Obsah

2001

Obecní úřad


Obec čekala v letošním roce spousta práce. Největším úkolem bylo zajistit a důstojně připravit oslavy 660 let od první písemné zmínky o naší obci. V čele Obecního úřadu stojí již 3. rokem starostka Mgr. Alena Presová.

Důležité aktivity Obecního úřadu

- byl dokončen a zkolaudován most v lokalitě “Záhumní”
- v polovině roku zahájeny přípravy ke komplexní pozemkové úpravě v naší obci
- proběhla rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu, kdy byla dána nová podlaha, nové topení a odstraněna stará vzduchotechnika a další drobné práce
- pokračuje výstavba kanalizace v obci
- je zahájena příprava projektu “úprava návsi” a komunikace
- zahájena výstavba garáží u mateřské školy

Obecní úřad vydává podlouhlé pohlednice – letecký pohled. Od 1. dubna vysílá “infokanál” pravidelně zpravodajství Kyjovské kabelové televize. Měsíční poplatek za kabelovou televizi byl zvýšen, ale nabídka je obohacena o vysílání programů Hallmark, Eurosport a Discovery.

V obci a okolí se objevily nové cykloturistické značky. Značení je součástí dlouhodobého projektu “Moravské vinařské stezky”. V sobotu 21. dubna byla ve Vlkoši “Pod búdama” slavnostně otevřena další část těchto stezek. Starostka připravila na čestném nádvoří zámku malý kulturní program s pohoštěním, protože zámek se stal třetí zastávkou cyklistů, kteří z Vlkoše do Čejkovic tuto stezku projížděli, a tím ji slavnostně otevírali. Za naši obec byl jediným účastníkem, který dlouhou padesátikilometrovou trasu (25 tam a 25 zpět) projel na kole, pan Emil Pavloušek ze mlýna.

Starostka v krásném teplém červnovém dnu poprvé oddávala pod širým nebem, a to v zámecké zahradě pod staletými stromy. Snoubenci však bohužel nebyli místní občané.

Obecní úřad stanovil závaznou vyhláškou poplatek za svoz komunálního odpadu – popelnic – 250 Kč za osobu a rok. Je to pro některé domácnosti dost velká částka, ale obec stále více tuto potřebnou službu za odvoz odpadu z obce musí dotovat. A částky jsou to velké!

Pracovníci Obecního úřadu museli zabezpečit celorepublikovou akci k 1. březnu – sčítání lidu. V dubnu připravil Sbor pro občanské záležitosti s Obecním úřadem další pravidelné setkání našich důchodců.

Při příležitosti 660 let obce obdrželi od starostky Aleny Presové zvláštní poděkování za celoživotní práci pan Jaroslav Neduchal a pan František Střítecký. Dvě ocenění byla udělena “in memoriam”, a to panu Václavovi Šťastnému a panu Bohumilu Zbořilovi. V rámci oslav byla také vypsána soutěž “O nejpěknější předzahrádku”. Komise ocenila celkem 14 domků.

Poslední letošní akcí zastupitelstva obce bylo “Silvestrovské diskutování”. To proběhlo s občany 31. prosince před budovou Obecního úřadu od 14 do 16 hodin. Sešlo se několik desítek občanů, bilancovali a diskutovali u svařeného vína a šumajstru (jídlo – kroupy, fazole, škvarky), který sama navařila paní starostka. I když dost mrzlo, občané měli dobrou náladu a vydrželi si povídat dlouho. Všichni doufají, že se tato akce stane tradicí.

 


Počasí


Letos počasí celkem ničím nepřekvapilo. Zima mírná, i když kolem nového roku pěkně mrzlo, duben chladný. Na velikonoční pondělí hřálo první sluníčko, takže skupinky rozjařených “šlaháčů” mohly sedět i na dvorku. V květnu přišla na pár dnů velká tepla, teplota vystoupila místy až na 27°C. To se opakovalo i začátkem června.

