Obsah

1999

Obecní úřad


Od listopadu minulého roku, kdy proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce, stojí v čele naší obce starostka – žena. Je jí Mgr. Alena Presová. Rodačka je města Kyjova a povoláním je středoškolská učitelka. Její zaměstnání, než nastoupila do funkce starostky, byla učitelka na druhém stupni místní základní školy. Zástupcem starosty byl zvolen Richard Šeďa – místní podnikatel. Zastupitelstvo obce pracuje v počtu 13 členů rada je pětičlenná. V obci je dále ustavena komise finanční – předsedkyně Ladislava Kristová (rozená Šťastná), komise kontrolní – předseda František Dobeš, komise výstavby – předseda Antonín Krist a také pracuje Sbor pro občanské záležitosti. Jeho předsedkyní se stala Irena Nedvědická (rozená Grufíková).

Asi největší plánovanou akcí obce je výstavba 9 obecních bytů nad budovou mateřské školy. Tato budova má plochou střechu, tak bude spodní část budovy lépe zateplena a hlavně – nebude do ní střechou zatékat. Akce by měla být dokončena v roce 2000. Tři byty budou pravděpodobně třípokojové, 3 dvoupokojové a 3 jednopokojové.

Další plánované akce OÚ (Obecního úřadu) – projednán územní plán obce, Obecní úřad vybaven počítači a počítačovou sítí (což je pro 20. století nutné), pracovníci jsou připojeni na internet, je schválen navržený znak a prapor obce, kterým se říká “obecní symboly”. K používání těchto obecních symbolů obec vydává samostatnou obecní vyhlášku (Vyhláška č. 1/99). Jsou opraveny místní komunikace v ulicích (Fučíkova, Školní), je vybudováno parkoviště před budovou Obecního úřadu, upraveny chodníky na hřbitově, dokončena 3. etapa výstavby kabelové televize, spuštěn tzv. Infokanál obce, dokončeny pozemkové úpravy v lokalitě obce Na Záhumní a prodány akcie JME a JMP. Pracovníci obce zmapovali černé skládky a snaží se o jejich odstranění. Připravuje se rekonstrukce silnice od Vlkoše a průtah celou obcí. Je to velmi finančně náročná akce, protože má být zrenovováno celkem 2,5 km silnice.

Starostka obce navrhuje vydávání Milotického zpravodaje, aby místní občané byli lépe informováni o dění v obci. Zastupitelstvo rozhodlo, že zpravodaj bude roznášen zdarma do každého domu.

 


Práce a podnikání


Podnikání v obci se rychle rozvíjí a začíná naplňovat prázdnotu, zaplňuje se poptávka po různých službách. Kromě samoobslužné prodejny Jednoty na návsi jsou zákazníky stále častěji využívány potraviny “U kostela”, které vybudoval ve zrekonstruovaném domku Vladislav Miléř. V Cihelnách na čísle popisném 300 provozuje květinářství Mirka Kristová, firma JEŠ vyrábí v hostinci “U draka” (za kostelem) knedle, stále prosperuje i butik LEVNZ Jany Gálové na Zafáří. Chovatelské potřeby a krmivo pro zvířata prodává ve sklepních prostorách svého rodinného domku na čp. 138 Miroslav Macek. Novinkou v podnikání je Pedikúra Mirky Hartmanové na čp. 549 – nový dům. Už několik let našim obyvatelům i přespolních nabízí široký sortiment textilního zboží Market na návsi. Kadeřnictví máme v naší obci hned několik – Magda Galečková (rozená Kristová), Marcela Blahynková (rozená Rybová) a další.

Na státním zámku Pavla Kunderová provozuje prodejní galerii “Řemeslo a umění” a také v prostorách zámecké sala terreny si podnikatelé z Rohatce otevřeli Zámeckou Galerii vína. A ve velkém začíná vyrábět nábytek a kuchyně Truhlářství Josefa Kotáska. Ke spokojenosti všech provozuje Richard Dobeš v rodinném domku svých rodičů na čp. 207 prodejnu nápojů, cukrovinek a knedlí, které vyrábí jeho otec Antonín.

Stále největších firem v obci nepřibývá. Velký počet obyvatelstva obce za prací dojíždí do okolních měst – Kyjova a okresního města Hodonína. Sehnat práci je stále složitější, počet nezaměstnaných narůstá. V nejbližším okolí jsou dvě velké firmy, kam dojíždí naši občané – Agropodnik Ratíškovice, závod Milotice – Gigant a provozy tohoto podniku na bývalém státním statku.

