem května a 3. a 4. v červenci. Naši obsadili 6. místo. V červnu milotičtí radisté v okresním kole obsadili 1. místo. Úspěšní byli také členové kynologického kroužku ve Strážnici na celostátní výstavě psů. Jejich práce byla kladně hodnocena.

Členové organizace byli úspěšní také ve veřejně prospěšné práci. Svůj závazek v počtu brigádnických hodin značně překročili.

Oddíl kopané

V roce 1982 byl v činnosti pouze oddíl kopané, který již po několik let drží krok s vyspělými fotbalovými oddíly jako jsou Kyjov, Ratíškovice, Hodonín, Dubňany, Vacenovice, Vracov. Základem pro dobrou práci oddílu je důsledná péče o mládež. Naše tělovýchovná jednota má 2 mužstva žáků – mladší a starší žáci a mužstvo dorostu. Předpokladem dobré reprezentace v krajské soutěži, kde hraje 1. mužstvo dospělých, je pravidelná činnost záložního B mužstva.

Oddíl má celkem 5 mužstev – 1. mužstvo hraje krajskou soutěž I.B třídu a ostatní mužstva hrají soutěže v rámci okresu. Oddíl kopané je držitelem odznaku “Vzorný oddíl III. stupně.

V mimosportovní činnosti se sportovci zaměřují na výstavbu nových kabin pod tribunou a údržbu sportovního areálu. V brigádnické činnosti se členové jednoty zapojili do budování akcí “Z” v obci a pomoci JZD Rozvoj na základě uzavřené oboustranné dohody o spolupráci.

Československý Červený kříž

Místní organizace Československého červeného kříže splývá svojí činností téměř se všemi organizacemi Národní fronty, neboť jeho členové jsou vesměs současně i členy jiných společenských organizací.

Počet členů organizace se během roku nezměnil. Poděkování zaslouží především členové, kteří pravidelně a již po několik let pravidelně darují krev. Z bohaté činnosti členů organizace lze jmenovat: vysílání hlídek k sportovním utkáním, společenským zábavám, ale také hlídky ke žňovým a jiným polním pracím. Pro svoji činnost v příštích letech vychovává již mládež ve škole pořádáním různých zdravotnických soutěží.

Svaz požární ochrany

ZO Svazu požární ochrany má 55 členů. Během roku 1982 se sešli na 1 výroční, 5 členských a 5 výborových schůzích s 80% účastí. Získali 14 mladých členů, s kterými se zúčastnili několika soutěží, umístili se na čestných místech.

Během roku k požáru nedošlo, jen na kulturním domě k zahoření uhlí. Dvakrát zazněla znělka při námětových cvičeních na farmu JZD a objekty areálu zámku, dále při námětovém cvičení – provedení OIPO na objekty Agrotechniky Vlkoš

Pro bezpečnost v obci bylo provedeno 400 preventivních prohlídek v soukromých bytech, 15 prohlídek ve školách a obchodech a předběžnou prověrku na zabezpečení žní. Pro obyvatele obce uspořádali přednášku. Členové organizace věnují pozornost mládeži. U pionýrů místní školy prověřili jejich znalosti testy. Provedli jedno školení pro preventisty i s promítnutím filmu.

Na akcích “Z” odpracovali 250 brigádnických hodin, na zvelebení obce 300 hodin. Na počátku roku uspořádali společenský ples, na kterém jim vyhrávala vyškovská kapela.

Svaz československo-sovětského přátelství

Místní organizace SČSP se v roce 1982 zaměřila především na výchovu svých členů i spoluobčanů tak, aby sílící socialistické uvědomění a upevňování internacionálních vztahů se Sovětským svazem měly podobu v aktivní práci pro naši společnost.

Organizace v počtu 88 členů přispěla svojí dobrou a obětavou prací k plnění plánu v zájmové a výchovné činnosti. Projevem její aktivní činnosti jsou i výsledky v objasňování úlohy SSSR v boji za světový mír a rozvíjení upřímných bratrských vztahů mezi naším a sovětským lidem.

