Obsah

1996

Obecní úřad

25.1.1996

Rozpočet Obecního úřadu pro rok 1996 byl jednohlasně schválen. Starosta informoval obecní zastupitelstvo o koupi hospody u kulturního domu za 750.000 Kč v měsíci lednu. Byla provedena inventarizace obecního majetku. Starosta informoval přítomné o plnění rozpočtu v loňském roce.

 

Na výdajích se ušetřilo z důvodů, že se neuskutečnily některé plánované akce:

- koupě hospody bude až v letošním roce
- nebyla uskutečněna přípojka kanalizace
- neuskutečněná výstavba ve Fučíkové ulici

 

Obecní zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí. Vodovody a kanalizace chtějí do pronájmu vodovodní zařízení v obci a čističku odpadních vod. Návrh byl jednohlasně schválen.

16.5.1996

Byl odprodán pozemek s číslem parcely 2761 o rozloze 93 m2 na vybudování regulační stanice Jihomoravským plynárnám a.s. Brno za cenu 100 Kč za m2. Prodej byl schválen.

Na tomto zasedání byly poskytnuty informace o záměrech kabelové televize a Telecomu. Byl vznesen návrh, aby položení obou kabelů bylo současně. Návrh byl schválen.

18.6.1996

Byl vykoupen rodinný dům p. Haladové za 120.000 Kč za účelem rozšíření ulice. Tělovýchovná jednota si vyžádala pronájem sportovního areálu na dobu 15 až 20 let.

Co se v naší obci změnilo?

V bočních ulicích byl velmi špatný až neúnosný stav vozovek. S opravou vozovek se muselo počkat až se provede kanalizace, voda, plyn, telefonní kabel a kabelové přípojky pro televize. To představovalo mnoho práce, hodně peněz a výsledek nebyl vidět, dokud se nepoložil silniční koberec. Nebyl možný příjezd vozidel k domům když pršelo. Nejhorší na tom byly ulice Záhumní a Záluží. Dnes už jsou hezky upraveny a vzhledově předčí i náves. Vyřešila se příjezdová cesta na Záhumní. Zrušila se ulička vedle Janíkového domu a byla nahrazena širokým místem po domku č. 13. Mohou tudy projíždět i velká vozidla. Nejen Záhumní a Záluží se těší dobrým příjezdem, ale i ulice Presova a Vývoz.

Stagnuje nová výstavba rodinných domků, ale to je nedostatek celostátní, protože náklady na stavbu rodinných domů jsou neúměrně drahé.

Hospodaření s finančními prostředky v roce 1996

 

Příjmy

 

 

rozpočet

skutečnost

školní jídelna MŠ

130 000

124 000

školní jídelna ZŠ

500 000

541 000

hlášení rozhlasem

9 000

9 000

nájem

30 000

22 000

ostatní služby

36 000

39 000

daně a poplatky:

   

- daň z příjmů

4 000 000

4 548 000

- daň z nemovitostí

450 000

764 000

- správní poplatky

250 000

234 000

- poplatek ze psů

6 000

6 000

- místní poplatky

20 000

50 000

- z prodeje majetku

0

0

dotace

560 200

624 000

rezervy

3 000 000

3 000 000

celkem

8 991 200

9 961 000

 

Výdaje

 

 

rozpočet

skutečnost

vodní hospodářství + ČOV

800 000

16 000

doprava

100 000

0

skládka

400 000

150 000

Mateřská škola

300 000

143 000

Základní škola

1 200 000

1 364 000

školní jídelna MŠ

160 000

154 000

školní jídelna ZŠ

700 000

864 000

kultura:

   

- Klub

200 000

202 000

- rozhlas, sbor, ostatní

550 000

525 000

hasiči

30 000

3 000

správa OÚ

1 050 000

1 051 000

sociální

100 000

0

místní hospodářství

350 000

421 000

veřejné osvětlení

300 000

130 000

hřbitov

20 000

0

veřejná zeleň

12 000

6 000

čištění obce

70 000

12 000

výstavba

2 569 200

4 119 000

ostatní správní výdaje

80 000

46 000

celkem

8 991 200

9 306 000

 

Volby

 

31.5.1996 a 1.6.1996 proběhly parlamentní volby. Voleb se zúčastnilo 76,2% voličů, takže volby v naší obci proběhly dobře.

 

Výsledky voleb

 

 

hlasů

%

KDU-ČSL

305

29,0

ODS

175

16,6

ČSSD

174

16,5

KSČM

140

13,3

SPR-RSČ

83

7,9

ODA

66

6,2

 

Volby do Senátu proběhly 15. a 16.11.1996.

 


Mateřská školka


Podle školského úřadu mohlo být přijato 55 dětí pro školní rok 1996. Paní učitelka Vodáková onemocněla 30.6.1996 a zastupovala ji paní učitelka Slováčková. Školka se zaměřila na rozvíjení výtvarné a estetické výchovy. Pracovnice mateřské školky navštívily mateřskou školku v Nenkovicích, odkud si přivezly mnoho námětů na výzdobu tříd a celé mateřské školky. Výzdoba se mění při každém ročním období.

Z rozpočtu školského úřadu byl zakoupen skládaný domeček. Od rodičů se vybíralo 50 Kč na zakoupení hraček pro děti pod stromeček. Obecní úřad koupil pěkný umělý vánoční stromeček. Před vánocemi onemocnělo hodně dětí, takže vánoční besídka se nakonec nemohla konat.

K oslavám Dne dětí se uskutečnil výlet s dětmi do zookoutku v Hodoníně. Při zpáteční cestě z Hodonína se děti zastavily ve Vacenovicích na zmrzlině. Dětem se zájezd velmi líbil. Od Obecního úřadu získala mateřská školka peníze na vybavení zahrady, koryta na květiny, stolky, židle, oprava plotu, střechy, byl zakoupen překrásný hrad na prolézání pro děti.

Děti z mateřské školky měly malou kulturní vložku při vítání dětí do života.

