Obsah

1995

Obecní úřad

16.3.1995 se konala schůze zastupitelstva Obecního úřadu v Miloticích. Starosta přečetl žádost ing. Jar. Bárty, který složil svůj mandát a dle volebního zákona na jeho místo nastoupil Mgr. Evžen Boček. Starosta dále seznámil členy zasedání s plněním rozpočtu za minulý rok. Byly překročeny plánované výdaje. Příjmy byly vyšší o 2.250.000 Kč. Plnění rozpočtu bylo kontrolováno 22.2.1995 Okresním úřadem v Hodoníně. Hospodaření obce za rok 1994 bylo schváleno bez připomínek všemi hlasy. Předsedkyně finanční komise L. Křižková seznámila zasedání s rozpočtem Obecního úřadu na rok 1995. Rozpočet OÚ Milotice na rok 1995 byl schválen všemi hlasy bez pozměňovacích návrhů.

Bylo zakoupeno 150 stromků na výsadbu kolem cesty k Šidlenám z finančních prostředků OÚ. Dne 12.4.1995 proběhly oslavy 50. výročí osvobození Milotic u pomníku padlých. Pro důchodce budou ve školní kuchyni vařit obědy, OÚ bude platit jednu pracovní sílu. Na Obecní úřad byla zakoupena rozhlasová ústředna. V letošním roce byla dostavěna garáž u hasičské zbrojnice. Je postavena kotelna na kulturním domě. V nejbližší době má být dokončena plynofikace.

Obecní zastupitelstvo vzalo na vědomí jmenování Mgr. Aleny Presové vedoucí Klubu OÚ Milotice od 1.9.1995.

 

Rozpočet Obecního úřadu na rok 1995

 

Příjmy

 

 

rozpočet

skutečnost

školní jídelna MŠ

120 000

123 000

školní jídelna ZŠ

500 000

440 000

hlášení rozhlasem

9 000

8 000

nájem

30 000

34 000

ostatní služby

21 000

36 000

daně a poplatky:

   

- daň z příjmů

3 000 000

3 652 000

- daň z nemovitostí

500 000

415 000

- správní poplatky

250 000

197 000

- poplatek ze psů

6 000

5 000

- místní poplatky

20 000

19 000

dotace

747 500

888 000

rezervy

3 129 000

3 129 000

celkem

8 332 500

8 946 000

 

Výdaje

 

 

rozpočet

skutečnost

vodní hospodářství + ČOV

400 000

774 000

doprava

100 000

100 000

skládka

800 000

325 000

Mateřská škola

250 000

262 000

Základní škola

800 000

632 000

školní jídelna MŠ

160 000

151 000

školní jídelna ZŠ

550 000

676 000

kultura:

   

- Klub OÚ

100 000

76 000

- rozhlas, sbor, ostatní

200 000

185 000

hasiči

30 000

181 000

správa OÚ

900 000

985 000

místní hospodářství

301 000

297 000

veřejné osvětlení

300 000

158 000

hřbitov

1 500

1 000

veřejná zeleň

10 000

8 000

čištění obce

50 000

61 000

výstavba

3 300 000

1 433 000

ostatní správní výdaje

80 000

57 000

celkem

8 332 500

6 362 000

 

Pasport obyvatelstva

 

Ukazatel

Celkem

z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1995

1 931

968

Počet živě narozených

13

6

Počet zemřelých

20

8

Počet přistěhovalých v rámci okresu

21

8

Počet přistěhovalých z jiných okresů

5

2

Počet vystěhovalých v rámci okresu

10

4

Počet vystěhovalých do jiných okresů

2

1

Počet obyvatel k 31.12.1995

1 938

971

Mimo toho přechodně bydlících obyvatel

15

10

 

8.1.1995 tragicky zahynul náš občan Pavel Lunga. Pracoval jako krmič v ZD v Miloticích a při výkonu své práce, kdy chtěl zapojit vlečku ke traktoru, který byl v chodu, traktor jej přimáčkl k vlečce a Pavel zůstal na místě mrtev. Zůstaly po něm čtyři malé děti.

 


Počasí

Počasí od počátku roku bylo příznivé, zima příznivá, jaro bylo s velkými srážkami, ale léto bylo velmi suché a horké. Rozmary počasí nevyzpytatelné. Podzim byl velmi vlhký, podzimní práce se musely provádět i v nepříznivém počasí. Sklizeň hroznů proti minulým letům byla padesátiprocentní a ještě se vinaři pro nepříznivé počasí nemohli dostat do vinic. Pro naše zemědělce byl špatný rok. Zima začala velmi brzy a tak byl problém zaorat pole. Mrazy trvaly i přes nový rok. 

