Obsah

1979

Úvod


Rok 1979 se vyznačoval významnými událostmi v životě občanů naší vlasti. Proto také veškerá iniciativa občanů Milotic ve svých závazcích směřovala k těmto významným výročím, zejména k 35. výročí Slovenského národního povstání, které vysoko vyzdvihlo ideu národního osvobození Čechů a Slováků z fašistické tyranie a obnovy jejich společného samostatného státu uspořádaného na zásadě rovnosti obou národů.

Události, jež se před 35 lety uskutečnily na Slovensku, byly a zůstávají skvělou ukázkou skutečného vlastenectví a dějinné úlohy lidu – dělníků, rolníků, pokrokové inteligence nejen mužů, ale i žen s nesčetnými příklady hrdinství, když se boje přenesly do slovenských hor a na moravskoslovenské pomezí, dále do českých zemí, až vyvrcholily národně osvobozeneckým bojem československého lidu, vedeného Komunistickou stranou Československa a osvobozením Sovětskou armádou, jehož 35. výročí si připomeneme v příštím roce.

Významná výročí roku dala podnět k dalšímu rozvoji iniciativy občanů, společenských a zájmových organizací, aby se zvýšenou aktivitou přistoupili k plnění a překročení uzavřených závazků, k plnění náročných úkolů roku 1979.

Dokladem společného úsilí jsou následující dosažené výsledky, o nichž pojednávají jednotlivé kapitoly.

 


Počasí


Od počátku měsíce ledna nastalo silné ochlazení. Citlivě mrazivé počasí trvalo do poloviny třetí dekády. Teploty se pohybovaly kolem –10 °C. Toto studené počasí doprovázely časté sněhové přeháňky, které přecházely ojediněle v dešťové. Výjimkou nebyly ani větrné a mlhavé dny. Ke konci měsíce došlo k mírnému oteplení, zvýšil se počet mlhavých dnů.

První únorové dny byly výrazně chladné, teplota se pohybovala kolem 5 °C. Kolem 10.2. nastalo mírné oteplování, ke konci měsíce teploty dosáhly 10 °C. Přestože celý měsíc je charakterizován srážkami a přeháňkami, celkový součet srážek byl velmi nízký. V celém průběhu měsíce se projevovalo značné kolísání teplot – střídavě teplo, chladněji.

Počátek března byl velmi chladný. Ranní teploty se pohybovaly pod 0 °C, odpolední kolem 5 °C. Ojediněle se vyskytly sněhové srážky, většinou se však měnily v dešťové. Od 8.3. do 17.3. byly zaznamenány kromě dvou dnů stálé dešťové a sněhové přeháňky doprovázené silnými větry. Ve druhé dekádě nastalo mírné oteplení. Poslední březnové dny byly opět chladné a deštivé.

V dubnu chladné a deštivé počasí pokračovalo. Ranní teploty se pohybovaly od 0 do 5 °C, odpolední kolem 10 °C. 3.4.-5.4. byly zaznamenány časté přeháňky doprovázené silným větrem. Kolem 10.4. nastalo mírné oteplení za doprovodu dešťových srážek. Ranní teploty kolem 5 °C, odpolední 17-19 °C. Ke konci měsíce teploty poklesly, převládalo opět chladné a deštivé počasí. Ranní teploty se ojediněle pohybovaly pod nulou s přízemními mrazíky. Průměrná odpolední teplota dosahovala 10 °C.

Květen se ohlásil chladnými, oblačnými a deštivými dny s přízemními mrazíky. Kolem 10.5. nastalo oteplení, průměrné denní teploty dosahovaly 20 °C. Po 17. květnu vystoupily ranní teploty na 16 °C, odpolední se pohybovaly kolem 23-28 °C, večerní 20 °C. 21.5. a 26.5. silné bouřky s deštěm.

Červen se vyznačoval vysokými teplotami – ranní 15-17 °C, odpolední 30-31 °C, večerní 27-29 °C. Ve druhé dekádě vlivem vydatných srážek nastalo ochlazení s průměrnými denními teplotami kolem 18 °C. Koncem měsíce opět převládaly teplé a slunečné dny.

Červenec se ohlásil chladnějšími dny s dešťovými přeháňkami. Ranní teploty se pohybovaly kolem 10 °C, odpolední 17 °C, večerní 15 °C. Oteplení nastalo až ke konci druhé dekády - 25 °C. Poslední třetina měsíce se vyznačovala chladnými dny s dešťovými přeháňkami. Toto počasí mělo vliv na zpomalení žňových prací.

Srpen se přihlásil vysokými denními teplotami a bohatou srážkovou činností v první dekádě. Ranní teploty se pohybovaly kolem 17-19 °C, odpolední kolem 25 °C, noční 19 °C a 35 mm srážek. Po 10.8. srážková činnost ustala. Ke konci měsíce se ochladilo, teploty poklesly (16 °C). Časté bouře se silnějším větrem.

V první polovině září převládalo teplé počasí s téměř každodenními ranními mlhami. Pouze dvakrát slabě pršelo. Ranní teploty se pohybovaly od 18-11 °C, odpolední 25 °C, večerní 18 °C. Nebyl zaznamenán ani jeden oblačný den. Ve třetí dekádě došlo k přechodnému ochlazení. 25.9. pršelo celou noc, srážky činily 23 mm.

V říjnu hned v první dekádě byly zaznamenány přízemní ranní mrazíky a střídavým poklesem teplot. Ve druhé dekádě se sice oteplilo, avšak nastaly časté ranní mlhy, jež se při ochlazení těžce rozpouštěly a trvaly po celé dny 16.10.-20.10. Ranní přízemní mrazíky však střídavě trvaly po celou dobu. Celkem 6 dnů. Vytrvale pršelo celkem 1 den, závlaha 6 mm. Po 20.10. nastaly citelnější mrazy, ranní teploty -5 °C, v poledne 8 °C, večer opět -2 °C.

Toto ochlazení se trvalo i v měsíci listopadu. Hned na začátku nastalo pravé dušičkové počasí. Zrána chladno, k poledni nejvýše 4 °C. Po 7 dní pršelo, srážky 22,7 mm. Ani v dalších dnech se počasí nezlepšilo. Teplota se zvýšila o 1 °C, ale srážky dosáhly 44,4 mm. Po 20.11. déšť ustal, ale nastoupilo zase citelné ochlazení, které trvalo až do konce měsíce.

Prosinec v první dekádě polevil. Teplota se zvýšila na 6 °C. V této době byly zaznamenány 3 deštivé dny se srážkami 9,6 mm. Od 8.12. nastalo opět citelné ochlazení a trvalo téměř po celou druhou dekádu. Průměrná denní teplota klesla na 2,6 °C a trvala až do konce měsíce. Vánoční svátky byly bez sněhové pokrývky, pouze s přízemními mrazíky po 6 dní, jež končily dešťovými přeháňkami. Srážky činily 12,8 mm. Poslední dny roku byly opět chladné.

 


Zemědělství

Jednotné zemědělské družstvo

Základní orientaci pro posouzení politicko ekonomické situace v Jednotném zemědělském družstvu Rozvoj v roce 1979 určují závěry XV. sjezdu KSČ a nové bezprostřední úkoly byly konkretizovány 13. zasedáním ÚV KSČ pro zemědělce především v zabezpečení soběstačnosti ve výrobě potravin. To je cesta k dalšímu růstu hmotné složky životní úrovně.

Ve stávající organizační podobě dovrší JZD Rozvoj již pětileté trvání své existence a zakončí tím i své první volební období. 656 přepočtených pracovníků z evidenčního stavu a z toho 566 trvale činných obhospodařovalo 3.357 ha zemědělské půdy. K této výměře si v roce 1980 připíší 236 ha za delimitovaný školní statek Milotice. Bonita jeho půdy je převážně dobrá, což částečně vylepší průměr přírodních stanovišť JZD. Chybou je, že s půdou přechází prakticky pouze 3 pracovníci, což při vysoké koncentraci plodin náročných na intenzitu práce problémy Jednotného zemědělského družstva v pracovních silách dále prohloubí.

Organizace práce v Jednotném zemědělském družstvu vzhledem na rozsáhlost zájmové plochy hospodářství je rozdělena na hospodářská střediska a to na 2 střediska rostlinné výroby, chovy hovězího a vepřového dobytka a chov drůbeže.

K provozu hospodářství slouží strojový park zemědělských strojů s dopravními vozidly a s vlastní opravářskou a údržbářskou dílnou. Péči o hospodářská zařízení družstva obstarává stavební středisko. Příležitost zaměstnání družstevníků hlavně z rostlinné výroby v době vegetačního klidu poskytuje přidružená výroba.

V rostlinné výrobě uplatňuje Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj v plné míře odvětvovou zodpovědnost jednotlivých techniků za svěřené plodiny, i když v průběhu vegetace se jejich náplně prolínají. Hlavním odvětvím rostlinné výroby jsou obilniny, které v roce 1979 představují 35% hrubé produkce z plánu rostlinné výroby a co do výměry zabírají 43% zemědělské půdy. Vysoké zastoupení obilovin je dáno vysokou společenskou potřebou, avšak ve výše uvedené koncentraci se rotací osevního postupu dostaly obiloviny i na půdu deficitní.

