Obsah

1976

Místní národní výbor

Druhou nejvýznamnější událostí roku 1976 po konání XV. sjezdu KSČ byly volby do zastupitelských sborů a Národních výborů všech stupňů. V pátek 22. a sobotu 23. října odevzdali voliči v celé naší vlasti své hlasy kandidátům Národní fronty na poslance Sněmovny lidu a Sněmovny národů, Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady, krajských, okresních a místních národních výborů.

Příprava voleb v naší obci spočívala nejen v jednáních MNV, ale i výborech všech organizací sdružených v Národní frontě, především v návrhu kandidátů do nových zastupitelských orgánů. Členové Místního národního výboru bilancovali dosažené výsledky za uplynulé pětiletí a zamýšleli se nad úkoly, které před ně staví údobí, jež volbami teprve začne. Se spokojením mohli konstatovat, že vytýčené cíle posledního volebního období se podařilo splnit a v mnohých směrech i překročit. Těchto úspěchů bylo dosaženo prací mnoha funkcionářů, poslanců a pracovníků Národního výboru, jsou však také důkazem iniciativy většiny občanů Milotic. Jen dobrovolně odpracovaných hodin bylo 33.950.

Dá se říci, že přes obtíže a nedostatky, bez kterých se život člověka neobejde, většina našich spoluobčanů se cítí plně zodpovědna za vytvoření lepších životních podmínek nejen v současnosti, ale i pro naši příští generaci.

Plnění volebního programu

Hlavní cíle, stanovené v uplynulém volebním období, byly splněny. Politickoorganizátorská práce byla zaměřena na udržení aktivity orgánů MNV pro zdárné plnění volebního programu v posledním roce volebního období, na přípravu voleb v podzimních měsících roku 1976. Osvědčila se praxe společného postupu stranické organizace, Národní fronty a Národního výboru v řešení závažných problémů obce.

Vytvořilo se ovzduší důvěry v politiku strany u složek Národní fronty, kladně se dá hodnotit rovněž podíl občanů na řešení problémů obce, zvláště v období oslav 30. výročí osvobození. Zlepšila se příprava a úroveň veřejných schůzí strany i Hovorů s mládeží. Podařilo se postupně zvýšit přímou účast občanů na plenárních zasedáních.

Byly vytvořeny vhodné podmínky pro zájmovou činnost mladých lidí, podchytit jejich účast na aktivním zapojení do kulturního a veřejného života. Zvláště činnost mladých poslanců v MNV si zaslouží uznání.

Na úseku zvelebení obce byla:

a) dokončena rekonstrukce kulturního domu s přístavbou restaurace, zlepšeny příjezdné komunikace a chodníky v hodnotě díla 900.000 Kčs

b) byla zahájena výstavba mateřské školy. Jenom během posledního roku byla provedena hrubá stavba, kanalizace, zbudovány základy a hrubá stavba kotelny.

c) provedena nová vozovka a chodník v ulici Fučíkova, Havelka – Pres a opravena komunikace na Záluží a na Zafáří. Rovněž byla zahájena práce na komunikaci na návsi včetně chodníků a prostranství před pohostinstvím.

d) Pro zajištění vodního zdroje byly zahájeny přípravné práce na zřízení kanalizační sítě včetně čistící stanice.

e) V budově Základní devítileté školy dokončena úprava ústředního topení, výměna podlah, pravidelně prováděna údržba budovy.

f) Budova bývalého MNV opravena z venkovní strany v roce 1972 do kina zavedeno teplovzdušné topení. Větší oprava byla provedena na budově pošty.

g) Na úseku zlepšení služeb obyvatelstva byla v prostoru lihovaru zřízena provozovna zasklívací služby, pro provozovnu holičství a kadeřnictví, sběrnu prádla vykoupen rodinný domek.

h) Pro zlepšení životního prostředí byly zřízeny dvě nové zelené plochy na Zafáří a u Pimkového.

ch) Byla vystavena čtyřbytovka pro členy JZD.

i) Vybudovány 4 autobusové čekárny a parkoviště před zámkem.

Na úseku kulturně výchovné činnosti byly vytvářeny předpoklady pro rozvoj kulturně společenského života v obci. Postavením kulturního domu se podstatně zlepšily podmínky pro všechny druhy kulturní a tělovýchovné činnosti.