 


 

Mateřská školka


V tomto školním roce bylo zapsáno 55 dětí do mateřské školky. Změny zaměstnanců v mateřské školce nebyly velké, jen ke konci školního roku paní učitelka Valůšková přechází do Kyjova a na její místo nastupuje zpět paní učitelka Vodáková, která byla dočasně přeložena do Vacenovic. Líčila a natírala se celá kotelna.

Poněvadž ve školce je nedostatek hraček, požádalo vedení Mateřské školy o příspěvek na hračky některé rodiče. Na praxi do Mateřské školy byl určen Stanislav Němčanský, což bylo pro děti velké překvapení, že ve školce je s nimi muž. Zejména chlapcům se jeho účast velmi líbila.

Členové místního Orla zahráli dětem z Mateřské školy maňáskové divadlo ve své klubovně. Také žáci ze ZŠ zahráli dětem z mateřské školky krátké pohádky, které se dětem líbily. Děti z předškolní třídy se zúčastnily kulturního vystoupení v kulturním domě při oslavě Svátku matek a také při vítání občánků do života. Pan kastelán pozval děti z mateřské školky na prohlídku milotického zámku, aby mezi jiným ukázal dětem i stopy černé komtesky.

Přes prázdniny se malovala celá mateřská školka. Zlepšilo se vybavení mateřské školky, do oken ložnic se instalovaly žaluzie a shrnovací dveře, byl zakoupen nový výkonný vysavač, opraveny záchodky, vykácely se špatné túje před školkou. Ve školce se uskutečnila akce předváděcí na pánvice a nádobí, z výtěžku byly zakoupeny dvě fontány, ale během víkendu, ještě se dvěma kusy umyvadel byly odcizeny.

 


 

Základní škola


Školní rok 1994/1995 byl zahájen ve čtvrtek 1.9.1994 v tělocvičně základní školy. Zahájení se zúčastnil místostarosta obce Emil Pavloušek a kaplan pan Mgr. Miroslav Suchomel. 390 žáků bylo rozděleno do 17 tříd, z toho 151 žáků na I. stupni a 239 žáků na II. stupni. Školu navštěvuje 258 žáků z Milotic, 109 žáků z Vacenovic, 15 žáků ze Skoronic a 7 žáků z Vlkoše. Ředitelem školy je pan Mgr. Luboslav Slezák, zástupkyní ředitele zůstává Mgr. Jiřina Prágrová.

Ve škole pracovalo 13 kroužků – výtvarný, hudební, výpočetní techniky, šachový, střelecký, odbíjená, doučovací, logopedický a jiné.

Školní jídelna vaří obědy i pro zaměstnance Obecního úřadu, obchodů, zámecké zahrady, zámku a důchodce. Průměrný počet strávníků ve školní jídelně je 190 denně.

Zdravotní stav dětí – vyskytly se jen běžné onemocnění. Epidemie chřipky byla letos slabší. K celkovým prohlídkám k dětské lékařce byli žáci zváni samostatně za doprovodu rodičů. K prohlídkám zubů byli žáci zváni dvakrát.

Do knihovny přibylo 29 nových knih. Knihovnu využívali především učitelé pro výuku českého jazyka k mimočítankové četbě. Jinak se knihy moc nepůjčují.

Školská rada – mluvčím byl pan ing. Jar. Bárta. Za celý školní rok se sešla pouze dvakrát. Příspěvek byl 100 Kč na žáka. Do pokladny ještě přibyly peníze ze sběru železa, papíru a pomerančové kůry.

V brně byla 29. června uspořádána demonstrace a na 4. září je připravena jednodenní stávka učitelů ohledně zvýšení platů školních pracovníků a učitelů. Platy by se měly zvýšit jen o 10%. Průměrný plat učitelů v roce 1994 činil 6.925 Kč.

Ve všech ročnících v základní škole se vyučovalo náboženství. Ze školy vychází 50 žáků. Do středních škol nastoupí 22 žáků, do učebních oborů 25 žáků, do gymnázia 5 žáků. Ve škole neprospěli 4 žáci. S vyznamenáním prospělo 65 žáků, tj. 27,1% z celkového počtu.

Sběr starého železa, papíru a pomerančové kůry vynesl 27.777 Kč. Peníze ze sběru byly použity na učební pomůcky, kulturní činnost a potřeby školy. Ve dnech 17. a 18.6. byla uspořádána výstava prací žáků pod názvem “Co umíme”. Výstava vynesla 792 Kč.

