Obsah

1998

Obecní úřad

Rada Obecního úřadu: starosta Šťastný František, zástupce dr. Janík Aug., členové PhDr. Krist Jan, MUDr. Holešínská Dana, Lunga Ladislav.

Na zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29.1.1998 byly projednány zprávy z rad OÚ, byla projednána a schválena oprava vzduchotechniky ve školní jídelně ZŠ. Schválen nákup nového kopírovacího stroje, schválena částka 3.000 Kč na humanitární účely. Rada souhlasí s financováním rekonstrukce elektrické sítě u kostela. Bylo zadáno zpracování povodňového plánu obce brněnské firmě VH ATELIER. Rada schválila novelizaci vyhlášek, projednala možnost vydání demoličního rozhodnutí (stavebním úřadem v Kyjově) na část kulturního domu – jeviště.

Byl schválen rozpočet na rok 1998 jednohlasně. Obecní zastupitelstvo vzalo zprávy ze zasedání rad na vědomí. Splněním rozpočtu obce za rok 1997 seznámila přítomné předsedkyně finanční komise p. Ludmila Křižková, podala zprávu o zůstatku finanční hotovosti na běžném účtě u Komerční banky.

Investiční akce

Paní Irena Nedvědická, členka obecního zastupitelstva informovala o dokončení kanalizace. I. etapa kanalizace přes náves + úprava komunikace v letošním roce. II. úsek u mateřské školky s napojením na čističku odpadních vod. Tento projekt je nutno přepracovat, je nevyhovující. III. úsek od ZŠ návaznost na přivaděč z Vacenovic. Vyzvat občany k napojení domácností na kanalizaci.

Dr. Janík podal zprávu o budování kabelového telefonu. Vstoupit do jednání s Telecomem o urychlení prací na budování kabelu. Dr. Janík projedná zabezpečení a úklid pozemku za střediskem Jednoty.

Obecní zastupitelstvo zasedalo 2. dubna 1998 a projednalo tyto zprávy:

- stav rozhlasového zařízení a ústředny, postup oprav
- prodej pozemku manželům Haunerovým
- kontrolu závad v ZŠ Milotice
- provedení rekonstrukce chodníků
- rozvázání pracovního poměru pana J. Krista
- udělení souhlasu s podnikáním firmy Tespra Hodonín k odvozu pevného domovního odpadu
- návrh školskému úřadu Hodonín p. Jagošovi, vypsat výběrové řízení na obsazení místa ředitele školy, zajistit vyhotovení obecního znaku, pečeti a praporu

Rada uzavřela smlouvu s firmou Astor o uveřejnění reklamního inzerátu v cestovním lexikonu. Schválila zřízení nové přípojky k rodinnému domku p. Radka Maňáka. Souhlasila s nákupem nákladní Avie pro hasičský sbor. Rada vzala na vědomí žádost o uvolnění z funkce vedoucí Klubu OÚ p. Presové. Přizvala k archivaci p. Sochora na skartaci archivního materiálu včetně roku 1990.

Rada dále projednala: stížnost na spalování domovního odpadu, jednání s majiteli pozemků okolo zdravotního střediska ohledně zřízení nového parkoviště, obsazení místa ekonomky Klubu a vedoucí Klubu, přestupkové řízení ohledně nedovoleného parkování před domem paní Trnkové, p. Vašulkovi odstranění materiálu z obecního pozemku.

Poskytnuta částka 200.000 Kč na úpravu prostranství před kostelem. Telefon a televize by měla být dokončena do 15.4.1998 a vysílací stanice bude uvedena do provozu do 30.5.1998. Byla představena firma NOCL Rohatec. Ta dá k dispozici stanice, které budou vysílat informace z naší obce. Zařízení bude majetkem obce, která bude provozovatelem.

Volby

Předseda komise Mgr. Evžen Boček uvedl jako společný návrh KDU, ODS + nezávislí. Původní návrh kandidátů KDU-ČSL: starosta Paedr. Aug. Janík, zástupce PhDr. Jan Krist, člen rady Jana Střítecká. Po několika neshodách a návrzích proběhlo tajné hlasování. Bylo odevzdáno 15 platných hlasovacích lístků. Starostou obce byl zvolen Dr. Janík Aug., zástupce starosty PhDr. Jan Krist, člen rady nebyl zvolen, protože žádný z kandidátů neměl nadpoloviční většinu platných hlasů.

Obecní zastupitelstvo zasedalo 23. dubna 1998. Byla provedena doplňující volba člena rady. Deseti hlasy byl zvolen pan Oldřich Cuták. Byla podána zpráva o stoce kanalizace na návsi. Paní Nedvědická informovala o možnosti dotace až 80% z celkových nákladů. Na žádost ředitele ZŠ Mgr. Luboslava Slezáka byla zakoupena kopírka pro potřeby ZŠ. V diskusi se hovořilo o špatném stavu vozovky ve Fučíkově ulici, zprávě o skartaci spisů na OÚ, určena pracovnice za zodpovědnost v archivu. Zástupkyně ředitele ZŠ Mgr. Jiřina Prágrová poděkovala za ZŠ, kolik Obecní úřad investoval do školy a kolik úprav bylo v poslední době ve škole provedeno.

Další zasedání obecního zastupitelstva se konalo 6. srpna 1998. Rada projednala zprávu na konkurz ředitele ZŠ. Do komise za radu Obecního úřadu navrhla pana Ladislava Lungu. Rada projednala zápis organizace pro životní prostředí o vypouštění odpadů do veřejných toků. Obecní úřad dostal pokutu ve výši 10.000 Kč.

Dále bylo na programu: Zbudování dětského hřiště v areálu sportoviště. Nejdříve se musí navézt zemina a pak zatravnit. Bude zakoupen televizní přijímač pro mateřskou školku. Schválen příspěvek 10.000 Kč Jednotě Orla. Návrh znaku obce a prapor nebyl schválen, protože tam převládaly šlechtické symboly. Rada schválila smlouvu o zavedení obce na internet. Projednána a odsouhlasena žádost Elišky Grufíkové o možnosti ubytování křesťanské mládeže v tělocvičně základní školy. Byl stanoven počet členů obecního zastupitelstva pro příští volební období. Doporučeno 15 osob. Veřejné osvětlení u Šidlen je v provozu, část nákladů hradí zahrádkáři a část OÚ.

Zasedání se zúčastnil starosta obce Vacenovice pan Charvát, aby se projednalo napojení obce Vacenovice na čističku Milotice. Naše obec přispěla částkou 10.000 Kč z rozpočtu OÚ na obce postižené povodněmi. Stále nejsou dořešeny nedostatky v obecní hospodě. Nájemce nerespektuje pozvání k jednání na OÚ. Mgr. Alena Presová upozorňuje na neplacení nájemného p. Slováčkem. Doposud se nic nevyřešilo. Stavební firma p. Snopka provádí neodborně své práce a tak OÚ odmítá uhradit půl milionu Kč této stavební firmě.

Další zasedání obecního zastupitelstva 27. srpna 1998. Pan Evžen Šalša má zájem odkoupit bývalou starou mateřskou školku a tuto budovu upravit na byty. Zatím mu nebylo vyhověno a záležitost se bude projednávat až po volbách. Ředitel Mgr. Slezák informoval obecní zastupitelstvo o přípravě na nový školní rok. Byl podán návrh na jednorázové placení odvozu domovního odpadu i těm, kteří neprokáží vývoz odpadu a to na skládku do Ratíškovic. Na úřední desce jsou vyvěšeny informace a harmonogram voleb do obecního zastupitelstva. Strany mají včas odevzdat kandidáty.

