Obsah

1978

Úvod


Jubilejní rok 1978 byl bohatý na různé mezinárodní a společenské události. Pro nás zvlášť významný, neboť v jeho průběhu si spolu s důležitým mezníkem naší novodobé historie, 30. výročím Vítězného února, připomínáme další události, které se zapsaly do dějin československého lidu, 60. výročí událostí spojených se vznikem samostatného československého státu, ale také 40. výročím mnichovské zrady a začátek okupace.

V průběhu tří desetiletí, která uplynula od Února 1948 se uskutečnily hluboké přeměny v politickém, hospodářském a kulturním životě lidu. Únor umožnil uskutečnit dávné touhy a cíle pracujících.

Rok 1978 se vyznačoval mimořádným úsilím našich pracujících při uskutečňování programu XV. sjezdu KSČ, zejména při plnění náročných ekonomických úkolů na všech pracovištích. Společnou obětavou a iniciativní prací dělníků, rolníků, inteligence i pracovníků všech dalších úseků, bylo v průběhu tohoto roku dále podstatně rozmnoženo materiální i duchovní bohatství společnosti.

 


 

Místní národní výbor

Místní národní výbor jako orgán státní moci v naší obci, jež zůstal ve svém složení beze změny, v úsilí konkrétní a důsledné realizace politiky KSČ ve smyslu závěrů 15. sjezdu strany za úzké součinnosti místních organizací NF stanovil si na rok 1978 nemalou řadu úkolů, jež souvisí s úkoly třetího roku šestého pětiletého plánu.

Své závazky na podporu volebního programu v tomto roce zaměřil na počest 30. výročí Vítězného února. Plány činnosti obsahovaly řešení místních problémů na základě usnesení stranické organizace místního výboru Národní fronty a řešení vzájemných vztahů na základě uzavřených dohod mezi Národním výborem a organizacemi i složkami NF.

Činnost MNV

Činnost orgánů Národního výboru byla řízena plánem pro schůzovou činnost pléna, rady, komisí a aktivů. Úroveň schůzové činnosti a projednávané problematiky je dobrá, řešila všechny zásadní otázky politické, ekonomické i kulturně výchovné. Rada projednávala všechny problémy uložené stranickou organizací, usnesením pléna a vyššími státními a stranickými orgány.

Komise národního výboru jsou iniciativním a výkonným orgánem pléna. V počtu 5 působí na těchto úsecích:

Komise finanční za předsednictví Dobeše A. projednávala na svých schůzích výsledky hospodaření, prováděla a navrhovala vhodná opatření. Zabývala se finančními otázkami týkajících se škol, kina, pošty a Klubu NV. Prováděla revize u organizací spadajících pod Místní národní výbor a zajišťovala finanční prostředky pro veškeré akce.

Komise výstavby vzhledem k rozsáhlosti problematiky měla 14denní cyklus schůzí. Komise pracuje za předsednictví F. Dobeše. Na svých schůzích se zabývali přípravou akcí Z zařazených k realizaci v roce 1978 – stavem a kontrolou prací na úpravě sportoviště TJ a požární zbrojnice, na dokončovacích pracích mateřské školy i na neinvestiční části akce Z – ozelenění obce. Projednali přípravu staveniště pro nákupní středisko. Prováděli kontrolu povolených drobných staveb i staveb v areálu vinných sklepů. Zabývali se stavem projekčních prací na přístavbě Základní devítileté školy i projekční přípravou opravy staré budovy mateřské školy. Projednali návrh úpravy přírodního hlediště v trati Šidleny i oprav chodníků a komunikací. Sledovali stav prací na úpravě Domu služeb.

Komise školská a kulturní. Působí v ní 5 poslanců a 3 volení členové za předsednictví s. Jana Luži. Komise má rozsáhlou činnost, zejména na úseku kulturní a politicko výchovné práce. Řídí Klub NV, kde se veškerá kulturní a výchovná činnost soustřeďuje. V tomto roce se zabývala zejména přípravou oslav 30. výročí Vítězného února. Zajímala se rovněž o výsledky výchovné a vzdělávací činnosti škol. Sledovala činnost SSM, knihovny a kina. Prováděla kontrolu Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti a upřesňovala kulturní činnost v obci. Zajišťovala kulturní pořady na všechny politické akce v obci.

Komise sociální a zdravotní za předsednictví s. Ludmily Jestřábové vyvíjela pravidelnou činnost. V komisi působí 5 poslanců a 3 volení členové. Na svých pravidelných schůzích řešili problémy spojené se zřízením pečovatelské služby, poskytováním zdravotnických služeb, zajišťováním lázeňské péče. Sledovala sociální situaci starých a osamělých občanů, úroveň jejich bydlení. Zajišťovala důchodcům s nízkým důchodem slevu na obědy a jednorázové příspěvky. Zajímala se, jak je pečováno o děti, hlavně ve vícečlenných rodinách. Spolupracovala s členkami Československého Červeného kříže a Českého svazu žen a získávala dobrovolné pracovnice pečovatelské služby. Prováděla kontrolu hygieny ve stravovacím zařízení.

V komisi veřejného pořádku nastala změna ve vedení komise. Předsedou se stal soudruh, který byl původně začleněn do komise výstavby. Průměrná účast členů byla poměrně nízká. Na svých schůzích se zabývali stavem veřejného pořádku v obci, bezpečností silničního provozu, hlavně v podzimních měsících v souvislosti s řepnou kampaní. Kontrolovali opatření vyplývajících ze zákona o boji proti alkoholismu ve vztahu k mladistvým osobám i opatření spojená s průběhem žňových prací a přípravou na topné období, provedení řádných protipožárních opatření. Projednávala situace na úseku udržování a poškozování životního prostředí v obci.

Aktivy MNV

Při Místním národním výboru působí aktivy pro místní hospodářství a služby, pro zemědělství, pro životní prostředí jako poradní orgán komise výstavby, Sbor pro občanské záležitosti a komise pro mládež a tělesnou výchovu při radě NV.

Závazek na počest 30. výročí Února

Na počest 30. výročí Vítězného února byl uzavřen celoobecní závazek v soutěži o titul “Vzorná obec okresu Hodonín” na rok 1978. Soutěžilo se v politickovýchovné práci, v ekonomické oblasti, v politickoorganizátorské práci a v oblasti civilní obrany a branné výchovy.

V této soutěži se umístila naše obec v rámci okresu na 8. místě, získala 10.000 Kčs. Mimoto byla navržena ke krajskému hodnocení, kde získala čestné uznání Krajského národního výboru s odměnou 25.000 Kčs.

Ke splnění plánu této soutěže bylo uzavřeno 14 dohod s organizacemi Národní fronty, se závody a rozpočtovými organizacemi. Kontrola závazku byla provedena v pololetí a na konci roku 1978. Nejlepšími organizacemi v zajišťování úkolů dohod byli Myslivecké sdružení, Český svaz žen, Tělovýchovná jednota Družstevník a Československý Červený kříž a organizace pionýrů při ZDŠ.

Politickovýchovná činnost je řízena Klubem Národního výboru na základě Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. Úroveň této práce byla tak jako v minulých létech, ta k i v roce 1978 hodnocena Okresním kulturním střediskem velmi kladně. Náš Klub Národního výboru se ve své kategorii umístil v tomto roce na 1. místě s čestným uznáním a odměnou 4.000 Kčs.

Kulturně výchovná činnost v obci rozvíjena státními a společenskými organizacemi prokázala v tomto roce, že je schopna plnit náročné úkoly. Jednotné kulturně politické akce, významná výročí a úroveň oslav mají již svoji vybudovanou tradici. Je třeba vyzvednout, že v úzké spolupráci se všemi složkami Národní fronty se nám tato práce dařila, dosahovali jsme dobrých výsledků.

Akce Z

V akci Z bylo budováno:

1. Požární zbrojnice v hodnotě díla 185.000 Kčs při nákladech 130.000 Kčs. Občané odpracovali na hrubé stavbě brigádnicky 2.771 hodin. Vedením stavby byl pověřen s. Nedvědický.

2. Sportoviště, jeho rozšíření včetně tréninkového hřiště na kopanou a výstavba tribuny pro 400 lidí. Byla provedena hrubá stavba v hodnotě díla 353.000 Kčs při 254.000 Kčs finančních nákladů. O stavbu se staral s. Sedlář. Bylo zde odpracováno 7.211 bezplatných brigádnických hodin.

3. Areál mateřské školy, vybudovali dětské hřiště, oplocení a výsadba zeleně v hodnotě díla 223.000 Kčs při 150.000 Kčs finančních nákladů.

V neinvestičních akcích odpracovali členové NF značný počet brigádnických hodin na zřizování nových okrasných sadů a parků, věnovali se rovněž jejich údržbě. Vysázeli 750 ks okrasných keřů a růží, 100 ks okrasných stromů, 170 ks ovocných stromů. Oseli 3.700 m2 upravených veřejných ploch, vysázeli 2.220 m2 květinových záhonů. Zřídili 750 m2 nových okrasných ploch a 400 m2 předzahrádek, vysázeli a oseli 160 m2 ochranných zelených pásů. Provedli údržbu 8.050 m2 sadů a parčíků, 16.000 m2 veřejných ploch, 2.800 m2 předzahrádek a 280 m2 již stávajících zelených pásů.