Mnohem složitější je situace v koncentraci a specializaci zeleniny. V dané situaci je koncepce druhů zeleniny neúnosná a nelze hovořit o specializaci. Vedení JZD Rozvoj zpracuje požadavek na změnu stanoviska ke koncepci rostlinné výroby s poukazem na využití přírodních stanovišť vátých písků plodinami, které prokazují dobrou výkonnost.

V živočišné výrobě je postup odvětvové specializace přímo úměrný průběhu investiční výstavby, která je v tomto směru koncipovaná. Další rekonstrukcí střediska Milotice, eventuelně další výstavbou dosáhne JZD vnitropodnikové specializace na výrobu mléka s cílem dosažení 1.200 l na ha zemědělské půdy a tím i dosažení charakteru specializovaného podniku s nárokem na specializační příplatek. Delimitace školního statku Milotice do našeho JZD neovlivní koncepci živočišné výroby, jelikož budovy přejdou dle politickoorganizačního zabezpečení do SZP Hodonín.

Zapojení do kooperačních činností

Kooperaci zakotvenou dlouholetými smlouvami uplatňuje JZD se dvěma partnery a to n.p. Zelenina a ovoce Brno a s Generálním ředitelstvím konzerváren a lihovarů Praha. S prvním partnerem má JZD vybudován společným nákladem a z jejich investičního limitu sklad pro zeleninu a ovoce včetně příjezdové a odstavné plochy. Hala skladu je určena pro posklizňovou úpravu, třídění a skladování ovoce a zeleniny. Částečně již slouží svému účelu jako skladovací prostor. Ve čtvrtém čtvrtletí byla instalována třídička na kořenovou zeleninu od STS Mělník, která již sloužila svému účelu. V provozním pokusu byla v době sklizně ředkvičky linka na posklizňové zpracování a balení.

S druhým partnerem Generálním ředitelstvím konzerváren a lihovarů má Jednotné zemědělské družstvo již dlouholeté kooperační vztahy. Práce pro ně má charakter strojírenské výroby. Vyrábí se dle jejich dispozic třídičky na okurky, kontinuální sterilátory, náhradní díly k nim a některá další zařízení. Uvedená kooperace je hodnocena zástupci resortu jako účelná a perspektivní. Proto je v běhu povolávací řízení na výstavbu nové výrobní haly ve Vacenovicích, kde je přidružená výroba soustředěna.

Rostlinná výroba

Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj obhospodařovalo v roce 1979 celkem 3.357 ha zemědělské půdy, z toho 2.968 ha orné.
 

Zastoupení jednotlivých plodin

 

 

ha

% orné půdy

obiloviny na zrno

1 584

53

cukrovka

125

4

kukuřice na siláž, zelená

649

22

směsky zeleno

153

5

vojtěška (seno, zel.)

283

10

vojtěška - semeno

39

 

louky a pastviny

190

 

zelenina

176

6

sady

80

 

vinice

86

 

ostatní plochy

84

 

 


Je nutné uvést, že osevní plocha byla zejména u obilovin a vojtěšek podstatně jiná. Výsledná čísla jsou plochy sklizně po zaorávkách některých plodin vlivem nepříznivého počasí.

Rostlinná výroba jako celek plán výroby pro rok 1979 nesplnila. Hlavní příčiny nesplnění vyplývají z velmi nepříznivých klimatických podmínek – podzim 1978, následné nízké teploty přes zimní období a sucho v jarních měsících. Nejvíce byly poškozeny obiloviny, řepka ozimá a celá plocha broskvoní. Další důvody nesplnění výroby vyplývají hlavně z nedostatku pracovních sil nebo sklizňové techniky.

Podle konečných rozborů ke 31.12. byla hrubá produkce splněna na 65,3% a výnosy celkem na 85,3%.

Obiloviny

Pšenice ozimá – sklizňová plocha 611 ha, sklizeno 17.322 q, 28,3 q z ha. Ječmen jarní – sklizňová plocha 777 ha, sklizeno 26.884 q, 34,9 q z ha. Plánovaná výroba byla 6.395 tun, skutečnost 4.431 tun, což činí 70% plnění. Kukuřice na zrno – sklizňová plocha 200 ha, bylo sklizeno 7.895 q, tj. 39,5 q z ha. Opět pro srovnání – plánovaná výroba 9.000 q, procento plnění 87,7%.

Je patrné, že úsek výroby obilovin své úkoly nesplnil. Je samozřejmé, že výnosy obilovin se připravují již v podzimních měsících a tak je nutné připomenout několik hlavních příčin neúspěchu při pěstování obilovin. Pro setí obilovin se JZD stále nedaří provést orbu maximálně 3-4 týdny před setím, dále pak i poseťová úprava není na všech pozemcích dostačující z důvodu nedostatku mechanizace. Klimatické podmínky přes zimní období byly již několikrát vzpomínány a rozebírány, ale hlavními příčinami bylo sucho na podzim i v jarních měsících. Celkem bylo zaoráno 200 ha a podseto téměř 300 ha. Zaorávání, znovuosévání a podsévání porostů bylo většinou provedeno na konci agrotermínu, což automaticky snižuje výnosovou hladinu.

Sucho v období odnožování a sloupkování způsobilo zasychání nových odnoží až odumření, většinou zůstala jen jedna odnož s nízkým počtem zrn. Takto poškozených bylo zesečeno a usušeno celkem 77 ha. Po odkvětu obilovin způsobily dešťové srážky obnovení odnoží a v období sklizně se sklízelo zrno ve třech stupních zralosti, což působilo na výši finančních srážek při sušení a čištění.

Nesplnění výroby u kukuřice – zrno bylo zaviněno špatnou přípravou půdy (hloubka, nekvalitní setí a tím automaticky snížení počtu jedinců na ha). Největším problémem se projevila kvalita sklizně. Převážná část plochy byla sklizena bez kukuřičných adaptérů při velmi vysokých ztrátách, přesbírávka byla provedena jen brigádnickou výpomocí.

Na celé ploše 125 ha bylo sklizeno 33.988 q cukrovky, tj. 272 q z ha oproti plánu 46.250 q, to znamená plnění výroby na 73,5%. Základním nedostatkem bylo zde nesplnění základních agrotechnických požadavků pro pěstování cukrovky. Na podzim byla naorána jen polovina plochy bez chlévské mrvy, druhá polovina byla nahnojena přes zimu a zaorána v jarních měsících. Setí bylo prováděno staršími stroji, které nemají světelnou kontrolu setí, došlo k vynechání celých řádků. Při nízké kvalitě osiva – klíčivost 74%, jarní sucho a větry způsobily takové škody, že 12 ha muselo být znovu zaseto. Dalším nedostatkem pro výrobu je zajišťování pracovníků na jednocení. Plocha, na které prováděly jednocení pracovnice ze Slovenska nebyla kvalitně vyjednocena ani okopána a zaplevelení způsobilo značné oslabení porostu cukrovky a ztížení sklizňových prací. Ztráty po mechanizační sklizni činily 12-35%. Veškerá plocha cukrovky byla přesbírána při celkovém množství téměř 20 vagonů.

Kukuřice na siláž a zeleno byla zaseta na ploše 648 ha při celkové sklizni 170.706 q, což činí 263 q z ha. Plán výroby činil 141.570 q, je tedy vidět, že výroba byla vysoce překročena. Ale i zde se objevily nedostatky, i když rok jako takový byl pro pěstování kukuřice na siláž velmi příznivý.

Vojtěška byla pěstována na ploše 321 ha. V zeleném stavu bylo sklizeno 9.954 tun, oproti plánu 11.930 tun. Příčina nesplnění tohoto výrobku je v naorané ploše o výměře 52 ha. Zakládání a udržení porostů vojtěšky je dalším problémem výroby. Tradiční způsob zakládání do obilovin v písčitých půdách a při vysokých požadovaných výnosech obilovin není efektivní.

Louky a pastviny na celé výměře 190 ha vyprodukovaly 21.128 q zelené hmoty při plánované produkci 25.610 q. Největším problémem v této oblasti je nedostatek kvalitní mechanizace pro rychlou a kvalitní sklizeň a také nerovnost a zamoření třetiny ploch.

Vinice – z 51 ha plodících vinic bylo sklizeno 5.300 q, což představuje vůbec největší průměrný ha výnos v našem okrese a to je 103,1 q z ha. Výroba byla splněna na 115%. I zde vázne JZD vývoj mechanizace a to hlavně sklizňové.

Celý úsek výroby zeleniny se v roce 1979 potýkal s největší překážkou pro zabezpečení výroby, tj. dostatek pracovních sil. Koncepce JZD Rozvoj o pěstování zeleniny, ovoce a vinohradů byla prováděna na základě zabezpečení mechanizace pro sklizeň jednotlivých druhů zeleniny. Úsek zeleniny byl postižen citelnými zásahy ze strany průběhu klimatických podmínek. Jako první se tyto vlivy odrazily při pěstování a sklizni ředkvičky, která je po rajčatech a karotce nejpěstovanější zeleninou v našem Jednotném zemědělském družstvu (36 ha).