Schválení dotace na kanalizaci asi 775.000 Kč. Jak bude provedena kanalizace, správa silnic začne s průtahem silnice v obci – asfaltový koberec a OÚ zajistí dobudování chodníků. Občanům dát přihlášky k připojení na kanalizaci. Předsedkyně finanční komise podala informace o dluzích na nájemném, hlavně z obecní hospody pan Macháček má zaplatit do 31.8.1998. Pokud bude dluh vyrovnán, nájemní smlouva bude dále v platnosti. Poslanec Ant. Blaha navrhuje, aby byly zveřejněny odměny pracovníkům z rady OÚ.

Ze zasedání obecního zastupitelstva 24. září 1998. Starosta informoval o změně stanovení místa na veřejný prodej a placení 120 Kč z místa a 30 Kč za hlášení. Bude provedena výměna radiátorů v ZŠ. Radiátory byly již dříve zakoupeny. Svaz dobrovolných vojáků v záloze Kyjov žádá o změnu střelnice, která je v Horkách a vzhledem ke chráněné oblasti se tato činnost zakazuje a hledá se nové umístění. Rada odsouhlasila prodej obecního domu č. 274 manželům Pajtokovým. Rozhodnuto odkoupit část pozemku od Františka Formánka podél vozovky na Korábku. Kanalizace bude rozšířena o 35 metrů kolem rodinných domků p. Karlína a p. Řiháka, aby zde mohla být upravena vozovka, která bude sloužit veřejnosti pro vstup do zahrady a zámeckého parku. Bylo další jednání s p. Šalšou o bývalé mateřské školce, ale nakonec bylo odsouhlaseno, aby byl utvořen subjekt, který by nejlépe vyhovoval potřebám obce.

Územní plán obce zpracovává ing. Kaštánková. Seznámila přítomné s centrálním zaznamenáním jednotlivých objektů do terénu na základě schválení všech institucí a správců inženýrských sítí. Obec má dobré podmínky, má kvalitní zemědělskou půdu, přírodní rezervace (rybník, Horky) a mohla by být považována za turisticky atraktivní. Musí se najít lokality nejvhodnější pro bytovou výstavbu, plochy pro podnikání, které by měly být mimo obytnou zónu.

Zastupitelstvo bylo informováno o přípravě komunálních a senátních voleb, byly stanoveny zapisovatelky a volební komise. Byla projednána žádost pana Řiháka z Vacenovic o výstavbě podnikatelského areálu u hřbitova. Dle finančních možností rozšíření sběrných míst s kontejnery na plasty a sklo.

Další zasedání obecního zastupitelstva bylo 27.10.1998. Předsedkyně finanční komise paní Křižková Ludmila seznamuje přítomné s příjmy a výdaji. Na zasedání obecního zastupitelstva byl přítomen heraldik p. Pavlů, který seznámil přítomné s návrhem znaku a praporu obce. Zvítězil návrh č. 1 – nahoře kůň, dole lis a hrozen. Byl schválen příspěvek do školní družiny na její provoz. Referát k 80. výročí vzniku Československé republiky. Zprávu o činnosti obecního zastupitelstva podal PhDr. Jan Krist. Seznámil s počtem zasedání rad a s účastí jednotlivých členů na těchto zasedáních.

Starosta OÚ seznamuje s hlavními akcemi: výsadba stromků alej Šidleny, vozovka za kostelem, část k Petruchovému, rekonstrukce hasičské zbrojnice, vykoupení a rekonstrukce obecní hospody, vybudování kabelové televize, rekonstrukce ZŠ – skleník, spojovací krček, výměna oken, oprava a údržba mateřské školy, rekonstrukce elektrifikace obce, nové sítě elektrického vedení, oprava obecního rozhlasu, výměna rozhlasové ústředny, nová autobusová čekárna, vymalování OÚ, nové židle v obřadní síni, kotce pro psy v bývalém lihovaře, demolice rodinného domku č. 240.

Zasedání z ustavujícího obecního zastupitelstva konaného dne 26.11.1998. Zasedání zahájil v souladu se zákonem František Dobeš jako nejstarší zvolený člen. Komise pro ověření platnosti voleb byla schválena hlasováním v počtu 15 hlasů. Navržení členové volební a návrhové komise byli jednohlasně schváleni.

Poněvadž starosta obce zemřel, bylo nutné zvolit nového starostu obce. Do funkce starosty obce byly navrženi dva kandidáti: Mgr. Alena Presová za sdružení nezávislých a pan Ivan Kotásek za KDU-ČSL. Pan Kotásek dostal 5 hlasů a paní Presová obdržela 10 hlasů, takže byla zvolena starostkou obce. Za zástupce starosty obce byl navržen 1 kandidát pan Richard Šeďa a schválen 14 hlasy. Dále byl zastupitelům obce přednesen návrh kandidátů do obecní rady a byli zvoleni tito členové: pan Bárta 9 hlasů, paní Kristová 13 hlasů a pan Bláha 14 hlasů. Zástupcem do okresního shromáždění byla jednohlasně schválena starostka obce paní Alena Presová. Na závěr pan Dobeš předal slovo nově zvolené starostce obce paní Aleně Presové. Ta poděkovala za projevenou důvěru voličům a nezávislým kandidátům a vyslovila přání plodné spolupráce ve prospěch celé obce.

Stavební akce v obci v roce 1998

Pokládají se kabely od Telecomu pro telefony, kabelová televize na Korábek a k textilu, položen asfaltový koberec od křižovatky u textilu k Obecnímu úřadu. Kanalizace – v srpnu se začalo s uložením kanalizace od výjezdu silnice ze Záhumní u kostela až k prodejně textil. Telecom pokračuje s kladením kabelů v místní části Zafáří, Rafanda, jsou napojovány další telefonní zařízení.

 

Rozpočet Obecního úřadu na rok 1998

 

Příjmy

 

daně z příjmů fyzických osob

2 400 000

daně z příjmů právnických osob

1 900 000

správní poplatky

300 000

ostatní daně a poplatky

76 000

daň z nemovitostí

700 000

příjmy z vlastní činnosti

1 040 000

příjmy z pronájmu

140 000

příjmy z úroků

45 000

neinvestiční dotace

582 900

neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů

130 000

celkem

7 313 900

 

Výdaje

 

platy zaměstnanců a ostatní platy

940 000

pojistné

480 000

nákup materiálu

1 230 000

vodné, energie, palivo

930 000

služby

850 000

ostatní nákupy

400 000

neinvestiční akce neziskových organizací

550 000

sociální dávky

30 000

investiční výdaje

1 903 900

celkem

7 313 900

 

Pasport obyvatelstva

 

Ukazatel

Celkem

Z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1998

1 945

970

Počet živě narozených

16

11

Počet zemřelých

14

7

Počet přistěhovalých v rámci okresu

13

7

Počet přistěhovalých z jiných okresů

2

0

Počet vystěhovalých v rámci okresu

18

8

Počet vystěhovalých do jiných okresů

3

0

Počet obyvatel k 31.12.1998

1 941

973

Mimo toho přechodně bydlících obyvatel

15

8


Úmrtí

Dne 13.2.1998 tragicky zahynula slečna Jana Fuksová ve věku 19 let. Při sportovním běhu ve večerních hodinách ji srazilo u Ratíškovic osobní auto. Jana na místě zemřela. Pohřeb byl 19.2.1998 za mohutného doprovodu občanů, spolužáků, krojovaných družiček (bylo 16) a krojovaných mládenců.