Plánování a organizování kulturně výchovné činnosti provádí Klub – kulturní zařízení MNV. Je třeba hodnotit nejen počet akcí, ale zejména také zvedající se politicko-organizační a ideovou náplň pořádaných akcí. Klub byl v uplynulém období hodnocen v rámci okresu na 2. místě.

Činnost knihovny se během posledního volebního období stále zlepšovala. V poslední době byla Místní lidová knihovna přestěhovaná do nové místnosti a vybavena novým nábytkem. Za stále se zlepšující činnost bylo naší knihovně uděleno “uznání” ONV v Hodoníně.

Práce Sboru pro občanské záležitosti byla zaměřena na prohlubování vědeckého světového názoru i ateizmu při všech akcích. Obřadní síň byla upravena na důstojné prostředí pro vítání dětí, sňatky, předávání občanských průkazů, jubilea a vybavena tak, aby prostředí, kde se scházejí občané při slavnostních chvílích svého života bylo co nejdůstojnější. Sbor napomáhal i při družebních stycích s obcí Čáry v okrese Senica. Členové SOZ v rámci zkvalitnění práce si vyměnili zkušenosti se SOZ v Kyjově, Bzenci, Hodoníně, Vyškově a Brně.

Volby

K dobré přípravě pro úspěšný průběh voleb v naší obci přispělo otevření agitačního střediska, které bylo denně v provozu. Jednotlivé složky a místní podniky seznamovaly na vkusně upravených panelech voliče s výsledky své práce za poslední volební období. Rovněž předvolební schůze měla slavnostní průběh. Zástupci složek NF přednesli hodnotné diskusní příspěvky, vyhlásili nové závazky a připojili se k výzvě Českého svazu žen – manifestačně volit. 30 agitačních dvojic navštívilo a pozvalo k volbám všechny rodiny v obci.

Vlastní průběh voleb byl velmi důstojný. Při zahájení volebního aktu účinkoval pionýrský pěvecký soubor a dechové hudby. Prvními občany, kteří přistoupili k volbám byli nejstarší a nejmladší voliči, kterým po odevzdání hlasů pro kandidáty NF byly pionýry předány kytičky a suvenýry.

Pro navržené kandidáty hlasovalo všech 1.090 voličů. Manifestačně volilo 12 složek NF a závodů v obci – Český svaz žen, Myslivecké sdružení, TJ Družstevník, Dohlížecí výbor a zaměstnanci Jednoty, SČSP, Socialistický svaz mládeže, Československý Červený kříž, učitelé ZDŠ, členové JZD, Klub NV, členové slováckého krúžku, zaměstnanci státního zámku a členové Svazarmu. Pouze 1 občanka se voleb do zastupitelských orgánů nezúčastnila.

Poslanci MNV

Zvoleni byli následující kandidáti NF: Raclavský Svatoslav, dělník
Knotek Boh., dělník
Luža Jan, učitel
Matyáš Břetislav, dělník
Dobeš Antonín, TH
Šána Jaromír, TH
Zajíc Zdeněk, dělník, horník
Schüller Zdeněk, TH
Lunga Josef, TH
Výlet Bohuslav, dělník
Vlach Arnošt, dělník
Grufík Boh., dělník
Ing. Bouchal Lub., TH
Jirásek Václav, dělník
Ševčíková Marie, dělnice
Schüllerová Marie, dělnice
Stašková Anna, TH
Skřivánková Marie, dělnice
Křižková Pavla, dělnice
Rajsiglová Libuše, TH
Prágrová Jana, TH
Hladilová Marie, učitelka
Jestřábová Ludmila, učitelka
Knapová Pavla, vychovatelka
Dobeš František, TH
Šrahulek Petr, dělník
Nedvědický Jindřich, dělník
Horák Jaroslav, dělník
Neduchal Augustin, dělník
Prágr Jar., TH

Ustavující zasedání MNV

Ustavující plenární zasedání nového Národního výboru se konalo 12.11.1976 v kulturním domě. Zvolilo předsedu MNV s. Zdeňka Schüllera a tajemníka MNV s. Lungu Josefa. Plenární zasedání rovněž stanovilo devítičlennou radu a zvolilo její členy.

