Obsah

1984

Úvod


Dominantou roku 1984 byla řada významných výročí. Mezi nejvýznamnější náleželo 40. výročí počátku rozhodující etapy osvobozeneckého boje Čechů a Slováků – Slovenské národní povstání, dále 35. výročí Rady vzájemné hospodářské pomoci, 35. výročí založení Pionýrské organizace, 35. výročí vzniku organizovaného světového a československého mírového hnutí, ale také 35. výročí socializace našeho zemědělství.

Není náhodou, že již 39 let žijeme v míru a v klidu můžeme budovat naši obec a celou naši vlast. Zcela zákonitě se přátelství a spojenectví se Sovětským svazem stalo nejen základem vnitřní a zahraniční politiky našeho státu. Mír je heslem a jádrem programů Sovětského svazu a jeho Komunistické strany, svědectví více než výmluvná jsou konkrétní návrhy, s nimiž pro upevnění mezinárodní bezpečnosti Sovětský svaz na mezinárodním foru vystupuje.

Obdobně jak tomu bylo v létech předcházejících i v roce 1984 se v naší obci uskutečnila celá řada významných akcí, na nichž se vedle dospělých podílela také mládež, což dokazuje, že se upevnilo vědomí našich občanů v tom, že je třeba i nadále pomáhat při rozvoji obce. Akce, které se staly součástí volebního programu Národní fronty na léta 1980 až 1984 byly z velké části ukončeny a slouží svému účelu.

Co všechno se v roce 1984 vybudovalo a uskutečnilo pojednávají následující kapitoly.

 


Zemědělství


Hodnotíme-li hospodářský rok 1984 nelze říct, že byl špatný, i když počasí zemědělcům zrovna nepřálo.

Rostlinná výroba

V oblasti rostlinné výroby zůstala kromě splněných úkolů i značná část nesplněna. Snahy zemědělců byly často mařeny nepřízní počasí. Pozitivní výsledky byly dosaženy v péči o půdní fond. Dodavatelsky jsou prováděny rekultivace na katastru Milotice “Horky”. Porovnáním terénu a navezením ornice přibude našemu jednotnému zemědělskému družstvu 34 ha cenné orné půdy. Vzhledově tato část krajiny utrpí, je třeba se podřídit celospolečenským potřebám.

Významným přínosem, ve kterém bude družstvo v příštích letech pokračovat, je vápnění překyselených půd a zavedení vlastní výroby kompostu. Na dvou místech za “Metanem” a na “Jiříkovsku” již došlo k navážení dřevních odpadních hmot šámy z cukrovarů a zbytku ze stoků.

Pozitivně za loňský rok lze hodnotit využití závlah. Na katastru Milotice bylo zavlaženo 133 ha plodin. Do budoucna se počítá s prověřením Hruškovického potoka jako dalšího zdroje vody pro závlahy. Jedna se o potok na “Hraběcí” před zámkem.

Obiloviny byly pěstovány na ploše 518 ha, dosažený výnos 4,8 t z ha. Přestože uvedený výnos je v historii družstva nejvyšší, nejsou pracovníci družstva zcela spokojeni. Vidí totiž další možnosti při řešení intenzifikace a odstranění neodůvodněných rozdílů ve výnosech mezi jednotlivými pozemky. Také při srovnání s jinými zemědělskými podniky, kde je již dosahováno 6 i více tun z ha, není výnos ve zdejším družstvu utěšitelný.

U pšenice ozimé bylo dosaženo 4,84 t z ha, u pšenice jarní 4,06 t z ha, u žita 3,58. Jarní ječmen poprvé převýšil výnosy pšenice a dosáhl výnosu 5,42 t z ha. Na uvedených výnosech se příznivě projevila zlepšená odrůdová skladba, kde nejvyšší výnos dosáhly odrůdy Vala, Viginta a Odra, u ječmenů jednoznačně Bonus. Podstatnou úlohu ve výnosech sehrál nejen genetický potenciál, ale i včasná příprava půdy, včasné zasetí dodržování odrůdové agrotechniky. Dnes je již vyšlechtění odrůd tak značné, že bez správného zásahu člověka a vytvoření jednotlivým plodinám požadované podmínky, není možné zajistit dobré výsledky.

Cukrovka byla vyseta na ploše 30 ha za školním statkem. Dosažený výnos 40,6 t z ha je druhý nejvyšší v okrese. Zde se naše družstvo jako jedno z mála družstev vyrovnalo s úkolem státního plánu. Nepříznivou skutečností je však nízká cukernatost. Pouze 13,7 oproti požadovaným 15 až 16 má vliv také na finanční hodnocení.

Ve srovnání s jinými farmami sloučeného jednotného zemědělského družstva je v Miloticích vždy velký zájem o jednocení a okopávku cukrovky. Družstevnice na tyto práce nastupují rády a bez pobízení. Kromě řepy cukrové bylo vypěstováno 476 t řepy krmné, která byla zakrechtovaná a připravena na zimní krmení.

Další důležitou plodinou rostlinné výroby je výroba objemných krmiv. V roce 1984 byla zajišťována na 880 ha a k tomu přibylo 268 ha meziplodin. Je potěšitelné, že právě tento úsek překročil plán výroby o 10%, bylo vyrobeno 40.695 t hmoty v zeleném stavu. Zdálo by se na první pohled, že je vše v pořádku. Skutečnost však byla jiná. Silážní kukuřice vykazovaly z řady ploch nízkou sušinu a tím vlastní siláž pak nemá požadovanou kvalitu.

Výroba vojtěšek není bez závad. Přestože se zvedlo zastoupení víceletých pícnin na orné půdě z původních 7,3% na 13,5%, musí vedení družstva usilovat o zvýšení ploch na 500 až 550 ha a dosáhnout tak zastoupení minimálně 16%. Porosty vojtěšek se zatím nedaří zakládat ani udržet čisté. Většinou jsou zaplevelené s vyšším procentem příměsí. Za dobré porosty lze považovat pozemek kolem “Gigantu” 40 ha a mladou nově vysetou vojtěšku na “Slatinách” za hřbitovem. Při včasném sečení, popřípadě zavlažování lze počítat se 3 až 4 sečemi za vegetační dobu.

Výnos sena 3,68 t z ha je jedním z nejhorších vůbec a nesvědčí o řádné péči družstva. Nejhorší stav vykázaly louky. Výnos v seně 2,21 t z ha z luk je jednak velmi nízký, ale navíc ve velmi špatné kvalitě. Na této situaci se podílelo z části nepříznivé počasí, něco zavinili nezodpovědní pracovníci.

Samostatnou oblastí rostlinné výroby jsou speciální plodiny. Jediný úsek, který v loňském roce splnil plán, je zelenina. Tohoto úspěchu bylo dosaženo především díky vysokému výnosu mrkve. Dosáhli 54 t z ha a to představuje plnění na 160%. Vysoká výroba karotky pokryla i výpadky v produkci ředkvičky a zejména rajčat.

Pro ředkvičku byl rok 1984 nepříznivý. Teploty a vláhy, kterou ředkvička nutně ke svému vzrůstu potřebuje, bylo velmi málo. Jinak je naše JZD monopolním výrobcem ředkvičky pro celou Moravu. Veškerá sklizeň je plně mechanizovaná. Ředkvička se pěstuje na pozemcích, kde jsou zavedeny závlahy. Po dorostení se vyorává přímo na vlečky. Odtud je převážena přímo ke dvěma třídícím, balícím a sáčkovacím linkám.

Podobně také rajčata neměla příznivý rok, vlivem nízkých teplot vůbec nedozrávala. Původní plán byl splněn pouze na 57,7%. I přes tyto malé výnosy bylo družstvo na 1. místě v okrese.

Dalším významným úsekem speciální výroby je ovocnářství. Výsledek, který byl dosažen, není příznivý. Na plán 680 t broskví bylo vyrobeno jen 402 t, u jablek na plán 320 t bylo sklizeno jen 114 t. Na tomto špatném výsledku se podílí jednoznačně klimatické vlivy. Práce byly na tomto úseku zahájeny hned začátkem roku včasným řezem jabloní, pokračovaly řezem broskví, byly ukončeny v plánovaných termínech a v požadované kvalitě. Příznivým faktorem bylo poměrně dobré zpeněžování zejména u broskví.

V roce 1984 hospodařilo družstvo na 172 ha vinic, z toho bylo 96 ha plodných. Obdobně jako na úseku sadů i zde došlo k poškození kultur klimatickými vlivy, zejména v období rašení a kvetení. Přestože kultivační práce, řez, vyvazování, podlom i ostatní úkony byly zvládnuty včas, výsledky nebyly příznivé. Průměrný výnos 39,86 q z ha zůstal pod 50% plánu družstva. Málo slunečných dnů na podzim při dozrávání hroznů oddálilo sklizeň až na konec října. Hrozny byly kyselé, kvalita špatná, kvašení šťáv a výroba vína zpomalená.

