Obsah

1994

Obecní úřad

5.4.1994 se konala schůze obecního zastupitelstva. Starosta František Šťastný seznámil členy obecního zastupitelstva s hospodařením v roce 1993. Ing. František Krist seznámil obecní zastupitelstvo s rozpočtem na rok 1994 a tento byl jednohlasně přijat. Byl odprodán pozemek vedle požární zbrojnice firmě Terogast, cena 50 Kč za 1 m2, dále prodej pozemku manželům Balusovým, pozemek u rodinného domku p. Vlčka, cena za 1 m2 20 Kč, prodej pozemku ze staré požární zbrojnice p. Mrkývkovi, cena za 1 m2 50 Kč.

Dne 22.8.1994 se konala další schůze. Starosta seznámil členy obecního zastupitelstva se zajištěním průběhu voleb. Pro volby 1994 bylo schváleno 15členné zastupitelstvo. Dále byl odsouhlasen prodej pozemku manželům Lužovým na kanále, cena 20 Kč za m2, p. R. Šeďovi pozemek na kolečku vedle staré požární zbrojnice za 50 Kč za m2.

11.11.1994 na schůzi František Šťastný seznámil členy zastupitelstva se svou činností za minulé volební období a dále kolik se proinvestovalo za uplynulá léta:

 

rok

1991

3 909 000

1992

2 954 000

1993

2 593 000

1994

4 354 000

celkem

13 750 000

 

Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 1. prosince 1994:

Přítomní: Šťastný František, Dr. Janík G., PhDr. Krist Jan, ing. Bouchal L., MUDr. Holešinská D., Mgr. Presová Alena, Grufík J., Lunga J., Formánek Fr., Cuták O., Křižková L., ing. Bárta J., Blaha A., ing. Krist, Dostál J.

Mandátní komise: předsedkyně Mgr. Alena Presová s výhledem voleb do obecního zastupitelstva, volby proběhly v pořádku a jsou platné. Členové zastupitelstva složili slib a potvrdili svým podpisem.

Předseda volební komise ing. Bouchal Lub. po tajných volbách seznámil přítomné s výsledky hlasování:

1. Šťastný František zvolen 13 hlasy do funkce starosty Obecního úřadu
2. Dr. Janík Augustin zvolen 14 hlasy do funkce zástupce starosty
3. PhDr. Krist Jan zvolen 15 hlasy za člena rady
4. Lunga Ladislav zvolen 15 hlasy za člena rady
5. MUDr. Holešínská Danuše zvolena 15 hlasy za členku rady

Po zvolení starostou Obecního úřadu Šťastný František se ujímá slova, navrhuje, aby Obecní úřad zvolil dvě komise ze zákona, finanční a kontrolní, dále komise stavební, sociální, komisi pro přestupky, Sbor pro občanské záležitosti.

Obecní zastupitelstvo schvaluje: ověření platnosti voleb, zvolení starosty, zástupce starosty, členů obecní rady, uvolnění člena obecního zastupitelstva pro výkon funkce starosty, počet administrativních pracovníků OÚ 2,5 pracovního úvazku, volba členů do okresního shromáždění, pracovní doba zástupce starosty 5 hodin týdně.

Starosta poděkoval přítomným za účast, popřál hodně pracovních úspěchů a ukončil zasedání.

 

Pasport obyvatelstva v roce 1994

 

Ukazatel

Celkem

z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1994

1 935

976

Počet živě narozených

21

13

Počet zemřelých

12

9

Počet přistěhovalých

20

9

Počet vystěhovalých

34

21

Počet obyvatel k 31.12.1994

1 930

968

 

Rozpočet OÚ Milotice na rok 1994

 

Příjmy

 

 

rozpočet

skutečnost

školství

400 000

596 000

- z toho školní jídelna MŠ

98 000

116 000

- školní jídelna ZŠ

302 000

480 000

hlášení rozhlasem

7 000

9 000

místní hospodářství

56 000

63 000

- z toho nájem

45 000

32 000

- hř. popl.