 


Farní společenství


V naší farnosti je kostel zasvěcen památce Všech svatých. Bohoslužby jsou každý den a o nedělích jsou slouženy mše ranní, která je v 8 hodin a tzv. mše hrubá v 9.45 hodin. Poslední květnovou neděli se konalo první svaté přijímání. První neděli červnovou farníci oslavili průvodem kolem svatostánků “Tělo a krev Páně” – Boží tělo. Začátkem měsíce července začal společně s páterem naší farnosti Jozefem Chovancem působit v kostele nový kaplan P. Antonín Kasan. Při farnosti působí místní schola, která se účastnila soustředění v Halenkovicích u Zlína. Celkem 11 mladých z farnosti bylo na celostátním setkání křesťanské mládeže na Svaté Hoře u Příbrami.

Koncem června zemřel P. ThDr. Metoděj Trunečka, bývalý farář milotické farnosti, který v Miloticích působil od svých mladých kněžských let až do roku 1972, kdy odešel na odpočinek. Podle svého velkého přání byl pochován na místním hřbitově, i když už dlouhé roky nežil v naší obci. Na poslední cestě ho doprovodila téměř celá křesťanská obec.

Začátkem září zemřela milotická rodačka ctihodná sestra Marie Terezie Neduchalová, členka řádu sv. Vincence z Pauly.

Místní farníci svépomocí vybudovali nové schody do kostela. Bylo použito peněz ze sbírky a dotace Obecního úřadu ve výši 70.000 korun. Celkem si tato akce vyžádala částku 130.000 korun a šikovné ruce dělníků.

Farníci pořádají také pravidelné poutě. Ani letos nechyběli na srpnové pouti na svatém Hostýně a v září na Zlatou sobotu na pouti v Žarošicích i s Pannou Marií, kterou přináší naše krojovaná mládež. Farníci si připomněli ještě další dvě význačné události, které se týkají obce a farnosti. Celkem 50 let kněžské služby oslavil v prosinci milotický rodák P. Jan Krist. Stejné kulaté výročí by si připomínal náš zemřelý duchovní správce P. Jaroslav Seidler.

 


Veřejný život


Podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky projednal a schválil znak a prapor obce, který byl předložen podle návrhu Miroslava Pavlů. Znak tvoří modro-stříbrně dělený štít, nahoře stříbrný korunovaný Pegas (okřídlený kůň), který má zlatou zbroj a červený jazyk, dole je umístěn černý vinařský lis s jedním zeleným hroznem a dvěma modrými radlicemi. Prapor obce tvoří šest vodorovných pruhů – modrý a střídavě zelené a bílé. Z horního zeleného pruhu vyrůstá v žerďové polovině bílý Pegas se žlutou korunou a zbrojí a červeným jazykem. 12. července převzala starostka od předsedy Poslanecké sněmovny Václava Klause znak a prapor. Slavnostního aktu v Praze se zúčastnili také někteří zastupitelé se svými partnery. Milotická delegace byla přijata také Janem Kasalem a Josefem Luxem.

Veřejný život obce je nyní “zveřejňován” v obecním čtvrtletníku. První číslo zpravodaje vychází v polovině roku pod názvem Milotice – léto 99. Redakční radu tvoří Miroslava Bočková, Renáta Holešínská, Josef Levek, Alena Presová, Jana Šťastná a Jana Trnková. Velmi přispívají Jaroslava Fišmanová a Ladislava Kristová. Zpravodaj vyšel letos 3x – jaro, toto období jsme už nestihli zmapovat – 1. číslo – léto, 2. číslo podzim, 3. číslo – zima. Na titulních stranách se objevovaly nejznámější objekty Milotic – státní zámek, vinné sklepy u Šidlen a kostel. Naši oblast mapuje týdeník Slovácko, který má již velmi dlouhou tradici. Nově vzniká týdeník Region Plus.

Pod hlavičkou Klubu Obecního úřadu Milotice, jehož vedoucím je už rok Josef Levek, pracuje Dětský slovácký krúžek vedený Ladislavou Kristovou a Helenou Dřevěnou, Slovácký soubor vedený Jaroslavou Kristovou a Annou Smolákovou, Mužský sbor vedený Františkem Neduchalem a Cimbálová muzika pod vedením Petra Šrahůlka.

