Obsah

1997

Obecní úřad

Rada Obecního úřadu zasedala 14.1.1997. Byli přítomni členové: Šťastný František, PhDr. Jan Krist, Dr. Augustin Janík, MUDr. Dana Holešinská a Ladislav Lunga. Byl projednán návrh rozpočtu na rok 1997, schválen a předložen ke schválení zastupitelstvu. Dále byl projednán rozbor hospodaření za rok 1996. Byl schválen připojovací poplatek za kabelovou televizi a to záloha 2.500 Kč a doplatek 1.500 Kč splatný jednorázově. Starostovi bylo uloženo svolávání zastupitelstva jednou za tři měsíce a předsedové komisí, aby v příštím zasedání podali zprávy.

Obecní zastupitelstvo se sešlo 30.4.1997 dle zákona. Byly předneseny zprávy jednotlivých komisí. Starosta informoval přítomné o výstavbě kabelové sítě pro připojení telefonů. Dále bude nutné vyměnit okna v základní škole.

Největší činnost vykazuje komise výstavby a Sbor pro občanské záležitosti pod vedením Mgr. Presové. Sbor má dobrou úroveň. Členkám sboru bylo pořízeno stejné sváteční oblečení včetně matrikářky a ceremoniářky. Rozšířily se sňatky na státním zámku v Miloticích. Zájem je většinou od cizích snoubenců. Místní snoubenci zámku moc nevyužívají, poněvadž je to drahé.

Dobrou úroveň má komise výstavby. Byl přijatý odborný pracovník pro trestní komisi. Bude odměňován paušálem 2.500 Kč měsíčně. Stal se jím absolvent právnické fakulty pro trestní právo, bakalář pan Havlík, který ve spolupráci s trestní komisí bude řešit různé přestupky.

Rada OÚ ustanovila správcem hřbitova hrobníka pana St. Grufíka a správcem kanalizací p. V. Dobeše. Rada projednala s p. R. Šeďou vyhotovení nového osvětlení ke školnímu statku a osvícení nové silnice za kostelem. Byla projednána nutnost stavebních úprav na kulturním domě. Je nutná alespoň oprava jeviště.

Rada stanovila, že po dobu dlouhodobé nemoci starosty pana Františka Šťastného jej bude po dobu nezbytně nutnou zastupovat Dr. Janík Aug. Rada jednala o prodeji pozemku pro ing. Jar. Pražáka. Pozemek je ve vlastnictví státu. Bude nutné jej převést do vlastnictví obce. Dále byl odsouhlasen pronájem části pozemku v bývalém lihovaře panu Radkovi Kristovi. Byly projednány závady zjištěné hygienickou kontrolou v MŠ a ZŠ, zejména v kuchyni a ve skladech školní jídelny. Rada schválila zakoupení nových židlí do obřadní síně, vybudování elektrického vedení u rodinného domku p. Morese a p. Fridrichové.

Do konce roku se uskuteční jednání s ing. Kaštánkovou, která se bude podílet na zpracování územního plánu. Výběrové řízení bude garantováno státem. Dr. Janík přislíbil zpracování vyhlášky pro občany s informacemi co obnáší územní plán a občané se budou moci ke zpracování vyjádřit. Z řad občanů byl vznesen dotaz, zda je v obci zpracován povodňový plán a že je nutné vyčistit potok tekoucí přes Bažantnici. Situace se bude řešit.

Pan Novotný otevřel problematiku obecních bytů, například nástavbou nad mateřskou školkou. Obecní zastupitelstvo uznalo možnost prověření, zda by případná nadstavba byla možná z hlediska únosnosti stavby.

Pan Bábíček se zeptal na možnost úpravy zeleně na hřbitově. Jasan a chvojka dělají nepořádek na hrobech a brání jejich úpravě. Pan ing. Pražák navrhl zapojení zámeckého zahradníka pana Latenberka, aby posoudil vysázení zeleně na hřbitově vhodnějšími druhy nebo odborné ošetření chvojek. PhDr. Krist při této příležitosti navrhl pořízení zvonečku do kaple na hřbitově a likvidaci starých pomníků. Radě Obecního úřadu bylo uloženo zabývat se dořešením napojení rodinných domků do veřejné kanalizační sítě a opravit rozbitou vozovku mezi kostelní zdí a silnicí vedoucí na Záhumní.

Obecní rada během roku projednávala:

Rozbor hospodaření za rok 1996 a návrh rozpočtu pro rok 1997. Stanovení minimálního počtu žáků na stravování ve školní jídelně o prázdninách. Hodnocení činnosti Klubu. Pronájem obecního lesa p. Grufíkové jako potencionálnímu zájemci. Rada neschválila vybudování přímého vysílacího centra NOEL – kabelová televize. Rada dále projednala uzavření nájemní smlouvy TJ Agro Milotice s Kasanem Květoslavem, vypsání konkurzu na výměnu oken v základní škole.

Byly projednány žádosti stavebníků: Lunga Ladislav, Miléř Ladislav, Maňák Radek a Dobeš Richard. Rada dále projednala: pořádání historického šermu a pořádání přehlídky na zámku, ohodnocení kuchařky v základní škole na úroveň pracovníků školství, placení projektu na elektrifikaci rodinných domků u zdravotního střediska a u mateřské školky, odkoupení pozemku manželům Kotáskovým na stavbu garáže.

Odeslána žádost o poskytnutí příspěvku na realizaci vodních systémů. Zrušit dočasné osvětlení u kostela a věžních hodin, vyřešit nové osvětlení s památkovým úřadem. Odprodej pozemku u hřbitova panu Josefu Řihákovi. Prodej parcel p. Mikuláškovi, ale parcele budou dále pronajímány. Projednání přihlášených dětí do mateřské školy s přihlédnutím na sociální, zdravotní a rodinné poměry. Povolení úpravy rodinného domku p. Šedě B., odkoupení parcely za rodinným domkem ing. Obdržálka.

Žádost realitní kanceláře o vykoupení staré školky za sníženou cenu 450.000 Kč. Vrácení zbylé lahvované pitné vody Charitě Hodonín p. Salajkovi. Prověření příspěvku na žáky z Vacenovic. Provést úpravu vozovky směrem na Vacenovice. Menší peněžní částka bude odeslána do obce Milotice nad Bečvou postiženým záplavami – zasláno bylo 45.000 Kč. Bylo uloženo zástupci starosty, aby věnoval vyšší pozornost zaměstnancům Obecního úřadu. Zahájeno jednání o výkupu pozemku od p. J. Sukopa vedle areálu u Šidlen. Návrh na zastřešení areálu u Šidlen do národopisného festivalu 1997.

