Obsah

1980

Úvod


Jubilejní rok 1980 byl pro naši vlast i pro každého z nás zvlášť významný. Oslavili jsme v něm 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a 35. výročí vyvrcholení našeho národně osvobozeneckého boje. Dne 18. dubna před 35 lety byla osvobozena i naše obec z hrůz fašistické okupace. Byly to pro všechny, kteří tuto dobu prožívali, nezapomenutelné vzpomínky. Vyvrcholením 35. výročí osvobození naší vlasti byly oslavy májových dnů a zejména Československá spartakiáda 1980.

Rok 1980 můžeme nazvat i rokem tvořivé práce. Jako poslední rok šesté pětiletky vyznačoval se velkou aktivitou a obětavostí občanů, společenských organizací při budování naší obce v rámci přijatých úkolů volebním programem Národní fronty.

 


Místní národní výbor


Rok 1980 byl významným politickým výročím, v němž se zabezpečovaly závěry XV. sjezdu Komunistické strany Československa v posledním roce pětiletky, naše národy oslavily 35. výročí osvobození Rudou armádou.

Místní národní výbor navázal na dosaženou úroveň své politickoorganizátorské činnosti v rámci rozpracovaných usnesení stranických a státních orgánů. Při kontrole plnění závazku bylo konstatováno, že dané úkoly řízené orgány Místního národního výboru byly splněny na všech úsecích. Úspěšně byla plněna rovněž politickoorganizátorská a politickovýchovná činnost, která přispívala k úspěšnému plnění náročných úkolů posledního roku šesté pětiletky, podobně jako rozpracovaná usnesení 12., 14., 15. a 18. pléna Ústředního výboru Komunistické strany Československa do všech oblastí činnosti Národního výboru. Řídící činnost Místního národního výboru vycházela z volebního programu, ekonomických zásad hospodaření Národního výboru, aktivity poslanců, složek Národní fronty a občanů.

Na výsledcích práce Místního národního výboru se podílelo 30 poslanců. V průběhu volebního období se počet poslanců snížil o dva – poslance Václava Jiráska a poslankyni Pavlu Podlouckou, kteří se z obce odstěhovali.

Plenární zasedání projednávanou problematikou vykázalo dobrou úroveň zásadních otázek politických, ekonomických i kulturně výchovných se uskutečnilo celkem 6krát s průměrnou návštěvností 80%.

Rada Národního výboru řešila úkoly uložené plenárkou, místním stranickým orgánem, vyššími orgány politickými a státními. Úroveň jednání rady, podávání zpráv a závěrů byla na dobré výši. V uplynulém roce se sešla 25krát s 86,7% návštěvností.

Komise pracovaly v roce 1980 pravidelně na těchto úsecích: komise finanční, výstavby, školství a kultury, sociální a zdravotní, veřejného pořádku. Scházely se měsíčně, jen komise výstavby a veřejného pořádku podle potřeby čtrnáctidenně. V uplynulém volebním období 1977-81 se na práci v komisích podílelo celkem 43 členů, z toho 25 poslanců a 18 volených členů z řad občanů.

Aktivy Národního výboru působily na úsecích místního hospodářství a služeb, životního prostředí, Sboru pro občanské záležitosti a komisi pro mládež a tělesnou výchovu.

V rámci hodnocení činnosti Místního národního výboru bylo konstatováno, že aktivy s výjimkou Sboru pro občanské záležitosti pracovaly nepravidelně a nedá se říci, že by plně zastávaly svou funkci, která jim příslušela. Naopak Sbor pro občanské záležitosti vykazuje za rok 1980 i za uplynulé volební období velmi dobré výsledky své práce. Obohatil svou činnost o další úseky, jeho práce je velmi dobře hodnocena místními orgány, drží se na předním místě v rámci soutěže sborů své kategorie v rámci okresu.

Náročnost politickoorganizátorské práce Místního národního výboru v roce 1980 se projevovala zejména v udržení politické a budovatelské aktivity občanů na splnění volebního programu. Nedá se říci, že by se plně dařila vzájemná spolupráce s některými složkami Národní fronty v účasti jejich členů na výstavbě obce a při agitačních akcích.

Složitost zajišťování brigádníků byla navíc vázána na mechanizační prostředky pro výkop rýhy, pro složení, převoz a položení kanalizačního potrubí, pro přepravu štěrku, cementu a zeminy. Výsledky uvedené v kapitole výstavby obce mají v tomto roce velkou váhu a jsou dokladem obětavosti, organizační schopnosti a vzájemného pochopení funkcionářů, občanů i podniků, od nichž Místní národní výbor zajišťoval stavební stroje a dopravní prostředky pro výstavbu kanalizace a vozovky. Svou negativní roli sehrála i nepřízeň počasí, kde zejména prudké přívaly vody způsobily značné škody na výstavbě kanalizace.

Pokud se týká hodnocení politickoorganizátorské práce za uplynulé volební období, jeho hlavní stanovené cíle byly splněny. V převážné většině se osvědčily mladí lidé. V radě Národního výboru z počtu 11 poslanců pracovalo 5 a tito zastávali funkce předsedů komisí nebo aktivů. K poklesu aktivity docházelo u mladých lidí z rodinných důvodů.

Spolupráce s orgány Národní fronty nepřinesla očekávané zlepšení. Nerovnoměrná činnost Socialistického svazu mládeže byla způsobena častým střídáním funkcí v této mládežnické organizaci, ale i u ostatních složek Národní fronty byly v zajišťování volebního programu značné rozdíly.

Udržela se a prohloubila vzájemná spolupráce v rámci kontrolní činnosti práce Národního výboru se stranickým orgánem, zejména v projednávání rozhodujících problémů a v hodnocení dosažených úspěchů. Slabší byla spolupráce poslance Okresního národního výboru v našem obvodu zejména pokud se týká vzájemné informovanosti a jeho účasti na schůzích orgánů Místního národního výboru.

Kladně byl hodnocen podíl spolupráce Místního národního výboru na přípravě a úrovni veřejných schůzí strany, na rozhodujících kulturně politických akcích, v přípravě spartakiády 1980 a v otázkách sociální péče o místní občany.

Udržela se i dobrá úroveň v zájmu občanů na řešení problémů obce, zejména při jednáních plén a veřejných schůzí a na Hovorech s mládeží. Na přípravě plenárních zasedání se podílel široký aktiv poslanců, komisí a rady. Aktivita občanů se projevila v přístupu ke společné práci při zvelebovacích akcích.

Výstavba obce

V akci Z byla dokončena I. etapa kanalizace, zabudováno 1.000 m kanalizačního potrubí, od melioračního odpadu u nádrže Kanál až po konec vesnice směrem k Ratíškovicím. Práce byly prováděny brigádníky z řad místních občanů a mechanizačními prostředky zajišťovanými se značnými potížemi u podniků proti úhradě práce dle výkonu.

Druhou akcí byla stavba komunikace na Zafáří jako přístupové cesty ke stávajícím a budoucím stavbám rodinných domků. Akce byla zahájena nákupem a přísunem materiálu a přípravou staveniště.

Po přípravě byla ve III. čtvrtletí 1980 zahájena stavba tělocvičny při základní devítileté škole. Nedošlo ke stavbě nákupního střediska Jednoty pro nedostatek kapacity stavební organizace, ale pokračovalo se ve výkupu pozemků pro II. etapu zástavby rodinných domků. V rámci příprav pro zavedení plynu do obce byl závodem Jihomoravských plynáren zpracován projektový úkol. Další stupeň projektu nebyl povolen.

Vyhodnocení závazku za rok 1980

Na počest 35. výročí osvobození Rudou armádou byl uzavřen celoobecní socialistický závazek v soutěži “Vzorná obec okresu Hodonín”.

 

Zhodnocení plnění brigádnických hodin

 

 

závazek

splnění

investiční část

8 604

7 024

neinvestiční část

60 000

72 674

celkem

68 604

79 698

 

Uzavřeno bylo 22 dohod s organizacemi Národní fronty a se závody. Nejlepšími organizacemi v zajišťování dohod bylo Myslivecké sdružení, Svazarm, Svaz československo-sovětského přátelství a Československá strana lidová.

 

V akci Z byl splněn plán u hodnoty díla:

 

 

plán v Kčs

skutečnost v Kčs

kanalizace I. etapa

378 000

476 000

kanalizace II. etapa

200 000

200 000

vozovka Zafáří

200 000

200 000

celkem

778 000

876 000

 

V neinvestiční části byla vytvořena hodnota prací ve výši 925.000 Kčs. Podíl mládeže na odpracovaných hodinách:

 

 

plán

skutečnost

investiční část

2 100

1 300

neinvestiční část

8 500

11 107

celkem

10 600

12 407

 


Na jednoho obyvatele připadá v roce 1980 v průměru 4,1 hodin v investiční části a 41,7 hodin v neinvestiční části, celkem 42,8 hodin.

Provedla se úprava místní komunikace v Cihelnách nákladem 130.000 Kčs, přístupový chodník k mateřské škole, fasády 18 rodinných domků, údržba zeleně, parků, předzahrádek a veřejného prostranství.

Rokem 1980 končí šestá pětiletka a rovněž volební období, během něhož v akci Z byla na úseku “zvelebení obce a životního prostředí” zbudována nebo započata tato zlepšení:

Výstavba

1. Dokončena výstavba mateřské školy pro 60 dětí a slavnostně otevřena dne 26.4.1977.

2. byly zahájeny přípravné práce pro vybudování vodovodu v obci, zpracovaná studie včetně vrtů a zjištění kapacity vody. Po přehodnocení plánu nebyla akce zařazena k realizaci.

3. Byla zbudována I. etapa kanalizace v hodnotě díla 1.226.000 Kčs, na níž bude navazovat v dalším volebním období II. etapa.

4. Zbudována místní komunikace na návsi v hodnotě 513.000 Kčs a započato s budováním komunikace kolem sportovního areálu, jejíž dokončení spadá již do 7. pětiletky. Dosud vytvořeno dílo v hodnotě 200.000 Kčs.

5. Bylo rozšířeno sportoviště, vybudována tribuna a část oplocení areálu. Hodnota díla 511.000 Kčs.

6. Vybudovaná požární zbrojnice v letech 1978-79 v hodnotě 526.000 Kčs.

Opravy a úpravy

1. Bylo započato s přístavbou ZDŠ vybudováním tělocvičny a stravovacího zařízení. Dosud prostavěno 191.000 Kčs.

2. V roce 1978 provedena rekonstrukce rodinného domu na Dům služeb, v něm je umístěno holičství a kadeřnictví, sběrna prádla, elektrospotřebičů a mandl, dále pekárna – hodnota díla 300.000 Kčs.

