Obsah

1987

Úvod


V roce 1987, druhém roce osmé pětiletky, celá naše společnost pokračovala v naplňování závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa a v uskutečňování urychlení sociálně ekonomického rozvoje. Byly přijaty směrnice k celospolečenské přestavbě a prohloubení socialistické demokracie. Se zájmem veřejnosti se setkal návrh zákona o státním podniku a zákonů o zemědělském, spotřebním, výrobním a bytovém družstevnictví. Tisíce připomínek a podnětů, které byly podány v průběhu veřejné diskuse vyjadřovaly nejen souhlas, ale i snahu aktivně se podílet na tvorbě nových zákonů, aby se vytvořily všechny předpoklady úspěšné přestavby národního hospodářství.

Rok 1987 se také vyznačoval zvýšeným mírovým úsilím Sovětského svazu, socialistických zemí a celého mírového hnutí ve světě. Celá světová veřejnost pozorně sledovala návštěvu generálního tajemníka ÚV Komunistické strany Sovětského svazu s. Michaila Gorbačova ve Spojených státech amerických, kde se setkal s presidentem Ronaldem Reaganem, aby společně podepsali smlouvu o likvidaci raket středního doletu. Sešli se tak dva státníci z různých společenských zřízení a přesto našli společný jazyk v zásadních otázkách vztahu mezi Východem a Západem. Učinili významný historický krok v zájmu míru.

Co znamenal rok 1987 pro naši obec? Je třeba zamyslet se nad tím a zhodnotit, zda sami občané udělali dost pro to, aby se život v obci dále rozvíjel.

 


Zemědělství

Hospodářský rok 1987 byl rokem úspěšným. Tato skutečnost je nejlépe patrna z výborných výsledků hospodaření. Finanční ukazatel – bilanční zisk – byl na plán ve výši 6.940.000 Kčs splněn a význačně překročen při dosažení 8.546.000 Kčs ve skutečnosti.

Nejzřetelnější posun k lepšímu nastal na úseku rostlinné výroby. Uvnitř úseku rostlinné výroby dosáhlo nejlepších výsledků středisko Milotice, což je podloženo solidní intenzitou ha výnosů jednotlivých plodin a střediskovým ziskem 3.337.000 Kčs.

Také v platební a důchodové situaci družstva došlo ke zlepšení. Dříve poskytnuté investiční úvěry jsou řádně spláceny, během dvou let budou zcela odepsány. Nové úvěry nebylo třeba uzavírat, naopak máme na investičním fondě aktivní zůstatek 2.161.000 Kčs. Obratový fond jako zdroj krytí zásob a oběžných prostředků byl v průběhu roku 1987 posílen o 7.633.000 Kčs, což přispělo k tomu, že platební schopnosti podniku jsou v souladu s rámci stanovenými bankou. Toto konstatování nemůže vést k sebeuspokojení. Naopak vedení družstva má snahu hospodářské jevy hodnotit náročně a kriticky.

Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj Ratíškovice hospodaří v současné době na 2.985 ha orné půdy, vinice mají rozlohu 172 ha, sady 130 ha, louky 223 ha a pastviny 52 ha. Pozemků dočasně odňatých je 130 ha. Patří sem pozemky devastované těžbou lignitu a biologické rekultivace. Nejrozsáhlejší rekultivace v katastrálním území Milotice, kde v trati “Horky” je upravováno a přemisťováno 53 ha půdy, dříve nevyužité pro prudkou svažitost, bude dokončena počátkem roku 1988 a předána k obdělávání. Také v trati “Písky” rovněž na území Milotic je dočasně odňato 10 ha orné půdy. Zde jsou upraveny a vyhloubeny velké nádrže, do kterých vyváží agrochemický podnik ze svého výrobního střediska vepřového masa fekálie od 50.000 ks prasat. Tato skutečnost je často kritizována, problém však není vyřešen. Při budování tak velkého podniku nebyla současně řešena likvidace nadměrného množství moče, který sám se nedá do půdy použít, protože ji zapleveluje a ucpává póry v půdě, zabraňuje tak přirozené úrodnosti. Moč je v současné době vyvážena do zmíněných nádrží, zde však nevsakuje a tvoří ideální prostředí pro otravný hmyz, zhoubné bakterie a zamořuje tím široké okolí. Výstavba sušičky fekálií je stále oddalována.

Rostlinná výroba

Dosažení vyšších výnosů bylo umožněno jednak příznivým hospodářským rokem, dostatkem vláhy, ale také zavedením nové metody ozařováním osiva laserem. U obilovin plánovaný výnos činil u pšenice 4,8 t, dosaženo bylo 5,3 t, u jarního ječmene na plán 4,9 t skutečnost 5,1 t, u žita ozimého na plán 3 t – 3,3 t.

U obilovin byly výnosy celkově překročeny. Z nejúrodnějších odrůd je třeba uvést pšenici Hanu, která měla vysoký výnos 6,15 t/ha, dále Vigintu 5,57 t/ha, Valu 5,26 t/ha a Odru 4,3 t/ha.

Na katastrálním území Milotic byl nejúrodnější hon Piánek, kde pšenice Slavia měla výnos 49,9 t/ha, po ozáření pak 50,05 t/ha. U odrůd ječmenů nereagovaly na ozáření všechny odrůdy, ale jen Kredit, Jaspis a Mars.

Dalších velmi pěkných výnosů bylo dosaženo u zelenin a to zejména ředkvičky a mrkve – na plán 11.401 bylo vypěstováno 1.669 t, u ředkvičky na 200 t – 230 t. Ani jedna z těchto plodin se na Miloticku nepěstovala, avšak pracovnice z Milotic se nemalou mírou podílely na jejich sklizni.

V Miloticích v trati díly nad kravínem pěstovali na 30 ha rajčata. Na plánovaných 320 t bylo sklizeno 555 t, což představuje výnos 180 q na ha oproti plánovaným 100 q.

Poněkud nepříznivá situace nastala při pěstování a sklizni krmných plodin. Poměrně pozdní a studené jaro mělo špatný vliv na růst a vývoj kukuřice a to jak zrnové, tak i silážní. Ze dvou nejpotřebnějších faktorů pro zdárný růst vláhy a tepla byl splněn jen jeden – vláha. Porosty kukuřic zůstaly nízké, nemohly splnit předpokládaný výnos. Na plánovaných 18.468 t bylo vyrobeno 14.734 t.

Cukrovka byla pěstována na 20 ha u “školního statku”. Plánovaný výnos 39 t/ha byl dodržen.

Mezi nejnáročnější práce během roku zemědělci považovali ochranu a výživu rostlin. Tyto práce byly ztíženy deštivým počasím, které přetrvávalo až do měsíce září. Přípravky, které byly těžce dosažitelné a do družstevních podniků dodávané v omezeném množství, nepřinesly vždy očekávaný efekt. Tím docházelo i ke značným finančním ztrátám zejména ve vinicích, kde bylo hlavním problémem zabránit silnému výskytu oidia. V rozhodující době, kdy měl být porost ošetřen, se však nedalo téměř 14 dnů pro stálé mokro na pozemky vstoupit. Vinice, které byly vždy finančně dobrým artiklem a značnou podporou v tržbách, již třetím rokem zklamaly. Tři zimy po sobě následující vždy zmrzly a přidá-li se nadmíra vláhy a málo slunečního tepla, sklidili místo plánovaných 940 t pouze 84 t.

V důsledku vysokých mrazů v posledních letech zmrzlo 6 ha broskvoňového sadu. Stromy musely být vyklučeny a měly být nahrazeny novou výsadbou. Ta se však neuskutečnila, protože i sadba objednaná ve školkách zmrzla. Pro nedostatek sadby v Československu bylo přikročeno k uzavření smluv a dodávání stromků ze zahraničí. Přestože se dodatečně zjistilo, že tato zahraniční sadba neskýtá velké záruky úspěchu, musí být odebírána. Aby došlo k odstranění podobných závažných problémů byla navázána spolupráce s odrůdovou zkušebnou v Uherském Ostrohu a VŠOZ Olomouci.

Rostlinná výroba jako celek svoje stanovené úkoly splnila. K tomuto úspěchu značně napomohl poměrně vlhký rok a to znovu dokazuje, jak dobrých výsledků by bylo dosaženo, kdyby zde na písčitých půdách byl řádně vybudován zavlažovací systém se širokým využitím a nečekalo se pouze na přízeň počasí.

Živočišná výroba

Hospodářský plán na rok 1987 vytyčil pro živočišnou výrobu velmi náročné úkoly. Jejich plnění vyžadovalo od všech pracovníků tohoto úseku plnou angažovanost pro řešení všech vznikajících problémů, svědomitý a iniciativní přístup k zajištění daných cílů. Plán předpokládal dodržet a zlepšit ukazatele užitkovosti dosažené v předcházejícím roce, zaměřit se především na dosažení dobré dojivosti u krav ve výši 3.803 l mléka, která by zajistila jeho tržní produkci.

Značným problémem se ukázalo zabezpečení výkrmu skotu – býků, které družstvo převzalo, v podstatě bylo donuceno koupit od Společného zemědělského podniku. Výkrmna býků stojí na katastru JZD Rozvoj a do letošního roku byla vykrývána krmivem ze tří sousedních družstev. Zjistilo se, že tento způsob zásobování krmivem z hlediska přejezdů a spotřeby nafty, je neekonomický. Bylo rozhodnuto tuto výkrmnu čítající 1.300 ks býků volně ustájených v pěti halách převezme od 1.1.1987 JZD Rozvoj. Družstvo vlastnilo 1.080 krav a 500 ks telat ve čtyřech střediscích. Přebráním výkrmny býků došlo prakticky o zvětšení počtu skotu na dvojnásobek. Nezvětšily se však ani plochy, ani hektarové výnosy krmovin. Plán však jasně stanovil dosažení denního přírůstku 0,81 kg na kus a den, zabezpečit 746 t hovězího masa a dodržet stanovený počet skotu k 31.12.1987. Prvým předpokladem splnění úkolů bylo zabezpečit v průběhu roku předpokládanou strukturu všech kategorií. Na plánovaný průměrný stav krav 1.086 kusů bylo dosaženo 1.091 kusů, u telat do 6 měsíců na průměrný stav 541 kusů byla skutečnost 500, u vysokobřezích jalovic na plán 178 kusů – skutečnost 200 ks a býků na plán 1.286 skutečnost 1.280 kusů. Celkové průměrné stavy byly plánovány ve výši 3.304 kusů, dosaženo bylo 3.254 ks. Nižší stav byl způsoben nižším počtem narozených telat a pak nesplněním smlouvy OSK PP Veselí, které mělo podle smlouvy dodat 850 ks zástavových býčků a dodalo pouze 619 kusů.

Stavy krav byly překročeny v důsledku pozastavení porážky masokombinátem v měsíci listopadu. Tento stav byl pro družstvo dost nepříznivý, protože se opět potýkali s předimenzováním stájí. Nebylo však jiné řešení, protože plán masa 746 t byl již splněn. Předimenzovanost byla způsobena také tím, že se opravoval kravín a po dva a půl měsíce byly krávy ustájeny v jiných kravínech. Ve velkokapacitním kravíně v Miloticích není situace zvlášť příznivá, scházejí ustájovací kapacity pro vysokobřezí jalovice a mladý skot. Danou situaci budou muset urychleně řešit vzhledem k tomu, že má velmi nepříznivý dopad na ekonomiku výroby. V této situaci dochází pak ke zvýšenému počtu vyřazení krav v důsledku pohmoždění vemen, zhoršení výživy – problém dávkování jádra podle dojivosti, snížení bezpečnosti práce apod.