Dne 19.2.1998 zemřel po těžké nemoci starosta naší obce pan František Šťastný, který zastával svou funkci na Obecním úřadě 7 let. Za jeho činnosti byla rozšířena kanalizace, předán vodní řád, dokončena čistička odpadních vod, předán plyn v celé naší obci. Polovina obce má položenou telekomunikaci, byly vybudovány silnice na Záhumní, Záluží, Vývoz a ulice k Presovému, dány nové okna do základní školy, položeno PVC a plynové topení ve škole, rekonstrukce obecní hospody a jiné úpravy obce. Dík za jeho nelehkou činnost. Čest jeho památce. Pohřeb se konal za velké účasti našich občanů, ale zúčastnili se pohřbu i starostové z okolních obcí.

 Mateřská školka


Na vlastní žádost propustil školský úřad paní učitelku Marii Kotáskovou a místo ní nastoupila paní učitelka Dana Gregorovičová, která prošla známými školkami a proto může své zkušenosti uplatnit k obohacení práce mateřské školky u nás.

V listopadu se pro paní učitelky z mateřské školky uskutečnilo školení jógy. Učitelky se také zúčastnily kurzu přípravy vánoční výzdoby, výroby svícnů a dekorace ve Bzenci. Byla na školce provedena izolace střechy, další rok se bude pokračovat s opravou střechy obou tříd. Ke dni dětí zahrály paní učitelky maňáskové divadlo a uspořádaly pěknou oslavu na zahradě.

Opravovala se terasa a z malé opravy se stala velká oprava, byly zjištěny špatné základy na terasách, které se musely opravit. Z příspěvků od rodičů byl zakoupen altánek na zahradu a zakoupen nový radiomagnetofon. Na den oslav svátku matek se děti z mateřské školky ukázaly v kulturním domě s programem, který cvičily podle kazety “Cvičíme s Dádou”. Stanislav Němčanský na rozloučení s mateřskou školkou připravil pro děti hudební koncert.

Byly provedeny opravy WC a baterií, instalovány nové ohřívače na vodu v umyvárnách dětí a vybudovalo se nové WC pro zaměstnance. Na závěr roku děti v mateřské školce měly vánoční besídku u rozzářeného vánočního stromečku s malými dárečky.

 


Základní škola


Školní rok 1998/1999 byl zahájen v úterý 1. září. Slavnostního zahájení byl přítomen starosta obce Paedr. Augustin Janík. Do školy 1.9.1998 nastoupilo 415 žáků a 24 pedagogických pracovníků. Na základě konkurzního řízení 28. srpna 1998 byl do funkce ředitele potvrzen dosavadní ředitel Mgr. Luboslav Slezák. Funkci zástupkyně ředitele nadále vykonává Mgr. Jiřina Pragrová, výchovnou poradkyní je paní učitelka Hana Neničková.

Školní rada

Rada omezena na sdružení rodičů (třídní důvěrníci) a pokladní paní Jana Šťastná. Peníze se získaly z příspěvku rodičů 150 Kč, sběrů a sponzorských darů.

Kroužky

Ve školním roce 1998/1999 byly při ZŠ zavedeny kroužky:

 

kroužek

dětí

střelecký

14

sportovní

16

počítačový

30

ruský jazyk

12

ruční práce

13

sportovní hry

21

národopisný

22

přírodovědecký

19

ruční práce

14

výtvarná výchova

21

dyslektický

27

zdravotnický

20


Školní knihovna

Letos přibylo ve školní knihovně 34 nových knih. Návštěvnost knihovny je velmi malá.

Výchovně vzdělávací práce

Ve všech vyučovacích přednáškách na I. a II. stupni ZŠ bylo učivo probráno podle osnov. Všichni pedagogové se snažili, aby žáci učivu rozuměli, ale aby poznatky dovedly v praxi uplatnit. S vyznamenáním prospělo 82 žáků na II. stupni, tj. 30,37%. Neprospěli 3 žáci v 8. třídách. Byla jim povolena opravná zkouška.

Školní akce

4.10.1998 divadlo Dobrodružství veverky Zrzečky
22.12.1998 Vánoční akademie – program žáků ZŠ
22.1.1999 film Císař a tambor
14.3.1999 dětský karneval – organizovali učitelé I. stupně
27.4.1999 divadlo Kašpárkovo povídání
7.5.1999 folklórní přehlídka dětských souborů v Kyjově
12.5.1999 sběr železného šrotu Milotice, Vacenovice
28.5.1999 den dětí, soutěže, hry
8.6.1999 výchovný koncert dětských souborů Kyjov
10.6.1999 den řemesel ve Strážnici
13.6.1999 výstava ručních prací žáků ZŠ

Stavební úpravy

Opravena střecha nad budovou ZŠ a obnoveny nátěry střechy nad stravovacím zařízením, hodnota 79.482 Kč. Instalovány rozvody kabelové televize (10 zásuvek), drobné opravy a údržba 46.222 Kč. Za plyn bylo zaplaceno 381.745 Kč, za elektřinu 110.182 Kč, za vodu 22.430 Kč, za telefony 28.931 Kč.

Školní rok byl ukončen 30.6.1999.

 


Zdravotnictví


Zdravotní stav obyvatelstva je průměrný, nepřichází k žádným výkyvům, chřipkové období se zavčas konsoliduje. Nejčastější příčinou úmrtí jsou cévní choroby mozku a srdce (tj. mrtvice mozková a srdeční a infarkt). V tomto roce si společnost MEDITACE odkoupila celé zdravotní středisko včetně pozemků hraničících s budovou.

Jaká byla úmrtnost: Celkem zemřelo 11 občanů, z toho 5 žen, průměrný věk 69,4 roky a 6 mužů, průměrný věk 73 roky. Z tohoto počtu byli 3 případy úmrtí na rakovinu.

 


Lidová strana


Předseda strany lidové ve své výroční zprávě hodnotí snad magickou osmičku jako v novinách. V roce 1648 bylo odraženo vpádu Švédů na Prahu, kdy na tuto počest dává Ferdinand III. postavit mariánský sloup na Staroměstském náměstí. Ten zde stál až do roku 1918, kdy tlupa chuligánů 6 dní po osvobození tuto sochu zlikvidovala. Pak to byly roky 1848, 1918, 1938, 1948 a 1968.

V naší obci je rok 1998 poznamenán tím, že nás opustil starosta obce pan František Šťastný. 19.2.1998 měl pohřeb. Byl poslancem obecního zastupitelstva za KDU-ČSL, proto se musely konat nové mimořádné volby.

Organizace má 108 členů. Dva noví členové, nebo spíše členky, přistoupily p. Windová Marie a Dobešová Terezie. Po odchodu Františka Šťastného se musela tato funkce obsadit, ale žádný ze sedmi poslanců za Lidovou stranu tuto funkci nepřijal. Po dohodě starostu dělal Dr. Augustin Janík (ODS) a místostarostu Dr. Jan Krist a do rady postoupil Oldřich Cuták. Pak jako nejsilnější strana nabídla na tuto funkci starosty v komunálních volbách nezávislým, aby pro funkci starosty v komunálních volbách Lidová strana udělala maximum.