Naopak kulturním akcím počasí moc nepřálo. V červnu módní přehlídka na zámeckém nádvoří musela být urychleně přestěhována do zámecké oranžérie. Srpnový národopisný festival nezačal také jak měl. Páteční slavnostní zahájení muselo být na kulturním domě. Déšť padal celé odpoledne, tak štáb rozhodl asi hodinu před zahájením vše přestěhovat pod střechu.

Říjen byl podle statistik údajně nejteplejším za posledních 250 let. Na hody počasí celkem přálo, ale navečer začal foukat nepříjemný vítr. V prvním prosincovém týdnu napadl první sníh.

 


Práce, podnikání a zaměstnanost


V našem okrese a vůbec v celé republice narůstá nezaměstnanost. K datu 1. června vykazuje Úřad práce v Hodoníně necelých 10.000 nezaměstnaných, což je 12,5 procenta. Proto navštívili okres 3. května zástupci parlamentního výboru pro sociální politiku. V budově Okresního úřadu proběhl seminář na téma “Zaměstnanost, sociální politika a zdravotně postižení”. V naší obci je v polovině roku evidováno 98 nezaměstnaných. Státní podpora, kterou obec dostala, umožňuje zaměstnávat 18 osob, z toho 5 žen a 13 mužů.

Jeden z důvodů podpory rozvoje podnikání je projekt Moravských vinařských stezek. Je to dlouhodobý program podpory vinařství a turistiky na jihu Moravy. Cílem je také podpora ochrany našich památek a zachování tradic, péče o přírodu, rozvoj turistiky na venkově, ale především podpora malých vinařů a jejich sklepů tím, že se zapojí do malého podnikání či rodinné turistiky.

Na návsi vyrůstá další podnikatelský dům. Hned vedle prodejny Elektro pana místostarosty Richarda Šedi buduje na bývalém domě pana Brychty prodejnu a sklad kol pan Libor Kundrata. Koncem roku je už vše hotovo, tak snad v brzké době slavnostně zahájí manželé Kundratovi prodej v novém.
 


Farní společenství


V neděli 6. ledna proběhla opět “Tříkrálová sbírka” a sedm skupinek dětí ustrojených za “tři krále” v doprovodu odpovědné osoby zpívalo dům od domu veselou koledu “My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám…” Chodili po zmrzlém sněhu v asi 6ti stupňovém mrazu a přesto to nevzdávali a vybrali celkem 39.021,60 korun. V 19 obcích, kde působí Charita Kyjov, se posbíralo 478.757,10 Kč.

Poslední květnovou neděli přistoupilo 18 dětí ke svému prvnímu svatému přijímání. V letních měsících se uskutečnily poutě do Žarošic, na svatý Hostýn a Velehrad. Do konce roku se vydávaly přihlášky ke svátosti biřmování, která bude v naší farnosti v roce 2002 a koná se asi jedenkrát za 5 let.

Hodová nedělní bohoslužba byla slavnostní za účasti představenstva kláštera Dominikánů v Uherském Brodu. Náboženství v letošním roce vyučuje katechetka ing. Marie Lungová a páter Mgr. Jozef Chovanec.

Farní úřad Milotice a Th. Mgr. P. Jozef Chovanec vydali brožurku “P. Vincenc Janalík, administrátor milotické farnosti v letech 1827-1855”. Cituji: “Stránky této brožurky chtějí připomenout, jak byl P. Vincenc Janalík obětavý pro svou milotickou farnost, ke které patřily i obce Vacenovice a Skoronice, kde ještě nemají kostely.” V malé černobílé knížce je popisována také stavba hřbitovní kaple, která letos má již 150 let. Popisuje se zde důvod jejího vystavění, vyzdobení a vysvěcení. Vysvěcena byla 10. srpna 1851.

 Veřejný život

K 1. březnu proběhlo v našem státě sčítání lidu. Počet obyvatel v naší obci činí k tomuto datu 1.944 osob.

 

Státní statistika

 

počet obcí

6 258

potvrzený počet obyvatel v ČR

10 292 933

z toho mužů v ČR

5 019 381

z toho žen v ČR

5 273 552

 


Od 1. července je v platnosti nový zákon o matrikách. Nyní je možné nechat si do matriky zapsat dvě jména. Do křestního listu mohou dát rodiče dítěti zapsat dvě křestní jména, tj. dítěti narozenému po 1. červenci 2001.