Původní závazek na odpracování brigádnických hodin u organizací NF činil 5.960 hodin, odpracováno 6.284 hodin. U občanů byl závazek 6.823 hodin, odpracovali 6.948 hodin, z toho 2.900 hodin odpracovali mladí občané.

 

Zhodnocení závazku v brigádnických hodinách:

 

 

Závazek

Splnění

Investiční část

12 783

13 232

Neinvestiční část

37 493

50 101

Celkem

50 276

63 333Služby

Pro zlepšení služeb, které tvoří rozsáhlý a důležitý úsek našeho života, byl po rekonstrukci dokončován Dům služeb, který má být v 1. čtvrtletí předán do provozu.

Projekčně byla připravena výstavba nákupního střediska, jehož první etapa bude uskutečněna v tomto volebním období, tělocvična u zdejší Základní devítileté školy i generální oprava staré budovy mateřské školy a vozovky na Zafáří. Dokončila se úprava skládky pevných domovních odpadků, zajistily se služby odvozu popela.

Pro zlepšení situace v zásobování pitnou vodou o věřilo se prameniště hloubením 3 vrtů s celkovou kapacitou 5 l/sek. Zpracovávala se projektová dokumentace výstavby vodovodu a kanalizace, kde práce započne ještě v tomto volebním období.

Výstavba

V roce 1978 bylo v naší obci v individuální výstavbě dokončeno 6 rodinných domků a zároveň byla zahájena výstavba 6 rodinných domků formou skupinové řadové zástavby v novém stavebním obvodu “Závistě”.

Rozpočet

 

Rozpočet MNV na rok 1978

 

Příjmy

Daně a poplatky

136 000

Stravné ve školních jídelnách

220 000

Výnos kina

45 000

Bytové hospodářství

28 000

Plánované dotace a místní poplatky

211 000

Příjmy celkem

640 000

Vydání

Vnitřní správa

11 000

Místní hospodářství

67 000

Školství celkem

350 000

Kultura celkem

27 000

Správní náklady

185 000

Vydání celkem

640 000

 


Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti patří k významným oporám v politickovýchovné práci při zajišťování socialistického způsobu života našich občanů. Velmi dobrá je úroveň u sňatků, vítání dětí do života a při ostatních slavnostních příležitostech – besedách s branci, pionýry před slibem, předávání občanských průkazů, oslav životních jubileí. Při každé akci vystupuje dětský soubor pěvecký i recitační i soubor dospělých. Je dbáno o zveřejňování činnosti SOZ v místním rozhlase. Sbor pro občanské záležitosti má ve svém plánu činnosti i milou povinnost nezapomínat na starší občany, kteří se dožívají významných jubileí 80, 85, 90 let i více. Tento, pro ně tak významný den, přicházejí i zástupci našeho Sboru, aby posílili jejich vědomí, že naše společnost na ně nezapomíná. Pro všechny důchodce uspořádal Sbor začátkem prosince besedu s hodnotným programem a hudbou.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel k 31.12.1978 byl 1.714, z toho 880 žen. Narodilo se celkem 37, z toho 17 děvčat. Zemřelo 14, z toho 3 ženy. Přistěhovalo se v rámci okresu 28, z toho 8 žen, z jiných okresů 16, z toho 10 žen. Vystěhovalo se v rámci okresu 24, z toho 10 žen, do jiných okresů 8, z toho 3 ženy. Přechodně bydlících je celkem 9, z toho 5 žen. Bylo uzavřeno 40 sňatků, z toho na zdejším Místním národním výboru 24.

Zlatou svatbu oslavili Josef a R. Grufíkovi dne 8.5., Josef a Eva Novotní dne 22.5., Josef a Kristina Kristovi dne 2.6. Diamantovou svatbu oslavili František a Josefa Dobešovi dne 12.2.

Ve správě MNV se nachází 5 domů s 13 byty. Celková délka vnitřních komunikací měří 3,5 km, jež osvětluje 61 pouličních svítilen – 16 bylo vybudováno v tomto roce.

Zásobování

Zásobování obyvatel naší obce se proti létům předešlým nezměnilo. Základních potravin je dostatek, jak v samoobsluze, tak i prodejně Jednoty, která vede též prodej průmyslového zboží denní potřeby, včetně v omezeném množství jízdních kol, vozíků, vařičů, rádií i nábytku. Potíže se zásobováním dostatečného množství zeleniny a jižního ovoce se nezměnily.

Stará bolest, že chléb a pečivo se stále dováží z Kyjova a dostává se do prodejen se zpožděním vzhledem na široký okruh prodejen, které pekárny zásobují, trvá.

Zlepšil se stav v prodeji obuvi přestěhováním prodejny do prostornějších místností, ale stížnosti občanů na slabé zásobení prodejny obuví pro děti a mládež, také punčochových kalhot dětských, trvají dále.

Textilní prodejna vyhovuje, bývá dosti dobře zásobena, i když její sortiment zboží nedosahuje výběru ve větších městech.

Masna mívá také dosti často omezený výběr výsekového masa a uzenin. Doplňují jej částečně hotové masové výrobky v konzervách. Drůbežího masa bývá dostatek.

Pohostinství

V provozovně Pohostinství nenastaly změny proti předešlým létům, jak v počtu personálu, tak i provozního rozsahu. Trvá nadále omezená možnost nákupu výsekového masa a tím i rozšíření sortimentu jídel, jež může hostům nabídnout. Vypomáhá si různou úpravou drůbeže. Denně připravuje kolem 250 obědů. Strávníci jsou s kvalitou jídla i obsluhou spokojeni. Provozovna je hojně navštěvována místními občany i turistickými zájezdy. Pracuje zde Brigáda socialistické práce.

V druhé provozovně Pohostinství, umístěné na kulturním domě, se nevyvařuje. I zde je hojná návštěva, občané jsou s jejími službami spokojeni.

Zdravotní středisko

Zdejší zdravotní středisko slouží občanům Milotic, Vacenovic i Skoronic. Praktického lékaře MUDr. J. Kroupu vystřídal MUDr. Spáčil. Mimo něj ordinuje zde dětský lékař MUDr. Evžen Řezáč a zubní lékař MUDr. Karel Chleborád. Mimo lékařů a zdravotnického personálu, pracuje zde 1 sestra a stará se o přestárlé občany v našem zdravotnickém obvodu. Navštěvuje je, dohlíží, jak je o ně postaráno, sleduje jejich zdravotní stav.

Zdravotní středisko úzce spolupracuje s místní organizací ČsČK, pořádá přednášky, školení, stará se o skupinu ČsČK na zdejší ZDŠ. Opět se zvýšil počet dobrovolných dárců krve.

 


 

Kultura

Klub MNV

Kulturně výchovná činnost v obci je řízena Klubem Národního výboru na základě Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti. Úroveň této práce v roce 1978 byla hodnocena velmi kladně. Náš Klub se ve své kategorii umístil na 1. místě. 30. výročí Února vzpomněly všechny organizace sdružené v Národní frontě na svých výročních členských schůzích, ale také 26.2. samostatně na veřejné oslavě s dobře připraveným programem za účasti funkcionářů a místních občanů včetně mládeže. Na pozvání se dostavili také zástupci sovětské posádky z Olomouce. Na oslavě vystoupil soubor Kyjovjanka a pěvecký soubor Kyjov.

Oslavám osvobození Milotic i oslavám 1. a 9. května byla věnována komisí pro oslavy mimořádná pozornost. V předvečer osvobození obce byl uskutečněn pietní akt s položením věnců k pomníku padlých hrdinů 2. světové války.

Na oslavách 1. máje – prvomájového průvodu – se zúčastnilo z dosud pořádaných oslav nejvíce lidí. Slovácké dechové hudby, rozesmáté děti s mávátky v rukou, svátečně odění lidé, to byla přehlídka radosti ze života i lásky k vlasti. Taktéž lampionový průvod obcí v předvečer oslav osvobození naší vlasti Sovětskou armádou svědčil o dobré spolupráci PO SSM a ZDŠ.

Z nejdůležitějších akcí roku lze jmenovat již tradiční oslavu Mezinárodního dne žen s pěkným programem připraveným žáky mateřské i základní devítileté školy a hlavně oslavu 61. výročí Velké říjnové socialistické revoluce.

V letošním roce jsme vzpomněli 60. výročí vzniku ČSR. Na oslavě, která se konala na Kulturním domě za hojné účasti občanů, byl řečníky zdůrazněn vliv Velké říjnové socialistické revoluce na vytvoření samostatné Československé republiky v roce 1918. V těchto dnech navštívili zástupci SČSP spolu s recitačním a pěveckým souborem sovětskou vojenskou posádku v Olomouci, kde vystoupili s pěkným programem v ruském jazyce a předali jim kytice šeříků.