Mezi tím byly mimořádné parlamentní volby, ke kterým jsme provedli propagaci a obsadili volební komise pro ČSL požadované.

 

Výsledky voleb

 

 

%

KDU-ČSL

29,64

ČSSD

22,33

ODS

15,96

KSČM

15,03

US

5,30

důchodci

2,70

republikáni

2,61

nezávislí

2,30

 

Účast ve volbách byla 74%.

 

Na komunální volby byla stanovena 15členná kandidátka včetně návrhu na starostu, kterým se měl stát Ivan Kotásek. Kandidáti byli představeni spolu s kandidátem do senátu ing. Josefem Kaňou. Předvolební materiály byly doručeny do domácností a obsazeny komise. Ve volbách jsme získali 6 mandátů, nezávislí 5 mandátů.

 

Počet hlasů

 

Lidová strana

Ivan Kotásek

445

František Dobeš

417

Ladislava Kristová

366

Ladislav Lunga

354

Josef Levek

345

Jaroslav Grufík

338

Nezávislí

Alena Presová

413

Antonín Krist

402

Irena Nedvědická

340

ing. Josef Bárta

323

Karel Novotný

272

KSČM

Richard Šeďa

334

Miloš Šeďa

288

Antonín Blaha

258

Josef Fuksa

197

 

 

 

%

KDU-ČSL

41,85

Nezávislí

35,33

KSČM

22,82

 


Účast byla 55,72%.

ČSL měla nárok na starostu, nárokovali ho i nezávislí a při hlasování vyhráli funkci starosty.

Poslanecký klub v zastoupení místopředsedy PhDr. J. Krista, který odmítl spolupráci v radě, tuto dohodu porušila Laďka Kristová, takže rada Obecního úřadu je složena:

Alena Presová, starostka, nezávislá
Richard Šeďa, místostarosta, KSČM
ing. Jar. Bárta, nezávislý
Antonín Blaha, KSČM
Ladislava Kristová, KDU-ČSL

Komise:
Kontrolní – Dobeš František
Finanční – Kristová Ladislava
Stavební – Krist Antonín

Výsledky hlasování voleb do Senátu:
ing. Josef Kaňa 186 hlasů (72,65%)
Lukeš J. 70 hlasů (27,34%)

Jako každoročně, tak i letos se ČSL zúčastnila okresního lidového plesu v Hodoníně, kde mladí zatancovali dvě kola české besedy. Členové ČSL se zúčastnili poutního zájezdu do Rakouska – Mariazell a Melku, dvakrát na sv. Hostýn, do Žarošic a primice ve Štěbořicích.

V kulturní činnosti jsme se podíleli na organizaci Country bálu s Jednotou Orla, letní Country před zámkem, Mikulášské besídky, vánočního zpívání v kulturním domě a v zámku. Dále při národopisném festivalu u Šidlen, Slovácké hody. Mužský sbor se zúčastnil hasičských slavností v Buchlovicích v červnu, setkání v Dubňanech a v září v Hroznové Lhotě, v prosinci v Nedakonicích a ve Vacenovicích. Tyto mužské akce zajišťuje František Neduchal. A. Smolíková a Jar. Kristová vedou Slovácký krúžek, kde se udržují a obnovují jak písně, tak kroje a mladí mají kus užitečné zábavy.

Pan Jar. Neduchal, který se dožil 80 let, zrestauroval zlacené ozdoby v kostele, některé musel i nově vyřezat. S ochotníky nacvičil pro děti pohádku Posvícení v Hudlicích a ukázky loutek v zámku při příležitosti festivalu.

V měsíci únoru naši členové za spolupráce s Obecním úřadem pokáceli vzrostlé stromy u hřbitova, které byly nemocné, prořezali chvojky a křoviny na hřbitově. Před kostelem se provedlo betonové zpevnění pod dlažbu a její položení, položení dlažby na faře před garáží a zahradní úprava.

Byla vyčištěna půda nad kostelem před ošetřením proti dřevomorce. Provedena výměna vadných trámů na kostele, ošetření chemikáliemi proti dřevomorce a červotoči provedla firma. Opravena a obílena zídka kolem kostela. Tato akce se provádí pravidelně každý rok. Prořezány křoviny v parku, kolem pomníku padlých, před farou kolem p. Marie. Pomáhal p. Mikéska s motorovou pilou.

Naši členové se podíleli na opravě kněžského domova v Kyjově na Újezdě po knězi páterovi M. Borovičkovi, který spolu se sestrou tento dům věnovali pro tento účel. Pokrývačské práce provedl K. Neduchal a pomocníkem byl Lad. Lunga st. Dopravu zajistil farář Jozef Chovanec.

Předseda Lidové strany poděkoval na výroční členské schůzi všem členům za jejich práci ve straně a při budování naší společnosti s přáním zanechat konfliktů, aby zavládl mír na zemi.

 


Farní společenství, katolická církev


Nový rok začal tradiční mší za děti farnosti. V měsíci lednu vyšly poprvé Farní listy, které zpracovala pastorační rada. Zásluhu na vydání těchto Listů má p. Lunga. 1.2.1998 byla sloužena mše svatá za ženy naší farnosti. 10 žen bylo nastrojeno v našich krojích a krojových kožíšcích.

19.2.1998 zemřel starosta naší obce pan František Šťastný, který se také mezi jiným zasloužil o opravu kostela, nechal zhotovit projekt opravy kostela v hodnotě 30.000 Kč. V roce 1996 uvolnil starosta na opravy kostela 300.000 Kč a v roce 1997 200.000 Kč.

Velikonoční obřady probíhaly jako vždy slavnostně a za velké účasti věřících a krojovaných. V měsíci květnu se konaly májové pobožnosti, kde děti zpívaly, říkaly básničky nebo modlitbičky. 16.5.1998 byla sloužena mše svatá v zámecké kapli zasvěcené k sv. Janu Nepomuckému. V neděli 7.6.1998 děti ze třetí třídy přistoupily k prvnímu svatému přijímání. K přijímání šlo 23 dětí z naší farnosti. O týden později se konala slavnost Božího Těla. Byly připraveny dva oltáře v dědině, ke kterým šel průvod z kostela za doprovodu dechové hudby, družiček a mládenců a velkého počtu věřících.

20.6.1998 oslavil místní duchovní správce pater Jozef Chovanec 25 let kněžství. Pochází z Kežmaroku. Na oslavu přijeli příbuzní, rodina, rodáci, bývalí farníci z dřívějších působišť i ostatní známí oslavit vzácné jubileum. V kostele při slavnostní mši i při pohoštění hrála dechová hudba Skoroňáci.

6. září byla slavnostní mše svatá na poděkování za dobrou úrodu. Při velké účasti krojovaných byly před obětní stůl přineseny plody a úroda našich polí. 12.9.1998 jel autobus na pouť se sochou Panny Marie do Žarošic, kde byla mariánská pouť. I přes špatné počasí byla velká účast.

V tomto roce byla zorganizována pouť do Rakouska – Mariazell a dva autobusy jely na pouť na sv. Hostýn. V létě byla položena dlažba před kostelem v hodnotě 50.000 Kč. Pan Neduchal Jaroslav pokračoval se zlacením soch a ornamentů na bočních oltářích v kostele.

V tomto roce nás navštívil Karel Maxmilian Seilern s manželkou a jeho sestra Mariette Narmann Seilernová (poslední zámečtí potomci) poslala zlato na zlacení soch v kostele.