Hned v lednu se konala beseda o Sovětském svazu a v únoru další o Leningradu. Mladí členové se pravidelně zúčastňují soutěží v rámci Hovorů s mládeží. Pozadu nezůstali ani v účasti v soutěži vyhlášené OV SČSP o vzornou nástěnku na téma “Mírové úsilí SSSR”.

14. října přivítali v Miloticích 32 sovětských turistů. 19. až 24. října se uskutečnily soukromé návštěvy sovětských občanů u jednotlivých členů SČSP. V rámci akcí u příležitosti Měsíce československo-sovětského přátelství byl uspořádán lampionový průvod obcí, beseda u samovaru, výstavka sovětských knih a časopisů, relace. Se sovětskými přáteli si dopisuje 5 členů organizace a 62 pionýrů zdejší školy.

Zahrádkáři

Český zahrádkářský svaz – místní organizace v Miloticích si v roce 1982 vytýčila jako hlavní úkol – využití každé plochy půdy pro samozásobení ovocem a zeleninou a přebytky nabídnout výkupním organizacím.

Hned zjara zorganizovali přednášku pro své členy. Profesor střední zemědělské školy Brych hovořil o vysazování ovocných stromů, provádění výchovného řezu, u plodících stromů pak odborný průklest, chemické ošetření.

V roce 1982 odprodali členové pro veřejné zásobování Slováckým konzervárnám v Dubňanech: 40 t okurek nakladaček, 1.116 kg rybízu, 3.574 kg třešní, 92 kg angreštu, 1.125 kg rajčat a množství česneku. Tímto také plní členové organizace důležitý úkol – zajištění výživy obyvatel.

Na výroční schůzi hospodář organizace uvedl, jak je postaráno o zásobení členů umělými hnojivy, chemikáliemi k postřiku stromů, sadbovými brambory a sazenicemi vinné révy. Přítomný delegát okresní organizace s. Bureš udělil zasloužilým členům čestná uznání a knižní odměny k životním jubileím. Dále pak předal 3 členům, kteří vystavovali ovoce na okresní výstavě medaile a diplomy: F. Bábíkovi zlatou medaili a diplom, F. Grufíkovi stříbrnou a O. Haunerovi bronzovou, obě doplněné diplomy. Čestné uznání 9 členů místní organizace. Za aktivní pomoc při výstavbě areálu Šidleny převzalo knižní odměnu 15 členů.

 


 

Závěr

Jak jsem již v úvodu uvedla, vyznačuje se vstup do nového roku zpravidla bilancováním roku uplynulého a vytýčením úkolů pro rok nastávající. Přes celou řadu potíží, které se v uplynulém roce vyskytly, lze bez nadsázky konstatovat, že rok 1982 byl pro naši obec rokem úspěšným.

Činnost místního národního výboru zasahuje prakticky do všech oblastí společenského dění v obci, a proto cílem všech funkcionářů bylo dosáhnout maximálních výsledků pro spokojenost občanů celé vesnice.

V roce 1982 jako i v létech předcházejících pokračovala aktivita našich občanů, poslanců, složek Národní fronty. Svědčí o tom i výsledky, kterých bylo dosaženo při naplňování volebního programu za uplynulý rok. Za všechny úspěchy, kterých bylo v roce 1982 dosaženo, patří poděkování všem občanům.

Zabezpečování potřebného rozvoje a tvorby zdrojů, další rozvoj obce v nynějších podmínkách vyžaduje vynaložení ještě většího úsilí a kvalitnější práce. To se týká všech oblastí veřejného života, každého z nás.

Plán investičních prací byl převážně splněn. Za to patří poděkování těm, kteří se na společné práci pro společný zájem podíleli. Nebyly zajisté dokončeny všechny plánované akce, vyskytly se četné potíže a problémy, které bude třeba řešit v příštím roce, nicméně však to dobré a pozitivní převažuje.
 

 

další rok