Tržní produkce byla splněna na 86% včetně ředkvičky podzimní, která byla jednou z nejzdařilejších kultur za poslední 4 léta. Tržby byly překročeny o 290.000 Kčs včetně úhrad a to i přesto, že 8 ha bylo nutno zaorat vzhledem k vyběhlosti do květu, dutosti a červivosti.

Silné větry, které v našich podmínkách působí velmi zhoubně, nadělaly velké škody na karotce svazkové, která se ukazovala velmi nadějně a stejně tak i na 12 ha karotky kořenové. Závěr sklizně vyzněl tak, že se podařilo splnit plán tržní produkce na 122% a utržit 88.000 Kčs navíc.

Rychlý nástup dešťů a posléze i mrazů zastavil nadobro další snahy sklidit celou plochu pastináku situovanou na těžkých půdách katastru Milotice. Nečekaná vedra v květnových dnech způsobila nemalé potíže a později i finanční ztráty na nejpěstovanější zelenině – rajčatech. Tato po naklíčení zasychala, vzcházela nepravidelně. Došlo k posunutí kvetení a následkem toho i k posunutí sklizně. K plné sklizni se přikročilo až ve druhé polovině září, kdy má být již sklizena polovina plánované produkce.

Průběh klimatických podmínek svědčil nejlépe okurkám, které byly nasety na ploše 20 ha. Kvalita sběru závisela i na osobním přístupu pracovníků v jednotlivých obcích. V Miloticích a Vacenovicích se sklízelo podstatně lépe než v Ratíškovicích. Tržní produkce byla překročena zhruba o 16% a tržby o 23.000 Kčs.

Živočišná výroba

Početní stavy skotu se během celého roku vyvíjely v souladu s časovým plánem. Hodnotí-li se ukazatele reprodukce a užitkovosti srovnáním jejich dosažených hodnot v roce 1979, dá se konstatovat zvýšení počtu narozených telat na 100 ks krav a zlepšení odchovu vlastních telat. Ostatní ukazatele však vykazují klesající tendenci. Zvláště nepříznivý je ukazatel hynutí telat včetně nakoupených. Situace na středisku Milotice se zlepšila a stabilizovala uvedením do provozu nově vybudovaného polylaktoria.

Užitkovost krav v roce 1979 nezůstala pod úrovní roku 1978. Tento stav byl do značné míry zapříčiněn nedostatkem a nízkou kvalitou objemných krmiv během zimního období. Nízká užitkovost počátkem roku, kdy v měsíci lednu činil nádoj na dojnici 7,89 l mléka a dojivost při zkrmování kvalitní zelené píce v měsíci červenci 10,01 l na kus a den svědčí o tom, že hlavní a rozhodující vliv na dosažený výsledek živočišné výroby má kvalita krmivové základny.

Hodnoty plemenářských ukazatelů, kterých jsme dosáhli, jsou velmi dobré a svědčí o kvalitní práci zootechniků na tomto úseku. Za pozornost zvláště stojí vysoké procento zabřezávání krav v rámci celého družstva – 62,6%, kterým se JZD řadí mezi nejlepší v okrese.

Státní plán nákupu masa splnili na 103%. Celkové překročení hovězího masa činilo 74 q. Toto překročení krylo neplnění nákupu u vepřového masa a přispělo ke splnění nákupu masa celkem.

Chov prasat

Plánované stavy prasat byly co do absolutního množství překročeny o 154 ks. V rozhodující míře se na tom podílí prasata určená jako naturální vepři pro členy a prasata určená k jatečním účelům na střediscích Milotice a Rohatec. Při porovnání ukazatelů reprodukce chovu prasat se dá konstatovat zlepšení pouze u ukazatele narozených selat na 1 prasnici. Ostatní ukazatele mají tendenci klesající. Zlepšení dané situace vyžaduje provedení důkladné obměny základního stáda prasnic.

V roce 1979 vytvořili na středisku Milotice chovnou skupinu prasnic ze zakoupených prasniček, jejichž chovný materiál by měl být zárukou lepších výsledků v příštích létech.

Chov drůbeže

Počátkem roku 1979 byla provedena obměna a rekonstrukce klecového souboru včetně vzduchotechniky na středisku Rohatec a Milotice. Ustájovací kapacita nosnic se zvýšila o 8.000 kusů. V souvislosti s úpravami se zlepšilo mikroklima ustájovacích prostorů, což se velmi příznivě projevilo na užitkovosti nosnic a plnění státního plánu nákupu.

 

 

plán

skutečnost

% plnění

vejce

5 500 000

6 439 000

117

drůbeží maso

1 150

1 153

100,3

 

Státní plán nákupu vajec byl překročen o 939 tisíc kusů. I přes velké ztráty způsobené úhyny krůt ve stájích v Miloticích a na Růdníku, v důsledku velkého výskytu plísní v dodávaných krmivech, byl plán dodávky drůbežího masa splněn na 100,3%.

Mechanizace

Mechanizační úsek JZD je nutno kromě zajištění prosté obnovy strojů vybavit novými stroji a zařízením, které v současné době postrádají k doplnění komplexních mechanizovaných linek. Strojní linky, které pro svou neúplnost v roce 1979 plně nepokryly stanovené požadavky, jsou hlavně na úseku sklizně pícnin, cukrové řepy, sklizně kukuřice na zrno a na úseku pěstování speciálních plodin.

Situace v opravárenství byla v roce 1979 lepší než v předešlém roce. Stroje byly opravovány v souladu se stanoveným harmonogramem. K narušení plynulosti chodu oprav došlo až ve IV. čtvrtletí roku, kdy v důsledku nedostatku traktoristů docházelo k velkému střídání osádek strojů, což zapříčinilo neúměrnou poruchovost. Na druhé straně bylo několik dobrých opravářů převedeno z dílny pro obsluhu samochodných strojů, což narušilo i harmonogram oprav. Nemohou se rovněž spokojit s katastrofálním nedostatkem náhradních dílů. Renovace starých dílců je práce zdlouhavá a neekonomická.

Přidružená výroba

Hlavním úkolem přidružené výroby je zabezpečení práce pro pracovníky rostlinné výroby v době vegetačního klidu, dále výroba nedostatkových náhradních dílů pro zemědělské stroje a traktory. Ve zdejším jednotném zemědělském družstvu Rozvoj je přidružená výroba rozdělena na dva úseky: Úprava přízí pro Bytex n.p. Brno a kovovýroba, zaměřená na vývoj náhradních dílů.

Úsilím pracovníků přidružené výroby se podařilo zvýšit plánovanou hrubou produkci o 500 tisíc Kčs. Plánovaný zisk byl splněn na 325,82%.

Investiční výstavba

Stavební středisko zajišťovalo v roce 1979 investiční výstavbu plánem na následujících akcích:

1. Údržbářsko ošetřující stanice – mechanizační středisko Ratíškovice

2. Dostavba farmy Vacenovice – odchovna selat pro 2.080 ks a porodna s kapacitou 132 ks

3. Rekonstrukce technologického zařízení – hala nosnic

4. 8 bytových jednotek v Rohatci bylo dokončeno a předáno k užívání

5. 8 bytových jednotek v Ratíškovicích – stavba zahájena v listopadu 1979

6. V Miloticích byla provedena příprava staveniště pro 8 bytových jednotek

Mimo vlastní investiční výstavbu provedlo stavební středisko, respektive podílelo se na výstavbě akcí Z pro národní výbory, výstavbu SZP Hodonín a Generálního ředitelství Zelenina Brno a další akce spojené se zednickými pracemi (provedení kanalizace, práce na mateřské škole v Rohatci, v Miloticích – budova pro Sbor požární ochrany a místní komunikace, v Dubňanech výstavba koupaliště).

Agropodnik

Agropodnik, závod Milotice, se v roce 1979 ve své organizační činnosti a v náplní své práce nezměnil. Plní úkoly v živočišné výrobě na okrese Hodonín.

 

Plnění hospodářských ukazatelů

 

Ukazatel

Skutečnost

Plán

Počet pracovníků

125

123

Výkon na 1 pracovníka

473 096

494 975

Výkon na 1 pracovníka ve výkrmu

1 204 586

1 288 738

Výroba masa

45 685

47 031

Prodej masa

44 639

44 400

Tržby v Kčs

65 101 000

65 574 000

Narozeno selat

51 211

52 680

Narozeno na 1 vrh

7,98

7,8

Narozeno na 1 prasnici

18,72

19,11

Přírůstek na 1 ks a den v kg

0,526

0,54

Spotřeba krmiva na 1 kg přírůstku v kg

4,02

4

Reálná cena 1 kg masa v Kčs

14,38

14,39

 

Podle uváděných výsledků hospodaření závodu 02 Milotice lze usoudit za uspokojivý. Situace ve výrobě selat se projevila v celkovém neplnění hrubé zemědělské produkce a neplnění výkonových ukazatelů. Na úseku reprodukce i přes opatření, která se prováděla od měsíce března, se nepodařilo splnit plán narozených selat o 1.469 ks. Celkový zdravotní stav prasat byl narušen špatnou kvalitou krmných směsí. Ve výkrmu prasat splnil závod plánovanou dodávku vepřového masa na 104,35%. Na úspěšném splnění dodávky se podílelo dodržení hmotnosti dodávaných prasat.