3. Pro zajištění odvozu odpadků byla upravena skládka, vybudovaná panelová komunikace a přeložka plynovodu. Celkový náklad činil 70.000 Kčs.

4. Velká pozornost byla věnovaná úpravě parčíků a květinových záhonů. Hlavní parčík uvolněn pro skládku materiálu na kanalizaci.

5. Podle zpracované a schválené zastavovací studie je prováděna výstavba sklepů a lisoven v trati Šidleny. Vzhledem k rozsahu zvažovaných sklepů a lisoven provádí povolovací činnost odbor výstavby ONV v Hodoníně.

6. Pro soustředěnou výstavbu řadových rodinných domků a obytných domů byl proveden výkup pozemků v trati Závistě. Rovněž bylo zahájeno budování základní technické vybavenosti, převážně nákupem materiálu a částečné provedení rozvodů nízkého napětí pro prvních 6 rodinných domků. V posledních měsících volebního období byla zahájena územní příprava na II. etapu schválené studie v trati Kanál. Po provedení geometrického zaměření a vyhotovení geometrického plánu budou zahájeny výkupy pozemků.

7. Po uvedení nové budovy mateřské školy do provozu, zůstala v provozu i mateřská škola ve staré budově. V poslední době bylo rozhodnuto, že bude provedena generální oprava budovy a bude i nadále sloužit předškolní výuce dětí.

Nedošlo:

1. K výstavbě vodovodu pro slabé zdroje pitné vody.

2. Nebyla zahájena generální oprava objektu kina.

3. V průběhu volebního období byla věnovaná velká pozornost zajištění plynu pro vytápění objektů v naší obci. Byla rovněž vypracovaná studie plynofikace celé obce, na kterou navazuje zpracovaný projektový úkol I. etapy v hodnotě 2 miliony Kčs. Dosud však o plynofikaci obce definitivně rozhodnuto nebylo.

4. Územně i projekčně byla připravovaná výstavba nákupního střediska Jednoty. Stavba bude provedena dodavatelsky Okresním stavebním podnikem Hodonín v příštím roce.

K plnění úkolů na úseku zvelebení obce je převážně využíváno brigádnické činnosti občanů, složek národní fronty a závodů v naší obci.

Rozpočet

Rozpočet na rok 1980

 

Příjmy

Daně a poplatky

146 000

Školy

265 000

Bytové hospodářství

25 000

Místní poplatky

10 000

Příspěvek pojišťovny

60 000

Dotace

390 000

Příjem celkem

896 000

Vydání

Správní náklady

9 000

Místní hospodářství

67000

Školy

756 000

Kultura

23 000

Správa MNV

31 000

Sociální výdaje

10 000

Vydání celkem

896 000


Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 1.1.1980 byl 1.735, z toho 884 žen. Narodilo se 39, z toho 20 děvčat. Zemřelo 18, z toho 11 žen. Přistěhovalo se v rámci okresu 21, z toho 9 žen, z jiných okresů 8, z toho 3 ženy. Odstěhovalo se v rámci okresu 29, z toho 10 žen, do jiných okresů 9, z toho 4 ženy. Počet obyvatel k 1.1.1981 je 1.748, z toho 892 ženy.

Uzavřeno bylo celkem 20 sňatků, z toho 8 na Místním národním výboru v Miloticích, 12 mimo naši obec. Zlatou svatbu dne 29.6.1980 oslavili manželé Jakub a Kristina Rančíkovi, dne 27.9.1980 František a Anna Maňákovi.

Z našich řad odešli Růžena Lorencová, porodní asistentka, Karel Pijáček, zahradník a člen komise výstavby a Marie Hladilová, vedoucí prodejny textilu.

Komise zdravotní a sociální

Národnímu výboru je svěřena rovněž značná část péče o zdraví a sociální potřeby občanů, jež zabezpečuje komise zdravotní a sociální. Činnost členek této komise v uplynulém volebním období byla rozsáhlá. Dbaly, aby každoročně byly prováděny rozbory pitné vody ve veřejných studních, zvláště těch, které obsahují závadnou vodu. Za spolupráce s ČsČK vyhlašovaly a organizovaly jarní úklid. Obdobně jako v minulých létech, tak také i v roce 1980 se staraly o provádění hygienických kontrol ve školách, kulturním domě, zdravotním středisku, v budově Národního výboru, prostorách Jednotného zemědělského družstva i obchodní síti.

Průběžně sledovaly úroveň bydlení starých a osamělých občanů, členky komise vykonávaly u nich návštěvy, každá ve svém okolí. Dvěma důchodkyním přinášely i obědy z místního pohostinství, kde mají osamělí důchodci zajištěno stravování. V roce 1977 byla v obci zrušena stálá placená pečovatelská služba. Od roku 1978 nastoupila geriatrická sestra, která občany starší 65 let rovněž navštěvuje.

Vyřizovaly důchodcům rekreaci v Jánských Lázních. Náklady byly uhrazeny z jednorázových příspěvků poskytnutých okresním národním výborem v Hodoníně. V roce 1980 činila tato částka 10.000 Kčs. Zajišťovaly umístění osamělých, přestárlých a nemocných občanů v sociálních zařízeních.

Komise veřejného pořádku

Na úroveň práce orgánů národních výborů jsou kladeny stále náročnější požadavky. Komise veřejného pořádku se zabývala případy porušování zákonnosti. Boj proti těmto negativním jevům se stává celospolečenskou záležitostí.

V tomto volebním období se občané dopustili 29 přestupků, za které komise udělila v 15 případech napomenutí, ve 14 případech byla udělena pokuta v celkové výši 3.600 Kčs. K zpřísnění postihů došlo u přestupků, které byly spáchány pod vlivem alkoholu. Pro srovnání - ve volebním období 1971-76 řešila komise 20 přestupků, za které v 17 případech uložila napomenutí a ve 3 případech pokutu v celkové výši 400 Kčs.

Sčítání lidu

Na základě usnesení vlády ČSSR ze dne 26. ledna 1978 se 1.11.1980 uskutečnilo na celém území ČSSR sčítání lidu, domů a bytů. Rozhodným okamžikem provedení sčítání byla půlnoc z 31.10. na 1.11.1980.

Sčítací arch uvádí – v Miloticích je 1.727 obyvatel, z toho 1.672 přítomných, 55 dočasně nepřítomných.

Z tohoto počtu obyvatel byli narozeni v létech:

 

 

mužů

žen

1978-1980

53

44

1975-1977

50

13

1966-1974

125

117

1961-1965

75

87

1946-1960

211

185

1926-1945

192

196

1921-1925

41

43

1920 a dříve

95

166

celkem

842

885

 

Národnosti české jsou 1.712, slovenské 12, maďarské 2, jiné 1. Z trvale bydlících osob v obci bylo ekonomicky aktivních 825 osob, z toho 435 mužů a 390 žen. V obci bydliště pracuje 213, v jiné obci okresu 574, v jiném okrese 16, v jiném kraji 22 obyvatel.

Počet domácností je 487. V obci bylo ke dni sčítání 430 domů, z toho 414 trvale obydlených, 11 neobydlených, 5 určených ke zboření. Z trvale obydlených domů je 399 rodinných, 6 družstevních, 9 ostatních, ve kterých je 443 bytů a to 432 obydlených, 11 neobydlených.

Z neobydlených bytů má 1 obytnou místnost 31, 2 pokoje 87, 3 pokoje 127, 4 pokoje 93, 5 a více 94 bytů.

Vybavení bytů:

 

koupelna, sprchovací kout

298

vodovod v bytě

302

ústřední, etážové topení

241

v bytech je:

 

chladnička

357

automatická pračka

34

jiná pračka

369

barevný televizor

29

černobílý televizor

372

auto garážované

143

bez garáže

31

motocyklů

65

obyvatelé vlastnící chatu

1Sbor pro občanské záležitosti

Úkolem sboru je pomáhat při ideově politické a kulturní výchově občanů. Citovou výchovou se nezabývá žádná jiná složka naší společnosti soustavně a programově.

Obsah a metody činnosti sboru se stále prohlubují a rozšiřují. Nejtypičtějšími formami činnosti jsou obřady, slavnostní přijetí, zápisy do pamětní knihy, návštěvy, dopisy, blahopřání v rozhlase, ve sdělovacích prostředcích a na veřejnosti, besedy, předávání upomínek aj.

V roce 1980 se sbor podílel nebo sám prováděl tyto akce: 7 svatebních obřadů, 5krát vítání do života, setkání padesátiletých občanů a rodáků, besedy s branci, besedy s rodiči žáků, kteří budou navštěvovat 1. třídu, besedu s důchodci, slib pionýrů, přijetí pionýrů na MNV předsedou, předání pamětních listů žákům mateřské školy při odchodu do školy i žákům 8. a 9. tříd. Občanům starším 79 let jsou zasílána písemná blahopřání k životním jubileím, předávání občanských průkazů.

Sbor pro občanské záležitosti v Miloticích se schází jedenkrát měsíčně. Zapojil se do soutěže “Sborů” v okrese na počest 35. výročí osvobození.

 


Kultura

Klub, kulturní zařízení Místního národního výboru, organizoval svoji kulturně výchovnou činnost podle zpracovaného plánu kulturně výchovné činnosti na rok 1980. Kladl si za cíl zabezpečit důsledné plnění závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa ve všech rozhodujících ukazatelích 6. pětiletky. K tomu využitím významných kulturně politických podnětů, které přinesl rok 1980, zejména 35. výročí vyvrcholení národně osvobozeneckého boje našich národů a osvobození Československa Sovětskou armádou, napomáhala svými specifickými prostředky i oblast kulturně výchovné činnosti.

Jednotný plán kulturně výchovné činnosti na rok 1980 se zabýval zajištěním oslav významných kulturně politických výročí a slavností, pozornost byla věnovaná také politicko výchovné činnosti, zájmové, estetické výchově, výstavní činnosti i společenské zábavě, dále práci s dětmi a mládeží, činnosti knihovny a kina. Plán byl termínově rozpracován na jednotlivá pololetí. Před každým čtvrtletím bylo prováděno upřesnění. Dílčí plány byly vodítkem pro práci všech zúčastněných složek Národní fronty.

Oslavy významných výročí

22.2. Klub Národního výboru ve spolupráci s MO Komunistické strany Československa a místní organizací Socialistického svazu mládeže uskutečnil důstojné oslavy 32. výročí Vítězného února. Oslava byla spojena s Hovory s mládeží ve formě kvizové soutěže. Zúčastnila se družstva SSM, ČSŽ, SČSP a Klubu NV. Soutěž byla dobře připravena. Všichni soutěžící projevili dobré znalosti k danému tématu – 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Účast na oslavě byla slabá – 85 osob.

