Obsah

1989

Úvod


Uplynulý rok u nás i ve světě byl nepochybně vzrušený, plný kvasu a přinesl mnoho převratných a vpravdě historických změn. Ve většině členských zemí Varšavské smlouvy skončil nebo je otřesen dlouholetý mocenský monopol jedné politické strany se všemi chybami, přehmaty i jevy, které to přinášelo. V bývalých socialistických zemích i u nás nastává odklon od přežitého, zastaralého systému, volá se po očistě společnosti, o očistu usilují i marxistické strany zkompromitované špatným vedením, pohodlností, sebeuspokojením. Tento obrodný proces nepřišel sám od sebe, nazrával už delší dobu a nutno přiznat, že významným podnětem k němu byla přes všechny své problémy přestavba v Sovětském svazu. Nastává určitý pokrok při odzbrojovacím jednání mezi USA a Sovětským svazem, hovoří se o novém myšlení, o výstavbě “evropského domu” a návratu Československa i jiných zemí do Evropy a toto všechno dává nám všem příslib a naději na lepší život našich národů.

Události 17. listopadu, následná stávka studentů a divadelních umělců v Praze, demonstrace obyvatelstva způsobily pád vlády KSČ. Po celé republice se šíří demonstrace obyvatelstva proti monopolu a diktatuře jedné strany. Vzniká Občanské fórum složené zpočátku z lidí nejvíce postižených bývalým režimem, členů Charty 77, studentů a dalších, kteří chtějí bojovat za demokratizaci v našem státě. Obnovují se staré politické strany, zakládají se nové strany a politická hnutí, z významných funkcí odcházejí dosavadní funkcionáři a nastupují noví lidé nezkompromitovaní bývalým režimem. Po 41 letech totalitní moci jedné strany nastává úplně nová politická situace.

Občanské forum

Pod vlivem všech těchto událostí vzniká i v naší obci politické vzrušení. Už v měsíci listopadu je založeno Občanské forum, jehož hlavními iniciátory byli Galatík Jan, Krist Josef, ing. Bárta Jaroslav, Prágrová Jana, Dr. Krist Jan, Dr. Janík Augustin, Rybová Elvíra, Grufík Josef, Grufík Stanislav a Grufík Jan.

Začátkem prosince svolává Občanské fórum veřejnou schůzi všech občanů, na které přítomní občané odsuzují dosavadní režim, a vyslovují se pro novou demokratickou společnost. Přítomno je více než 200 občanů. Na schůzi je přítomen známý pražský herec Petr Štěpánek, který přítomným přiblížil politickou situaci v Praze.

V polovině prosince se schází zástupci rady MNV, politických stran a Občanského fóra a projednávají návrhy na nové členy rady MNV. Toto jednání je nazýváno jednáním u kulatého stolu.

Před vánocemi se schází další shromáždění občanů, kde jsou občané seznámeni s jednáním u kulatého stolu, odkud vzešly návrhy na rekonstrukci rady MNV za účelem vyrovnání počtu zástupců jednotlivých politických stran a snížení počtu zástupců KSČ. Do rady MNV jsou nově navrženi Dr. Jan Krist, Petr Šrahulek, Antonín Neduchal.

Uvedené změny rady MNV provádí plénum MNV až po novém roce 5. ledna 1990, kde odstupuje i dosavadní předseda MNV Lunga Josef a do funkce předsedy MNV je zvolen Dobeš František.


Místní národní výbor

MNV měl v minulém roce 32 poslanců, z toho 10 žen. Nejvyšším orgánem MNV je plenární zasedání. Plenární zasedání i rada MNV se řídí zpracovaným plánem činnosti a pečlivě sledují a projednávají plnění volebního programu Národní fronty. V tomto směru bylo dosaženo dobrých výsledků.

Komise Národního výboru

Plenární zasedání NV se konalo 6krát. Rada MNV zasedala 24krát. Komise finanční schůzovala 12krát. Komise výstavby schůzovala 12krát. Komise OVP schůzovala 12krát. Komise místního hospodářství, obchodu a služeb schůzovala 12krát. Komise školská a kulturní schůzovala 12krát. Komise sociální a zdravotní schůzovala 12krát. Sbor pro občanské záležitosti schůzoval 12krát. Aktiv TOŽP schůzoval 12krát. Účast poslanců Národního výboru a volených členů na schůzích komisí, pléna a rady Národního výboru lze hodnotit vcelku dobře.

Hovory s mládeží se stejně jako v minulých letech konaly i v roce 1989 dvakrát ve spolupráci s Klubem Národního výboru, školskou a kulturní komisí a se ZO SSM. Na jaře se konalo veřejné shromáždění občanů.

Úsek výstavby

Po celý rok pokračovaly práce na výstavbě vodovodu, rozvodné sítě po obci, v průběhu roku dokončena tzv. horní část – Vývoz, vrchní konec, Fučíkova, část dědiny, Cihelny. Odhlasováno a zbudováno kolem 60 domovních přípojek, do konce roku 1989 zakruhována další část sítě – Záhumní, ke škole a zdravotnímu středisku, Závistě (Rafandě) a další část Zafáří.

V loňském roce byla dokončena výstavba zahrádkářského zařízení. Nákupem materiálu byla zahájena výstavba III. etapy kanalizace. Asanace bývalého kina v obci nebyla do konce roku provedena. Asanaci měla provést OKSS. Byla zahájena a částečně realizována výstavba chodníků přes obec. Byla provedena úprava místní komunikace – Zafáří DS. Základní technické vybavení k rodinným domkům v trati Záhumní – dokončuje se výkup pozemků od paní Lungové. V individuální bytové výstavbě povoleno 18 a zkolaudováno 9 domů. Byly dokončeny garáže MH, chybí provést kolaudaci.

Úsek životního prostředí

Byl uskutečněn výkup rodinného domku č.p. 42, zasanován a částečně je již provedena úprava veřejného prostranství. Byla provedena oprava fasády budovy Národního výboru, provedeny nátěry oken. Před rodinným domem č.p. 132 bylo upraveno veřejné prostranství. Na úseku budování parků a veřejných ploch je třeba práci zlepšit. Nebyla realizována úprava bývalého “Kolečka”.