Leden a únor byl jako každoročně ve znamení plesů. Organizacemi Národní fronty jich bylo letos uspořádáno 6 za účasti cca 2.000 občanů. V červnu byla uspořádána Sborem pro občanské záležitosti oslava padesátníkům, na níž účinkoval estrádní soubor Klubu.

7. července České myslivecké sdružení připravilo zdařilou akci “Letní noc” na parkovišti před zámkem. Zajistili rovněž velmi chutné občerstvení. K tanci i poslechu hrála známá Mistříňanka.

15. srpna v příjemném prostředí šidlenských sklepů se konal již tradiční národopisný festival za účasti souborů z Vacenovic, Ratíškovic, Kyjova, Mistřína a Svatobořic. Organizátoři festivalu si kladou za cíl udržovat krásné zvyky a kroje Kyjovska. Program má rok od roku stoupající úroveň.

3. září bylo u Šidlen uspořádáno jako každoročně Zarážání hory. Historickou scénu nacvičil divadelní a národopisný soubor.

9. prosince se velkému zájmu místních občanů i občanů z okolních vesnic těšil soutěžní pořad Zpívá celá rodina. Akce byla dobře připravena, diváci si přišli na své.

V průměru jedenkrát za měsíc se konala zábava pro mládež. K tanci hraje hudební soubor Triton. Pořadatelé si dali za úkol vychovávat mládež k dodržování pravidel společenského chování a hlavně k menší konzumaci alkoholu. K občerstvení se podávají jen nealkoholické nápoje.

Hovory s mládeží

Pro mládež byly organizovány nové formy mimoškolního vzdělávání. Jednou ze zdařilých akcí byly Hovory s mládeží konané u příležitosti 61. výročí Velké říjnové socialistické revoluce na téma “V zemi, kde zítra znamená již včera”. Večer byl uspořádán formou soutěže o znalosti Fučíkovy knihy. Soutěžila družstva Socialistického svazu mládeže, Klubu, Českého svazu žen a Svazu československo-sovětského přátelství. Na počest 30. výročí Vítězného února byla uspořádána branná soutěž. Během roku 1978 se konalo 5 přednášek s tématikou významného výročí Února, ateistické výchovy, zdravotní cyklus i odborné přednášky pro zahrádkáře a ovocnáře.

Soubory

Při Klubu Národního výboru je registrován soubor národopisný, divadelní, pěvecký a recitační a 3 soubory hudební.

Činnost hudebních byla převážně zaměřena na produkci při tanečních zábavách, ale angažovali se i při oslavách nebo Hovorech s mládeží. Zde je třeba uvést především dechový hudební soubor vedený Františkem Křižkou, který hraje při oslavách MDŽ, májových oslavách a při různých politickovýchovných akcích.

Divadelní soubor nacvičil a v závěru roku sehrál Jiráskovu hru Maryla. Byla reprízovaná ve Vacenovicích, Skoronicích a Čeložnicích. Hostil také divadelní soubor z Karolinky z okresu Vsetín se hrou Zelená perla, určenou pro mládež.

Národopisný soubor připravil pásmo “Fašank” spojené s pochováváním basy, festival “Milotice 1978” a slovácké hody.

Dětský pěvecký a recitační soubor při základní devítileté škole vedený s. učitelkou Marcelou Domanskou vystupoval se svým programem na všech významných politických akcích a výročních schůzích.

Dětský dechový hudební kurz

Při Klubu Místního národního výboru byl zřízen a řádně povolen Okresním národním výborem v Hodoníně dětský dechový hudební kurz, dávné přání hudebníků naší obce. Svoji činnost zahájil 1. dubna 1978. Nácviku se zúčastňují 3 dívky a 26 chlapců. Vedení kurzu se ujal Ludvík Soustružník z Hodonína a další pomocný učitel s. Marcela Domanská, která později tuto funkci předala s. Mikušovi – vede kurz po stránce administrativní a pedagogické. Souboru pomáhá i zdejší kapelník B. Zbořil. Děti nacvičují třikrát týdně. Hudební nástroje povětšině zakoupili rodiče od Klubu NV, který tyto nástroje zajistil v Hradci Králové a v Brně. Kursovné činí 60 Kčs měsíčně. Soubor již také poprvé veřejně vystoupil na kulturním programu veřejné schůze KSČ a v prosinci na besedě s důchodci. Usiluje se také o založení dětského národopisného souboru za spolupráce ZDŠ.

Základní devítiletá škola

Vzdělávání a výchova mladé generace vytvářejí důležité podmínky pro plnění a splnění všech rozhodujících úkolů v budování naší společnosti. Proto oblast školství je neustále v popředí zájmu státních orgánů. V roce 1976-77 bylo započato s novou výchovně vzdělávací soustavou, která bude probíhat postupně na všech typech škol.

Učebně výchovná práce školy byla v letošním roce organizována podle plánu práce, zpracovaném na podkladě směrnic ministerstva školství, úkolů daných odborem školství Okresního národního výboru v Hodoníně a dlouhodobého plánu školy. Při plnění hlavních úkolů bylo dosaženo dalšího zkvalitnění výchovné činnosti učitelů, ve větší míře byly uplatňovány ve vyučování nové formy a metody práce, nastalo zlepšení v činnosti metodických zařízení na škole. Jednotlivé hlavní úkoly byly až na menší nedostatky splněny.

Místní základní devítiletou školu navštěvuje 465 žáků. 1.-4. postupný ročník žáci z Milotic, 5.-9. ročník žáci z Milotic, Vacenovic a Skoronic.

Na škole působili soudruzi učitelé: Jiřina Prágrová v 1. třídě, A. Šánová ve 2. třídě, Z. Streichsbierová ve 3. třídě, E. Hlaváčová ve 4. třídě, S. Březinová v 5. třídě, Josef Sedlář v 6.A třídě, Andrej Miščík v 6.B třídě, Marcela Domanská v 6.C třídě, I. Kocúrová v 7.A třídě, Jan Kuča v 7.B třídě, Svatoslava Ježková v 8.A třídě, M. Hladilová v 8.B třídě, El. Rybová v 8.C třídě, Jarmila Sedlaříková v 9.A třídě a M. Sojková v 9.B třídě. Mir. Smejkalová, Mir. Káčerková, R. Sládek, J. Kropáč, Jaroslav Ježek, ředitel školy a Jan Luža, zástupce ředitele.

K 1.9.1977 nastoupil nově na školu Josef Sedlář, absolvent přírodovědecké fakulty, obor přírodopis, Miroslava Káčerková, absolventka pedagogické fakulty v Brně, Eva Hlaváčová, studentka VVT. V tomto školním roce zastupovala na zdejší škole s. Z. Šolcová, učitelka z Hodonína a s. A. Koudelová, důchodkyně.

Vyučování náboženství navštěvovalo v tomto roce 43,2% žáků školy. Dosavadní zkušenosti nasvědčují, že výuka podle nového pojetí v 1. a 2. ročníku je pro žáky přitažlivá a zajímavá. Žáci jsou při vyučování aktivní, dobře zvládají učivo, navykli si na samostatnou práci.

Na škole neprospělo 5 žáků – 1,08%, z toho 2 žáci v 1.-5. ročníku. V 6.-9. ročníku jsou to 3 žáci v 6. třídách. 1 žák byl hodnocen 2. stupněm z chování.

V mimoškolní zájmové činnosti pracují na škole kroužky pěvecký, recitační, střelecký, technický, tělovýchovný a klub ruského jazyka.

Angažovanost učitelů, zvláště těch, kteří bydlí v místě školy, je značná. Pracují jako poslanci MNV, jsou členy komisí, VO KSČ, Sboru pro občanské záležitosti, jsou členy různých organizací Národní fronty, pracují v agitačním kolektivu, připravují kulturní programy aj.

Pionýrská organizace

Činnost Pionýrské organizace byla zaměřena na plnění výchovného systému Plamenů a cest, na celostátní hru Vždy připraven, plnění závazku uzavřeného na počest významných výročí, na akci Paprsek a na veřejně prospěšnou práci. Skupina má 339 pionýrů a 15 oddílů. 14 učitelů školy vykonává funkci oddílového vedoucího PO. Skupinovou vedoucí je s. Svatoslava Ježková.

Sdružení rodičů a přátel školy

Úroveň práce s výborem Sdružení rodičů a přátel školy se stále zlepšuje, ve zvýšené míře se zajímá o výchovné problémy školy, značná je jeho finanční pomoc škole a PO.

Školní stravovna připravovala průměrně denně 235 obědů. Zdravotní stav žáků byl až na běžná onemocnění dobrý. Škola udržuje družební styky se školou v Čárách na okrese Senica. Byla uskutečněna dvě setkání učitelů škol. Družba mezi žáky obou škol se rozvíjela vzájemným dopisováním.