9.3. se uskutečnila pod záštitou Klubu oslava Mezinárodního dne žen. Program byl hodnotný. Vystoupily v něm soubory Klubu, děti z mateřské a základní devítileté školy. Účast v celku dobrá – 250 osob.

17.4. v předvečer oslav 35. výročí osvobození obce byl pietní akt kladení věnců u pomníku padlých.

1.5. se konaly v obci oslavy Svátku práce. V letošním jubilejním roce se těšily velké pozornosti občanů. (730, mimo ně 5 krojovaných skupin). Pestrý průvod procházel vesnicí k pomníku padlých. Do pochodu jim vyhrávala místní dechovka. Po slavnostním projevu většina účastníků odjela autobusy nebo vlastními auty do Kyjova a Hodonína.

8.5. základní devítiletá škola ve spolupráci s Národní frontou a Klubem uspořádala lampionový průvod v předvečer Dne osvobození.

11.5. ZO Komunistické strany Československa, MV Národní fronty, Místní národní výbor a Klub připravili slavnostní večer pracujících a mládeže k 35. výročí osvobození. Po slavnostním projevu v kulturním programu vystoupily soubory Klubu – dětská dechovka řízená B. Zbořilem, dechovka pod vedením F. Křižky a národopisný soubor vedený L. Lungou, který předvedl Českou besedu. Účast 180 lidí.

9.10. v rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství a 63. výročí Velké říjnové socialistické revoluce byly uspořádány druhé Hovory s mládeží na téma “Plnění volebního programu v naší obci”. Soutěže se zúčastnila družstva ČSŽ, TJ Družstevník a Klubu NV.

V únoru a dubnu proběhl pro žáky osmých a devátých tříd cyklus přednášek: 5.2. na téma Formování morálních vlastností mládeže, 26.2. Pedagogicko psychologické problémy mládeže, 9.4. Přírodní vědy a světonázorová výchova a 23.4. Vědeckoateistická výchova. Přednášky měly velmi dobrou úroveň. Žáci si všechna témata vyslechli s velkým zájmem.

Kulturní a společenské akce

V měsíci lednu se uskutečnily 4 plesy pořádané organizacemi Českého Červeného kříže, Sdružením rodičů a přátel školy, Českým svazem žen a Svazem požární ochrany s průměrnou návštěvou 170 osob.

V únoru to byly plesy Jednotného zemědělského družstva, Tělovýchovné jednoty Družstevník, Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů a fašanková zábava. Průměrná účast 250 osob.

15.3. se pod záštitou Socialistického svazu mládeže konala diskotéka. Měla dobrou úroveň, účast 380 mladých lidí.

25.5. v objektu státního zámku připravil Klub NV “Odpoledne při dechovce” u příležitosti 35. výročí osvobození a 25. výročí založení místní dechovky F. Křižky. V programu vystoupily i další soubory Klubu. Dětskou dechovku řídil L. Soustružník. Vystoupil i národopisný soubor se svými tanci. Hrála jim k tomu dechovka F. Křižky.

7.6. se uskutečnila v prostorách státního zámku veřejná nahrávka Československého rozhlasu Brno se skupinou Javory a jejími hosty, kterou zorganizoval Klub NV a místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství. Tato akce také přispěla ke zdárnému průběhu oslav osvobození.

8.6. naše dětská dechovka se zúčastnila II. celookresní soutěžní přehlídky dětských dechovek. Konala se ve Vacenovicích. Naše dechovka zanechala velmi dobrý dojem.

20.6. dětská dechovka vystoupila v kulturním programu na Filmovém festivalu pracujících v Kyjově.

Klub NV spolu se Sborem pro občanské záležitosti připravuje každoročně pro 50leté jubilanty tradiční setkání. V tomto roce se uskutečnilo 21.6. 22.6. byla pro ně uspořádána taneční zábava.

9.8. zorganizovali místní svazáci na hřišti “Letní noc” se skupinou Swing-73. Účast byla slabší.

15.7. uspořádal Klub NV a tělovýchovná jednota podobnou akci se skupinou F-90.

16.8. večer se konal u Šidlen 6. národopisný festival. Poprvé v historii festivalů se konal večer. I přes ztížené podmínky, které ve stávajícím areálu jsou, se akce těšila velké pozornosti, líbila se. Nedostatkem bylo ozvučení areálu, které provedl Československý rozhlas Ostrava.

23.8. uspořádal Klub NV u Šidlen kulturní odpoledne s dechovou hudbou Žadovjáci. I když byla akce na velmi dobré úrovni, navštívilo ji jen 420 diváků.

7.9. místní organizace Českého svazu žen zorganizovala u Šidlen tradiční Zarážání hory se souborem Břeclavan.

13.9. byla Klubem NV pořádána pro mládež taneční zábava se skupinou Galle z Hodonína.

6.9. se konal pro širokou veřejnost 2. Bleší trh. Organizátorem byl Český svaz žen.

8., 9. a 10.11. se uskutečnili tradiční “Hody”. Zúčastnilo se jich mnoho občanů. Pestrobarevný průvod se líbil všem.

22.11. byla pořádaná “Kateřinská zábava”.

7.12. se konala beseda s důchodci. Vystoupily na ní všechny soubory Klubu.

12.12. pro mládež uspořádali taneční zábavu se skupinou Galle z Hodonína.

21.12. se představil náš dětský dechový soubor zdejším občanům s novým repertoárem ve vánočním koncertu.

31.12. připravil Klub NV “Veselého Silvestra” s dechovou hudbou ZO Svazarmu Kněždub.

Soubory

Divadelní soubor měl v naší obci v minulosti velmi dobrou úroveň. V roce 1980 nacvičil a sehrál 22. a 23.3. hru Aloise Jiráska Lucerna. Pro velký úspěch reprizovali toto divadelní představení 13.4. v rámci oslav 35. výročí osvobození. Hru režíroval F. Střítecký. Pro děti připravil Klub NV 13.4. divadelní hru Sůl nad zlato. 6.12. sehrál pro širokou veřejnost v rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství hru A.P.Čechova Vyznání a jednoaktovku Medvěd.

Dechový soubor Františka Křižky oslavil v tomto roce 25. výročí svého založení. Aktivně a s úspěchem se podílel na veřejných akcích v místě i okolí. Do dalších let lze všem jeho členům jen přát, aby jejich činnost byla nejméně tak bohatá a úspěšná jako ta právě uplynulá.

V uplynulém volebním období byl založen dětský dechový soubor pod vedením s. L. Soustružníka. Soubor stále kvalitativně roste, zaslouží uznání především proto, že dává možnost kulturního vyžití zdejší mládeži. Je třeba pamatovat na jeho doplňování žáky mladšími. V rámci družebních styků s kulturním zařízením v Žárovicích vystoupila dechovka na besedě s důchodci i na zahájení výstavy dovedných rukou v jejich kulturním domě.

Aktivně pracuje rovněž národopisný soubor, jeho činnost zasluhuje uznání. 29.6. vystoupil společně s dechovou hudbou v programu “Národopisného léta” v Rožnově pod Radhoštěm. Předvedli obecenstvu “Slováckou svatbu”. Vystoupení se velmi líbilo. Vedoucím souboru je L. Lunga.

Soubory Klubu se významnou měrou politicky angažovali při různých významných výročích. Klub NV spravuje kulturní dům, který svou kapacitou i zařízením kulturnímu životu v obci nestačí. Do budoucna je nutné uvažovat o jeho modernizaci a rozšíření klubových místností.

Základní devítiletá škola

Každoročně se místní, stranické i státní orgány zabývají úsekem školství. Hodnotí se uplynulé období i přípravy na další ročník, závěry pak směřují ke zvýšení úrovně výchovně vzdělávacího procesu i ke zlepšení provozních a materiálních podmínek školských zařízení. S pokračující realizací nové výchovně vzdělávací soustavy stoupají i nároky na učitele, na jejich vědomosti, pedagogické schopnosti i na jejich mimoškolní veřejně prospěšnou práci.

Na naší základní devítileté škole pracuje celkem 21 učitelů. Každý z nich je aktivně činný v některé ze společenských organizací, řada učitelů má funkcí hned několik. Veřejně prospěšná práce učitelů je převážně zaměřena na mimotřídní a mimoškolní činnost s dětmi, na práci v metodických sdruženích škol i okresu, dále pak na činnost ve funkcích stranických a odborových nebo ve složkách Národní fronty. Učitelé, kteří bydlí v místě školy i většina dojíždějících, se podílí svou prací na politickém a kulturním životě obce. Pracují jako poslanci MNV, jsou členy jeho komisí, vedou Sbor pro občanské záležitosti, jsou členy výboru VO Komunistické strany Československa, jsou členy výboru různých organizací Národní fronty, pracují v agitačním kolektivu, připravují kulturní programy ke všem politickým oslavám v obci, organizují práci a zajišťují účast žáků na národních směnách. Plné pochopení a velkou iniciativu projevili učitelé při nácviku jednotlivých spartakiádních skladeb.

Školní rok 1979-80 byl zahájen 3.9.1979 slavnostním shromážděním. Zúčastnili se ho zástupci VO KSČ, MNV i zástupci jednotlivých složek Národní fronty, v hojném počtu přišli rodiče prvňáčků. K shromážděným promluvil ředitel školy Jaroslav Ježek. Všem přítomným stručně vysvětlil, co je to nové pojetí vyučování, v čem spočívá dobrá spolupráce rodiny a školy. Připomněl, že ve školním roce 1979-80 se bude podle nového pojetí vyučovat již ve 4. ročníku. Na závěr shromáždění pozdravili zástupci NF žáky a přáli jim hodně úspěchů v jejich práci. Po ukončení odešli žáci do tříd, kde měli připraveny učebnice a školní pomůcky.

 

Rozdělení žáků do tříd a přidělené třídnictví

 

třída

chlapci

dívky

celkem

třídní učitel

1.

16

15

31

Prágrová J.

2.

13

7

20

Březinová S.

3.

13

8

21

Vlčková J

4.

12

14

26

Šánová A.

5.

19

21

40

Řiháková M.

6.A

11

21

32

Hladilová M.

6.B

13

18

31

Domanská M.

7.A

19

19

38

Sedlaříková J.

7.B

25

13

38

Sojková M.

8.A

15

13

28

Rybová E.

8.B

11

17

28

Miščík A.

8.C

16

11

27

Pavloušková J.