Úsek obchodu, MH a služeb

Služby byly v roce 1989 realizovány v obci dle zpracované koncepce rozvoje služeb. Na základě požadavků občanů je vydáno povolení k poskytování služeb občanům dle nařízení vlády č. 1/88 Sb. Celkem k 31.12.1989 bylo vydáno 33 povolení, z toho 4 povolení jako hlavní zaměstnání. Staré nákladní auto bylo prodáno a zakoupeno nové zn. Liaz.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pracoval podle ročního plánu práce, který se každý měsíc doplnil a upřesnil. Schůze sboru se konala vždy poslední čtvrtek v měsíci. Sbor byl doplněn další členkou D. Gregorovičovou, činnost ve sboru ukončila D. Brázdová. Nyní ve sboru pracuje 10 členů, 3 recitátorky, 5 zpěvaček, varhanice, děti ZŠ a MŠ, smuteční řečník. Některé akce navštěvuje zdravotní sestra a fotograf.
 

Akce sboru

 

Akce

Počet

Sňatky

10

Vítání dětí

6

Zlaté svatby

2

Občanské pohřby

3

Beseda s důchodci

1

Setkání padesátníků

1

Setkání šedesátníků

1

Přijetí nejlepších žáků 8. tř. ZŠ

1

Slib Jisker

1

Slib pionýrů

1

Předávání občanských průkazů

1

Beseda s branci

3

Beseda s rodiči prvňáčků

1

Návštěvy v rodinách

46

Návštěva nejstarší občanky

4

Jubilea

50

Blahopřání

12

Kondolence

17

Vzpomínka na zamřelé

1

Vítání prvňáčků a dětí MŠ

2

Předávání pamětních listů

2

 

Sbor pečuje o vedení pamětní knihy, o úpravu vývěsní skřínky na MNV a na hřbitově. Předsedkyní sboru je Hladilová Marie.

 

Pasport obyvatelstva 1989

 

Ukazatel

Celkem

Z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1989

1 864

943

Počet živě narozených

22

11

Počet zemřelých

13

6

Počet přistěhovalých

44

16

Počet vystěhovalých

54

20

Počet obyvatel k 31.12.1989

1 863

944

Počet obyvatel přechodně bydlících

13

4

Dojížďka do práce do obce

172

102

Vyjížďka za prací z obce

763

325

 

Finanční hospodaření v roce 1989

 

Příjmy

 

Rozpočet

2 285 000,00

Skutečné příjmy

4 961 211,44

Výdaje celkem

4 949 919,38

Zůstatek na účtě SBČS

11 292,06

 

Výdaje

 

Rozpočet

2 285 000,00

 

Příjmy

 

Školství

406 323,90

Nájemné, hřbitovní poplatky

53 391,00

Daně a poplatky

846 918,00

Místní poplatky

203 143,54

Převody, dotace

3 451 435,00

Celkem

4 961 211,44

 

Výdaje

 

Školství

1 091 070,54

Kultura

109 051,05

Správa NV

522 808,40

Oprava veřejných studní

30 143,00

Jednorázové příspěvky důchodcům

12 004,00

MH, oprava veřejného osvětlení, údržba zeleně a veřejných prostranství

163 598,01

Výstavba obce - akce Z, vodovod, chodníky, kanalizace, dílny MH, úprava obce

1 688 201,90

Strojní a stavební investice, výstavba ČOV

1 333 042,48

Celkem

4 949 919,38

 


 

Kultura


Klub Národního výboru

Místní kulturně výchovný Klub vypracoval Jednotný plán kulturně výchovné a branné činnosti. Uvedený plán má tyto části: mimoškolní výchova a vzdělávání, zájmová umělecká činnost, společenská zábava, politicko organizátorská práce.

Mimoškolní výchova a vzdělávání

V lednu byla uskutečněna na ZŠ výstava u příležitosti výročí E. Urxe, v únoru uspořádal ČZS přednášku pro vinaře a ovocnáře. MLK provedla výstavu knih. ČSL provedla přednášku na téma mezinárodní situace. Svazarm zajistil školení řidičů motorových vozidel, MNV Hovory s mládeží za spolupráce Klubu a OKS. Pro školáky zajistil Klub NV divadelní představení Zvoneček. ČZS uskutečnil přednášku o víně spojenou s degustací vína. S touto akcí byla spojena i výstava vína – 1.200 účastníků. SPOZ uspořádal dvě vítání občánků do života, přijetí padesátníků a šedesátníků, přijetí nejlepších vycházejících žáků, předání občanských průkazů. Svazarmovci uspořádali pro děti k MDD sportovní odpoledne v Horkách s ukázkami vojenské techniky, požárníci umožnili dětem prohlídku požární zbrojnice. V červnu uspořádal Klub NV dětské představení souboru SK Sigma Hodonín pohádku Jak se bubnuje na princezny.

V rámci letní kulturní aktivity se uskutečnily na zámku v Miloticích promenádní koncerty pro návštěvníky zámku každou neděli v obou letních měsících. Účinkovala Muzika viva, dechová hudba Podhoranka, Miločanka, cimbálové muziky i další soubory. V červenci byla na zámku uspořádána výstava sochaře Koštovala, v září pak okresní výstava drobného zvířectva. Další velkou akcí v měsíci září byl Memoriál Karla Podhájského – soutěž loveckých psů z celé republiky. Z dalších podzimních akcí uvádím Hovory s mládeží, beseda s důchodci, výstava archivních vín, v prosinci pak výstava betlémů a vánočního pečiva.

Zájmová umělecká činnost

Klub pokračuje s výukou žáků na housle a cimbál (10 žáků housle, 5 žáků cimbál). Dne 18.6.1989 v přírodním areálu u Šidlen byla uskutečněna přehlídka cimbálových muzik za účasti 5 souborů. Celá akce měla velmi dobrou úroveň. V červnu se konalo na zámku vystoupení ženského pěveckého sboru Jana z Hodonína a pěveckého sboru Attila z Györu z MLR. Na veřejné vystoupení se připravuje Slovácký krúžek, který však má jen 4 taneční páry, pracuje i mužský pěvecký sbor. Ve dnech 12. a 13.8.1989 se uskutečnil v přírodním areálu u Šidlen národopisný festival, kterému přálo počasí a byl také velmi navštíven.