Hlavním finálním výrobkem úseku chovu skotu zůstává i nadále mléko. Na státní plán 3.800.000 l vstřícný plán zvýšil o 75.000 l více, vzhledem k příznivé situaci v objemu silážovaných krmiv, které umožnily plynule přejít na letní krmnou dávku. Nepříznivé, mrazivé klimatické podmínky v prvních dvou měsících roku spolu s nepředvídanou nízkou kvalitou objemných krmiv, s naprostým nedostatkem sena a krmné slámy v jarních a letních měsících se nepodařilo pracovníkům družstva předpokládané dojivosti dosáhnout. Vstřícný plán nebyl splněn. K 31.12.1987 s dosaženou dojivostí 10,45 l/ks/den a roční dojivostí 3.805.000 l splnili pouze původní plán. Vedle množství dodaného mléka je důležité zajistit i jeho dobrou kvalitu. Středisko Milotice vykázalo sice nízkou dojivost plán, splnilo pouze na 93,2%, ale veškeré mléko 1.379.000 l, které bylo vyrobeno, bylo v I. jakostní třídě. Nevznikla tak družstvu žádná ztráta na penězích.

 

Výrobní plán a jeho plnění

 

ukazatel

m.j.

celoroční úkol

skutečnost k 31.12.

plnění %

mléko TP

tis. l

3 800

3 805

100

hovězí maso

tis. l

746

749

100

narozeno telat živě

ks

1 188

1 129

95

odchov telat

ks

1 141

1 063

97

prodej telat 10-ti denních do Šardic

ks

465

377

81

přírůstky telat 6 měs.

kg/ks den

0,628

0,728

115,920

- ml. skot

kg/ks den

0,700

0,771

110,140

- výkrm skotu

kg/ks den

0,810

0,726

89,630

spotřeba jader. krmiv na 1 kg přírůstku výkrmu skotu

kg

1,957

1,957

100,000

spotřeba jader. krmiv na 1 l mléka

kg

0,230

0,210

91,300Na úseku chovu prasat došlo k celkovému zvýšení o 493 ks, na kterém se rozhodující mírou podílí vyšší počet selat a prasat ve výkrmu. Vyšší stavy jsou odrazem vyšší produkce narozených selat a to o 1.252 ks při dodržení počtu prasnic 563 ks. Představuje to 18,77 odchovaných selat na 1 prasnici. Tyto hodnoty reprodukce i užitkovosti na úseku chovu prasat charakterizují velmi dobré výsledky vysoké překročení plánu o 1.253 ks, nízké ztráty úhynem. V tomto směru je naše družstvo nejlepší v okrese Hodonín. Velmi dobré výsledky mají i v zabřezávání prasnic.

V posledních letech se projevuje větší zájem drobnochovatelů o zakoupení selat k vlastnímu výkrmu. I zde byl plán překročen na plánovaných 1.807 ks se odprodalo 2.521 ks selat.

Středisko drůbeže

Výroba drůbežího masa pro rok 1987 byla naplánovaná do výše 470 t, z toho 260 t krůt a 210 t kuřat. Celkem bylo dodáno 495,5 t drůbežího masa. Na farmě Milotice to představuje dvě zástavy jednodenních kuřat o celkovém množství 27.500 ks. Při vyskladnění to bylo 49.683 kg masa, v první jakostní třídě zařazeno 44.162 kg, váha jednoho kuřete průměrně 1,94 kg. Tímto Milotice přispěly k naplnění a překročení plánu v dodávce brojlerových kuřat na 109,66%. Na zdejší farmě byly chovány 2 zástavy jednodenních krůt s celkovým počtem 10.160 ks. Z těchto jednodenních krůtiček v průběhu 90 dní byly vykrmené krůty o váze 4,44 kg, což představovalo plnění plánu na 102,03%. Z vynikajících výsledků nelze usuzovat, že chov drůbeže je jednoduchou záležitostí. I zde se v průběhu roku vyskytlo spousta problémů – např. plísně, kožní Markova choroba apod. Tyto však byly včas odstraněny a při zajištění lepší mechanizace a klimatizace mohou v družstvu očekávat lepší výsledky.

Středisko mechanizační a opravárenství

Zde byl v podstatě dodržen objem mzdových prostředků. Tato střediska jsou nevýrobní, lze je hodnotit pouze z čerpání nákladů na provoz techniky pro rostlinnou popř. živočišnou výrobu a služby pro cizí. Z tohoto hlediska lze ocenit, že plánovaná ztráta ve výši 200.000 Kčs byla snížena na 118.000 Kčs.

Neméně důležité pro dobrý průběh polních prací je otázka připravenosti techniky. Na jarní práce byly stroje připraveny dobře, bylo to znát na tempu prací. Připravenost na senoseče byla slabší, lišty, mačkače a obraceče byly velmi poruchové. Žňové práce proběhly vcelku dobře i přesto, že probíhaly v deštivém počasí. Pro sklizeň kukuřice na siláž jsou řezačky již staré, jejich upotřebitelnost je špatná. Technika pro ochranu rostlin byla připravena. Stroje je do budoucna nutno vybavit tryskami o různých průměrech. Celkový hospodářský výsledek na středisku mechanizace byl splněn.

Skladba strojového parku odpovídá výrobnímu zaměření družstva. Nově zakoupené stroje jsou plynule zařazovány do provozu. V rámci uplatnění nových technologií ve výrobě byl v opravárenské dílně v Ratíškovicích vyroben vyhrnovač větví s vyšším výkonem a v Miloticích byl zlepšen přídavnými pružinami pro lehčí manipulaci a nastavení pracovní polohy. Spoluprací nejlepších opravářů v těchto dílnách vzniká nový stroj – drtič vzrostlých plevelů pod koruny stromů v sadech.

V investiční výstavbě bylo v roce 1987 proinvestováno celkem 3.746.000 Kčs. Na středisku Milotice se podařilo zvládnout poměrně rychle generální opravu vodovodního systému včetně přípojek k jednotlivým objektům na farmě. Tím se zamezilo problémům zamrzávání vody v trubkách, což se opakovalo již po několik zim. V druhé polovině roku byla zahájena úprava cesty “Hraběcí” před milotickým zámkem. Náklad činil 300.000 Kčs.

Přidružená výroba

Přidružená výroba, i když její centrum není v Miloticích, stojí za zmínku, neboť z hlediska tvorby zisku je nejstabilnějším úsekem celého JZD: Sortiment její výroby je velmi příznivý. Vyrábí stroje pro konzervárenské podniky, které nikdo jiný v Československu nevyrábí. Dosud to byla výroba sterilizátorů a kostkovačů zeleniny a všech náhradních dílů k nim. v průběhu roku 1987 byly vyrobeny dva prototypy nového sortimentu výrobků. Jedná se o paster nápojů PPN-12 a vařič mastných výrobků. Na výrobě těchto strojů má zájem především generální ředitelství KOLI Praha, neboť tímto způsobem řeší výrobu malosériových nedostatkových potravinářských strojů, které by jinak musely být dováženy z kapitalistických států.

Péče o pracující

Péče o pracující je v družstvu na velmi dobré úrovni. V roce 1987 bylo nově do systému středisek zařazeno stravování v nově vybudovaných objektech, nebo bylo využito rozvozu stravy na pole dodávkovým vozidlem AVIA 30. Uvedením této služby chce družstvo zkvalitnit pracovní podmínky družstevníků a přispět k reprodukci pracovní síly v průběhu pracovních směn. Kapacita jídelny a vývařovny umožňuje podat až 500 porcí.

V JZD Rozvoj Ratíškovice pracovalo v průběhu roku 1987 průměrně 1354 členů, z toho 745 trvale činných a 609 důchodců. Průměrný věk trvale činných členů je 42 let. V současné době je družstvo schopno zaměstnávat členy po celý rok, tedy i v době vegetačního klidu. Toto umožňuje v plné rozsahu přidružená výroba.

Družstvo přispívá svým členům mimo jiné na stavbu rodinných domků v celkové výši 200.000 Kčs – to jsou stabilizační příspěvky, 15 členům byla poskytnuta bezúročná půjčka 10.000 Kčs na vybavení domu. Družstvo nezapomíná ani na důchodce. Trvale přispívá 23 členům ve výši 62.000 Kčs a pravidelně 119 členům ve výši 141.000 Kčs.

Velkou pozornost věnuje družstvo zabezpečení rekreační péče pro své členy. V roce 1987 obdrželo 40 členů zahraniční rekreaci – v Jugoslávii, Bulharsku, Maďarsku a Sovětském svazu. JZD vlastní své rekreační zařízení chatu na Lopeníku, ta je využívána jen v letním období. V pionýrských táborech bylo 60 dětí členů družstva. 16 členů se zúčastnilo lázeňské léčby.

V JZD pracuje součastně 23 svazových úseků. Každý člen do některého z nich patří. Tím je umožněna informovanost všech o všem a dána každému členu možnost vyjadřovat se k daným problémů. Výrazným faktorem je i ta skutečnost, že v družstvu je celkem 21 kolektivů “brigád socialistické práce” s více jak 359 členy, což je 49,11% organizovanost z celkového počtu trvale činných členů.

Rok 1987 byl pro Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj rokem úspěšným. Za podpory tvůrčí iniciativy jeho členů se jim jistě podaří splnit úkoly 3. roku osmé pětiletky.


Na úseku chovu prasat došlo k celkovému zvýšení o 493 ks, na kterém se rozhodující mírou podílí vyšší počet selat a prasat ve výkrmu. Vyšší stavy jsou odrazem vyšší produkce narozených selat a to o 1.252 ks při dodržení počtu prasnic 563 ks. Představuje to 18,77 odchovaných selat na 1 prasnici. Tyto hodnoty reprodukce i užitkovosti na úseku chovu prasat charakterizují velmi dobré výsledky vysoké překročení plánu o 1.253 ks, nízké ztráty úhynem. V tomto směru je naše družstvo nejlepší v okrese Hodonín. Velmi dobré výsledky mají i v zabřezávání prasnic.

V posledních letech se projevuje větší zájem drobnochovatelů o zakoupení selat k vlastnímu výkrmu. I zde byl plán překročen na plánovaných 1.807 ks se odprodalo 2.521 ks selat.

Středisko drůbeže

Výroba drůbežího masa pro rok 1987 byla naplánovaná do výše 470 t, z toho 260 t krůt a 210 t kuřat. Celkem bylo dodáno 495,5 t drůbežího masa. Na farmě Milotice to představuje dvě zástavy jednodenních kuřat o celkovém množství 27.500 ks. Při vyskladnění to bylo 49.683 kg masa, v první jakostní třídě zařazeno 44.162 kg, váha jednoho kuřete průměrně 1,94 kg. Tímto Milotice přispěly k naplnění a překročení plánu v dodávce brojlerových kuřat na 109,66%. Na zdejší farmě byly chovány 2 zástavy jednodenních krůt s celkovým počtem 10.160 ks. Z těchto jednodenních krůtiček v průběhu 90 dní byly vykrmené krůty o váze 4,44 kg, což představovalo plnění plánu na 102,03%. Z vynikajících výsledků nelze usuzovat, že chov drůbeže je jednoduchou záležitostí. I zde se v průběhu roku vyskytlo spousta problémů – např. plísně, kožní Markova choroba apod. Tyto však byly včas odstraněny a při zajištění lepší mechanizace a klimatizace mohou v družstvu očekávat lepší výsledky.

Středisko mechanizační a opravárenství

Zde byl v podstatě dodržen objem mzdových prostředků. Tato střediska jsou nevýrobní, lze je hodnotit pouze z čerpání nákladů na provoz techniky pro rostlinnou popř. živočišnou výrobu a služby pro cizí. Z tohoto hlediska lze ocenit, že plánovaná ztráta ve výši 200.000 Kčs byla snížena na 118.000 Kčs.

Neméně důležité pro dobrý průběh polních prací je otázka připravenosti techniky. Na jarní práce byly stroje připraveny dobře, bylo to znát na tempu prací. Připravenost na senoseče byla slabší, lišty, mačkače a obraceče byly velmi poruchové. Žňové práce proběhly vcelku dobře i přesto, že probíhaly v deštivém počasí. Pro sklizeň kukuřice na siláž jsou řezačky již staré, jejich upotřebitelnost je špatná. Technika pro ochranu rostlin byla připravena. Stroje je do budoucna nutno vybavit tryskami o různých průměrech. Celkový hospodářský výsledek na středisku mechanizace byl splněn.