Obecní úřad vydává pohlednici podlouhlého tvaru, na které je letecký pohled na naši obec. Snímek byl pořízen v roce 1997. Na žádost nakreslil výtvarník Zdeněk Chalupa grafický list s vyobrazením zámku. Tento list starostka obce předává při různých slavnostních příležitostech.

Téměř celá obec se setkala půl hodiny po půlnoci při ohňostroji, kterým jsme přivítali magický rok 2000. Ohňostroj byl pořízen z veřejné sbírky občanů, od kterých se sesbírala částka něco přes 40.000 korun. Venku mrzlo, bylo velké náledí, ale přesto skupinky občanů malých i velkých po desítkách mířily ulicemi do polí k Řihákovému a na polní cestu směrem k bývalému JZD, odkud byl nejlepší výhled ke kulturnímu domu, od kterého byl ohňostroj odpálen. Byl to opravdu ze všech stran nezapomenutelný zážitek.
 


Kultura


Kulturu v obci zaštiťuje především Klub Obecního úřadu, který vede Josef Levek jako vedoucí a Marta Novotná jako pokladní. Kromě pravidelných akcí, jako jsou plesová sezóna, koncerty a zábavy, poprvé Klub uspořádal v termínu národopisného festivalu v srpnu Přehlídku folkové a trampské písně. Klub přehlídkou zaplnil prázdné místo, protože se obec rozhodla nepořádat národopisný festival, protože město Kyjov v tuto dobu pořádal Slovácký rok. A tak by se opakovaně mělo dít vždy. Přehlídka folku byla zastoupena opravdu vynikajícími písničkáři, jako jsou Pavel Dobeš a Karel Plíhal. Velká škoda, že tuto pěknou akci několikrát přetrhla opravdu silná průtrž mračen. Písničkář Plíhal pak musel koncertovat v místnosti klubovny nad areálem a to už nebylo ono. Desítky posluchačů tak slyšely Plíhalovy písně jen z pootvíraných oken.

Letošní hody měly mimořádně slavnostní ráz. V kostele byly v hodovou neděli na slavnostní mši svaté posvěceny obecní symboly – znak a prapor obce. Mše se zúčastnila krojovaná mládež, starostka a celé zastupitelstvo. Hodové zábavy, které jako obvykle trvaly tři dny, navštívilo přes 800 návštěvníků, přesto hody Klubu OÚ vykazovaly finanční ztrátu. To ovšem nijak nepoznamenalo krojovanou mládež. Hospodáři byli manželé Úradníkovi, stárci – Jarek Grufík a Milan Belka, stárky – Majka Grufíková a Veronika Grufíková.

Místo tradiční Kateřinské zábavy koncem listopadu se na kulturním domě konal vánoční koncert sourozenců Baťkových. Při zcela zaplněném sálu to byl krásný kulturní zážitek, který pomalu navozoval atmosféru blížících se vánoc.

Rok byl na kulturu v obci velmi bohatý. Akce nelze všechny vyčíslit, ani se o všech podrobně zmiňovat. Tak jen ty větší – plesy, fašaňk s pochováváním basy, velikonoční košt vína, letní noc, přehlídka folku a country, setkání divadelních ochotníků, koncerty a také vánoční zpívání na zámku.

 


Organizace a spolky


Skauti

Milotičtí skauti jsou 3. oddílem střediska Kyjov, v jehož čele stojí doktor Evžen Řezáč, který byl několik let dětským lékařem v milotickém zdravotním středisku. Letos se milotičtí skauti pod vedením Vaška Grufíka (čp. 95) zúčastnili skautského tábora v Malé Skále v Českém ráji.

Místní organizace chovatelů

Koncem června prováděli členové místních chovatelů očkování králíků proti moru a myxomatóze. O víkendu 18. a 19. září uspořádali Okresní soutěžní výstavu drůbeže, králíků, holubů a drobných zvířat. Výstava již tradičně proběhla v prostorách hospodářského nádvoří státního zámku. Vystaveno bylo na 300 kusů králíků a přes 260 kusů hrabavé drůbeže. Čestné ceny získali za své králíky pan Oldřich Havelka a Ladislav Mikuš, za drůbež pan Ladislav Dobiášek.