Další akcí, na které se představil Slovácký krúžek, byly již tradiční slovácké hody s věncem. Po tři dny vyhrávala dechová hudba na zábavách, v neděli byl průvod přes náves pro stárky a hospodáře. Poslední akcí v tomto roce byla vánoční beseda u cimbálu s pozvanými hosty a místními sólisty.

Společenská zábava

Všeobecně můžeme říci, že veškeré společenské akce jsou v poslední době málo navštěvované, což není jen u nás, ale jeví se jako celospolečenský problém. Hlavními akcemi společenské zábavy byla tradičně plesová sezóna. Na kulturním domě bylo uspořádáno 7 plesů, v březnu pak oslava MDŽ. V dubnu uspořádal SSM taneční zábavu pro mládež, další zábavu Klub NV. V květnu byla další taneční zábava pro mládež a pro milovníky folklóru májová beseda u cimbálu s hostem, zasloužilým umělcem Josefem Severinem. V červnu se konala taneční zábava s estrádním pořadem pro 50ti leté rodáky. V letních a podzimních měsících byly uspořádány další taneční zábavy pro mládež SSM nebo Klubem NV. Na většině těchto zábav účinkuje hudební skupina Generace. Dá se říci, že během roku bylo uspořádáno dostačující množství tanečních zábav pro mládež. Na ukončení roku Klub NV uspořádal silvestrovskou taneční zábavu.

Politicko organizátorská práce

Vedení Klubu se scházelo každé pondělí. Rada Klubu se schází 1krát měsíčně a je 10tičlenná. Klubu se nedaří zajistit vedoucí kroužků ZUČ. Zatím nepracuje dětský divadelní soubor, ani soubor dospělých. Nedořešeným problémem zůstává stále výše nájemného v kulturním domě na nejrůznější akce. Výše nájemného nestačí pokrýt cenu za protopenou naftu. Tyto problémy se ještě zvětšují stoupající cenou nafty a budou muset být řešeny v nejbližší době. Organizátorská práce vázla ve slováckém souboru, kde vedoucí pracuje na 3 směny a nemůže se své funkci plně věnovat. Vedoucím Klubu NV je Dobeš Antonín.

Základní škola

Nový školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1988 v tělocvičně školy. Jako hosté byli přivítáni předseda ZO KSČ Richard Šeďa, předseda MNV Josef Lunga, předseda SRPŠ Cyril Nemček, zástupce JZD ing. Jaroslav Krist a zástupce SZP.

Zástupkyně ředitele přivítala rodiče s prvňáčky a žáky školy, především ty, kteří k nám přišli poprvé z Vacenovic, Skoronic a Vlkoše. Dále se ujala slova ředitelka školy Drahomíra Brázdová. Krátce připomněla úspěchy i nedostatky loňského školního roku, nastínila úkoly pro příští období. Popřála žákům, učitelům i zaměstnancům školy hodně sil do nové práce. K přání se připojili i hosté. Po slavnostním zahájení se žáci pod vedením svých třídních učitelů rozešli do tříd a vyslechli projev ministra školství. Tradičně proběhla hodina míru. Žáci si převzali pomůcky a učebnice a byli seznámeni se školním řádem.

Pravidelné vyučování začalo 2. září. Na škole bylo 419 žáků, z Milotic 252, z Vacenovic 129, Skoronic 35 a Vlkoše 3 žáci. Na škole působili tito učitelé: L. Fridrichová, E. Sieklíková, S. Březinová, J. Novotná, K. Fiala, E. Eimutová, D. Boltnarová, A. Gajdíková, J. Pavloušková, H. Neničková, M. Hladilová, A. Miščík, J. Kuča, M. Sojková, J. Luža, E. Rybová, A. Šupálková, ředitelkou školy je D. Brázdová, zástupkyní J. Prágrová, funkci skupinové vedoucí zastávala Jana Okůnková, vedoucí vychovatelky školní družiny Gita Hubáčková. Okresním školním inspektorem byl do 31.12.1989 Leoš Pavlica, do konce školního roku pak Vlasta Wilczkeová.

Od 1.9.1988 nastoupila Anna Gajdíková, učitelka a Eva Sieklíková, učitelka. Na mateřské dovolené je Křižková Helena, učitelka. 9. října 1988 odešel do starobního důchodu Jan Luža, učitel, školní rok dokončil jako pracující důchodce. Během školního roku působí na škole další učitelé jako zástupy za nepřítomné učitele: Dagmar Dvořáčková, učitelka, M. Hrazdíra, důchodce, A. Šánová, důchodkyně, J. Ježek, důchodce.

Změny správních zaměstnanců – nastupuje Marica Kotásková, uklizečka, Dobešová Olga, uklizečka. Dne 31.3.1989 končí pracovní poměr manželů Zbořilových a na místo školníka a uklizečky nastupují František a Anna Slováčkovi.

Výbor SRPŠ pracoval podle ročního plánu, předsedou je opět Cyril Nemček. Proběhly 2 plenární schůze a v každé třídě nejméně 3 třídní schůzky. Tradičně byl pořádán ples rodičů. SRPŠ se finančně podílelo na kulturních akcích pro žáky.

Na škole působila řada zájmových kroužků: kroužek ZRTV, sportovní gymnastiky, moderní gymnastiky, kopané, zdravotnický, výtvarný, světonázorový, radistický, střelecký, knihovnický, technický, pěvecký.

Na pionýrské skupině pracovalo 16 oddílů, z toho 7 zájmových, 6 všeobecných, 3 oddíly Jisker. Celkem bylo registrováno 52 Jisker, 315 pionýrů, což činí 87,6% organizovanosti. Ve funkci skupinové vedoucí do 4.10.1988 pracuje Alena Lungová, dále pak Jana Okůnková, absolventka gymnázia. Skupinová rada se scházela každý týden a podílela se na přípravě celoskupinových akcích. V tomto školním roce pionýři odpracovali 168 brigádnických hodin na úpravě klubovny a okolí, nasbírali 8.060 kg železa, 1.840 kg papíru, 367 kg kaštanů. Na fond solidarity odeslali 1.105 Kčs. Motivací celého pionýrského roku je heslo: “S dětmi celého světa za mír”. V letošním roce oslavili pionýři 40. výročí založení PO – 24.4.1989 se nevyučovalo, celé dopoledne probíhaly soutěže a zábavné hry, odpoledne bylo slavnostní skupinové shromáždění, na kterém byli vyznamenáni nebo odměněni nejlepší pionýři. Tento den končil táborovým ohněm za přítomnosti vojáků z patronátního VÚ. Akce k výročí probíhaly celý měsíc a jejich součástí byl i sběr odpadových surovin, diskotéka, střelecká soutěž, filmová a divadelní představení, sportovní soutěže. Ve spolupráci s MDPM Vracov byl uspořádán letní pionýrský tábor pro mladší pionýry.