Poskytnutí příspěvku na nákup pomůcek pro základní školu. Vyplacení odměn uklizečkám při úklidu po zabudování nových oken v základní škole. Přeložení chodníku ke škole od firmy Kamil Čermák v hodnotě 97.000 Kč. Vydání územního rozhodnutí a umístění stavby manželů Šťastných. Upravit veřejné plochy na návsi, před farou, u pomníku padlých, u Křižkového. Do této akce zapojit pana Sv. Latenberka – zahradníka. Odkoupení pozemku na trati Kanál manželům Neduchalovým, č. 67. Předložení finanční zprávy o hospodaření s finančními prostředky. Návrh spolupráce v obecních lesích obce Milotice, uzavření smlouvy na dobu 10 let s panem Grufíkem.

Žádost ČSAD Kyjov o určení parkování autobusu v zimních měsících. Úprava autobusové zastávky včetně zeleně. Prověřit projekty kanalizace, hlavně přes náves. Připravit vyhlášku o volném pobytu psů. Instalace žaluzií do oken v mateřské školce v hodnotě 59.000 Kč. Zvýšení poplatku za hlášení rozhlasem z 20 na 30 Kč. Povolení skládky stavebního materiálu p. R. Hadamíkovi. Rada žádala ředitele školy o písemný návrh na využití školního skleníku a pozemku.

 

Rozpočet Obecního úřadu na rok 1997

 

Příjmy

 

daň z příjmů

4 000 000

správní poplatky

250 000

daň z nemovitostí

800 000

příjmy z vlastní činnosti

786 000

příjmy z pronájmu majetku

130 000

ostatní příjmy

36 000

dotace

587 600

rezervy

2 000 000

celkem

8 589 600

 

Výdaje

 

platy zaměstnanců a ostatní

1 220 000

nákup materiálu

1 030 000

vodné, topení, energie

875 000

služby

1 515 000

opravy a udržování

530 000

neinvestiční dotace

550 000

sociální dávky

50 000

investiční výdaje

2 819 600

celkem

8 589 600

 

Pasport obyvatelstva

 

Ukazatel

Celkem

Z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1997

1 927

963

Počet živě narozených

26

9

Počet zemřelých

22

9

Počet přistěhovalých v rámci okresu

23

9

Počet přistěhovalých z jiných okresů

11

7

Počet vystěhovalých v rámci okresu

18

7

Počet vystěhovalých do jiných okresů

2

2

Počet obyvatel k 31.12.1997

1 945

970

Mimo toho přechodně bydlících obyvatel

13

7

 


Mateřská školka


Mateřskou školku navštěvuje 52 dětí. 27 dětí je ve třídě pro předškoláky a 25 dětí v menší třídě. Prodloužila se mateřská dovolená na čtyři roky, tak jen výjimečně tříleté děti chodí do mateřské školky. Pro nedostatek financí byl uklizečkám krácen pracovní závazek.

Děti shlédly kouzelnické představení za vstupné 15 Kč. Proběhla ve školce burza dětského oblečení, ale rodiče nemají zájem. Byla opravena střecha nad provozní budovou. Z mateřské školky se přihlásil žáček do soutěže ve zpěvu o věneček Fr. Mikuleckého. Byl to Martínek Neduchal, který v soutěži obsadil třetí místo.

Děti navštívily divadelní představení Perníková chaloupka v Kyjově, navštívily zámek, Stanislav Němčanský dětem udělal hudební koncert v zámku, poněvadž rád hraje na hudební nástroje.

Byla zakoupena nová sekačka na trávu, která má usnadnit údržbu zahrady kolem mateřské školky. Na závěr roku měly děti vystoupení u rozsvíceného vánočního stromečku, kde děti prožily slavnostní okamžiky. Pod stromečkem našly i malé dárečky.

 


Základní škola


Školní rok byl zahájen v pondělí 1. září 1997. Bylo slavnostní zahájení a přivítáni žáci z Vacenovic, Skoronic a Vlkoše, tentokrát až do 6. třídy. Samostatně v respiriu byli přivítáni prvňáčci se svými rodiči. Za Obecní úřad se zahájení školního roku zúčastnil pan Mgr. Evžen Boček.

Na I. stupni ZŠ působilo 7 učitelů a vychovatelka školní družiny. Na II. stupni bylo 17 pedagogických pracovníků. Ředitel školy je Mgr. Luboslav Slezák, zástupkyně Mgr. Jiřina Prágrová, výchovná poradkyně Hana Něničková. Bez třídnictví jsou učitelky Brázdová, Profotová a pan Půček.

Ve školním roce 1997/1998 nastoupilo do školy 413 žáků, na I. stupni 143 žáků, 142 z Milotic, 1 z Vacenovic. Na II. stupni 270 žáků, 140 z Milotic, 106 z Vacenovic, 19 ze Skoronic a 5 z Vlkoše.

K 30.6.1997 ukončila pracovní poměr paní učitelka Romana Burešová, k 31.7.1997 pan učitel Mgr. Václav Zachrla, který přešel na ZŠ do Rohatce. Důvodem bylo dojíždění. Během roku přišlo i k dalším změnám. 29.12.1997 nastoupila do starobního důchodu dlouholetá paní učitelka Mgr. Jana Pavloušková. Školní rok dokončila jako pracující důchodkyně. 30.6.1997 ukončila aktivní službu a odešla do důchodu paní učitelka Mgr. Drahomíra Brázdová k 31.7.1998 i paní učitelka Marcela Sojková.

Školní jídelna

Vedoucí je stále paní Jarmila Lysoňková. Nejvíce obědů bylo připraveno v měsíci září – 3.982. Pro cizí strávníky vaří pracovnice Obecního úřadu paní Jana Tomčíková, denně asi 55 obědů. V měsíci březnu bylo v kuchyni dáno do provozu vzduchotechnické zařízení.