Bylo provedeno chemické ošetření trámů na půdě a napadené dřevo bylo vyměněno firmou Pyrus Brno, v hodnotě 220.000 Kč. V prosinci se v kostele konal adventní koncert, který zahráli členové z Vracova. Byla pořízena soška Ježíška do jesliček a zhotovil ji lidový řezbář z Vacenovic pan František Setinský. Vánoční svátky proběhly v dobré vánoční atmosféře a pohodě. Na Boží narození byla sloužena půlnoční mše svatá.

V letošním roce bylo pokřtěno 48 dětí, 24 osob zemřelo a bylo sezdáno 7 manželských párů.

 


Sbor dobrovolných hasičů


Výbor dobrovolných hasičů se sešel hned 4.1.1998 v kulturní místnosti ve zbrojnici. Na programu bylo zajištění zdárného průběhu hasičského plesu konaného v témž měsíci. Hlavními úkoly, kromě zajištění muzikantů, je roznášení pozvánek se vstupenkami do všech domů naší vesnice, dále zajištění vhodné a přitažlivé tomboly, na které by se dalo vydělat. Z pokladní zprávy se zjistilo, že hrubý příjem byl 24.350 Kč, čistý zisk 10.000 Kč.

50 let svého života oslavil náš dlouholetý člen pan Josef Kasánek. Při této příležitosti mu byl předán dárek. V měsíci dubnu byla uskutečněna relace místního rozhlasu o zákazu vypalování suché trávy na mezích a zatravněných lokalitách. Obecní úřad zakoupil Avii. Byla předána na opravu a technickou kontrolu. V sobotu 14.4.1998 byla brigáda na betonování vrat u garáže za účasti pěti členů.

Všichni členové sboru byli seznámeni s požadavky výboru ke zdárnému provedení oslav 100. výročí založení místního požárního sboru. Tomuto předcházelo několik výborových a členských schůzí. Není to maličkost, aby požadavky byly splněny a dotaženy do konce. Oslava výročí byla stanovena na 22.8.1998.

Slavnostní schůze ke 100. výročí se konala za přítomnosti hostů: starosta OS HČMS pan M. Kuchař, HZS Hodonín, ing. Pelikán, ing. Froněk, p. Kudr, SDH Ratíškovice, F. Foltýn, M. Příkazský, SDH Dubňany, p. Hanák a p. Bělík, členové ZO a jejich manželky.

Hlavní bod byl vznik a historie od založení až po dnešek, přednesl PhDr. Jan Krist. Zprávu o činnosti sboru za poslední období přednesl J. Řihák. Vystoupil zástupce OS HČMS starosta pan M. Kuchař, který poděkoval za práci, kterou sbor dělá. Pak se ujal slova Dr. Aug. Janík. Zhodnotil práci při budování hasičského zařízení a celkovou problematiku ve sboru hasičů. Ing. Pelikán hovořil o profesionálních požárnících a spolupráci s dobrovolnými hasiči, které HZS potřebuje při likvidaci požárů.
 

Vyznamenání členům sboru

 

PhDr. Jan Krist

ČV OSH

 

dr. Janík Augustin

ČV OSH

10 let

Řihák Václav

ČV OSH

10 let

Šlajferčík J.

ČV OSH

10 let

Cibulka Karel

ČV OSH

10 let

Sochor Ivan

ČV OSH

20 let

Kasánek Josef

ČV OSH

20 let

Řihák Jan ml.

ZPP

20 let

Nedvědický Jan

ZPP

20 let

Formánek Jar.

ZPP

40 let

Kepak Mir.

ZPP

30 let

Válek Oldřich

ZPP

nepředáno,
za příkladnou práci

Stašek Karel

ZZ

20 let

Řihák Jan ml.

ZZ

40 let

Kříž Josef ml.

ZZ

40 let

Pražák Jaroslav

ZZ

40 let, nepředáno

Kříž Josef st.

ZZ

50 let

Máša Ladislav

odznak sv. Floriána

40 let, za zásluhy

Nedvědický Jindřich

odznak sv. Floriána

30 let, za zásluhySbor byl oceněn vyznamenáním za zásluhy medailí, kterou předal starosta OS HČMS p. Kuchař starostovi sboru J. Řihákovi. Po předání vyznamenání následoval přípitek a slavnostní večeře. Ve 20.00 hodin začala estráda a pak zahrála dechová hudba Bojané s konferenciérem p. K. Kopřivou a pak pokračovala taneční zábava.

V neděli byl průvod na mši svatou, obětovanou za živé i mrtvé členy požárního sboru, doprovázenou dechovou hudbou Sobuláci. Po skončení mše svaté byla předvedena technika HZS Hodonín v prostoru za kostelem. Bylo to zajímavé. Účastníci obdivovali odvahu hasičského sboru.

Celkové výlohy na oslavu 100. výročí trvání hasičského sboru činily 28.856 Kč, vstupné 4.504 Kč, sponzorské dary 5.300 Kč, takže zbytek se musel doplatit z pokladny. Z oslav budou pořízeny fotografie, které budou uloženy do alba požárního sboru.

25. září 1998 oslavil náš dlouholetý pracovník pan Ladislav Máša 60. narozeniny. Oslavu pro členy hasičského sboru připravil v obecní hospodě. OÚ zaslal schválený požární řád obce, výbor vzal na vědomí schválení řádu s některými připomínkami.

13. prosince 1998 se konala valná hromada v požární zbrojnici v Miloticích. Schůze byla řízena daným programem, zhodnocení oslav 100. výročí založení sboru, činnost za uplynulý rok, příprava plesu v příštím roce, hospodaření s finančními prostředky aj. Byli přijati čtyři noví členové: Sochor Jiří, Sochor Ivan, Cibulka Jaroslav a Žůrovec Zdeněk.

 


Státní zámek


Návštěvnost našeho zámku je dobrá. Našemu zámku je věnována dostatečná pozornost a péče ze strany památkářů hlavní správa Brno. Zámek se pro veřejnost otevřel v měsíci dubnu. Vstupné pro dospělé činí 30 Kč a pro děti 15 Kč. V pokladně lze zakoupit pohledy zámku i brožurky. V parku kolem zámku byla nově vybudována vodní nádrž a obnovena hydrologická funkce odvodňovacích kanálů v bažantnici.

V bývalé obřadní síni a dalších dvou místnostech prvního patra budou prezentovány interiéry 19. století, vybaveny a instalovány dle dobových fotografií interiéru z roku 1916. Ze strany od hospodářského nádvoří byla provedena oprava fasády zámku v hodnotě 2.700.000 Kč.

Využití našeho zámku po kulturní stránce

- TV Brno v zámku natáčela pořad Zvěstujeme vám radost
- výstava designu nových technologií – RAM Mikulov
- národopisný festival 1998
- přehlídka historických vozidel
- módní přehlídka
- koncert smíšeného pěveckého sboru Jaroslav
- ČT Ostrava – natáčení televizního filmu Cestující bez zavazadel
- vánoční výstava a koledování

Na rozsahu oprav zámku má velký podíl náš pan kastelán. Na kulturní činnosti má velkou zásluhu jeho žena Miroslava. Náš zámek navštívilo v tomto roce 16.693 platících osob.
 