Stavební úpravy: Byla dokončena oprava odpadů na záchodech, stavba úklidové komory a úpravy v šatnách, které si vyžádaly částku 25.000 Kč. Dále byla provedena regulace topení za 7.750 Kč, oprava tělocvičny, malování, bylo vybudováno plážové hřiště.

 


Zdravotnictví


Zůstávají stejné tři zdravotní lékařky jako v roce předchozím. Není k lékařkám žádných připomínek z řad pacientů. Možná je to i tím, že občané mohou navštívit lékaře dle svého vlastního výběru. Naše lékařky mají více času na preventivní prohlídky, volají si občany ke kontrolám, přeměření krevního tlaku, cukrovky apod. Snaží se tak nemocem předcházet.

Zubní lékařka Dr. D. Holešínská též zve pacienty i žáky k preventivním prohlídkám. Žáky, kteří mají vady chrupu, odesílá na odbornou péči na zubní oddělení do Kyjova. Pacienti s těžšími onemocněními lékařky odesílají na odborné vyšetření do Brna.

V naší obci zemřelo 20 občanů, z toho 8 žen a 12 mužů, u žen průměrný věk 80 let a u mužů průměrný věk 72 let. Zjištěny 4 případy rakoviny. Na konci roku 1995 byla zaznamenána větší chřipková epidemie.

 


Lidová strana


Jsme křesťanská strana a chceme se podílet na řízení našeho státu přes zástupce organizované v KDU-ČSL. V měsíci lednu proběhla členská výroční schůze, na které se hodnotila činnost roku 1994. Členská základna zůstává na stejném počtu svých členů, tj. 119.

Okresní konference proběhla 29.4.1995 v Hodoníně. Předsedou OV byl zvolen dr. Libor Ambrozek, místopředseda ing. Josef Kaňa a PhDr. Jan Krist a dalších 16 členů výboru. Byl zvolen delegát KDU-ČSL, který se konal 30.9. a 1.10.1995 v Brně, PhDr. Jan Krist.

Devítičlenný výbor se scházel každé dva měsíce, aby včas vyřídil své úkoly. Členové Lidové strany se pozastavili nad špatným chováním mládeže na diskotékách, jak se šíří drogy, nevhodné programy v televizi.

Byla dobrá spolupráce s obecním úřadem, kde jsou v radě tři naši členové – František Šťastný, starosta, Ladislav Lunga mladší a PhDr. Jan Krist, za ODS dr. Janík G., Dr. Dana Holešínská, v obecním zastupitelstvu 8 členů, 5 členů ODS, 1 člen KSČ a 1 člen strany zemědělců.

Samostatné akce nebyly organizovány, ale spolupráce s náboženskými akcemi, s Jednotou Orla i s národopisným souborem. Jedna z nejnáročnějších akcí byla návštěva Svatého otce Jana Pavla II. v Olomouci, kam bylo vypraveno 5 autobusů, většina v krojích s 12 pořadateli. Dále byla velká slavnost ve Svatobořicích-Mistříně, kde po 50 letech bylo otevření Orelského sportovního areálu, který posvětil msgre. Coppa, který vysvětil vítězství nejen ve sportu, ale i v duchovních hodnotách. 11.6.1995 ochotníci s Jednotou Orla sehráli divadelní hru od Fr. Nepila “Láska a kámen”.

Lidová strana – její členové se účastnili Slováckého roku v Kyjově, zarážení hory u Šidlen hody. Dík patří Aničce Smolákové a Jarce Kristové, které vedou naši mládež ve Slováckém krúžku, nacvičily moravskou besedu a pak reprezentovaly ples v Praze na Žofíně, na Orelském plese ve Vracově a pak na Okresním plese v Hodoníně, kde naše mládež tancovala tři kola za doprovodu cimbálové muziky pana Uhřičáře. Proběhla výstava betlémů, pečiva, ovoce, aby se tak zpestřil začínající vánoční čas. Zahájení výstavy provedl starosta Orla pan Jan Šťastný, děti přednesly básně a zazpívaly koledy. O významu Betlému promluvil bratr PhDr. Jan Krist. Výstava byla spojena s besedou pro důchodce a to všechno za spolupráce s Jednotou Orla.

22.12.1995 byl zorganizován vánoční koncert dechové hudby Šohajka z Dolních Bojanovic. 29.12.1995 se uskutečnila beseda u cimbálu za účasti mládeže, mužů i žen.

Musíme zde ještě vzpomenout ples Jednoty orla, který se velmi vydařil, byl organizován manžely Semlerovými, “Country bál”, mládež se dobře bavila, velká účast a spokojenost svědčí o dobré zábavě.