Skladba strojového parku odpovídá výrobnímu zaměření družstva. Nově zakoupené stroje jsou plynule zařazovány do provozu. V rámci uplatnění nových technologií ve výrobě byl v opravárenské dílně v Ratíškovicích vyroben vyhrnovač větví s vyšším výkonem a v Miloticích byl zlepšen přídavnými pružinami pro lehčí manipulaci a nastavení pracovní polohy. Spoluprací nejlepších opravářů v těchto dílnách vzniká nový stroj – drtič vzrostlých plevelů pod koruny stromů v sadech.

V investiční výstavbě bylo v roce 1987 proinvestováno celkem 3.746.000 Kčs. Na středisku Milotice se podařilo zvládnout poměrně rychle generální opravu vodovodního systému včetně přípojek k jednotlivým objektům na farmě. Tím se zamezilo problémům zamrzávání vody v trubkách, což se opakovalo již po několik zim. V druhé polovině roku byla zahájena úprava cesty “Hraběcí” před milotickým zámkem. Náklad činil 300.000 Kčs.

Přidružená výroba

Přidružená výroba, i když její centrum není v Miloticích, stojí za zmínku, neboť z hlediska tvorby zisku je nejstabilnějším úsekem celého JZD: Sortiment její výroby je velmi příznivý. Vyrábí stroje pro konzervárenské podniky, které nikdo jiný v Československu nevyrábí. Dosud to byla výroba sterilizátorů a kostkovačů zeleniny a všech náhradních dílů k nim. v průběhu roku 1987 byly vyrobeny dva prototypy nového sortimentu výrobků. Jedná se o paster nápojů PPN-12 a vařič mastných výrobků. Na výrobě těchto strojů má zájem především generální ředitelství KOLI Praha, neboť tímto způsobem řeší výrobu malosériových nedostatkových potravinářských strojů, které by jinak musely být dováženy z kapitalistických států.

Péče o pracující

Péče o pracující je v družstvu na velmi dobré úrovni. V roce 1987 bylo nově do systému středisek zařazeno stravování v nově vybudovaných objektech, nebo bylo využito rozvozu stravy na pole dodávkovým vozidlem AVIA 30. Uvedením této služby chce družstvo zkvalitnit pracovní podmínky družstevníků a přispět k reprodukci pracovní síly v průběhu pracovních směn. Kapacita jídelny a vývařovny umožňuje podat až 500 porcí.

V JZD Rozvoj Ratíškovice pracovalo v průběhu roku 1987 průměrně 1354 členů, z toho 745 trvale činných a 609 důchodců. Průměrný věk trvale činných členů je 42 let. V současné době je družstvo schopno zaměstnávat členy po celý rok, tedy i v době vegetačního klidu. Toto umožňuje v plné rozsahu přidružená výroba.

Družstvo přispívá svým členům mimo jiné na stavbu rodinných domků v celkové výši 200.000 Kčs – to jsou stabilizační příspěvky, 15 členům byla poskytnuta bezúročná půjčka 10.000 Kčs na vybavení domu. Družstvo nezapomíná ani na důchodce. Trvale přispívá 23 členům ve výši 62.000 Kčs a pravidelně 119 členům ve výši 141.000 Kčs.

Velkou pozornost věnuje družstvo zabezpečení rekreační péče pro své členy. V roce 1987 obdrželo 40 členů zahraniční rekreaci – v Jugoslávii, Bulharsku, Maďarsku a Sovětském svazu. JZD vlastní své rekreační zařízení chatu na Lopeníku, ta je využívána jen v letním období. V pionýrských táborech bylo 60 dětí členů družstva. 16 členů se zúčastnilo lázeňské léčby.

V JZD pracuje součastně 23 svazových úseků. Každý člen do některého z nich patří. Tím je umožněna informovanost všech o všem a dána každému členu možnost vyjadřovat se k daným problémů. Výrazným faktorem je i ta skutečnost, že v družstvu je celkem 21 kolektivů “brigád socialistické práce” s více jak 359 členy, což je 49,11% organizovanost z celkového počtu trvale činných členů.

Rok 1987 byl pro Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj rokem úspěšným. Za podpory tvůrčí iniciativy jeho členů se jim jistě podaří splnit úkoly 3. roku osmé pětiletky.

 


Počasí


Leden 1987 se vyznačoval častými povětrnostními změnami – silným větrem, dešťovými a sněhovými přeháňkami. Počátek měsíce byl poměrně teplý. První 3 dny se teploty pohybovaly nad nulou. Pak nastal prudký pokles, kolem 10.1. teplota klesla na -8°C a 13., 15. a 16.1. až na -20°C. Konec druhé dekády se teploty pohybovaly kolem -10°C. Přitom hustě sněžilo a byla mlha. Poslední dny v lednu denní teploty dosahovaly -7°C, noční -10°C, opět se střídaly dny mlhavé se sněžením a větrem.

Únorové dny počátkem měsíce byly mrazivé. Noční teploty klesly na -20°C, denní -10°C. Do konce dekády se teploty ještě držely pod nulou, rána byla převážně mlhavá, ve dne zamračeno. 7. února celý den pršelo, spadlo 13 mm srážek. Po 10.2. nastalo oteplení, teploty kolem 0°C až +3°C. Bylo větrno a zataženo. 19. a 20. února pršelo, spadlo 11 mm vody. První dva dny poslední dekády se teploty pohybovaly nad nulou, pak nastal pokles – v noci -7°C, ve dne -4°C. Objevily se již jasnější, slunnější dny a to 21., 22. a 25.2. Koncem února bylo zataženo, větrno, 23., 27. a 28. února větrné přeháňky.

Březen – první polovina měsíce velmi chladná. Noční teploty klesly na -18°C, denní – 8°C. Střídaly se dny zamračené s jasnějšími, větrnými. Nepršelo ani nesněžilo. Koncem druhé dekády došlo k mírnějšímu oteplení. Denní teploty se pohybovaly mírně pod 0°C, po 20. březnu zůstaly nad nulou. Od 16. do 18.3. slabě sněžilo. Ke konci měsíce došlo k výraznému oteplení. Noční teploty vystoupily na +7°C, přes den až na 15°C. I tento měsíc je charakterizován častou změnou povětrnostních činitelů – střídaly se dny jasné s větrnými, 24.3. a 26.3. dešťové přeháňky, 28.3. sněhové.

Duben – ranní teploty kolem 5°C, pouze 6.4. klesly pod nulu, odpolední +10 až 18°C, večerní +10°C. První dekáda poměrně deštivá, spadlo 43 mm srážek. V druhé dekádě nastalo mírnější ochlazení, ranní teploty 2°C, denní 15°C. Dva dny pršelo – 10 mm srážek. Po 20 dubnu bylo teplo, slunečno 19°C s večerními teplotami kolem 15°C. 20. a 21.4. slabé přeháňky, spadly jen 3 mm. Konec měsíce byl charakterizován silnými větry.

Květen byl vcelku chladný a deštivý. Ve 12 deštivých dnech spadlo 115 mm srážek. Tentokrát platilo staré přísloví “Studený máj – v stodole ráj”. Na písčitých půdách, kde JZD hospodaří je skutečně hodně vláhy třeba, byla i úroda zejména u obilovin dobrá. První čtyři květnové dny byly velmi teplé 25°C, pak teploty poklesly na 16°C přes den, ráno 10°C. Až koncem května došlo k částečnému oteplení, ale pouze přes den.

Červen byl poměrně teplý a deštivý. V první polovině měsíce došlo k pomalému oteplování vzhledem ke studenému máji. Od 17°C do 27°C přes den. Nejteplejší byla druhá dekáda – ranní teploty 13°C, denní kolem 27°C, večerní 20°C. Ve třetí dekádě na počátku mírný pokles teplot, měsíc však končil opět vysokými teplotami. V červnu bylo 13 deštivých dnů, vydatnost srážek 104 mm.

Červenec – měsíc poměrně dost teplý i vláhy bylo dostatek. V první dekádě ranní teploty 18°C, denní 28°C, odpolední 26°C. Všechny dny slunečné, pouze 9.7. oblačno, v noci bouřka – 4 mm srážek. Další den 10.7. déšť – 7 mm. Ve druhé dekádě mírné ochlazení, pokles nastal zejména u ranních teplot, denní se naopak zvýšily. 17. až 19.7. teploty vystoupily na 31°C. V důsledku teplot 20.7. silná bouřka – 15 mm srážek. Konec měsíce převážně deštivý. Teploty neklesly po 25°C, ale od 24.7. každý den dešťové přeháňky – celkem 63 mm.

Srpen bylo možno zařadit mezi chladnější a na vláhu bohaté měsíce. Počátek byl chladnější – ráno 5°C, denní teploty dosáhly pouze na 14°C. Bylo zataženo, mlhavo. Od 4. do 8.8. střídavě pršelo – 15 mm srážek. Ve druhé dekádě se pozvolna teploty zvyšovaly – ranní nad 10°C, denní kolem 20°C. 11., 14., 16., a 19. srpna pršelo – 28,5 mm. Poslední dekáda byla teplá, denní teploty vystoupily na 26°C. Pršelo od 26. do 29. srpna – 16 mm srážek.

Září ve srovnání s jinými léty bylo měsícem velmi teplým. V prvních 5 dnech teploty vystoupily na 28°C, 4.9. dokonce na 30°C. Pak nastal pozvolný pokles. Pršelo jen 7.9., spadlo 6 mm srážek. V druhé dekádě teploty dosahovaly v průměru 25°C, pozvolně klesaly, kolem 20.9. na 20°C. Pršelo dvakrát 12.9. mírný déšť – 15 mm srážek, 19.9. bouřka – 15 mm. První 3 dny poslední dekády se ještě teploty udržely, ale 27.9. nastal prudký pokles až na 9°C. Měsíc končil nulovými ranními teplotami. V poslední dekádě pršelo 3x – 21.9. – 17 mm, 24.9. 10 mm, 28.9. – 13 mm srážek.

Říjen – velmi teplý měsíc, zejména přes den bylo teplo. K poklesu pod nulu došlo až v posledním dnu. V první dekádě ranní teploty se pohybovaly kolem 5°C, denní 17 až 20°C, všechny dny slunečné bez deště. V druhé dekádě ranní teploty až 15°C, denní kolem 19°C. pršelo 5x, spadlo 39 mm srážek. Poslední dekáda začala ranními teplotami 10°C, denními 13°C, končí však teplotami kolem 0°C. 30. a 3+. října klesly noční teploty na -2°C. Přes den bylo jasno a slunečno, teploty 8°C.

Listopad 1987 byl velmi pěkným a poměrně teplým podzimním měsícem. Teploty zůstaly většinou až na některé výjimky nad nulou. V první dekádě nepršelo, ranní teploty od 0 do 5°C, denní kolem 8°C. V druhé dekádě nenastaly změny v denních teplotách, jen 16.11. v noci mírný mrazík. 14.11. pršelo – 6 mm srážek. V poslední dekádě teploty opět neklesly, bylo však více větrných a deštivých dnů – celkem spadlo 30 mm srážek.

Prosinec – měsíc opět teplý. Do 7.12. se noční teploty pohybovaly od 0°C do 3°C, přes den od 3 do 7°C. 7.12. přišly mírné mrazy, které trvaly celou druhou dekádu. Noční teploty se pohybovaly do -7°C, denní kolem -3°C. 11.12. napadl první sníh, ale hned roztál. Počátkem třetí dekády se oteplilo. Teploty vystoupily nad nulu a neklesly do konce měsíce. Noční teploty 1 až 3°C, denní 3 až 6°C. Nesněžilo, pršelo v této dekádě čtyřikrát – napadlo 40 mm srážek.

 


Místní národní výbor

Nový volební program Národní fronty se stal hlavním programem práce národního výboru ve všech jeho oblastech. V minulém roce před volbami byl veřejně projednán a schválen, v podrobnostech upřesňován, je chápán jako funkční politický nástroj realizace závěrů XVII. sjezdu Komunistické strany Československa. Vyplynuly z něho úkoly v sociálně ekonomickém rozvoji obce i úkoly v kulturně výchovné a politickoorganizátorské práci, jejichž smyslem a konečným cílem je za daných podmínek co nejlépe uspokojovat potřeby občanů.