Živočišná výroba

Živočišnou výrobu jako celek, zvláště její výsledky v roce 1984 můžeme hodnotit velmi dobře. Úkoly, které si družstvo stanovilo, byly beze zbytku splněny a živočišná výroba se poprvé stala ziskovým odvětvím družstva.

Na plánovanou hrubou zemědělskou produkci ve výši 29.383.000 Kčs bylo dosaženo 31.191.000 Kčs. Poprvé nebyla živočišná výroba ztrátová, ale vytvořila 1.065.000 Kčs zisku. Na dosažených dobrých výsledcích se podílí především stabilní chov skotu, vysoká úroveň chovu drůbeže, v neposlední řadě rozvíjející se chov prasat.

Hlavním úsekem v místním družstvu zůstává nadále chov skotu s výrobou mléka. Do roku 1984 družstvo nevstupovalo s právě příznivou krmivovou základnou. Z produkce roku 1983 byly velmi nízké zásoby objemných krmiv, navíc ve snížené kvalitě. Odrazem této situace byla i nižší produkce mléka v prvním pololetí. Postupným přechodem na letní krmnou dávku se i výroba mléka stabilizovala a výpadek z počátku roku byl vyrovnán. Původní plán dodávky mléka ve výši 3.350.000 l byl splněn již 13. listopadu. Vstřícným plánem zvýšili na 3.500.000 l a dosažená skutečnost je však ještě o 300.000 l vyšší. Na vstřícný plán to představuje plnění na úrovni 108,57%. Velkou zásluhu na tomto plnění má středisko na výrobu mléka farma Milotice, kde na plán 1.300.000 l bylo dosaženo 1.374.000 l, je to plnění na 105,7% při užitkovosti 10,09 l.

Největší nárůst produkce v porovnání na předchozí roky je opět v Miloticích. V posledních dvou letech zde bylo vynaloženo hodně úsilí a vykonáno hodně práce pro zlepšení výroby ze strany zootechniků i celého kolektivu ošetřovatelek a dojiček.

Při hodnocení výroby mléka považujeme kromě užitkovosti za rozhodující i dodanou kvalitu. Zde se farma Milotice zařadila až na 3. místo za Ratíškovicemi a Vacenovicemi. V 1. jakostní třídě bylo pouze 90,39% mléka. I na tento problém se budou muset odpovědní pracovníci zaměřit a odbourat tak jednu z příčin rozdílného zpeněžování mléka.

Součástí zkvalitňování základního stáda je zařazování prvotelek a brakování krav. V roce 1984 se otelilo a do stavu krav bylo převedeno 511 ks jalovic, za stejnou dobu vybrakovali 510 ks krav. Jako hlavní příčiny vyřazování ze základního stáda je nízká užitkovost, jalovost a nutné porážky. Je skutečností, že dodávka hovězího masa na státní nákup byla splněna pouze z brakovaných krav. výkrm hovězího masa v našem JZD není. O chovu skotu lze tedy hovořit jen z dobrých pohledů. V roce 1983 odchovali na 100 krav 93,95 telat. V roce 1984 již 104,14 ks telat. Pracovníkům v živočišné výrobě se podařilo snížit ztráty telat úhynem, podařily se zlepšit i plemenářské ukazatele.

Dalším důležitým článkem je chov prasat a v roce 1984 i významná produkce vepřového masa. Ve Vacenovicích je nově vybudovaný objekt pro 7 tisíc selat. Pro vyřešení otázky uzavření obratu stáda muselo družstvo přijat řadu opatření např. rekonstrukce některých starých kapacit na výkrm prasat v Miloticích a Rohatci.

Dosažené výsledky: v roce 1983 na 1 prasnici odchováno 16,59 selat, v roce 1984 na 1 prasnici odchováno 18,25 selat. Snížení% úhynu ze 4% v roce 1983 na polovinu v roce 1984. Družstevníci jsou přesvědčeni, že chov prasat se stane pro příští léta stabilizujícím úsekem jejich výroby.

Výsledky, které družstvo dosáhlo v loňském roce v chovu drůbeže, jsou dobré. Celoroční úkol ve výrobě drůbežího masa byl 240 t. Plán byl splněn na 105,5%. Přihlédne-li se k tomu, že odchovy ať už krůt či kuřecích brojlerů se střídají na půdách kravínů nebo upravených vepřínů (v Miloticích) prakticky v prostorách adaptovaných mohou být spokojeni.

Ve výrobě konzumních vajec družstvo plán nejen překročilo, ale dosáhlo snůšky 289,84 ks na nosnici. I přesto, že byly nosnice v plné snášce, muselo družstvo hejno o 2 měsíce předčasně zlikvidovat, protože klesla poptávka trhu a nebylo, kdo by vejce odkoupil.

Mechanizace

Úsekem, který zabezpečuje služby a podmiňuje rozvoj rostlinné a živočišné výroby je mechanizace. Lze říci, že zásadní úkoly byly zvládnuty v průběhu roku. Přesto se však projevilo mnoho nedostatků, zejména v řízení. V prováděných pracích existoval 14 denní skluz, bylo nutno provést kádrové změny a posílit útvar mechanizační na farmě Milotice o 1 technika. Zejména při žních soustavné dešťové přeháňky, přepršky mařily práci, muselo se několikrát za den začínat a znovu čekat až obilí uschne, takže v závěru se již projevovalo u osádek a traktoristů málo chuti do práce prováděné hlavně o sobotách a nedělích.

Problémem stále zůstává osazení techniky na 2 směny. Každý kdo má přidělený stroj jej nerad půjčuje a přenechává na druhou směnu dalšímu spolupracovníkovi. Zaměstnanci mají, což je chvályhodné, ke svěřeným strojům osobní vztah. Družstvo se bude muset zaměřit na zvýšení výkonnosti techniky a odbourání prostojů a zbytečných přejezdů.

Velmi náročným úkolem zůstává systém úspor a regulační opatření v hospodaření s naftou. Proti loňské skutečnosti se spotřeba musí snížit o 20 tun, přitom se s dalším snižováním počítá do konce 8. pětiletky. Znamená to odměňování pracovníků prémiemi za nízkou spotřebu nafty a pro záhumenkáře při prováděných pracích traktorem opět nákup naftových bloků a dodávání družstvu spolu s požadavkem orby či setí na záhumenkách.

K úseku mechanizace se řadí také opravárenství. V Miloticích je nutno zlepšit celkovou práci dílen. I přes změnu vedoucího stále se opakují stížnosti na nezvládnutí prací i na kvalitu prováděných oprav apod.

Významným úsekem družstva je stavební útvar. Převážná většina prací byla prováděna na bývalé “sýpce” školního statku v Miloticích. Celé přízemí se přestavovalo na zpracování vína, lisovnu, moštovnu apod. První patro na vinárnu a zasedací místnost, sklepní část na zásobárnu. Zde jsou zabudovány nádrže a tanky na víno. V období provozu bude možno zpracovat a uskladnit na bývalé “sýpce” 42 vagonů hroznů.

Započato bylo i s výstavbou stravovacího zařízení, protože naše družstvo je jedním z posledních, které nemá vlastní vývařovnu. Další rozsáhlou akcí byla rekonstrukce kravína č. 2 K – 96 v Miloticích.

Obecně se dá konstatovat, že naše jednotné zemědělské družstvo hospodaří ve složitých výrobních podmínkách. Navíc v létech, kdy to bylo možné se nerozvinula finančně dobrá výroba osiv ani plemenného materiálu. V současné době jsou již tyto výroby rozděleny a nelze je pro naše JZD získat. Je nutné setrvávat u výrob klasických, finančně často nezajímavých a závislých na klimatických podmínkách.

Zvažuje-li vedení družstva tuto skutečnost, obětavost a pracovitost lidí, může být s výsledky hospodaření vcelku spokojeno. Na dobrých výsledcích se podílí 20 Brigád socialistické práce s počtem 306 členů, což představuje organizovanost na úrovni 45%. Největší podíly mají dojičky z farmy Milotice, kde celková výše závazku dosáhla úrovně 756.000 Kčs.

Celková iniciativa členů našeho družstva je řízena Komisí racionalizace pracovní iniciativy, kde přes svazovou činnost na všech úsecích je dána každému pracovníkovi možnost vyjádřit se k problémům, nedostatkům a napomoci dobrému vedení a řízení družstva.

 


Počasí


První dekáda měsíce ledna byla teplá. Do 5. ledna se teploty pohybovaly nad nulou, denní 8 až 10°C. Teprve ke konci dekády došlo k poklesu ranních a večerních teplot. Denní se pohybovaly kolem +2°C. V druhé dekádě k výrazným změnám nedošlo. Ranní a večerní teploty byly mírně pod nulou, denní kolem 0°C. Ve 3. dekádě teplota celkově poklesla pod nulu. Ranní a noční teploty -2 až -3°C. Denní -1°C. Srážky 21 mm a to 4.1., 15. a 17.1. Průměrná měsíční teplota -0,7°C. Celý leden byl teplý a suchý.