Mateřská škola

Zahájení provozu v nové budově mateřské školy bylo 1.12.1977, týden po slavnostním otevření. Po dlouhém zvažování bylo provedeno rozdělení dětí do obou mateřských škol. Na staré budově zůstalo oddělení střední věkové skupiny, v nové budově byly umístěny děti nejmladší a děti předškolního věku. Nová mateřská škola má 2 třídy, učí zde soudružky učitelky: K. Malá z Vacenovic, M. Hybšová z Vlkoše, E. Dufková z Kyjova a ředitelka školy Ludmila Jestřábová. Na staré budově vykonává funkci ředitelky školy s. Slováčková.

Z velkých kulturních akcí obou mateřských škol byl zájezd do Brna na divadelní představení Sněhurka, navštívily několik loutkových představení v Kyjově a ZOOkoutek v Hodoníně. Děti mateřské školy se podílejí na většině programu na veřejných oslavách, schůzích a jiných akcích.

V tomto roce se dokončovala úprava okolí nové budovy – oplocení, zřízena pískoviště, vysázení okrasných keřů. Nová škola byla vybavena televizí, magnetofony, gramorádiem, klavírem, židličkami i zařízením pro hry na hřišti – skluzavkami, slunečníky atd.

Sdružení rodičů a přátel školy odpracovalo při dokončovacích pracích a úpravách 2.500 brigádnických hodin.

Knihovna

Místní lidovou knihovnu navštívilo v roce 1978 7.301 čtenář, z nichž bylo 119 dětí do 14 let, 24 dospívajících, 16 čtenářů středních let a 8 důchodců.

Knihy se půjčují dvakrát v týdnu od 15 do 17 hodin. V místnostech místní lidové knihovny byla v roce 1978 uspořádána beseda o spisovateli L.N.Tolstém, dále tématické výstavky: Žena v literatuře, Pečujeme o své zdraví, Cestujeme Asií, Příprava k politickému vzdělání.

V roce 1978 knihovna obdržela 209 nově vydaných knih, vyřazeno bylo 44 knih. S lítostí však zjišťujeme, že proti minulým létům klesl počet výpůjček téměř o 10%. Funkci vedoucí knihovny převzala po s. P (nedopsáno) s. Valíčková.

Zámek

Státní zámek v Miloticích po vnější i vnitřní úpravě včetně parku, i když se na detailech dále pracuje, je opět středem zájmu turistů a milovníků starožitností z celé oblasti.

Počet návštěvníků v sezóně od 1.4. do 31.10. přesáhl počet 20.000 osob, z toho 1.200 cizinců, mimo návštěv význačných osobností:

a) Vládní delegace vedené ministrem financí s. L. Lérem
b) Představitelů klubu v péči o historické památky “Klubu za starou Prahu”
c) Pracovníků ministerstva práce a sociálních věcí ČSR
d) Ideologických komisí OV KSČ Hodonín a OV KSČ Senica
e) Mezinárodního sympozia o výpočetní technice – ze střediska UNESCO
f) Účastníků mezinárodního setkání filmových amatérů Brněnská šestnáctka s ukázkami historického šermu

Mimoto sloužil areál zámku pro natáčení historického filmu maďarské filmové společnosti MAFILM Budapešť nazvaný Náš život a krev, který čerpal téma z období vzniku republiky RAD v Maďarsku. Československý rozhlas zde natočil pořad Sejdeme se u cimbálu za účasti nejlepších cimbálových muzik, Slávka Volavého, souboru Hradišťan a Jury Petrů i rozhlasového vysílání o historii milotického zámku.

 


 

Národní fronta


Úloha a činnost MV Národní fronty má již řadu let vzestupnou tendenci, plní své politické a společenské poslání a získává stále větší podporu široké veřejnosti. Její činnost v roce 1978 byla zaměřena k tomu, aby ideově výchovnou, politickoorganizátorskou prací byly v obci zabezpečovány úkoly, které pro ni vyplývají ze závěrů 15. sjezdu.

Podařilo se udržet dobrou úroveň výchovné práce zejména v oblasti tvorby a uskutečňování Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti i specifických úkolů jednotlivých organizací Národní fronty. Úroveň masové politické a agitační práce se promítla při organizování všech akcí – oslav 30. výročí Vítězného února, 60. výročí vzniku Československé republiky, 61. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, májových oslav a veřejných schůzí. Místní výbor Národní fronty pravidelně na svých jednáních i ve styku se všemi složkami sledoval plnění volebního programu.

V pravidelné budovatelské činnosti, na výstavbě požární zbrojnice, sportovního areálu, při zvelebování obce, se podílely všechny složky Národní fronty.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace Komunistické strany Československa zůstala v počtu svých členů nezměněna. Přistoupil 1 člen a 1 člen zemřel. Pracovně organizaci doplňuje 52 členů registrovaných, kteří jsou řádnými členy KSČ na svých pracovištích. Předsedou organizace je Jaromír Šána.

Mimo výroční schůze, scházejí se členové měsíčně k projednání četných úkolů jako vedoucí síly všech složek sdružených v Národní frontě, v nichž uplatňuje své poslání, přenášení úkolů a rozhodnutí ÚV Komunistické strany Československa a závěrů sjezdu strany na společenský život v obci. Týká se to především správy obce – plnění úkolů Místního národního výboru jak v práci politickoorganizátorské, tak i práce ke zvelebení obce prostřednictvím akcí Z.

Členství ve straně zavazuje své příslušníky, pokud jsou členy jiných společenských organizací, vedoucími pracovníky nebo odpovědnými pracovníky s mládeží, aby působili ve své organizační práci na dodržování směrnic vydávaných stranou. K zvládnutí těchto úkolů pořádá organizace školení svých členů, dbá na úroveň oslav významných výročí. Členové odpracovali na společensko prospěšných akcích 508 brigádnických hodin.

Československá strana lidová

Místní organizace Československé strany lidové i přes malý počet organizovaných členů 28 vykázala za rok 1978 značný kus veřejně prospěšné práce díky svým neorganizovaným příznivcům. Na svých 8 výborových a 5 členských schůzích projednali dokumenty II. sjezdu strany, zabývali se úkoly politického rázu, účastí na politických a kulturních akcích a na plnění volebního programu při budování obce.

Nevšední zájem věnují členové organizace zevní i vnitřní údržbě kostela – obnovena omítka věže, vyměněny okapy a hromosvod – dále hřbitova a jeho okolí, včetně ošetření vysázených dřevin, chvojky a růží. Celkem odpracovali členové organizace 1.004 hodin. Na výstavbě požární zbrojnice podílí se členové 45 brigádnickými hodinami.

Členové strany pracují a jsou členy i jiných organizací Národní fronty – Českého svazu zahrádkářů, chovatelů i členové souboru národopisného a divadelního. Funkci předsedy vykonává Bábíček.

Český svaz žen

Český svaz žen má ve svých řadách iniciativní a pro veřejnou činnost nadšené členky. Rok 1978 zahájila organizace v lednu svým obvyklým plesem. K 30. výročí Vítězného února uspořádaly členky slavnostní hodnotící schůzi, mimo to se 3. března 1978 družstvo složené z jejích členek zúčastnilo soutěže pořádané Klubem NV, z které si odneslo vítězství – “Co víš o Únoru 1948”.

V březnu uspořádaly spolu s Dohlížecím výborem již tradiční oslavu Mezinárodního dne žen. Zúčastnily se i výstavy kraslic, pořádané OV ČSŽ, na níž s. Kasanková a Chytilová získaly diplomy. Jejich kraslice byly vystaveny v Berlíně. U příležitosti MDŽ navštívily členky organizace naše občanky v domovech důchodců ve Strážnici, Hodoníně, Kyjově a Čeložnicích.

Naše ženy rády a pěkně zpívají. Dokazuje to jejich účast v soutěži o nejhezčí píseň kraje, pořádanou OV Českého svazu žen, pod názvem Malovaný džbánek. Z oblastního kola si vybojovala postup Amálie Kristová a zde získala prvenství. Zpívaly i na kulturním odpoledni na koncertu cimbálových hudeb natáčeném Československým rozhlasem. K tomuto bodu činnosti organizace je nutno přičíst uspořádanou akci Zpívá celá rodina, na níž soutěžily 4 rodiny. Hojná účast občanů svědčila o nevšedním zájmu občanů o tento druh zábavy.

Na veřejně prospěšných akcích odpracovaly členky organizace 2.640 brigádnických hodin, odevzdaly 945 kg odpadových surovin. Pro založení růžového sadu zakoupily 300 kusů růžových keřů v hodnotě 3.400 Kčs.

Československý Červený kříž

Místní organizace Československého Červeného kříže se může pochlubit svojí rozsáhlou činností jak po stránce zdravotnické, tak i společenské angažovanosti. Zvláštního uznání si zaslouží propagace a organizace dárcovství krve. V roce 1978 to bylo 66 osob, z nichž někteří darovali svoji krev již vícekrát. Svědčí o tom vyznamenání 6 osob bronzovou a 1 stříbrné Jánského plakety za odběry krve.