Školní rada

Rada byla devítičlenná, předsedkyní byla paní Jana Šťastná, pokladník paní Libuše Kundratová, tři zástupci z pedagogického sboru a čtyři zástupci z řad rodičů – p. Cuták a p. Lunga z Milotic a p. Ingr a p. Ingrová z Vacenovic. Podílela se na financování sportovních a kulturních akcí školy, přispívala na odměny žáků. Školní rada vyvolala konkurz na místo ředitele ZŠ.

Lyžařského výcviku se zúčastnilo 39 žáků. Cena na jednoho účastníka činila 1.550 Kč. Vedoucí výcviku byl Mgr. Zbyněk Mlýnek. Po celý týden byly nepříznivé sněhové podmínky.

Ve školním roce 1997/1998 pracovaly ve škole tyto zájmové kroužky:

 

 

kroužek

žáků

počítačový

19

sportovní

16

střelecký

13

jazyk český

14

matematika

13

angličtina

20

přírodovědný

23

zdravotnický

12

dyslektický

15

výtvarný

13

fyzikální

13

 


Paní učitelka Mgr. Alena Presová vedla na I. stupni logopedickou poradnu a paní učitelka Klímková pracovala s dyslektiky. Výuka na I. stupni byla doplněna plaveckým výcvikem. Dopravní výchovu 4. a 5. tříd zajišťoval Dům dětí v Kyjově s dopravním oddělením policie. Naše škola se zapojila do protidrogového programu, i když nebyl zaznamenán žádný případ užívání drog.

S vyznamenáním prospělo 71 žáků, tj. 26,3%, na I. stupni neprospěl jeden žák, na II. stupni tři žáci. V I. kole přijímacího řízení bylo přijato do škol 52 žáků, ve II. kole dva žáci. Na střední školu bylo přijato 29 žáků, do SOU 25 žáků. Z 8. třídy ZŠ skončila jedna žákyně, všichni žáci byli umístěni. Výchovné problémy si řešili třídní učitelé.

Školní akce

2.10.1997 výchovný koncert
26.11.1997 divadelní představení
3.12.1997 ABdivadlo Ferda mravenec
19.12.1997 Vánoční koncert
28.1.1998 beseda o astronomii
15.2.1998 karneval pro mladší děti, diskotéka pro žáky II. stupně
27.2.1998 koncert Toulavá písnička
27.4.1998 sběr kovového šrotu, výdělek 14.920 Kč

Knihovna

Přibylo 26 nových knih, velmi malá návštěvnost. Knihy jsou využívány jen v hodinách literatury. Do učitelské knihovny přibyly jen tři nové knihy.

Soutěže sportovní: turnaj ve volejbalu (2. místo), kopaná (2. místo), košíková (3. místo), cyklistika (1. a 2. místo). Soutěže ostatní: dopravní, recitační, hlídky mladých zdravotníků, účast na olympiádách v jazyce českém, zeměpis, přírodopis, matematika.

Inspekce: 21. a 22.10.1997 inspekce typu A. 6.3.1998 inspekce k naplňování metodického pokynu k integraci zdravotně postižených žáků.

Výchovně vzdělávací práce

V programu je snížen počet hodin jazyka českého a matematiky na 4 hodiny týdně. Ve všech ročnících byl opět zaveden povinně volitelný předmět pracovní činnosti. Výuka náboženství probíhala v 1. až 9. ročníku jako volitelný předmět. Náboženství vyučoval pan farář Jozef Chovanec, ing. Marie Lungová, Mgr. Božena Bártová a Mgr. Vít Lunga.

Stavební úpravy

V září 1997 opraveny okapy na budově tělocvičny, vyměněn kotel za 57.000 Kč, opraven komín 40.000 Kč. 27. až 31. října byl vyměněn zbytek oken v přízemí, hodnota 239.000 Kč. V prosinci byly do oken instalovány žaluzie v hodnotě 59.000 Kč, opraven vchod do sklepa. Nad stravovacím zařízením vznikly trhliny, způsobené pohybem stropní konstrukce. Strop se musel upevnit nosníky a byly provedeny úpravy horního patra a jiných prostor v hodnotě 180.000 Kč a malování za 4.165 Kč. Při této akci byl postaven sloup k zajištění nosnosti průchozího mostu. Opravila se budova u skleníků v hodnotě 105.000 Kč. V březnu 1998 bylo v kuchyni dáno do provozu vzduchotechnické zařízení za cenu 72.000 Kč.

Školní rok byl ukončen v úterý 30. června 1998.

 


Zdravotnictví


V našem zdravotnictví se mnoho změn neudálo. Paní doktorka Holešínská si pořídila nový rentgen pro zdokonalení své práce, bylo to potřeba. Nevyskytly se žádné epidemické choroby a chřipkové onemocnění probíhalo jen v jarních a podzimních měsících, jako vždy při změně počasí. Úmrtnost v roce 1997 – celkem zemřelo 21 občanů, z toho 9 žen (průměrný věk 74,2 roků), 12 mužů (průměrný věk 76,2 roků), z toho 5 lidí na rakovinu.

Úmrtí

Jak příroda zaznamenala problémy, tak se to také odrazilo na zdravotním stavu občanů. Během 14 dní zemřelo v měsíci srpnu 7 mužů. Mezi nimi byl i pan Bohumil Zbořil, který se dožil 91 let. Po celý život byl muzikant tělem i duší, kapelník Slovácké dechovky. Za celý svůj život odchoval několik desítek muzikantů. Dal základy Antonínu Pavlušovi, dnes vedoucímu známé moravské dechovky Mistříňanky. Pan Zbořil hrál i v ostatních významných kapelách a samozřejmě v naší Miločance. Také na jeho poslední cestě hrálo asi 60 muzikantů a dalších 50 muzikantů je doprovázelo v průvodě.

9.11.1997 zemřel pan Václav Šťastný ve věku 75 let. Byl sběratelem lidových písní, účastníkem ve zpěvu na Národopisných festivalech, psal historii Milotic, různé články do Slovácka a Malovaného kraje.

 


Lidová strana


Rok 1997 hodnotili na členské schůzi členové Lidové strany po stránce úspěchů i neúspěchů. Členská základna eviduje 108 členů. Koncem července onemocněl starosta František Šťastný, který byl ve vedení OÚ za KDU-ČSL. Vedení se ujal místostarosta dr. Janík Aug. za ODS. Byla provedena dohoda, že o všem bude rozhodovat rada OÚ.