Na závodě působí 4 kolektivy Brigády socialistické práce. Tyto kolektivy na svém výrobním úseku vynakládají velké úsilí pro splnění plánovaných úkolů, dbají také na estetický vzhled svého pracoviště. Jako uznání jejich mimořádné snahy byly nejen kolektivy, ale i členové BSP odměněni bronzovými odznaky, jeden kolektiv se stal nositelem stříbrných odznaků. Vedení brigád provádí pololetně vyhodnocování socialistické soutěže na celém podniku. Nejlepší pracovníci jsou vyhodnoceni a jejich výsledky spolu s vlastní fotografií bývají vystaveny na tabuli cti.

Tyto kolektivy vedou i kroniku závodu, v níž zaznamenávají sled politických událostí i své vlastní akce, což nesporně svědčí o osobním zájmu pracovníků na prosperitě závodu.

Drůbežnictví

Drůbežnictví Xaverov, n.p., závod 89 Vlkoš, farma chovu krůt Milotice. Na farmě chovu krůt v Miloticích pracuje 19 zaměstnanců, z toho 8 mužů, včetně nočních hlídačů.

V roce 1979 chovali na farmě 5.814 krůt, od nichž sebrali 783.803 vajec, z toho 659.098 ks násadových, takže průměrná snůška na 1 krůtu činí 134,8 ks vajec ročně s průměrem oplození 83,2%. Během roku došlo k úhynu 918 krůt.

 

Hospodářské výsledky na farmě chovu krůt v Miloticích za rok 1979 ve srovnání s rokem 1978:

 

 

1979

1978

Stav krůt

5 814

6 028

Výroba vajec celkem

783 803

784 895

Výroba násadových vajec

659 098

679 973

Výroba vajec na 1 ks

134,8

131,9

Úhyn na 1 000 krmných dnů

0,385

0,668

Úhyn celkem

918

1 469

 


Během roku 1979 byla provedena rekonstrukce ocelokůlny na chovnou halu, u jedné haly pořízen topný agregát a vybudováno osvětlení přístupové cesty na farmu.

Státní školní statek

V organizaci podniků zemědělské výroby nastala ke konci roku 1979 změna. Dne 31.12.1979 se zrušil zdejší Školní statek ZTŠ jako praktické výukové středisko této školy v podřízenosti ministerstva školství a přechází do působnosti ministerstva zemědělství a výživy – operativní správa Okresní zemědělské správy v Hodoníně, jež přebírá: Bez úplat – půdu, budovy, bytový fond a zabudované stroje. Za úplatu budou předána hospodářská zvířata, zásoby vlastní produkce, nedokončená výroba, konstrukce volné stáje atd.

Předání statku a převod vlastnictví a správy národního majetku se uskutečňuje na základě schválení rady JM KNV v Brně na schůzi dne 5.6.1979 a souhlasu ministerstev školství z 22.9.1979 a zemědělství z 23.4.1979 čj. 448/79-314.

Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj převzalo hospodaření na tomto objektu s výměrou půdy 236 ha, z toho 227 ha půdy orné, 132 osevní plochy obilnin a luštěnin. Stav skotu činil 163 ks, z toho 72 ks krav, 590 ks prasat.

Byly také dohodnuty podmínky technicko-organizačních opatření, týkající se zaměstnanců a jejich výdělkových možnostech.

 


 

Místní národní výbor

Místní národní výbor se v roce 1979 ve svém složení v podstatě nezměnil. Jeho politickoorganizační a řídící činnost vycházela ze závěru XV. sjezdu Komunistické strany Československa, z volebního programu, ekonomických zásad hospodaření národního výboru, aktivity poslanců, občanů a složek Národní fronty. Činnost orgánů Národního výboru byla řízena plánem pro schůzovou činnost pléna, rady, komisí a aktivů.

Plenárních zasedání bylo v roce 1979 celkem 7 s průměrnou účastí 79,8%, na nichž byly projednávány problematiky zásadních otázek politických, ekonomických i kulturně výchovných.

Rada Národního výboru se sešla v roce 1979 26krát, s průměrnou účastí 88,9%. Řešila úkoly uložené plenárním zasedáním, stranickou organizací a vyššími orgány.

Komisí Místního národního výboru je 5 a to: finanční, výstavby, školství a kultury, sociální a zdravotní, veřejného pořádku. Každá z komisí se scházela měsíčně ke svému jednání. Průměrná účast členů byla 76%.

Aktivy Národního výboru působí na úsecích:

1. místní hospodářství a služby
2. zemědělství
3. životního prostředí
4. Sboru pro občanské záležitosti
5. komise pro mládež a tělesnou výchovu

V průběhu roku 1979 byla plenárním zasedáním provedena změna ve vedení komise pro mládež a tělesnou výchovu, zrušen zemědělský aktiv. Došlo rovněž k menším změnám v řadě poslanců Národního výboru. Z obce se odstěhovali poslanci Jirásek Václav, Grufík Bohumil a Podloucká Pavla. Místo poslance Grufíka Bohumila byl do rady Národního výboru kooptován ing. Lubomír Bouchal, který byl pověřen funkcí předsedy komise pro tělovýchovu a mládež a pověřen vedením aktivu místního hospodářství. Byl zrušen aktiv zemědělský. Vedl jej Šrahulek P., tento byl pověřen vedením aktivu pro životní prostředí místo F. Stříteckého, který se této funkce vzdal.

Na počest 35. výročí Slovenského národního povstání byl uzavřen celoobecní závazek v soutěži “Vzorná obec okresu Hodonín”. V rámci okresu se umístili na 9. místě s odměnou 10.000 Kčs.

 

Plnění brigádnických hodin

 

 

závazek

splnění

investiční část

12 321

15 220

neinvestiční část

41 312

75 713

celkem

85 633

90 933

 


V roce 1979 bylo uzavřeno 15 dohod s organizacemi Národní fronty, se závody a rozpočtovými organizacemi. Nejlepší organizace v zajišťování dohod jsou Myslivecké sdružení, Tělovýchovná jednota Družstevník a organizace Svazu požární ochrany.

Na úseku budovatelské práce celá tvorba plánu akcí Z – její investiční části – vycházela z volebního programu s prvořadým zařazením akcí rozestavěných:

1. V roce 1979 byla dokončena hrubá stavba požární zbrojnice včetně vnitřních omítek, řemeslnických prací, vodoinstalace, venkovní omítky a střechy.

2. Na sportovním hřišti byla provedena montáž ocelové konstrukce, kterou prováděly Pomocné provozy Lignitové doly Ratíškovice.

3. Pro zahájení stavby kanalizace byl zakoupen stavební materiál, dovezeny kanalizační roury a šachty. Provedli rovněž zaměření trasy a zpracovaná dokumentace.

V neinvestiční části byla vytvořena hodnota prací ve výši 948.000 Kčs:

1. Byla dokončena rekonstrukce Domu služeb – zahájen provoz holičství, kadeřnictví, sběrny elektrických spotřebičů a sběrny šatstva a prádla.

2. Zřídili provozovnu mandlování.

3. Upravili a rozšířili skládku odpadků, zvýšil se počet popelnic, zlepšila se situace v odvozu popela.

4. Pro zlepšení dopravní situace byla provedena asanace dvou rodinných domků č. 200 a 134 a zbouráním uvolněné prostranství upraveno.

5. Dokončili úpravu areálu nové mateřské školy – přístupového chodníku, dětského hřiště i pískoviště, instalovali prolézačku.

6. Občané dokončili úpravu parčíku u kulturního domu u č. 147 a úpravu parčíku u Pimkového.

7. Svojí prací se podíleli na úpravě hřbitova – položení obrubníků, vysázení chvojek a růží.

8. Byly postaveny dvě chatky.

Na jednoho obyvatele připadá v roce 1979 v průměru: v investiční části 8,9 hodin, v neinvestiční části 44,1 odpracovaných hodin. Značný podíl na těchto pracích má mládež. Odpracovali 13.530 brigádnických hodin.

V roce 1979 byla povolena stavba 6 řadových domků a 5 rodinných domků v prolukách, u Šidlen stavba 3 vinných sklepů. Byly zahájeny práce na stavbě základního technického vybavení nového stavebního obvodu Závistě, proveden výkup pozemků pro řadovou výstavbu I. etapy.

V přípravě výstavby byla zpracovaná dokumentace, projektový úkol 2 etapy kanalizace, projekce pro přístavbu ZDŠ, studie plynofikace obce, projektová dokumentace pro stavbu nákupního střediska, projektový úkol na stavbu komunikace Zafáří, studie vodovodu.