Organizace vysílá jako v minulých létech zdravotnické hlídky k různým četně navštíveným akcím – oslavám 1. máje, sportovním utkáním, žňovým pracím – vychovává si i dorost z žáků místních škol.

Pro své členy zajistili 3 přednášky se zdravotnickou tématikou. Mimo činnost v oboru zdravotnictví zúčastňují se členové pravidelně i s jinými společenskými organizacemi v obci veřejně prospěšné práce, při níž na úpravě parčíků, veřejných prostranství, zvláště v okolí nové mateřské školy a požární zbrojnice, odpracovali celkem 3.400 brigádnických hodin. Členky se aktivně podílí na rozhlasových relacích, Hovorech s mládeží, pro mládež k Mezinárodnímu dni dětí sehráli maňáskové divadlo. Funkci předsedkyně zastává s. Š. Třeská.

Myslivci

Myslivecké sdružení tvoří po sloučení s okolními organizacemi dne 24.9.1978 široký zájmový kolektiv 54 členů, který se schází každý druhý měsíc. Pravidelně provádí školení svých členů v zacházení se zbraní, účastní se rovněž cvičné střelby z kulových zbraní.

V zimních měsících pravidelně přikrmují zvěř. V tomto roce zbudovali dva nové posedy, také zásypy pro krmení zvěře. Členové sdružení pečují a ochraňují zvěř po celý rok. V podzimních měsících uskutečnili 6 honů již ve sloučené organizaci. Bylo odstřeleno 801 bažantů, 680 zajíců, 49 ks srnčí zvěře. Odchytili 92 zajíců a 100 bažantů.

Členové organizace mimo svých povinností účastnili se také společenského života v obci. V akci Z odpracovali 450 brigádnických hodin, v neinvestiční části 1.264 hodin, čímž značně překročili svůj závazek. 7. července uspořádali zdařilou akci Letní noc na parkovišti před zámkem.

Chovatelé

Místní organizace Chovatelů drobného zvířectva má 27 členů, z toho 4 členy do 15 let, z nichž 18 členů chovalo 84 ks chovných králíků, 21 členů se zabývalo chovem drůbeže – 218 ks, 4 členové jsou holubáři s chovem 62 plemenných holubů.

Organizace pořádala 1 výroční a 5 členských schůzí. Zúčastnila se výstav drobného zvířectva jen v okolních obcích, v místě k uspořádání výstavy nedošlo. Oceněno bylo 52 ks králíků. Na veřejně prospěšných akcích odpracovali členové 62 hodin na počest 30. výročí Února a 780 hodin na akci Z.

Zahrádkáři

Český ovocnářský a zahrádkářský svaz (277 členů) vyvíjel i v roce 1978 bohatou činnost nejen ve svém oboru, ale i po stránce kulturní a vzdělávací ve spolupráci s jinými organizacemi Národní fronty, zvláště s Českým svazem žen.

Svoji činnost zahájili vinaři uspořádáním plesu, na kterém jim vyhrávala hudba Františka Křižky. Jarním pracem na zahrádkách předcházely dvě odborné přednášky. Pro milovníky květin přednášel známý pěstitel růží ing. Příkazský; lektor zahradnické školy v Bzenci přednášel ovocnářům.

O velikonocích uspořádala organizace výstavu přírodních vín s ochutnáváním. Sešlo se na ní 805 vzorků vín 432 vystavovatelů místních a 373 vzorků z okolních obcí. Výstava byla četně navštívena.

V květnu navštívili zahrádkáři výstavu květin Flóru v Bratislavě. V červnu pak sami uspořádali výstavu květin a drobného ovoce spojenou s výstavkou exponátů lidové tvořivosti místních občanů. Výstava přilákala návštěvníky nejen domácí, ale také z okolních obcí, byla pak prodloužena i pro školní mládež.

Na srpnové členské schůzi zhodnotili svoji činnost za uplynulé období, byl zde proveden soupis pěstitelských potřeb, sadby, cukru a sazenic vinné révy.

Na počest 60. výročí vzniku naší samostatnosti a 30. výročí Února odpracovali 1.350 hodin na kanalizaci u vinných sklepů u Šidlen, 3.250 hodin na údržbě parků a veřejných prostranství.

Požárníci

Sbor požární ochrany u nás měl v tomto roce 38 členů, z nichž více než třetina je již v pokročilejším věku. Rozloučili se s dlouholetým členem a jednatelem organizace Janem Součkem, jehož kremace se zúčastnili místní i členové okolních sborů. Na výroční schůzi se zamýšleli o potřebě větší propagace k rozšíření členské základny. Organizace, i když počtem nevelká, mohla se na své výroční schůzi pochlubit rozsáhlou činností, jak ve svém oboru, tak i ve společenské angažovanosti.

V březnu uspořádali Týden otevřených zbrojnic, navštívili zbrojnici nejen dospělí, ale také 30 žáků vyšších tříd ZDŠ. Ve spolupráci s členy Místního národního výboru vykonali 420 preventivních prohlídek – v domácnostech, závodech a provozovnách, žňových prověrek na státním statku a jednotném zemědělském družstvu.

Díky těmto preventivním opatřením a poučením obyvatel při jejich provádění, rozhlasovým relacím a protipožární tiskové propagaci v uplynulém roce nebylo potřeby zásahu požárníků. Přesto konají členové sboru dvakrát v měsíci cvičení. Uspořádali okrskovou soutěž požárních družstev, jíž se zúčastnily sbory z Ratíškovic, Vacenovic, Skoronic a Vracova.

V lednu uspořádali společenský ples, jako vždy hojně navštívený. Na stavbě nové požární zbrojnice odpracovali členové 1.500 brigádnických hodin. 7 členů sboru je dlouholetými dobrovolnými dárci krve.

Svaz československo-sovětského přátelství

Místní organizace Svazu československo-sovětského přátelství vede 12členný výbor, doplňuje jej 5 úsekových důvěrníků. V roce 1978 přistoupili 4 členové, takže ke konci roku měla organizace 84 členů, kteří se během roku sešli dvakrát. Výbor se schází pravidelně měsíčně.

Organizace spolupracuje s Klubem MNV při plnění politickovýchovných úkolů a internacionální výchovy. Více mladých členů si dopisuje se soudruhy z SSSR. Delegace organizace navštívila posádku sovětských vojsk v Olomouci, kde se rozloučili se dvěma odcházejícími zástupci posádky se s. Kirijanovem a Serkovem.

Dlouholetý člen s. I. Maňák byl poctěn čestným odznakem II. stupně u příležitosti životního jubilea za celoživotní práci v této organizaci.

Veškerá činnost organizace směřovala především k prohlubování přátelských vztahů k SSSR. Mimo to se členové organizace účastní sběru odpadových surovin. V tomto roce odevzdali do sběru 4,5 q papíru. Na akci Z odpracovali 634 hodin. Pět členů odbočky vede oddíl PO na místní ZDŠ. Splnili tím svůj závazek na počest 30. výročí Vítězného února.

Svazarm

Základní organizace Svazarmu má 54 členů. Funkci předsedy zastává Prágr Jaroslav. Výbor se schází pravidelně měsíčně k řešení daných úkolů. V tomto roce uspořádali dvakrát školení řidičů soukromých motorových vozidel. Proběhl rovněž kurs řidičů malých motocyklů a kurs řidičů amatérů. Spolupracovali při organizaci branného závodu na místní ZDŠ.

Během roku 1978 přebudovali stávající střelnici. Odpracovali zde 280 brigádnických hodin. Podíleli se také na výstavbě dílny Svazarmu 320 brigádnickými hodinami. Na akci Z odpracovali členové organizace dalších 124 hodin.

Svaz invalidů

V obci pracuje rovněž základní organizace Svazu invalidů. Sdružuje 40 členů, z toho 22 z Milotic, 15 členů z Vacenovic, 2 ze Skoronic a 1 z Ratíškovic. Předsedou je L. Mikuš. Organizace školí své členy na svých členských schůzích, zúčastňují se i přednášek pořádaných ČsČK.

V roce 1978 odpracovali 400 hodin při úklidu obce a úpravě předzahrádek. Do sběru odevzdali celkem 6.467 kg železa, 235 kg papíru, 114 kg textilu, 53 králičích kožek. Pro své členy i jejich rodinné příslušníky uspořádala organizace zájezd do Gottwaldova na lední revui.

TJ Družstevník

Tělovýchovná jednota Družstevník je početně silnou organizací. Čítá 207 členů. Předsedou je M. Sedlář. Svoji sportovní činnost zaměřují na oddíl kopané – trénuje dvakrát týdně a na oddíl stolního tenisu, který se schází jednou týdně. Pro nejmenší děti bylo zavedeno rytmické cvičení. Vede je s. učitelka Jana Pavloušková.