Jednota Orla

V tomto roce jsme si připomněli 90. výročí založení Orla. Členové se ke svým schůzkám scházejí pravidelně, a to především v tělocvičně základní školy. A pak si měří síly na různých sportovních akcích – ať už místních, okresních nebo celostátních. Jednota Orla pořádá country zábavy a také ples, který je opravdu na úrovni. Účastníci plesu jsou v dobovém “country ústrojí”. Samozřejmě step či další country stylové tance nechybí.

Český zahrádkářský svaz

Tato zájmová organizace má v obci asi největší členskou základnu. Organizace spravuje budovu za kulturním domem a přírodní areál Šidleny, ve kterém povoluje vlastně všechny kulturní akce. Výbor rozhodl uvolnit 100.000 korun na opravu a prodloužení silnice u Šidlen. Také se organizace z 50% finančně podílela na dokončení veřejného osvětlení u Šidlen. Členové během roku provedli dalších mnoho brigádnických akcí.

 


Státní zámek


Státní zámek spravuje Mgr. Evžen Boček – kastelán. Jeho zástupcem je zároveň také jeho manželka Miroslava Bočková (rozená Fišmanová). Za uplynulou sezónu navštívilo prostory barokní stavby asi 25.000 turistů. Zpráva zámku má zpracovánu malou statistiku návštěvnosti: 72% tuzemců, 10% německy mluvících turistů, 8% anglicky mluvících, 6% francouzsky mluvících a zbytek, tj. 4%, tvoří turisté mluvící rusky, italsky, španělsky, polsky a maďarsky. Pro většinu z nich jsou připraveny průvodce – psané cizojazyčné výklady.

Ze stavebních akcí na zámku a kolem něj to letos byly především – založení nové vodní nádrže v Bažantnici, obnovení hydrologické funkce obvodných kanálů, opraveny tři místnosti v 1. patře, kde se nacházejí reprezentační sály a situována větší část prohlídky. Nákladem asi 2.700.000 korun byla opravena fasáda zámku.

Zámek je stále častěji vyhledáván filmařskými společnostmi a televizí. V září byl z těchto důvodů uzavřen pro návštěvníky, protože tady natáčela Česká televize jeden z dílů populárního soutěžního pořadu s názvem O poklad Anežky České. Soutěž v televizi uvádí přední moderátor Marek Eben.

Naposled se letos zámek otevřel veřejnosti 19. prosince. Na předním, tzv. “čestném nádvoří”, byl umístěn osvětlený vánoční strom a pod ním koledovaly děti z místní mateřské školy. Na nádvoří v prostorách bývalé kuchyně zaměstnanci zámku instalovali vánoční výstavu a na vnitřním nádvoří pod arkádami ženy i muži zpívali krásné vánoční písně.

 Školství


Mateřská škola

Ředitelkou místní mateřské školy je už několik desítek let paní Ludmila Jestřábová. Ve školce se klade velký důraz na předškolní výchovu, tělesnou i duševní pohodu našich dětí. V letošním roce mají však pro práci trochu ztížené pracovní podmínky. Rovná střecha budovy byla předurčena k výstavbě nových bytů. Situaci však dobře zvážili a vedení školky říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. V době dešťů do budovy zatékalo a to zrovna plochou střechou do tříd i prostor kuchyně. Teď je školka díky nadstavbě i tepelně izolována a dětem do jejich heren a učeben už nepoteče. Dětí máme v obci hodně, kapacita školky ani nedostačuje, školička je plná.

Základní škola

V první polovině letošního roku školu navštěvovalo celkem 414 žáků, z toho 275 žáků z Milotic, 112 žáků z Vacenovic, 24 žáků ze Skoronic a 3 žáci ze vzdálenějších lokalit – obce Vlkoše. Na základní škole během roku probíhá mnoho kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí a soutěží. Škola je zapojena do Sdružení asociace školních sportovních klubů okresu.

Na podzim nastoupilo 1. září do školy 401 žák do vybavených 16 tříd. Žáci a 22 pedagogičtí pracovníci mají nové vedení školy. Ředitelem základní školy se stal Mgr. Zdeněk Hlavsa, jeho zástupcem ing. Jiří Houdek. Oba jsou z Vracova.