Sbor pro občanské záležitosti

Stalo se již pěknou tradicí, že Sbor pro občanské záležitosti se aktivně podílí na významných akcích veřejného života všech občanů naší obce. Jeho činnost se stala nedílnou součástí práce Národního výboru. Hodnotíme-li činnost Sboru pro občanské záležitosti za uplynulý rok, můžeme konstatovat, že jejich práce přinesla mnoho pozitivních akcí. Celá řada provedených obřadů ukazuje na hodiny pečlivé a svědomité práce prováděné převážně ve dnech pracovního volna.

Snad nejvděčnější náplní Sboru pro občanské záležitosti je vítání nejmladších občánků do naší socialistické společnosti. V minulém roce 1979 bylo v obřadní síni Místního národního výboru uvítáno 41 dětí. Sbor pro občanské záležitosti v Miloticích nezapomíná ani na mládež, která vstupuje do života. Slavnostně jsou jim předávány občanské průkazy. Představitelé Národního výboru v Mezinárodním roce dítěte přijali v obřadní síni nejlepší žáky a pionýry. Každý z nich obdržel malou knižní odměnu a kytičku.

Stalo se pěkným zvykem pořádání besed s branci. Sbor pro občanské záležitosti nezapomíná ani na starší spoluobčany. Členové pravidelně blahopřejí občanům k významným životním jubileím. V minulém roce to byla pěkná řada občanů, které svou pozorností členové Sboru potěšili. Členové nezapomínají ani na naše spoluobčany, kteří tráví podzim svého života v domovech důchodců. Každoročně je navštěvují, aby svou účastí podpořili jejich vědomí, že naše společnost na ně nezapomíná. V prosinci se uskutečnila slavnostní beseda s důchodci, zpestřená hodnotným programem.

Sbor pro občanské záležitosti připravuje rovněž sňatky. Loni se podílel na přípravě 20 obřadů. Přibylo i dalších nových občanských obřadů jako je vítání prvňáčků na počest nového školního roku, setkání 40letých a 50letých občanů. O to, aby byl průběh pořadů co nejslavnostnější, se snaží kromě funkcionářů Sboru s jeho předsedkyní s. Sv. Ježkovou i pěvecký kroužek Sboru, žáci a pionýři.

Sbor pro občanské záležitosti spolupracuje se složkami Národní fronty, což je zárukou, že na přípravě a provedení občanských obřadů se podílí větší kolektiv, který svými znalostmi přispívá k jejich dobrému průběhu a stále vyšší úrovni.

Rozpočet

 

Rozpočet na rok 1979

 

Příjmy

Daně a poplatky

134 000

Příjmy z rozpočtových organizací

230 000

Klub

35 000

Bytové družstvo

25 000

Místní poplatky

4 000

Doplňkové příjmy

4 000

Vlastní příjem

432 000

Dotace

218 500

Příjmy celkem

650 500

Vydání

Místní hospodářství

148 500

Školní jídelny

445 000

Kultura

25 000

Sociální opatření

20 000

Vodní hospodářství

2 000

Správa MNV

10 000

Vydání celkem

650 500


Obyvatelstvo

Počet obyvatel v roce 1979 byl 1.714, z toho 880 žen. Narodilo se 41, z toho 18 děvčat. Zemřelo 11, z toho 5 žen. Počet přistěhovaných v rámci okresu je 24, z toho 7 žen, z jiných okresů 8, z toho 3 ženy. Počet vystěhovaných v rámci okresu 33, z toho 15 žen, do jiných okresů 8, z toho 4 ženy. Počet obyvatel k 31.12.1979 je 1.735 obyvatel, z toho 884 žen. Přechodně bydlících je 11, z toho 3 ženy.

Uzavřeno bylo celkem 30 sňatků, 20 na Místním národním výboru v Miloticích, 10 mimo obec. Zlatou svatbu oslavili manželé Šeďovi a Mrkývkovi.

Zásobování

Obchodní síť v naší obci není dosud na požadované výši a nedostačuje. Nutno uvážit, že více než tři čtvrtiny všech příjmů obyvatelstva prochází obchodní sítí. Přiznejme si, že nároky obyvatel se v každém směru zvyšují, což nutně klade větší požadavky na výrobu i obchodní organizace. Již několik let se jedná o výstavbě nového obchodního střediska. Tvrdí se, že v příštím roce se se stavbou začne.

Dosavadní dvě prodejny základních druhů potravin jsou poměrně dobře zásobeny až na některé nedostatkové zboží jako jsou kakao, hotová jídla, trvanlivé pečivo aj. Vedoucí prodejen zboží v dostatečném množství objednávají, bývají však velkoobchodem kryty jen z poloviny. Stížnosti vedoucího prodejny průmyslovým zbožím se také množí, že jejich objednávky nejsou dostatečně kryty.

Prodejna obuvi je zásobena dobře až na dětskou obuv, ta bývá často úzkým profilem. Totéž se dá konstatovat také o zásobování prodejny textilního zboží. Masna nebývá rovněž zásobována masem v požadovaném množství. Uzenin bývá dost.

Pohostinství máme dvě provozovny, jedno u kulturního domu, druhé na návsi, které podává i teplá jídla. Podle výroční zprávy bylo v roce 1979 podáno 115.000 porcí teplých pokrmů, vyčepováno 780.000 l piva, prodáno 5.000 lahví piva a 7.600 lahví sodovek.

Významným pomocníkem při provádění kontrol prodeje, pořádku a dodržování prodejní doby jsou členové Dohlížecího výboru z řad občanů.

 Národní fronta


Činnost výboru Národní fronty byla zaměřena především na ideově výchovnou politickoorganizátorskou práci v členských organizacích dle směrnic závěrů XV. sjezdu Komunistické strany Československa, na plenárních zasedáních jejího ústředního výboru. V další své činnosti výbor dbal na úroveň politicko agitační práce při organizování všech akcí: oslav 31. výročí Vítězného února, oslav Mezinárodního dne žen, Dne vítězství, 35. výročí Slovenského národního povstání, 30. výročí Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže, 30. výročí socialistického zemědělství, 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, oslav Mezinárodního roku dítěte a další významné události.

Mimoto výbor sledoval ve styku se všemi složkami plnění volebního programu i plnění závazků uzavřených na počest významných výročí jednotlivými organizacemi Národní fronty. Národní fronta, jako středisko společenských organizací v obci, má 25 členů místního výboru. Funkci předsedy zastává Jaroslav Nedůchal. Výbor konal v roce 1979 celkem 9 schůzí při průměrné účasti 80%.

Činnost jednotlivých společenských organizací:

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace Komunistické strany Československa udává směr ideově výchovné práci v obci. Přenáší směrnice dle rozhodnutí ústředního, krajského a okresního výboru strany a dbá na jejich uplatnění ve veřejném životě obce svým členstvím jako vedoucí složka Národní fronty, jejich podrobným rozpracováním pro činnost jednotlivých členských organizací sdružených v Národní frontě.

Kmenovými členy jsou převážně důchodci, větší polovinu členstva tvoří členové registrovaní v základních organizacích KSČ na závodech, v nichž jsou zaměstnáni. Jednotný postup v činnosti upravují měsíční členské schůze.

Členové strany jsou rovněž vedoucími činiteli a pracovníky MNV, členy společenských a zájmových organizací Národní fronty.

Socialistický svaz mládeže

ZO Socialistického svazu mládeže v průběhu dvou předchozích let trpěla stagnací. Teprve počátkem roku 1979 se začínalo na tomto společenském úseku takřka od začátku. V březnu byl zvolen nový výbor, jehož členové osobně zvali mládež k práci, která neměla spočívat jen ve s chůzích a v účasti na brigádách.

Výroční zpráva organizace uvádí: Předně jsme si brigádnicky upravili místnost, přiřčenou nám jako klubovnu a již v dubnu se ve spolupráci s okresním právním aktivem při OV SSM v Hodoníně sešla členská schůze, na jejímž programu byla přednáška “Kriminalita mládeže z pohledu právníka – psychologa”. V srpnu se uskutečnily dvě přednášky k 35. výročí Slovenského národního povstání, v měsíci listopadu další přednáška na téma “Historický vývoj, odkaz a význam Velké říjnové socialistické revoluce”. Od zasloužilých členů Komunistické strany Československa se členové dovídali na pořádaných besedách o dělnickém hnutí a bojích komunistické strany.

Svazáci spolupracovali i s pionýrskou organizací. U příležitosti 30. výročí založení PO vyrobili pro jiskry 3. tříd, skládajících pionýrský slib, malé dárky. K mezinárodnímu roku dítěte zorganizovali ve spolupráci se Svazarmem branný závod pro pionýry 6.-9. tříd v Horkách. Akci uskutečnili v červnu.

Jejich kulturní činnost byla zaměřena především na uspořádání několika tanečních zábav a diskoték. V měsíci září se podíleli na přípravě a organizaci Hovorů s mládeží, které byly zakončeny diskotékou Hugo Šena. Nezůstali pozadu ani v brigádnické činnosti. Kromě brigád na úpravě klubovny se podíleli na výstavbě Domu služeb a na úpravě veřejného prostranství před kulturním domem.