 


Základní škola


Školní rok 1995/1996

Školní rok byl zahájen 4. září za přítomnosti starosty Františka Šťastného, ředitele školy, všech učitelů a samozřejmě všech žáků základní školy. Školní rok zahájilo 413 žáků a bylo zřízeno 17 tříd. Z tohoto je 275 žáků z Milotic, 115 žáků z Vacenovic, 16 ze Skoronic a 7 žáků z Vlkoše. Ředitel školy je Mgr. Luboslav Slezák, zástupkyně Mgr. Jiřina Prágrová.

Školní jídelna

Obsazení zůstává stejné. Od 1.4.1996 zaměstnává OÚ Milotice kuchařku paní Annu Mrázovou, která vaří pro ostatní strávníky z obce, důchodce, zaměstnance různých firem a podnikatele z Milotic. Vaří se asi 50 obědů. Průměrný denní počet strávníků je 180.

Zdravotní stav žáků

Zdravotní prohlídky žáků byly organizovány dětskými lékaři v okrscích. Žáci byli zváni individuálně. Zubní lékařka zve žáky na zubní prohlídku dvakrát do roka. Chřipkové prázdniny byly od 14.12. do 22.12.1995. Evidováno bylo 15 drobných úrazů, ke kterým došlo o přestávkách a v tělocviku. Příčinou je nepozornost a neukázněnost žáků.

Kroužky

V letošním roce pracovaly kroužky – ruční práce, výtvarný kroužek, zdravotní, sportovní, přírodovědný, ekologický, zeměpisný, šachový, střelecký, fyzikální, práce s počítači, kroužek odbíjené a stolní tenis.

Knihovna

Knihy se využívaly pro povinnou a společnou četbu. Do školní knihovny přibylo 37 nových knih.

Školní rada

Příspěvek činil 100 Kč na žáka, do pokladny byly předány peníze ze sběru železa a papíru 25.313 Kč. Ze školního plesu byl příjem 5.000 Kč.

Výchovně vzdělávací činnost

V letošním školním roce je povinná devítiletá školní docházka. Žáci, kteří ve školním roce 1995/1996 ukončili osmý ročník ZŠ pokračují v povinné školní docházce v 9. ročníku ZŠ. Byl zaveden nový předmět rodinná výchova. Ve všech ročnících bylo vyučováno náboženství. Náboženskou výuku zajišťovali katecheti ing. Marie Lungová, paní Božena Bártová, pan Vít Lunga a pan farář Jozef Chovanec. V tomto roce prospělo s vyznamenáním 59 žáků, 6 žáků propadlo.

Úpravy a opravy základní školy

Byly provedeny malířské práce v hodnotě 15.600 Kč, zednické práce 15.800 Kč, revize kotlů, opravy hodin, počítačů, zavíračů dveří v celkové hodnotě 52.900 Kč. Nákup nových učebních pomůcek za 62.900 Kč.

 


Zdravotnictví


V letošním hodnotícím roce nepřišlo k žádným změnám v lékařském obsazení, nebyl zaznamenán ani žádný zvýšený výskyt nemocí. Dr. Dana Holešínská si zakoupila nové vybavení ordinace, protože předešlé zařízení už bylo zastaralé a nevyhovující. Do provozu byla uvedena i nová zubní souprava. Všechny tři lékařky pracují dobře a pravidelně podle stanovené pracovní doby.

Úmrtnost – V roce 1996 zemřelo 11 občanů, z toho 3 ženy, průměrný věk 77,6 roků, 7 mužů, průměrný věk 64 roky, z toho 2 osoby na rakovinu.

Úmrtí

13.8.1996 tragicky zahynul pan ing. Jaroslav Krist. 20.8.1996 zemřel pan Josef Lévek.

 


Lidová strana

Výroční členská schůze proběhla v měsíci lednu, kde se zhodnotila činnost a příprava na Okresní konferenci KDU-ČSL. Během roku zemřelo 5 členů, takže základna má 113 členů. Do předvolební kampaně parlamentních voleb zapadl Orelský festival, na kterém se představila řada našich politiků. Byla to vhodná příležitost pro tak důležité volby. Ve spolupráci s Obecním úřadem se konaly přípravy pro hladký průběh voleb. Voleb se zúčastnilo 76,2% voličů s výsledky:

 

 

hlasů

%

KDU-ČSL

305

29,0

ODS

175

16,6

ČSSD

174

16,5

KSČM

140

13,3

SPR-RSČ

83

7,9

ODA

66

6,2

 

Voleb do Senátu se zúčastnilo 1.357 voličů, z toho ale hlasovalo jen 458 voličů, tj. 33%.

 

 

hlasů

%

KDU-ČSL

203

45,3

ODS

83

18,7

Nezávislí

60

13,4

ČSSD

50

11,1

KSČM

48

10,7

Zelení

3

0,7

 

Ve druhém kole 322 hlasů.

 

 

hlasů

%

ČSL p. Benda

231

71,7

ODS p. Hofírek

91

28,3

 


Ve volebních komisích pracovali naši členové, vše proběhlo bez závad. Výbor ČSL se scházel podle potřeby a nutnosti, při pořádání konaných akcí, častěji před Orelským festivalem, k zajištění pořadatelských služeb.

Klub OÚ má k dispozici kulturní dům, jeho vedoucí je p. učitelka Alena Presová, s kterou je dobrá spolupráce. V kulturním domě se schází i na zkoušky Slovácký krúžek malý i velký, mužský pěvecký sbor. Naše Lidová strana podpořila i národopisný festival, který byl v zámeckém parku, ale průvod šel celou vesnicí. Mladí členové se zúčastnili velkých krojových hodů po celé tři dny.

Orelský festival se velmi vydařil. Festivalu se zúčastnili “Orlové” z celé naší republiky a těšil se velké oblibě po celé dva dny bratrského setkání. Odváželi si mnoho dojmů, neboť toto setkání je velkým povzbuzením pro další práci. Všechno by mohlo být ještě krásnější, ale schází schopní organizátoři a lepší zkušenosti.