9.A

7

13

20

Káčerková M.

9.B

11

12

23

Kuča J.

 


Kromě učitelů, kterým bylo přiděleno třídnictví, působí na škole: ředitel školy Jaroslav Ježek, zástupce ředitele školy Luža Jan, učitelé Kropáč Jan, Sládek Radouš, Sedlář Josef, Ježková Svatoslava a Bébarová Iva, vychovatelka školní družiny.

K 3.9.1979 nastoupily na naší škole: Řiháková Marie, až dosud technička závodu Maryša Rohatec, bez učitelské aprobace, Bébarová Iva, absolventka gymnázia z Bučovic, bez učitelské aprobace. Ke konci školního roku odešli ze školy: Řiháková Marie na ZDŠ Vacenovice a Sládek Radouš, učitel, na Zvláštní školu v Hodoníně.

V oblasti světonázorové výchovy bylo dosaženo dalšího úspěchu snížením procenta žáků přihlášených do výuky náboženství. Ve školním roce 1979-80 bylo z naší školy přihlášeno 35,05% žáků. Na škole nedošlo kromě jednoho případu záškoláctví k vážnějším přestupkům v chování žáků. Na konci školního roku byl 1 žák hodnocen 2. stupněm z chování.

Ve školním roce 1979-80 na škole neprospělo 2,61% žáků, tj. 11 žáků, z toho 3 v 1. a 2. třídě, 8 na 2. stupni školy. Ze tří neprospívajících žáků na 1. stupni byli 2 žáci zařazeni do Zvláštní školy, kam nemohli být pro nedostatek místa umístěni, zůstali na škole. Příprava žáků na volbu povolání je prováděna již od 6. třídy. Na škole pracuje poradce pro volbu povolání – Elvíra Rybová, která společně s třídními učiteli informuje rodiče o možnostech žáků do povolání.

Řadu let pracuje na škole pěvecký sbor, vedený s. učitelkou Marcelou Domanskou, dosahuje dobré úrovně. Soubor získal v tomto roce 2. místo v okrese a 4. místo v kraji v soutěži Puškinův památník. Soubor rovněž vystupuje na školních, obecních i okresních kulturních a politických akcích.

Škola nacvičovala žáky na Spartakiádu 1980. Na místní spartakiádě v Miloticích, která se uskutečnila 15.6.1980, vystoupilo na hřišti TJ Družstevník 40 cvičenců nejmladšího žactva, 32 cvičenců mladších žaček, 32 cvičenců mladších žáků, 108 cvičenek starších žaček a 96 cvičenců starších žáků. V úvodu byla zařazena skladba rodičů s dětmi.

Pionýrská organizace

V pionýrské organizaci bylo organizováno 91,2% žáků v 15 oddílech v počtu 367. Všechny oddíly pracovaly družinovým systémem. Do okruhu působnosti pionýrské skupiny patřily školy v Miloticích, Vacenovicích a Skoronicích. V PO pracovalo celkem 26 pionýrských pracovníků s kvalifikací minima, III. kvalifikačního stupně a I. stupně. Veškerá činnost pionýrské skupiny byla zaměřena na plnění výchovného systému – v roce 1979-80 byla motivována 35. výročím osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, byl splněn závazek uzavřený k tomuto výročí.

Na skupině pracovaly mimo oddíly se všeobecným zaměřením oddíly branný, turistický, praktická dívka, přírodovědný a zdravotnický. Pionýrská skupina se zapojila do 4. ročníku hry “Vždy připraven” i branné soutěže “O partyzánský samopal”.

Za svou práci získala pionýrská skupina od OV Socialistického svazu mládeže v Hodoníně diplom za rozvoj pracovní iniciativy na počest 35. výročí osvobození Sovětskou armádou. Předsedkyní skupinové rady byla Marie Nemčerová, skupinová vedoucí Ježková Svatoslava.

Školní stravovna

Školní stravovna připravuje denně průměrně 245 obědů pro přespolní žáky a děti zaměstnaných matek. Její vedení a kuchařky zůstávají beze změny.

Sdružení rodičů a přátel školy

Úsilí a pomoc SRPŠ při plnění závažných úkolů školy i úroveň práce výboru se stále zlepšuje. Pravidelně se scházejí členové výboru, stále více se zajímají o výchovné problémy školy, značná je i jejich finanční pomoc. Předsedkyní výboru SRPŠ byla s. Jana Prágrová.

Přístavba školy

V rámci modernizace školy mělo být v letošním školním roce započato s výstavbou tělocvičny a dílen. Tato akce je projekčně připravena a zahrnuta do plánu Okresního stavebního podniku Hodonín. I když staveniště bylo jmenovanému podniku předáno, přes mnohá jednání se však doposud s výstavbou nezačalo, poněvadž podnik nemá dostatek pracovních sil.

Mateřská škola

Školní rok 1979-80 probíhal na mateřské škole pod heslem Mezinárodního roku dítěte. Od října pravidelně každý měsíc jezdily děti autobusem na filmové pohádky do Kyjova. Předškolní děti jsou umístěny v naší obci ve dvou budovách. Novou mateřskou školu navštěvují děti nejmladší a nejstarší, ty, které se připravují na vstup do základní školy. Ve staré budově jsou děti středního předškolního věku 4-5leté.

Ředitelkami školy jsou Ludmila Jestřábová a Anežka Slováčková. V roce 1979-80 nastoupila na školu s. Patíková a s. Jaroslava Dobrovolná. Jinak zůstal sbor beze změn. Jako vedoucí kuchařka pracuje na mateřské škole R. Rybová, pomocná kuchařka Lungová M. Funkci školnice zastává L. Neduchalová, uklizečku Helena Kristová.

Všichni zaměstnanci obou mateřských škol v naší obci odvádějí poctivý kus práce nejen v péči o děti, ale také v mimopracovní činnosti. Spolupracují se Sborem pro občanské záležitosti, zvláště při obřadech vítání dětí do života. Vystupují zpravidla v krojích. Vítání však není jediná forma mimoškolní činnosti dětí. Je k ní třeba přičíst také vystoupení na různých oslavách jako jsou Mezinárodní den žen a Mezinárodní den dětí. Přispívají svou účastí také ke zpestření programu na schůzích některých složek NF.

V říjnu začali s nácvikem skladby Rodiče a děti na spartakiádu. Cvičilo celkem 18 dvojic, zúčastnili se místní i okrskové spartakiády v Kyjově.

Pokud se týká úpravy okolí školy, dokončoval se chodník k silnici. Pokračovalo se ve vybavování zahrady. Členové Jednotného zemědělského družstva Rozvoj ve spolupráci s rodiči zhotovili houpačky, stojany na prohazování míčů. Dokončovaly se rovněž úpravy v chatkách, tyto jsou vybaveny stoly, lávkami. Stará budova mateřské školy čeká na adaptaci.

Knihovna

Místní lidová knihovna je umístěna v pěkném prostředí. Pravidelně je doplňovaná novými knihami, je vybavena moderním a účelným zařízením. Práce naší knihovnice je hodnocena kladně, škoda, že se stále nedaří výrazně zvýšit počet pravidelných čtenářů. Dobré práci knihovny napomáhá pravidelná pomoc a péče okresního zařízení prostřednictvím pracovnice místní lidové knihovny ve Vracově.

Místní lidová knihovna připravila v únoru výstavku o životě a díle Boženy Němcové, v březnu, Měsíci knihy, výstavku knižních novinek. Výstavka se těšila velkému zájmu místních občanů, zejména mladistvých.

Státní zámek

Návštěvnická sezona v roce 1980 byla na státním zámku velice úspěšná. V porovnání s rokem 1979 stoupla návštěvnost téměř o 10.000 návštěvníků. V roce 1980 navštívilo zámek celkem 32.519 lidí, z toho přibližně 3.000 cizinců. Je velmi potěšitelné, že převážná část návštěvníků jsou mladí lidé. Nejvyšší návštěvnost byla v měsíci červnu a to 7.428 lidí, v červenci stoupl počet na 8.230. Vezmeme-li v úvahu další návštěvníky, kteří přicházejí do parku za odpočinkem, návštěvnost by byla o třetinu vyšší. Pokud se týká cizinců, převládali zejména Francouzi, občané SSSR, Maďaři, Němci, rodiny z Rakouska a Ameriky.

Práce kolektivu zaměstnanců byla krajskými orgány hodnocena velmi kladně, proto se v areálu zámku uskutečnilo krajské setkání pracovníků památkové péče. Na podzim se uskutečnilo mezikrajové setkání památkářů Brno – Bratislava a opět na milotickém zámku.

Kolektiv správy zámku má stanovené úkoly v agitaci a propagaci. V roce 1980 byl náš kolektiv v rámci Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně vyhodnocen jako nejlepší v kraji na úseku názorné agitace a propagace.

Ve stavebních akcích bylo v roce 1980 pokračováno na výstavbě – rekonstrukci tzv. hájenky za bažantnicí, kde je budována odchovna dravců, kteří jsou v současné době na vyhynutí. Na samotném zámku byly prováděny práce na opravě krytiny.

 Národní fronta


Místní výbor Národní fronty sledoval v uplynulém roce 1980 plnění úkolů organizacemi sdruženými v NF hlavně pokud se týká příprav oslav výročí 35 let osvobození naší země Sovětskou armádou, 1. máje, VŘSR, dále pak ve spolupráci s Místním národním výborem připravil jarní a podzimní směny NF a vedl organizace k většímu podílu na tvorbě a realizaci Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti.

Schůze se konaly pravidelně měsíčně, z toho 7 schůzí výborových a 5 členských. Na těchto schůzích byly projednávány přípravy oslav významných výročí, směn NF a zároveň se kriticky hodnotily akce již uspořádané. Na úseku politickovýchovné práce byla činnost opravdu bohatá. Důstojně proběhly oslavy výročí Vítězného února, Mezinárodního dne žen, Slovenského národního povstání, výročí Velké říjnové socialistické revoluce a hlavně zdařilé byly oslavy 35. výročí osvobození Československa.

Všechna tato činnost proběhla ve spolupráci s Místním národním výborem a MO Komunistické strany Československa.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace Komunistické strany Československa v Miloticích v uplynulém roce 1980 úspěšně plnila úkoly dané ústředními orgány, současně dbala, aby činnost společenských organizací sdružených v Národní frontě jak po stránce politickovýchovné, hospodářské i kulturní odpovídala směrnicím XV. sjezdu strany. V okruhu své působnosti usměrňovala prostřednictvím svých členů, kteří jsou povětšině i členy zájmových organizací, práci jednotlivých složek.