Plnění hlavních úkolů volebního programu Národní fronty bylo pravidelně projednáváno a během roku hodnoceno v radě národního výboru, na plenárních zasedáních NV a na výborových, členských i veřejných schůzích místní organizace Komunistické strany Československa. Zabýval se jím rovněž místní výbor Národní fronty. Poslanci národního výboru provedli kontrolu uzavřeného socialistického závazku ve svých volebních obvodech dvakrát v roce.

Rada místního národního výboru během roku 1987 zasedala 12x s průměrnou účastí 90,30, plenární zasedání se konalo 6x – průměrná účast 74,2%

Komise

Komise národního výboru pracovaly na těchto úsecích:

- komise finanční
- komise výstavby
- komise školská a kulturní
- komise místního hospodářství, obchodu a služeb
- komise ochrany veřejného pořádku
- komise sociální a zdravotní
- komise sboru pro občanské záležitosti
- aktiv pro životní prostředí

Ve složení národního výboru došlo během roku ke dvěma změnám. Místo poslance Jaroslava Prágra, předsedu komise ochrany veřejného pořádku, vykonává funkci poslanec Polášek Petr, člen komise místního hospodářství obchodu a služeb a místo poslance Antonína Dobeše, který přešel do funkce vedoucího Klubu NV, byl do rady národního výboru schválen poslanec Pavel vlček.

Jednotlivé komise národního výboru se ke svému jednání scházely každý měsíc, účast na schůzích byla dobrá – přes 80%.

Na úseku politickoorganizátorské práce byly stanovené úkoly pro rok 1987 splněny. Tato práce je podmíněna stálým stykem s občany. Přispívají k tomu i veřejné schůze, které jsou organizovány dvakrát v roce za spolupráce VO Komunistické strany Československa a MV Národní fronty. Nastalo zlepšení i v účasti občanů na řešení problémů obce. Udržela se vzájemná spolupráce národního výboru se stranickou organizací zejména v projednávání rozhodujících problémů i v hodnocení dosažených úspěchů. Za dobrou formu činnosti poslanců NV lze považovat skládání účtů na plenárních zasedáních NV nebo na členských schůzích organizací Národní fronty, která poslance navrhla.

Hovory s mládeží se konaly 2x ve spolupráci s Klubem NV, školou a kulturní komisí a se ZO SSM. Jarní “Hovory” se konaly na téma “Výchova v harmonickém manželství a k odpovědnému rodičovství”. Úroveň i účast mladých byla dobrá. Podzimní “Hovory” byly zaměřeny na ochranu životního prostředí. Přednáška byla kvalitní, ale účast slabá.

Výstavba

Na úseku akce Z v investiční části se podařilo dokončit v daném termínu výstavbu přívodního řádu vodovodu – kde na plán 510.000 Kčs byla vytvořena hodnota díla 530.000 Kčs.

V měsíci dubnu byla zahájena výstavba vodovodu – rozvodné sítě v obci, na plánovanou hodnotu díla 1 milion Kčs byla vytvořena hodnota díla 1.100.000 Kčs.

Dodatečně byla v roce 1987 do plánu zařazena výstavba zahrádkářského zařízení a na plán hodnoty díla 200.000 Kčs bylo vytvořeno 2.300.000 Kčs.

MNV Milotice ve spolupráci s MNV Vacenovice se podílel na dokončení vodojemů, kde schází dokončit betonářské práce a obsyp vodojemů hlínou.

V závěru roku 1987 nastoupili pracovníci EZ Brno na dokončení technologické části trafostanice v oblasti “Závistě”, jejíž dokončování pokračuje i v letošním roce. Schází realizovat rozvodnou síť – tato akce má být dokončena v roce 1988.

Ve spolupráci s n.p. Silnice, závod Uherské Hradiště byl vybudován asfaltový povrch na panelové komunikaci “Závistě” a “Kanál” včetně úpravy šachet a uličních vpustí o rozpočtových nákladech 880.000 Kčs.

Pro rozšíření služeb na výrobu cukroví byl vykoupen rodinný domek č. 206, byla rovněž zahájena jeho rekonstrukce.

Po celý rok byla sledována příprava výstavby nákupního střediska. Proběhlo jednání na úrovni rady NV, předsedy Spotřebního družstva Jednota a jejího investičního náměstka, při kterém bylo dohodnuto, že výstavba bude zahájena počátkem roku 1988.

Byl zpracován PÚ pro výstavbu III. etapy kanalizace, prováděcí projekt bude zpracován v roce 1988.

Podařilo se uplatnit u RZ Hodonín do plánu výstavby ZTV k rodinným domkům “Díly” elektro se zahájením v červenci 1988.

Nepodařilo se ve spolupráci s OSS Hodonín připravit a zahájit průtah státní silnice II. třídy směr Hodonín – Kyjov včetně přilehlého chodníku ani připravit a zahájit generální opravu kina na budovu pošty. Neuskutečnila se úprava a rozšíření skládky odpadků a nebyla zahájena oprava skleníku základní školy pro služby zahradnictví.

Celkem za rok 1987 na plán hodnoty díla 1.711.000 Kčs byla vytvořena hodnota díla 1.860.000 Kčs, což činí 121%. Při finančních nákladech na plán 1.245.000 Kčs bylo prostavěno 1.244.000 Kčs, tj. 99,9%. V investiční části akce “Z” bylo odpracováno 3.319 hodin – 39,8%, průměr na 1 obyvatele 1,8 brigádnických hodin.

V neinvestiční akci “Z”:

- pokračovali v budování chodníku na Zafáří včetně pokládání obrubníků v délce 300 m – vytvořená hodnota díla 50.000 Kčs
- ukončili opravu objektu pošty pro rozšíření služeb – dámské a pánské krejčovství – hodnota díla 130.000 Kčs při finančních nákladech 68.000 Kčs, odpracováno 430 brigádnických hodin
- dokončili přístavbu stravovacího zařízení a mimoškolní výchovy při základní škole
- nad plán vybudovali panelovou vozovku v prostoru za NV směrem do Cihelen o rozpočtových nákladech 140.000 Kčs
- dokončili propojení II. etapy kanalizace v úseku za kostelem
- vybudovali parkoviště u zdravotního střediska

Na uzavřený závazek v neinvestiční části akce “Z” 68.632 hodin bylo odpracováno 102.133 hodin, což činí 149,1%. byla získána hodnota díla 978.000 Kčs, na 1 obyvatele bylo v průměru odpracováno 55 brigádnických hodin.

Uzavřený socialistický závazek občanů a složek Národní fronty v investiční i neinvestiční části akce “Z” na rok 1987 činil 76.960 hodin. občané odpracovali celkem 105.652 hodin – na 1 obyvatele 57 hodin.

Rodinné domky byly realizovány individuální bytovou výstavbou v počtu 10, v roce 1987 bylo dokončeno 7.

Rozpočet MNV na rok 1987

 

Příjmy

Školní jídelny

342

Místní hospodářství:

 

- byty

36

- hřbitovní poplatky

8

Daň zemědělská

44

Daň z příjmu

3

Daň domovní

56

Správní poplatky

1

Poplatky ze psů

8

Doplňkové příjmy

110

Plánované dotace

566

Celkem

1 174

 

Vydání

Školství:

 

- ZŠ

204

- MŠ

64

Školní jídelny:

 

- ZŠ

432

- MŠ

130

Kultura:

 

- Klub NV

15

- knihovna, rozhlas

6

Vodní hospodářství

30

Vnitřní správa NV, obř. síň

51

Soc. zabezpečení - jednorázové přísp.

10

Místní hospodářství

232

Celkem

1 174


Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti se v roce 1987 snažil o další prohloubení ideové a kulturní úrovně a ideové jednoty hlavních občanských obřadů. Ve své práci se zaměřil na pravidelnost, včasnost obřadů a oslav, k vytvoření tradic, které byl pomohly působit zvlášť na mladé lidi.

SPOZ v Miloticích má 8 členů, scházejí se pravidelně jednou za měsíc, pracují podle pololetních plánů.

Přes 30 do života uvítaných novorozeňat, 15 svatebních obřadů, předávání občanských průkazů, přijetí nejlepších žáků ZŠ, 2 besedy s branci, loučení se s dětmi mateřské školy pamětními listy, beseda s rodiči prvňáčků, vítání prvňáčků 1. září, slavnostní přijetí 50letých v obřadní síni, beseda s důchodci, příprava 2 občanských pohřbu, řada individuálních akcí – jako návštěvy nejstarších občanů při oslavách jubileí, zasílání blahopřání i kondolencí – to jsou akce, na nichž se v roce 1987 podíleli členové Sboru pro občanské záležitosti v Miloticích. Patří jim dík za vše, co bylo v této oblasti občanského zabezpečení a spokojenosti veřejnosti vykonáno, navíc na dobré úrovni, jak už jsme tomu v naší obci v posledních několika letech zvyklí. Je to práce, která vyžaduje úsilí, morální kvality i obětavost bez ohledu na čas a osobní volno.

Obyvatelstvo

 

Počet obyvatel k 31.12.1987

1 853

z toho žen

Počet narozených

30

12

Počet zemřelých

18

9

Počet přistěhovaných

25

1

Počet odstěhovaných

34

5V roce 1987 bylo uzavřeno 15 sňatků v místě a 9 mimo obec.

Milotice se v tomto roce rozloučily s dlouholetým členem a funkcionářem Komunistické strany Československa, vězněném za druhé světové války v koncentračním táboře, soudruhem Františkem Maňákem. Zemřel 20.4.1987. 23.7.1987 zemřela dlouholetá účetní a matrikářka zdejšího místního národního výboru Marie Pimková. Na podzim 18.11.1987 zemřel Václav Štěpán, správce bývalého státního statku v Miloticích.

Služby

V poskytování služeb se mohou Milotice počítat mezi přední obce okresu Hodonín. Autodoprava patří do oblasti služeb spadajících do kompetence národního výboru. Vytížení nákladního auta je situováno do oblasti socialistických podniků, převážně Uhelných skladů Kyjov. Práce pro občany jsou z důvodu malého zájmu prováděny jen ojediněle. Traktor je využíván zejména k odvozu stavebního materiálu pro občany a pro akce “Z”.

Druhou oblastí služeb jsou drobné provozovny místního hospodářství. Patří sem nově zřízena provozovna panského a dámského krejčovství. Byly pro ni opraveny a vybaveny místnosti na domě č. 120, nynější poště. Jsou zde zaměstnány 2 švadleny na 6 hodin pracovního úvazku. Šije se z doneseného materiálu, provozovna zajišťuje pouze drobný materiál – nitě, knoflíky apod. Kvalita práce je na dobré úrovni a je místními občany hojně využívána.

Z ostatních služeb zajišťovaných MH je sběrna šatstva a prádla, sběrna elektrospotřebičů, mandlovna a opravna obuvi. Dodací lhůty u prádelen se pohybovaly kolem 7 až 10 dnů. Ve sběrně elektrospotřebičů jsou podstatně delší dodací lhůty, jsou zapříčiněné nedostatkem náhradních dílů.

Provozovna holičství a kadeřnictví bude rozšířena o odpolední směnu, aby mohl být uspokojen širší okruh zákaznic.

Z nových služeb se pro občany připravuje provozovna pečení cukroví a koláčů. Upravují se pro ni místnosti ve vykoupeném rodinném domku.

Uvažuje se o zahájení provozu zasklívací služby a výměny propan-butanových lahví. Prostory pro obě provozovny jsou připraveny. Je třeba ještě dobudovat některé menší úpravy, a vyřešit některé organizační problémy.

Prodejny

Obchodní síť v obci je na stejné úrovni jako v loňském roce. Prostory většiny místních prodejen jsou nevyhovující a stísněné. Situaci vyřeší pouze vybudování nákupního střediska, již byly zahájeny asanační a úklidové práce na místě jmenovaného objektu.

Úroveň zásobování, úroveň prodeje a vykrývání objednávek zboží sleduje komise prostřednictvím spotřebitelské rady. Tato je pětičlenná a každý měsíc provádí namátkové kontroly, pokaždé s různým zaměřením ve všech prodejnách Jednoty a Pohostinstvích. V roce 1987 nebylo shledáno závažných závad.