Organizovali jsme předvánoční koncert, který byl pod záštitou Jana Bendy. Hrála cimbálová muzika Mojmíra Vlkojana a mužský pěvecký sbor z Vracova. 1.2.1996 jsme podpořili okresní lidový ples v Hodoníně. Naše mládež tančila českou besedu.

Jednota českého Orla uspořádala Country bál, hlavními iniciátory byli manželé Semlerovi. Zajistili muziku “Vlčáci z Vratimova”. Mladí se dlouho těšili a velká účast nasvědčovala o velké spokojenosti. Veselá byla i vánoční beseda u cimbálu, kde se zapojili i přespolní a malý krúžek. Zpívaly se staré koledy.

Naši členové se zúčastnili řady zájezdů na poutní místa svatý Hostýn, na Velehrad, kde se mladí lidé setkali s otcem arcibiskupem Graubnerem, pouť do Žarošic, účast v krojích na primicích v Šumicích, účast na národní pouti v Římě. Na okresní lidový ples do Hodonína jelo 45 účastníků i s dárky do tomboly.

Po diskotéce nějací zlí vandalové zničili kříže u kravína a u Šidlen. Pan Jar. Neduchal za spolupráce OÚ kříže znovu opravil.

Byla sečena tráva na hřbitově, před hřbitovem, úklid na farním dvoře, vystavěna veranda u farní budovy, vydlážděn vjezd do fary. O to se nejvíce přičinili otec a syn Lungovi. Bylo využito lešení kolem kostela, očistily se římsy, opravena krytina kostelní střechy. Všechno se udělalo svépomocí, poněvadž opravy nebyly v rozpočtovém plánu. Pokryvačské práce provedl pan Karel Neduchal. Brigádně se oklepávala zídka kolem kostela, oklepána omítka a odpad se zrovna odvážel.

Pan Jaroslav Neduchal, i přes zdravotní potíže, provedl zlacení některých dílů sošek v kostele, na co stačil materiál. Paní Anna Křižková se stará o vývěsní skřínku na návsi. Materiál využívá z časopisu Hlas, ve kterém bývá napsána i naše činnost.

 


Farní společenství – katolická církev


U nás bývá zvykem, že v neděli kolem svátku Hromnic, tj. 2. února, bývá mše svatá za ženy farnosti. To už se ani jinde neuvidí. Mladé ženy tento svátek oslaví ve svých svátečních obřadních krojích a v zimě jsou to i sváteční krojové kožíšky. Žen nastrojených v krojích bylo devět.

V postní době se konají modlitby křížové cesty každý pátek a v neděli před požehnáním. O květné neděli byly zpívány pašije místním farním sborem. 7. dubna byly Velikonoce. Dodržují se staré tradice Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a pak neděle Velikonoční a pondělí Velikonoční. V pondělí se světí pokrmy a vajíčka. Věřící rovněž tyto významné svátky oslavili ve svých svátečních krojích.

V neděli 19. května byl v 9.30 hodin průvod účastníků Orelského festivalu do kostela na mši svatou. Dětem páter pan Hložánek přečetl pozdravný dopis od vzdělavatele Orla otce biskupa K. Otčenáška.

Na svátek Božího těla 9. června byl velký krojovaný průvod ke třem oltářům v dědině. Ponejprv se zúčastnil a s námi oslavil tuto slavnost pan farář Jozef Chovanec za účasti místní dechové hudby.

Šest našich farníků se zúčastnilo národní pouti v Římě 5. června. Účastníci si přivezli nezapomenutelné zážitky a vzpomínky. 5. července byl z naší farnosti vypraven autobus na sv. Velehrad, aby naši farníci společně s ostatními poutníky oslavili naše slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. Na zpáteční cestě naši farníci navštívili poutní místo v Blatnici pod Antoníčkem.

Další pouť se uskutečnila na sv. Hostýn 2.8.1996 a druhá na Orelskou pouť 24.8.1996. 17.8.1996 byl uspořádán zájezd na pouť do Králík, na Svatý Kopeček a do Dubu na Moravě.

V měsíci srpnu proběhlo výběrové řízení na opravu venkovní fasády našeho kostela. Vyhrála stavební firma RENOVA ze Strážnice. Rozpočet byl 1.270.000 Kč. Úhrada nákladů za opravu fasády byla rozpočítána: 650.000 Kč Okresní úřad památkové péče, 300.000 Kč Obecní úřad a 320.439 Kč se sbírek od farníků. Část brigádnických prací provedli místní farníci i přes nelibost provádějící stavební firmy. Byla vyměněna kovová okna za zdvojené dubové okna, vyrobené firmou Gláss z Čejče. Byly vybudovány měděné okapové žlaby a svody. Tyto byly zakoupeny ještě otcem P. Seidlerem a uloženy na faře. Jejich zabudování stálo 148.491 Kč.

Dále byly vyrobeny nové hlavice na věži kostela, vyrobené firmou Macek z Ratíškovic nákladem 200.000 Kč. Dále byla opravena barevná okna, využilo se postavené lešení, opravena brigádně celá střecha kostela za pomoci pokrývače pana Karla Neduchala, který měl 74 let a byl po těžkém úraze. Kostel byl ještě do zimy zalíčen, lešení rozebráno, jen na severní straně zůstalo, poněvadž omítka byla stále vlhká. Ještě byly vyměněny okna ve věži kostela v hodnotě 29.000 Kč.

12. září zemřel pater Milan Borovička, který zde vypomáhal v době, kdy naše farnost neměla stálého kněze. Rozloučení se zúčastnilo mnoho věřících i krojovaných. Hody i vánoční svátky proběhly ve své tradiční podobě. Do scholy chodí 27 děvčat, vede je p. M. Rančíková, která obohacují svým zpěvem sváteční bohoslužby. Farní sbor dále vede p. Krist.