V únoru k velkým změnám nedošlo. Počátkem měsíce se teploty pohybovaly mírně pod nulou. Průměrná denní teplota v 1. dekádě činila -1,16°C. 9 února vydatnější dešťové srážky 29 mm. Počátkem druhé dekády teploty vystoupily nad 0 až +3°C. Druhá polovina dekády byla výrazněji studená, ranní teploty poklesly až na -9°C, přes den -6°C. Tato dekáda byla bez srážek. Ke konci měsíce se oteplilo. 24.2. déšť 15,2 mm. Sníh nebyl v tuto dobu ani na horách. Průměrná měsíční teplota -1,9°C.

V první dekádě března se teploty pohybovaly kolem nuly a mírně pod nulou. Výjimkou byl 1. březen, krásný, slunný den s teplotou +7°C. Pršelo 7.3., ale jen 3,6 mm. Ve druhé dekádě ranní a noční teploty klesaly jen mírně pod nulu, denní se pohybovaly kolem +6°C. Třetí dekáda zejména v počátku byla chladná, noční teploty poklesly na -7°C a denní vystouply na +8°C. Nastaly velké výkyvy teplot, rozdíly nočních a denních, což škodilo zejména ozimým obilovinám. Od 26.3. nastalo výrazné oteplení. Noční teploty +7°C, denní +12°C. V této době spadlo 17,3 mm srážek a to 27.3., 30.3. V první dekádě činila průměrná teplota 0,5°C, v druhé 0,15°C, ve třetí 4,8°C.

V dubnové první dekádě dosahovala průměrná denní teplota 6,4°C. Denní teploty vystoupily na +12°C, ranní se pohybovaly kolem 3°C. 3.4. – 9,7 mm, 4.4. – 4,7 mm, 5.4. – 8,5 mm. Druhá dekáda začala srážkami, pršelo 3 dny, napadlo 17,1 mm. Teploty se ještě zvyšovaly, takže průměrná teplota ve II. dekádě činila 8°C. Koncem druhé a počátkem třetí dekády nastalo typicky proměnlivé dubnové počasí. Teplejší dny se střídaly s mlhavými a deštivými. 20.4. byl krásný teplý den s 18°C, pak následovaly dny studené s teplotami 8°C. Konec měsíce byl úplně chladný, denní teploty kolem 1°C.

Květen začal studeným počasím. Oslavy 1. máje probíhaly za deště a zimy. 3. května nastalo oteplení. 4.5. vystoupila na 22°C. Tato vysoká teplota se udržela až do 6. května. Byla zakončena bouřkou a povodní na Kyjovsku. U nás však spadlo jen 5 mm srážek, jinde 18 až 60 mm. Od 7.5. nastalo opět ochlazení. Až do 16. května trvaly chladné větrné dny, průměrná teplota 7,6°C. Pak došlo k opětnému oteplení. Denní teploty dosahovaly 20°C, bylo však velké sucho. Přestože v květnu 11x pršelo, činily srážky pouze 37,7 mm, což je pro vegetaci nesmírně málo. Ke konci měsíce nastalo ochlazení s průměrnými teplotami 12,2°C.

Červen začal třemi pěknými slunnými dny s 20°C. V dalších dnech nastalo ochlazení, pokles průměrné denní teploty se pohyboval od 12°C až 15°C. Ani v druhé dekádě nedošlo k výrazným změnám. Přetrvávalo velmi proměnlivé počasí s převahou chladnějších dnů a častých přeháněk, málo vydatných na srážky. I. dekáda průměrná teplota 15,9°C, II. dekáda 15°C, III. dekáda 13,8°C. Ve 3. dekádě denní teploty činily pouze 14°C, často i méně. Veškerá vegetace byla zpožděná.

V červenci studené počasí pokračovalo. Ranní teploty činí 10 až 14°C, denní 14 až 16°C, noční 9 až 13°C, průměrná teplota se pohybovala kolem 12°C. Průměrné srážky I. dekády 8 mm. Ve II. dekádě došlo k oteplení. Od 10. – 15.7. vystoupily denní teploty nad 27°C. Zdálo se, že již nastanou červencová tepla, ale již 16.7. teplota přes den dosáhla sotva 18°C. Ještě od 20.- 25. vystoupily teploty nad 25°C, ostatní dny byly opět chladné. Pršelo celkem 8x. Průměrné měsíční srážky činí 45,6 mm, průměrná měsíční teplota 17,7°C.

V prvním srpnovém dnu bylo jen 18°C, ale již 2.8. teplota vystoupila na 28°C. Vyšší teploty se udržely téměř celou polovinu měsíce. Od 14.8. dochází opět k poklesu teplot. Od 16.8. po vydatnějším dešti 11 mm nastává ochlazení, průměrné denní teploty klesly na 16°C. V poslední dekádě srpna se ranní teploty pohybují do 15°C, denní mírně nad 20°C. Pršelo pouze 26. 8. – 2,6 mm. Tím se řadí srpen také k chladnějším měsícům.

První polovina zářijové první dekády byla poměrně teplá. Bylo to vlastně posledních 5 teplých dnů v tomto roce. Měsíc začal teplotami 25°C a končil 13°C. Od 7.9. do 13.9. každý den pršelo, byly to pouze dešťové přeháňky. Průměrná denní teplota pak 12°C. Ve druhé dekádě pršelo vydatněji 16.9. – 18,4 mm. Ve III. dekádě noční teploty se pohybovaly kolem 8 a 9°C, přes den 17 až 18°C. Od 21. do 26.9. opět pršelo v průměru kolem 5 mm denně. Počasí bylo nepříznivé zejména pro rajčata, která pro nízké teploty vůbec nedozrála, okurky se také neurodily a vinná réva měla nízkou cukernatost. Bobule byly malé, kyselé, takže nebyly vůbec k jídlu. Při kvašení bylo nutno přidávat hodně cukru.

Říjnové noční a ranní teploty byly velmi kolísavé. V I. dekádě se pohybovaly od 7°C do 18°C. Přes den 18°C. V první dekádě pršelo 2. a 3. října – 8 až 15 mm, 8.10. – 9 mm. Ve II. dekádě noční teploty značně kolísaly, denní se držely kolem 15°C. 17.10. došlo k poklesu teploty pod nulu. V této dekádě vůbec nepršelo. Do konce měsíce teploty opět poklesly. Průměrné srážky v měsíci 30,6 mm. Pokles teplot: I. dekáda průměr 13,8°C; II. dekáda 10,7°C; III. dekáda 9,3°C.

V první polistopadové dekádě nastalo ochlazení ve srovnání s říjnovou teplotou. Ranní teploty se pohybovaly od 0°C do +7°C, denní od 5 do 14°C. Průměrná teplota celé dekády 7,7°C. Nepršelo. Ve druhé dekádě většina ponurých mlhavých dní a opětný pokles teplot. Průměrná teplota II. dekády 3,2°C, 14. listopadu déšť se sněhem 33,5 mm. 14. a 15. listopadu poprvé pokles teplot mírně pod nulu. Průměrná teplota III. dekády činila 6,4°C, vyšší než ve druhé dekádě. Srážky 54,6 mm, průměrná měsíční teplota 5,8°C.

V prosinci se projevilo pravidelné klesání teplot. Počátek měsíce 5°C. Od 5.12. pokles na nulu v noci i přes den. Počátkem druhé dekády teploty mírně nad nulou, od 12. do 17. prosince pokles pod nulu až -4°C. 26.12. napadl sníh 12 mm, poklesly teploty na -6°C, denní na -3°C. Sníh neroztál, ale držel až do Nového roku, kdy napadl nový. Pokles teplot: I. dekáda 2,6°C; II. dekáda 0,3°C; III. dekáda 2,9°C. Celý měsíc mírné mrznutí, bez srážek až do 26.12.

 


Místní národní výbor

Náročné úkoly současného období si vyžadují značného úsilí k zabezpečení životních jistot občanů i další rozvoj jejich životní úrovně. Politickoorganizátorská práce národního výboru, jeho funkcionářů a poslanců v roce 1984 se projevovala zejména v udržení politické a budovatelské aktivity občanů na splnění volebního programu. Práce byla řízena plánem pro schůzovou činnost pléna, rady, komisí a aktivů. Plenární zasedání NV se v roce 1984 sešlo na 6 schůzích. Rada NV hodnotila plnění úkolů na 26 zasedáních.

Komise pléna NV pracovaly na následujících úsecích:

1. výstavby
2. kultury a školství
3. sociální a zdravotní
4. ochrany a veřejného pořádku
5. finanční
6. pro mládež a tělovýchovu
7. místní hospodářství
8. Sbor pro občanské záležitosti

Dobrá je spolupráce národního výboru s Národní frontou. Dvakrát v roce se vyhodnocují a ve spolupráci s VO Komunistické strany Československa stanoví usnesení na další období. Skládání účtů poslanců je prováděno na plenárních zasedáních, výročních schůzích organizací Národní fronty, za kterou poslanec kandiduje. Místní národní výbor zůstal ve svém složení i celkovém počtu poslanců nezměněn. Stejné zůstalo i složení jeho komisí.