Celé léto před zahájením školního roku se ve škole pracovalo. Velké změny jsou i v okolí školní budovy, zmizely nefunkční sloupy telefonního a elektrického vedení, byly vykáceny staré keře před školou a děti tak mají lepší výhled při přecházení vozovky.

Žáci a jejich pedagogický doprovod pravidelně jezdí do různých divadel na muzikály, koncerty a opery.

 


Sport


Sportovní aktivity v naší obci poslední dobou trochu upadají. Při velkém vývoji počítačové techniky se ani není čemu divit. Mládež je zvyklá bavit se trochu jiným způsobem, než tomu bývalo dříve, kdy nebyla v každé domácnosti barevná televize a výkonný počítač. A bohužel je v dnešní době sport také silně komerční záležitostí. Například ústroj fotbalisty jde do několika tisíc korun – drahý fotbalový míč, kopačky, dres a levnou záležitostí nejsou ani obyčejné kvalitní ponožky či podkolenky. Tak bohužel dnes slyšíme jen o fotbale, který je dotován obcí a několika místními podnikateli. Sponzorem je také firma Agropodnik, proto v názvu se objevuje zkratka Agro…

Fotbal

Družstvo mladších žáků obsadilo v župní soutěži skupiny C 9. místo. Družstvo starších žáků se umístilo také deváté. Družstvo dorostu Tělovýchovné jednoty Agro Milotice bylo zařazeno do okresního přeboru OFS Hodonín a obsadilo hezké 3. místo. “B” tým mužů vyhrál 4. třídu okresní soutěže. “A” tým ukončil působení v tomto ročníku na 6. místě. Tělovýchovná jednota Agro uložila na své prosincové valné hromadě výkonnému výboru velké množství úkolů – zajistit činnost všech družstev, zajistit provoz tenisových kurtů, získat finanční prostředky a upravit sportovní areál a jeho okolí.

Velkou a zdařilou akcí TJ Agro v letošní sezóně byla oslava Silvestra na kulturním domě. Hrála skupina Delicia, pro sportovce i jejich doprovod byla zajištěna dobrá večeře a hlavně sekt.

Volejbal

První srpnovou neděli uspořádalo pár nadšenců pro tento sport turnaj ve volejbalu. Podařilo se sestavit celkem 6 týmů. Turnaj měl i čestného hosta – nového ředitele základní školy, a ten umožnil turnaj sehrát na hřišti školy. Škoda jen, že se tomuto zajímavému sportu nevěnují více a trochu profesionálněji.

Nohejbal

Na Štěpána byl uspořádán v tělocvičně základní školy již 8. ročník Štěpánského turnaje v nohejbalu. Je to akce čistě amatérská a slouží všem hlavně pro pobavení a zpestření povánoční odpočinkové nálady. Hlavními organizátory byli Pavel Knotek a Marek Mikeska.

Cyklistika

V Miloticích nově vznikla sportovní organizace pod názvem CK Milotice. Milotičtí cyklisté mají hráškově zelené dresy a trénují v každé volné chvilce, a to 6x až 8x týdně. Každou chvilku na ně můžeme narazit na komunikacích kolem obce. Cyklisty – mládež – vede Luboš Novotný a ing. Jaroslav Bárta, který je navíc nadšený ornitolog.

 


Pohyb obyvatelstva, matrika


V průběhu roku 1999 byl pohyb obyvatel v naší obci následující: dětí se narodilo 15, zemřelo 16, do obce se přistěhovalo 25, z trvalého pobytu se odhlásilo 26 obyvatel. Počet obyvatel obce Milotice k datu 31.12.1999 čítá celkem 1.939 osob.

Významnou událost – diamantovou svatbu – oslavili 28. srpna manželé Ludmila a Jan Šmídovi. Při příležitosti 60 let společného života pro ně uspořádali oslavu i pracovníci Sboru pro občanské záležitosti. V obřadní síni Obecního úřadu od starostky obce obdrželi dárek a grafický list státního zámku.

Uplynulý rok 1999 byl posledním rokem historie, kdy se na začátku letopočtu objevila jednička. Byl to magický rok a význam se přikládal k datu 9.9.1999. Pět devítek mělo přinést štěstí, proto se tento den mladé dvojice nechaly inspirovat hvězdami a v hojném počtu na všech místech se dávaly oddávat. Nadcházející rok 2000 má být podle astrologů rokem ještě magičtějším.

 

další rok