Na schůzi se hodnotilo obsazení farnosti stálým knězem, který nám bude k dispozici po stránce duchovní. Dobře byla hodnocena vývěsní skřínka u zastávky autobusů, kde mají cestující možnost sledovat dění v obci, ve státě i v naší organizaci. Pan Jaroslav Nedůchal pečlivě opravuje rozbité maňáskové loutky. S některými loutkami již byly sehrány dvě představení.

Naši členové ve spolupráci s OÚ se starali o zeleň na hřbitově a jeho okolí a při výměně dlažby v kapli. Dále členové pomáhali při stěhování a zabydlení duchovního správce otce Jozefa Chovance. Provedly se úpravy ve farním dvoře a zahradě. Z činnosti vidíme, že jsou to jedni a ti samí lidé, jak v ČSL, tak v Jednotě Orla, kteří chtějí pracovat.

 


Katolická církev


V tomto roce slavila velkou událost a sice svatořečení bl. Jana Sarkandra a bl. Zdislavy z Lemberka. Svatý Otec Jan Pavel II. přiletěl do Prahy v sobotu 20. května, kde se setkal s představiteli státu a pak odletěl do Olomouce. V neděli na olomouckém letišti se sešlo i za deštivého počasí asi 300.000 věřících, 70 biskupů, 400 kněží, všichni ve svorné radosti i za tak špatného počasí. Odpoledne se papež Jan Pavel II. sešel s mládeží na Svatém Kopečku v nezapomenutelné atmosféře. Prohlášení Jana Sarkandra a Zdislavy z Lemberka za svaté byl dar z nebes za příklad a povzbuzení pro nastávající generaci 21. století v naší vlasti. Této oslavy se zúčastnilo asi 230 věřících, většinou v krojích.

17. července 1995 převzal naši farnost farář páter Jozef Chovanec s platností od 1. července. Nově jmenovaný pan farář byl při mši svaté přivítán děkanem panem Radimem Hložánkem, starostou obce panem Františkem Šťastným a za účasti mnoha věřících. Páter Jozef Chovanec se narodil 19.1.1940 v Kežmarku, okres Poprad Tatry. Studoval Teologickou fakultu v Olomouci, kněžské svěcení přijal 23.6.1973.

V měsíci srpnu byla sloužena děkovná mše svatá za úrodu, které se zúčastnilo mnoho krojovaných věřících, kteří předali symboly zemědělské úrody před obětní stůl. Hodoví stárci a stárky předávali dožínkový věnec, hospodyni koláč a hospodářovi víno.

Na svátek sv. Rocha byla sloužena mše svatá ve hřbitovní kapli 16.8. jako každý rok. Po tomto svátku se začalo s pokládáním mramorové dlažby ve hřbitovní kapli.

Krojovaná mládež a všichni ostatní se zúčastnili slavné hodové mše svaté, kterou konal místoděkan páter Fr. Pěnčík. Odpolední krojovaný hodový průvod se zastavil na faře, aby tak pozval hosty fáry na hodovou zábavu.

Na svátek sv. Mikuláše po mši svaté přišel živý Mikuláš s anděly a rozdával balíčky všem přítomným dětem. Mikulášské balíčky připravily členky místního Klubu křesťanských žen.

O vánočních svátcích zpíval znovuobnovený pěvecký sbor, který úspěšně vede pan Josef Krist č. 24. Hod Boží vánoční se slavil za velké účasti věřících, nejvíce radosti zažila mládež a malé děti u jesliček, které měly u jesliček pěkné a milé vystoupení.

Náboženská výuka probíhá na základní škole a navštěvuje ji 165 dětí. Ve farnosti pracuje schola, kterou vede paní učitelka Milena Rančíková a pomáhá jí Martina Holubová a zároveň zastává funkci varhanice.

V roce 1995 se věřící zúčastnili poutí dvakrát na sv. Hostýně, na Velehradě, na Svatou Horu u Příbrami a Klokot. Tradičně se krojovaná mládež i ostatní věřící účastnili pouti do Žarošic se sochou Panny Marie, aby vzdali poklonu moravské ochránkyni.

V tomto roce bylo pokřtěno 14 dětí, zemřelo 22 farníků. Byly v kostele sezdány 4 manželské páry. První svaté přijímání přijalo 23 dětí.