Průměrná návštěva cizinců

 

osob

země

3 000

Německo, Rakousko

1 500

anglicky mluvící návštěvníci

2 000

Slovensko

300

Maďarsko

150

Španělsko

150

Francie

100

Itálie

50

Nový Zéland

50

Austrálie

60

Amerika

200

Rusko

30

Polsko

 

Zbytek návštěvníků tvoří čeští občané.

 


Podnikání


Výrobna polotovarů

Pan Evžen Šalša koupil nový obchodní dům vedle fary, který byl dosud nevyužit a jenom část pronajímána, od Jednoty Hodonín asi za 5.300.000 Kč. Tuto budovu je třeba předělat na vyhovující prostory. Rekonstrukce představuje náklady asi 4.800.000 Kč. Bude zaměstnávat 24 pracovníků. Bude zde výrobna polotovarů, lékárna, výdej léků na recepty i za hotové. Majitel má velké a odvážné plány a chtěl by výhledově zaměstnávat 50-70 lidí.

Drogerie GREY

Od 15.5.1998 byla otevřena Drogerie pana Tomáše Morese s názvem GREY v domě číslo 192, tj. ve vlastním domě s úpravou na obchod. Můžete zde nakoupit drogistické zboží, hygienické, chemické, čistící prostředky, barvy, laky, kosmetiku, papírnictví, cigarety, semena, hračky aj. Zaměstnává dvě pracovní síly.

V restitucích získal od bývalého zemědělského družstva jednu stáj, kterou si upravil na skladovací prostory pro velkosklad Drogerie. Zboží do skladu dováží od výrobců a pak je zase rozváží do maloobchodních prodejen s drogistickým zbožím. Je zde zaměstnán jeden pracovník.

Pila – řezání dřeva

Radek Krist se rozhodl pro podnikání se dřevem. Začal v červnu 1998. Pronajal si jednu budovu od Agropodniku a prostory kolem na skládku dřeva před zpracováním. Z pokácených stromů řeže fošny, desky, hranolky, trámy na vazby a výrobky dle požadavků zákazníka. K tomu má vlastní strojní zařízení. Zaměstná šest zaměstnanců. Práce má dost a je spokojen i s prací svých zaměstnanců.

Ostatní podnikání, podnikatelé a prodejny zůstávají stejné a pokračují s malými vylepšeními ve své dosavadní činnosti.

Likvidace masny

K 31.12.1998 bylo zrušeno řeznictví a veškerý prodej masných a uzenářských výrobků. Tyto výrobky masné se prodávají balíčkované v prodejně Jednoty. Odnepaměti byla v obci prodejna masa a nyní byla zrušena. Budova byla prodána místnímu občanovi panu Ríšovi Šeďovi.

 Zemědělství

Lednové mrazy, které dosáhly až -23°C, se udržely až do 8.2.1998. Začalo velké oteplení, teploty kolem 20.2.1998 až 17°C. Začala příprava půdy na jarní setí. Půda nebyla zaorána místy na zimu vůbec, poněvadž zima už začala začátkem listopadu už byly mrazy, tak bylo potřeba orat a upravovat.

Koncem března a do svátků velikonočních 13.4.1998 bylo zasázeno téměř 60% brambor. PO velikonočních svátcích se pokračuje setím obilnin, jiné zemědělské práce, odorávají a ryjí se vinohrady, provádí se postřik vinic a stromů. Počasí je dobré, vlhké, teplé, všechno klíčí, jsou předpoklady dobré sklizně. V období květu stromů je velký vítr, bylo špatné opylení, což se projevilo na sklizni ovoce.

12.7.1998 začala sklizeň řepky olejné a po ní navazuje sklizeň obilnin, při dobré vegetaci i dobrá sklizeň. Sklízí se až 80 q z ha pšenice. Sklizeň je klidná a zrní je pěkně suché. Ovoce, meruňky výnos je nízký, poněvadž na jaře stromy omrzly. Teplé a suché počasí vyhovovalo sklizni obilí, avšak brambory se nedaly vyorávat. Muselo se počkat až trochu naprší.

22.8.1998 začal déšť a změna počasí, tak se podařilo brambory do 3.9. vyorat a začínají předběžné vinařské práce. Hrozny jsou zdravé, začínají se sklízet rané odrůdy hroznů Irsay Oliver apod. Brzy bude následovat ostatní sklizeň hroznů dle zralosti.

Po žarošické pouti začaly deště a tak se musely hrozny sklízet pro velký výskyt plísně, takže do 3.10.1998 bylo všechno sklizeno i za nepříznivého počasí, což ovlivnilo cukernatost hroznů. Burgundské, Neuburg, Müller Thurgau a jiné odrůdy mají jen 18°Cukernatosti, veltlínské, ryzlink vlašský jen 11-13°Cukernatosti. Kvašení probíhalo velmi rychle, do některých sklepů se nedalo vůbec vstoupit. Během týdne proběhl bouřlivý kvas, ale vína jsou dobrá a zdravá.

Pro pokračující nepříznivé počasí se nedá orat, je opožděno setí ozimých obilnin, hlavně na těžších půdách se nedá sklízet ani kukuřice na zrno. Deště pokračují až do listopadu, nesejí se obilniny, v noci jsou mrazíky a ve dne jen 5°C. Od 11.11.1998 v noci mrazíky až -12°C, ve dne –2°C až -5°C. Mrazy pozastavily zemědělské práce, zůstává dost pozemků a vinic i zahrad nepřipravených na zimní odpočinek. Mrazy už od 11. měsíce držely až přes Nový rok.

 

Zera a.s. Ratíškovice

Rostlinná výroba

 

 

výroba

prodej

plán

skutečnost

plán

skutečnost

pšenice ozimá

3 920

4 333

2 408

3 498

triticale

434

288

434

226

ječmen jarní o ozimý

2 532

2 445

1 620

1 430

řepka ozimá

918

1 099

918

1 099

kukuřice mokrá

1 485

1 519

1 485

1 519

kukuřice suchá

2 408

2 099

1 695

1 202

žito ozimé

1 422

1 380

1 422

1 331

slunečnice

339

261

339

261

hrách

35

52

35

52

hrozny

192

148

0

122

broskve

396

356

396

354

 

Živočišná výroba

 

 

plán (q)

skutečnost (q)

selata naroz. 5 033

50

47

přírůstek

272

253

ml. chovná prasata

49

22

výkrm

3 286

2 607

předvýkrm

1 573

1 509

kuřata výkrm

10 580

10 815

 

Vedení společnosti ukládalo naplnit výrobní program zabezpečující výsledek 2.268.000 Kč při naplnění podmínek podmiňujících jejich dosažení. Schválený program nebyl naplněn a naopak byla vytvořena ztráta ve výši -7.108.000 Kč. Některé příčiny negativně ovlivnily schválený záměr, výrazný pokles realizačních cen rozhodujících komodit, zejména obilnin a vepřového masa, špatné podzimní počasí, nižší výkon techniky na rozbahněných polích.

 

Agropodnik a.s.