Pan Šťastný měl velké zásluhy na vybudování vodovodu, plynofikaci, dokončení čističky, úpravy vozovek, úpravy ve školce a ve škole, výměna oken, kotelna, obnova stromořadí k Šidlenám, úprava cesty přes Šidleny aj. Před jeho nemocí byly provedeny i některé úpravy před hřbitovem a to odstranění vzrostlých jasanů a prořezání chvojek.

Na okresní konferenci byli zvoleni dva zástupci a sice František Bábíček a Ludmila Neduchalová. Konference se konala v Dolních Bojanovicích. Na konferenci byl přítomen ministr kultury br. Talíř a br. Šnajdr. Do funkce předsedy OV ČSL byl zvolen br. ing. Kaňa. Byli zvoleni delegáti na krajskou i celostátní konferenci.

Členové strany pomáhali při opravě kostela. Práce se opozdily pro nepříznivé počasí. Musely se dát nové hlavice pod věž a ty byly zhotoveny pozdě. Byly opraveny sochy ve výklencích a konečné vyčistění kolem kostela. Br. Jar. Neduchal provedl pozlacení ozdob v kostele.

Členové strany lidové se ochotně zapojovali do různých akcí pořádaných ostatními složkami. Schází se a pilně cvičí i malý slovácký krúžek. Naši členové byli zapojeni do příprav na celostátní Orelský festival. Při konání festivalu zajišťovali veškeré občerstvení, noclehy, dopravu, pořadatelskou službu pro 600 účastníků.

Členové byli zapojeni do oslav a pomoci při přípravě Národopisného festivalu u Šidlen, slováckých hodů. Na hody byla udělena 90 biřmovancům svátost biřmování. Členové navštívili řadu poutních míst a organizačně zajišťovali průběh návštěvy Sv. Otce Jana Pavla II. v Praze a našli se obětavci i pro návštěvu v Hradci Králové.

V plesové sezóně naše mládež tančila českou besedu ve Vracově, Miloticích, Bukovanech a v Hodoníně. Běžně byla doplňována vývěsní skřínka v dědině.

Starosta Lidové strany František Bábíček poděkoval všem za práci jak ve straně, tak na podílení činnosti celé naší obce. V tomto roce zemřeli čtyři naši členové ještě činní: Aug. Neduchal, Ant. Grufík, Jan Neduchal mladší a Václav Šťastný.

 


Farní společenství


Nový rok začal mší svatou za děti naší farnosti. Na Hromnice 2.2.1997 byla sloužena mše svatá za ženy farnosti. Letos přišlo jen šest žen v krojích. Popeleční středou 12.2.1997 začala doba postní. Na Květnou neděli a na Velký pátek zpíval chrámový sbor pašije. Obřady Svatého týdne proběhly za velké účasti věřících. Stejně tomu bylo i na Boží hod Velikonoční.

Během února bylo v kostele vyměněno čalounění v lavicích v hodnotě 24.000 Kč. Byly vyměněny špatné lavice za částku 35.000 Kč.

Velkou a významnou událostí byla návštěva Sv. Otce v naší republice. V neděli 27.4.1997 sloužil Sv. Otec mši svatou na Letenské pláni v Praze za účasti minimálně 200.000 lidí. Této mše svaté se zúčastnilo 45 našich farníků.

Byly provedeny nátěry věžních hodin a oken, vchodových dveří a oken od sakristie. V měsíci dubnu byly osazeny nové hlavice na věži kostela.

1.6.1997 se konala slavnost Božího těla s eucharistickým průvodem ke dvěma oltářům za účasti velkého množství věřících. O týden později 8.6.1997 přijalo 20 dětí první svaté přijímání. Byly organizovány humanitární sbírky na pomoc občanům postiženým záplavami. V našem kostele bylo vybráno 52.000 Kč. V červenci proběhly volby do farní rady, složené z rady pastorační a ekonomické.

V měsíci červenci navštívili naši farníci poutní místa Křtiny u Brna, Vranov, Sloup a Tuřany. 3. srpna se konala pouť na sv. Hostýn a 25. srpna opět na Orelskou pouť na sv. Hostýn. 10. srpna probíhal folklorní festival. Ve 13 hodin v našem kostele měl chrámový sbor z Mistřína koncert. Na svátek sv. Rocha byla sloužena mše svatá v kapli na hřbitově a v květnu ke sv. Janu Nepomuckému v zámecké kapli.

Z naší farnosti byli v srpnu zástupci mládeže na světovém setkání se Sv. Otcem v Paříži. Byli to: Pavel Střítecký, Václav Grufík a Martina Holubová. Děkovná pouť (dožínky) se konala 7.9.1997. Naše farnost se zúčastnila pouti ke staré Matce Boží Žarošické za účasti krojovaných, kteří nesli sochu Panny Marie. Byla provedena malba sakristie, položení linolea, venkovní osvětlení kostela.

Hody, které připadly na 9.11.1997 byly ve znamení sv. biřmování. Bylo 90 biřmovanců a biřmovat přijel otec biskup J. Hrdlička. Za biřmovance přivítala otce biskupa M. Holubová a jménem Obecního úřadu radní PhDr. Jan Krist.

24.12.1997 byla sloužena mše svatá ve 24 hodin, kde zpíval kostelní sbor a schola za účasti velkého počtu krojovaných farníků. Vedení scholy se ujala Martina Holubová. Na varhany hraje Petra Holešinská a Stanislav Němčanský.

Zemřelo 21 občanů, pokřtěno bylo 24 dětí a sezdáno v kostele 6 manželských párů.

 


Sbor dobrovolných hasičů


Hned 5.1.1997 zasedal výbor základní organizace hasičů v Miloticích, aby zabezpečil zdárný průběh hasičského plesu plánovaný na 25.1.1997. Dobrý přístup veřejnosti zabezpečuje dodání pěkné tomboly, na které se dá vydělat. Proběhl prodej vstupenek s pozváním na ples s roznáškou do domů. Bylo podáno asi 700 vstupenek, což je velký úspěch. Dobrý výsledek byl, že čistý zisk z plesu činil 11.531 Kč.

Byly vybrány členské příspěvky a sice 30 Kč od člena. Hasiči oslavili 50leté narozeniny pana Antonína Dobeše. Dar předal J. Řihák aj. Nedvědický.