Vesnicí roku 2001 na Hodonínsku se stala obec Hroznová Lhota. Starosta obce Petr Hanák při této příležitosti uspořádal “obecní den” a se svými spoluobčany i řadou čestných hostů vítězství patřičně oslavil. Mezi čestné hosty patřila i naše paní starostka.

Civilní obranu obyvatelstva našeho státu zajišťuje od letošního roku příslušný Hasičský záchranný sbor.

Okresní úřad Hodonín začal pro potřeby svých organizací a obecních úřadů vydávat “Zpravodaj”. V prvním čísle na titulní straně umístil fotografii všech starostek okresu, kterých bylo v této době z celkového počtu devět.

Koncem listopadu byl v Nemocnici T.G.M. Hodonín otevřen nový chirurgický pavilon s centrálními operačními sály.

 


Kultura


Začátek roku jsme zahájili plesovou sezónou: sobota 13 ledna – Myslivecký ples, 20. ledna – Country bál, 3. února – Hasičský plec, 10. února – Školní ples, 17. února – Společenský ples obce a domu kultury. Návštěvnost byla celkem průměrná. Hasičský ples byl oproti jiným letům málo navštíven, ale školní ples byl vyprodán.

Největší kulturní akcí byla čtyřdenní oslava 660 let obce. Oslavy začaly v den státního svátku 5. července sportovním dnem, 6. července pokračují folkovou přehlídkou u Šidlen. Den obce – 7. července – je zahájen malou slavností před Obecním úřadem, jsou uděleny ceny zasloužilým občanům. Večer je v duchu dechové a cimbálové hudby na zámku. Pořad “Co nevíte o muzikantech z Milotic” vypovídá vše. Neděle 8. července je slavnostní mše svatá, odpoledne na zámku – vystoupení souborů, koncert. Po celé tyto dny byla k vidění prezentace místních podnikatelů, výstava mysliveckých trofejí, ale především výstava fotografií pod názvem “Milotice očima současnosti i minulosti”. O tuto krásnou akci se postarali především Ladislava Kristová (Šťastná), Jaroslava Fišmanová (Zbořilová) a Ladislav Lunga. Někteří občané byli oslavami nadšeni, jiní méně, někteří kritizovali, ale to už tak bývá, když se něco děje.

Ve dnech 10.-12. srpna probíhal XXII. národopisný festival, který se letos konal pod záštitou poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky PhDr. Václava Grulicha a přednostky Okresního úřadu Hodonín Mgr. Danuše Křivákové. Jako pozvání na festival mohli domácí i přespolní dostat festivalovou pohlednici, která byla k akci nově vydána.

Na svátek Všech svatých jsme měli milotické hody. Počasí se vydařilo, tak se v průvodu účastnilo opravdu hodně krojovaných – dětí, mládeže i ženáčů a nechyběli ani přespolňáci. Úlohu stárků letos přijali Ondra Úradník a Jirka Náplava, stárky Pavlína Grufíková a Bohdana Konečná, hospodáři Marie a Pavel Kristovi. Hospodáře, kteří hodovou zábavu povolovali, mohli slyšet všichni. Akce byla letos poprvé nazvučena a hlasy hospodářů se linuly z reproduktorů umístěných v hořejším patře jejich rodinného domku.

S koncem roku byly spojeny hned dvě akce. Ve dnech 15.-16. prosince byla uspořádána na kulturním domě výstava betlémů. Občané přinesli opravdu to nejpěknější, co doma měli – betlémy, výrobky z medu keramiku, vánoční ozdoby, adventní věnce a vše to, co nám dolaďuje atmosféru vánoc.

V neděli 23. prosince, odpoledne před Štědrým dnem, se koledovalo na zámku pod arkádami. V prostorách bývalé kuchyně byla naaranžována výstava a “Štědrý den u hraběcí rodiny Seilern Aspang” mohli návštěvníci porovnávat ve všech přístupných zámeckých komnatách. Na závěr zazněla mše “Missa pastoralis”.