Umístění mužstev oddílu kopané TJ Družstevník v ročníku 1977-78: I. mužstvo obsadilo 4. místo ze 14 účastníků v soutěži I.B třídy krajské soutěže. Dorost obsadil 12. místo ze 14 účastníků v soutěži I.A třídy krajské soutěže. II. mužstvo obsadilo 1. místo z 10 účastníků v soutěži IV. třídy okresní soutěže. Starší žáci obsadili 1. místo z 12 účastníků v jedné ze 4 skupin okresní soutěže. Mladší žáci obsadili 12. místo z 12 účastníků v okresní soutěži. Důvodem slabého výsledku byl zaviněn nekvalitním vedením mužstva a nezájmem rodičů o spolupráci. Mužstvo bylo zrušeno.

Mimo sportu věnují členové TJ také budovatelské práci. Začali v tomto roce s výstavbou tribun. Celkem odpracovali 3.600 hodin. Na stavbě základů 1.500 hodin a zbytek na úpravě hřiště – oplocení, studna, oprava koupelny, nátěry laviček atd. K významným výročím MDD a VŘSR uskutečnili pouliční turnaj žáků v kopané, vánoční turnaj v kulečníku i turnaj s názvem “Hledáme nové talenty” ve stolním tenise.

 


 

Počasí


Leden nepatřil svou průměrnou měsíční teplotou –1,2 °C mezi příliš chladné zimní měsíce. Ani srážkami nebyl bohatý. Průměrné měsíční srážky 17,8 mm zůstaly daleko za průměrnými srážkami posledních 50 let (29 mm). Počátkem měsíce se teploty pohybovaly kolem 0 °C, kolem 5.1. klesly pod nulu až na -4 °C. V druhé a třetí dekádě opět vystoupily nad nulu. Během měsíce asi 8 dnů bylo silně větrných, často se sněhovými či deštivými přeháňkami.

Únor byl poměrně chladný měsíc ve srovnání s teplotou únorů jiných let. Průměrná teplota –1,8 °C. Počátek měsíce se teplotně podobal teplotě v měsíci lednu. Ranní a večerní teploty se pohybovaly od 0 až -1 °C, odpolední vystoupily na +3 °C. Druhá dekáda se vyznačovala značným poklesem teplot až na -18 °C, což ovlivnilo celkový měsíční průměr. V posledních 5 dnech v měsíci se výrazně oteplilo. 2.2., 7.2., 8.2., 10.2. a 17.2. sněžilo. Průměrem 6,6 mm srážek byl tento měsíc nejchudší ze všech měsíců roku.

Březen byl teplotně velmi vyrovnaný, nevychyloval se z normálu průměrů březnových teplot za posledních 50 let. Ranní teploty vystoupily až na 5 °C, odpolední se pohybovaly kolem 9 °C, večerní 5 °C. Průměrná měsíční teplota 4,4 °C, 27 mm srážek. Charakteristické byly časté ranní mlhy, které se někdy udržely i celý den.

Duben – začátek měsíce velmi teplý, ranní teploty se pohybovaly kolem 7 °C, odpolední 10 °C, večerní 8 °C. Koncem první dekády došlo ke značnému poklesu ranních teplot až na 0 °C, večerní a odpolední byly jen o něco vyšší. Tyto teploty se udržely ve druhé i třetí dekádě, nedošlo k očekávanému oteplení. Naopak měsíc končil mlhavými a větrnými dny. S průměrem 51,1 mm se měsíc zařadil jako nejbohatší srážkami v celém roce. Vysoce srážkově překonal dubnové srážky za posledních 50 let (34 mm). Průměrnou teplotou 8,9 °C však průměrných dubnových teplot nedosáhl.

Květen nepřinesl očekávané oteplení. Teploty se od dubna téměř nezvedly. I jinak bylo počasí velmi nepříznivé. Kromě 8 dnů v celém měsíci byly všechny ostatní deštivé, mlhavé nebo větrné. Průměrná měsíční teplota 14 °C, průměrné srážky 49 mm. Tímto počasím utrpělo nejvíce zemědělství, došlo ke zpomalení všech polních prací. Navíc měsíc končil bouří s kroupami, které nadělaly nemalé škody.

V červnu se ranní teploty pohybovaly kolem 15 °C, odpolední 25 °C, večerní 16 °C. V druhé a třetí dekádě došlo k celkovému ochlazení. Průměrnou teplotou 16,9 °C byl měsíc červen měsícem chladným ve srovnání s jinými roky. Přesto, že v měsíci bylo 12 deštivých dnů, nedosáhly srážky zdaleka požadovaného průměru, byl tedy červen měsícem suchým. Průměr srážek činil 47,4 mm. Koncem měsíce došlo opět k citelnému ochlazení.

Červenec v prvních dnech byl deštivý, chladný. Až do 15.7. byly pouze 4 slunné dny, jinak pršelo nebo mrholilo. Ranní teploty se pohybovaly od 10 do 15 °C, odpolední kolem 20 °C, ale několikrát klesla i na 13 °C. Konec druhé dekády nebyl teplejší, ale alespoň nepršelo. Až v poslední dekádě se teploty o něco zvedly. Toto netypické počasí nezkomplikovalo lidem jen dovolenou, ale ztěžovalo i polní práce. Průměrná měsíční teplota činila 18,2 °C. I přes tolik deštivých dnů srážky činily pouze 35,9 mm. Jen pro srovnání – průměr srážek za posledních 50 let činil 69 mm.

Srpen začal poměrně teplými dny s průměrnými denními teplotami kolem 22 °C. Druhá dekáda byla převážně deštivá, větrná, s poklesem teplot. V třetí dekádě se střídaly dny chladnější a deštivé se dny o něco málo teplejšími. Průměrná měsíční teplota 17,6 °C, průměrné srážky 44,9 mm opět nedosáhly požadovaného průměru.

V září se ranní teploty pohybovaly kolem 9 °C, odpolední 18 °C, noční 9 °C. Druhá dekáda byla o něco málo teplejší než první. Doplatilo na to zejména víno, malá cukernatost hroznů. Průměrná měsíční teplota 14 °C. Průměrné měsíční srážky 18,6 mm. Přeháňky se střídaly s tmavými a studenými dny a přes všechen déšť byl to měsíc nezvykle suchý.

Říjen, jediný měsíc, který svou průměrnou teplotou 10,6 °C převyšoval průměr předešlých 50 let (9,4 °C). Vláhu však zůstal opět dlužen. Průměrné srážky 30,3 mm (za posledních 50 let 49 mm). Začátek měsíce byl teplý, druhá a třetí dekáda byla již chladnější, teploty nestálé, velmi málo jasných dnů, většinou přeháňky, mlhy a déšť.

Listopad byl měsícem velmi nevyrovnaným. S přibývajícím datem téměř pravidelný pokles teplot. Začátkem měsíce se teploty pohybovaly kolem +9 °C, koncem měsíce již pod nulou. Začátkem měsíce ojedinělé mlhy a mrholení, koncem silné mlhy, přepršky a sněžení. Průměrná teplota 3,8 °C se shoduje s dřívějšími teplotami. Průměrné srážky 28,4 mm však zůstaly pozadu za požadovaným průměrem.

Prosincová první dekáda měla charakter suché zimy – teploty pod nulou, mírné mrazíky, bez srážek. Na začátku druhé dekády teploty klesly pod nulu, ke konci teploty vystoupily až na +3 °C. Střídaly se mlhy, mrholení a déšť se sněhem. Průměrná měsíční teplota –0,2 °C odpovídá i průměrným prosincovým teplotám jiných let. Průměrné srážky 18,8 mm však nezůstaly daleko za průměrem let dřívějších. Tento měsíc jako již více předešlých prosinců jiných let nezůstal dlužen sníh.

 


Zemědělství

Jednotné zemědělské družstvo

Jaký byl? Jistě dobrý, ten nejlepší od sloučení. Tak vyznělo předběžné hodnocení roku 1978 na prosincové schůzi ZO Komunistické strany Československa Jednotného zemědělského družstva Rozvoj. Nebyl to rok jednoduchý. Nepříznivé počasí hned na začátku roku, pak dlouhé chladné období velmi nepříznivě ovlivnilo vývoj hlavně na úseku zeleniny, v sadech a vinicích. Problémy byly s cukrovkou i setím jařin. Chladné počasí zpomalilo růst vojtěšek a směsek, tím pro změnu způsobilo horké chvíle krmičům a dojičkám.

Rostlinná výroba

 

Obiloviny jako takové byly pěstovány na celkové ploše 1.649 ha, což představuje 57% celkové osevní plochy. Jednotlivé druhy byly zastoupeny takto:

 

pšenice ozimá

996,6

44

43,3

žito ozimé

32

35

26,2

ječmen jarní

487

41

41,4

kukuřice na zrno

133

40

23Z toho je patrno, že úsek výroby obilovin svoje úkoly nesplnil. Podrobné rozbory jednotlivých sklizní byly zpracovány zároveň s návrhy na opatření pro zlepšení. Jaké jsou hlavní problémy? Základní rozhodující otázky jsou kladeny na včasnou naorávku, hnojení a přípravu půdy. Každým rokem bývá největším problémem zaorat všechny pozemky včas a kvalitně. Důvodů je hned několik – nízké směnové výkony, vysoký správkový stav traktorů, špatné zajišťování druhé směny. Kvalita setí po stránce osádek byla zajištěna. Secí stroje jako každý rok mají svoje nedostatky a těžkosti v možnosti přesného výsevu. Úprava po setí je většinou zanedbávána vlivem nedostatku traktorů. Chemická ochrana obilovin je v našem JZD po odborné stránce na úrovni. Přímá sklizeň kombajny a odvoz je vyřešen, takže není ani v nejmenším problémem. Zato však pomalá sklizeň slámy málo výkonnými sběracími vozy a nakladači, které svým výkonem nestačí, brzdí další přípravu půdy.