Škola udržuje družební styky se školou v Čárách, okres Senica. Školní inspekce provedla dne 9.1.1989 oši Vlasta Wilczkeová.

Školní jídelna při ZŠ má přihlášeno ke stravování 361 žáků a 27 dospělých strávníků. Obědy připravují 4 pracovnice na celý pracovní úvazek a 2 pracovnice s úvazkem 0,5. Strojní vybavení kuchyně je na velmi dobré úrovni, v zařízení kuchyně však dosud chybí dokončení klimatizačního zařízení.

Výchovně vzdělávací cíle vycházely ze závěrů 17. sjezdu KSČ, z pedagogicko organizačních směrnic ministerstva školství pro školní rok 1988-89, ze závěrů XI. všeodborového sjezdu, IV. sjezdu SSM. Výchovně bylo využito 40. výročí založení PO. Všechna významná výročí se prolínala ve vyučovacím procesu. Pozornost byla věnována mravní výchově, branné výchově a ve zvýšené míře estetické výchově a zlepšování pracovního prostředí. Škola v této oblasti dosáhla velmi dobrých výsledků. Učební plány byly dodrženy a učební osnovy splněny ve všech předmětech. Zlepšilo se využití didaktické techniky. Úroveň vědomostí je vcelku dobrá, je třeba zlepšit vyjadřovací schopnosti žáků a věnovat více pozornosti úpravě písemných prací. Procento žáků přihlášených do vyučování náboženství bylo 31,92.

Vyučování podle nových učebnic a osnov postoupilo do 5. ročníku. Lyžařský výcvik probíhal v rekreačním zařízení Červená voda ve 2 turnusech v celkovém počtu 68 žáků.

V roce 1989 byla provedena oprava střechy hlavní budovy. Střecha byla pokryta novou vrstvou sklobitu nákladem 22.329 Kčs. Dále byla provedena oprava chlapeckých záchodů ve II. poschodí. Byl oplocen školní pozemek.

Na konci školního roku celkem propadá 7 žáků z jazyka českého a 5 žáků z matematiky. V 1. třídě neprospělo 6 žáků. V 1. třídě se poprvé hodnotilo pouze slovně. Neznámkování vyvolalo malou aktivitu u žáků i rodičů. Chyběla známka jako motivační činitel. S vyznamenáním prospělo na konci školního roku 19,31%, s prospěchem velmi dobrým 28,27%, neprospělo 3,10% žáků. Školní rok byl ukončen 30.6.1989.

Mateřská škola I.

Nový školní rok byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 1. září 1988. V průběhu prvního dne navštívil mateřskou školu předseda MNV Josef Lunga a předseda ZO KSČ Richard Šeďa.

Ve třídě středního oddělení je umístěno 35 čtyř až pětiletých dětí zaměstnaných matek. Z toho je 17 chlapců a 18 děvčat. Pro provoz školy je stále využívána budova bývalé ZŠ. Prostory v I. poschodí jsou využívány pro většinu denního pobytu dětí ve škole. Jsou suché, slunné, prostorné. Při provozu v zimním období způsobuje potíže sociální zařízení, které není dostatečně izolováno a promrzá, což má za následek popraskání vodovodních trubek. Zahrada školy je vyhovující, celá plocha zahrady je zatravněná, pravidelně udržovaná, stromy vzrostlé – vysoké. Dále jsou vysazovány nové mladé stromky.

Kolektiv zaměstnanců tvoří Slováčková Anežka, ředitelka, Vodáková Jarmila, učitelka, Procházková Jaroslava, školnice, Pavlíčková Miroslava, kuchařka.

Veškerá výchovná práce byla promýšlena a organizována tak, aby byly nenásilně střídány výchovné procesy, aby byl respektován spontánní zájem dětí, jejich potřeb a neuspěchané volnosti a pohody. Byl zkvalitňován citový rozvoj dětí a připravenost dětí na vstup do předškolní třídy. V letošním školním roce většina dětí byla nižšího věkového složení. Děti vyžadovaly hodně individuálního přístupu na vyrovnání věkových zvláštností. Chlapci své zájmy zaměřili na využívání mechanických a elektronických hraček, děvčata zaujaly tvořivé hry. Děti pravidelně jednou za měsíc navštěvovaly filmová představení v Kyjově v kině Panorama. Dne 4.6.1989 v domě kultury v Kyjově byla uspořádána soutěž “O malého zpěváčka”, která měla za úkol podnítit zpěváčky k větší aktivitě. Naši mateřskou školu reprezentovala Jana Kebrlová a získala v soutěži 3. místo. Děti navštívily divadlo Štěpánky Haničincové, loutkové divadlo v Kyjově a další kulturní akce. Děti mateřské školy vystupovaly na vánoční besídce, oslavách MDŽ.

Rodiče jevili zájem o celkový život školy a spolupráce s nimi byla dobrá.

Mateřská škola II.

Na školní rok 1988-89 bylo zapsáno 65 dětí, 35 předškolních a 30 dětí mladších. V letošním roce již nebyly přijaty děti dvaapůlleté. Ve třídě mladších dětí byli zařazeni i 3 předškoláci, kteří přecházeli denně do třídy starších dětí na zaměstnání. Ve třídě mladších dětí pracovala Jestřábová Ludmila, ředitelka a Jurkovičová Taťána, učitelka, ve třídě starších dětí Bábíková Jana, učitelka a Balusová Milena, učitelka.

Školní rok byl slavnostně zahájen 1. září 1989 za přítomnosti rodičů a zástupců veřejnosti. Provozní zaměstnanci zůstávají beze změny, až od 1.1.1989 nastoupila místo Jarmily Knotkové, uklizečky, Knotková Bronislava.