 

Výsledky poroden

 

narozeno selat

44 961 ks

odchov selat

41 149 ks

narozeno selat na 1 vrh

8,57 ks

odchováno selat na 1 vrh

7,84 ks

průměrná doba kojení

26,5 dne

přírůstek na kus a den

0,235 kg

průměrná vyskladňovací váha

8,01 kg

 

Předvýkrm selat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,415

spotřeba na 1 kg přírůstku

2,04

spotřeba na 1 krmný den

0,85

 

Výkrm prasat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,702

spotřeba na 1 kg přírůstku

2,92

spotřeba na 1 krmný den

2,05

prodej vepřového masa

4 100 t

 

Vývoj průměrného počtu pracovníků

 

rok

pracovníků

1991

125

1994

82

1996

82

1998

74


 

 


Počasí


Začátkem ledna noční teploty kolem 0°C, denní +3°C až -5°C, teplejší počasí přetrvává až do 19.1.1998. Přichází mrazy v noci -20°C až -23°C, přes den -5°C až -6°C. Tyto mrazy trvají až do 8.2.1998. Od 10.2.1998 v noci -5°C, ve dne +5°C. V druhé dekádě února v noci 0°C, ve dne až 17°C. Na únor velmi teplo, začala příprava půdy na jarní setí. 1.3.1998 v neděli menší ochlazení a déšť, v noci -5°C, přes den +6°C až +8°C. 2.3.1998 déšť, pak ustal a bylo -3°C, ve dne padal sníh, ale hned tál. Teplota +5°C.

3.3.1998 chladno, ve dne +4°C, v noci kolem -2°C, přeháňky sněhové s deštěm. 10.3. v noci až -12°C, ve dne +1°C, sněhové přeháňky, započaté jarní práce se pozastavily. 22.3.1998 počasí se zlepšilo, mrazíky -2°C, nastává oteplení, začaly jarní práce, setí obilí, ve vinohradech stříhání a vázání. 6.4.1998 teplo až +20°C, v noci kolem 0°C. 20.4.1998 až 26.4. noční teploty +7°C, denní kolem 26°C. Počasí je dobré, vlhké a teplé.

10.5. teploty až +25°C, v noci +5°C až +8°C, ani podle kalendáře na zmrzlé muže nebyly mrazy, kterých se obávají vinaři a sadaři. Srážky přiměřené, teploty odpovídají měsíci květnu, celkově je květen teplý a teploty vystupují až na 29°C. Červen je teplý s přeháňkami, v červenci bouřky, v severních Čechách se vyskytly záplavy, ale ne tak hrozné jako v loňském roce.

26.7. začínají tropická vedra, teploty 5.8.1998 až 37°C, tropická vedra se drží 14 dní 33°C až 34°C, velmi sucho. 13.8.1998 bouřky s kroupami bez škod, dobře napršelo, pokračují stále tropické vedra, v noci 16°C až 20°C. 22.8.1998 déšť a nastala změna počasí, v noci 9-14°C, ve dne 17-19°C, už se projevilo podzimní počasí. Od 23.8.denní teploty nejvýše 22°C, v noci 31.8. jen 5°C a ve dne 19°C.

3.9. déšť, teploty kolem 19°C, v noci kolem 7°C. 7.9. chladno, déšť, teploty v noci 7-11°C a přes den 16-19°C, déšť neustal, začal sběr hroznů, vlhké počasí způsobuje plísně ve vinicích. Od 22.9. do 27.9. malé přeháňky, teploty v noci 5-7°C, ve dne 15 až 22°C, větší část vinic je sklizena a zbytek do 3.10.1998 je sklizena i za nepříznivého počasí. 8.10. celý den bylo deštivo, chladno, v noci kolem 4-7°C, ve dne 15-17°C. Celý měsíc říjen deštivé přeháňky, které přetrvávají do listopadu a počátkem měsíce začínají mrazíky.

11.11.1998 teplota v noci poklesla na -12°C, ve dne -2°C, půda zamrzla. V dalším týdnu mrazy -3°C až -5°C, ve dne kolem 0°C. 11.12.1998 se mrazy zvedly až na -18°C, ve dne -2°C až -4°C. 13.12.1998 bylo velké náledí. V 51. týdnu teploty -4°C až -6°C, ve dne +2°C až +8°C, malá vrstva sněhu. 21.12. v noci -8°C, ve dne 0°C až -2°C, poslední týden byly teploty -5°C, ve dne kolem -1°C až -3°C. Vánoční svátky byly na ledě.

 


Kultura


Naše kultura začíná plesovou sezónou. První byl myslivecký ples. Členové mysliveckého spolku obohatili tombolu ulovenou zastřelenou zvěří nalovenou před novým rokem. Výherci se těší na svoji výhru a hlavně, že si pochutnají na zvěřinových specialitách. Ples byl hned 3.1.1998.

10.1.1998 pořádala tělovýchovná jednota Orla už u nás zažitý Country bál – hrála hudba z Vratimova. Účast byla 400 platících návštěvníků, nechybělo ani dobové oblečení. Z toho vidíme, že mladí se chtějí bavit jinak než starší lidé. 7.2.1998 byl požárnický ples v kulturním domě. Ples byl dobře zajištěn, poněvadž pozvánky se vstupenkami se roznáší po domech.

Letos se nekonala tradiční Fašaňková zábava s pochováváním basy z důvodu úmrtí starosty Františka Šťastného.

Výstava vína

29.3.1998 byla degustace vína, příprava na velikonoční výstavu vína. Bylo hodnoceno 859 vzorků na velikonoční výstavu vína, 29 odborných komisí hodnotilo jednotlivé vzorky pod vedením ing. Petra Ivičiče, vedoucího vinných sklepů v Kroměříži, které patří Olomoucké arcidiecézi. Na velikonoční neděli probíhá výstava s ochutnáváním zařazených vín. Ani škaredé počasí neodradilo milovníky dobrého vinného moku a počet 1.100 vinařů se těší dobré kvalitě vína, při dobré zábavě. Ze vzorků nezůstalo nic. K dobré pohodě hrála odpoledne cimbálová muzika a večer dechová hudba.

Dětský karneval

Karneval probíhá další neděli po velikonočních svátcích v kulturním domě. Polovina dětí se této dětské zábavy zúčastnila v maskách, které jsou vyhodnocovány a nejlepší masky získávají hodnotné ceny, probíhají různé hry, soutěže a děti za úspěšnost dostávají sladké odměny.

Den matek

Děti z mateřské školy a žáci ze školy vystoupili k této příležitosti se svým bohatým programem. Svým příspěvkem zpestřují oslavu Dne matek členové Slováckého krúžku a přispívají tak k dobré pohodě maminkám a babičkám.

Boží Tělo probíhalo 14.6.1998 v neděli za účasti mnoha věřících a průvod byl zpestřen účastníky v našich krásných krojích. Průvod šel z kostela ke dvěma oltářům za doprovodu naší dechové hudby Miločanka.

25 let kněžství oslavil spolu s nepřehledným množstvím věřících náš pan farář Jozef Chovanec svou kněžskou službu. Byli přítomni i věřící z míst, kde dříve působil, odnášeli si krásné vzpomínky, protože tolik krojovaných neviděli. Krojovaná mládež, asi 100 účastníků, vedla pana faráře z fáry ve věnci do kostela. K tomu hrála dechová hudba Skoroňáci.

7.8.1998 začíná Národopisný folklorní XX. festival. V pátek začal v 17 hodin v hostinci U draka, je předávání čestného uznání zasloužilým pracovníkům Folklóru a pak občerstvení. V 19.30 hodin začátek programu u Šidlen na zahrádkářském areálu pořadem Klenotnice.

8.8.1998 sobota, začátek festivalu začíná v 19.30 hodin, koncert dětské dechové hudby. Ve 20 hodin začal hlavní program, po skončení programu je nokturno nad Šidlenami při cimbálové muzice Varmužů, dá se říct až do ranních hodin za velké spokojenosti návštěvníků.