Prodejny jsou vcelku dosti dobře zásobovány, i když musíme konstatovat, že “ležáků”, ať již v prodejnách obuvi, textilu a potravin je v dostatečné míře. Horší situace je u kvalitnějších a žádanějších výrobků. Těchto je v prodejnách minimální množství nebo vůbec. Pokud se týká prodeje jižního ovoce, přes zimní měsíce byly naše prodejny zásobeny jen velmi omezeně, takže pomeranče, banány i mandarinky byly prodávány jen na kusy.

Úroveň obchodní sítě se týká většiny občanů a je jednou z nejdůležitějších služeb, bude jí v příštím období věnována náležitá pozornost.

Zdravotní středisko

Zdejší zdravotní středisko poskytuje lékařské služby nejen občanům Milotic, ale i Vacenovic a Skoronic. V roce 1987 zde nastoupila jako obvodní lékařka MUDr. Eva Kerblová. Se zdravotní sestrou M. Kordulovou spolupracují se zdejší organizací ČSČK. MUDr. Ludmila Kyněrová, dětská lékařka, se stará o mládež, provádí pravidelné preventivní prohlídky školní mládeže. V tomto roce nastoupila zubní lékařka MUDr. Dana Holešínská.

 


Kultura


V souladu s náročnými úkoly vyplývajícími z usnesení sjezdů Komunistické strany Československa o zabezpečování soustavného růstu kulturní úrovně pracujících zpracovává Klub NV spolu s kulturní a školskou komisí plán své činnosti – SPKVČ.

Jeho obsahem je:

- politickoorganizátorská práce
- mimoškolní výchova a vzdělávání
- zájmová umělecká činnost
- společenská zábava

Politickoorganizátorské práci byla v roce 1987 věnovaná náležitá pozornost. Za tímto účelem výbor Klubu NV několikrát projednával a upřesňoval svou činnost spolu se zástupci složek Národní fronty. Vedení Klubu NV se scházelo každý týden. Velmi důležitou součástí jednotného plánu je oblast mimoškolní výchovy a vzdělávání. Tato činnost je zaměřena k významným politickým akcím probíhajícím v naší obci. K výročí Února se konalo na základní škole slavnostní shromáždění. Místní knihovna u této příležitosti uspořádala výstavku knih s brannou tématikou. Pionýři zdejší školy oslavili výročí založení pionýrské organizace na slavnostním shromáždění. Již tradičně velké pozornosti se těšila oslava Mezinárodního dne žen pořádaná v kulturním domě. Žáci mateřské a základní školy se na ní podíleli pěkným programem. Jako každoročně se sešli občané Milotic koncem dubna na pietním aktu i lampionovém průvodě k výročí osvobození naší obce i vlasti Sovětskou armádou. Na základní škole uctili 42. výročí osvobození slavnostním shromážděním s pěkným programem. V rámci oslav Mezinárodního dne dětí nastudoval dětský divadelní soubor hru pro děti “Zkoušky čertíka Belínka”. Místní organizace Svazarmu spolu s Dohlížecím výborem uspořádaly pro všechny milotické děti branné odpoledne v Horkách. Měsíc listopad byl zahájen slavnostním shromážděním na základní škole. V předvečer výročí Velké říjnové socialistické revoluce se uskutečnil lampionový průvod k pomníku padlých. V místní knihovně se v rámci oslav měsíce československo-sovětského přátelství uskutečnila beseda.

Mimoškolní výchova

V oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání důležitým úsekem jsou i přednášky. Pořádají je povětšině pro své členy jednotlivé organizace Národní fronty.

V roce 1987 se uskutečnily:

TJ – Pravidla kopané, Tělovýchova a sport
SSM – Předmanželská výchova, Výchova mladých sportovců, Zákonitost v pracovním poměru
ČZS – Pěstování květin a vinné révy
ČSL – Mezinárodní situace
ČSŽ – Chov domácích zvířat, jejich nejčastější nemoci, Výživa a zdraví
ZŠ – Cyklus přednášek o světonázorové výchově
Svazarm – Školení řidičů I. a II. cyklus

Výstavy

Výstavy pořádané v tomto roce se těšily značné pozornosti občanů. Byly uspořádány dvě. První v dubnu 1987 – výstava přírodních vín v kulturním domě. Byla dobře organizována i navštívena. Druhou uskutečnili chovatelé – okresní výstavu králíků a místní výstavu drobného zvířectva. Akce probíhala v areálu zámku v sobotu a neděli 19. a 20. září. Výstavu zhlédlo velké množství zájemců z Milotic i širokého okolí.

Jako každoročně patřil začátek roku plesům. Myslivci měli svůj ples hned 9.1.1987, 16.1. družstevníci, 17.1. SRPŠ základní školy, 24.1. požárníci, 31.1. zahrádkáři a 7.2. pořádala tělovýchovná jednota svůj maškarní ples. Na závěr sezóny Klub NV uspořádal fašankovou zábavu s tradičním “pochováváním basy”.

V rámci jarních Hovorů s mládeží se uskutečnila diskotéka. V květnu uspořádal Klub taneční zábavu pro mládež.

Hojně byl využíván pro společenskou zábavu i areál u Šidlen. Myslivecké sdružení uspořádalo zde 18.7. letní noc. Hrála skupina Verona. Akce byla hojně navštívena mladými lidmi. Další letní noc uspořádali požárníci 26.7. Snad že hrála méně známá skupina Synchon z Vracova, nebo že podobné akce následovaly po sobě, byla málo navštívena.

V srpnu uspořádala ZO Svazu československo-sovětského přátelství taneční zábavu s vystoupením skupiny Argema. I přes nepříznivé počasí se akce těšila velké pozornosti, byla hojně navštívena.

V rámci letní kulturní aktivity pořádal Klub NV 5.7. v areálu kulturní odpoledne. Vystoupila zde dechová hudba “Skoroňáci” místo původně zajištěné dechové hudby Moravěnky, která v poslední chvíli účast odřekla. Další podobnou akci uskutečnila ZO Československé strany lidové – besedu u cimbálu. Vystoupil zde slovácký krúžek z Mistřína.

Požárníci pořádali svou letní noc na hřišti. K tanci hrála instrumentální skupina pod vedením G. Janíka. Akce byla dobře připravena i s táborákem, účast však dosti slabá.

Se zájmem veřejnosti se setkaly výchovné koncerty vážné hudby pořádané v rámci letní kulturní aktivity v areálu milotického zámku. Vystoupila zde Muzika VIVA a Kvarteto – obě z Hodonína. Uskutečnilo se celkem 7 koncertů.

K dalším akcím pořádaným Klubem NV patří: vystoupení historického šermu v areálu zámku, kulturní program pro padesátileté rodáky, podzimní Hovory s mládeží, odvedenecká zábava 19.9., hodové zábavy, taneční zábava pro mládež, silvestrovská zábava. Za zmínku stojí uvést dobře připravenou besedu s důchodci ve spolupráci se Sborem občanských záležitostí. O pěkný program se postaral slovácký krúžek za doprovodu cimbálové muziky Jožky Varmuži z Mistřína. Zdařilá byla rovněž poprve pořádaná “Vánoční beseda u cimbálu”. Vystoupila zde zasloužilá umělkyně Jarmila Šuláková, Heda Varmužová, Vojta Račický, mužský a ženský sbor z Milotic, vše za doprovodu cimbálové muziky Jožky Varmuži. Pořadem provázel Karel Kopřiva.

Zájmová umělecká činnost

Na úseku zájmové umělecké činnosti vyvíjel svoji práci v podstatě jen slovácký krúžek. Pod vedením Ladislava Vašulky si vede velmi dobře a stále se zlepšuje. Téměř veškerá jeho příprava v prvním pololetí byla zaměřena na nácvik vystoupení do Strážnice. Škoda, že se vystoupení ne vinou krúžku neuskutečnilo. Krúžek svoji členskou základnu rozšířil o mužský a ženský sbor. Se svým programem vystoupil na Slováckém roku v Kyjově. V sobotním programu “Klenotnici” předvedli ukázku některých písní a tanců, v neděli vystoupili i v hlavním programu. Obě vystoupení byla úspěšná. V Miloticích vystoupili na fašankové zábavě, s hodnotným programem při slavnostním otevření přístavby školy na besedě s důchodci i prosincové besedě u cimbálu. Další jeho akcí byly zdařilé slovácké hody. V sobotu taneční zábava se stavěním máje, v neděli průvod s velkým počtem krojovaných a hodová zábava, v pondělí ukončení hodů zábavou. Ke všemu vesele vyhrávala dechová hudba “Kyjovjáci” pod vedením Štěpána Hlaváče.

Divadelní soubor pro nemoc režiséra svoji činnost nevyvíjel. Někteří jeho členové se podíleli na nácviku a přípravě scény dětského divadelního představení, které se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne dětí.

Hudební kurs

V klubu NV pokračoval hudební kurs, ve kterém se vyučovalo hře na housle – 12 žáků, na cimbál – 5 žákyň a 1 žák, a basu – 1 žák. Na housle vyučoval Vojtěch Šmak, na cimbál a basu ing. Šácha.

Mateřská škola

Výchovná práce v obou mateřských školách se řídila celoročním plánem, který vycházel ze závěrů 17. sjezdu Komunistické strany Československa, ze závěrů celostátní konference učitelů v roce 1987 a z “Hlavních úkolů” vydaných ONV Hodonín.

Jedním ze stěžejních úkolů bylo prohlubování práce na úseku jazykové výchovy, na procvičování správné výslovnosti. Od září 1987 probíhá na všech mateřských školách realizace opatření proti akutním nemocem horních cest dýchacích. Na školách se zatím využívalo pouze otužování vzduchem – děti dlouho do podzimu cvičily venku. Velká pozornost byla věnovaná realizaci mravní výchovy ve všech věkových skupinách i výchově světonázorové a ateistické.

Do výchovné práce se dostává pomalu program elektronizace, pracuje se s 15 ks přístroje KE 31. Měli k dispozici 80 programů.

Od března se děti zúčastňovaly kursu plavání, který proběhl ve 12 lekcích. Absolvovalo jej 36 dětí. Každý měsíc děti pravidelně navštěvovaly filmová představení v kině Panorama v Kyjově.

Mateřská škola I. je umístěná ve staré budově bývalé základní školy. Plánovaná generální oprava původně plánovaná na rok 1988 se z finančních důvodů odkládá na rok 1991. Tato škola je jednotřídní. Ve školním roce 1986-87 bylo přijato 35 dětí. Počet pedagogických pracovníků zůstal nezměněn – funkci ředitelky zastává s Slováčková Anežka, učitelku s. Vodáková Jarmila.

V mateřské škole II. bylo v tomto roce zapsáno 60 dětí, 35 dětí předškolního věku a 25 dětí mladších. Pracuje zde s. Jestřábová Ludmila, ředitelka školy, s. učitelky – Jurkovičová Taťána, Bábíková Jana, Balousová Miluše. Na přání rodičů byla zde upravena pracovní doba od 6:45 do 16:30 hodin. Mateřská škola byla v tomto roce vybavena maňáskovou scénou a obývacím pokojem pro děti.

I když je tato škola umístěna v nové budově, potřebuje již údržbu – nátěr oken. Tato se však pro nedostatek financí nemůže provést.

Základní škola

Dne 1. září byl za přítomnosti hostů – předsedy MNV s. Lungy, školního inspektora s. Pavlici a předsedkyně SRPŠ – slavnostně zahájen školní rok 1986-87. Ředitel školy Jaroslav Ježek seznámil přítomné s hlavními úkoly školy v nastávajícím roce. Mimo jiné uvedl, že hlavní pozornost bude věnovaná výchově žáků, jejich výchově v duchu vědeckého světového názoru, socialistickému vlastenectví a internacionalismu, jejich pracovnímu a společenskému uplatnění. Zdůraznil, jak významná je úloha školy v prohlubování účasti dětí a mládeže na vědeckotechnickém rozvoji, jak široce je rozvíjen zájem o novou techniku, která je využívána ve vyučovacím procesu i ve využívání volného času dětí v činnosti PO. V závěru projevu přečetl text mírové rezoluce, která byla odeslána do Prahy.