Výstavba obce

V investiční části na úseku akce “Z” byla zaměřena pozornost na budování II. etapy kanalizace v úseku Cihelny. Tato etapa bude dokončena v roce 1985 vyústěním do sedimentační nádrže Kanál. Součástí prováděných prací II. etapy kanalizace byly i práce související s opravou místní komunikace “Záhumenní”, oprava chodníků před budovou místního národního výboru a budování předzahrádek ve zmíněné části.

V neinvestiční části budování obce byla v roce 1984 dokončena výstavba kulturního areálu u Šidlen. Pro další rok zůstává dokončit terénní úpravy včetně osvětlení. Skončena byla i úprava márnice, vybudování vodovodu na hřbitově včetně připojení elektroinstalace a propagačních skříněk.

V průběhu roku započaly práce na opravě vykoupeného rodinného domku č. 136 s cílem rozšířit služby místním občanům o práce sklenářské, opravu obuvi a výdej plynových lahví. V roce 1984 pokračovala výstavba základní technické vybavenosti v novém stavebním obvodě “Závistě” a “Kanál”. Byla realizovaná část rozvodné elektrické distribuční sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení. V závěru roku se začala budovat panelová komunikace v tomto prostoru. Rovněž byly vykoupeny pozemky pro II. část základní technické vybavenosti “Kanál”. Dodavatel OSP Hodonín provedl výstavbu kioskové trafostanice, která bude v kratším čase ukončena. V roce 1985 ZPS Gottwaldov provedou technologické vybavení této trafostanice.

Skončila výstavba tělovýchovného zařízení základní školy. V prosinci sloužila tato přístavba již svému účelu. Pokračuje se v budování stravovacího zařízení.

V návaznosti na požadavek národního výboru byla provedena údržba a oprava sedimentační nádrže “Kanál”, kterou provedla Oblastní meliorační správa Hodonín. V roce 1985 budou dokončeny terénní a zemní práce včetně osetí břehů travou.

V průběhu roku byla zajišťována projektová dokumentace na rozvody vodovodního řádu v obci včetně přívodního řádu z vodojemu. Současně byla zpracovaná část projektové dokumentace na průtah obcí státní silnice Milotice – Kyjov a Milotice – Dubňany. V další projektové připravenosti je rozpracovaná projektová dokumentace na změnu systému vytápění kulturního domu. Ve spolupráci s Agropodnikem Hodonín se v současné době projednává možnost vybudování příjezdové komunikace k nezpevněným polním jímkám (Písky) k odvozu fekálií mimo obec.

Na úseku výstavby rodinných domků je zajišťovaná pomoc a rada občanům prostřednictvím komise výstavby. V roce 1984 bylo vydáno povolení ke stavbě 8 rodinných domků. Členové komise zkolaudovali 20 rodinných domků. Byl vykoupen rodinný domek č. 52 pro výstavbu dalších rodinných domků a místní komunikace, která spojuje a propojí “Cihelny” s “Korábkem”. Rada ONV a Drupos – družstvo Hodonín schválila seznam pozemků pro výstavbu řadových rodinných domků a proluky pro výstavbu dalších rodinných domků.

V tomto roce se nepodařilo zahájit výstavbu nákupního střediska, upravit parčík na “Dědiné”, nedaří se rovněž jednání na úseku plynofikace obce.

Kulturní a školská komise

Kulturní a školská komise řídí úsek kulturně výchovné činnosti. Hodnotí také plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti včetně činnosti základní a mateřské školy, kroniky, knihovny, plánu ateistické výchovy a hlavního plánu masově politických akcí. Všechny body plánu jsou splněny, dosažený cíl je adekvátní vynaložené námaze ze strany odpovědných pracovníků. Výrazným pomocníkem veškeré politicko-výchovné práce v obci se stává činnost agitačního střediska, zejména pak kolektivů nástěnné a rozhlasové agitace, včetně agitace osobní.

Komise sociální a zdravotní

Komise sociální a zdravotní si ve své práci vede dobře. Všechny úkoly stanovené celoročním plánem jsou v průběhu roku plněny a hodnoceny. Cenná je spolupráce členů komise s Českým Červeným křížem i s občany, kteří zajišťují dobrovolnou pečovatelskou službu přestárlým občanům.

Místní hospodářství

Různorodá a bohatá je činnost komise místního hospodářství, obchodu, služeb a cestovního ruchu. Klade si značné nároky na počet členů komise a další aktivní účast při zajišťování stanovených úkolů. Pozornost je zaměřovaná na stálé zvyšování a poskytování služeb občanům. Zlepšila se činnost spotřebitelské rady, problémy zůstávají s vyhledáváním nové skládky pevných domovních odpadků.

Komise pro mládež a tělesnou výchovu

Komise pro mládež a tělesnou výchovu plní zpracovaný plán rozvoje tělesné výchovy, sportu a branných závodů mládeže. Stanovené úkoly jsou plněny povětšině v letních měsících. Po dostavení tělocvičny se podmínky pro naplňování plánu výrazně zlepšily.

Komise finanční

Komise finanční prováděla pravidelné kontroly čerpání výdajů a jejich účelného použití, kontrolu příjmů národního výboru i kontrolu podřízených organizací po stránce hospodaření MH, Klubu NV, Sdružení rodičů a přátel školy, základní školy, mateřské školy a školní jídelny. Byly provedeny kontroly na všechny druhy hospodaření zmíněných organizací, zacházení se svěřeným majetkem a inventarizace předmětů DKP. V průběhu roku došlo k onemocnění předsedkyně komise s. Wágnerové. Do funkce zastupujícího tajemníka byl schválen s. Plšek.

Komise veřejného pořádku

Komise veřejného pořádku projednávala v uplynulém roce 1984 zvýšený počet přestupkové činnosti. Kontrolovala dodržování zákona č. 120 o zákazu nalévání alkoholických nápojů mladistvým a podnapilým osobám. Ve spolupráci s organizací Svazarmu bylo zajišťováno školení řidičů. Ve spolupráci s organizací Českého svazu požární ochrany kontrola požární prevence, ve spolupráci s jednotkou PS – VB sítě dopravních značek na místních komunikacích.

Rozpočet MNV

Příjmy

Školství

306 000

Místní hospodářství

43 000

Daně

131 000

Poplatky

8 000

Dotace

1 818 000

Jiné příjmy

30 000

Úhrn příjmů

2 336 000

 

Vydání

Školství

2 075 000

Kultura

19 000

Vnitřní správa

40 000

Práce a sociální věci

10 000

Místní hospodářství

192 000

Úhrn vydání

2 336 000

 


Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti se v roce 1984 zaměřoval na přípravu a zabezpečení občanských obřadů, zvyšování jejich ideové, estetické a kulturní úrovně. Do své činnosti zapojoval mladé lidi. V současné době pracuje ve sboru 11 členů – 4 poslanci a 7 volených členů. Funkci předsedkyně zastává s. Marie Hladilová

Sbor pracuje podle plánu, schází se 1x za měsíc. Jako každý rok i letos pořádal sbor akce tradiční – vítání dětí do života, sňatky, občanské pohřby, besedy – zařadil však i akce nové – slib jisker, předání pamětních listů vycházejícím žákům základní školy. Svoji činnost propaguje sbor hlavně pomocí propagační skříňky na budově MNV. Nově byly zřízeny skříňky na hřbitově, kde sbor provedl vzpomínku na zemřelé.

Členové sboru spolupracují s Klubem MNV a s Českým svazem žen. Pomáhá i JZD Rozvoj, SRPŠ a Česká státní spořitelna.

Většina plánovaných úkolů byla splněna. Členky sboru zajistily, připravily během roku 6x vítání dětí, předávání občanských průkazů, setkání padesátníků, přijetí vycházejících žáků, besedu s branci 4x besedu s rodiči budoucích prvňáčků, 2x hovory s mládeží, 3x návštěvu nejstarší občanky, besedu s důchodci, slib Jisker. Mimo tyto akce zasílají blahopřání k významným jubileím, provádějí návštěvy v rodinách, nezapomínají ani na novoroční pozdravy občanům umístěným v domově důchodců. Dbají na důstojný průběh svatebních obřadů i občanských pohřbů. Členové sboru se podíleli na přípravě zahájení nového školního roku, při otevření klubového areálu u Šidlen.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31.12.1984 je 1.808 z toho 923 žen, počet narozených 37 z toho 19 žen, počet zemřelých 17 z toho 7 žen.

Na místním národním výboru v Miloticích bylo v průběhu roku 1984 uzavřeno 16 sňatků. V obřadní síni se 5.6.1984 konala zlatá svatba Jana a Josefy Balousových.

Milotice se v tomto roce rozloučili s dlouholetým funkcionářem, bývalým předsedou národního výboru Břetislavem Matyášem. Zemřel 20.5.1984.