1 000

-

- ostatní

10 000

31 000

daně, správní poplatky

2 590 000

3 832 000

- z toho daň z příjmů

1 750 000

2 863 000

- z nemovitostí

690 000

682 000

- správní poplatky

150 000

287 000

doplňkové příjmy

17 000

-

poplatky ze psů

7 000

6 000

místní poplatky

10 000

0

dotace od Okresního úřadu

1 102 500

1 716 000

dotace na školství

   

dotace od sousedních obcí

136 500

-

z prodeje majetku

-

337 000

příjmy celkem

4 309 000

6 559 000

 

Výdaje

 

 

rozpočet

skutečnost

vodní hospodářství, skládka

612 000

2 447 000

doprava

100 000

0

školství

1 285 000

1 603 000

- z toho MŠ

80 000

158 000

- ZŠ

555 000

765 000

- školní jídelna MŠ

140 000

152 000

- školní jídelna ZŠ

510 000

528 000

kultura

113 000

197 000

- z toho Klub OÚ

70 000

96 000

- ostatní

43 000

101 000

vnitřní správa

510 000

726 000

- z toho PO

30 000

30 000

- správa

480 000

696 000

místní hospodářství

433 000

559 000

- z toho byty

4 000

9 000

- MH

190 000

250 000

- veřejné osvětlení

185 000

254 000

- hřbitov

2 000

21 000

- zeleň

2 000

9 000

- čištění obce

50 000

16 000

investiční výstavba

1 256 000

2 918 000

ostatní výdaje

-

76 000

výdaje celkem

4 309 000

8 526 000

 

 


Mateřská škola


Ve školním roce 1993/1994 je zapsáno 55 dětí. Povolena výjimka na zvýšený počet dětí ve třídách, protože o umístění je velký zájem a stanovený počet dětí 40 rozhodně nestačí. Školský úřad potvrdil výjimku 55 dětí.

Zaměstnanci ve školním roce zůstávají beze změny. V mateřské školce jsou praktikantky Grufíková Eliška a Hrušková Magda. V březnu byl uspořádán dětský karneval. Poněvadž jsou finanční prostředky omezené, nebylo kromě hraček nic nového pořízeno. Provedlo se oplechování garážových vrat.

 Základní škola


Školní rok 1993/1994 byl zahájen ve středu 1.9.1993. Zahájení školního roku provedla zástupkyně ředitele školním rozhlasem. Pan ředitel pak přednesl projev k žákům, promluvil i zástupce Obecního úřadu pan Emil Pavloušek, místopředseda. Žáci si po projevu převzali ve třídách učební pomůcky a učebnice.

Do základní školy nastoupilo 406 žáků, na první stupeň 156 žáků, na druhý stupeň 250 žáků. Z Milotic chodí do školy 273 žáků, z Vacenovic 109 žáků, ze Skoronic 18 a z Vlkoše 6 žáků. Žáci byli rozděleni do 17 tříd. Ředitelem je Mgr. Luboslav Slezák, zástupce ředitele Mgr. Jiřina Prágrová. Školní rada byla rozšířena o dva pracovníky, scházela se každé dva měsíce, pomáhala řešit mimo jiné i finanční situaci. Rodičovský příspěvek činil 100 Kč na žáka, další peníze školní rada získala od sponzorů a ze sběru železného šrotu.

Kroužky – Z finančních důvodů byl počet omezen, kroužky které pracovaly se v soutěžích umístily dobře. Knihovna – Pro obsahovou zaostalost bylo z knihovny vyřazeno 467 knih, některé byly odprodány žákům, zbytek knih byl dán do sběru. Školní jídelna – Průměrný počet strávníků byl 180, cena za oběd činila u mladších žáků 8 Kč, u starších žáků 9 Kč a dospělí 10 Kč.

Po stránce zdravotní jsou žáci vyšetřeni školní lékařkou a dvakrát do roku je zajištěna preventivní prohlídka u zubní lékařky. Průměrný plat pedagogických pracovníků činí 5.807 Kč, dělnických pracovníků 3.137 Kč a THP 2.598 Kč. Finanční prostředky na zajištění školního provozu nestačí.

Úroveň výchovně vzdělávací práce nevybočila z dlouhodobého průměru. Prospěch – S vyznamenáním prospělo 53 žáků, tj. 21,2%, neprospěli 3 žáci z první třídy a jedna žákyně ze 4. třídy. Do gymnázia nastoupí 6 žáků, 20 žáků na střední školy, 51 žáků do učebních oborů a 1 žákyně bude dál navštěvovat devátou třídu.

Největší stavební akcí ve škole bylo zavedení plynu a plynofikace kotelny. Byla přestavěna kotelna tak, aby vyhovovala českým normám. Provoz kotelny byl zahájen 22.10.1993, plyn do školní jídelny byl zaveden v měsíci únoru 1994.