Ve školním roce 1986-87 navštěvovalo 412 žáků – 250 z Milotic, 126 z Vacenovic, 34 ze Skoronic a 2 z Vlkoše základní školu v Miloticích. Funkci ředitele zastával Jaroslav Ježek, zástupkyni ředitele Drahomíra Brázdová. Na škole působili učitelé: J. Luža, L. Fridrichová, K. Fiala, J. Hélová, S. Březinová, J. Prágrová, M. Hladilová, J. Kuča, M. Sojková, E. Rybová, A. Miščík, J. Pavloušková, Sv. Ježková, V. Šmýdová, J. Taptičová, A. Šupálková, J. Sedlaříková, A. Hrzánová jako skupinová vedoucí PO, J Zubalíková, vedoucí školní družiny.

Nově nastoupili Iva Hélová, která k 5.1.1987 odešla na mateřskou dovolenou a Jana Taptičová 5.3.1987 dlouhodobě onemocněla. K 1.5.1987 odešel ředitel školy J. Ježek do starobního důchodu, školní rok dokončil. Do starobního důchodu odešla 30.6.1987 Vlasta Šmýdová.

Na škole pracovalo 12 zájmových kroužků. Vedoucími byli s. učitelé, jen kroužek radistický vedl ing. Tříska. Žáci školy se zúčastnili řady soutěží, podařilo se jim získat pěkné umístění. V olympiádě českého jazyka v okresní soutěži získala K. Klajbová, žákyně 8. tř. 1. místo, v kraji místo 8. Měla úspěch i v soutěži Galerie mladé módy, získala rovněž 1. místo, v kraji byla šestá. Ve výtvarné soutěži Děti, mír a umění získali žáci rovněž 1. a 3. místo. V tradičně pořádané dopravní soutěži J. Lucká a L. Synková se staly přebornicemi Jihomoravského kraje a postoupily do celostátního kola. Ve dnech 21. až 28.3.1987 se zúčastnili žáci 7. tříd lyžařského výcviku v Jeseníkách.

Ke všem významným výročím byly pořádány relace do školního rozhlasu, k výročí VŘSR a Února oslava s kulturním programem. Pěkné vystoupení připravili žáci na besídce k Mezinárodnímu dni žen.

Žáci se během roku zúčastnili řady kulturních akcí – cyklu výchovných koncertů pro všechny ročníky, divadelních představení v Kyjově, navštívili různé výstavy a muzea. Byla obnovena družba se základní školou Čáry v okrese Senica. V listopadu se uskutečnilo setkání vedení obou škol v Čárách u příležitosti otevření nové mateřské školy, kde byl stanoven termín společné akce v rámci oslavy Mezinárodního dne dětí. 1. června pak bylo uskutečněno sportovní odpoledne v Miloticích. Žáci se utkali v kopané, vybíjené, hodu kriketovým míčkem a ve střelbě.

SRPŠ

Výbor Sdružení rodičů a přátel školy dobře spolupracoval s vedením školy. Scházel se měsíčně, pracoval podle plánu. Uskutečnil 2 plenární zasedání v Miloticích a Vacenovicích. Finančně podpořil výchovné koncerty pro žáky, divadelní představení, na konci roku zakoupil knihy pro úspěšné žáky. V lednu uspořádal ples.

Školní družina

Školní družinu navštěvovalo 25 dětí. V únoru 1987 byla otevřena nová třída školní družiny s kompletním vybavením. Během školního roku byly vybudovány kabinety výtvarné výchovy, matematiky a výchovného poradenství, chemie, hudební výchovy.

V lednu 1987 byl zkolaudován nový pavilon a od února dáno do provozu 1. patro, kde byla umístěna kreslírna, cvičná kuchyně, kancelář PO, knihovna, družina a kabinet výtvarné výchovy. Celé přízemí, hlavně školní kuchyně a jídelna byla ve stavu dokončovacích prací. Montáž strojního zařízení se prodloužila do konce června. Slavnostní otevření nové přístavby se konalo 31.8.1987.

Školní jídelna připravovala denně 320 obědů. Od 1.3.1987 nastoupila místo vedoucí jídelny místo M. Nedůchalové Lysoňková.

Na pionýrské skupině pracovalo 317 pionýrů a 59 jisker, procento organizovanosti 97,48% ve 3 oddílech jisker a 14 oddílech PO.

Školní rok byl ukončen 3.6.1987. 68 žáků obdrželo vyznamenání, 3 žáci neprospěli.

Zámek

Sezóna v milotickém zámku v roce 1987 byla úspěšná. Areál zámku navštívilo celkem 28.712 návštěvníků. Převážnou část tvořila mládež do 18 let – 17.308, 10% z celkového počtu návštěvníků byli cizinci.

Nebylo nouze ani o vzácné návštěvy. Italská a francouzská letecká společnost zařadila ve svém programu pro své členy návštěvu místního zámku. Jedno kulturní odpoledne zde strávili také účastníci celosvětového sjezdu absolventů kalifornské univerzity. Probíhalo zde i setkání členů a vedoucích tajemníků OV Komunistické strany Československa z Hodonína a OV Komunistické strany Slovenska ze Senice.

Je potěšitelné, že areálu zámku v roce 1987 bylo využíváno k pořádání kulturních i jiných významných akcí. Pozornosti návštěvníků se těšily výchovné koncerty Muziky VIVA a kvarteta z Hodonína. Uskutečnily se 2.7., 18.7., 21.7., 25.7,1.8, 8.8. a 9.8.1987. Poslechlo si je celkem 2.106 návštěvníků – posluchačů a to i během prohlídky interieru zámku.

V červnu a říjnu zde proběhlo slavnostní vyhodnocení čestných dárců krve plaketou MUDr. Jánského okresu Hodonín. 13. června na nádvoří předvedla své vystoupení skupina historického šermu LAG. V dubnu se uskutečnil v areálu jarní svod loveckých psů a v září podzimní zkoušky loveckých psů z okresu Hodonín. Chovatelé zde uspořádali dvoudenní okresní výstavu drobného zvířectva. Byla hojně navštívena.

Areál milotického zámku je dosti často využíván i pro filmová a televizní natáčení. V květnu Československá televize Brno zde natáčela film z okupace “Vražda v zastoupení”, v srpnu Československá televize Bratislava historický film “Matěj Bel z Očovej” a Slovenská filmová tvorba operu “Juro Jánošík”. Také Československý rozhlas věnoval pozornost památkovému areálu a vysílal několik šotů ze současnosti státního zámku a jeho společensko-kulturním využívání.

Rekonstrukční práce probíhaly na obnově střešní krytiny na hlavní budově zámku, v hrubých rysech byla dokončena instalace barokního sochařského umění na Moravě, která bude otevřena v roce 1988. Pro následující rok se plánuje dokončení opravy střechy, dokončení barokní galerie soch, oprava sala terreny a instalace dalších soch do areálu zámku.

Knihovna

Knihovna jako kulturní instituce s nedílným výchovně vzdělávacím a zároveň i vědecko-informativním posláním má značný podíl na neustálém zvyšování úrovně vzdělání a jeho dalšího rozšiřování.

Téměř 8.600 knih si milotičtí čtenáři vypůjčili v průběhu uplynulého roku z regálů místní knihovny. Zájem čtenářů se soustřeďoval především na krásnou, vědeckofantastickou, ale i poučnou – odbornou literaturu. V současné době má knihovna evidovaných 204 čtenářů, je mezi nimi hodně mládeže.

Činnost knihovny se neomezovala jenom na půjčování knih. Vedoucí knihovny pí Valíčková byla aktivní i v dalších oblastech zejména v organizování besed – 5, ale hlavně pořádáním výstavek knih – celkem 72. Zaměřeny byly jednak k výročím spisovatelů, jednak k výročím týkajících se politického a společenského života.

Místní knihovna odbírá na 20 různých časopisů. Největší pozornosti se těší časopisy pro mládež – ABC, Sedmička pionýrů, Ohníček, Voják, Zápisník, ženy si rády zalistovaly v Praktické ženě nebo v Ženě a módě.

 


Národní fronta

Společenské a zájmové organizace sdružené v Národní frontě představují svým počtem a vysokou organizovaností rozmanitou činností širokou základnu rozvoje aktivity lidí jejich společenské seberealizace i jejich účasti na přeměnách naší společnosti.

V Národní frontě v naší obci pracuje 13 složek společenských organizací, v jejich výborech je zapojeno téměř 100 občanů, z toho 15 členů Komunistické strany Československa. Výbor NF se scházel každý měsíc, dvakrát se uskutečnilo společné zasedání s radou MNV a výboru ZO KSČ.

Členové výboru v roce 1987 věnovali hlavní pozornost politickým událostem, výchově mládeže a práci v Jednotném zemědělském družstvě Rozvoj. V oblasti pracovní a občanské aktivity orientovali organizace k plnění hospodářských úkolů volebního programu NF, vedly je k vyšší hospodárnosti a efektivnosti vynakládaných prostředků. Pro zlepšení práce ve složkách NF bude provádět výbor ZO Komunistické strany Československa společné zasedání s příslušnou složkou Národní fronty.

Komunistická strana Československa

ZO KSČ má 35 a asi 70 registrovaných členů. V roce 1987 zemřeli 3 její zasloužilí členové s. František Maňák, Marie Pimková a F. Plachá. Sedmičlenný výbor strany se scházel 2x v měsíci, členské schůze se konaly každý měsíc, uskutečnily se dvě veřejné schůze.

Veškerá činnost stranické organizace se řídila přijatým usnesením z výroční členské schůze, rozpracovanými závěry okresní konference a XVII. sjezdu Komunistické strany Československa v podmínkách naší obce. Je třeba uvést, že výbor pravidelně s kritickou náročností prováděl pravidelnou kontrolu přijatých usnesení, s odstupem času mohl konstatovat, že vytyčené úkoly v oblasti ideologické, organizátorské práce a vnitřního života strany byly vcelku splněny.

Ke stěžejním úkolům, na které se ve své práci zaměřili, patří:

- dosahování stranické aktivity a politické angažovanosti každého člena ukládáním konkrétních stranických úkolů

- věnování maximální pozornosti plnění přijatých usnesení a závěrů vyšších stranických orgánů

- důsledné vyřizování připomínek a důkazů z členských a veřejných schůzí

Kriticky uvádějí, že jsou ještě mezery v masově politické práci v některých společenských organizacích NF, v kulturní práci a v práci s mládeží. Členové strany chtějí mládeži věnovat zvýšenou pozornost a účinnou pomoc při organizování mládežnických akcí, působit na mládež v SSM i ostatních organizacích a dosáhnout tak zapojení mladých do práce ve společenských složkách s cílem vychovat zástupce starších funkcionářů.

Československá strana lidová

Pro ZO ČSL byl rok 1987 významný. Konal se IV. sjezd ČSL, který nejen hodnotil práci místních, okresních a krajských organizací, ale i vytyčil směrnice pro další práci.

Organizace má 36 členů, z toho 6 mladých získali v uplynulém roce, ale i tak věkový průměr členské základny je vysoký – přes 50 let. Odráží se to i v účasti na členských schůzích, které nebývají početně navštíveny z důvodu nemoci či stáří některých členů. Přesto odvedli v uplynulém roce kus poctivé práce. Nejenže se již tradičně starají o úpravu hřbitova a jeho okolí, kde sečou trávu, okopávají a stříhají keře, odklízejí pobořené pomníky, ale podílejí se svou prací i na budování zahrádkářského zařízení, na úpravě předzahrádek a v jednotném zemědělském družstvě. Člen organizace Jaroslav Neduchal opravil 3 sochy u kostela. Celkem odpracovali 1.621 hodin.