9.8.1998 v milotickém kostele je sloužena mše svatá za živé i mrtvé účastníky a příznivce folklóru. Je sloužena za velké účasti krojovaných účastníků. Ve 13 hodin koncert představený uměleckým souborem Praha K. Eben a doplňován cimbálovou muzikou J. Varmuži a zpěvem členů jeho rodiny. Krásný zážitek ukončen dlouhotrvajícím nepřetržitým potleskem. Ve 14 hodin byl sraz účastníků festivalu na vrchním konci. Průvod šel přes celou vesnici do zámku, kde bylo předání dožínkových věnců a hodových symbolů představitelům obcí našeho regionu. Po skončení pokračoval program v zámeckém parku až do pozdních nočních hodin. V krásném prostředí našeho zámku bylo vidět spokojenost diváků.

Na tomto festivalu se vystřídalo asi 1.000 účinkujících. Organizační práce skončila, organizátoři si oddechli. Náklady na tyto slavnosti činily asi 200.000 Kč. Finanční prostředky jsou získány od Okresního kulturního střediska, Obecního úřadu, od sponzorů a zbytek je uhrazen ze vstupného.

Výstava

Po celou dobu festivalu byla otevřena výstava v zámku se zaměřením na církevní slavnosti během roku. Vedoucím této akce byl Lunga L. st.. Výstava byla předvedena v prostorách zámecké kuchyně. Ukázky výstavy byly provedeny ve čtyřech ročních obdobích. Jaro – předměty a oblečení v době před a ve svátky velikonoční. Léto – účast poutníků do Žarošic se sochou Panny Marie, oblečení družiček a žen. Podzim – sv. Václav, doba sběru hroznů a jeho zpracování. Zima – Vánoce, oslavy narození Páně, příprava na svátky a předvánoční zvyky, slavnostní oblečení krojů, symboly vánoc (betlém, pečivo, staré vánoční pokrmy).

Oslava 100 let požárního sboru

Požární sbor byl založen v roce 1898. V sobotu 22.8.1998 byl estrádní pořad s dechovou hudbou Bojané, po skončení byla taneční zábava. V neděli 23.8.1998 v 9 hodin ukázka nové hasičské techniky na prostranství u kostela. V 9.45 průvod hasičů v uniformách do kostela, kde byla sloužena za živé i mrtvé členy sboru mše svatá.

Přednáška

30.8.1998 byla u Šidlen v zahrádkářském areálu členská schůze s přednáškou pro vinaře.

Pouť do Žarošic

12.9.1998 jel od nás autobus do Žarošic na děkovnou pouť. Pouti se zúčastnilo asi 50.000 věřících. Světelný průvod jde se sochami kolem kostela. Osvětlený průvod je krásný zážitek i přesto, že pršelo, účastníci vydrželi a získali krásnou duševní pohodu.

Hody

7.11.1998 v sobotu odpoledne stavění máje za kostelem za účasti chlapců a děvčat, které jim strojily májů. Samozřejmě této události předcházely patřičné přípravy. Děvčata a chlapci si zvolili své zástupce stárky a stárků, nechyběla ani volba hospodáře, který povoluje muziku a vůbec hody. Stárci byli Krist Pavel, č. 245, Staněk Z. z Rafandy, stárky byly Kristová Lenka a Kotásková Marie, hospodáři Antonín Mráz s manželkou Aničkou.

Muzika začala v sobotu ve 20 hodin v kulturním domě. Vyhrávalo se až do ranních hodin. V neděli na mši svaté byla v kostele velká účast krojovaných 28 děvčat, 18 chlapců, několik vdaných žen ve svátečních krojích a mužů a spousta krojovaných dětí.

Odpoledne začal hodový průvod ve 14 hodin za velké účasti krojovaných, děvčat 32, chlapců 28, ženáčů 26, z Vacenovic 12 chlapců, z Mistřína 10, z Vracova 12 a 2 děvčata, ze Šardic 6 chlapců a ještě mnoho krojovaných dětí.

Počasí hodům přálo, sluníčko svítilo a tak byla dobrá hodová nálada a zvolení reprezentanti hodů nešetřili zavdáváním kořalkou a vínem, což se projevilo odpoledne i večer při muzice, která skončila až v ranních hodinách. V pondělí hodové začala muzika hrát ve 20 hodin. Tanečníků byl plný sál, protože v Miloticích o dobrou a veselou zábavu není nouze, proto i účast byla dobrá, veselí končilo nad ránem.

Svatý Mikuláš

U nás se zatím dodržují zvyky a den před Mikulášem chodí po domech sv. Mikuláš, anděl a dva nebo i tři čerti. Chlapci byli pěkně namaskovaní a sv. Mikuláš s andělem krásně oblečení. nejdříve nadělují radost a obdarovávají ty nejmenší a pak čerti většinou chodí po starších děvčatech a ty nehodné přiváží řetězem třeba ke stromu. Chodí více skupinek, aby se na všechny děti dostalo.

Lucie

Lucie, to je 13. prosince, bylo to v neděli, když se v některých domech zhaslo světlo a do domu přišly třeba čtyři Lucie. Běhaly, syčely, perůtků oprašovaly, nejen, že po nich zbylo jen nepořádku, ale návštěva Lucií se dlouho vzpomínala, hlavně při draní peří.

Vánoční koncert

V měsíci prosinci se v kostele před Vánocemi konal vánoční koncert, Vracovjáci zazpívali řadu koled a vánočních písní. Koncert se velmi líbil a jeho výtěžek šel na konto postižených. Dále byl krásný program v milotickém zámku, kde vystupovali místní žáci ze školy se svými vánočními scénkami a písněmi, dále zpíval mužský sbor koledy. Zaměstnanci zámku se postarali o pohoštění a o výstavu vánočního pečiva a ozdob.

27.12.1998 se uskutečnila besídka v kulturním domě, kde zpívali členové Slováckého krúžku, muži, ženy, svaz katolických žen připravil pro všechny děti malé balíčky. Přednášku o významu vánoc přednesl pan farář Jozef Chovanec. Besídku uváděl p. Kopřiva a p. Dobešová, návštěva byla dobrá.

 


Události roku 1998


Vláda České republiky

Přes všechny potíže byla 2. ledna 1998 Václavem Havlem v Trůnním sále Pražského hradu jmenována 17členná vláda, kterou sestavil Josef Tošovský. Nová vláda musí do 30 dnů požádat sněmovnu o vyslovení důvěry. V nové vládě je jmenováno 9 nováčků a to mladších členů na post ministerstva. Vláda Josefa Tošovského byla schválena a byla jí vyslovena důvěra.

Volby

Proběhly volby prezidenta republiky. Byl znovu zvolen prezidentem Václav Havel. Po zvolení složil prezidentský slib.

Sport

V pátek 20.2.1998 čeští hokejisté porazili mužstvo Kanady 2:1. V neděli ráno v Naganu v 5.45 hodin se utkalo naše mužstvo s Ruskem, finále o zlatou olympijskou medaili. Vítězství našich přineslo neskonalou radost.

18.5.1998 přiznala vláda skrytý dluh v transformačních institucích ve výši 140,4 miliardy korun, což prohloubilo zadluženost státu na 310 miliard korun.

1. prosince 1998 schválením vstupu České republiky, Polska a Maďarska do NATO senátem nizozemského parlamentu se uzavřel proces ve všech 16 členských zemích NATO.

 

další rok