Členská základna organizace se proti loňskému roku nezměnila jak v počtu členů základní organizace (34), tak i členů registrovaných, kteří jsou současně členy stranické organizace na svém pracovišti. Funkci předsedy zastává Jaromír Šána, místopředsedy Lunga J. a jednatele Ježek Jaroslav. Organizace koná pravidelně měsíčně výborové schůze. V roce 1980 byly pořádány 2 schůze veřejné, na nichž byli občané seznámeni s plněním volebního programu, s problémy úpravy obce a výstavby i zásobováním.

Místní organizace Československé strany lidové

Místní organizace Československé strany lidové má 28 členů, výbor je sedmičlenný. V roce 1980 se sešli na 10 výborových a 5 členských schůzích, na kterých řešili úkoly stanovené okresním výborem – posjezdová usnesení, zahraniční politická situace, plnění volebního programu a hospodaření Místního národního výboru, o kterém členy pravidelně informoval člen rady MNV. Úkoly uložené MV Národní fronty se snažili členové vždy splnit.

Na budovatelském úseku v akci Z při výstavbě kanalizace odpracovali členové 60 hodin. Mimo to se starali o svěřený úsek – areál hřbitova, kde ošetřili křoviny, chvojky, trávník, chodníky, kde odpracovali 138 hodin. Velký podíl měli členové na výstavbě rodinných domků. Úspěšní byli také v pomoci zemědělství. 4 členové sbírali brambory v JZD Rodvínov v okrese Jindřichův Hradec a odpracovali 240 hodin.

Členové jsou aktivní i na úseku kulturní činnosti. S oblibou účinkují na národopisných akcích se “slováckým krúžkem”. Předvedli slováckou svatbu v Rožnově pod Radhoštěm. Vystupují v krojích na festivalech u Šidlen, při slováckých hodech, fašanku a jiných akcích. Členové lidové strany jsou rovněž členy zájmových organizací – Svazu českých chovatelů a Českého zahrádkářského svazu i členy divadelního souboru, s kterým sehráli Jiráskovu Lucernu.

Socialistický svaz mládeže

Místní organizace Socialistického svazu mládeže má 19 členů, z toho 9 členů výboru. V roce 1980 vzhledem k počtu svých členů pracovala velmi čile.

V prvním pololetí uspořádali:

1. K únorovému výročí přednášku s. Mrkývky na téma Vznik a význam Lidových milicí.

2. Družební setkání se ZO SSM Hovorany jednak v klubovně, zčásti pak v zámeckém parku.

3. Uspořádali diskotéku v provedení Ivana Krebse.

4. V srpnu Letní noc na hřišti TJ Družstevník.

5. Pro žáky 9. třídy ZDŠ zábavné odpoledne.

6. Sbírku na fond Pionýrské organizace SSM.

7. Zájezd na badmintonový turnaj v Dubňanech.

8. Zúčastnili se všech pořádaných oslav k významným výročím a také školení pořadatelů společenských zábav.

9. Podíleli se na Hovorech s mládeží.

Na úseku veřejně prospěšné práce se členové zúčastnili 2 brigád při úpravě obce, brigády na výstavbě kanalizace. V druhém pololetí došlo ke změně v osobě předsedy svazu odchodem L. Šánové na studium vysoké školy.

Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství, základní organizace v Miloticích, měla v roce 1980 celkem 87 členů. Řídil ji předseda F. Mrkývka a 6členný výbor. členskou základnu tvoří převážně důchodci, což ovlivňuje činnost organizace. Členové spolupracovali s Klubem NV při organizaci kulturní akce v zámeckém parku na počest 35. výročí osvobození, zúčastnili se hovorů s mládeží a zajišťovali besedy členů podle pokynů a lektorských listů OV SČSP v Hodoníně. 10 členů bezplatně darovalo krev.

Členové organizace se účastnili též veřejně prospěšné práce v obci. Odpracovali na stavbě kanalizace 50 hodin, při úpravě veřejných prostranství 450 hodin, na úpravě zámeckého parku 280 hodin.

Český svaz žen

Český svaz žen v Miloticích sdružuje 130 členek. V roce 1980 pořádaly 2 členské a 8 výborových schůzí. Ve své práci se řídí plánem práce a plánem kulturních akcí. Na úseku politickovýchovné práce se zaměřily ve své činnosti k významnému výročí osvobození naší země Sovětskou armádou. Členky se zúčastnily recitační soutěže pořádané OV Českého svazu žen v Hodoníně, rovněž okrskové soutěže “Malovaný džbánek”, kde získala Málka Kristová I. místo.

Členky ČSŽ nacvičovaly na celostátní spartakiádu skladbu rodičů s dětmi. Zúčastnily se spartakiádních cvičení doma, v okolních obcích i v Praze. Předsedkyně organizace s. Baťová vyšila štafetu pro spartakiádu Dukla – Bratislava – Praha.

Největší i nejzdařilejší akcí byl jejich společenský ples pořádaný 19.1.1980 spolu s Dohlížecím výborem Jednoty. Byl velmi dobře připraven, účast byla hojná. Členky organizace spolupracují se Sborem pro občanské záležitosti při slavnostních akcích – jubileích, vítání dětí do života, ale nezapomínají ani na přestárlé spoluobčany, zvláště ženy, v rámci oslav MDŽ. Navštěvují je při příležitosti jejich narozenin jak v obci, tak i v Domovech důchodců.

Poněvadž členky ČSŽ jsou i členkami jiných společenských organizací, najdeme je při výpomoci na akcích pořádaných jinými organizacemi – u pokladen, při výdeji a přípravě občerstvení.

V rámci dohody organizace s MNV splnily členky svůj závazek na úseku občanské zainteresovanosti. Odpracovaly 1.173 brigádnických hodin na úpravě obce, 10 hodin při stavbě kanalizace, 390 hodin při údržbě sadu růží. Nezůstaly stranou ani při sběru. Odevzdaly 600 kg železa a 36 kg léčivých bylin – bezinek. Další akcí bylo uspořádání burzy odloženého dětského oblečení. Maminky nakoupily levně pro své děti a rovněž prodaly věci, které by jinak skončily na smetišti. Na prosincové besedě s důchodci se podílely jak finančně, tak i prací. Odměnou členkám za jejich práci byl zájezd na výstavu “Trenčín – město módy”.

Československý Červený kříž

Základní organizace Československého Červeného kříže měla ke konci roku 1980 280 členů, z toho 70 důchodců a 17 členů z řad mládeže. Během roku se 7 členů odstěhovalo a 5 členů zemřelo – Záhumenský St., Růžena Cajhamlová, Marie Zbořilová, Marie Hladilová a Marie Šťastná.

V tomto roce došlo k 20letému výročí bezpříspěvkového dárcovství krve. Počtem dárců krve se řadí naše obec na 1. místo v okrese Hodonín a na 3. místo v českých zemích. V roce 1980 darovalo krev 59 dárců, z nich 37 v Kyjově a 20 v Brně.

Místní organizace má 4 dobrovolné pečovatelky, které se bez nároku na odměnu starají o svěřené důchodce v obci. Jejich dobrovolná a bezplatná práce čítá 200 hodin. Další skupinu tvoří členky sociálně zdravotní komise při NV i na okresním výboru ČsČK, kde se podle potřeby podílejí na úkolech vyplývajících z této funkce.

V akci Z se členové organizace podíleli jen malou měrou při namáhavých pracích. Na těžší práce, zvláště při stavbě kanalizace, členové již nestačí. V létě se zúčastnili 4 členové zájezdu do Domu sociální péče na školení pořádaném OV ČsČK, 2 členky absolvovaly školení dobrovolných zdravotních sester. Soudružky brigády Jednota se starají o údržbu parčíku u Pohostinství.

Zdravotní středisko nemělo v tomto roce stálého obvodního lékaře, takže spolupráce organizace na tomto úseku vázla.

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz, místní organizace v Miloticích, na své výroční členské schůzi v lednu zhodnotil svoji činnost za rok 1980. 9 členů bylo odměněno čestným uznáním, 10 členů obdrželo odborné nebo poučné knihy. Kulturní vložku obstaral dětský dechový soubor pod vedením L. Soustružníka. Delegát okresního výboru s. Pokorník z Hodonína zhodnotil činnost organizace a seznámil přítomné s usnesením ÚV v Praze. Na schůzi byly provedeny volby nového výboru. Předsedou byl opět zvolen Richard Šeďa, Místopředsedou A. Bachan a L. Lunga, jednatelem F. Macek, vedoucím vinařské skupiny Jar. Jestřáb, ovocnářské K. Ševčík a květinářské L. Lunga.

V únoru 1980 uspořádala organizace ples vinařů. Hrála na něm kapela F. Křižky. Slovácký kroužek zahájil ples Českou besedou.

O velikonočních svátcích se konala již tradiční výstava vína. Vystaveno bylo 787 vzorků kvalitních vín převážně z roku 1979, z toho 443 vzorků vín místních vinařů, 344 vzorků vinařů přespolních. Při výstavě hrála cimbálová muzika z Mistřína, večer pak dechová hudba F. Křižky. Vystavená vína – týden před vlastní výstavou – zhodnotil ing. Klobáska z výzkumné vinařské stanice z Mutěnic.

V srpnu uskutečnili členové zájezd na výstavu ve Věžkách u Kroměříže. O týden později byla pořádána členská schůze u Šidlen s přednáškou tzv. “polním kázáním” ing. Martínka pro všechny vinaře. Všichni účastníci setrvali ještě při skleničce dobrého vína v družné besedě s přednášejícím.

V září se konala tradiční slavnost u Šidlen, na které vystoupil národopisný soubor Břeclavan, nositel Řádu práce. Škoda, že pro nepříznivé počasí byla účast slabší.

Členové organizace odpracovali: při úpravě obce zkrášlení životního prostředí zelení 7.543 brigádnických hodin, při sklizni brambor 2.390 hodin, při sklizni ovoce u socialistických organizací 396 hodin a na akcích Z 187 hodin.

Členové zamýšlejí vytvořit kroužek mladých zahrádkářů a obnovit tak činnost se školní mládeží.

Chovatelé

Místní organizace chovatelů drobného zvířectva měla v roce 1980 26 členů. Uspořádali 2 členské a 4 výborové schůze. Činnost jednotlivých odborů:

Chov králíků – chovatelé králíků v počtu 22 členů chovali 120 chovných kusů (10 plemen). Odevzdali 691 ks králičích kůží v hodnotě 4.837 Kčs. Odevzdali rovněž maso – 228 králíků v celkové hodnotě 13.230 Kčs. Registrovali 251 ks mláďat. Při očkování a přeočkování proti myxomatóze bylo naočkováno přes 100 kusů pro členy organizace i nečleny. V únoru bylo provedeno stolní ocenění králíků. Chovatelé králíků jsou nejaktivnější složkou organizace. Proti minulým rokům se výrazně zlepšila odbornost většiny chovatelů králíků a rovněž i kvalita chovného materiálu.