Služby

Služby poskytované občanům jsou celkem na dobré úrovni. Plně souží sběrna prádla a šatstva i sběrna elektrických spotřebičů. Navštěvované jsou i provozovny holičství a kadeřnictví. Občané využívají v hojné míře služeb nákladní dopravy.

Zásobování

Zásobování občanů základními druhy potravin je celkem na dobré úrovni. O spokojenost občanů se starají 2 prodejny – samoobsluha s vedoucí M. Miléřovou a prodejna Jednoty s vedoucím J. Fišmanem. Tato prodejna je zásobovaná i sortimentem průmyslového zboží, porcelánem i některými kusy nábytku. Prodejna masa není ještě doposud zásobevána tak, jak by si občané přáli, Objednávky zboží nebývají vždy plně pokryty ani u masa ani u uzenin. Sortiment zboží v prodejně obuvi není tak široký jako ve městě. Nejběžnějším zbožím je však prodejna zásobena dobře.

Provozovnu Pohostinství převzal opět její bývalý vedoucí, který se obětavě stará o dobrý provoz. Strávníci jsou s kvalitou jídla i obsluhou spokojeni.

Zdravotní středisko

Zdravotní středisko slouží nejen místním občanům, ale občanům sousedních obcí Vacenovic a Skoronic. V posledních létech se obvodní lékaři často střídají během roku 1984 se vystřídali čtyři. Škoda, že obec nemá pro stálého lékaře byt. Jako zubní lékařka zde působí Mudr. Jana Šušáková a L. Kyněrová, dětská lékařka.

 Kultura


XVI. sjezd Komunistické strany Československa a záměry zasedání ÚV KSČ v oblasti kulturní politiky, jakož i zasedání a usnesení orgánů okresního národního výboru, stanoví jako jeden z hlavních úkolů při budování socialismu úkol prohlubování kulturní politiky a rozšiřování kultury mezi nejširší vrstvy obyvatelstva. Úkoly vyplývající z uvedených pramenů jsou rozpracovány a zakotveny v konkrétních úkolech volebního programu Národní fronty a také konkrétních úkolech kulturně výchovné práce. Tato je tvořena činností všech složek Národní fronty, přičemž Klub národního výboru tuto činnost koordinuje a podílí se na ní činností svých souborů.

V roce 1984 byl plán kulturně výchovné činnosti zaměřen na mimoškolní výchovu a vzdělávání. Bylo realizováno mnoho akcí k politickým výročím.

Uskutečnily se oslavy: 36. výročí Vítězného února, oslava Mezinárodního dne žen, osvobození Milotic Rudou armádou, Svátku práce, Dne osvobození v květnu 1945, Mezinárodního dne dětí, 67. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Na všech těchto oslavách se podílel Klub národního výboru se svými soubory zájmové umělecké činnosti a některé složky Národní fronty.

Dalšími akcemi v rámci mimoškolní výchovy to byl cyklus přednášek pro žáky základní školy, výstavky místní lidové knihovny, přednášky na téma ateismus, současná mezinárodní politika, kulturní politika, Hovory s mládeží – jarní na téma ateismus a podzimní na téma 40. výročí Slovenského národního povstání.

Je nutné podotknout, že se podařilo splnit akce v mimoškolní výchově, ale s velkými potížemi. Značně totiž poklesla činnost složek Národní fronty, což se začalo projevovat v účasti na těchto akcích.

V klubu NV probíhal už tradičně kurz dechových nástrojů, ve kterém se zdokonalovalo asi 35 dětí ve hře na dechové nástroje. Výuka byla doplněna i o výuku na bicí a strunné nástroje pro jednotlivce. Účastníci kurzu vystupují při různých kulturně politických akcích – při oslavách MDŽ, na lampionovém průvodě apod.

V rámci Roku české hudby byl uskutečněn výchovný koncert pro mládež. Ve státním zámku uvedlo smyčcové kvarteto z Hodonína díla našich hudebních velikánů.

Činnost souborů Klubu národního výboru

Divadelní soubor nastudoval divadelní hru Jedenácté přikázání od F. Šamberka. Členové sehráli tuto hru dvakrát v Miloticích, reprízy ve Skoronicích a Kostelci.

Národopisný soubor se připravoval na Národopisný festival Milotice 1984, který se uskutečnil 12. srpna 1984 v novém přírodním areálu u Šidlen za účasti 14 souboru z okolí. Se svým programem vystoupili na strážnických slavnostech v červnu a při akci Strážnické kulturní léto v měsíci srpnu. Milotický národopisný festival byl vyvrcholením činnosti v prvním pololetí. V druhém pololetí zajistil národopisný soubor v listopadu hody s věncem.

Dechové soubory se po celý rok podílely na různých kulturně politických akcích.

Na úseku propagačně agitační práce nedošlo ke zlepšení, bude třeba ještě hodně úsilí, aby se práce na tomto úseku zlepšila.

Pokud se týká společenské zábavy, byly jako každoročně pořádány plesy pořádané některými složkami Národní fronty. Pouze jednou se uskutečnila diskotéka. Zdá se, že došlo k poklesu negativních jevů. Téměř všechny akce proběhly na dobré společenské úrovni.

Základní škola

Práce školy v roce 1984 se řídila plánem práce, který vycházel z Hlavních úkolů školství I. cyklu okresu Hodonín po XVI. sjezdu Komunistické strany Československa a z usnesení stranických a státních orgánů v kraji a okrese.

V tomto roce bylo realizováno zavedení nového pojetí výchovně vzdělávací práce ve všech ročnících II. stupně základní školy. Úkoly se podařilo plnit vcelku dobře, učitelé školy se seznámili a v praxi realizovali nový obsah a pojetí výuky. Hlavní pozornost byla zaměřena na zvládnutí obsahové a metodické stránky, což bylo v podstatě splněno. Více bude třeba promýšlet a realizovat stránku výchovnou za současného zdokonalování a prohlubování nových forem a metod práce.

V oblasti světonázorové výchovy byly úkoly splněny, úroveň je uspokojivá. Počet žáků přihlášených k výuce náboženství vzrostl o 0,37%, což představuje 1 žáka.

Ve školním roce 1983-84 navštěvovalo školu 379 žáků a byly rozděleni do 12 tříd. 1. třída 25 žáků, třídní s. Jiřina Prágrová, 2. tř. 36 žáků s. Soňa Březinová, 3. tř. 35 žáků – s. L. Fridrichová, 4. tř. 28 žáků – s. K. Fiala. Na 2. stupni 5.A – 33 žáků – s. A. Miščík, 5.B – 32 žáků s. J. Pavloušková, 6.A – 31 žáků s. M Hladilová, 6.B – 32 žáků – J. Sedlaříková, 7.A – 35 žáků – s. Marcela Sojková, 7.B – 35 žáků – s. E. Rybová, 8.A – 27 žáků – J. Kuča, 8. B – 30 žáků – Josef Budík.

Funkci ředitele školy zastával Ježek Jaroslav, zástupce ředitele Luža Jan. Na škole působily s. Škarecká Helena, Šmýdová Vlasta a Domanská Marcela. Jako vychovatelka ve školní družině působila na škole Ondrová Doris, absolventka pedagogické školy – obor vychovatelka a Tureček Dušan, vedoucí pionýrské skupiny, absolvent střední ekonomické školy. Pro dlouhodobou nemoc nenastoupila do práce s. Domanská Marcela, učitelka. Na její místo nastupuje dne 10.10.1983 Šobová Anna, učitelka – důchodkyně. Vyučovala na škole do 16.3.1984, vystřídala ji s. Ivanová Anna, učitelka – důchodkyně z Ratíškovic, která vyučovala na škole do konce školního roku. Na konci školního roku odchází ze školy: Tureček Dušan, Ondrová Doris a Ivanová Anna.

Významným podnětem pro výchovnou práci školy byly oslavy 66. výročí VŘSR, 36. výročí Vítězného února, 39. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Škola se zapojila do příprav oslav těchto významných výročí.

Přijímací zkoušky na střední školy vykonali úspěšně všichni přihlášení žáci. Počet vyznamenaných žáků 46, což činí 18,25%. Do další třídy nepostoupilo 5 žáků – 1, 33%. V chování žáků nedošlo k vážnějším přestupkům. V 1. pololetí byli 2. stupněm z chování hodnoceni 4 žáci, v 2. pololetí žádný.

V oblasti tělesné a branné výchovy přes ztížené podmínky (výstavba tělocvičny) bylo dosaženo dobrých výsledků. Žáci školy byli zapojeni do soutěží v kopané, soutěže “Zdatné děti”. Zúčastnili se Poháru československého rozhlasu, atletického víceboje v Kyjově apod. Úspěšně proběhl plavecký výcvik žáků 3. třídy. 41. žáků sedmých tříd se zúčastnilo ve dnech 25.2. – 3.3.1984 lyžařského výcviku v Králíkách (Orlické hory).