Zahájeny přípravy na oslavu 100. výročí založení hasičského sboru. Byl navržen výbor pro oslavy, navrženi členové na vyznamenání, program oslav, které se plánují na příští rok v červenci nebo v srpnu. Starosta sboru se svými členy byli pozváni do Dubňan na oslavu 110. výročí jejich založení.

V měsíci srpnu zemřel náš přispívající člen sboru p. Bohumil Zbořil. Pohřbu se účastnilo 8 členů sboru v uniformách. Dalším zasloužilým členem hasičů je Josef Kříž, který se dožívá 60 let. Byl zakoupen a předán malý dáreček V. Řihákem a K. Staškem.

14.12.1997 se konala valná hromada v požární zbrojnici. Přítomné přivítal pan Řihák a seznámil s programem schůze. Zprávu o činnosti přednesl starosta sboru p. Jindřich Nedvědický, který se zmínil o nízké účasti na schůzích, velmi malé účasti na dodělání stavby garáží a úpravě okolí požární zbrojnice. Kladně hodnotil tradiční hasičský ples, zmínil se o přípravách 100. výročí založení sboru. Poukázal na stále trvající slabý zájem mladých lidí do svých řad. Byla provedena revize hospodaření sboru. Neshledala žádné nedostatky, na hotovosti je 34.170 Kč. Nakonec byli členové seznámeni s plánem činnosti na rok 1998.

Zajištění oslav 100 let od založení sboru, zajištění zdárného průběhu, zajištění plesu, který bude v lednu. Přistupovat odpovědně a pečlivě k svěřené technice.

 


Státní zámek


Jako každý rok, tak i letos bylo zahájeno otevření zámku 1. dubna. Naše vesnice v okolí je známá naším pěkným zámkem, protože jej navštíví ročně asi 25.000 turistů, z toho tuzemských 72% a těch 28% tvoří cizinci.

Stále se v zámku provádí spousta stavebních prací a nebylo tomu jinak ani v roce 1997. Prováděla se oprava fasády zámku, severovýchodní a západní strany v částce asi 1.800.000 Kč. Na čelní straně zámku se provedla oprava zábradlí v hodnotě 20.000 Kč. Bylo třeba opravit most před zámkem, sochařské práce za 480.000 Kč. 4 sochy z atiky zámku byly převezeny do restaurátorských dílen. Zub času vyřadil z provozu dřevěné okenice na hlavní budově, které se spolu s jinými dřevěnými prvky musely opravit.

Kultura v zámku

STV Bratislava natáčela inscenaci Bluznenie srdca a rozumu. Výstava výtvarných umělců moravských, národopisný festival Milotice 1997, historický šerm, módní přehlídka, výstava drobného domácího zvířectva a výstava Vánoce našich babiček. Z těchto bohatých akcí vidíme, jak zámek obohacuje kulturu naší vesnice.

V tomto roce navštívilo zámek 14.086 osob.
 


Podnikání


Metroflóra

Velmi zajímavá a dobrá firma, která dováží čerstvé řezané květiny a hrnkové rostliny, dvakrát týdně Holandské burzy – Blomenneiling Holland Hauselersdijk – Amsterdam, vlastním vozidlem IVECO Euro cargo. Dovezené květiny proclívá a odbavuje na celnici v Hodoníně, distribuuje je po celém území jižní Moravy. Tuto distribuci zajišťuje dalších pět vozidel IVECO, které firma vlastní. Metroflóra zaměstnává 7 mladých lidí z Milotic a působí na trhu s čerstvými květinami od roku 1997. Provozovna této firmy se nachází v objektu Aeroklubu – letiště Kyjov. Majitelem firmy je Luboš Gregorovič. Dováží asi 40.000 květů týdně.

Obchod s nápoji

V měsíci květnu 1997 otevřel svoji prodejnu Richard Dobeš, prostory si upravil v domě v přízemí. Prodává minerální vody všeho druhu, pivo, nealkoholické nápoje, lihoviny, cukrářské výrobky a knedle, které vedle v domě vaří jeho otec. Prodejna je dobře umístěna pro žádané zboží. Na vrchním konci žádná prodejna není, občané z toho konce jsou spokojení, že nápoje nemusí nosit daleko.

Výrobna knedlí

V měsíci říjnu 1997 začal vařit knedle pan Ant. Dobeš na č. 439, bývalý dům Valentina Poláška. Při začátečním otevření začal vařit 50-70 knedlí. Při dobré kvalitě a včasném zásobování těmito výrobky se počet knedlí zvyšuje.

Prodejna Domino

Prodejna Secondhand na bývalé staré poště, jejíž vedoucí je Šárka Ivanová. Provoz byl zahájen v září tohoto roku. Je to obchod s textilními výrobky, které jsou dováženy ze Švýcarska, z Německa, Belgie, Holandska. Je to zboží jak se říká z druhé ruky. Kdo chce lacino nakoupit, má možnost. Jsou zde věci dobré, kvalitní i méně dobré, ale každá věc poslouží svému účelu. Prodejna uspokojuje naše občany. Obchodní prostory pronajímá pan ing. Kordula. Zboží se dováží z hlavního skladu. Paní vedoucí si sama zboží zajišťuje a také sama prodává.

Truhlářství

Pan Radek Maňák, truhlářství si vede velmi dobře. Začal už v roce 1994 podnikat sám s manželkou. Za dobrou práci dobrá odměna. Po zaplacení půjček, které měl na úpravu pracoviště a strojního zařízení, si mohl dovolit už v roce 1996 zaměstnat jednoho zaměstnance. V roce 1997 přibírá druhou pracovní sílu, zvelebuje pracovní prostory, provádí rekonstrukci elektrického vedení, rozšiřuje druhy strojního zařízení, zlehčuje a zrychluje své výkony a to se mu odráží na zisku a spokojenosti. Má dost zakázek a plní je ke spokojenosti svých obchodních partnerů.

Elektrospotřebiče

Vedoucím prodejny je pan Richard Šeďa. Rozhodl se změnit svoji prodejnu v garáži svého domku a získat pronájem u Jednoty Hodonín, která má nevyužité nákupní středisko vedle fary. Své zboží přemisťuje do těchto větších prostor, neboť zde vidí lepší zdroj prodeje svého zboží. Vše se daří až na vysoké nájemné z těchto prostorů. Sortiment zboží zůstává stejný, prodej zajišťuje jeho manželka.