Chovatelé drůbeže v počtu 21 členů chovali v uplynulém roce 194 ks velké a 10 ks zakrslé drůbeže. Okroužkovali 240 ks kuřat, do státního obchodu dodali 1.567 kusů vajec. Toto množství představuje splnění na slabých 50%. V dubnu bylo provedeno v obci hromadné očkování drůbeže.

Odbor holubů a exotů vykazuje velmi malou činnost vzhledem k malému počtu chovatelů a tím i chovných zvířat. 8 chovatelů holubů odchovalo 110 ks holubů čtyř plemen, okroužkovali 70 ks mláďat. 9 chovatelů exotů chovalo 130 ks exotů, okroužkovali jen 40 mláďat.

V akci Z členové odpracovali z plánovaných 100 hodin jen 82. Na vlastních akcích odpracovali 810 hodin, závazek zde překročili o 10 brigádnických hodin. Sběrným surovinám odevzdali 380 kg železného šrotu. Zčásti opravili sklad krmiv.

TJ Družstevník

Tělovýchovná jednota Družstevník byla v roce 1980 zvlášť aktivní. Její bohatá činnost vyvrcholila celostátní Československou spartakiádou 1980. Na tuto událost se připravovala po celý rok. Členkami tělovýchovné jednoty byly nacvičeny 2 skladby – cvičení žen a skladba rodiče s dětmi. Skladby nacvičily Nataša Šmídová, Libuše Sedlářová a Jindra Úradníková.

Místní spartakiáda se uskutečnila 15.6.1980, byla pořádaná ve spolupráci s místní základní devítiletou školou. Skladby nejmladšího žactva, mladších žáků a žákyň, starších žáků a žaček nacvičili učitelé zdejší školy. Ženy se svou skladbou se zúčastnily spartakiády v Ježově, Veselí nad Moravou, Hodoníně, Sokolově, 6 žen jelo do Prahy.

Oddíl kopané, kromě zápasů s oddíly okolních obcí, vychovává si dorost z řad žáků místní ZDŠ, které vede B. Knotek a F. Dobeš.

Kromě sportu se věnovali členové výstavbě šaten pod tribunou. K tomuto účelu poskytlo ústředí ČSTV finanční pomoc 65.000 Kčs. Na výstavbě pracovala skupina důchodců. Členové jednoty zde odpracovali 1.500 brigádnických hodin, na úpravě hřiště a jeho okolí, vybudování koupelny dalších 3.000 hodin.

Tělovýchovná jednota uspořádala maškarní ples a dvě taneční zábavy. 20 členů TJ darovalo krev.

Svazarm

ZO Svazarmu v Miloticích měla v roce 1980 52 členů včetně 9členného výboru. 15 dětí pracuje v místní organizaci. Mimo svých pravidelných schůzí zúčastňovali se členové prací v akci Z a odpracovali v neinvestiční části 185 hodin, při plnění volebního programu 50 hodin a na ostatních akcích 320 hodin.

V lednu uskutečnili školení řidičů motorových vozidel, v druhém pololetí byl pořádán kurz řidičů malých motocyklů a řidičů skupiny B.

Organizace má střelecký kroužek – 2 družstva. Starší družstvo se zúčastnilo střelecké ligy mládeže. Rovněž střelecký kroužek mládeže, utvořený z žáků místní ZDŠ pod vedením s. Miščíka Andreej, se soutěže zúčastnil. Ve spolupráci s místní školou byl k Mezinárodnímu dni dětí zorganizován branný závod.

Myslivci

Myslivecké sdružení Rozvoj Milotice obhospodařuje honitbu na výměře 2.552 ha. Terén honitby je členitý – velké plochy vinohradů, mezi nimi malé neobdělané plochy, potoky a malé remízky skýtají zvěři úkryt a lepší vyhnízdění.

Pro péči o zvěř udržuje sdružení 32 zásypů, 13 krmelců pro srnčí, 5 pro zajíce, 10 slanisk a 1 oboroh pro seno, jež slouží pro přikrmování zvěře v zimních měsících. Jadrného krmiva mělo myslivecké sdružení v roce 1980 dostatek a to jak kukuřice, ječmene, pšenice vypěstované jednak na vlastním poli, jednak získané za pomocné práce svých členů v JZD. Přesto na výroční schůzi mysliveckého sdružení byly stížnosti, že někteří členové svoji povinnost zimního krmení zvěře neplní v dostatečné míře, dále že počet krmelců je nedostačující. Pro pernatou zvěř často chybí krmivo i písek. Zájmové území sdružení je velmi rozsáhlé, k intenzivnímu využívání honební plochy těžko zvladatelné. Zájem většiny myslivců se soustřeďuje na úseky honitby s větším počtem zvěře. Východiskem z této situace by bylo rozdělení plochy na úseky a jemu odpovídající rozdělení členské základny.

V roce 1980 odpracovali členové mysliveckého sdružení 986 brigádnických hodin, na mysliveckých zařízeních 840 hodin. Místnímu JZD odevzdali 210 q sena.

V uplynulém roce uskutečnili 6 honů. Zúčastnilo se jich celkem 246 střelců, 120 honců a 65 loveckých psů. Střeleno bylo 10 srnců, 6 srn, 5 srnčat, 572 zajíců, 78 králíků. Odchyceno 20 zajíců a 55 bažantů. Jednotě bylo dodáno 7 srnců, 1 srna, 163 zajíců a 122 bažantů.

Zachránili 310 bažantích vajíček, z nichž se v líhních vylíhlo 240 bažantů. Po odchovu 10 týdnů do revíru vypuštěno 190. Početní stav králíků snížený v předešlých létech výskytem myxomatózy začíná opět narůstat. I když se tato choroba králíků i nadále vyskytuje, mnohé kmeny králíků získávají imunitu vůči této chorobě a i když onemocní, nehynou. Střeleno bylo 78 kusů.

V roce 1980 požádalo myslivecké sdružení Okresní národní výbor v Hodoníně o povolení zřídit uznanou bažantnici. Žádosti bylo vyhověno.

Uznaná bažantnice má plochu 877 ha, z toho 29 ha lesa. Tím vzalo myslivecké sdružení na sebe rozsáhlé úkoly, hlavně vybudování odchovny pro 500-3.000 kusů vylíhnutých bažantů, které se mají po 8-10 týdnech vypouštět do přírody. Náklady na vybudování odchovny činily v roce 1980 8.273 Kčs.

V roce 1980 bylo střeleno 41 koček, 9 psů, 5 lišek, 1 kuna, 5 tchořů, 15 strak, 11 vran šedivek a 3 sojky. Tento výčet odstřelů škodné byl označen za velmi nízký. Bylo vytýkáno členům mysliveckého sdružení, že málo chodí do revíru, ač členství v mysliveckém sdružení ukládá členům za povinnost jít do revíru jednou týdně. Nakonec bylo poukazováno na nízký stav loveckých psů. Při podzimních zkouškách ohařů 2 psi starší 2 roky při zkouškách neobstáli.

 


Počasí


První dekáda měsíce ledna se vyznačovala mírnějšími teplotami, pohybovaly se kolem nuly. Častěji byl déšť se sněhem. Po 10. lednu nastalo ochlazení, teplota –5 °C. Déšť se proměnil v časté sněžení.

V únoru nastalo výrazné oteplení až na 16 °C. Celý měsíc byl opět charakterizován častými sněhovými přeháňkami. 12 dnů se silným výskytem mlhy. Občasný vítr. Ke konci měsíce byly 3 mrazivé dny, teplota klesla na -4 °C.

První březnové dny byly mrazivé se stálými dešťovými nebo sněhovými přeháňkami. V druhé dekádě se oteplilo. Průměrné denní teploty vystoupily na 4 °C, kolem 17.3. až na 10 °C. Poslední březnové dny se vyznačovaly chladnými nocemi, mrazivými rány. Denní teplota vystoupila až na 12 °C. Po celý měsíc se vyskytovaly silné ranní mlhy, které často zůstávaly po celý den. Časté dešťové, ojediněle ještě i sněhové přeháňky. Velká vzdušná i půdní vlhkost.

Duben – charakteristické počasí v první dekádě. 1.4. teplota v 7 hodin 2 °C, ve 14 hodin 8 °C, ve 21 hodin 7 °C. Ráno dešťové přeháňky a silná mlha, přes den slabé mrholení. 3.4. průměrná denní teplota 8 °C, po celý den silný, bouřlivý vítr a dešťové přeháňky. 4.4. průměrná denní teplota 6 °C, po celý den slabé mrholení. 5.4. pokles teplot na 3 °C, slabé přeháňky sněhu s deštěm. 7.4. průměrná teplota 4 °C, v noci pršelo, po celý den dešťové přeháňky. Celá první dekáda vlhká a sychravá. Druhá dekáda bez dešťů s podstatným oteplením a sedmi téměř letními slunnými dny. Denní teplota vystoupila až na 20 °C. Poslední dekáda byla opět deštivá se znatelným ochlazením. Poslední den měsíce dubna silná bouře s větrem a vydatným deštěm.

Počátek měsíce května byl nevýrazný, pro vegetaci velmi příznivý. Teplo s občasnými dešťovými přeháňkami. Po 10. květnu nastaly teplé slunné dny bez přeháněk. Pršelo až poslední dny května.

V prvních dnech června vystoupily ranní teploty na 12-13 °C, odpolední na 20 °C, večerní na 15 °C. Po všechny dny dešťové přeháňky. V druhé dekádě se objevily pouze 3 dešťové dny. Poslední dekáda byla charakterizovaná poklesem odpoledních teplot a opětnými dešťovými přeháňkami.

V červenci soustavně pršelo. Nízká teplota měla za následek velmi zpožděnou vegetaci, vysokou spodní vodu, na mnoha místech silné podmáčení a nově vzniklé močály. Bez deštníku se nedalo vůbec vyjít. V průběhu měsíce bylo pouze 9 slunných dnů. Ranní teploty se pohybovaly kolem 14 °C, odpolední 23 °C, večerní kolem 15 °C.