Školní družinu navštěvovalo 29 žáků první až třetí třídy. Školní stravovna připravovala denně průměrně 300 obědů pro děti přespolní a děti zaměstnaných matek. Zdravotní stav žáků byl až na běžné onemocnění dobrý. Školní lékařka Mudr. Kyněrová L. prováděla pravidelně prohlídky žáků, zubní lékař Mudr. Chleborád pravidelně kontroloval a pečoval o chrup žáků do 31.3.1984 a na jeho místo nastupuje od 1.4.1984 Mudr. Jana Šušáková.

Pionýrská organizace

Pionýrská skupina soustřeďuje pionýry z obcí Milotic, Vacenovic a Skoronic. V roce 1984 bylo na škole 121 mladších a 180 starších pionýrů a 60 Jisker. Procento organizovanosti 95,5%. Úroveň práce výboru Sdružení rodičů a přátel školy se stále zlepšuje. Pravidelně se scházejí a více se zajímají o výchovné problémy školy. Značná je i jeho finanční pomoc.

Během školního roku pokračovala výstavba tělocvičny dílen a stravovacího zařízení. Dále pokračovala brigádnická pomoc rodičů žáků, organizovaná na každou sobotu za součinnosti školy, místního národního výboru a Sdružení rodičů a přátel školy.

Mateřská škola

Mateřskou školu v Miloticích navštěvuje celkem 95 dětí. Jsou umístěny ve dvou budovách. 60 dětí navštěvuje třídy umístěné v nové budově, jsou to děti 3leté a 5leté. Čtyřleté děti jsou ve staré budově (102 let). Provoz v této mateřské škole je uspořádán tak, aby bylo využíváno místností v I. poschodí, které jsou slunné, suché a prostorné. V přízemí je umístěna jen jídelna, výdejna jídla a šatna. Funkci ředitelky zastává s. Slováčková Anežka, na škole působí s. Vodáková Jarmila, učitelka, Pavlíčková Miroslava, pomocná kuchařka, Žurovcová Zdena, školnice.

Ředitelkou na nové mateřské škole je s. Ludmila Jestřábová, jako učitelky v roce 1983-84 působily na škole s. Milena Balusová, Nesvadbová Jaroslava a Cigánková Taťána. Provozní zaměstnanci zůstali beze změn.

Značná pozornost byla věnovaná úkolům, které vyplynuly z analýzy mravní výchovy dětí, neboť s chováním dětí nemohou být s. učitelky spokojeny. Výchovná práce se řídila podle rozpracovaných úkolů v oblasti školství, vydaných ONV i závěry z Celostátní konference učitelů. Jedním z hlavních úkolů byla otázka prohlubování komunistické výchovy dětí, prosazování kvality a efektivnosti výchovně vzdělávací práce. Značná pozornost byla zaměřena na komplexní péči odpovídající vysokým nárokům společenského poslání pedagogických pracovníků, soustavné zvyšování jejich ideově politické přípravy a optimalizovat podmínky pro práci ve škole a mimo ni. Pedagogičtí pracovníci se po celý rok snažili o to, aby zpestřili každodenní režim dětí, veškerá výchovná práce byla zaměřena na prohlubování mravní výchovy dětí o oblasti uvědomělé kázně. Byla zvýšena spolupráce s rodiči dětí se špatnou výslovností, aby při přechodu dětí do předškolního oddělení byly závažné nedostatky odstraněny.

Škola pořádá pravidelně měsíčně zájezdy do kina v Kyjově. V červnu děti absolvovaly kurz předplavecké výchovy v krytém bazénu v Hodoníně. V červnu se uskutečnil ve spolupráci s SRPŠ jako každoročně výlet do Piešťan. Rodiče také brigádnicky pomohli opravit vodovodní potrubí, obnovit rám na pískovišti.

Knihovna

Činnost knihovny v roce 1984 vycházela z plánu práce. Pozornost byla věnovaná především Roku české hudby, Vítěznému únoru, výročí založení PO SSM, 40. výročí Slovenského národního povstání a Měsíci československo-sovětského přátelství. K uvedeným výročím byly instalovány výstavky a nástěnky, k daným tématům byla doporučována literatura.

Během roku bylo dosaženo 7.994 výpůjček. Knihovnu navštěvovalo 203 čtenářů. Instalováno bylo 82 výstavek, uspořádáno 7 besed. Vedoucí knihovny připravila pro návštěvníky 54 nástěnek. Besedy byly zaměřeny k životu a dílu M. Majerové, O. Sekorovi, k 40. výročí SNP byly uspořádány 2 besedy. Hojně navštíveny dětmi byly besedy o sovětských knihách.

Státní zámek

Správa státního zámku v Miloticích hodnotí rok 1984 velmi kladně. I když návštěvnost zámku byla podstatně nižší než v roce 1983. Důvodem byl omezený provoz v měsíci dubnu, kdy došlo k násilnému vloupání do zámeckého interiéru a bylo třeba na několik dnů provoz omezit. V říjnu byl zámek pro veřejnost uzavřen z důvodu filmování. Filmové štáby stále projevují zájem o natáčení svých zadaných filmů v milotickém zámku. Významné kulturně společenské akce pořádané v areálu zámku jsou dokladem o dobré spolupráci se složkami Národní fronty.

V roce 1984 byly uspořádány v objektu následující akce:

1. V rámci Roku české hudby – výchovný koncert Hodonínského kvarteta
2. Koncert 4 dětských krojovaných dechovek na počest dárců krve, spojený se setkáním dárců krve okresu Hodonín
3. Koncert pěveckých sborů NDK a Kyjovjanu
4. Natáčení filmu gottwaldovským studiem o malířském umění
5. Natáčení krátkého filmu o historických parcích a zahradách ostravským studiem
6. Natáčení koprodukčního filmu Filmovým studiem Bratislava a západoněmecké filmové společnosti o Mozartovi

Milotický zámek navštívilo v roce 1984 28.036 návštěvníků. Hromadných zájezdů bylo 426, cizinců 1.572. Za vstupné bylo vybráno celkem 58.830 Kčs. Průvodcovská trasa s výkladem trvá 40 minut. Trasa je velmi náročná především z hlediska zajišťování bezpečnosti mobiliárního fondu. Místnosti jsou povětšině tmavé, možnost elektrického osvětlení není. Průvodkyně nemají dostatečný přehled přes návštěvníky. Někdy je nutné vyslat s jednou výpravou i 2 průvodkyně, aby byl zajištěn dostatečný dozor.

Údržba o obnova památkového objektu: Údržba zámku neobdržela na rok 1984 finanční krytí na rozsáhlejší opravu. Částka 10.000 na běžnou údržbu byla minimální, naprosto nedostačující. V rámci údržby byly opraveny a vyčištěny sochy na hlavním nádvoří. Problémy s opravou střechy na hlavní budově zámku nejsou doposud vyřešeny. Stav elektrorozvodny a tím celého elektrosystému celého areálu zámku byl v tomto roce projekčně řešen, práce jsou zadány u OSP Hodonín. Uskuteční se v roce 1986. Práce na rekonstrukci skleníků – oranžerií, plánované v tomto roce nebyly provedeny.

Provozní zahradnictví, údržba parku a bažantnice není v kompetenci řízení správy státního zámku. Tento úsek je řízen přímo z KS SPPCP. Běžná údržba parku není nikterak vázána na provoz zámku, dle názoru správy zámku je naprosto nedostačující.

Kolektiv správy státního zámku Milotice uzavřel rokem 1984 první část soutěže o titul Brigáda socialistické práce. Titul jim bude udělen na jaře roku 1985. Je to doklad velmi dobré vzájemné spolupráce celého kolektivu.

 Národní fronta


Výbor Národní fronty v roce 1984 zaměřil svoji iniciativu na ideově výchovnou politickoorganizátorskou práci v členských organizacích ve smyslu závěrů XVI. sjezdu Komunistické strany Československa, na plnění jednotlivých hospodářských úkolů, na plnění volebního programu Národní fronty a na spolupráci s národním výborem.

Komunistická strana Československa

ZO KSČ – vedoucí složka Národní fronty vede sedmičlenný výbor za předsednictví Jaromíra Šány. Členové organizace se scházeli jedenkrát v měsíci, výbor zasedal 2x měsíčně. V roce 1984 uspořádali 2 veřejné schůze za účasti občanů.

Činnost ZO KSČ se prolíná ve všech oborech denního života zájmových organizací Národní fronty, neboť členové ZO KSČ jsou povětšině i členy zájmových organizací. Přenášejí úkoly a rozhodnutí ÚV KSČ i závěry sjezdů strany na společenský život v obci. ZO KSČ se zabývala pravidelnou kontrolou plnění hlavních úkolů volebního programu Národní fronty v průběhu celého roku 1984. Na základě hodnocení byla pak přijímána usnesení i opatření, která zajišťovala odstraňování vzniklých nedostatků. Kontrolovala rovněž plnění celoobecního socialistického závazku uzavřeného na počest 40. výročí Slovenského národního povstání.