 


Státní zámek

Návštěvnický provoz

Návštěvnická sezóna 1996 se nesla ve znamení rekonstrukce zámecké fasády na čestném nádvoří, což sebou přineslo určité (a někdy i nemalé) komplikace, ale hned na úvod je třeba poznamenat, že návštěvníků zámku se netýkala žádná omezení. Díky spolupráci s dodavatelskou firmou ARCHATT byly veškeré práce koordinovány tak, aby nerušily provoz zámku. V této souvislosti je nutné vyzvednout fakt, že i přes všechny jevy nezbytně provázející stavební práce takového rozsahu nedošlo k žádnému zranění nejen zaměstnanců zámku a dodavatelské firmy, ale především návštěvníků, z jejichž strany také nebyla zaznamenána jediná stížnost.

Paradoxem této sezóny zůstane skutečnost, že se zastavil úbytek návštěvníků, patrný v uplynulých letech. V porovnání s loňským rokem stouply tržby ze vstupného, které však stále tvoří pouze jednu třetinu celkových tržeb, takže v následujících letech bude naprosto nezbytné zpracovat koncepci propagace zámku v co nejširším měřítku, ačkoliv je jasné, že nikdy nedosáhne návštěvnosti objektů nacházejících se v turisticky atraktivních oblastech. Přestože byly plánované tržby překročeny, je třeba si uvědomit, že jejich výše je na absolutním vrcholu současných možností a pokud nedojde k masivnímu nárůstu počtu návštěvníků nebo každoročnímu minimálně dvouměsíčnímu filmování (obojí je velmi nepravděpodobné), nebude možné plán tržeb zvyšovat.

 

Struktura tržeb

 

 

plán na rok 1996

1 000 000

zámek - plnění

1 103 468

tržba ze zámku

538 230

tržba ze zahrady

565 238

z toho:

 

- vstupné

287 885

- publikace

37 558

- ostatní

212 787
Zámecká instalace, sylabus

Zámecká instalace, tzn. prostory přístupné návštěvníkům byla v sezóně 1996 rozšířena o tématickou výstavu Lovecká záliba šlechty. Výstava byla začleněna do návštěvnické trasy a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Dalším obohacením návštěvnické trasy bylo zpřístupnění zámecké oratoře. Je třeba vzpomenout zaměstnanců zámku, kteří se na realizaci nově zpřístupněných prostor významně podíleli a především díky nim se podařilo tato návštěvnicky velmi atraktivní místa otevřít pouze s minimálními náklady.

V roce 1996 byla zahájena generální oprava obvodového pláště zámku. Co do rozsahu srovnatelná akce probíhala před více než dvaceti lety. Celá akce byla rozvržena do tří let, ale její dokončení závisí na výši finančního příspěvku z Programu záchrany architektonického dědictví. V roce 1996 obnášel 800.000 Kč.

V letošním roce byla také kompletně zrekonstruována bývalá zámecká prádelna. Byly pořízeny stolařské dřevoobráběcí stroje a tím se zámek stal soběstačným ve věci oprav a výroby dřevěných prvků. Podle našeho názoru je tento trend, tzn. co nejvíce prací zajišťovat vlastními silami, je jednou z možných cest průběžného udržování historických budov.

Ostatní opravy: nově zrekonstruovaná koupelna pro zaměstnance, výroba a osazení okenicových rámů na čelní fasádě zámku, oprava vadného odtokového potrubí z ubytovny Medvídek, generální revize veškerých elektrických rozvodů v zámku a předzámčí.

 


Podnikání


Potraviny

Obchod uprostřed dědiny, který je majetkem Jednoty Hodonín, měl špatné prodejní prostory a ještě zastaralý pultový prodej. Bylo třeba provést změnu a rekonstrukci stávající prodejny, neboť už i každý soukromník má lepší úroveň. Začalo se s rekonstrukcí, která byla včas provedena. Zákazníci se těší novým samoobslužným prodejním prostorem, dobrým upraveným výběrem zboží, rychlostí obsluhy jen u pultu s uzeninami, upraveným vstupem do prodejny, spokojeným personálem a především spokojenými zákazníky. Prodejna byla otevřena 11.3.1996, vedoucí byla jmenována paní Pavla Zaňátová.

Oproti minulému roku stouply ceny i u základních potravin, u vajíček o 43%, u chleba 36,7%, mouka o 28,2%, mléčné výrobky o 11%, kuře ze 49 na 59 Kč atd.

Manželé Miléřovi Andrea a Ladislav se rozhodli vybudovat prodejnu potravin ve svém domě č. 131 s názvem “Obchod na růžku”. Dostanete zde koupit potraviny všeho druhu. Prodejna je na velmi výhodném místě, protože je na hlavní trati u křižovatky silnic ve středu obce. Zásobování zbožím je z velkoskladu, ale i drobných podnikatelů. Prodejní doba je od 6.30 do 17.00 hodin. Jsou zde zaměstnáni čtyři pracovníci.

Hospoda U draka

I když ve vesnici jsou další tři hospody, přece jenom ta uprostřed vesnice scházela. Pan Antonín Dobeš č. 207 prodal hospodu v dědině panu Evženovi Šalšovi z Vlkoše. Nový majitel hledal vhodný nový název, který by se ujal a už se neměnil. Začátkem ledna byla otevřena hospoda U draka.

Byla provedena rekonstrukce za 2.800.000 Kč včetně vybavení, částečně provedena svépomocí. Rozšíření o letní posezení ve dvorku vedle hlavní budovy, tím se získalo posezení pro 160 lidí. Uvnitř je 100 míst k sezení. Bylo vyměněno nové zařízení v hospodě i v kuchyni, přistaveno sociální zařízení, opraven sklepní prostor a příjezdová cesta k budově, aby se mohlo dobře dovážet zboží.