Pro srpen byly charakteristické časté deště doprovázené bouřkami a 2krát krupobitím, přivodily velké ztráty v polní výrobě. Žně již tak velmi opožděné nebylo možno dokončit. Podmáčená pole bylo velmi obtížné sklízet, veškeré sklizňové práce byly prováděny za přítomnosti vyprošťovacího vozidla. Nebyla ojedinělým zjevem zapadlá vozidla, kombajny či sklízecí řezačky, které vyprošťovala dvě až tři auta. Po celý měsíc opět přeháňky a nízké teploty.

Celý měsíc září byl poměrně slunný, teplý, ale opět doprovázen srážkami. Ranní teploty v první dekádě byly velmi rozkolísané od 2 °C do 10 °C, odpolední teploty poměrně vyrovnané. 21.9.-23.9. teplé, téměř letní dny.

Říjen v první dekádě se vyznačoval průměrnou ranní teplotou 4 °C, odpolední 13 °C, večerní 7 °C. V druhé dekádě se ranní teploty poněkud zvýšily. Dny byly převážně mlhavé, dešťové přeháňky se objevily jen ojediněle. Poslední říjnové dny byly zrána velmi chladné, přes den se oteplilo. Mnoho větrných a chladných dnů.

V listopadu klesly ranní teploty na -3 °C, denní poklesly na 0 až -1 °C. Hned první dva listopadové dny napadlo značné množství sněhu, který brzy roztál. 5.11. napadla nová sněhová pokrývka, která se vlivem opětného poklesu teplot udržela déle než týden. Od 10.11. nastalo částečné oteplení, pro tyto dny bylo charakteristické mrznoucí mrholení, které způsobilo nemalé nesnáze v dopravě. Po 20.11. došlo k výraznému oteplení, teplota neklesla pod nulu, všechny dny byly velmi mlhavé. Poslední dny byly mrazivé se silnou sněhovou pokrývkou.

Prosincové první dny byly mrazivé. Po celou dekádu sněžilo. Druhá dekáda, pokud se týká teplot, byla značně rozkolísaná. Dny mrazivé i dny s teplotou kolem 5 °C. Sníh roztál, sněžení přešlo v dešťové přeháňky, opět mnoho větrných dnů. Oteplení se udrželo až téměř do konce měsíce. Pouze 29. a 30.12. klesla teplota pod nulu.

Lze říci, že rok 1980 byl rokem neobyčejně bohatým na vláhu a byl jakousi výjimkou po několika předcházejících suchých letech. Přesto jsme s tímto urousaným vlhkým počasím spokojeni nebyli. Byl to však rok hospodářsky velmi významný. Pro většinu lehkých písčitých půd je tato vláha žádoucí, což se projevilo především na výnosech. U obilovin, pícnin i okopanin byly nejvyšší výnosy za posledních 10 let. Na základě těchto výsledků musíme konstatovat, že pro naše hospodářské podmínky je vlhký rok mnohem příznivější než suchá léta.
 


Zemědělství

JZD Rozvoj

Při hodnocení hospodářského roku 1980 lze úvodem říci, že výsledné ukazatele byly splněny příznivě a že bylo opět dosaženo nárůstu výkonů i zisku proti předešlým létům. Rovněž podmínky pro tvorbu čistého bilančního zisku byly pozitivní a na plán 8.640 jsme tento úkol překročili o 1 milion Kčs.

Rostlinná výroba

Celkově na plnění nebo neplnění produkce jednotlivých plodin měly velký vliv klimatické podmínky – chladno, vlhko, kroupy, záplavy nebo jejich pravý opak. Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj hospodařilo na 3.608 ha zemědělské půdy, z toho 3.041 ha orné. Oproti roku 1979 se jevil znatelný nárůst orné a zemědělské půdy převzaté ze školního statku Milotice.

Pozitivita odvětví rostlinné výroby pochází především z obilnářství, kde dosáhli absolutně nejlepších ha výnosů v historii družstva vůbec. Z ha výnosů pšenice a ječmene v roce 1979 ve výši 32 q v loňském roce dosáhli výnosu 46,5 q. To jistě hovoří samo za sebe a je jistě potěšitelné, že loňský, pro obilnářství úspěšný rok, nebyl ani u nás výjimkou. V celookresním měřítku patří naše JZD mezi družstva s největším zastoupením obilovin pokud se týká výměry, výnosově však bývá hodnoceno mezi posledními pěti. Proto je nutné vzpomenout vlastnosti půdního fondu, kde jsou ve větším měřítku váté písky (asi 32% orné půdy) a naproti tomu těžké půdy (obtížně zpracovatelné) v pomoraví (asi 18% orné půdy).

Další faktor, který ovlivňuje výnosovou hladinu obilovin je velmi silně zaplevelen chundelkou metlicí, ovšem hluchým a také používáním chemických přípravků pro kukuřici. Chundelka metlice je na našich lehkých půdách velmi rozšířeným plevelem. Každoročně je nutné chemicky ošetřit téměř 1.000 ha obilnin. V dnešní době, kdy se ruční práce na poli používá jen minimálně, si pěstování plodin bez chemické ochrany nedovedeme představit. Máme postřiky proti chorobám, škůdcům, proti plevelům, na zkracování či prodlužování vegetační doby, růstu, postřiky na stejnoměrné dozrávání apod. Jak je však použít, aby se nestaly zbraní proti nám. Postřiky chemické ochrany jsou finančně drahé a jejich působnost je závislá na počasí. U postřiků, které působí na list a odtud se dostávají do vegetačního vrcholu plevelů a tím je ničí, je nutné, aby bezprostředně po použití nepršelo, jen tak a tehdy účinkují. U postřiků, které působí na kořeny je naopak nutné, aby co nejdříve napršelo, aby se účinná látka dostala do půdy a odtud plevel likvidovala. Postřiky nejsou levnou ani lehkou záležitostí a mnohdy jejich použití závisí na vhodné aplikaci, odhadu a zkušenosti agronoma a rovněž na okamžitém stavu povětrnostních činitelů. Zatím naše republika není ve výrobě herbicidů soběstačná, většina se jich musí dovážet.

Kukuřice na zrno byla pěstovaná na 248 ha. Pozemky byly dobře připraveny, což umožnilo dobrou kvalitu setí, dostatečné vláhové podmínky umožnily dobré vzcházení i optimální počet jedinců, čímž byl dán základ dobré úrody. Celá plocha byla sklizena pomocí adaptérů, tímto byly ztráty omezeny na minimum. Přesto, že členy JZD při sklizni posledních 10 ha překvapil brzký nástup zimy a sníh, skončili výnosem jako nejlepší v okrese.

Cukrovka byla naseta na ploše 116 ha. Vlivem studeného počasí a jarních větrů museli 6 ha zaorat. Díky dobrým srážkovým podmínkám se cukrová řepa velmi rozrostla, méně zarůstala plevely a tím se urychlilo jednocení. Je nutné vyzvednout pracovní aktivitu žen z Milotic při jednocení cukrovky. Bez pomoci členek z ostatních farem ukončily jako první jednocení 42 ha cukrovky v Miloticích na Slatinách a přešly na výpomoc jednocení do Rohatce. Po celou dobu vegetace převládalo chladné a deštivé počasí, proto nepřikročili k zavlažování. Vlastní sklizeň probíhala dva měsíce. Příčinou dlouhé sklizně bylo jak nepříznivé počasí, tak i velká poruchovost souprav a vlivem nadměrných srážek mohutné přerostlé olistění bulev. Z plochy 110 ha bylo sklizeno 4.095 tun oproti plánu 3.900 tun. Sklizeň byla splněna na 105%.

Vojtěška byla pěstovaná na ploše 350 ha. Hektarový výnos byl překročen. Nejkvalitnější krmivo bylo získáno na Hraběcí. Lze říct, že co do půdního fondu je katastr farmy Milotice nejpříznivější. Katastrálně na farmě Vacenovice a Ratíškovice převládá písek, katastr Rohatce je velmi různorodý. V současné době je zakládání podsevů velkým problémem. Vlivem intenzivního pěstování obilnin dochází ke značnému poškození podsevů. V důsledku nedostatku osiva se přistupuje k zakládání podsevů do jarních krmných plodin, aby se nemusely podsevy na písčitých půdách zaorávat.

Louky a pastviny. Asi třetina ploch byla silně podmočena a proto se nedalo sklízet. Na ploše 190 ha vyprodukovali 1.385 tun v zeleném stavu. Největším problémem při sklizni sena byl nedostatek mechanizace. Ve svahovitých terénech a hrázích je seno nutno sklízet ručně, což se zajišťuje pomocí brigád.

Řepka olejná. Výsledky dosažení v roce 1980 byly zatím v historii sloučeného JZD nejlepší. K úspěchu přispěla svým dílem souhra všech okolností – malý výskyt chorob a škůdců, dobré přezimování, dobré opylení. I když sklizeň probíhala značně obtížně, hlavně pro polehlý porost, byla zvládnuta včas. Pouze na části plochy (40 ha) došlo k poškození kroupami. Problémy činí rozdrcení řepkové slámy. Pro sklizeň příštích let bude nutné, aby všechny kombajny měli drtiče. Průměrný výnos z 160 sklizených hektarů činí 33 q z ha.

Broskve. Dobrá diferenciace květních pupenů v roce 1979 dávala slibný předpoklad u sklizně broskví v roce 1980. Jarní mráz je nepoškodil. Hospodářsky významnou škodu však způsobil výskyt padlí na plodech a nepřízeň počasí – dvakrát se opakující vichřice s krupobitím a průtrží mračen. Citelně byly poškozeny plody, které při sklizni musely být přeřazeny do nižších tříd. Plánovaná produkce byla vysoce překročena o 682.500 Kčs, ale tržby splněny nebyly v důsledku velmi nízkých nákupních cen.

Vinice. Z 71 ha plodících vinic bylo sklizeno 2.400 q hroznů. Tento malý výnos zavinilo v letních měsících krupobití. Z 50 ha vinic bylo poškozeno až 90%.

Zelenina v tomto klimaticky chladném roce byla silně postižena, zvláště okurky nakladačky, kde se tržby splnily jen na 63%. Porosty rajčat byly poškozené krupobitím, v podzimních měsících houbovými chorobami. Chladné jaro a nedostatek pracovních sil zapříčinily další finanční ztráty při výrobě ředkvičky.

Lze konstatovat, že rostlinná výroba se přes veškeré potíže a nepřízeň počasí se svými problémy nevypořádala špatně.

Živočišná výroba

Základním ukazatelem odvětví živočišné výroby je výroba mléka, jež JZD v hrubé produkci splnilo na 103,25%. K překročení produkce došlo i u narozených telat, přírůstku mladého skotu. Obzvláště dobré jsou výsledky při výrobě selat. Obtíží v plnění výroby a nákupu živočišných výrobků, zejména mléka, jatečných zvířat, drůbeže a vajec, se družstvu podařilo překonat a státní plán v předstihu nejen splnit, ale i překročit. V těchto výsledcích je skryta usilovná a poctivá práce všech pracovníků na všech úsecích výroby.