Československá strana lidová

MO ČSL má 28 členů. Během roku 1984 bylo uskutečněno 5 členských schůzí. Členové výboru se scházeli nepravidelně. Náplní jednotlivých schůzí bylo řešení úkolů stanovených MV Národní fronty a národního výboru.

Hlavní akcí členů MO ČSL bylo dokončení vodovodu na hřbitově včetně opravy márnice. Zabudovali nautilu do studny, natřeli rezervoár, postavili konstrukci, obezdili ji, namontovali výpustné kohouty i samočinné vypínání. Po celý rok byl na hřbitově udržován pořádek, pokosená tráva i kolem hřbitova. Zbudovali i přístřešek na zalévací konve a hrábě. Celkem odpracovali 354 hodin. Členové organizace se podíleli i na výměně dlažby v kostele. Zapojili se i do divadelního souboru, sehráli divadelní hru Jedenácté přikázání. Mladí členové organizace jsou činní i v národopisném souboru. Ve Strážnici předvedli “Dožínky” na národopisném festivalu předvedli i část svatby. Podíleli se také na organizaci “hodů”. Klub NV uspořádal pro členy těchto souborů zájezd do Prahy, kde navštívili představení v Národním divadle “Z pohádky do pohádky”.

Svaz československo-sovětského přátelství

ZO Svazu československo-sovětského přátelství se ve své práci řídila celoročním plánem 1984 a pokyny OV SČSP v Hodoníně.

Z ústředně stanovených témat politickovýchovné práce se v 1. pololetí uskutečnila leninská beseda na téma “Socialismus – společnost skutečné svobody a demokracie”. V únoru se konala další beseda k 66. výročí vzniku Sovětské armády. Z dalších politickovýchovných akcí to byly besedy – O mírové politice SSSR, Sovětská kultura a umění s ukázkami prací sovětských umělců. Byl založen Klub mladých přátel SSSR, získáno 62 pionýrů. V druhém pololetí uspořádali besedy na témata Měsíc československo-sovětského přátelství, Besedu u samovaru. V rámci spolupráce s mládeží uspořádali členové odbočky 2 společné besedy s členy SSM – Vítězný únor a MČSP.

Členové odbočky se zapojili do přípravy soutěže na pionýrské skupině “Co víš o SSSR” v jednotlivých pionýrských oddílech. Oddílový vedoucí zapojili své oddíly také do výtvarné soutěže “SSSR očima dětí”. Na závěr Měsíce československo-sovětského přátelství se konala členská schůze (10.12.) za účasti člena socialistické akademie s. Vláčila. Členové odbočky si dopisují se sovětskými přáteli a přenášejí zkušenosti na výborové i členské schůze. V politicko-výchovné a agitačně propagační činnosti se členové v průběhu roku podíleli na všech významných výročích a oslavách v obci.

Členové odpracovali na II. etapě kanalizace 100 brigádnických hodin, na budování areálu u Šidlen 150 hodin, na zvelebení a zkrášlení obce celkem 300 hodin. Na vlastních pracích dalších 300 hodin. Celkem odpracovali 850 hodin.

Český svaz žen

Místní organizace ČSŽ je organizací čilou i početnou. Během roku se členky sešly na 12 výborových a 3 členských schůzích. Jedna z členek s. Kotásková Květoslava je členkou ÚV ČSSŽ v Praze. Organizace spolupracuje téměř se všemi složkami Národní fronty.

Počátkem roku 1984 uspořádala organizace spolu s Dohlížecím výborem ples, který byl hojně navštíven. V březnu uspořádaly členky zdařilou oslavu MDŽ. Při této příležitosti zaslaly starším ženám bonboniery s přáním. doručovali je pionýři. Nezapomněli ani na naše občanky v domovech důchodců. U příležitosti osvobození naší obce rudou armádou se konaly Hovory s mládeží, kde měly členky své družstvo.

V srpnu se konal v areálu u Šidlen národopisný festival Na tuto slavnost pozvaly členky ženy z družební obce Třebařov. Přijelo jich 45. Uhostili je párky a koláči. Vyměnily si zkušenosti. Byla to pěkná, zdařilá akce. V září spolu s organizací zahrádkářů připravily výstavku ovoce a zeleniny spolu s výrobky lidové tvořivosti pod názvem “Pro krásu, zdraví a užitek”. Členky napekly pěkné zdobené perníčky, které prodávaly.

Organizace nezapomíná ani na veřejně prospěšnou práci. Zúčastňují se brigád na úpravě obce, sbírají papír 1.217 kg, bezinky 2.154 kg, 167 kg šípků. Celkem bylo odpracováno 2.254 brigádnických hodin. Členky spolupracují se Sborem pro občanské záležitosti, pomáhají při zlatých svatbách. Zúčastňují se a pomáhají při všech akcích pořádaných v obci. Provedli rovněž sbírku materiální pomoci pro Afganistan. Spolu s Dohlížecím výborem se zúčastnily třídenního zájezdu po Čechách.

Československý Červený kříž

Základní organizace ČSČK v Miloticích má 256 členů, z toho 4 členy z řad dorostu. Mezi nimi jsou i čestní dárci krve – 47, kteří darovali krev ve třech odběrech, z nichž jeden byl mimořádný. V letních měsících uspořádali pěknou akci – setkání dárců krve z okresu Hodonín, konanou v pěkném prostředí v areálu zámku. Na slavnosti byly předány stříbrné plakety. Z místních členů byl vyznamenán Rajsigl J. st. a Střítecký Ladislav.

Na počest 40. výročí Slovenského národního povstání byla uspořádána soutěž na téma “Co víš o SSSR”, které se zúčastnily mladé členky. Byly odměněny knihou. Kurs dobrovolné sestry absolvovaly 4 členky, účastnily se též praxe na interním a chirurgickém oddělení v kyjovské nemocnici. Organizace má 6 pečovatelek. Organizace spolupracuje s pionýrskou organizací při základní škole. Každým rokem pořádají soutěž mladých zdravotníků, sbírají léčivé byliny, proškolují je zdravotní sestry. Na počest 40. výročí osvobození naší vlasti vyhlásily členky organizace hodnotný závazek. Spolupracují i s komisí sociální a zdravotní, pomáhají řešit některé úkoly v zajišťování sociálních služeb některým občanům.

Požárníci

ZO Svazu požární ochrany se ve své práci řídila plánem činnosti na rok 1984 schváleného výroční schůzí. Organizace měla začátkem roku 51 členů. Při výměně členských průkazů se stav snížil na 44. Značnou část členů tvoří důchodci a starší členové.

Na úseku preventivní činnosti bylo provedeno 205 prohlídek obytných domů, 16 prohlídek drobných provozoven a předžňová prohlídka na farmě JZD Milotice. Při prohlídkách bylo odpracováno 123 brigádnických hodin. Základní organizace se aktivně podílela na ustavení prohlídkových skupin MNV a provedla jejich školení. V rámci akce Březen měsíc požární ochrany byla sboru zapůjčena vývěska na návsi pro zvýšení agitace a propagace. Školení výcvikového roku se zúčastnilo 13 členů. Proběhlo 10 příprav ke sportovní soutěži požárních družstev, soutěže se však nezúčastnili.

Stav techniky je dobrý. Během roku 1984 členové organizace nezasahovali při požáru. Na úseku politicko-výchovné a kulturní činnosti se konaly 2 ideově výchovné přednášky pro členy, 2 besedy s pionýry a občany, jedno školení pionýrů a 3 relace v rozhlase. Počátkem roku uspořádala organizace tradiční požárnický ples, v červenci pak “letní noc”. Obě akce měly dobrou úroveň a byly hojně navštíveny. Družstvo se zúčastnilo soutěže ve Svatobořicích, Kde z 12 družstev obsadilo 7. místo.

Při plnění volebního programu NF na investičních akcích a zvelebování životního prostředí 225 hodin, při údržbě požární techniky 165 hodin, na preventivních prohlídkách 123 hodin.

V průběhu roku se členové sešli na 4 členských a 11 schůzích výboru. Na březnové členské schůzi bylo předáno vyznamenání “Za zásluhy” a medaile “Za věrnost 40 let” Josefu Snopkovi a nejvyšší svazové vyznamenání “Za mimořádné zásluhy Janu Nedvědickému u příležitosti 45 let jeho práce v organizaci.

Myslivci

Myslivecké sdružení Rozvoj Milotice uskutečnilo 9 výborových schůzí a 3 členské. Sdružení obhospodařuje honitbu o výměře 2.552 ha, z toho lesní plochy 179 ha a vodní 9 ha. Terén je členitý – velká plocha vinohradů, různé remízky, potoky, které skýtají zvěři úkryt a vyhnízdění. Klimatické podmínky roku 1984 byly příznivé pro zvěř, mírná zima, suché jaro, teplé léto s častými dešti. Přes dobré přírodní podmínky je možno konstatovat každým rokem větší úbytek bažantích slepic. Zaječí zvěř zůstává nejrozšířenější a nejproduktivnější. Členové sdružení věnují srnčí zvěři velkou péči, aby dosáhli co do počtu přiměřený stav daným místním podmínkám. Myslivecká péče o divoké kachny se doposud málo prováděla, ačkoliv by byly velké možnosti při zvyšování stavu kachen.