Do havarijního stavu se dostal stav odpadů na záchodech. Oprava záchodů se prováděla v prázdniny nákladem asi 130.000 Kč. Pracovalo se na úpravách kolem školy, především školní hřiště. Za pomoci Obecního úřadu z Milotic, Vacenovic a zemědělského družstva byl terén upraven, položena část obrubníků a plocha oseta trávníkem.

 


Zdravotnictví


V roce 1994 nepřišlo ve zdravotnictví u nás k žádným zvláštním změnám. Zůstávají zde stejné paní doktorky, což dobře hodnotíme. Je asi spokojenost na obou stranách, jak pacientů, tak lékařů. Nebyly zaznamenány zvýšené choroby, ani infekce. Snad by se dalo hovořit o vyšším výskytu astmatického onemocnění a rakovině plic. Jsou to ještě dozvuky požáru v Boršově nebo Černobyl? Těžko říct.

Statistika úmrtí: Zemřelo celkem 13 lidí, z toho 9 žen (průměrný věk 75,6) a 4 muži průměrného věku 65,2, z toho zemřelo 6 osob na rakovinu.

 


Lidová strana

Devítičlenný výbor organizace ČSL, který se řídil plánem, který byl schválen na minulé výroční schůzi. Výbor se scházel jedenkrát za měsíc ve staré škole, kde řešil naléhavé úkoly, například výběr kandidátů pro komunální volby, příprava volebních komisí, navržení členů do těchto komisí a sestavení volebního programu.

Sledovali jsme hospodaření Obecního úřadu, postup prací při pokračování plynofikace obce, která byla zdárně dokončena. Byla dobrá spolupráce s obecním zastupitelstvem přes naše poslance.

Byly uskutečněny tři členské schůze: výroční 20.1.1994, pak byla schůze 19. června a předvolební 15. listopadu v kulturním domě za hojné účasti členů i ostatních občanů. Byl vysvětlen volební systém, zhodnoceno minulé volební období a seznámení s novým volebním programem.

 

Výsledky voleb

 

 

hlasů

%

KDU-ČSL

6 025

52,11

ODS

4 006

34,65

KSČM

940

8,13

Zemědělci

590

5,10Nejvíce hlasů získal Šťastný František (592 hlasů), Grufík Jaroslav (522 hlasů) a Lunga Ladislav ml. (504 hlasů).

Složení obecního zastupitelstva:

Rada: starosta Šťastný František (ČSL), zástupce starosty Dr. Janík Aug. (ODS), členové Dr. Holešínská D. (ODS), PhDr. Krist Jan (ČSL) a Lunga Ladislav ml. (ČSL)

Členové zastupitelstva ČSL: Grufík Jaroslav, Formánek František, Cuták Oldřich, Křižková Ludmila a ing. Bouchal Lubomír.

18 našich členů se zúčastnilo Okresního lidového plesu, na kterém jsme přispěli i do tomboly. 12.2.1994 jsme se zúčastnili Farního plesu ve Frýdku-Místku. Naše mládež tancovala v krojích Moravskou besedu. Plesu se zúčastnilo 45 osob. Zde se vytvořila družba s krásným přijetím, pohoštěním a bylo nám uhrazeno i cestovné za autobus. Mládež se dobře bavila a jistě bude léta vzpomínat na pěkné zážitky.

Účast na slavnosti vztyčení Mariánského sloupu ve strahovských zahradách. Velmi pěkná slavnost, slavnostní průvod procházel Prahou za účasti cizinců, kteří celou akci sponzorovali a zprostředkovali.

24.7.1994 byla zemědělská pouť v Žarošicích, kde byl přítomen i předseda Lidové strany ing. Josef Lux. 5.7.1994 se uskutečnila pouť na svátek sv. Cyrila a Metoděje v Mikulčicích. Krásné prostředí na loukách, kde tito apoštolové působili. 18.6.1994 účast na svěcení novoknězů v katedrále v Olomouci. 27.7.1994 byl zorganizován zájezd autobusem do Chřib na Klimentek na oslavy sv. Gorazda a druhů žáků sv. Metoděje. Setkání pozdravil Dr. Josef Mikloško a připomněl vliv oslav cyrilometodějských, konaných na Velehradě v roce 1985.

Jako další činnost ČSL byla oprava kaple sv. Rocha na hřbitově. Za 36 dní byla kaple zevnitř i zvenku opravena a omítky oblíčeny, opraveny byly i sochy, dále byl opraven v kapli rám kolem dveří, hlavní železný kříž, brána, vybudovány vývěsní skřínky, stojan na kola, byly zakoupeny zalévací konve, venkovní lavičky, byla opravena i márnice. Nové dveře byly zakoupeny farním úřadem, fasádní barvu zakoupil OÚ. Stále chybí na kapli zvon, který byl převeden za války na kostel, kde doposud slouží jako umíráček.