Chov skotu

Prvořadým úkolem živočišné výroby pro zdárné zajištění státního plánu je zajišťovat vyrovnaný vývoj početních stavů hospodářských zvířat, zejména stavu skotu. Početní stav skotu se během roku 1980 vyvíjel a zůstal v souladu s časovým plánem. Vysoká intenzita telení jalovic v posledních dvou měsících roku příznivě ovlivnila konečný stav dojnic, který se oproti plánu zvýšil o 15 kusů a počet narozených telat o 68 kusů.

Během celého roku se otelilo 470 ks jalovic, což představuje 42% základního stáda. O vyrovnanosti početních stavů zejména krav, svědčí i vysoký průměrný roční stav krav v počtu 1.108 ks. Zvláště si cenili dosažené dojivosti krav na kus a den, kde se zlepšili proti minulému roku o 0,52 l. Přesto s touto dojivostí nejsou spokojeni, neboť se s ní řadí v rámci okresu do dolní poloviny. Zlepšily se přírůstky u všech věkových kategorií skotu, nedosáhli však plánované úrovně.

V průběhu roku 1980 z důvodu užitkovosti, zdravotního stavu, technologické nevhodnosti stáří, včetně uhynulých a nutných porážek vybrakovali celkem 502 ks krav. V rámci zlepšení kvality celého stáda skotu prováděli během celého roku jeho doplňování jednak nákupem vysokobřezích jalovic z podhorské oblasti, jednak nákupem sajících telat.

Chov prasat

Rok 1980 byl charakteristický zlepšenými výsledky téměř všech ukazatelů užitkovosti a reprodukce. Zvláště si cenili dobrého výsledku při odchovu selat na jednu prasnici. Ukazatel spolu s nízkým úhynem řadí družstvo mezi dobrá družstva okresu.

Chov drůbeže

Výrobu vajec v roce 1980 hodnotí velmi kladně. Oproti plánu 6.400 tisíc ks bylo dodáno 6.702 tisíc ks. Průměrná snáška na jednu nosnici dosáhla výše 272,5 ks, což v porovnání s loňskou skutečností představuje zvýšení o 18,45 ks, což je současně nejvyšší snáškou v historii JZD. Výkrm drůbeže byl prováděn na farmách Milotice, Rohatec a to výkrm krůt. Pouze jeden zástav brojlerových kuřat byl prováděn v Miloticích. U výkrmu krůt docházelo v I. pololetí vlivem onemocnění krůťat plísněmi k velkým ztrátám. Tyto byly vyrovnány nízkým úhynem v druhé polovině roku.

Z přehledu je patrno, že na tomto úseku má JZD ještě rezervy. Chtějí-li udržet krok v užitkovosti zvířat s ostatními zemědělskými závody, budou muset tomuto úseku výroby věnovat patřičnou pozornost.

Mechanizace

Mechanizační úsek JZD Rozvoj je nutno kromě zajištění prosté obnovy strojů vybavit novými stroji a zařízeními, které v současné době postrádají k doplnění mechanizačních linek. Družstvo vlastní 9 ks obilních kombajnů. Vzhledem k tomu, že je navázaná již tradiční výpomoc kooperačního družstva JZD Lipovec, okres Blansko, jeví se počet kombajnů dostačující. Pro sklizeň okopanin vlastní družstvo jen 3 ks třířádkových souprav na cukrovku. Sklizeň cukrovky je palčivým problémem. Soupravy jsou již staré, vyžadují vysoké náklady na opravy a nezaručují požadovanou kvalitu sklizně.

Ani sklizeň pícnin není po stránce mechanizace dobře zajištěna. Špatná situace je také u strojů pro sběr a odvoz suché píce. Nedostatek náhradních dílů nutí pracovníky dílen k renovaci starých dílců. Zdlouhavá a nedokonalá renovace náhradních dílů brzdí plynulý chod mechanizace.

Racionalizace spotřeby paliv a energie

Racionálním využitím osobních dopravních prostředků byla v roce 1980 dosažena úspora cca 7.000 l autobenzinu, což činí v družstvě 21%. Úspory bylo dosaženo také vyšším využíváním radiového spojení. Horší situace byla na úseku čerpání motorové nafty, stanovený limit překročili. Limit 485 tun motorové nafty je nízký k pokrytí všech požadavků na mechanizaci.

Zlepšovatelské hnutí

Zlepšovatelské hnutí v družstvu je na patřičné úrovni. V roce 1980 bylo podáno 5 zlepšovacích návrhů a vyřešeny i tématické úkoly. Celkový společenský prospěch za využití zlepšovacích návrhů činil v roce 1980 121.000 Kčs.

Agropodnik

Agropodnik, společný zemědělský podnik Hodonín, závod 02 v Miloticích, uskutečnil v roce 1980 řadu opatření pro zlepšení hospodářského výsledku, která se projevila jak ve zvýšení výroby, tak i v úspoře krmiv. Celková produkce závodu byla splněna na 108,68% při splnění intenzity přírůstku na kus a den na 100,26%. Plánovaný počet narozených selat byl překročen o 655 ks při dosažení natality narozených selat na prasnici 1.857 ks a odchovaných na prasnici v počtu 16,77 ks. Proti plánu i ve srovnání s minulým rokem byla překročena váha vyskladněných selat na 6,71 kg proti plánovaným 6,33 kg.

Tato opatření a úpravy na středisku předvýkrmu v napájecím systému – předehřívání vody, vybudování oken v halách – zajistily dosažení velmi dobrých výsledků. Intenzita přírůstků vzrostla z plánovaných 0,290 kg na 0,311 kg, váha vyskladněných zvířat se zvýšila z plánovaných 24 kg na 27,10 kg. Úhyn proti plánu 5% se snížil na 4,2 %. Velmi kladným ukazatelem je snížení spotřeby krmiva na přírůstek z plánovaných 2,70 kg na 2,66 kg na 1 kg přírůstku.

Úspora krmiv, která na kg přírůstku včetně výroby selete činila 4,20 kg na 1 kg přírůstku proti plánu 4,48 kg se kladně projevilo ve vlastních nákladech, kde proti plánu došlo ke snížení z 13,99 na 1 kg na 13,30 Kčs.

 

Plnění výrobních a ekonomických ukazatelů závodu

 

Ukazatele

Měrná jednota

Skutečnost 1979

Plán 1979

Skutečnost 1980

% plnění

narozeno selat

ks

51 211

51 417

52 192

102

odchováno selat

ks

46 081

46 287

47 062

102

počet vrhů

ks

6 418

6 667

6 370

96

narozených na vrh

ks

7,98

7,17

8,19

106,23

narozených na prasnici

ks

18,72

18,58

18,59

100,05

odchov na prasnici

ks

16,82

16,72

16,77

100,3

výkony a výnosy

Kčs

59 137 000

61 354 000

67 562 000

110

náklady

Kčs

50 344

58 082

60 270

104

zisk

Kčs

8 793

3 272

7 292

222

produktivita práce

Kčs

473 096

453 474

493 153

109


Kolektivy Brigád socialistické práce přijaly opatření a závazky k dalšímu zvyšování produktivity práce a zlepšení pracovního prostředí. Tyto závazky beze zbytku splnily.

Drůbežárna

Drůbežárna – farma Milotice jako pobočný podnik Drůbežnictví Xaverov, šlechtitelský závod 87 Vlkoš, slouží šlechtění produkce rodičovských linií v chovu krůt do rozmnožovacích chovů. V roce 1980 chovala 6.525 krůt. Chov se provádí v halách, jednak na hluboké podestýlce, jednak v klecích. Krmení a napájení je automatické.

V roce 1980 činila snůška 811.135 ks vajec v průměru 129,88 ks na 1 krůtu ročně s 87,2% oplozením. Spotřeba krmiva v roce 1980 činila 603,6 tun. Denní krmná dávka 232 g krmné směsi. Práci obstarává celkem 18 zaměstnanců od roku 1980 sdružených v Brigádě socialistické práce. Sociální zařízení tvoří šatny a sprchy.

Pro příští léta počítá závod s výstavbou další chovné haly s klecovým chovem pro 5.500 krůt.
 


Závěr


Bývá zvykem všestranně hodnotit uplynulé období. Činím tak i závěrem roku 1980, který byl 35. výročím osvobození našich zemí Sovětskou armádou, závěrečným rokem 6. pětiletky a volebního programu Národní fronty z pohledu celostátního. Jak proběhl tento rok v naší obci, jak po stránce organizační, hospodářské, kulturně výchovné, ale i co se pobavení týká, uvádí ve stručnosti jednotlivé kapitoly. Nebyla to práce malá a možno říci, že byla většinou konána s porozuměním, že se děje v zájmu celku, obce, státu, naší vlasti v pokoji a míru 35tý rok.

Nebylo tomu však všude na světě. Nebylo týdne, aby nepřinášel rozhlas i denní tisk zprávy o osvobozovacích bojích na středním Východě, o sporu o naftová pole mezi Iránem a Irákem, jež vyústil ve válku a dalších nepokojích.

Tím více si vážíme pokojné práce v míru u nás. V plnění volebního programu Národní fronty bylo v naší obci dosaženo dalších pozitivních výsledků. Stanovené úkoly na období 1976-80 byly náročné pokud se týkaly realizací akcí Z – dokončení výstavby mateřské školy, zahájení výstavby kanalizace, vybudování komunikace na návsi, rozšíření a úpravy sportovního areálu, postavení požární zbrojnice, rekonstrukce Domu služeb, zahájení výstavby tělocvičny při místní škole, zřízení okrasných parčíků a dalších úprav v obci. Za iniciativní účasti občanů byla na investičních akcích Z vytvořena hodnota díla ve výši 876.000 Kčs, na neinvestičních akcích 925.000 Kčs. Na 1 obyvatele připadá celkem 42,8 hodin.

Občané se úspěšně podíleli i na zabezpečování směn Národní fronty, na plnění celoobecního závazku, vyhlášeného na počest 35. výročí osvobození. Významný podíl na kulturně výchovné práci v obci měly mimo Klubu NV a jeho souborů i zájmové organizace Národní fronty. Uplynulý rok se vyznačoval vysokým počtem pořádaných kulturních akcí. Pozornost byla zaměřena na práci s dětmi. Nepochybně k tomu přispěl i Mezinárodní rok dítěte.

 

další rok