Hlavním úkolem tohoto školního roku mimo úkolů stanovených ministerstvem školství bylo posilování a upevňování mravní výchovy dětí. V 1. pololetí učitelky předškolních dětí prováděly u dětí testování okruhů mravní výchovy a závěry, které z analýzy vyplynuly, byly pak plněny v dalším období školního roku. Objevila se malá ochota u některých dětí vzájemně si pomáhat, u některých dětí malá aktivita, kladně byly vyhodnoceny kulturně hygienické návyky. Velká pozornost byla věnována jazykové výchově, 6 dětí navštěvovalo logopedickou poradnu v Kyjově, úroveň výslovnosti je třeba stále sledovat.

Během roku navštívily děti loutkové divadlo v Kyjově, pravidelně každý měsíc jezdily děti na kino do Kyjova, uskutečnilo se 12 lekcí plavání – zde však byla nutná spolupráce s rodiči žáků. V říjnu navštívili naši školu se svou technikou vojáci, děti povozili v obrněném vozidle a předvedli ukázku výcviku. Na konci školního roku byl uskutečněn výlet na termální koupaliště do Dyjákovic.

Státní zámek Milotice

Zámek navštívilo v roce 1989 celkem 35.504 návštěvníků, z toho bylo 15.481 dětí a mládeže do 18 let. Cizinců zde bylo 4.980. Ze zajímavých osobností navštívil zámek např. švýcarský velvyslanec s chotí, hraběnka Mariette Norman Seilern s doprovodem další solnohradské šlechty.

Také v tomto roce probíhalo v památkovém objektu filmování. Režisér Juraj Jakubisko zde natáčel film Třináctá růža, ve kterém hráli Darinka Rolincová, Jirka Korn. Bylo zde také započato s natáčením slovenského filmu Štúrovci, který bude dokončen v roce 1990.

Od měsíce června do září 1989 probíhalo v areálu zámku Milotické kulturní léto. Z velmi významných akcí je třeba upozornit na výstavu historických kol, která probíhala od 29.4. do 16.9. a navštívilo ji téměř 40.000 návštěvníků. Dále Pedál-šou – setkání milovníků historických kol probíhalo ve dnech 1.-3. září 1989 v areálu zámku a před zámkem, akce se zúčastnilo přes 100 majitelů historických kol z celé republiky, dále z Holandska, USA, SSSR. Konec roku a vánoční svátky oslavilo více než 2.000 návštěvníků na akci Vánoce na zámku. Československá televize natáčela obě významné akce a odvysílala je v několika reprízách.

V sezóně 1989 byla také otevřena stálá výstava akademického sochaře Vladimíra Koštovala, rodáka z Dubňan, která je umístěna v zámku v nejstarší části v gotické síni. Vedoucím správy památkového objektu je Karel Šikuta.
 


Národní fronta


Místní výbor Národní fronty

V práci složek a pléna MV NF se projevovala dlouholetá stagnace činnosti. Účast zástupců složek na jednáních byla slabá. Pětičlenné předsednictvo se scházelo pravidelně a zástupcům složek zasílalo zápisy. Činnost byla zaměřena na pomoc výstavbě obce, budování vodovodu, zlepšování životního prostředí, brigádnické činnosti v obci. Na listopadovém zasedání bylo přijato usnesení, že jednání Národní fronty se budou zúčastňovat předsedové složek, zástupci politických stran a občanských hnutí. Přestože všichni přislíbili aktivní pomoc, stagnace v docházce pokračovala a klesal i zájem o spolupráci na platformě Národní fronty. Činnost Národní fronty koncem roku po listopadových událostech ustává, oficiálně však zrušena nebyla. Předsedou MV NF je ing. Mikulášek Petr.

Dohlížecí výbor Jednoty

Výbor pracuje podle plánu schváleného na členské schůzi. Je složen z 5 žen a 2 mužů, má 496 členů. Členové Dohlížecího výboru provedli za uplynulý rok 120 kontrol na prodejnách a provozovnách, výsledky těchto kontrol jsou projednávány na výborových schůzích pravidelně jednou za měsíc.

Zásobování obce nejrůznějším zbožím není vždy dobré, zvláště pokud se týká chleba, pečiva a masa. Dohlížecí výbor provádí služby pro občany: pečení koláčů na svatby, půjčování nádobí, půjčování lisu a šrotovníku na ovoce. Dohlížecí výbor pečuje o údržbu pohostinství a jednoho obchodu. Zajišťuje menší opravy, pamatuje na nejstarší členky Jednoty, podporuje finančně akce k MDD.

Začátkem září byla ukončena hrubá stavba nákupního střediska. Celkově se stavba stále protahuje, nejsou dodržovány jednotlivé termíny a konečný termín výstavby – březen 1991 pravděpodobně splněn nebude.

Základní organizace chovatelů

Základní organizace chovatelů patří k aktivním organizacím v obci. V loňském roce uskutečnili 6 členských schůzí, 3 výborové, výstavu drobného zvířectva, zajišťovali očkování proti myxomatóze všem chovatelům v obci, zúčastňovali se brigád v akci Z i pro vlastní organizaci. Výbor byl doplněn o nové členy – Matyáš B. a Šnajdr V. Členové ZO pracovali v následujících odborech: Odbor králíků – 24 chovatelů chovalo 152 registrovaných chovných kusů, odevzdali státnímu výkupu 66 ks králíků na maso ve váze 186 kg a 486 ks králičích kůží. Odbor drůbeže – 22 chovatelů velké, zakrslé a vodní drůbeže chovalo 198 ks uvedené drůbeže velké, 35 ks drůbeže zakrslé a 20 ks drůbeže vodní. Vyprodukovali asi 20.000 spotřebních a násadových vajec. Odbor okrasných a užitkových holubů – 8 chovatelů chovalo 128 ks holubů. Okroužkovali 130 mláďat. Odbor chovatelů exotů – 10 chovatelů chovalo 88 ks exotů velkých, středních a malých. Okroužkovali 88 ks mláďat. Organizace má celkem 30 členů, předsedou je Emil Pavloušek.