Na faře bylo zabudováno čerpadlo, které odčerpává přebytečnou vodu do kanalizace. O toto zabudování se postaral náš člen, bratr Ladislav Střítecký. Prováděl se úklid na faře ve dvoře, garáže. Naši členové provedli úklid obřadní síně za odměnu 1.000 Kč. O vývěsní skřínku ČSL se stará sestra Anna Křižková. Činnost Lidové strany, jako řídící strany je velká a patří poděkování jak našim členům, tak i občanům, kteří se rovněž zapojili do této činnosti.

 


Česká jednota Orel

V lednu naše mládež tancovala v krojích Moravskou besedu ve Svatobořicích-Mistříně, kterou nacvičily naše sestry Smoláková A. a Bábíková M. V květnu proběhly oslavy Svátku matek na sportovním hřišti, kde děti z mateřské školky i ze základní školy předvedly program pro maminky i babičky. Předváděly různé scénky, tanečky, písničky, soutěžní hry. K poslechu hrála dechová hudba. Děti se mohly povozit na malém koníčkovi anebo kdo chtěl i z řad dospělých, mohl se svézti v kočáře taženém koňským spřežením. Na konci školního roku byl uspořádán táborák pro děti u Šidlen.

V prosinci jednota Orla uspořádala Mikulášskou besídku spojenou s obdarováním dětí dárečky. Asi 250 balíčků rozděloval sv. Mikuláš, anděl a čert. Je s tím spojeno mnoho starostí a práce, ale o to větší je dětská radost.

Členi Orla vypomáhali při loutkových představeních, hráli pro děti hry Kašpárek v pekle a Začarovaný les. S loutkami bylo hodně radosti, ale bylo i hodně smutku, když děcka zničily a zdemolovaly loutkové divadlo a loutky rozbily. Pachatelé byli zajištěni a rodičům byly vyměřeny peněžité pokuty. Rodiče sice vzniklé škody uhradily, ale loutky se už nespraví.

15.5.1994 byla župní Orelská pouť v Žarošicích. V srpnu, jako už tradičně, jsme se zúčastnili Orelské pouti na sv. Hostýně.

 


Římskokatolická církev


Pan arcibiskup msgre. Jan Graubner na pohřbu kněze Jaroslava Seidlera slíbil, že do roka sežene pro naši farnost nového kněze. Rok se protáhl na delší dobu. Zatím nemáme vlastního kněze. S jáhnem Miroslavem Strnadem bylo vysvěceno 18 kněží a mezi nimi i rodák z Frenštátu pod Radhoštěm. P. Mir. Suchomel se stal kaplanem v Mistříně s povinností sloužit sv. mše v Miloticích.

Od 10.7.1994 začaly pravidelné bohoslužby jako za pátera Jaroslava Seidlera. Pondělní bohoslužby byly vyhrazeny pro mládež. Ve středu přijížděl sloužit mši páter Radim Hložánek. Pan kaplan vyučoval náboženství ve třetí, páté a osmé třídě. První třídu učí ing. Lungová Marie a ostatní Vít Lunga a Božena Bártová.

Velmi složitou prací se stala generální oprava fáry. Provádí se odvodnění, vysoušení, zajištění základů, odvodnění vody ze sklepa, nové podlahy zajištěné před vlhkostí, nová sociální zařízení pro vyučovací třídu a schůzky s mládeží i s občany tak, aby byl zachován památkový objekt. Sociální zařízení pro kněze a dole kuchyňka pro malé pohoštění. Stavební projekt zajišťovala stavební firma z Hodonína za dozoru p. Ladislava Lungy staršího. Stavební úpravy si vyžádaly 700.000 Kč nákladů. Náklady se pokryly: ze sbírek od věřících 300.000 Kč, úspory za p. Jaroslava Seidlera 200.000 Kč, příspěvek od okresu 200.000 Kč. Celá tato rozsáhlá úprava, včetně plynofikace, byla v prosinci předána církevním účelům. Kaplan, který nastoupil v měsíci červenci, měl zajištěno bydlení u paní Marie Knotkové, poněvadž fara byla neobyvatelná.

Nejenže se provedly rozsáhlé stavební úpravy, ale i celá fara se potřebně vybavila. Po celkové úpravě byla příležitost prohlídky celé budovy, aby měli věřící možnost shlédnout, na co přispěli finančně i prací.