Po celý rok byla intenzivně sledována pšenice “Drina”, setá před zámkem na 50 ha. K jejímu zasetí byl prvně v historii JZD Rozvoj použit stroj pro bezorebné setí. Výsledek překonal všechna očekávání. Pšenice “Drina” dala největší výnos roku 62 q z ha.

Výnosově na druhé místo se zařadila jugoslávská odrůda “Sáva”, pšenice “Mironovská” zůstala odrůdou jen průměrnou. Nová odrůda “Solaris” přivezena z jižního Slovenska byla zaseta na Záhumní. Nesplnila však očekávaný vysoký výnos.

Z obilovin mohli být spokojeni pouze s ječmenem, kde byl plánovaný výnos o 3 desetiny překročen, ten však nevyrovnal úbytek v celkovém množství. Zůstal proto plánovaný výnos u obilovin nesplněn, byť jen o 50 kg na ha.

Řepka – plánovaná osevní plocha dodržena 115 ha. Rovněž ha výnos 21,6 q z ha byl uspokojivý. S pěstováním řepky jsou v našem Jednotném zemědělském družstvu již dobré zkušenosti a víceletá tradice. Novinkou je však použití drtiče řepné slámy montované na kombajnech E-512. Výkon kombajnu se prakticky nesnížil a sláma, kterou dříve nákladně drtili cepáky, byla ihned schopna zaorávky.

Cukrovku pěstovali na 110 ha, výnos 358,6 q z ha. Pracovníci JZD se znovu přesvědčili o vlivu půdy a stanoviště na tuto plodinu. Na 40 ha v pomoraví, kde byla použita i závlaha, se podařilo sklidit 421 q z ha. Tuto cukrovku s rekordním výnosem však snížil výnos z 25 ha, kde byla vyfoukaná seta zvlášť a výnos pouze 200 q z ha.

Výroba pícnin je velmi důležitým úsekem z hlediska výživy hospodářských zvířat. V našem JZD byla uskutečňována na celkové výměře 1.134 ha orné půdy. Plán ukládal sklidit 24.728 tun hmoty v zeleném stavu a celkem bylo sklizeno 25.305 tun. Významně se na plnění plánu výroby pícnin podílely výnosy u kukuřice na siláž. Tento výsledek je o to významnější, že ho bylo dosaženo na půdách písčitých a méně úrodných. Výhodné bylo rovněž pěstování kukuřice na siláž jako následující plodina po ředkvičce. Zde bylo využito vybudované závlahy a kukuřice dosáhla vyššího výnosu než kukuřice setá jako hlavní plodiny.

Pěstování vojtěšky je v našem JZD zatím málo úspěšné. Jednu z příčin lze spatřovat v tom, že se výsev provádí ve formě podsevu do obilovin. Vzhledem k tomu, že požadavky na produkci obilí rok od roku stoupají, zvyšuje se i výsevek. Podsevy pícnin jsou potom hustým porostem obilí zastíněné a mají i relativně menší podíl vody, živin a světla.

Louky jsou většinou na půdách podmáčených, málo výnosných jak co do množství, tak i kvality. Na těchto pozemcích je zapotřebí provést odvodnění. Dříve nelze počítat se zvýšením výnosů. I přes nepříznivé počasí se podařilo splnit plán výroby hroznů na 84%. Průměrný hektarový výnos činil 74 q. V tomto roce bylo vysázeno 15 ha nové vinice.

Při srovnání výnosů a celkových sklizní broskví v rámci okresu Hodonín se naše JZD svým výnosem 97 q broskví z ha zařadilo na přední místo. Jabloňový sad byl rozšířen o nových 15 ha. Dosud se u nás v JZD jabloně nepěstovaly, v budoucnu se však počítá s mnohem větší výměrou.

Zelinářský úsek

Karotka byla sklizena z plochy 48 ha, převážná část před zámkem (30 ha) s velmi nízkým výnosem. Nevyrovnanost porostů byla způsobena různorodými půdními podmínkami. U této zeleniny se jeví zatím nejsložitější průběh sklizně vzhledem k vysoké potřebě ruční práce a nedostatku velmi poruchové mechanizace.

Zelí se pěstovalo na 20 ha na Drahách. Vcelku byly tržby této plodiny splněny. Velký výpadek vznikl u letního zelí, který byl vykryt zvýšenými tržbami u zelí podzimního. Projevil se zde nedostatek závlahy, zvláště u zelí letního. Stejně zde vznikly potíže při odbytu, které daly podnět k otázkám zemědělců na členské schůzi: “když vypěstujeme kvalitní zeleninu, kdo nám zaručí, že nebude ležet na poli na hromadě a bude dopravena tam, kde je jí nedostatek?”

Okurky, tato na chlad choulostivá plodina, špatně vzešla a po několika sběrech byly okurky navíc poškozeny kroupami. Díky kvalitnímu odrůdovému složení se podařilo hektarovými výnosy 110 q zařadit naše JZD mezi nejlepší. K tomuto úspěchu dopomohlo také rozumné rozdělení plochy. V každé ze sloučených vesnic bylo část okurků, tak aby mohly starší ženy důchodkyně bez problémů se těmto okurkám věnovat.

Je nutné konstatovat, že stejně jako v předešlých létech našeho družstva ani v tomto roce se nepodařilo splnit plánované úkoly v rostlinné produkci – jen na 87%. (A to klasická polní výroba 97,20%, specializovaná 73,94%.)

Živočišná výroba

Živočišná výroba je druhým hlavním odvětvím ekonomického systému družstva. Plánované úkoly splnily pracovníci živočišné výroby na 100,001%. Na tomto plnění se podílela výroba mléka, která byla splněna na 100,83%, chov hovězího dobytka na 102,49%, chov vepřového dobytka 87,38%, chov drůbeže 105,59%, výroba vajec na 96,30%. Živočišná výroba je odvětvím, dosahujícím v našem družstvu stabilních výsledků.

Na úseku chovu prasat byla výroba orientována pouze na produkci užitkových selat a proto se v rámci JZD provádělo pouze užitkové křížení. V malé míře se pak prováděl výkrm záhumenkových prasat pro členy. Stávající kapacity neodpovídají moderním podmínkám výroby, příliš velká pracnost, velké náklady, vesměs špatné zoohygienické a zooveterinární podmínky, a proto byla projekčně připravena a po velkých potížích započata výstavba moderních stájí pro 400 ks prasnic na farmě Vacenovice.

Chov drůbeže byl orientován na produkci vajec a produkci drůbežího masa. V zájmu plnění státního plánu nákupu vajec přistoupili k zástavu kuřic a později produkci vajec na hluboké podestýlce na farmě Milotice. I přes tato opatření se nepodařilo státní plán nákupu splnit. Průměrná snáška na nosnici činí 223,84 vajec. Ve výrobě drůbežího masa se oproti minulým létům plně přeorientovali z husích brojlerů na brojlery krůt, které vykazují při stejné pracnosti daleko lepší zhodnocení při konečném prodeji.

Velmi dobrých výsledků bylo dosaženo na úseku chovu skotu. Došlo jak ke zvýšení natality u krav, tak i ke zvýšení odchovu telat na 100 krav. Velkým problémem ještě před dvěma léty bylo hynutí telat, jež bylo nad okresním průměrem a to 5,3%. Zlepšením zooveterinárních podmínek, provedením drobných stájových úprav, proškolením pracovníků na tomto úseku, způsobu léčení při průjmových onemocněních bylo dosaženo, že v roce 1978 úhyn činil pouze 2,01%.

Veškerá výživa všech kategorií zvířat je organizována centrálně, čímž je současně zajištěna správná kontrola využití vložených krmiv. Veškeré krmné dávky jsou sestavovány na základě rozborů zkrmovaných krmiv.

Náročné úkoly stanovené pro živočišnou výrobu plánem byly dobře zvládnuty díky odpovědnému přístupu všech pracujících a zejména proto, že byl plán důkladně a odpovědně propracován na jednotlivá střediska, během roku průběžně sledováno a hodnoceno jeho plnění.

Při úklidu slámy byl použit nový nakladač T4-45 Poelain, na který pracovníci dílen JZD sestrojili speciální drapák. Tento nakladač má při stahování slámy až o třetinu vyšší výkon, než nakladač T174.