Škoda Felicia

Je obdobou prodejny Elektro. Rovněž pan Miroslav Mrkývka odchází ze své prodejny v garáži rodinného domku do pronájmu Jednoty vedle prodejny Elektro. Prodejna doma měla svoje výhody, časové i nákladové. Zde získal větší prostory a reklamu u hlavní silnice. Bude vidět, jak dlouho vydrží s placením vysokého nájemného.

Prokop s.r.o.

Firma má své středisko na místě Ferogas. Vedoucí je ing. Kordula z Ratíškovic od roku 1997. Tato firma se zabývá leasingem ojetých automobilů. Nakupuje v autobazarech za cenu 30% a zbytek se uhrazuje splátkami po dobu tří let. Ekonomka zpracovává účetnictví pro různé firmy pod obchodním názvem Kordula. Včetně sebe zaměstnává tedy čtyři osoby – ekonomku, dva opraváře a jeden vedoucí, který zajišťuje a shání práci pro ostatní členy, tedy zaměstnance.

HAKL – výroba rakví

V letošním roce vyhořela firmě HAKL jedna hala ve Svatobořicích a tak se konečné práce, montáž rakví, musely přestěhovat do Milotic. Pro rozšíření výroby se počet zaměstnanců zvedl na 13 pracovníků.

Ve Svatobořicích se vyrábí surové rakve, v Miloticích se provádí kytování, broušení, lakování, potahování až do konečné podoby a převáží se na sklad do Svatobořic. Výrobky se prodávají do celé naší vlasti i do zahraničí, do Německa, Maďarska.

 


Zemědělství

Jarní větry vysušovaly půdu a tak již 7.3.1997 se začalo se setím zeleniny, jarní pšenice a jarní ječmen. Vinice už byly připraveny na jaro. Už v měsíci květnu se příroda srovnala na svůj průměr. Teploty byly dost vysoké, ale málo pršelo. Nejhorší období pro zemědělce bylo od 4.7.1997, kdy začaly bouře a nepřetržité deště od severu až na jih byly zaznamenány velké záplavy. Půda je stále mokrá, špatná kombajnová sklizeň obilí, velká vlhkost zrna, polehlivost obilí, tráva přerůstá a také se nedají ani brambory vyorávat, začínají hnít.

Zemědělci bojují s plísňovými chorobami na zemědělských kulturách. Rajčata mokrým počasím černají. Vinaři silně zápasí s peronosporou a oidiem. Výsledky se odrazily na sklizni hroznů. Nejhorší byla sklizeň řepky olejné, která při stálých deštích vypadala úplně zčernalá a do porostů se nedalo vjet. Na mnoha místech se ani nesklízelo. Stejně tomu bylo i u obilí, které zčernalo, zrno vypadalo, později znovu rostlo nastojato, deště neustávaly.

S velkými problémy i soukromí zemědělci sklízeli svou úrodu. Kombajny zapadaly, auta je musela vytahovat, vznikaly velké ztráty. I přes dobré výkonné kombajny se sklizeň protáhla až do 15. srpna. Jak se počasí trošku změnilo, začaly se vyorávat brambory, sušily se v posadách, ale stejně hnily. Po dlouhých a mohutných deštích půda byla ubitá, zaschlá a při vyorávání se tvořily velké hrudy. Pozemky byly strašně zapleveleny, poněvadž se vůbec nedalo okopávat. Rozmary počasí byly veliké. Napřed deště, pak zase sucho.

Vinaři též měli velmi špatnou sklizeň hroznů. Napadené zrnka hroznů šedly, hnily a vinaři zaplakali nad svou úrodou. Vinobraní začalo 20. září ranné odrůdy. Největší sklizeň ostatních odrůd byla od 27. září do 4.10., kdy byla sklizeň ukončena. Výnos byl asi 60% minulého roku.

Zemědělské družstvo sklízelo kukuřici na zrno. Sklizeň probíhala ještě dost dobře, poněvadž mají dobré kombajny pro sklizeň kukuřice na siláž. Nenechávají na poli žádné ztráty, až na počasí, poněvadž stále přeprchalo. Rok 1997 nebyl příznivý pro zemědělce. Pro špatné počasí byly i špatné výnosy. Jak množství tak kvalita.

Zera a.s.

Záměry pro rok 1997 byly valnou hromadou schváleny 28.5.1997 a ukládaly vedení společnosti naplnit výrobní program zabezpečující hospodářský výsledek ve výši 2.000.000 Kč zisku, podmíněný předpoklady, které jsou nutné pro jeho naplnění.

To, že schválený záměr nebyl naplněn na úroveň zisku ve výši 75.000 Kč a tudíž nebyl splněn má několik příčin. Nejdříve je nutné upozornit na problematiku spojenou se stavem společnosti, která si vyžádala v měsíci květnu přijetí úsporných balíčků opatření, která se velmi negativně projevila v téměř 100% nárůstu úrokových sazeb. V případě Zera a.s. představovalo toto zvýšení 806.108 Kč oproti roku 1996. I přes uzavřené hospodářské smlouvy na produkty živočišné výroby došlo v průběhu I. pololetí 1997 k výraznému snížení minimálních cen vepřového masa z 35 Kč na 31,50 Kč. Zásadní vliv na nenaplňování plánovaného záměru hospodaření měly dopady záplav v měsíci červenci, které postihly katastr Rohatec. Tržní plodiny byly ze 100% poškozeny s celkovým vyčísleným dopadem v tržbách ve výši 14.000.000 Kč. Nepříznivý průběh počasí, krupobití poškodily plochy řepky, zapříčinily nevýrobu potravinářských obilovin.

Investice a majetek společnosti

V návaznosti na schválený koncepční materiál řešící modernizaci a rekonstrukci stájových kapacit, nákupy strojů a technologií se pokračovalo i v roce 1997. Byla zakoupena mechanizační technika v celkové hodnotě 8.820.892 Kč.