V naší farnosti bylo v roce 1994 pokřtěno 18 dětí, pohřbeno 11 osob a sezdáno 9 manželských párů. Během roku bylo podáno 28.220 svatých přijímání.

 


Státní zámek


Činnost zámeckého zahradnictví: I. etapa – obnova bývalé bažantnice, rekonstrukce a zpevnění cest, obnova živých plotů, obnovení průhledů, posečení trávy v bažantnici. Komplexní obnova zámeckého rozária na terase, likvidace stávajících růží, úprava půdy, výsadba nových růží. Likvidace staré topolové aleje před zámkem, výsadba nové lipové aleje a její celoroční udržování.

Výsadba háje kolem vodárny, vybudování plynové kotelny, zajištění projektu a veškerých povolení, pomocné práce při montáži (demontáž starého kotle a zařízení, zajištění zednických prací), odvodňovací práce na terase a její následná úprava, návrh a realizace výzdoby zámeckého interiéru rostlinami.

Přes veškeré množství realizovaných akcí dokázalo zámecké zahradnictví v letošním roce utržit za zahradnické výpěstky 750.000 Kč. Ve výše uvedeném přehledu prací nejsou uvedeny údržbové zahradnické práce jako okopávání, sečení, stříhání, chemické postřiky, roubování, řízkování, přesazování atd.

Dle návrhu ing. Pospíšilové bylo provedeno odvlhčení ubytovny “U medvídka”. Ačkoliv se jednalo o akci velmi náročnou materiálově i rozsahem prací, byla provedena vlastními zaměstnanci. Po nezbytných vnitřních úpravách byla ubytovna zprovozněna.

V rámci odborné přípravy byla skupinou učňů z odborného učiliště v Kyjově omítnuta ohradní zeď na čestném nádvoří. Obavy, které provázely započetí této akce však byly záhy rozptýleny velmi odpovědným přístupem jak samotných adeptů cechu zednického, tak jejich mistrů. Vzhledem k tomu, že do akce jsme vložili pouze materiál, jeví se nám tato forma spolupráce i do budoucna velmi perspektivní.

Ve výše uvedeném přehledu prací nejsou zahrnuty běžné každodenní údržbářské práce, které přináší provoz v památkovém objektu, ale na které bychom rozhodně neměli zapomínat.

Péče o nemovitý fond – stavební práce

V návaznosti na dokončení nové trafostanice před zámkem byla vybudována nová elektrická rozvodna, která umožňuje rozsáhlou rekonstrukci celé zámecké sítě. V této souvislosti bylo vybudováno nové elektrické vedení v těchto objektech: ubytovna U medvídka, inspekční pokoj, přízemí jižního křídla (pokladna, vstupní expozice, místnost pro průvodce). Ve výše uvedených objektech byly instalovány elektrické přímotopné panely a v posledním případě také osvětlení. Všechny akce prováděla firma Manet Strážnice s vysokou profesionalitou jejich pracovníků a vstřícným přístupem této firmy.

Na celé budově zámku byla realizována výměna starých pozinkovaných okapů. Jako materiál byla použita měď a tak snad budou problémy s dešťovou vodou definitivně vyřešeny.

Před zahájením sezóny byla vlastními silami provedena úprava veřejných toalet, takže jejich celkový vzhled a fungování lze v současné době označit za poměrně uspokojivé a odpovídající civilizačnímu standardu.

Nemožnost ubytování na objektu byla vyřešena adaptací bytu po bývalém kastelánovi v přízemí severního křídla. Bylo demontováno stávající ústřední topení a vytápění vyřešeno pomocí elektrických přímotopných panelů. Celý byt byl vymalován.

Návštěvnost

V letošním roce navštívilo zámek 17.912 návštěvníků, vstupné činilo 136.262 Kč, prodej publikací celkem za 33.174 Kč. Počet návštěvníků v letošním roce zůstal na stejné úrovni jako vloni, takže lze vyslovit domněnku, že byl zastaven pokles návštěvnosti z minulých let. Celková tržba ze vstupného se zvýšila, poněvadž se zvýšilo vstupné z 15 Kč na 20 Kč. Největší bolestí však i nadále zůstává velmi nízký počet zahraničních návštěvníků, jen necelých 6% z celkového počtu návštěvníků. Příčiny vidíme jednak v poloze objektu, mimo veškeré hlavní trasy a jednak v absenci podvědomí veřejnosti i tuzemské o existenci této památky.