 


Organizace, spolky a kroužky


Český svaz chovatelů

V jarních měsících připravili členové organizace další pravidelné očkování králíků proti moru a myxomatóze. Za naočkování jednoho králíka se platila částka 10 korun. Pravidelnou akcí Základní organizace Českého svazu chovatelů byla ve dnech 15.-16. září soutěžní výstava králíků a drůbeže na zámku v Miloticích. Výstavní výbor pro letošní akci pracoval v tomto sestavení: předseda Emil Pavloušek, místopředseda ing. Petr Holešinský, jednatel Ladislav Dobiášek, pokladník Ladislav Mikuš, hospodář Břetislav Matyáš, propagace Jana Šťastná.

Jednota Orla

Orli uspořádali opět hojně navštěvovaný Country bál. Jejich akcí se stal i Svátek matek, který 13. května uspořádali pro maminky na kulturním domě. Hodně práce jim dalo také uspořádání “Orelského festivalu”, který proběhl v areálu u Šidlen ve dnech 19. a 20. května. Jednota Orla má také starostu, v současné době je jím Stanislav Grufík.

Obecní – místní knihovna

Naše knihovna je zřizována Okresní knihovnou Hodonín, ale naše obec se nemalou částkou podílí na jejím chodu. Podle vedoucí místní pobočky Jitky Úradníkové letos ubylo zaregistrovaných čtenářů, přestože má knihovna kolem 5.200 kusů knih všech druhů žánrů a autorů.

Slovácký soubor

Slovácký krúžek po delší době opět cvičí a často i veřejně vystupuje, a to především díky manželům Smolákovým, kteří se mládeže v souboru ujali. Krúžek vystupoval mimo jiné kulturní akce i na květnovém Orelském festivalu u Šidlen, začátkem června na domě kultury v Kyjově v přípravném projektu PhDr. Františka Synka ze Svatobořic-Mistřína a po dlouhé odmlce se milotická mládež předvedla koncem června na Mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici v pořadu Františka Synka “Kraj s vůní rozmarýnu”. Krojovaní ze souboru nechyběli ani na Tvrdonických národopisných slavnostech “Podluží v tanci a písni”. Mládež musíme stále motivovat. Snad jim nadšení z tance a lidové písně vydrží.

 


Školství


Mateřská škola

Novou ředitelkou mateřské školy se na základě výběrového řízení stala bývalá místní učitelka Dana Gregorovičová. Děti i personál se sžívají s novými majiteli bytů nad školkou. V okolí budovy probíhá stále pracovní ruch. Vedle budovy školky se stavějí nové garáže. Je také zrekonstruována školní zahrada.

Základní škola

Školu navštěvuje 380 žáků, je zaznamenán pokles žáků, a to o jednu třídu. Ve škole vládne tradičně zdravý ruch. Byl uspořádán pro žáky pravidelný lyžařský výcvik, který děti letos absolvovaly v Krkonoších. Škola pořádá spoustu akcí – výstavy, soutěže, Dny země, sběr papíru a železa, přednášky, sportovní hry. Žáci 9. tříd nacvičili polonézu, se kterou se představili na plese. V dubnu byla slavnostně otevřena nová počítačová učebna. Je vybavena 14 počítači a náklady na ni byly kolem 600.000 korun.

V květnu škola uspořádala 2. ročník pěvecké soutěže zpěváčků “Talentinum”. Předseda poroty Antonín Pavluš, kapelník dechové hudby Mistříňanka, měl s ostatními členy poroty velmi těžký úkol. Rozhodli takto: 1. místo – Katka Kmentová, Eliška Fridrichová, Martin a Valentin Kristovi, 2. místo – Zdeněk Baťka, 3. místo – Lenka Vrňáková.

Žáci druhého stupně se účastnili Školského poháru “Coca-cola cupu” v kopané. Postoupili mezi nejlepší školní družstva našeho okresu. Žákyně 4. třídy Šárka Alinčová vyhrála celostátní soutěž “Děti varují” a psaly o ní také různé deníky i náš Zpravodaj. Šárka zvítězila díky svým nápaditým sloganům, které napsala na telefonní čísla pro tísňová volání: “150 – hasiči, oheň jenom zasyčí, 155 – lékař jede hned, 158 – znám, policistu zavolám”.