Členové mysliveckého sdružení pečují o 32 zásypů, 10 krmelců, 25 krmelečků pro zajíce a 1 seník. Stav krmiva je dostačující. V roce 1984 odstřelili 10 ks srnců, 8 srn, 1 srnče, 148 bažantů, 205 zajíců (20 odchytili), 26 králíků a 297 kachen. jednotě bylo dodáno 99,5 kg srnčí, 12 kg bažantí, 235 kg zaječí zvěře. Prováděli také sběr bažantích vajíček – 126 ks, vylíhnuto 80 bažantů. Nakoupili 800 ks bažantích kuřat, vypustili celkem 642 kusů. Na Vacenovsku bylo vypuštěno 260, u milotického zámku 100, v milotické bažantnici 262, Písečného rybníka 20 ks bažantů. Slovitelnost však byla velmi slabá. Myslivci odstřelili 4 psy, 30 koček, 6 sojek, 2 tchoře, 10 šedivek, 11 strak a 5 lišek. Členové sdružení vlastní jen 6 upotřebitelných loveckých psů, plán 10 ks.

V roce 1984 nebyly v rámci sdružení pořádány střelecké akce. Hlavní pozornost byla zaměřena na proškolování v zacházení s loveckými zbraněmi, o chování myslivců při společných lovech.

Chovatelé

Základní organizace chovatelů v Miloticích měla v roce 1984 dvacet šest členů, z toho 17 chovatelů drůbeže. Členové chovali celkem 168 ks drůbeže velké, 14 ks drůbeže zakrslé 10 plemen. Státnímu obchodu odevzdali 3.883 ks vajec ve váze 222 kg, v hodnotě 3.883 Kčs. Pro vlastní spotřebu vyprodukovali přibližně 16.000 ks vajec. Naočkovali celkem 320 ks kuřat.

Chovatelů králíků má organizace 20. Chovali celkem 98 ks chovných králíků 12 plemen. Sběrným surovinám bylo odprodáno 628 ks králičích kůží v ceně 4.389 Kčs. Drůbežářským závodům Velké Pavlovice odprodali 160 ks králíků ve váze 454 kg v ceně 9.080 Kčs. Pro vlastní spotřebu vyprodukovali 2.000 kg masa. Pro další chov zaregistrovali 147 ks králíků. Proti myxomatose bylo v obci naočkováno celkem 1.500 ks králíků.

Sedm chovatelů holubů chovalo 84 ks okrasných holubů 5 plemen. Okroužkovali 80 ks mláďat holubů k dalšímu chovu.

Exoty chovalo 7 členů – 154 ks, kanárů 8 plemen. K dalšímu chovu okroužkovali 180 ks mláďat.

Členové základní organizace odpracovali 165 hodin v akcích Z, ve vlastních akcích 250 hodin. Od okresního svazu obdrželi 2.600 kg krmiva pro chovná zvířata. V listopadu uspořádala organizace zájezd na celostátní výstavu ČSCH v Brně. Místní výstavu domácích zvířat nepořádali z důvodu výskytu myxomatosy.

Zahrádkáři

ZO Českého zahrádkářského svazu má celkem 176 členů. Na výroční členské schůzi zvolili 17 členný výbor a 4 člennou revizní komisi. Členové výboru se v průběhu roku sešli sedmkrát, aby rozpracovali úkoly vyplývající z plánu činnosti.

V únoru uspořádala vinařská skupina vinařský ples, na který darovali pořadatelé 48 vzorků vín. Ples byl dobře navštíven, k tanci hrál soubor Klubu MNV. O velikonocích uspořádali dvoudenní výstavu přírodních vín s ochutnáváním – vystavili celkem 1.116 vzorků vín, 516 od místních vinařů. Čestný patronát nad výstavou měl NV a JZD Rozvoj. Vína byla hodnocena 44 člennými komisemi za vedení ing. Václava Švejcara. Vystavená vína měla dobrou jakost, úroda hroznu byla nadprůměrná, cukernatost dobrá. Návštěva výstavy byla hojná.

V roce 1984 se pořádaly 2 celosvazové výstavy vín – v Kunovicích a ve Skalici. Naši členové na nich získali 9 zlatých medailí. V září uspořádala organizace místní výstavu ovoce, hroznů květin a zeleniny. Členky českého svazu žen doplnily tuto výstavu výrobky lidové umělecké tvořivosti – výšivkami, keramikou apod.

V roce 1984 bylo nákupním organizacím smluvně i beze smlouvy nabídnuto a vykoupeno 5.225 kg třešní, 540 kg višní, 360 kg rybízu, 110 kg angreštu a 45 kg broskví. Okurek nakladaček 4.100 kg, rajčat 497 kg. Vinařské závody vykoupily jen 7.880 kg hroznů. Ve srovnání s minulým rokem o 28.761 kg méně. Rok 1984 byl pro vinaře kritický. Pro průmyslové zpracování bylo vykoupeno celkem 7.350 kg padaných jablek. Část padaných jablek byla podomácku zpracovaná na mošty na zařízení, které vlastní Dohlížecí výbor Jednoty.

Členové organizace byli zásobeni pěstitelskými potřebami – umělými hnojivy, postřiky, sazenicemi apod. Na podporu plnění závazkového hnutí a plnění dohody s MNV členové odpracovali v investiční části 1.294 hodin, v neinvestiční části při úpravě cest, chodníků a zkrášlení životního prostředí celkem 3.200 hodin. Na vlastních akcích pak 1.760 hodin. Při špičkových zemědělských pracích 2.800 hodin. V průběhu roku zorganizovala organizace 2 odborné přednášky.

Svazarm

Základní organizace Svazarmu byla v Miloticích založena v roce 1953. V organizaci pracují 4 kluby – 150 členů. Nejrozsáhlejší automotoklub má 47 členů. V lednu a únoru bylo provedeno školení řidičů soukromých motorových vozidel. V květnu uspořádali BOAS, závod probíhal obcí. Zúčastnilo se ho 15 posádek. Místní posádka se umístila na 11. místě. Organizace má svépomocnou autodílnu, není však v současné době v nejlepším stavu.

Ve střeleckém klubu je 16 dospělých a 48 mladších 15 let. Mládež střílí ze vzduchovek ve školní tělocvičně. Dospělí mají 2 družstva mužů a 1 žen. První mužstvo se umístilo v OSL na 1. místě, druhé na 17. místě, ženy na 20. místě. Naši střelci se zúčastňovali i dalších střeleckých akcí – 9.5.1984 Poháru osvobození v Kyjově, nominační soutěže v Bzenci, Poháru města Holíče, Havířského dvojboje v Hodoníně.

Dalším klubem je klub kynologický. Má 27 členů. V měsíci květnu se zúčastnilo 5 psovodů se svými psy zkoušek ve Veselí. V říjnu uspořádali naši členové zkoušky na cvičišti v Dubňanech.

V radiokroužku pracuje 12 členů, kteří se scházejí jednou týdně v budově školy, kde se učí Morseovu abecedu a základům radiotechniky.

V akci Z odpracovali členové 186 hod. Na akcích Svazarmu svůj závazek 500 hodin překročili o 16 hodin. V lednu a únoru provedli školení řidičů, v červnu uspořádali k Mezinárodnímu dnu dětí branný den za spolupráce s Dohlížecím výborem Jednoty. Členové organizace pomáhali při žních, zúčastňovali se všech akcí pořádaných Národní frontou.

 


Závěr

Jestliže bilancujeme dosažené výsledky roku 1984 v podmínkách naší obce, můžeme s pocitem uspokojení konstatovat, že se nám práce vcelku dařila. Bylo docíleno dobrých výsledků, které se jako obvykle neobešly bez problémů a potíží.

V uplynulém roce 1984 jako i v létech předcházejících pokračovala aktivita našich občanů, složek Národní fronty, školy, závodů. Svědčí o tom výsledky, kterých bylo dosaženo při plnění hlavních úkolů volebního programu národního výboru a Národní fronty a při naplňování celoobecního závazku uzavřeného na počest 40. výročí Slovenského národního povstání.

Životní prostředí v obci se stále zlepšuje. V průběhu roku 1984 byla budovaná další část II. etapy kanalizace v úseku Cihelny. Dokončena byla přístavba základní školy – tělovýchovné zařízení, které budou využívat nejen žáci, ale i členové TJ Družstevník. Svému účelu již slouží dostavený areál u Šidlen. Členové složek Národní fronty se starají o úpravu a pěkný vzhled parčíků a předzahrádek.

Za všechny úspěchy, kterých bylo v roce 1984 dosaženo, patří poděkování členům organizací sdružených v Národní frontě i všem občanům Milotic. Významnou úlohu v tomto procesu sehráli funkcionáři národního výboru i poslanci, jejich práce, aktivita a iniciativa v daných volebních obvodech.

 

další rok