Hospoda zajišťuje denní stravování pro občany i pro ostatní zákazníky, při příležitosti oslav, různých výročích, při pohřbech pohoštění pro pozůstalé a ostatní dle požadavků zákazníka. V hospodě je zaměstnáno 9 pracovních sil, které zajišťují služby po celý den. Obědy, večeře, minutky vaří 3 kuchařky. Vaří se i pro důchodce (cena obědu asi 80 Kč). Vaří se denně včetně sobot a nedělí. Prodávají se zde všechny druhy nápojů, cigarety a mražené výrobky.

1.11.1996 se otvírala “Obecní hospoda” při kulturním domě na Zafáří. Vedoucím této hospody byl pověřen Libor Macháček, který je vyučen v oboru kuchař-číšník. Hospoda byla rekonstruována, změnily se od základů sociálky, které byly v dezolátním stavu. Oprava si vyžádala vysoké částky, provedla se i změna vytápěcího systému ze stávajícího naftového již nevyhovujícího topení se přešlo na topení plynové. Nadále se bude pokračovat při úpravách pohostinství, aby se využilo i kuchyňského zařízení a mohly se zde konat různé oslavy.

Ferogas

Dříve prosperující a honosná firma v roce 1996 zaznamenává vysoké ztráty, rozpad celé podnikatelské společnosti. Majitel zůstává sám, jen s vysokými dluhy.

Prodejna stavební systém Zlín

Prodejna je umístěna v bývalém Školním statku v prostorách bytu správce statku. Je to hlavní sklad, kam se dováží materiál přímo od výrobce. Prodávají se zde sádrokartonové desky, profily, izolace, střešní okna a jiný stavební materiál a zboží. Provoz byl zahájen v měsíci březnu roku 1996. Tato firma zabezpečuje zajištění různých staveb soukromých i podnikových. Všechno zajišťuje jeden zaměstnanec.

HAKL – výroba rakví Ladislav Řihák

Výroba se stále opakuje jako v roce 1995, ale provádí se velké úpravy venkovní, neboť stav byl neuspokojivý. Byly vyměněny okna za nové, generální oprava pracoviště, vybudování nové kotelny, přístavba vstupních prostor, vybudováno nové moderní sociální zařízení, včetně šaten, sprch dle požadovaných předpisů. Úpravy si vyžádaly vysoké finanční částky, zvýšila se produktivita práce, ale počet zaměstnanců se musel snížit na šest.

Mandlování

V měsíci dubnu paní Marie Poláčková otevřela živnost pro služby našim ženám a to mandlování ubrusů, záclon, povlečení apod. Provozovnu má v suterénu svého domu na Záluží. Dostala podporu 20.000 Kč od státu, aby mohla tuto provozovnu otevřít. Provozovna je pěkně zařízena, ženy využívají těchto služeb. Zaměstnána je jen sama.

 Sbor dobrovolných hasičů


V lednu se konal jako každoročně hasičský ples. Doba příprav předchází měsíc dopředu. V této práci se nám daří dobře, naši členové přistupují k této akci zodpovědně a důsledně. Naše činnost má za následek spokojenost našich občanů. Docházka je dobrá, takže ekonomika také. Hrubý příjem z plesu činil 22.000 Kč a čistý příjem do pokladny je 7.100 Kč. Toto je také jediný příjem pro naši dobrovolnou organizaci.

Preventista sboru zajistil relaci v místním rozhlase při vypalování suché trávy a ostatní sušiny v jarních měsících a upozornil na nebezpečí vzniku požárů. V měsíci květnu proběhla úprava terénu pro plánované garáže. Do konce května byly vybrány členské příspěvky od členů Sboru dobrovolných hasičů ve výši 30 Kč.

Ve Strážnici na velitelském školení byl sbor zařazen do páté kategorie a to znamená výjezd do 10 minut v místě obce. Výjezd mimo obec na požádání platí okresní výbor. Počet zásahového družstva je 13 členů, podle vyhlášky 7/95 Okresního úřadu bylo 22. až 26.4.1996 provedeno školení strojníků Šlajferčík J. a Sochor J.

Pan Štefan Vaněk, Skoronice č. 105, si odkoupil požárnické auto za 10.000 Kč, které zaplatil Obecnímu úřadu v Miloticích. Do Sboru dobrovolných hasičů vstoupil a byl schválen pan Rudolf Šaiba z Milotic. V místním rozhlase byla třikrát hlášena žňová protipožární relace. V říjnu byla hlášena další relace protipožární v nadcházející topné sezóně. 15.11.1996 proběhla inventura příslušenství v hasičské zbrojnici.

15.12.1996 se konala valná hromada v hasičské zbrojnici, kterou zahájil starosta sboru pan Jan Řihák. Člen sboru pan Karel Stašek dostal pokárání za nesplněný úkol provedení preventivních kontrol u soukromníků i podnikatelů. Sbor musí spolupracovat s Obecním úřadem ohledně zabezpečení zákonné jednotky a Sbor dobrovolných hasičů přiměřenou technikou, zejména vhodnými vozidly a provést námětové cvičení. Věnovat svou činnost mládeži, tento úkol se však nedaří.

Blíží se krásné období a to je 100 let trvání Hasičského sboru u nás, jubilejní rok 1998. Je nutné už dnes začat se sbírkou událostí, fotografiemi. Vždyť tento spolek je nejvýznamnější, jak po stránce kulturní, společenské, bezpečnostní pro celou naši dědinu. Vždyť zachraňoval lidem majetky. Provoz byl jen ruční, ale zabezpečoval pomoc a ochranu všem občanům. Dříve naši hasiči byli parádou obce. Uniformovaná účast byla na všech oslavách jak církevních tak světských.

Naše organizace se rozloučila s dlouholetým obětavým členem panem Janem Nedvědickým, který zemřel 15.12.1996. Měl velké zásluhy na činnost sboru, pomáhal všude, kde bylo potřeba. Zvlášť obětavý při pomoci všem občanům při požárech, ale ne jenom při těchto akcích, ale i v životě naší obce. Kolektiv Požárního sboru bude na něj dlouho vzpomínat, neboť stál u zrodu této organizace, svou činností a příkladem si získal obdiv a lásku všech přátel. Pohřbu se zúčastnily i sbory z vedlejších vesnic, držela se čestná stráž, nesl se hasičský prapor, většina účastníků byla v hasičských uniformách. Při spouštění do hrobu houkala na jeho počest siréna. Byla mu vzdána čestná úcta.
 