 

Základní výrobní ukazatele

 

Rostlinná výroba

 

 

výroba

prodej

plán

skutečnost

plán

skutečnost

pšenice ozimá

4 958

3 542

2 673

3 168

triticale

179

134

179

134

ječmen jarní o ozimý

1 593

1 716

613

1 708

kukuřice mokrá

1 400

1 278

1 400

1 278

kukuřice suchá

1 084

1 460

812

1 460

žito ozimé

1 116

953

1 116

953

slunečnice

648

367

648

367

hrách

28

zaplaven

28

0

hrozny

176

143

0

11

broskve

306

512

306

510

 

Živočišná výroba

 

 

plán (q)

skutečnost (q)

vepřové:

   

- selata naroz. 5 688 ks

57

51

- přírůstek 340 q

340

250

- ml. chovná

40

46

- výkrm

4 380

2 778

- předvýkrm

1 570

1 392

kuřata výkrm

7 290

6 645

 

Užitkovost

 

 

plán (kg)

skutečnost (kg)

- selata

0,20

0,17

- předvýkrm

0,37

0,37

- výkrm

0,72

0,66

- prům. váha kuřete

1,80

1,71

spotřeba krmiva na jednotku produkce:

- vepřové

3,25

3,63

- prasnice + prasničky KD/ks

2,97

2,66

kuřata výkrm

2,05

2,11

 

Hospodářský výsledek za rok 1997 činil 75.000 Kč.

 

Agropodnik a.s. Milotice

Základní výrobní ukazatele

 

 

Výsledky poroden

 

narozeno selat

45 841 ks

odchov selat

41 749 ks

narozeno selat na 1 vrh

8,52 ks

odchováno selat na 1 vrh

7,76 ks

průměrná doba kojení

26 dní

přírůstek na kus a den

0,209 kg

průměrná vyskladňovací váha

7,04 kg

 

Předvýkrm selat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,413

spotřeba na 1 kg přírůstku

1,97

spotřeba na 1 krmný den

0,81

 

Výkrm prasat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,694

spotřeba na 1 kg přírůstku

2,93

spotřeba na 1 krmný den

2,03

 

Celkový průměrný prodej vepřového masa – 4.100 t.

 

 

Vývoj průměrného počtu pracovníků

 

rok

pracovníků

1991

125

1993

89

1995

82

1997

72


 


Počasí


Vysoké stupně mrazů -18°C až -20°C pokračovaly z minulého roku. Ve dne bylo -6°C až -8°C. Mrazy trvaly až do 21.1., později -8°C až -13°C, přes den -3°C až -5°C, nesněžilo. Sníh zůstal na stejné úrovni. Ke konci ledna -5°C až -7°C v noci, přes den se pohybovaly teploty na 0°C, přes poledne až +2°C.

Konec února 25.2.1997 změna počasí. Začalo být v noci -3°C, přes den 8°C až 12°C, teploty až do 10. týdne, v noci pak +3°C až +5°C až do 10.3., pak zase nastalo ochlazení -3°C až -5°C, přes den 0°C až +2°C. 12. týden od 17.3. v noci -3°C až -6°C, přes den 0°C až 1°C. 18. a 19.3. padal sníh asi 5 cm, ale už se neudržel. 22.3. v noci až -8°C, přes den 0°C až +1°C.

8.3. i přes dost špatné počasí se začalo s výsevem zeleniny, setí jarní pšenice a ječmene, vinohrady z větší části jsou již postříkány a některé už i povázány. Teploty -5°C v noci a přes den +3°C až +5°C, toto počasí vydrželo až do 29.3.1997.

V dubnu v noci 0°C, 3.4. odpoledne až +16°C. 4.4. nastalo ochlazení, odpoledne velký vítr, který narušil i střešní krytinu, bouře, sněhová vichřice. V 15. týdnu v noci až -8°C, ve dne +5°C až +8°C, sněhové a dešťové přeháňky. 14.4. setrvává v noci -4°C a přes den +8°C.

Sází se brambory, seje se řepa, i když počasí kulturám nevyhovuje. Místy rozkvetly meruňky a broskve, tak ze 70% jsou zmrzlé. 16.4. ráno ještě padal sníh až 5 cm, vydržel do odpoledne, v noci -4°C, přes den +7°C až +9°C, velký vítr. Do 25.4. počasí v noci -2°C, přes den +9°C až +10°C.

26.4. přes den až +17°C. 29.4. teploty v noci +8°C až +10°C, přes den až 22°C. 1.5. teploty až +24°C, později až 30°C. 21.5. déšť, přeháňky, teploty +6°C až +10°C v noci, přes den +18°C až +20°C. 26.5.-31.5. chladno, v noci +6°C až +8°C, přes den +15°C až +17°C. 3.6. oteplení, v noci +12°C, ve dne až 26°C. 17.6. teplo, v noci až +17°C, přes den +26°C až +28°C. V noci pršelo až 30 mm. Od 19.6. do 3.7. v noci teplo až +21°C, přes den +27°C až 32°C, suché počasí.

4.7. večer bouřka, pak vydatný déšť, nepřetržitě pršelo sobota, neděle, pondělí až v úterý částečné zastavení srážek. Teploty se držely až do září a zase opak léta, sucho, pršet začalo až 8. září. Nízké teploty, srážky až od 10.10., přes den +6°C až +9°C. Od 20.10. do 6.11. teploty v noci -4°C až -9°C, mrazy zlikvidovaly veškerou zeleň, mrazy začaly velmi brzy a trvaly dlouho. 7.11. teploty v noci kolem 0°C až -2°C, denní +5°C až +11°C, až do 11.11. déšť se sněhem, tvoří se mlhy. 14.11. větrno a teploty v noci +3°C až -8°C, ve dne kolem 0°C. Mrazíky trvaly 3 dny a pak se oteplilo na noční teploty kolem 0°C. Takové teploty s přeháňkami trvaly až do nového roku 1998.

 


Povodně


Severní Morava – Bruntál, Šumperk, stav pohotovosti III. stupně, lidé jsou odříznutí od světa, žádné zásobování, žádný přístup k budovám, lidé jsou evakuováni na bezpečná místa, ale vesnice jsou pod vodou, 18 lidí utonulo, několik lidí je nezvěstných. Hráze jsou podmáčeny, voda vzala mosty, vykolejil vlak, silnice nejsou bezpečné.