Nezapomínají ani na kulturní vyžití. 24.7.1987 uspořádali besedu u cimbálu v areálu u Šidlen. Pro nepřízeň počasí nevydařila se tak, jak předpokládali. Členům organizace se líbil jednodenní zájezd do Vranova, Tišnova a Náměště nad Oslavou. Řada členů je zapojena v mužském sboru Klubu NV, vystupují při různých akcích. Zúčastnili se Slováckého roku v Kyjově, předvedli pořad “pochovávání basy” s částí fašanku, účinkovali při slavnostním otevření přístavby základní školy, na hodech i vánoční besedě u cimbálu. Navštěvují také kulturní akce pořádané sousedními organizacemi.

Svaz československo-sovětského přátelství

Nově zvolený 9členný výbor ZO SČSP za předsednictví L. Macka zajišťoval na svých schůzích plnění usnesení ústředních orgánů i úkoly stanovené plánem práce. Nezapomínal na vlastní směr poslání- internacionální výchovu občanů a úkoly stanovené Jednotným plánem kulturně výchovné činnosti. Mimořádnou pozornost věnovali probíhající přestavbě v Sovětském svazu, za tím účelem uspořádali pro členy odbočky “Leninskou besedu”. Aktivně se podíleli na oslavách VŘSR i zajištění akcí v měsíci československo-sovětského přátelství.

Pozornost věnovali rozšíření své členské základny získáváním členů z řad mládeže. V průběhu roku provedli výměnu legitimací všech svých členů.

V rámci kulturní činnosti zorganizovali “letní noc” k získání finančních prostředků pro návštěvu sovětských turistů. Účast na “Hovorech s mládeží” byla zajištěna soutěžícím družstvem. Uskutečnili zdařilou besedu pro svazáky.

Členové organizace pomáhali při výstavbě vodovodu a úpravě zahrádkářského zařízení. Odpracovali 136 hodin, na úseku zlepšování životního prostředí 300 brigádnických hodin.

Socialistický svaz mládeže

Práce ZO SSM v uplynulém roce byla různorodá. Řídil ji 7členný výbor za předsednictví H. Dobešové. V oblasti ideově výchovné práce se každoročně podílejí na organizaci jarních a podzimních “Hovorů” pořádaných Klubem NV, na zajišťování oslav výročí osvobození a prvomájového průvodu. 26.7. zorganizovali besedu s vycházejícími žáky zpestřenou soutěžemi a hrami. Akce byla dobře připravená, scházela jí však dobrá propagace.

Svazákům se daří spolupráce s pionýrskou organizací. Dva členové pracují jako oddíloví vedoucí, další pomáhali při organizaci a provozu letního pionýrského tábora ve Smolenici. Tradičně připravují pro pionýry karneval. Mezi zdařilé akce se může počítat kreslení dětí na parkovišti u zámku.

Dobře si vedli i v kulturní oblasti. Hned v březnu se zapojili svým vystoupením na oslavách Mezinárodního dne žen. Členům organizace se líbila společná návštěva hvězdárny ve Ždánicích. V rámci květnových oslav uskutečnili klubový večer s besedou o Sovětském svazu. Zajímavé byly i 3 návštěvy oblasti Moravského krasu – Rudické propadání, kde se seznámili s technikou slaňování skal, lezení do jeskyň apod. V říjnu zorganizovali taneční zábavu se skupinou “Hydrant”, jako pořadatelé vypomáhali při různých akcích.

Mladí nezapomínají ani na sportovní činnost. Chlapci jsou zapojeni v TJ Družstevník, děvčata navštěvují cvičení žen. Uspořádali několik turnajů ve stolním tenisu.

Svazáci přebrali do své péče parčík u pošty, o který se soustavně starají. Pomáhali při výstavbě obřadní síně, uskutečnili sběr železa. Na počest IV. sjezdu Socialistického svazu mládeže zorganizovali 25.9. mimořádnou směnu. Na úpravě a při úklidu své klubovny odpracovali 150 hodin. V uvedených hodinách je započítán i úklid místní provozovny krejčovství a chodeb umístěných na poště. členové organizace pomáhají místnímu národnímu výboru v tomto směru za výpomoc při vybavování klubovny.

Český svaz žen

Rok 1987 se pro ZO ČSŽ stal nástupem k plnění úkolů vytýčených vrcholnými svazovými orgány XVII. sjezdem Komunistické strany Československa a světovým kongresem žen v Moskvě k 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. K tomuto výročí byla zaměřena politickoorganizátorská práce a brigádnická činnost. Členky organizace se zúčastnily “Pochodu M. Kudeříkové” – pietní akce na památku hrdinky protifašistického odboje popravené v koncentračním táboře. Tuto akci navštěvují i nejvyšší představitelky ženského hnutí. Soutěže “Malovaný džbánek” se zúčastnily 2 členky. V oblastní soutěži se umístily na 4. místě, postoupily do okresního kola.

Ve své péči mají členky místní organizace parčík u Pimkového. Odpracovaly zde 500 brigádnických hodin, na úpravě životního prostředí 1.500 hodin. Podílejí se i na sběru bezinek a šípků. Zúčastnili se brigády při jednocení cukrovky v místním JZD. Odevzdaly 720 kg papíru a 200 ks kožek.

Další oblastí, na níž soustředila organizace pozornost, je spolupráce s MNV, s Klubem NV, s organizacemi NF a sborem pro občanské záležitosti. Řada členek je i členkami jiných zájmových organizací. Dvě plní svou poslaneckou funkci v MNV.

Ve spolupráci se sborem pro občanské záležitosti zúčastňovaly se vítání nových občánků, v rámci oslav Mezinárodního dne žen navštěvují babičky s kytičkou a dárkem, nezapomínají ani na ty v domovech důchodců.

Spolu se zahrádkáři uspořádaly besedu o pěstování květin. Vypomáhaly při koštu vína.

V srpnu připravili burzu dětského odívání. Tato akce se nesetkala s pochopením. I když zboží bylo kvalitní, bylo z čeho vybírat, návštěva byla poměrně slabá.

ZO ČSŽ pořádá cvičení pro ženy v tělocvičně základní školy. Škoda, že cvičení nevyužívá více žen.

Organizace měla v plánu zajistit kurs šití. Poněvadž nemají k disposici šicí stroje, zamýšlená akce se neuskutečnila.

V příštím období chtějí členky výboru zlepšit svou práci hlavně v oblasti politickoorganizátorské a kulturní, zajistit zajímavé přednášky, spolupracovat se školou. Prostřednictvím rozhlasu a vývěsní skříňky včas oznámit veřejnosti pořádané akce.

Československý Červený kříž

ZO ČSČK je jednou z nejpočetnějších. Má celkem 260 členů, z toho 13 členů dorostu, 16 dobrovolných zdravotních sester. Výchozí motivací při plnění úkolů celospolečenského významu byl pro členy ČSČK především na počest 70. výročí VŘSR uzavřený závazek, jehož body ZO ČSČK splnila. Výslednicí této snahy byly hodiny odpracované v bezplatné pečovatelské službě nemocným a starým občanům, ale i na směnách Národní fronty na akcích Z.

K nejzáslužnější společenské činnosti členek organizace patří kromě jejich preventivně výchovného působení také aktivita při získávání čestných dárců krve. V tomto směru patří místní organizace k těm úspěšným. Vždyť jenom v roce 1987 bylo provedeno v lednu 24 odběrů krve a v květnu 18. Na počest dobrovolných dárců krve založili pamětní knihu čestných dárců. Předsedkyně organizace s. Štěpánka třeská v ní zaznamenala posledních 17 let s podpisy a počty odběrů místních dárců krve. Počátečních 10 let čestného dárcovství není podchyceno. Knihu vkusně vyzdobil I. Paytok.

Opomenout při výčtu akcí nelze ani dobrou spolupráci s dalšími organizacemi a složkami. Významným podílem se její členové angažují zejména na sportovních, kulturních a branných akcích, neodmyslitelná je jejich účast na všech významnějších politických a celospolečenských událostech.

Výbor organizace úzce spolupracuje s lékaři a zdravotními sestrami zdejšího zdravotního střediska. Ve spolupráci s nimi jsou každoročně pořádána školení i soutěže. Hlídek mladých zdravotníků”.

Český zahrádkářský svaz

Pro ZO ČZS byl rok 1987 významný – svaz oslavil své 30leté výročí svého trvání. V rámci okresu byla pro jednotlivé organizace ČZS vyhlášená soutěž, místní zahrádkáři obsadili 6. místo. Na výroční členské schůzi byla předána čestná uznání členům za dlouholetou záslužnou činnost, předsedovi organizace s. Richardu Šeďovi čestné uznání pro místní organizaci.

Hlavní činnost organizace se zaměřovala na pěstování ovoce a zeleniny pro samozásobení a uplatnění přebytků na vnitřním trhu. Škoda, že výnosy pro špatné klimatické podmínky nebyly nejlepší. Porosty okurek nakladaček napadla nejdříve mozaska a nakonec okurková plíseň. I když výbor místní organizace zajistil pěstitelům účinné chemické prostředky, byla vykoupena pouze třetina 25 t, na které měli pěstitelé uzavřenou smlouvu s konzervárenskými podniky.

Nejúspěšnější akcí byla místní výstava přírodních vín s ochutnáváním. Vystavili celkem 800 vzorků vín, z toho 412 vzorků místních vinařů. Hodnocení prováděla stočlenná komise pod vedením Mich. Komosného z Družstevních vinných sklepů Hodonín. Největšího úspěchu dosáhl Tramín ročník 1983 od vinaře A. Krista 422. Účastníkům k poslechu hrála cimbálová muzika z Mistřína vedena primášem Varmužou. Výstava se těšila velké pozornosti návštěvníků místních i z okolí.

Pro své členy uspořádala organizace autobusový zájezd na výstavu Flora v Olomouci. Začátkem roku v únoru měli zahrádkáři svůj ples. Během roku zajistili 3 odborné přednášky pro své členy a školení degustátorů.

Místní zahrádkáři nezapomínají ani na mládež. Založili na základní škole kroužek Mladý zahrádkář, má 16 členů. Z toho 10 členů se zúčastnilo soutěže v rámci okresu. Vedli si dobře. Členové organizace si uvědomují, že je třeba stále získávat mládež k této ušlechtilé činnosti.

Bylo započato s výstavbou víceúčelového zařízení, byly zhotoveny spodní základy. V této akci Z členové odpracovali 1.300 hodin. Příspěvek pro rok 1987 činil 70.000 Kčs. Stavba má být ukončena v příštím roce a má sloužit všem občanům jako zpracovna ovoce, maloobchodní prodejna a výkupna zeleniny a ovoce.

Členové organizace pečují o životní prostředí o parky, předzahrádky, úklid prostranství. Zde odpracovali 1.891 hodin. Při špičkových zemědělských pracích bylo odpracováno 1.965 hodin.

Chovatelé

ZO Českého svazu chovatelů v Miloticích sdružuje 31 členů, z toho 26 dospělých a 5 mladistvých.

Nejpočetnější skupinu tvoří chovatelé králíků – 24, chovají 156 kusů 14 plemen, registrováno je 100 kusů. Drůbežářským závodům odprodali 248 kusů v hodnotě 14.680 Kčs, Sběrným surovinám 618 králičích kůží. Proti myxomatóze bylo naočkováno 53 kusů.

Chovatelů drůbeže je 22, chovají 238 kusů drůbeže velké, zakrslé, vodní – celkem 12 plemen, registrováno 170 kusů. Obchodní organizaci odprodali 1.252 vajec.

7 chovatelů holubů se staralo o 144 kusů registrovaných holubů 6 plemen. Okroužkovali 110 kusů.

Mezi devíti chovateli exotů je nejvíce mladých. Chovali celkem 150 kusů 10 plemen, okroužkovali 40 exotů a kanárů. Na registrovaná zvířata organizace obdržela 4.020 kg krmiva.

Největší akcí místních chovatelů byla okresní soutěžní výstava drobného zvířectva konaná v září v areálu zámku. Bylo zde vystaveno 202 kusů králíků 19 plemen, 110 kusů drůbeže 30 plemen, 95 kusů holubů 16 plemen a 50 kusů exotů 10 plemen.

V oblasti pracovní iniciativy v investiční i neinvestiční části akce “Z” odpracovali 96 hodin, na vlastních akcích 860 hodin.