Zahrádkáři


V měsíci lednu proběhla výroční členská schůze základní organizace, kde byla hodnocena činnost za minulé období. Dále byla na programu činnost v letošním roce. Hlavní činností je každoroční výstava vína, která se konala 7.4.1996.

Tuto náročnou akci navštívilo více jak 1.100 návštěvníků. Bylo nutné se na tuto výstavu dobře připravit. Úkol byl velmi dobře splněn. O jeho přípravu se velmi zasloužil 17členný výstavní výbor, jehož předsedou se stal Josef Danačík. Anonymní hodnocení vzorků vín bylo provedeno 14 dní před výstavou vína za účasti 98 degustátorů místních i přespolních.

Celkem bylo vystavováno 743 vzorků. Z tohoto počtu 424 od místních vinařů a 319 vzorků od cizích vystavovatelů, které nám poskytli vinaři ze 14 okolních vesnic. Celkový počet byl asi o 150 až 200 vzorků nižší, než tomu bývá v jiných letech. To z důvodu, že ročník 1995 byl pro vinaře velmi nepříznivý, výnosově podprůměrný, doprovázený silným výskytem peronospory a oidia, což mělo za následek snížení úrody i kvality hroznů. I přes tyto problémy výsledky hodnocených vzorků jsou na velmi vysoké úrovni. Téměř 70% vzorků získalo zlatou medaili, což svědčí o stále stoupající odborné úrovni vinařské odbornosti. Nejvyššího hodnocení, a to 19,4 bodu, získaly vína od místních pěstitelů Ladislava Macka, Petra Šrahulka a Čestmíra Řiháka.

Celkově lze hodnotit tuto akci za velmi zdařilou, oblíbenou a vyhlášenou nejen doma, ale i v širokém okolí. Poděkování patří výstavnímu výboru za dobrou organizaci, zdárný průběh celé akce, ale i všem, kteří byli nápomocni při zajišťování obsluhy a pořádku. Celkový čistý zisk z výstavy vína byl v roce 1996 25.000 Kč. Ve srovnání s ekonomikou koštů v sousedních obcích můžeme být hrdi, protože jinde podobné akce tvoří minimální zisk nebo spíše ztrátu.

Další akcí bylo uspořádání zábavy u Šidlen. Na zábavě hrála známá skupina Generace. Zdárný průběh celé akce organizačně a pořadatelsky zajistil výbor zahrádkářské organizace. Akce přinesla čistý zisk 6.000 Kč. Pro nepříznivé počasí musela být zrušena další akce u Šidlen – Zarážení hory.

Několikrát byl pronajat šidlenský areál u Šidlen jiným organizacím, ale některé akce proběhly velmi špatně, jako byl sjezd satanistů z celé republiky, kteří pak napáchali velké škody na zařízení, ale hlavně na zneuctění památných křížů a božích muk v celém okolí. Do budoucna jsou přijata taková opatření, aby se takové akce více neopakovaly. Příjem činil 5.000 Kč.

Byl zajištěn rozpis hlídání vinohradů a jeho oznámení vlastníkům vinic. Nebyla provedena výstava ovoce, zájezd na výstavu květin zajištění odborné přednášky, ale byl dán příslib, že co se neuskutečnilo v minulém roce, tak bude v roce 1997 navíc.

Na kontě naší organizace je více než 100.000 Kč a proto není potřeba šetřit na našich členech. Proto by bylo vhodné uspořádat zájezd nebo jinou podobnou akci.

 


Zemědělství

Podle stavu počasí vidíme, jaké problémy mají naši zemědělci. Letní srážky byly vysoké, proto byla nadúroda brambor (velké a mnoho). Náš trh je nedokázal prodat. Někteří zemědělci nechali brambory v zemi nebo prodávali brambory za 1 Kč za 1 kg, což je velmi ztrátové. Pro nepříznivé vlhké počasí se těžko sklízela i sláma, která se nemohla svážet do stohů. Hrozilo by samovznícení. Snad bylo i štěstím, že zemědělské družstvo likvidovalo hovězí dobytek, který potřebuje slámu jak krmnou tak i stelivovou. Problémy vznikly také u sklizně vojtěšky, kde bylo velké množství hmoty, ale kvalita nebyla dobrá vzhledem k mokrému počasí.

Špatná situace nastala i u vinařů při pěstování hroznů. Vinaři byli nuceni provádět sběr i když cukernatost byla nízká. 14.9.1996 začíná sběr ranných odrůd jako je Müller Thurgau, Siegr, Irsey Oliver Mopr aj. při 13 až 15°Cukernatosti. Do 5.10.1996 sklizeň hroznů byla ukončena, avšak cukernatost u Ryzlinku vlašského třeba jen 12°, Burgundské bílé 17°. Sbíralo se jen jak trošku vysvitlo slunce. Sběr hroznů se nedal provádět bez toho, aby nepršelo. Kvašení vín probíhalo dobře, rychle, nedalo se do mnohých sklepů vstoupit. Kdo nemá ve sklepě dokonalé větrání, musel využít vysavačů. Na množství hroznů byli vinaři spokojeni, protože všechny nádoby byly naplněny.

Rovněž byla dobrá úroda kukuřice na zrno, protože pro vlhkost kukuřice nasadila velké klasy. V polovině října proběhlo setí ozimých obilnin. Probíhala dobře i podzimní orba. Dobrá příprava, bezprašnost, žádné hroudy, to bylo dobré i pro zemědělskou mechanizaci. Dobré klíčení obilnin, řepky, pěkné porosty dávají předpoklad dobré příští sklizni. Byla dobrá úroda ořechů.