Průvodcovská činnost

V letošním roce bylo přijato 7 sezónních průvodců, místa stálých průvodců byla zrušena. Úroveň průvodců lze hodnotit jako uspokojivou. Na jejich práci nebyly žádné stížnosti.

Filmování

V tomto roce proběhlo na státním zámku Milotice natáčení několika scén filmu “Immortal beloved” (Nesmrtelná láska) v produkci pražské společnosti Prague International Films. Jednalo se o čtyři natáčecí dny 2.-6.6. a celkový finanční přínos činil 170.000 Kč. I přes velký počet lidí ve štábu a hereckém komparsu byla celá akce zvládnuta organizačně velmi uspokojivě bez jakýchkoliv přímých škod. Veškerý pohyb a manipulace s historickým mobiliářem byly prováděny za dohledu zaměstnanců zámku, kteří také neustále zajišťovali ostrahu inkriminovaných prostorů.

Přestože je filmování pro objekty finančně velmi lukrativní (částky zaplacené filmaři jsou obrovskou finanční injekcí), je vždy třeba rozvažovat, zda škody, které se neprojeví hned (zvýšené vlivy tepla, světla, namáhání stavební podstaty objektu) ve svých konečných důsledcích nepřeváží finanční částku získanou filmováním.

Kulturní akce

V letošním roce se na zámku konaly tyto akce: 17.6. koncert mistřínské cimbálové muziky a dětské cimbálové muziky z Milotic, 15.7. až 15.8. výstava keramiky, 20.8. koncert dechové hudby Vracovjáci, 17.9. až 18.9. okresní výstava králíků a drůbeže.

Průběh všech akcí byl vcelku důstojný, pořadatelská služba na odpovídající úrovni. Účast na všech akcích nebyla příliš vysoká, nevybočila však z průměru minulých let. Do příštího roku doporučujeme zvážit možnost pořádání akcí vlastními silami. Vzhledem ke kontaktům, především v oblasti folklóru, nebude jejich pořádání rozhodně prodělečné.
 


Podnikání a živnosti


V letošním roce začíná jako samostatný živnostník podnikat v prostorách bývalého Školního statku pan Radek Maňák v oboru truhlářství. Po úpravě tří místností a po kolaudaci začíná s výrobou nábytku různých druhů, ale specializuje se nejvíce na výrobu ložnic.

Pracoval sám jen za pomoci své manželky. Zatím neměl zaměstnance, poněvadž splácí z podnikání úvěr, který si vzal na nákup zařízení.

HAKL

Truhlářství pana Řiháka Ladislava na lihovaře. V tomto roce 1994 vybudoval novou moderní sušárnu dřeva na elektrický proud. Začala další úprava prostorů budovy, které se zvětšily, aby vyhovovaly požadavkům pro výrobu. Počet pracovníků se zvýšil na 12 zaměstnanců a zase většinou z řad propuštěných horníků. Dřevo je dováženo z pile na Vysočině a z Valašska. Pro přesuny dřeva bylo nutné zakoupit vysokozdvižný vozík pro manipulaci se dřevem. Vysušené dřevo se převáží do Svatobořic, kde má majitel pronajaté další dvě haly na dokončování výroby rakví. S takovým rozsahem výroby počítá i pro rok 1995.

Cukrárna

Od 1.3.1994 má povolenou činnost paní Jana Grufíková – cukrářka. Osm let pracovala pod MNV a teď po zakoupení domku od Obecního úřadu se stala majitelkou. Domek bylo nutné opravit a předělat pro výrobu cukrářských výrobků. Zbudovaly se šatny, chladící zařízení, nové regály, skladovací prostory, garáž. V cukrárně je zaměstnáno 10 zaměstnankyň, 1 účetní a pro rozvoz výrobků 1 řidič. V cukrárně se vyrábí 40 druhů zákusků, velikonoční vajíčka, dorty všech druhů a velikostí. Zajišťuje zákusky a dorty na různé oslavy, svatby, promoce, do tomboly na plesy, různá výročí, pohřební pohoštění a podobně. Není to jen výhoda pro místní občany, ale slouží celému širokému okolí a dokonce i do zahraničí.

Květinářství

Paní Miroslava Kristová si otevřela 1.5.1994 obchod s květinami, kde dostanete během celého roku koupit řezané květiny, různé umělé květiny všech druhů, květináče, misky, keramické figurky, květiny v květináčích, trvalky pro výsadbu hrobů a zahrádek, pro osazování truhlíků, prodej hnojiva v menším balení, chemické prostředky proti škůdcům, rašelinu a ostatní zboží pro zajišťování pěstování květin.