 


Státní zámek

V roce 1995 proběhla řádná inventura kulturního mobiliáře a na základě závěrů této inventury byla zahájena generální reorganizace fondů uložených v depozitářích. Jednotlivé předměty jsou ukládány v logických celcích podle svozů a povahy materiálu a každá položka je vybavována dobře viditelným označením místa jejího původu a evidenčním číslem, takže celý systém postupně ztrácí svoji dlouholetou chaotičnost a umožňuje snadnější orientaci. Úspěšné zakončení celé reorganizace, které bude v roce 1996, je podmíněno nákupem počítačového programu, který umožní rychlou a efektivní orientaci v celém systému předmětů na zámku deponovaných.

Na podzim roku 1995 byla dána do provozu ubytovna “U medvídka” s kapacitou 8 lůžek, kompletním sociálním vybavením a kuchyňkou. Vzhledem k tomu, že nebyla řadu let využívána, byl její stav neutěšený. Nejtíživějším problémem bylo vlhnutí zdiva a absence vytápění. Vlhkost byla odstraněna kamenným obsypem podél venkovní zdi a asanační omítkou uvnitř místnosti. Zároveň byla provedena rekonstrukce elektrických rozvodů a do všech místností byly umístěny přímotopné panely. Po drobných instalatérských úpravách byla celá ubytovna vymalována.

Nedořešenou otázkou stále zůstává budova tzv. staré pošty, jejíž rekonstrukce by si však vyžádala statisícové náklady. Vzhledem ke své poloze (vchod je mimo zámecký areál) by se však ke komerčnímu využití hodila téměř ideálně.

Rekonstrukcí sociálního zařízení pro zaměstnance se výrazně zlepšily hygienické podmínky na pracovišti.

Přehled stavebních prací provedených v roce 1995

Generální rekonstrukce tří místností v jižním křídle zámku, oprava elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a vytápění přímotopnými panely, natažení nových omítek, malování, obnovení původních spojovacích dveří. Dokončení nových měděných svodů a okapů na hlavní zámecké budově a výměna klempířských prvků. Generální rekonstrukce elektrických rozvodů v zámecké oranžérii včetně nového hlavního přívodu spojená s vytvořením centrálního zapínání bezpečnostních reflektorů. Zahájení generální rekonstrukce dřevěných prvků na hlavní zámecké budově včetně nátěrů. Celková obnova ubytovny U medvídka. Výroba a usazení nových mostů v bažantnici. Obnova původních cest v bažantnici. Vybudování nové plynové kotelny v zámeckém zahradnictví. Oprava kašny v zámeckém parku. Zahájení první etapy celkové opravy fasád – průčelí.

Generální rekonstrukce zámecké kaple, oprava oltáře z umělého mramoru, rekonstrukce soch, natažení asanačních omítek, oprava svatostánku, oprava a konzervace mobiliáře. V souvislosti s novými okapy byl komplexně vyřešen systém odvodu dešťových vod. Ošetření kaštanových alejí v zámeckém parku a před zámkem (ořez suchých větví, ošetření dutých stromů). Skácení suchých, nemocných a poškozených stromů v bažantnici.

Průvodcovská činnost

V tomto roce došlo k rozšíření prohlídkové trasy o zámeckou kapli. Původní myšlenka, že kaple bude volně přístupná, se z hlediska bezpečnosti ukázala být nereálnou a proto byla kaple zařazena do prohlídkové trasy jako její poslední prostora. V této souvislosti je třeba poznamenat, že nejen díky vysoké úrovni restaurátorských prací, ale i perfektně zpracovanému sylabu Mgr. Tomáše Jeřábka se zpřístupnění kaple stalo dalším krokem k propagaci celého objektu. Souběžně s otevřením kaple byla také zahájena sezónní výstava církevních textilií a sakrálních předmětů v nově rekonstruovaných prostorách jižního křídla. Z provozních důvodů byla tato výstava v červnu také zařazena do prohlídkové trasy a lze říci, že se setkala s poměrně značným návštěvnickým ohlasem.

Úroveň průvodcovského výkladu je na poměrně dobré úrovni, což je mimo jiné dáno tím, že většina sezónních průvodců pracuje na zámku již několik let. Závažným nedostatkem, na který je však upozorňováno již několik let, je celkově nízká úroveň průvodcovského textu z hlediska nejen obsahového, ale i formálního. Nezbývá než doufat, že se tento tristní stav změní v souvislosti s realizací nového libreta pro celou instalaci. K velmi vítaným zpestřením prohlídek patřila i v tomto roce vystoupení komorního orchestru a šermířských skupin.

Kulturní akce a výstavy

Sezonní výstava církevních textilií, okresní výstava králíků a drůbeže, vazba květin v historických interiérech.