Zera a.s. Ratíškovice

V souladu s rozhodnutím představenstva, které v měsíci květnu 1996 schválilo koncepční materiál, který řeší modernizace a rekonstrukce stájových kapacit a oprav objektů, nákupy technologií a strojů v horizontu do roku 2000, který je nazván “Program stability a rozvoje ZERA, a.s.” byly zahájeny a v průběhu roku 1996 dokončeny nebo rozpracovány následující investiční akce konkretizují výrobní zaměření společnosti s cílem zvýšení její efektivnosti, konkurenceschopnosti a tím i životaschopnosti v následujících obdobích a tím i připravenosti na uváděné záměry vládní garnitury pro vstup do EU. Všechny investiční akce se uskutečnily v Ratíškovicích, Rohatci a ve Vacenovicích. Žádná akce se netýká střediska Milotice. Záměry pro rok 1996 byly valnou hromadou zakladatelů postaveny tak, že ukládaly managementu společnosti vytvořit kladný hospodářský výsledek, který by dával dobrý základ pro hospodaření s majetkem akcionářů do dalšího období. Hospodářský výsledek akciové společnosti ZERA za rok 1996 byl 526.000 Kč.

Agropodnik a.s. Milotice

 

Výsledky poroden

 

narozeno selat

47 768 ks

odchov selat

44 238 ks

narozeno selat na 1 vrh

8,57 ks

odchováno selat na 1 vrh

9,61 ks

průměrná doba kojení

25,9 dnů

přírůstek na kus a den

0,221 kg

průměrná vyskladňovací váha

7,15 kg

 

Předvýkrm selat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,417

spotřeba na 1 kg přírůstku

2,03

spotřeba na 1 krmný den

0,84

 

Výkrm prasat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,68

spotřeba na 1 kg přírůstku

3,09

spotřeba na 1 krmný den

2,11

 

Vývoj průměrného počtu pracovníků

 

rok

pracovníků

1991

125

1993

89

1995

82

1996

82

 

 


Kultura


Musíme začít hned od nového roku. Jako první jsou na pořadí plesy. První ples byl myslivecký. V tombole mají i ulovenou zvěř a bývají i zvěřinové speciality. První zábava co do počtu návštěvníků se nedá hodnotit vysoce. Návštěvnost byla nízká, ale jinak se účastníci plesu dobře bavili.

Druhým plesem byl ples rodičů a přátel školy, tzn. rodičovský ples. Pozvánky na tento ples a vstupné zajišťují žáci základní školy, takže finančně je ples i tombola zajištěna od rodičů, takže je ples se ziskem.

Třetím plesem v kulturním domě byl ples hasičů. Ty doby už jsou pryč, kdy si občané řekli “musíme jít na ples, hasiče potřebujeme všichni”. Platících osob v sále bylo jen 150. Kdyby nebyly roznášeny pozvánky a vstupenky po domech do jednotlivých rodin, tak by byl ples ztrátový, poněvadž náklady na uspořádání plesu jsou velmi vysoké.

V únoru na Hromnice je mše svatá za naše hospodyně. Na tuto slavnostní mši jsou ženy vystrojeny ve svých krojích. U nás se dodržuje hodně starých zvyků. Masopust konči tradičním krojovým fašaňkem s pochováváním basy, koblihovou volenkou a jinými zvyky. Fašaňk se dodržuje všude, ale u nás se těšíme velkou návštěvností domácích i přespolních. Všichni se dobře pobaví. Čtení při obřadu “pochovávání basy” je někdy pro některé účastníky fašaňku, jak se říká, ušité na míru až neslušně. Děvčat v krojích bylo 22 a chlapců asi 18. V krojích jdou i ženáči. Je to poslední muzika, začíná půst a až do Velikonoc je konec zábav.

Aby byly i děti spokojené, v neděli odpoledne měly dětský karneval. Přišlo asi 400 dětí, z toho asi 140 dětí v maskách. Děti se dobře bavily a 10 nejlepších masek bylo vyhodnoceno a odměněno malými dárečky.

V neděli Velikonoční, jako každoročně se uskutečnila výstava “Košt vína”. Návštěvnost byla asi 1.100 ochutnávačů tohoto dobrého moku. Odpoledne hrála k poslechu cimbálová muzika a večer dechová hudba k tanci i poslechu.

18.5.1996 se už dopoledne sjíždějí členové Orla z celé České republiky, aby spolu strávili dva dny naplněné pěknými zážitky. Konal se Orelský festival. Odpoledne a večer každá skupina ukáže, jak a v čem se baví. Proběhlo volné cvičení na hrazdě, žíněnce, prostná cvičení a pak různé tance předvedly skupinky ve svých krojích. Nejpočetnější skupiny od Domažlic, ze Slezska, z Brna Komína a ostatních míst z naší republiky předvedly ukázky z jejich života. Z našeho okresu byla účast také hodně početná.

V sobotu se účastníci festivalu rozcházeli od Šidlen v ranních hodinách. Milotické sklepy, aj to sú sklepy… Jak se kdo umí bavit, tak se staví i k povinnostem. Všichni účastníci festivalu (mnoho jich přijelo až v neděli) šli společně průvodem obcí za doprovodné hudby do kostela na mši svatou, konanou o půl desáté za všechny živé i mrtvé členy Orla. Pro cizí účastníky byl zajištěn oběd a odpoledne se pokračovalo v programu s vystoupením různých skupin a skupinek ve svých krojích. Jednota Orla zajistila noclehy a veškeré občerstvení pro oba dny asi pro 500 účastníků. Úkol to nebyl lehký. Je to jediná organizace, která vykazuje vysokou činnost v Miloticích. Tito samí lidé zajišťují a organizují všechny církevní slavnosti.

5.6.1996 odjelo přes 5.000 věřících na mezinárodní pouť do Říma. Z Milotic se účastnilo této pouti 6 farníků.