Koncem roku 1979 zahájili činnost politického vzdělávání. Veškerá iniciativa v práci vycházela od členů výboru organizace, řadoví členové se hlavně v začátcích málo angažovali. Během roku získali nových 13 členů. Chuť do práce mají, snad se jim v dalším období podaří ještě více upevnit a rozšířit práci v organizaci.

Svaz československo-sovětského přátelství

ZO SČSP v Miloticích získala v roce 1979 7 nových členů z řad mládeže, takže nyní má organizace 78 členů. Řídí ji 11členný výbor, který se pravidelně měsíčně scházel k projednání plánovaných úkolů, které spočívaly předně v upevňování přátelství a lásky k národům Sovětského svazu mezi spoluobčany, hlavně mládeží, v zajišťování účasti na veřejných oslavách a na veřejných pracích stanovených volebním programem, hlavně výpomocí při špičkových pracích v zemědělství a spolupráci na úseku činnosti MV Národní fronty.

K prosazování hlavního úkolu, internacionální výchovy a prohlubování přátelských vztahů k Sovětskému svazu, odbočka spolupracovala s pěveckým souborem při Základní devítileté škole vedený s. Marcelou Domanskou. Soubor se umístil v krajském kole soutěže Puškinův památník, za odměnu předváděl svůj program na zájezdu v Sovětském svazu.

Další formou internacionálního působení byla spolupráce se sovětskými vojáky v Olomouci. Rovněž beseda s manželi Cromovými z Moskvy byl přínosem pro prohloubení přátelských vztahů.

Mimo navazování přátelství s občany Sovětského svazu podílí se organizace na plnění programu Národní fronty. Její členové se zúčastňují v soutěžích na akcích Hovory s mládeží, brigádnicky odpracovali 256 hodin na výstavbě Domu služeb, 1.350 hodin při úklidu v obci a 150 hodin při sušení sena ze strojově nepřístupných ploch.

Myslivecké sdružení

Myslivecké sdružení v Miloticích se v roce 1979 rozrostlo sloučením sesterských organizací Vacenovic a Skoronic, takže jeho zájmová plocha revíru dosáhla 2.550 ha. Členstvo této sloučené organizace počtem 59 tvoří jak pracovníci v zemědělství, tak i dělníci a příslušníci inteligence, jež láká ve chvilkách pracovního volna pochůzka v přírodě, tak i zájem a starost o zvěř zvláště v zimním období. Pro tento účel členové organizace zajistili dostatečné množství sena a soli pro srnčí zvěř, tak i obilí pro pernatou zvěř.

Podle výroční zprávy organizace žije v jejich revíru kromě srnčí kolem 1.600 zajíců, asi 800 párů bažantů, 900 párů koroptví, něco přes 100 ks divokých králíků. V podzimních honech bylo odstřeleno 51 ks zvěře srnčí, 547 ks bažantů, 107 ks králíků a 111 ks divokých kachen. Pro vývoz bylo odchyceno 11 ks zajíců a 50 ks bažantů.

Zajíci a koroptve byli z odstřelu vyloučeni, neboť jejich stavy pro nepříznivé podmínky stále klesají. Bylo zrušeno křoví, které jim poskytovalo úkryt před dravci, nové zemědělské stroje s širokým záběrem, umělá hnojiva, chemické postřiky proti plevelům a hmyzu staly se i jejich nepřáteli. Hukot strojů nejen plaší zvěř při hnízdění, ale záběry mechanizace ničí hnízda i mláďata.

Kromě své zájmové činnosti plní myslivecké sdružení jako člen Národní fronty úkoly občanské zainteresovanosti na věcech veřejných. Jeho členové odpracovali v akci Z 486 brigádnických hodin, při pomocných pracích v zemědělství 326 hodin. Jednotnému zemědělskému družstvu Rozvoj dodali 120 q kvalitního sena z těžko přístupných pozemků.

TJ Družstevník

Tělovýchovná jednota Družstevník omezila se ve své činnosti v roce 1979 na kopanou. I zde nedošlo k ustavení družstva mladších žáků, jednak pro nedostatek cvičitelů a také pro slabý zájem rodičů. Ze stejného důvodu se neudržel ani oddíl stolního tenisu.

Více než tělovýchovné činnosti věnovali se členové budovatelské činnosti. V poměrně krátké době byla dokončena výstavba tribuny, takže mohli přistoupit k pracím na II. etapě výstavby – zřízení šaten pod tribunou. Bylo postaveno hrubé obvodové zdivo po překlady a dopraven materiál. Byla zajištěna připravenost pro rok 1980 na areál zdraví s rozpočtem 103.000 Kčs. Pojišťovna Kyjov poskytla krytí na 50.000 Kčs. Zbytek plánovaných nákladů připadá na účet brigádnických prací členstva jednoty.

Kromě prací na vlastním objektu nezůstali členové pozadu ani při akcích pořádaných Národní frontou. K významným politickým událostem byly provedeny turnaje v kopané žáků a v kulečníku.

Pro své členy a příznivce uskutečnili dvě zábavy – maškarní ples a letní noc na hřišti. Ve spolupráci s Klubem MNV uspořádali hodnotnou besedu s olympijským vítězem Ludvíkem Daňkem a sportovním komentátorem s. Suchánkem. Členové jednoty odpracovali celkem 4.220 brigádnických hodin.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů

Místní organizace v Miloticích se v počtu svých členů ani ve svém skupinovém složení nezměnil. Výbor se schází pravidelně měsíčně. Svoji činnost v roce 1979 zahájili uspořádáním tradičního plesu s místní dechovkou F. Křižky.

V předjaří zajistili přednášky odborníků pro ovocnáře i pro milovníky květin, dále přednášku o výsadbě mladých vinic a jejich ošetřování. Ovocnáři byli na odborné přednášce poučeni o postřiku ovocných stromů. O velikonocích následovala výstava vín spojená s ochutnáváním výpěstků místních vinařů, ale i soutěž vinařů z okolních obcí. V září uspořádali tradiční slavnost Zarážání hory u Šidlen. Brzy nato instalovali výstavu květin v kulturním domě. Vhodně ji doplňovaly ukázky prací dovedných rukou našich žen. Akce se těšila velké pozornosti občanů i školní mládeže.

V tomto roce byl dokončen svod odpadní vody u vinných sklepů u Šidlen. Práci vykonali členové brigádnicky. Mnoho brigádnických hodin odpracovali členové na úpravách a údržbě květinových záhonů na veřejných prostranstvích a parčících v obci.

Chovatelé

Místní organizace chovatelů drobného zvířectva měla v roce 1979 27 členů, z toho 4 členové z řad mládeže. Organizace uspořádala 4 členské a 4 výborové schůze. Mezi členy je 19 chovatelů králíků 10 různých plemen, 21 chovatelů slepic – 6 plemen, z toho 3 plemena zakrslé druhy. Počet chovatelů holubů je slabý, kachen bylo odchováno 460 kusů.

V roce 1979 chovatelé odevzdali 200 ks králíků, tj. 614 kg králičího masa nákupnímu podniku Brno, 533 ks králičích kožek a 2.899 ks slepičích vajec. Členové organizace odpracovali na výstavbě požární zbrojnice 74 hodin, na výstavbě kanalizace 464 hodin a pro vlastní potřebu organizace 1.000 hodin, především při pořádání výstavy drobného zvířectva. Společně navštívili výstavu králíků a mláďat ve Slavkově.

Český svaz žen

Místní organizace Českého svazu žen zosobňuje množství pilných a přičinlivých rukou. Podílejí se na pěkném vzhledu obce při zkrášlení veřejných prostranství i vlastních předzahrádek. Značný počet členek jsou současně členkami jiných organizací – Svazu zahrádkářů, Československého Červeného kříže. Jsou mezi nimi dárkyně krve, starají se o staré občany, navštěvují je o vánočních svátcích nebo při jubileích. Jako každoročně jsou organizátorkami oslavy Mezinárodního dne žen s pěkným programem, který již tradičně zajišťuje mateřská i základní devítiletá škola. Odpracovaly celkem 2.300 brigádnických hodin.

Požárníci

Sbor požární ochrany patří k organizacím svým počtem členů nevelkým, ale aktivním. I v tomto roce vykonali kus záslužné práce jak ve svém oboru, tak i ve společenské angažovanosti. Prováděli pravidelné rozhlasové relace i protipožární tiskovou propagaci. Členové místní organizace ve spolupráci s Místním národním výborem prováděli preventivní prohlídky v domácnostech, provozovnách i místních závodech, poučovali obyvatele o bezpečnostních opatřeních.

Mimo svá pravidelná cvičení podíleli se členové ve zvýšené míře na dokončení nové požární zbrojnice, která již v nejbližší době bude sloužit svému účelu.

Československý Červený kříž

Základní organizace Československého Červeného kříže v Miloticích patří mezi nejaktivnější organizace Národní fronty. Jejich činnost v roce 1979 byla bohatá.

Mimo své záslužné práce členové organizace spolupracovali s Místním národním výborem a Národní frontou na úrovni masově politické práce – zúčastnili se soutěže v úrovni vývěsných skříněk, zajišťovali relace k významným výročím, zúčastňovali se směn Národní fronty, odpracovali značný počet brigádnických hodin na úpravě obce.