Do školy nastoupili noví učitelé – Mgr. Lenka Jurečková (jazyk český a výtvarná výchova), Mgr. Renata Výletová (matematika, fyzika), Mgr. Miloš Růžička (fyzika, tělesná výchova). Koncem roku odešli – ing. Zdeňka Chmelová, Mgr. Květoslava Andrešičová a Mgr. Lenka Jurečková.

Škola se připojila na internet, vybudovala se mimo jiné nová učebna přírodopisu a výtvarné výchovy. Do školy se vloni vloupal zloděj, proto bylo v budově instalováno bezpečnostní zařízení, které stálo 30.000 korun.

 Státní zámek


Turistická sezóna začala na státních zámcích v neděli 1. dubna. Náš zámek má pro návštěvníky novinku, od letošního roku umožní cyklistům vjezd s koly až na čestné nádvoří, kde jsou poblíž jízdárny instalovány stojany na kola.

Během roku probíhaly práce na zámeckých oranžériích, dokončila se oprava schodiště. Další udržovací práce na budově nikdy nekončí. Několik století stará budova žádá neustálé opravy a tím stálé problémy s přísunem peněz.

Kulturních akcí bylo během roku v prostorách zámku hodně. Mimo jiné koncerty především v červnu Moravské kvarteto v rámci šestého ročníku Mezinárodního hudebního festivalu 13 měst “Concentus Moraviae”. Letos byl spojen s projektem “Klenoty slovanské hudby”.

V létě oslavy 660 let obce a s tím spojené akce, v srpnu nedělní završení národopisného festivalu v zahradách a na nádvoří zámku. V září v rámci Dnů evropského kulturního dědictví byla výstava vybraných věcí a mobiliáře z depozitářů, které jsou jinak přístupny pouze odborníkům. Závěrečnou akcí opět v prosinci “Vánoce na zámku”. Tato zimní akce se pomalu stává tradicí a je vyhledávána lidmi z celého okolí.

V letošní sezóně navštívilo státní zámek asi 20.000 platících turistů.

 


Sport


Největší sportovní událostí roku bylo bezesporu výročí 100 let kopané na Hodonínsku. K této příležitosti probíhalo na okrese i v naší obci spoustu sportovních akcí.

Okresní sdružení ČSTV Hodonín vydalo ve spolupráci s Okresním úřadem knihu “Století fotbalu na Hodonínsku”. Redakční radu tvořili: Ivo Cencinger, ing. Miloslav Běťák, Jiří Trnka (z Milotic), Anežka Kučerová a Jana Malíková. O Miloticích najdeme v knize pojednání na stranách 99-102. Výňatek: “Počátky kopané v Miloticích se vztahují ke 20. červenci 1931. Do té doby se mladí hoši pokoušeli několikrát oddíl založit, po dvou až třech prohraných zápasech však nálada vždycky opadla. První výbor SK Milotice tvořili Dr. A. Mores, J. Hladký, A. Janík, Fr. Slezák, J. Gloss, Fr. Dobeš, V. Svobodník, B. Zbořil… Řádnými členy Československého svazu fotbalového se stal SK Milotice v roce 1933…”

Názvy milotického oddílu se datují:

1931-1948 SK
1948-1956 Sokol
1956-1969 Baník
1969-1993 Družstevník
1993-1995 Kontakt
1995-2001 Agro

Rok 2001 přinesl několik změn. Novým trenérem “A” týmu se stal František Kordula. Mužstvo již dříve opustil J. Trnka a nastoupil M. Bidmon. Rezervu po K. Plachém převzal M. Mikéska. Umístění fotbalových mužstev po sezóně 2000: “A” – 7. místo, “B” III. třída – 12. místo, mladší žáci (okresní přebor) – 3. místo.

V prosinci proběhla valná hromada fotbalového klubu Agro Milotice. Předseda Jan Neduchal uvedl, co se podařilo na poli sportovním, ale že po první polovině roku přišlo zklamání v podzimní části soutěží.