Svaz požární ochrany

Základní organizace Svazu požární ochrany má 55 členů, uskutečnila v minulém roce 10 schůzí výboru a 3 schůze členské. Okrsek se sešel pouze jednou, jsou v něm 3 naši členové. Jeden člen pracuje jako člen okresní kontrolní a revizní komise, předseda ZO pracuje v komisi politicko organizační OV SPO, je také kronikářem OV v Hodoníně. Zúčastnili jsme se oslav založení sboru v Ratíškovicích.

V roce 1989 bylo provedeno 250 preventivních kontrol obytných budov, 11 preventivních kontrol v drobných provozovnách, v místním rozhlase byly odvysílány 4 relace, provedena výstavka výtvarných prací mladých požárníků, den otevřených dveří v požární zbrojnici, 3 besedy o požární ochraně s občany a mládeží, ustaveny a proškoleny skupiny k provádění preventivních kontrol, podle výcvikového roku probíhalo školení členské základny a přezkoušení znalostí. Účast na školeních a výcviku byla 75%. Bylo provedeno námětové cvičení na objektu farmy JZD v Miloticích – zúčastnilo se 11 členů zásahové jednotky. V letošním roce jsme nebyli nuceni vyjet k požáru.

Jednotka se dvakrát zúčastnila technického zásahu (čerpání vody). Družstvo mužů se zapojilo do sportovní soutěže požárních družstev. Na okrskové soutěži ve Vacenovicích se umístilo na 3. místě. Stav požární techniky je relativně dobrý. Při údržbě požární techniky jsme odpracovali 175 hodin, při úklidu na požární zbrojnici 88 hodin. Celkem při represi odpracováno 464 hodin.

Po dohodě s kapelou jsme zrušili zřizovatelskou smlouvu. V rámci plnění volebního programu Národní fronty jsme v akci Z odpracovali celkem 167 hodin, odevzdali 3.999 kg železného šrotu. Předsedou základní organizace je PhDr. Jan Krist.

Československý Červený kříž

Základní organizace ČsČK vykonává v obci záslužnou činnost. Její členové, dobrovolné sestry a dobrovolné pečovatelky sousedskou výpomocí pomáhají našim přestárlým občanům, pracují v sociální komisi MNV, pomáhají při školení a soutěži mladých zdravotníků, starali se o sběr odpadových surovin, pečovali o park u zdravotního střediska a vzhled celé obce, zúčastňovali se politického a kulturního života v obci, vykonávají zdravotnickou službu při různých akcích, navštěvují staré občany při jubileích.

Organizace pečuje o plánovaný odběr krve od čestných dárců. Mezi prvními dobrovolnými dárci krve pro postižené při zemětřesení v Arménii byli naši občané. V uplynulém roce byl vyznamenán zlatou plaketou Dr. Jánského pan Ladislav Rajsigl, stříbrnou za 20 odběrů obdrželi 2 naši členové. Paní Jana Střítecká, nově zvolená členka ÚV ČsČK v Praze pečuje u nás o dobrovolné dárcovství krve. Předsedkyní základní organizace je Štěpánka Třeská.

Tělovýchovná jednota Družstevník

U tělovýchovné jednoty vyvíjí aktivní činnost oddíl kopané. Činnost oddílu je řízena výborem, který se pravidelně schází každé pondělí. V průběhu roku nás v okresních soutěžích reprezentovalo 6 družstev a to základna, mladší žáci, starší žáci, dorostenci, muži “B” a muži “A”. Zklamáním pro nás byli dorostenci, kteří po soutěžním období sestoupili z okresního přeboru. Jednou z hlavních příčin bylo to, že z družstva odešli na vojnu hráči, kteří tvořili základní osu. Naopak velmi úspěšní byli starší žáci, kteří se v soutěžním období stali vítězem okresního přeboru. Ostatní družstva dosahovala průměrných výsledků, mladší žáci přezimují na 8. místě, starší žáci na 3. místě, “B” družstvo mužů na 10. místě, “A” mužstvo na 5. místě.

Oddíl kopané se podílel i na kulturní, společenské a brigádnické činnosti. Byl uspořádán maškarní ples a taneční zábavy. Naše družstva se zúčastnila zimního turnaje v Dubňanech, na pohárových turnajích ve Vracově, Kopčanech, v Ratíškovicích, byl uspořádán uliční turnaj a pro děti táborák.

Byla dokončena oprava staré koupelny, byly dány do používání sprchy a prádelna. Bylo rozšířeno hřiště a posunuto směrem k tribuně. Další práce byly realizovány na náhradním hřišti. Byly zakoupeny železné trubky na zábradlí kolem hřiště, pokračovalo se na opravách starých kabin, uskutečnili jsme brigádnickou výpomoc JZD Rozvoj při sklizni jablek. Celkem jsme odpracovali 900 brigádnických hodin.

Československá strana lidová

Místní organizace ČSL v Miloticích měla začátkem roku 1989 35 členů. Její činnost se utvářela podle plánu jako jiné roky. Byla to především schůzová činnost. Výbor měl 7 členů a scházel se nepravidelně podle potřeby. Členské schůze byly 4 a na každé byl delegát z okresního výboru, který informoval členy o hospodářské situaci všeobecně, o situaci v RVHP i ve straně. Účast na schůzích byla podprůměrná. Na schůzích byly řešeny připomínky poslanců, bylo sledováno hospodaření MNV, plnění plánu při výstavbě kanalizace a vodovodu v obci, byl sledován plán kulturní činnosti, na kterém se podílely i ostatní organizace.

Členové pečovali o údržbu hřbitova, kde ošetřovali – kosili trávu, upravovali cestičky. Byly odstraněny opuštěné, pobořené pomníky, kde byli pochováni občané z Vacenovic a Skoronic. Znovu byla postavena pobořená zídka, kterou pozvedly kořeny lípy. Je sledováno čerpání vody do rezervoáru na zalévání.

Byl uspořádán zájezd do Olomouce, na Svatý Kopeček, uspořádána beseda u cimbálu v areálu u Šidlen. V prosinci byla prodejní výstavka knih a mikulášská nadílka.

Po listopadové revoluci nastal zájem o členství v místní organizaci ČSL, členové cítí, že se mohou svobodně rozhodovat bez jakékoliv kontroly. Do konce roku se členská základna rozšířila téměř na 100 členů. Nejvíce se hovoří o nutnosti svobodných voleb, o uvolnění působnosti církví, o začlenění ČSR do Evropy.