Objednává kytice k různým oslavám, zajišťuje pohřební věnce a kytice na hroby a jiné. Paní Kristová je vyučená zahradnice, práce ji baví, je spokojená a občané s ní. Výhoda je ta, že nemusíme tyto služby vyhledávat v ostatních místech. Prodejnu si vybudovala ve svém rodinném domku v cihelnách.
 


Svaz dobrovolných hasičů


V minulém roce 12.12.1993 se konala valná hromada SDH v Miloticích, na které byl projednán a schválen plán činnosti na rok 1994. První výborová schůze byla 9.1.1994 na naší požární zbrojnici. První bod byl zajištění plesu naší organizace, který se uskutečnil ještě v tomto měsíci. Bývá dobrým zvykem roznášení pozvánek a pozvání občanů na tento tradiční ples. Má to něco do sebe. Občané dávají vstupné na ples i když se zábavy nezúčastní. Říká se, že hasiče potřebuje každý. Proto zatím každý požárnický ples vykazuje zisk, také na zisk hodně pomůže tombola, kterou věnují sponzoři. Čistý zisk z letošního plesu byl 11.512 Kč.

Dříve byly preventivní protipožární domovní prohlídky povinné, ale dnes se zakládají na dobrovolnosti a uvědomělosti občanů. Prohlídky byly zveřejněny místním rozhlasem a kdo měl zájem se přihlásil. Tyto prohlídky byly provedeny členem sboru panem Karlem Staškem v měsíci únoru.

V hasičském sboru je stále malé zastoupení mladých lidí. Dělal se nábor ve škole, prováděla se ukázka požárního zařízení, jejich využití a obsluha. Byly využity hydrantové nástavce, cisterna a motorové čerpadlo. Respektovali jsme článek z Hasičských novin, který upozorňuje na jarní aktivitu, jako je čistění prostorů a přitom provést kontrolu výzbroje a výstroje.

Výbor měl stále nevyřešeno placení nájemného od Klubu OÚ za hudební výuku žáků v požární zbrojnici. Starosta obce zase se odvolal na to, že Obecní úřad platí uklizečku na hasičské budově, využití sálu pro ples, vykrývají finanční prostředky na spotřebu nafty a benzínu pro tuto organizaci.

Byla provedena inspekce pracovníkem PO z Hodonína. Pracovníkem inspekce bylo nařízeno, že musí být zaveden sešit kontrol, školení preventisty a velitele, všechny zásahy, procvičení požární techniky a mužstva a musí být doklad o tom, kdo provedl údržbu a procvičení techniky. Velitel musí zapsat cíl námětového požárního cvičení, datum a počet cvičících členů. Byl vypracován spolu s OÚ nový požární plán obce, který musí být vyvěšen v hasičské zbrojnici s plánem hydrantů rozmístěných v naší obci.

Poslední výborová schůze se konala 27.11.1994, kde byl jeden úkol a to zajištění valné hromady na den 11.12.1994, rozdány úkoly všem komisím na přednesení zpráv své činnosti, provedena doplňková volba výboru, revizní zpráva, návrh plánu činnosti na příští rok.

Velitel měl za úkol připravit a provést technické prohlídky všech vozidel ve spolupráci s OÚ nebo požárním útvarem Hodonín.
 


Zahrádkáři


Každé dva roky bývá zvykem, že se volí nový zahrádkářský výbor, ale letos jsme udělali výjimku a volby budou až v příštím roce. Náš výbor je patnáctičlenný a tři členi revizní komise.

Jaká byla naše činnost za hodnotící období. Po výroční členské schůzi 6.2.1994 zasedal výbor zahrádkářského svazu, kde hlavním úkolem bylo zajištění přípravy na degustaci vína, která byla 20.3.1994 v kulturním domě. Předsedou výstavního výboru byl zvolen František Dobeš č. 205. Je členem vinařské skupiny a je zkušený pracovník v této oblasti. V roce 1993 bylo 800 vzorků, v hodnotícím letošním roce 1994 už je to 982 vzorků vína. Je co říci, zvládnout toto množství vzorků není lehký úkol. K této činnosti je třeba alespoň 15 zkušených lidí z vinařského oboru.

Vlastní hodnocení bylo provedeno 20.3.1994 pod vedením Michala Komosného. Za dobrou organizační stránku a zdárný průběh děkujeme výstavnímu výboru a za dobré hodnocení vzorků všem vinařům, kteří byli této akci nápomocni.