Rovněž záslužná je práce členů výboru v získávání nových dárců krve. V příštím roce vzpomenou 20leté trvání bezplatného dárcovství krve. V tomto roce opět zajišťovali jarní a podzimní odběr krve a mimoto jeden mimořádný odběr dle potřeby transfusní stanice.

Zdravotnické hlídky konaly pravidelně službu při sportovních utkáních, během roku prováděli kontroly v místních prodejnách, pohostinstvích a školách.

V jarních měsících proškolovali dobrovolné sestry a zdravotní hlídky, spolupracovali s obvodním zdravotním střediskem. Členové organizace si vychovávají také své nástupce. Provedli školení zdravotních hlídek na zdejší škole, připravili zajímavou soutěž mladých zdravotníků 1. a 2. stupně mezi žáky Vacenovic, Skoronic a Milotic.

 


Kultura

Usnesení XV. sjezdu Komunistické strany Československa postavilo před kulturu jako hlavní úkol další budování rozvinuté socialistické společnosti, která bude schopna ve vědecko technické oblasti zajišťovat plnění všech náročných úkolů.

Toto usnesení bylo v naší obci rozpracováno do konkrétních úkolů, které jsou zakotveny ve volebním programu na úseku kulturně výchovné činnosti v plánu na léta 1977-1981. Ve spolupráci se složkami Národní fronty dosahujeme dobrých výsledků při organizování oslav významných politických výročí. V tomto roce jsme vzpomněli 31. výročí Února, 34. výročí osvobození obce Sovětskou armádou, 1. máje a 9. května, 35. výročí Slovenského národního povstání a 61 výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Organizace oslav je na velmi dobré úrovni. Na druhé straně je nutno přiznat, že se stále nedaří zajistit větší účast občanů na těchto akcích.

Zájmová umělecká činnost

Umělecká úroveň programů, které byly v obci pořádány, byly na výši. Svůj podíl na tom mají i soubory zájmové umělecké činnosti, které při Klubu pracují.

Patří mezi ně:

1. dechová hudba vedená F. Křižkou, pracuje od roku 1955
2. estrádní soubor se svým vedoucím Kopřivou, pracuje od roku 1962
3. národopisný soubor vedený L. Lungou, pracuje od roku 1957
4. divadelní soubor, vedoucí F. Střítecký, pracuje od roku 1955
5. dětský pěvecký soubor na ZDŠ vedený Marcelou Domanskou, od roku 1965
6. dětský recitační soubor vedený J. Kropáčem od roku 1970
7. pěvecký soubor při SOZ, vedoucí Kristová, pracuje od roku 1975
8. dětský dechový soubor vedený B. Zbořilem a Soustružníkem

Všechny uvedené soubory se podílely na kulturně výchovné činnosti v obci při oslavách k významným výročím. Vesnická organizace KSČ věnuje náležitou pozornost politickému životu v obci a také agitačně propagační činnosti včetně osobní agitace.

Přehled nejdůležitějších akcí roku 1979:

Začátek roku byl ve znamení společenských plesů. V roce 1979 se jich konalo celkem 8, pořádali je jednotlivé organizace Národní fronty.

Oslavy 31. výročí Února měly již tradičně dobrou úroveň, zúčastnilo se 150 občanů. O oslavu mezinárodního dne žen se stará místní organizace Českého svazu žen. Účinkujícími jsou vždy děti z místní mateřské školy i žáci Základní devítileté školy a to přiláká na oslavu velký počet občanů. K výročí osvobození obce se konal lampionový průvod s položením věnců u pomníku padlých.

Velkému zájmu se těšil koncert cimbálových muzik v zámku. Pořadatelem byl Klub MNV. Účinkovali Slávek Volavý se svou muzikou, soubor Hradišťan a cimbálová muzika Jury Petrů z Kyjova. O pěkný program na oslavě 50letých občanů se postaral estrádní soubor.

Zdařilá byla i estráda u Šidlen se souborem Bojané. Zúčastnilo se jí 1.200 občanů. Pořadateli byli místní zahrádkáři. 31.8. vystoupila na sportovním hřišti Moravanka. Přítomno bylo 1.500 občanů, pořádal Klub MNV.

Na dobré úrovni byla oslava 35. výročí Slovenského národního povstání. Program zajistil recitační a pěvecký soubor zdejší školy. Oslavu 62. výročí Velké říjnové socialistické revoluce doplnila beseda se sportovci, kterou navštívili olympijský vítěz Ludvík Daněk a sportovní komentátor s. Suchánek.

2.12. uspořádal Sbor pro občanské záležitosti besedu s důchodci. Mimo pěkného programu, na kterém se podíleli estrádní soubor, pěvecký a recitační soubor, účinkovala zde cimbálová muzika z Kostelce.

Pěknými akcemi byla výstava květin pořádaná místními zahrádkáři, doplněná výstavkou dovedných rukou a košt vína pořádaný o velikonocích.

Soubory ZUČ

Národopisný soubor vedený L. Lungou připravil pro naše občany na hřišti Dožínky a v listopadu tradiční hody. Zúčastnil se Slováckého roku v Kyjově, kde patřil mezi nejlepší.

Kladně byla v závěru roku hodnocena práce divadelního souboru vedeného Josefem Lévkem. Na počátku roku vystoupil s divadelní hrou Maryla, kterou s úspěchem reprizoval i v okolních obcích. Režie se ujal F. Střítecký.

Dobře si vede i dětský dechový soubor, který reprezentuje naši obec i v okolí. Pod vedením s. L. Soustružníka a B. Zbořila vystoupil při oslavách Roku dítěte v Mutěnicích. V obci vystupoval při zahájení oslav Slovenského národního povstání, na besedě s důchodci i na schůzích SRPŠ.

Práce agitačního kolektivu se řídí celoročním plánem, ze kterého čerpají náměty pro svoji práci – kroužek názorné agitace a rozhlasový kroužek. I práce těchto kroužků se rok od roku dostává na vyšší úroveň.

Za dobré pomoci Komunistické strany Československa, Místního národního výboru a Národní fronty se daří vytvářet dobré podmínky pro politicko výchovnou činnost a společenské vyžití našich občanů.

Základní devítiletá škola

Celá naše společnost je si vědoma důležitosti rozvoje školství pro výchovu a vzdělání mladých lidí a tím i vytváření důležitých podmínek ke splnění všech rozhodujících úkolů v budování naší socialistické společnosti. Školská práce klade na učitele a výchovné pracovníky vysoké požadavky, zvláště ve vztahu k nové výchovně vzdělávací soustavě, s jejíž realizací bylo započato před třemi lety. Dosažené výsledky plně dokazují oprávněnost jejího zavedení do celého systému školské výchovy.

Práce školy ve školním roce 1978-79 byla organizovaná dle plánu práce, který vycházel z Hlavních úkolů škol a výchovných zařízení I. a II. cyklu po XV. sjezdu Komunistické strany Československa rozpracovaných v pedagogicko organizačních směrnicích ministerstva školství a usnesení stranických a státních orgánů v kraji a okrese.

Při plnění jednotlivých hlavních úkolů bylo dosaženo dalšího zkvalitnění výchovné činnosti učitelů, zvýšená pozornost byla věnovaná především kádrovému a materiálnímu zabezpečení zavádění nové československé výchovně vzdělávací soustavy v 1.-3. ročníku. Z dalších úkolů zase prohlubování výchovného působení v oblasti světonázorové, prohloubení výchovné práce třídních učitelů.

Významnými podněty pro výchovnou práci školy byla významná výročí, jako 60. výročí vzniku Československé republiky, 10. výročí federativního uspořádání našeho státu, 35. výročí uzavření smlouvy o přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSSR a SSSR, 30. výročí založení Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže, Mezinárodní rok dítěte aj.

Nový školní rok 1978-79 byl zahájen 4. září 1978. Slavnostního shromáždění se zúčastnili zástupci Okresního národního výboru v Hodoníně a zástupci místních organizací Národní fronty. Po slavnostním projevu ředitele školy a přivítání nejmladších žáků odešli žáci do tříd, kde měli připraveny učebnice a školní pomůcky.

Ve školním roce 1978-79 působili u nás učitelé Březinová Soňa, Prágrová Jiřina, Šánová Anděla, Streichsbierová Zdenka, Vlčková Jaroslava, Sojková Marcela, Rybová Elvíra, Miščík Andrej, Sládek Radouš, Káčerková Miroslava, Kuča Jan, Ježková Svatoslava, Hladilová Marie, Kropáč Jan, Domanská Marcela, Sedlář Josef, Sedlaříková Jarmila, ředitel školy Jaroslav Ježek a zástupce ředitele Luža Jan. Jako vychovatelka školní družiny pracovala na škole Koudelová Anežka, důchodkyně.