 

Celkové hodnocení za rok 1995

 

vstupné celkem

210 574 Kč

návštěvnost

14 678 návštěvníků

publikace

25 793 Kč

příplatek 10%

1 490 Kč

fotografování

7 100 Kč

výstava ornátů

7 456 návštěvníků

 

19 265 Kč


 


Podnikání


Drogerie – barvy

V našich prodejnách scházel sortiment barev a laků. V měsíci květnu si pronajal dům na dědině č. 16 pan Jaroslav Tesařík z Mutěnic. Tento dům upravil na prodejnu s drogistickým zbožím. Dům si pronajal na pět let. Dostanete zde koupit i postřiky různých druhů a zboží pro vinaře. Prodej zajišťují dvě místní prodavačky.

Elektro

V tomto roce otevřel svoji prodejnu Richard Šeďa. Pro nedostatek vhodného místa v dědině se rozhodl upravit svou garáž na obchod s elektrospotřebiči, kuchyňským zbožím, nářadí, papírnictví a jiné. Nákup zboží si zajišťuje sám ve velkoobchodě, elektrospotřebiče přímo od výrobců. Velkou nevýhodou je vzdálenost a malá reklama pro lidi. Ulice s prodejnou je mimo hlavní ulici. Výhledově bude řešit lepší umístění prodejny. Prodej zboží zajišťuje jen jedna prodavačka a to jeho manželka.

Hostinec U Dobešů

Dobře začal, ale byla velká chyba při zajišťování finančních prostředků, vysoké úroky z úvěrů i přes veškeré úsilí nestačili splácet. Pan Dobeš v měsíci srpnu letošního roku hospodu prodal panu Evženovi Šalšovi, který má odvahu a podnikatelský záměr pokračovat v tomto podnikání, které pan Dobeš v roce 1993 započal.

 


Sbor dobrovolných hasičů


Naší první činností v letošním roce je pořádání hasičského plesu. Ples se uskutečnil v lednu za pěkné účasti s dobrým výsledkem. Zajistit takovou akci předpokládá zapojení všech členů sboru, jinak by to nebylo možné. Především se musely zajistit pozvánky se vstupenkami, aby při návštěvě domů byly zároveň vybrány peníze na podporu této akce. Tak je zajištěna rentabilita plesu. Do tomboly na tento ples přispívá hodně sponzorů a také všichni členové hasičského sboru. Obálky s losy na tombolu se dobře prodávají, protože jsou dobré a kvalitní ceny. I když náklady na ples jsou velké, v pokladně zůstalo 10.600 Kč. Ples se pořádá proto, aby veřejnost o nás věděla a dokázala se i společně pobavit. Přes veškeré úsilí se nám stále nedaří získat nové mladé členy do sboru hasičů.

Zabezpečovali jsme přípravu a provedení technických kontrol vozidel požární ochrany za spolupráce OÚ a požárního útvaru Hodonín.

Starosta, preventista a velitel se zúčastnili výročního aktivu I. okrsku v Ratíškovicích, konané dne 24.2.1995. Členové sboru p. Stašek a p. Řihák byli navrženi za I. okrsek do OS HČMS. Starosta organizace podal zprávu o dění Hasičské vzájemné pojišťovny a nabádal členy k pojištění u této pojišťovny.

Byl uspořádán IV. okresní hasičský ples, který se uskutečnil 4.3.1995 v kulturním domě v Uhřicích. Do tomboly byl dán příspěvek v hodnotě 200 Kč.

Pan K. Stašek byl zvolen do Odborové rady jako preventista Okresního výboru. V měsíci květnu 6. a 8. se uskutečnily brigády na izolaci a betonování schodiště a garáže. Pro zdárné a bezpečné zajištění žní proběhla relace rozhlasem. 1. a 2. července se konal sjezd hasičů z Čech, Moravy a Slezska v Českých Budějovicích.

Ve dvoře hasičské zbrojnice bude šest garáží pro RGV Hodonín, Šrahůlek, Šeďa R. 2x, Řihák V., Kundrata L. Výše nájemného za garáže by měla být 1.000 Kč za rok.

17.12.1995 probíhá valná hromada Sborů dobrovolných hasičů v Miloticích. Minutou ticha byla uctěna památka úmrtí dlouholetého člena sboru p. Františka Krista.

Starosta sboru byl zvolen do okresní revizní komise. Hodnotila se dostavba garáží, jak tato akce probíhala, avšak konečné práce se pro nezájem členů musely zadat soukromé firmě. OÚ vložil do této stavby 268.096 Kč, ale celková hodnota představuje částku 540.000 Kč. Zbývá dodělat úpravy kolem garáží a vybetonovat přístupovou cestu ke garážím.