Jako nová technologie bylo zavedeno hnojení tekutým hnojivem DAM. Mechanizační úsek je co do počtu energetických strojů vybaven dobře, ale strojový park je jako ve většině družstev zastaralý. Obnova strojového parku se uskutečňuje velmi pomalu a není v souladu se životností strojů. Ročně nakupují 4-5 traktorů a mělo by se nakoupit 11-12. Kromě obnovy stávajících strojů by bylo nutné zakoupit nové typy – z nejdůležitějších E 516 kombajn, šestiřádkovou soupravu pro sklizeň cukrovky, rozmetadla hnoje T088 atd.

Připravenost zemědělské techniky na jednotlivé etapy prací nebyla na patřičné úrovni. V opravářských dílnách je málo pracovníků. Od roku 1975 odešlo z dílen 15 zkušených opravářů do jiných podniků a zbývající opraváři nestačí opravy zvládnout. Přišlo sice několik nových, nemají však praxi, takže zdaleka nemohou nahradit ty, kteří v družstvu pracovali 5-10 let.

Na úseku zlepšovatelského hnutí byl sestrojen a v praxi využit samostatný zavlažovač.

Přidružená výroba

Přidružená výroba je dalším oborem činnosti, který pozitivně působil na utváření dobrého hospodářského výsledku celého družstva. Jedná se především o realizaci zakázek v kooperaci pro GŘ konzerváren a lihovarů Praha. Okrajovou záležitostí je zpracovávání příze pro n.p. Bytex, avšak na druhé straně je to činnost velmi žádoucí z hlediska alespoň částečného uspokojení pracovních příležitostí v době vegetačního klidu.

Stavební skupina, která zajišťuje výstavbu v družstvu, má 30 kmenových pracovníků, z toho 17 zedníků, zbytek jsou pomocníci, kterým během roku vypomáhá několik družstevníků důchodců. Úkoly pro tuto skupinu převyšovaly prakticky možnosti, zejména z hlediska technického, zajišťování materiálu, dopravy a strojní vybavení. Stavební skupina provedla během roku 1978 různé údržbářské práce na objektech zejména pro živočišnou výrobu a mechanizační střediska. Byla dokončena a předána do užívání nová provozní budova v Ratíškovicích v hodnotě 2 milionů Kčs. V říjnu 1978 byly postaveny základy a zahájena montáž dřevěné haly pro vepře typu “Agroprogres” Zlaté klasy. Ve spolupráci s OVBD Hodonín provádělo naše družstvo výstavbu 8 bytových jednotek v Rohatci. Na stavbách zbývá dokončit venkovní omítky a terénní úpravy.

O tom, že kulturní život v našem JZD není zanedbáván, svědčí tyto příklady: V roce 1978 se naši členové zúčastnili 8krát divadelního představení v Brně. Pořádali pro členy čtyřdenní zájezdy do Maďarska, východního Slovenska a severních Čech, třídenní do Krkonoš a Lovosic. Rekreační poukaz obdrželo 80 členů, do zahraničí 16 členů. 55 bylo dětských rekreací. Pokud se týká místních akcí, byl uspořádán reprezentační ples JZD, oslavy MDŽ, dožínky, slavnostní členská schůze a další. Pro důchodce byla uspořádaná beseda a samostatný zájezd. O dobré práci kulturní komise svědčí i 4 autobusové zájezdy do Prahy na výstavu “Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR”.

V neposlední řadě je třeba uvést, že fotbalové družstvo našeho JZD vybojovalo “Zlatý pohár Zemědělských novin”. Z 256 mužstev z JZD a zemědělských závodů, si mužstvo JZD Rozvoj vybojovalo postup do finále, které se uskutečnilo 16. a 17. září 1978 na stadioně v Ratíškovicích. Vedení JZD vysoce ocenilo vzornou reprezentaci a za odměnu uspořádalo pro držitele Zlatého poháru a jejich manželky týdenní pobyt v Jeseníkách.

Státní školní statek

Státní školní statek jako v letech minulých slouží i nadále především jako vzorové hospodářství pro praktickou výuku žáků Střední zemědělské školy v Kyjově, přitom plní také dodavatelské úkoly zemědělských plodin pro státní nákup.

Jeho výměra 236 ha zemědělské půdy, z toho 226 ha půdy orné, zůstává ve stejné výši, jakož i specializace na výrobu rostlinnou a živočišnou.

Z hovězího dobytka choval statek v roce 1978 72 dojnic, 95 ks mladého skotu, 30 ks na státní dodávku masa. Průměrná dojivost u krav 9,44 l mléka na kus a den. Na státní nákup dodáno 214.000 l mléka. Z vepřového dobytka choval statek 60 ks prasnic, od nichž odchováno 180 kanečků a 60 prasniček pro prodej jiným závodům. Pro státní nákup dosáhl odchov 320 ks, ve váze 576 q na maso.

V rostlinné výrobě dosáhli rovněž dobrých výsledků. Výnosy u obilnin 50,9 q z ha, u cukrovky 318 q z ha, u pícnin 340 q z ha, na státní nákup dodali 1.600 q pšenice a 6.676 q cukrovky.

Na statku pracuje 39 stálých pracovníků, jejichž průměrná měsíční mzda se pohybuje kolem 2.373 Kčs. Jsou zde ustaveny dvě Brigády socialistické práce. Jednu tvoří traktoristé, druhou chovatelé vepřového dobytka. Vyšší zisky v živočišné výrobě ovlivnily celkový výsledek hospodaření v roce 1978, že dosáhl 146% plánované výše.

Drůbežnictví Xaverov

Drůbežnictví Xaverov, farma Milotice, se zabývá chovem krůt na hluboké podestýlce, částečně v klecích. Produkuje rovněž násadová vejce. Zaměstnanci, kromě vedoucího farmy J. Strakoše, tvoří 7 mužů a 12 žen, sdružených v Brigádě socialistické práce.

V roce 1978 dodala farma bezmála 800.000 násadových vajec při 76,4% oplození. Průměrná snůška krůt činila 132 vajec na 1 krůtu ročně. Výdělek pracovníka v provozu činil průměrně 1.868 Kčs.

Společný zemědělský podnik

Společný zemědělský podnik Hodonín, závod 02 Milotice, se zabývá výlučně chovem vepřů. Pro plemenný chov měl 2.400 prasnic, od nichž bylo v roce 1978 dosaženo 52.685 selat. Z uvedeného počtu uhynulo 5.226 ks sajících a 3.746 ks již odchovaných prasat. Tento vysoký úhyn odůvodňuje podnik prochlazením zvířat ve výkrmových halách v měsíci únoru a slabými přírůstky malých prasat při přechodu na suché krmivo a napájení u napáječek, kdy u nich vznikalo průjmové onemocnění a pak úhyn.

Závod odchoval na státní nákup v roce 1978 41.434 ks vepřů ve váze 44.082 q, o průměrné váze kusu 104,17 kg, čímž splnil plán výroby na 99,38% plánované produkce.

V závodě pracovalo v provozu 121 stálých zaměstnanců, z toho 46 mužů a 75 žen včetně technicko-hospodářských pracovníků na střediscích. Průměrný hrubý měsíční výdělek u mužů se pohybuje kolem 2.870 Kčs, u žen 2.350 Kčs. Na závodě je ustaveno 5 Brigád socialistické práce. Zaměstnancům jsou poskytovány naturálie. V roce 1978 poskytl závod 25 pracovníkům výběrovou rekreaci a pro větší děti v dostatečné míře umístění v pionýrských táborech.

 


Závěr


S 30. výročím Vítězného února jsme si připomněli i řadu dalších událostí, které se zapsaly do dějin československého lidu. Tato významná jubilea pro nás nepředstavovala pouze vzpomínky na minulé události, které nemají dnešku už co říci. Naopak jsou pro nás podnětem k lepší a poctivější práci, neboť jenom ta je základem dalšího rozvoje naší společnosti. Každým dnem většina našich občanů drobným pracovním hrdinstvím o její rozvoj usiluje.

30. výročí Vítězného února dalo významný podnět ke zvýšení aktivity celé naší společnosti. Pozadu v tomto směru nezůstala ani naše obec. Vyhlášený závazek na počest významného výročí se v průběhu uplynulého roku podařilo nejen splnit, ale jak se ukázalo, i překročit.

V oblasti politickovýchovné a kulturní činnosti navštívili poslanci MNV převážnou část domácností. Pro obyvatele byly připraveny hodnotné ideově výchovné a zájmové akce, které byly poměrně hojně navštíveny.

Mimořádná pozornost občanů byla věnovaná budovatelské činnosti. Odpracovali celkem 63.333 brigádnických hodin. Velkou pozornost věnovali celkovému vzhledu obce, zřídili další nové parčíky a zelené plochy. Pro mládež byly organizovány nové formy mimoškolního vzdělávání. Dobrou tradici u nás mají Hovory s mládeží.

Úspěšné výsledky práce v uplynulém období potvrdily velkou obětavost našich funkcionářů a aktivitu většiny našich občanů. Můžeme se tak ohlédnout za uplynulým rokem 1978 s uspokojením a plným právem prohlásit: Byl to dobrý a plodný rok.

 

další rok