Předsedou místní organizace ČSL je František Bábíček.

Komunistická strana Československa

V průběhu roku 1989 se stranická organizace zabývala tak jako v předchozím období činností jednotlivých složek Národní fronty, projednávala vlastní problematiku a připomínky z členských a výborových schůzí. Jedním z hlavních úkolů byla příprava na výroční schůzi, kde se tajným hlasováním volil nový výbor ZO včetně delegáta na okresní konferenci. Tímto způsobem se mělo pokračovat na okresních a krajských konferencích i v ústředním výboru. Tuto skutečnost i některé další jevy přijímali členové základních organizací s uspokojením a v naději, že v ÚV i na nižších stupních přijde k zásadním změnám ve složení těchto výborů. Nestalo se tak a celková situace v KSČ se zásadně změnila až po listopadových událostech, kdy byla KSČ zbavena vedoucí úlohy ve státě a následně dochází k rozsáhlým změnám jak ve vládě republiky, tak ve vedení strany na úrovni ÚV i okresních výborů. Krajské výbory byly po mimořádných konferencích v okresech a mimořádném sjezdu v Praze zrušeny.

Začátkem roku 1989 měla ZO v Miloticích 34 členů, po listopadových událostech začali přecházet do naší organizace členové z jiných ZO na závodech, kde byly tyto organizace zrušeny. Celkem přešlo na 60 členů, z nichž však někteří členství ve straně ukončili.

Na prosincových schůzích, které probíhaly ve velmi složitém období, byl upřesňován stav členstva, příprava na mimořádnou konferenci KSČ, zástupci výboru se zúčastňovali jednání u tzv. kulatých stolů, kde se projednával další chod naší obce. Předsedou základní organizace byl Šeďa Richard.

 Zemědělství


JZD Rozvoj

Uplynulý rok byl v historii našeho družstva JZD Rozvoj v Ratíškovicích, jehož jedna farma je v Miloticích, jedním z nejúspěšnějších. Přesto, že začátky roku byly pro nás všechny naplněny obavami z uplatnění nových zásad mechanizmu přestavby, ukázalo se, že díky celému kolektivu družstva dokázal náš podnik reagovat úspěšně a byly vytvořeny dobré předpoklady pro roky příští. Na celodružstevním úspěšném výsledku se podílely vesměs všechny úseky a střediska. Nejúspěšnější jako celek se projevila rostlinná výroba, i když ani tato se v uplynulém období nevyvarovala chyb.

Rostlinná výroba

Pokud začneme hodnocením výroby obilovin, bylo dosaženo výnosu téměř 60 q/ha a tím i vysokého překročení původního plánu výroby. Pro obiloviny šlo o mimořádně příznivý rok. Když to vyjádřím obrazně, kdy potřebovalo zapršet – zapršelo. Především však rozhodla dobrá úroveň základní agrotechniky, výběr odrůd a přes mimořádné obtíže zajištění dusíkatých hnojiv a příslušných pesticidů. Přes tuto skutečnost však zůstává bezplevelnost našich pozemků pouze přáním.

Sklizňové práce proběhly vcelku v příznivém období a rozhodující měrou se o dobrý výsledek zasloužili naši kombajnéři. Pokud jde o příjem obilovin na posklizňové lince, zůstává toto jedním z nejslabších míst. Při plném nasazení techniky nestačí příjem zrna zvládnout. Bude proto třeba uvažovat buď o rozšíření linky, nebo minimálně s dostavbou zásobníků a tím zvýšení kapacity o 200 t. V celé technologii výroby obilovin zůstává nedořešena sklizeň slámy. Dnešní úroveň stohů, jejich zatečenost a znehodnocení je toho dokladem.

K řepce není myslím co hovořit. Na 150 ha bylo dosaženo výnosu 2,8 t, snad jen to, že řepku umíme pěstovat. Jednou z výrazných tržních plodin zůstává v našich podmínkách slunečnice. Pěstovali jsme ji druhý rok na ploše 150 ha s výnosem 2,4 t a znamená výraznou tvorbu zisku z 1 ha naší plochy. Slunečnice ukazuje jednu z cest, kam směřovat specializaci a strukturu rostlinné výroby. Především na tržní plodiny, které jsou schopny zabezpečit dostatek zisku.

V tomto hodnocení nelze ani zapomenout na výrobu osiv kukuřice. V loňském roce byla zabezpečována na 180 ha a výnos 2,14 t jistě nesplnil naše očekávání. Na tomto výsledku se především negativně podílela plocha zhruba 90 ha hybridů C 270, která již nebude v našich podmínkách pěstována a naše výroba bude zaměřena v roce 1990 pouze na CE 325, to je kukuřice bez ruční kastrace.

Cukrovka je v našich podmínkách plodinou značně rizikovou, dá se říct i nešťastnou. Loňská výroba na ploše 80 ha, která se nevyhla řadě zaorávek, poskytla výnos pouze 26,5 t/ha, což znamená jeden z nejhorších výnosů a hluboké nesplnění plánu výroby. Nesplnění výroby znamená na jedné straně únik tržeb a na druhé straně není-li cukrovka, chybí řízky, chrást, melasa. Tato plodina bude v našich podmínkách dále pěstována, je však zásadně třeba změnit přístup od výběru pozemků až po technologii pěstování.

Dlouholetým problémem zůstává výroba objemných krmiv. Celkové plnění výroby nepřekračuje o mnoho 50%, především pokud jde o kukuřici na siláž. Silážní kukuřice na 703 ha dosáhly výnosu pouze 19,65 T a tím vytvořily rozhodující základ na podlomení celé živočišné výroby. V technologii pěstování se projevily především chyby v pozdním zásevu u kukuřic, které byly pěstovány jako následné plodiny. Rok 1989 v tomto směru nevyšel vůbec. Je třeba provést řadu opatření a dosáhnout žádoucí výroby a tím i na druhé straně stabilizace druhého úseku, to je živočišné výroby. Vzájemná provázanost rostlinné a živočišné výroby je nezbytná.