Hasičský sbor je zařazen do kategorie místního zásahu. Sbor dobrovolných hasičů má 35 členů, základna je reálná, má své členy zasloužilé, přispívající i činné, kteří chtějí pracovat.

 


Zahrádkáři


Plán činnosti na rok 1995

1. zorganizovat přednášku pro naše členy
2. provedení výstavy vín 16. a 17. dubna
3. provést dokončovací práce na zahrádkářském skladu
4. kulturní zájezd
5. kulturní akce u Šidlen – květen, červen
6. členská schůze u Šidlen – měsíc srpen
7. výstava květin, ovoce a zeleniny – září
8. zarážání hory – kulturní akce, zábava u Šidlen

 

Přednáška zorganizována nebyla. Dalším bodem byla výstava vína určená na 16. duben, která se tradičně pořádá v neděli velikonoční. Tento den je pro nás nejpřijatelnější pro zajištění velké účasti veřejnosti. Platících osob bylo na koštu 1.200. Této účasti předchází dobrá připravenost jak samotné výstavy, tak spojené degustace, proto se musel sejít výbor zahrádkářského svazu, aby projednal všechny úkoly. Navrhl výstavní výbor pro tuto rozsáhlou akci. Jako předseda byl navržen Dobeš František č. 205 a měl k sobě 15 členů. Bylo vystavováno 902 vzorků vína, cizích vzorků bylo 357 a našich 545. Z cizích vzorků bylo 215 zlatých, tj. 60,2% a z milotických bylo 385 vzorků zlatých, tj. 70,6%. Úroveň vín v naší oblasti se zlepšuje.

Podíváme se, které letošní vzorky vín byly nejlepší. Šampionem u bílých vín byl ryzlink rýnský, ročník 1993 p. L. Macka s 19,4 body. Mezi nejlepší červená vína bylo zařazeno víno A. Kundraty č. 57 za odrůdu André, ročník 1990 a získal rovněž 19,4 body. Vedoucí odborné komise byl Michal Komosný. Po ukončení degustace se podával výborný guláš, který pro tuto akci věnoval Staňa Matyáš.

Výstava začala jako vždy ve 13. hodin, v 15. hodin začala k tanci i poslechu vyhrávat cimbálová muzika Jožky Varmuže. Večer hrála dechová hudba Gusty Janíka. Náš košt vína má svou dobrou tradici, návštěvníci ochutnají dobré a správně ohodnocené vína. Čistý příjem z výstavy či koštu vína činil 24.000 Kč. Když jsme se ptali v okolí, kde též pořádají košty vína, jak vychází po ekonomické stránce, všude slyšíme, že jsou výstavy ztrátové a prodělečné. Proto se musíme snažit, aby jsme si naše letité prvenství udrželi. Účast 1.200 návštěvníků svědčí o dobré úrovni našeho koštu a spokojenosti všech.

V letošním roce se provedla fasáda na zahrádkářském skladu nakonec našimi vlastními lidmi, ne jak bylo slíbeno, že práci provede nějaká firma. Členové našeho spolku provedli nátěry římsí, rýn a vrat.

V měsíci červnu se uskutečnil kulturní program u Šidlen. Hrála známá skupina Generace a náš čistý zisk byl 5.200 Kč. Zajištění této akce a dobrého průběhu se postaral zahrádkářský výbor. Areál u Šidlen byl zapůjčen různým organizacím, čistý příjem byl 6.400 Kč.

Další schůze výboru byla 13.8.1995. Hlavním bodem bylo zajištění členské schůze. Na tuto schůzi byl pozván ing. doc. Palička Břet., který měl svojí přednáškou vysvětlit nový vinařský zákon. Vyzval naše členy k založení Vinařského spolku a hned byl zvolen do jeho čela vedoucí vinařského spolku Dobeš František č. 205. Schůze se hlavně svolává proto, aby bylo zajištěno hlídání vinohradů v době jejich zrání do sklizně. Vinohrady byly rozděleny do pěti úseků, každý měl svého vedoucího, který napsal seznam a seznámil s hlídáním vinohradů vlastníky.

Uskutečnil se zájezd na letní výstavu květin Flora Olomouc. Byla to spíš odměna našim ženám, které pomáhají při výstavě vína a při jiných námi pořádaných akcích. Autobus byl plně obsazen s plnou spokojeností. Cena zájezdu byla 3.400 Kč.

Další kulturní akce v areálu u Šidlen byla Zarážání hory konaná dne 10.9.1995. Tento program zajistil náš Slovácký krúžek pod vedením Aničky Smolákové a Jar. Kristové. Program se velmi líbil, protože byl dobře připraven. Účast byla dobrá a je vidět, že i naši lidé dokážou získat zájem a oblibu.