Nejlepší zařazení získal vzorek Jaroslava Krista Neuburg ročník 1988, druhé místo burgundské bílé od Ladislava Macka, třetí místo získal Sauvignon opět od Ladislava Macka atd. Z červených vín bylo nejlépe hodnoceno víno burgundské modré Josefa Danačíka, druhé místo získalo víno André dr. Gusty Janíka.

Z počtu 982 vystavovaných vín bylo 403 vzorků z okolních vesnic a asi 580 vzorků vín místních. Z cizích vzorků bylo 267 zlatých, tj. 62%. Z milotických vzorků získalo 417 vín zlaté medaile, tj. 71%. Všechny vzorky byly zařazeny. Z tohoto hodnocení vín vidíme, jak úroveň vín stoupá nejen u nás, ale i u našich sousedů.

Samotná výstava, jako už tradičně, proběhla na Velikonoční neděli. Výstava začala ve 13 hodin, od 15. hodin hrála a zpívala Varmužova cimbálová muzika. Večer hrála dechová hudba dr. Gusty Janíka. Náš košt vína má svou tradici, lidé sem rádi chodí, protože ochutnají dobré vína, správně zařazena a při dobré a pohodové náladě. Když si promítneme, že se zhruba vypije 1.300 litrů vína bez následků, tak se tomu nechce ani věřit. Je vidět, že víno je dar a proto jej rozumně pijme, ať prospěje zdraví a zavdejme i druhým.

Výborová schůze byla 8.5.1994, kde bylo na programu hodnocení výstavy vína, vyúčtování nákladů na tuto výstavu. Vysoké náklady se pokryjí většinou velkou účastí, téměř 1.100 lidí se této tradiční akce zúčastnilo.

Dalším úkolem bylo dokončení opravy střechy na zahrádkářském skladu. Ve výboru bylo rozhodnuto, že ostatní dokončující práce se zadají raději stavební firmě, která si všechno zajistí sama a provede i venkovní omítku. Materiál, dovoz, odvoz, postavení lešení, demontáž a vlastní práce činila celkem částku 37.951 Kč. Byl zakoupen materiál na nástřik fasády, ale tato práce i podbití štítů dřevem už asi zůstane až na příští rok.

Členská schůze se uskutečnila 28.8.1994 v areálu u Šidlen. Schůze se zúčastnilo 33 členů zahrádkářského svazu. Hlavním bodem jednání bylo hlídání vinohradů. Vinohrady byly rozděleny do pěti úseků a určeni členové, kteří zajistí hlídání. Hlídání vinohradů bude zajištěno od 1.9.1994 do 10.10.1994.

Pokud budete mít přání, požadavky na našeho skladníka, který prodává postřiky, hnojiva, chemikálie a vykupuje od vás vaše výpěstky ovoce a zeleniny, je nutné se s ním domluvit, poněvadž není zaměstnanec zahrádkářského spolku, ale soukromý podnikatel.

Dále bylo dohodnuto, že majitelé sklepů u Šidlen si udělají pořádek kolem svých sklepů, smetí dají na hromádky a 16. a 17.9.1994 bude proveden odvoz smetí. Mnoho vlastníků vinných sklepů však tuto akci nerespektovalo a neodklizené smetí nedělá dobrý dojem dodnes.

Rok 1994 nebyl pro naši činnost bohatý. Nepříznivý a suchý rok zapříčinil, že se neuskutečnila výstava ovoce a zeleniny. Na závěr roku 1994 jsme požádali ing. Petra Ivičiče, aby nám provedl odbornou přednášku z pěstování vinné révy, protože nová doba má i nové poznatky.
 Zemědělství

 

Výsledky hospodaření Agropodniku Milotice za rok 1994

 

Výsledky poroden

 

narozeno selat

44 128 ks

odchov selat

40 682 ks

narozeno selat na 1 vrh

8,22 ks

odchováno selat na 1 vrh

7,58 ks

průměrná doba kojení

26,2 dnů

přírůstek na kus a den

0,219 kg

průměrná vyskladňovací váha

7,29 kg

 

Předvýkrm selat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,406

spotřeba na 1 kg přírůstku

2,1

spotřeba na 1 krmný den

0,85

 

Výkrm prasat

 

ukazatel

kg

přírůstek na 1 krmný den

0,651

spotřeba na 1 kg přírůstku

3,49

spotřeba na 1 krmný den

2,27

 

Vývoj průměrného počtu pracovníků v jednotlivých letech

 

rok

pracovníků

1991

125

1992

105

1993

89

1994

82

 

 

další rok