Místní organizace chovatelů začala se stavbou skladu chovatelského materiálu v bývalém lihovaře. Zde se její členové podíleli na pracích dalšími 250 hodinami.

Pro své členy zorganizovali zájezd na meziokresní soutěžní výstavu drobného zvířectva do Brna, škoda, že účast členů byla celkem slabá.

Myslivci

Myslivecké sdružení patří v Miloticích k těm, které jsou hodnoceny mezi nejlepšími. Na svých členských schůzích řeší celou řadu složitých otázek, z nichž prvořadá je ochrana zvěře a hledání možností zvyšování stavu drobné zvěře. Sdružení má 49 členů, práci v roce 1987 řídil 11členný výbor. Hospodaří na 2.552 ha.

Jarní stavy zvěře byly nízké. Podmínky pro zvěř nebyly příznivé – deštivý červen a červenec, ztráty při obdělávání kukuřice – to všechno poznamenalo nepříznivě výřady při podzimních honech. Odlov stanovili tak, aby byly zachovány kmenové stavy. Normované stavy u bažantů 1.503 kusů, u zajíců 738 kusů a u srnčí zvěře 62 kusů. Jaký je vývoj stavů zvěře v honitbě od roku 1983 do roku 1987 je patrné v porovnání odstřelu.

 

rok

1983

1984

1985

1986

1987

bažant:

         

- nákup kuřat

800

800

300

800

800

- odstřel

377

148

153

239

146

zajíc - odstřel

316

205

274

197

142

srnčí - odstřel

22

27

27

25

27

kačena:

         

-nákup

550

400

400

500

230

-odstřel

297

283

118

219

162

 

U bažantů jsou neúnosné ztráty po vypuštění dospělých kuřat do revíru – velmi nízká slovitelnost. Tímto problémem se na svých schůzích zabývají. Pokles stavu zajíců se nedaří zastavit. U koroptví jsou normované stavy 900 kusů – skutečný stav 50 kusů. Stavy jsou kritické, na hranici vyhynutí. U kačen se nákup a vypouštění osvědčuje mnohem lépe. Nízké stavy u králíka divokého jsou zapříčiněné myxomatózou. Stavy srnčí zvěře se udržují na stejné výši.

V závěru roku měli příznivé podmínky pro odchyt zajíců, splnili 30 kusů. Černá zvěr v posledních 5 letech nebyla v honitbě mysliveckého sdružení plánovaná. Vyskytuje se jen jako přebíhavá.

Aktivita členů sdružení z hlediska plnění závazků byla velmi dobrá – pro každého z nich činí úvazek 60 hodin. Na své výroční schůzi provedli vyhodnocení dohody nejen s Národní frontou Milotice a okresním výborem mysliveckého svazu, ale také smlouvu o spolupráci mezi Jednotným zemědělským družstvem Rozvoj Ratíškovice a mysliveckým sdružením uzavřenou 23.11.1981. Týká se ochrany zvěře, péče o zvěř, tvorby životního prostředí, ochrany před škodami na zemědělských kulturách a úseku pracovní aktivity. Ustanovení smlouvy jsou plněna. Myslivci si váží této spolupráce, která jim umožňuje vlastní výrobu krmiva, přenechávání odpadů. Pomáhají jednotnému zemědělskému družstvu brigádami při ořezu stromů, sklizni ředkvičky, na vinicích i posklizňovém sběru řepy a kukuřice.

Aktivitu svých členů sdružení hodnotí také podle výsledků v odlovu škodné. V roce 1987 odstřelili 11 psů, 51 koček, 31 šedivek, 5 lišek, 3 tchoře, 42 havranů, 1 kunu, 17 strak. V akcích pro MNV odpracovali 169 hodin, při výsadbě 300 topolů 25 hodin, na vlastních akcích 1.766 hodin. Čas a finanční prostředky stálo další oplocení v oboře.

 

Plán a odchov zvěře v roce 1987

 

 

plán

skutečnost

úhyn

dodávka

odstřel:

       

- srnčí

30

27

4

8 ks

- bažant

220

146

-

-

- zajíc

130

142

-

20 ks

kačena

-

162

-

-

odchyt zajíc

50

16

-

16 ks

odstřel černá

-

4 selata

-

-

 


Myslivci se starají o dostatek krmiva pro zvěř. Síť zásypů a krmelců se postupně zvyšuje. V revíru zásobují 34 zásypů, 10 krmelců a 25 krmelečků. V oboře je rozestavěno velké krmicí zařízení, které po dokončení usnadní práci oborníkovi.

Myslivci mají zájem i o své nástupce. Založili kroužek mladých přátel myslivosti. Vedoucí se snaží dát schůzkám zajímavou náplň, získat mladé pro ochranu přírody a zvěře. členové kroužku se zapojili do okresní soutěže “O zlatou srnčí trofej”. Sdružení věnuje svou pozornost kulturním akcím. V roce 1987 k nim patřil tradiční ples, v červenci “letní noc”. v rámci akce “Červen – měsíc myslivosti” připravili výstavky a relace pojednávající o ochraně přírody.

Požárníci

K úspěšným organizacím Národní fronty v Miloticích patří také 57členná organizace Sboru požární ochrany. V uplynulém roce dosáhli celé řady dobrých výsledků a to jak v základní sféře své činnosti – prevenci 265 kontrol domů, 11 prohlídek drobného provozu, předžňová prohlídka v objektech JZD, tak i ve výcvikové přípravě, v odborném protipožárním školení a politicko-výchovné práci.

Velkou pozornost věnují požárníci připravenosti a stálé údržbě požární techniky na technické prohlídky se v rámci okresu umístili na 3. místě, získali čestné uznání a odměnu 2.000 Kčs.

Organizace je zapojena do plnění podmínek “Výcvikového roku”. Mimo školení svých členů uskutečnili námětové cvičení na objekt morkárny i úspěšný zásah při požáru v obci. Zúčastnilo se ho 16 mužů, kteří při něm a při odstraňování následků odpracovali 128 hodin.

Milotičtí požárníci se zapojili do soutěže požárních družstev v Ratíškovicích, Vacenovicích a okrskového kole v Ratíškovicích, kde získali 2. místo. Při práci s mládeží mají určité těžkosti. Vedoucí mládeže jsou zaneprázdněni prací a hodně času ztrácejí dojížděním do zaměstnání. Družstvo “Mladých požárníků” se úspěšně zúčastnilo vyhlášení akce ve Svatobořicích, škoda, že scházeli na zakončení soutěže Plamen. Na pořízení výstroje pro děti věnovali částku 2.000 Kčs. Nedaří se jim získat členy z řad žen ani pro práci s mládeží.

V rámci politickovýchovné a kulturní činnosti připravili 5 ideově výchovných přednášek pro členy, dvě besedy o protipožární ochraně s občany a dvě s mládeží. Začátkem roku uspořádali ples hodně navštívený, dvě letní noci u Šidlen a na hřišti, pro ženy zdařilou oslavu Mezinárodního dne žen za doprovodu kapely. Škoda, že se to nedá říci o obou letních nocích, přestože jejich přípravě byla věnovaná maximální pozornost. Místní požárníci začínají s přípravou oslav 90. výročí založení dobrovolné požární ochrany v Miloticích.

Svazarm

Početná organizace Svazarmu má registrováno 138 členů. Sešli se na 10 výborových a 2 členských schůzích. Převážná část členů je rozdělena podle zájmu do čtyř odborností – kroužku střeleckého, radistického, kynologického a motoristického.

Svazarm Milotice je pořadatelem okresní střelecké ligy. Soutěže se střílejí na místní střelnici. Naše A družstvo se probojovalo do okresní střelecké soutěže, družstvo B se umístilo na 7. a družstvo C na 23. místě. Další dvě 15členná družstva střeleckého kroužku pracují na základní škole.

V roce 1986 začali se stavbou nové střelnice, v témže roce dokončili hrubou stavbu. V uplynulém roce se práce na tomto úseku tak nedařila, stavba je stále nedokončená. Škoda, že práce spočívá na několika obětavých členech, jiní se do práce nezapojují.

Kroužek radioamatérství Svazarmu při základní škole se schází pravidelně jedenkrát za týden. Členové se učili základům radiotechniky, za vhodného počasí nacvičovali radiový orientační běh. Na okresním přeboru orientačního běhu ve Zlatnické dolině u Skalice se umístili na předních místech. Dva se probojovali do krajského přeboru rovněž s dobrým umístěním. Čtyři získali III. výkonnostní třídu.

V kynologickém kroužku se během 5 let jeho trvání hodně změnilo. Byl to především odchod členů z okolí – ze Svatobořic, Ratíškovic, Vacenovic a Kyjova. V současné době se jich na cvičišti schází 10 až 12 psovodů. Cvičí psy každou neděli od 8 do 12 hodin.

V roce 1987 se členům podařilo obstarat starý vagón jako přístřešek, kde si mohou uložit potřeby. Provedli dvě školení nových psovodů ve znalostech teorie kynologie, usilují o rozšíření své členské základny.

Hned v lednu provedla základní organizace školení řidičů motorových vozidel, probíhalo ve dvou cyklech.

K Mezinárodnímu dni děti členové základní organizace spolu s Jednotou uspořádali, tak jako každým rokem, branné odpoledne v Horkách. Byla to zdařilá akce, zúčastnilo se jí 150 dětí. V příštích letech by ji chtěli obohatit o ukázky bojové techniky ve spolupráci s Československou armádou.

Svazarmovci si splnili své úkoly týkající se brigádnické činnosti. Výbor organizace pravidelným politickovýchovným a branným působením, rozvojem zájmové činnosti chce usilovat o stabilizaci členské základny včetně oddílů mládeže.

 


Závěr

Léta trvající rozvoj iniciativy a aktivity občanů a společenských organizací Národní fronty vyvrcholil v roce 1987 plněním socialistického závazku uzavřeného na počest konání XVII. sjezdu Komunistické strany Československa.

Aktivita občanů se soustřeďovala především na neinvestiční část akcí “Z” – na budování chodníku na Zafáří, rozšíření služeb o dámské a pánské krejčovství, dokončení přístavby základní školy, vybudování parkoviště u zdravotního střediska a další úpravy. Velké hodnoty vznikly zásluhou dobrovolné práce při vytváření příznivějšího životního prostředí, úpravy veřejných prostranství, vysazování a údržbu zeleně, péče o životní prostředí. Čestně splnit uzavřený závazek si vyžádalo odpovědného přístupu občanů i značného úsilí místních funkcionářů. Téměř 105.652 brigádnických hodin odpracovali občané v investiční a neinvestiční části akcí “Z”, na jednoho občana připadá 57 hodin.

Kulturní činnost se v roce 1987 úspěšně rozvíjela na všech úsecích, ať už se jednalo o agitačně propagační a přednáškovou činnost nebo organizování samostatných kulturních akcí.

Všichni podílníci jednotného plánu kulturně výchovné činnosti přistupovali k pořádaným akcím odpovědně, měly důstojný a organizačně dobře zvládnutý průběh. Velmi důležitou formou masově politické práce byly organizované agitační dny, při kterých poslanci, členové organizací Národní fronty, svazáci navštívili většinu domácností v obci.

V roce 1987 je patrný zvýšený počet přednášek v oblasti politicko-výchovné, ale i zvýšení počtu akcí na úseku zájmové činnosti i společenské zábavy. Se zájmem veřejnosti se opět stkaly koncerty pořádané v zámku.

Na závěr stručného hodnocení Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za rok 1987 můžeme konstatovat, že kulturně výchovná činnost v obci má stále vzrůstající tendenci a to v kvalitě a úrovni pořádaných akcí.

S rozvojem mnohotvárného života společnosti je spojeno další prohlubování úlohy Národní fronty a zkvalitňování činnosti společenských a zájmových organizací a politických stran. Většina z nich je v naší obci aktivní, může se pochlubit bohatou činností.

Jestliže hodnotíme dosažené výsledky v naší obci za rok 1987, s uspokojením můžeme konstatovat, že se občanům i funkcionářům i přes vyskytnuté problémy práce na většině úsecích dařila.

 

další rok