Vláda uvolnila 990 milionů na okamžitou pomoc postiženým, provádí se sběr potravin, teplého oblečení, pitná voda se musí pít jen dovážená v lahvích. Voda brala příbytky lidem i zvířatům, utonulo mnoho zvířat domácích i polních. Voda pokračuje ze severu na jih, voda se z břehů vylévá v Olomouci, 6.7.1997 se topí město Prostějov, Hulín, obyvatelé Napajedel v okolí řeky Moravy jsou vystěhováni, zaplaveno je Veselí nad Moravou, Strážnice, 8.7.1997 hrozí vylití Moravy v Hodoníně, osada Nesyt je evakuována.

Na severní Moravě spadlo 400 mil. vody, obrovské ztráty zatím nejsou vyčísleny, odhady škod mluví o desítkách miliardách škody. Prezident Václav Havel navštěvuje postižené oblasti povodněmi. Nejkritičtější z jižní Moravy je Uherské Hradiště, kde je evakuováno 10.000 obyvatel, řeka Morava zaplavila celé náměstí a střed města. Velkou zkázu zaznamenávají Troubky na Prostějovsku, 140 domů je zlikvidováno, 200 domů je narušeno, musí se zbourat.

Voda zaplavila i sklepy domů v Hodoníně a přišla až do Lužic a Mikulčic. Žádné pohraniční přechody nejsou průjezdné, rovněž slovenská krajina podél Moravy je evakuována a zatopena. Nikdo z lidí není pamětníkem takových záplav. Kanada posílá 5.000 kanadských dolarů a britská vláda 10.000 liber.

 


Kultura


K zimním měsícům odnepaměti patří plesová sezóna. Myslivecký ples začíná vždy první, poněvadž po honech na zvěř se zabitá zvěř dává do tomboly na ples a zvěřinové speciality. Druhým plesem byl ples hasičů, který je dobře zajištěn.

Další ples byl Jednoty Orla Country bál. Organizátoři se těší velkou návštěvou, hlavně mladými lidmi, kterým hudba Country, oblečení dobové a společnost vyhovuje, ale na druhé straně starší občané moc spokojeni nejsou.

8.2.1997 byla poslední zábava a to krojovaný fašank s dodržováním starých zvyků a veselí s pochováváním basy, koblihová volenka, písně a říkání o fašanku s přísahou na basu.

16.3.1997 proběhla degustace vína na kulturním domě, aby bylo víno připraveno na výstavu vína na neděli velikonoční. V den výstavy na velikonoční neděli po dlouhé zimě bylo velmi krásné počasí a zahrádkáři se těšili dobré účasti návštěvníků na výstavě vína. Velikonoční pondělí probíhalo opět při zachovávání tradic. Někteří chlapci v krojích i nekrojovaní chodili po dědině a navštěvovali děvčata s vrbovými žilami. Malí šlaháči chodili po rodině a známých, ženy dávaly chlapcům výslužku.

V neděli 13.4.1997 OÚ uspořádal besedu pro důchodce v kulturním domě, kulturní vložku zajistila dechová hudba Lanžhoťanka se svými zpěváky. Po programu se pro důchodce podávalo občerstvení. Přítomní důchodci byli spokojeni, poněvadž ve vzpomínkách se vraceli do svého mládí a měli radost z družného setkání a pobavení.

V pátek 25.4.1997 přiletělo italské letadlo a přivezlo papeže Jana Pavla II. s doprovodem. Přijel u příležitosti milénia tisícileté mučednické smrti sv. Vojtěcha. 4.5.1997 uspořádali v kulturním domě oslavu Svátku matek, vystupovaly děti ze Slováckého krúžku.

17.5.1997 začaly Orelské slavnosti v areálu u Šidlen. Bylo přihlášeno 700 členů Orla. Odpolední vedro bylo přerušeno bouřkovým deštěm, ale účastníkům ani déšť neubral na dobré náladě. V sobotu se ve slavnosti pokračovalo a v neděli ještě odpoledne také do 18 hodin a pak se účastníci rozjeli domů do Čech a Moravy.

V pátek 8.8.1997 začal XIX. národopisný festival kyjovského Dolňácka v areálu u Šidlen. V sobotu pokračuje festival večer. V neděli 10.8.1997 průvod přes celou obec a v 10 hodin je mše svatá. Odpoledne je průvod účinkujících na zámek.

Hody

8.11.1997 začaly hody stavěním máje za kostelem a večer taneční hodová zábava. V neděli 9.11.1997 za krásného počasí se začala děvčata v parádních krojích scházet do kostela, kde v 10 hodin byla mše svatá za účasti biskupa p. Hrdličky, který uděloval svátost biřmování. Pan biskup byl ohromen velkým počtem věřících a krojovaných v Miloticích. Odpoledne za doprovodu dechové hudby šel průvod ke stárkům. To byli Marek Knotek a Lukáš Konečný a pak ke stárkám Kateřině Kordulové a Martině Grufíkové. Dále průvod pokračoval k hospodářovi. to byl Jožka Knotek a samozřejmě hody povolila jeho manželka Broňa, kteří dobře svůj úkol zvládli včetně pohoštění.

6.12. byla pro všechny děti Mikulášská besídka s Mikulášem, andělem a čertem, kteří nadělovali malé balíčky. 14.12.1997 byla v zámku výstava vánočního pečiva, betlémů, vánoční výzdoby. Výstava byla obohacena programem malých koledníků, mužským sborem a vánočními písněmi.

 


Události roku 1997


4.1.1997 nás všechny překvapil náš prezident Václav Havel svojí svatbou. Bral si manželku herečku Dagmar Veškrnovou.

V pátek 28.11.1997 vyzvali p. Ruml a p. Philip pana Klause k demisi, v důsledku skandálu se sponzorskými příspěvky a tajným kontem ve Švýcarsku. Po důvěrných konzultacích vyzvali k okamžité rezignaci šéfa ODS. Grémium se dohodlo, aby složil na kongrese své funkce, ale Klaus řekl, že se bude znovu o všechno ucházet. Pan Ruml a Philip řekli, že situace je kritická a pro další existenci strany neúnosná.

Prezident Václav Havel jmenoval 17. prosince dosavadního guvernéra ČNB Josefa Tošovského předsedou vlády České republiky. Situace v našem státě není dobrá, i když vláda odstoupila, vláda Václava Klause již nemá politický mandát k důležitým rozhodováním.

 

další rok