Poslední schůze výboru byla 1.12.1995. Jeden úkol nebyl splněn a to výstava ovoce a květin. Rok, který hodnotíme, byl velmi nepříznivý pro jakékoliv plodiny a květiny.

Naše činnost nebyla ani malá ani velká ve srovnání s ostatními organizacemi, ale snažíme se, abychom se za svoji práci nemuseli stydět, aby po nás něco zůstalo a mladí lidé aby pokračovali dále v naší zahrádkářské činnosti.

 


Zemědělství


Zera a.s.

Zera a.s. byla založena 29.12.1995. Peněžní vklady zakladatelů ze zákona se základním jměním 1.040.000 Kč. Jmění společnosti tvoří movitý a nemovitý majetek, zvířata, zásoby, výrobky a trvalé porosty převzaté od ZD se sídlem v Ratíškovicích. Současně s majetkem převzala společnost Zera a.s. pozemky formou uzavřených nájemních smluv o výměře 3.560 ha, na kterých hospodaří.

Hlavním výrobním programem úseku rostlinné výroby je orientace na tržní plodiny, hlavně obiloviny, zrnovou kukuřici, technické plodiny (řepka ozimá, slunečnice), dále zajišťuje zabezpečení vlastního fondu krmných obilovin pro rozšíření výroby monogastrů (prasata, drůbež) a tím eliminovat dopady na výrobu krmných směsí vznikající z cenových výkyvů těchto komodit. Jako doplnění osevního postupu bude výroba osiva – vojtěšky.

Speciální rostlinná výroba je ve skutečnosti zastoupena produkcí ovoce (broskve, jablka), moštových hroznů a kořenové zeleniny. Vzhledem k vybudovaným skladovacím kapacitám záměr předpokládá a směřuje k naskladňování skladů kvalitním produktem vlastní zeleniny a ovoce, pro rozšíření sortimentu pro odběratele nakoupeným zbožím s cílem využití linky na praní zeleniny s výhledem jejího prodeje ve formě malospotřebitelského balení.

Výroba hroznů vzhledem k vlastním zpracovatelským a skladovacím kapacitám předpokládá finalizaci ve formě odrůdových jakostních vín včetně vín archivních.

Na úseku živočišné výroby záměr společnosti směřuje na orientaci výroby vepřového a drůbežího masa, neboť vytvořila dlouhodobě vazby se zpracovatelským průmyslem a to umožňuje vzhledem k výnosové nejistotě objemných krmiv pro skot úplně utlumit výrobu mléka a hovězího masa.

Otázku ekologie a ochrany životního prostředí zabezpečuje pomocí biofermentačního závodu, ve kterém zpracovává organické odpady z vlastní i cizí produkce, ze kterých vyrábí vysoce kvalitní organické hnojivo pro vlastní i prodejní účely pod obchodním názvem BIOGANIC, čímž snižuje finanční náročnost na nákupy cenově neustále rostoucích umělých hnojiv a zajišťuje naplňování ochrany pásem vodních toků a zdrojů pitné vody v rámci regionu svého podnikání.

Vzhledem k stabilizovanému řídícímu týmu pracovníků má společnost vytvořené dlouhodobé předpoklady pro aplikaci nejnovějších trendů a zavádění progresivních metod do oblasti zemědělské prvovýroby.

Výrazný pokles pracovníků se zachováním téměř stejné výměry obhospodařované půdy je předpokladem spolu s modernizací a vybaveností velkoplošnými mechanizačními prostředky k trvalému růstu produktivity práce a tím i zabezpečení stabilizace počtu pracovníků s přiměřeným růstem reálných příjmů.

 

Výsledky hospodaření Agropodniku a.s. Milotice za rok 1995

 

Výsledky poroden

 

narozeno selat

46 326 ks

odchov selat

42 824 ks

narozeno selat na 1 vrh

8,46 ks

odchováno selat na 1 vrh

7,82 ks

průměrná doba kojení

26 dní

přírůstek na kus a den

0,225 kg

průměrná vyskladňovací váha

7,37 kg

 

Předvýkrm selat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,394

spotřeba na 1 kg přírůstku

2,08

spotřeba na 1 krmný den

0,82

 

Výkrm prasat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,67

spotřeba na 1 kg přírůstku

3,25

spotřeba na 1 krmný den

2,18

 

Vývoj průměrného počtu pracovníků

 

rok

pracovníků

1991

125

1992

105

1993

89

1994

82

1995

82

 

 

 

další rok