V říjnu po ukončení mateřské dovolené nastoupila Podloucká Pavla jako vychovatelka ve školní družině. Téhož dne odešla ze školy s. Koudelová Anežka. V únoru nastoupila po ukončení mateřské dovolené s. Pavloušková Jana 17.4. odešla na mateřskou dovolenou s. Podloucká Pavla, do družiny za ni nastoupila s. Chodníčková Marie, důchodkyně. 21.4. odchází ze školy i školství s. Streichsbierová Zdenka, na její místo nastoupil s. Ivan Miroslav, důchodce.

Pro nedostatek energie byly ministerstvem školství vyhlášeny od 8.1. do 26.1.1979 mimořádné zimní prázdniny. V souvislosti s tím byl posunut konec 1. pololetí na 16.2.1979, zrušeny jarní prázdniny a doporučeno omezit školní výlety.

Ve školním roce navštěvovalo školu 437 žáků. Většina žáků dodržuje školní řád a v jejich chování nejsou vážnější problémy. Jen 4 žáci byli hodnoceni 2. stupněm z chování. Na škole neprospělo 9 žáků, což činí 2,06%.

Na škole pracoval kroužek pěvecký, recitační, světonázorový a střelecký. Dobrých výsledků dosahuje kroužek pěvecký, pravidelně se zúčastňuje okresních soutěží, v tomto roce se v soutěži Puškinův památník umístil v okresním i krajském kole, v soutěži celostátní v Praze byl čtvrtý. Jako odměnu obdržel letecký zájezd do Sovětského svazu. Výuku náboženství navštěvovalo ve školním roce 1978-79 37,8% žáků školy.

Učitelé, kteří bydlí v místě školy i většina dojíždějících učitelů se podílí svou prací na politickém a kulturním životě obce. Učitelé pracují jako poslanci MNV, jsou členy jeho komisí, vedou Sbor pro občanské záležitosti, jsou členy výboru VO KSČ, jsou členy výborů zájmových organizací Národní fronty, připravují kulturní programy ke všem politickým oslavám v obci.

Školní stravovna připravovala denně průměrně 245 obědů pro přespolní žáky a děti zaměstnaných matek. Školní družinu navštěvovalo 29 žáků školy 1.-5. ročníku.

Sdružení rodičů a přátel školy

Úroveň práce výboru Sdružení rodičů a přátel školy se dále zlepšuje. Výbor se pravidelně schází a stále více se zajímá o výchovné problémy školy, značná je i jeho finanční pomoc. Předsedkyni výboru SRPŠ vykonává Jana Prágrová.

Pionýrská organizace

V Pionýrské organizaci Socialistického svazu mládeže bylo organizováno 78,5% žáků školy v 15 oddílech v počtu 345. Vedoucí Pionýrské skupiny byla s. Svatoslava Ježková. Pionýry vedlo 26 pionýrských pracovníků s kvalifikací minima, II. i III. kvalifikačního stupně. Všechny oddíly pracovaly družinovým systémem. Práce v pionýrské skupině byla řízena výchovným systémem PO SSM, pionýři plnili podmínky Plamenů a cest a III. část výchovného systému, odznaky odbornosti. Jiskry plnily Tři plamínky pionýrského znaku. Mladší pionýři podmínky Plamenu bystrosti, starší Plamenu vytrvalosti a samostatnosti.

Práce pionýrské skupiny byla zaměřena na oslavy 30. výročí pionýrské organizace. Vlastní oslava se uskutečnila 24.4.1979. Plně bylo využito celostátní hry P-30. K ideové činnosti bylo využito všech významných výročí, mezinárodního roku dítěte, Dne mladých hrdinů, v akci Paprsek pracovalo 42 hlídek. Za dobrou práci bylo pionýrské skupině uděleno čestné uznání rady MNV, 7 oddílů získalo titul “Oddíl 30. výročí PO SSM”. Za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje na celostátním setkání pionýrů v Praze byl naším pionýrům udělen Pamětní diplom Ústřední radou PO SSM.

Mateřská škola

Na obou mateřských školách v Miloticích bylo v roce 1979 celkem 95 dětí, z toho 60 na nové mateřské škole. Byly umístěny všechny děti předškolního věku i některé děti maminek na mateřské dovolené. Ve staré budově mateřské školy pracují s. Slováčková jako ředitelka školy, s. Vodáková, učitelka, s. Pijáčková, s. Dostálová L., správní zaměstnankyně.

Pro zlepšení podmínek na staré mateřské škole byla zakoupena troje akumulační kamna, nové koberce, což značně prospělo ke zlepšení prostředí. Na budově se prováděly jen menší opravy, poněvadž na budově je plánovaná generální oprava.

Ředitelkou nové mateřské školy je s. L. Jestřábová. V roce 1978-79 působily na škole s. učitelky Dobrovolná, Patíková, Jana Lužová-Bábíková. Z provozních zaměstnanců na škole pracovaly s. Neduchalová L., Kristová Helena, Rybová R., Lungová Marie. V roce 1978-79 se pokračovalo v úpravě zahrady a okolí nové mateřské školy. Byl upraven chodník k silnici, postaveny dvě chatky pro děti, upravena a zatravněna poslední část zahrady.

Rok 1979 byl celý ve znamení Mezinárodního roku dítěte. Byly konány zájezdy na filmová a loutková představení do Kyjova, děti navštívily i ZOOkoutek v Hodoníně. Svým programem se děti zúčastňovaly veřejných akcí, oslavy MDŽ, sportovního odpoledne u příležitosti Mezinárodního dne dětí, který byl připraven ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy, Českým svazem žen a Dohlížecím výborem.

Zámek

Státní zámek po rozsáhlých udržovacích pracích v minulých létech a za stálé pečlivé denní údržby je opět předmětem širokého zájmu nejen účastníků letních rekreačních zájezdů ze všech koutů naší vlasti, ale také jako památkový objekt pro cizince.

V návštěvní sezóně od 1.4.1979 do konce října 1979 navštívilo zámek a jeho areál celkem 23.066 osob, z toho 1.900 cizinců. Byli to hosté jak ze zemí sousedních – Sovětského svazu, Maďarska, Polska, Německé demokratické republiky, Rumunska a Rakouska, ale i ze zemí vzdálených, především Anglie, Francie, Německé spolkové republiky, Spojených států, Turecka, dokonce delegace z Angoly a jiných zemí. Návštěvnost státního zámku stále stoupá. Byl zařazen na pravidelné turistické trasy cestovních kanceláří Čedoku a Rekrei.

V rekonstrukčních pracích bylo pokračováno především v hospodářském traktu, pokračovalo se při obnově květeny v historické části parku a bažantnice. V areálu zámku v takzvané hájence bylo započato s budováním odchovny vzácných druhů ptactva, především dravců.

Také v kulturně politické prezentaci bylo docíleno významných úspěchů. Hned na počátku roku věnoval v sobotním odpoledním vysílání Československý rozhlas historii i současnosti milotického památkového objektu. Také časopis Květy věnoval našemu zámku tři celé strany. Pochvalné články vyšly i v jiných novinách.

Návštěvní sezóna letošního roku byla pro objekt velmi úspěšná.

Kino

Kino bylo v měsíci březnu zrušeno a jako zařízení MNV přešlo pod správu Klubu. Pravidelně se začalo promítat 10. srpna. V poslední době se upustilo od promítání pro dospělé pro naprostý nezájem z jejich strany. Pro děti se promítá každou neděli.

 


Závěr


Bývá zvykem, alespoň v krátkosti zhodnotit uplynulé období, které svými dílčími výsledky potvrdilo, že o iniciativu a aktivitu v celém průběhu roku nebyla nouze. Ruku v ruce s nimi se dostavily i výsledky, které rozhodně nejsou zanedbatelné. Vždyť celoobecní závazek v soutěži “Vzorná obec okresu Hodonín” uzavřený k 35. výročí Slovenského národního povstání byl splněn. Naše obec se umístila na 9. místě s odměnou 10.000 Kčs.

Za iniciativní účasti občanů byla na investičních akcích Z vytvořena hodnota díla 986.000 Kčs a odpracováno 15.220 brigádnických hodin. V obci byla dobudována požární zbrojnice, areál hřiště, bylo započato se stavbou kanalizace. Další hodnoty byly vytvořeny v neinvestičních akcích Z a při směnách Národní fronty. Byla vytvořena hodnota prací ve výši 948.000 Kčs a odpracováno 75.713 hodin. Na jednoho obyvatele připadá v roce 1979 v průměru 53 hodin. Tvář naší obce se pozvolna mění v duchu potřeb socialistického člověka, v duchu linie, kterou vytyčil XV. sjezd KSČ.

Velmi dobře se osvědčili ve své práci mladí poslanci. Byla jim věnovaná péče ze strany funkcionářů, kteří mladým předávají své zkušenosti.

V oblasti politicko výchovné a kulturní činnosti byla pro naše občany připravena řada hodnotných přednášek a zájmových akcí. Většina z nich byla hojně navštívena. Umělecká úroveň programů vykazuje stále vyšší úroveň.

Plnění volebního programu za uplynulá 4 léta šesté pětiletky ukázalo, že ani sebelepší záměry se nesplní samy, že k jejich realizaci je třeba cílevědomého úsilí všech občanů.
 

další rok