9.6.1996 se konala slavnost Božího těla. Chlapci a děvčata se této slavnosti zúčastnili v krojích. Za doprovodu naší dechové kapely se šlo průvodem ke dvěma oltářům v obci. Jeden oltář je před kostelem, druhý oltář je u Kristů č. 24.

9.8.1996 byl zahájen Folklórní festival u Šidlen. V pátek večer začíná Klenotnicí, jako vždy s těmi nejstaršími a stále krásnými písničkami. 10.8.1996 pokračoval festival u Šidlen. 11.8.1996 festival pokračoval, ale začal průvodem přes vesnici a šel do zámku. Na nádvoří zámku všichni účastníci souborů předali dožínkové věnce místnímu starostovi panu Františku Šťastnému. Pak se v prostorách zámeckého parku na různých místech předváděly soubory, včetně dětských souborů. Byla to změna programu, že to už nebylo u Šidlen, ale v zámeckém parku. Nápad se líbil a hlavně vystoupení vidělo daleko více lidí. Večer bylo pokračování u zámku, ale už v méně slavnostních krojích. Někteří diváci byli zklamáni, že neviděli krásné slavnostní kroje.

17.8.1996 byl zorganizován zájezd na poutní místo do Králík. 25.8.1996 byl uspořádán zájezd Orlů na Orelskou pouť na sv. Hostýn.

8.9.1996 je svátek Panny Marie a pro naše Slovácko je to známá děkovná pouť v Žarošicích. Naše obec se pravidelně zúčastňuje Zlaté soboty s naší žarošskou sochou, kterou nese naše mládež v parádních krojích. Je to světelný průvod se sochami s účastí asi 50.000 věřících. Je to nezapomenutelný zážitek.

27.10.1996 se uctila památka zesnulých, poněvadž 2. 3. a 4. listopadu jsou u nás hody. 3.11.1996 hlavní den hodů, který začíná už v kostele. Hodová mše svatá byla v 10 hodin za velké účasti krojované mládeže – asi 24 krojovaných děvčat, nespočet krojovaných dětí, chlapců, žen a mužů. Jako hlavní představitel, hospodář hodů, zastával tuto funkci Jožka Grufík, č. 403, se svojí manželkou Ludmilou. Stárky byly Grufíková Eliška a Šnajdrová Lenka, stárci Vodák Petr a Polášek Zbyněk.

Hody byly velice pěkné. Tak jak počasí nepřálo po celé léto, tak v hodovou neděli se mohlo jít jen v košili, protože teplota byla v 15 hodin až 24°C. Už po mši svaté šla chasa do fáry, aby pozvala zdejšího kněze na hodovou zábavu. Od druhé stárky se nesl hodový věnec. Věnec se v pondělí rozpletl na voničky, které se v pondělí na hody prodávaly na hodové zábavě při volence. Hody se u nás zachovávají a dodržují se všechny zvyky a tradice. Tančilo se po celé tři dny.

27.1.1996 zemřela Olga Havlová, manželka prezidenta České republiky ve věku 62 let.

 


Počasí


V lednu byly mrazíky -8 až -12°C, které se stále držely. 20.1.1996 byl mráz -18 až -20°C. Sníh napadl 20.1.1996 asi 15 cm a držel se stále až do 13.2.1996. Pak připadl další sníh asi 10 cm. 14.2. nastalo oteplení až na 3°C. Už dlouho nebylo tolik sněhu a tak dlouho sníh vydržel. Chladno trvalo až do 4.3.1996, kdy se teploty pohybovaly v noci -10°C až -12°C, přes den bylo jen 1°C a 2°C. Sníh napadl ještě 28.2.. Na polích leží ještě sníh, i když je 8.3.1996, mrazy stále až -8°C.

28.3. dosud se nedá na polích nic dělat, protože je mokro a zima. Vinaři stříhali vinohrady ve sněhu. Ještě 2. a 3. dubna 1996 napadlo 15 cm sněhu. Letos není v zemi zaseto ještě ani zrníčko jarního obilí a zeleniny. Na Zelený čtvrtek je ještě -4°C. 7.4.1996 na Velikonoční neděli je velice krásně, teplota až 15°C. Hned po svátcích se začalo sadit, set, stříhat vinohrady. 12.4. ráno ještě -4°C, je zima a déšť. 16.4. oteplení, začalo se set, sadit brambory a práce ve vinicích. Teploty 18°C, příroda šla rychle kupředu a do 5.5.1996 se příroda se zpožděním vyrovnala.

23.5. denní teploty vystouply až na 29°C. 9.6. teplé počasí, teploty přes 30°C, je velmi sucho, jahod se sklidilo málo, poněvadž zaschly. V polovině července déšť, chladno, teploty jen 17°C. Velký výskyt mandelinky na bramborách, muselo se několikrát chemicky stříkat. 22.7. stále špatné počasí, studené, jen asi 20°C. Nedá se koupat, špatné podmínky pro dovolené. 25.7. začíná se séct řepka olejnatá, pak ozimý ječmen. Pro nepříznivé počasí je velké zpoždění. 30.7. drobní pěstitelé začínají séct obilniny s tím, že si úrodu dosouší doma.

6.8. žně pokračují, nízké teploty, málo se přes den seče, poněvadž jsou stále přeháňky. Do 20.8. se ještě nezačaly kopat brambory, poněvadž bylo pořád mokro. V minulých letech sklizeň brambor končila. 27.8. stále nízké teploty, ve dne jen 20°C a v noci 8°C, deštivo, jsou obavy, aby hrozny dozrály, protože začínají hnít. Po veškeré sklizni, i když zhoršené, se počasí umoudřilo. Byly včas provedeny zemědělské práce jako setí ozimů a zimní orba.

20.12.1996 začaly mrazy až -12°C a pak se vystupňovaly až na -18 až -24°C. Vánoční svátky byly pod sněhem a mráz neklesl ani přes den pod -6°C a takové počasí trvalo i přes Nový rok. V novinách bylo oznámeno, že takové počasí bylo před deseti lety.


 

další rok