Speciální plodiny zaznamenaly vynikající výsledek především v sadech. Dosažením výroby u broskví 629,5 t a u jablek 1.511,55 t byly vysoko překročeny všechny plánované ukazatele a u jablek se jednalo vůbec o rekordní úrodu v historii sadů. Nejen příznivé počasí, ale především práce kolektivů i techniků rozhodlo o tomto příznivém výsledku. Přesto je však třeba hledět do budoucnosti nepříliš optimisticky. Především proto, že nám vypadnou brigádnické výpomoci – od roku 1990 nemohou již nastupovat školy. A to se netýká jen sadů, ale i zeleniny, případně vinic. Proto je třeba již na dnešní úrovni řešit smluvně vztahy k občanům okolních vesnic, podchytit důrazněji všechny složky Národní fronty a všude připravovat opatření k odstranění ruční sklizňové práce.

Výroba zeleniny

Výroba zeleniny sice nesplnila základní výrobu v množství tun, ale vysoko byla překročena tvorba zisku, především díky dobrému zpeněžování u mrkve a ředkvičky. Celý úsek výroby zeleniny je řízen cílevědomě s vysokou odborností a je pro podnik rentabilní.

Výroba vinic

Výroba vinic je s otazníkem. Jeden den, snad 2 hodiny mrazu rozhodly o výsledku letošního roku. Výnos 3,32 t/ha jistě nikoho z nás neuspokojil a projevil se značným výpadkem jak v produkci tak v tržbách. Dílkový systém a práce děvčat ve vinařské skupině umožnil zvládnout všechny etapy včetně zelených prací vcelku dobře, ale sklizeň se stala velmi problematickou. Sklízet prakticky do začátku listopadu je pro budoucnost vyloučeno.

Živočišná výroba

Živočišná výroba jako celek splnila, případně překročila všechny ukazatele. Patří tak mezi nejúspěšnější odvětví našeho družstva. Maso bylo celkem splněno na 100,29%, z toho hovězí 100,35%, vepřové maso 100,1% mléko 100,47% a drůbež na 106,85%. U tohoto prostého konstatování by mohl rozbor živočišné výroby skončit, ale celá situace je složitější. Největším problémem zůstává přírůstek hovězího masa, přestože středisko výkrmu skotu je ziskové. Je nedostatečně zabezpečena výroba objemných krmiv, nemožnost nakoupit krmiva od jiných dodavatelů. Vynikajících výsledků bylo dosaženo ve výrobě vepřového masa, kde si zvlášť dobře vede středisko živočišné výroby ve Vacenovicích, které ve výkrmu dosahuje přírůstku 70 dkg a to je nejlepší přírůstek v rámci našeho okresu.

Poprvé v historii družstva bylo dosaženo v dojivosti 4.132 litry a to umožnilo dodat mlékárně navíc 17.000 l mléka. Na tomto výborném výsledku se podílela všechna střediska a připočteme-li k tomu velmi dobré zatřídění (95% v 1. jakostní třídě), můžeme být s touto výrobou spokojeni a přát si do dalšího období takový vývoj.

Již dlouhodobě výborných výsledků je dosahováno na úseku chovu drůbeže, kde cílevědomá práce vedení střediska, dobře zpracovaná koncepce úseku a poctivý přístup všech pracovníků dává výsledek dlouhodobé ziskovosti a trvalého překračování plánované výroby drůbežího masa (navíc 26,7 t) bez nárůstu spotřeby krmných směsí.

Na úseku mechanizace byly hlavní úkoly zvládnuty. Je tím myšleno dodržení termínů údržby strojového parku a příslušných agrotechnických lhůt. Dá se říci, že naše družstvo má dobrou vybavenost strojně traktorovým parkem převyšující průměr vybavenosti v jiných zemědělských podnicích. Není však zabezpečena kompletnost linek a některé etapy strojních prací nejsou zvládány. K využitelnosti některých strojů přispívá i odstraňování poruch a provozuschopnost této techniky. V tomto směru dobře zvládají úkoly kolektivy dílen na všech třech našich střediscích. Nedostatkem jsou nevyhovující prostory, zejména pokud jde o sklad náhradních dílů, ale i dílen samotných.

Přidružená výroba

Přidružená výroba splnila plán a nadále potvrzuje platnost současného výrobního zaměření. Je třeba se zaměřit na růst produktivity práce a provést průzkum trhu jaký bude v budoucnu zájem o naše výrobky. Chceme řešit formu vhodné kooperace se zahraničím a tvorbu devizových prostředků.

Stavební činnost

V loňském roce byla zabezpečována nová investiční výstavba seníku a teletníku v Ratíškovicích, výstavba zpracovny slámy ke krmným účelům na výkrmě býků, dále se jedná o přípravu stavby a předzásobení materiálem pro halu na zpracování zeleniny na Vlastě, řešilo se dokončení kotelny ve Vacenovicích, výstavba vozovek a zpevněných ploch na středisku přidružené výroby ve Vacenovicích. Rovněž byla realizována celá řada oprav a rekonstrukcí.

 


Závěr


Uzavíráme bouřlivý rok 1989, rok, kdy 17. listopadu došlo k zásadním změnám v naší společnosti, kdy byla více než po 40 letech ukončena vláda jedné strany a nastupuje úsilí téměř všech našich občanů vybudovat novou demokratickou pluralitní společnost.

Rozhodující roli ve vývoji událostí sehrály morální aspekty a touha lidí žít v “pravdě”. Byla to tichá civilizovaná a především pokojná revoluce. Lidé si počínali zdvořile, trpělivě, ale cílevědomě. Začal proces politické, ekonomické, ale především mravní obrody, proces, jehož cílem je vybudovat na troskách stalinských deformací moderní demokratické společenství, aby Československo se stalo prosperující zemí uprostřed Evropy jak to v minulosti bývalo. K tomuto cíli musíme napřít všechny síly. Celá země dnes hledá nejlepší cesty, prostředky i cíle.

Dnes jde o naši veřejnou společnou věc, o celou naši zemi, o její dnešek plný radikálních proměn a o její zítřek, budoucnost. Dejme naší společné věci všechny síly, protože jde o budoucnost každého z nás, o budoucnost a osud této země, naší krásné československé vlasti, který nám vždy ležel a bude ležet na srdci.

 

další rok