Komise MNV

Plénum MNV zřídilo komise:

1. Výstavby – předseda Dobeš František
2. Plánovací a finanční – předseda Dobeš Antonín
3. Školskou a kulturní – předseda Luža Jan
4. Pro ochranu veřejného pořádku – předseda Výlet Bohuslav
5. Sociálně zdravotní – předsedkyně Jestřábová LudmilaAktivy MNV

Pro další činnost MNV zvolilo aktivy:

1. Sbor pro občanské záležitosti – předsedkyně Ježková Svatoslava
2. Zemědělství a vodní hospodářství – předseda Šrahulek A.
3. Životního prostředí – předseda Střítecký František

Při radě MNV se zřizuje komise pro mládež a tělesnou výchovu s předsedou Grufíkem Boh.

Z počtu 30 nově zvolených poslanců je 10 žen, 12 poslanců je mladších 35 let, 17 poslanců jsou členové KSČ, 2 členové Československé strany lidové, 11 poslanců je bezpartijních. Sociální složení: 20 poslanců jsou dělníci a zemědělci, 10 poslanců je ostatních povolání. 11 poslanců je zvoleno nových, 19 poslanců zůstalo dřívějších.

Volební program NF

Plénum MNV schválilo volební program Národní fronty na léta 1977-81, který ve stručnosti stanoví:

Cílevědomě radit a vést mladé poslance a pověřovat je funkcemi v komisích NV. Udržovat úzký styk NV s voliči, přihlížet k jejich návrhům, názorům, rozvíjet takové formy práce, které by byly přitažlivé pro občany podílet se na řízení a správě obce.

Spolupracovat s organizacemi Národní fronty v zajišťování úkolů volebního programu a zajistit v termínech pravidelnou činnost pléna, rady, komisí a aktivů Místního národního výboru včetně zajištění přípravy a účasti jejich členů na pracovních schůzích.

Pravidelně pořádat “Hovory s mládeží” a získávat co nejvíce mladých lidí k jejich účasti. Při vší práci vycházet ze závěrů XV. sjezdu KSČ.

Ve snaze o zvelebení obce opírat se o svépomoc občanů, zemědělských a jiných závodů a jednotlivých složek Národní fronty.

V akci Z dokončit výstavbu nové mateřské školy, zajistit v ní provoz od září 1977 a rozhodnout o využití staré budovy.

Nepustit ze zřetele pro nejbližší léta výstavbu vodovodu a kanalizace, opravy všech komunikací v obci, stavby sportovního areálu a tělocvičny při ZDŠ, rovněž i opravu kina. Pro další období pak stavbu požární stanice, možnost zavedení plynu do naší obce s využitím blízkého zdroje těžby plynu, připravit podmínky pro stavbu nového nákupního střediska LSD Jednota, dokončit vybavení obřadní síně a úpravy interiéru.

Zlepšit služby obyvatelstvu zajištěním provozovny holičství a kadeřnictví, sběrny pro čistírnu prádla, opravy elektrických spotřebičů, zajistit odvoz pevných domovních odpadků.

Na úseku zvelebení obce získávat občany, JZD, závody a složky NF pro soutěž o titul “Vzorná obec okresu Hodonín”.

Prostřednictvím Klubu jako kulturního zařízení Místního národního výboru získávat schopnou mládež pro práci v kroužcích a souborech, zapojení do kulturně výchovné, tělovýchovné, pěvecké, sportovní a divadelní činnosti. Ve všech organizacích Národní fronty požadovat politicko výchovnou činnost.

V roce 1976 práce poslanců Místního národního výboru byla zaměřena převážně na zdárné splnění volebního programu dřívějšího volebního období.

Akce Z

Velká pozornost byla věnována stavbě nové mateřské školy systémem “Velox”, kterou prováděly Školské stavby Praha – stavební organizace ministerstva školství. Příprava a pomocné práce byly prováděny místními občany pod vedením s. J. Nedvědického. V tomto roce byla dokončena hrubá stavba, provedena kanalizace, zahájena hrubá stavba kotelny, výstavba příček, elektrická instalace a vsazení oken.

Úprava obce

Letošního roku byla zahájena práce na komunikaci na návsi včetně chodníků a prostranství před Pohostinstvím. Dále byl upraven chodník před Masnou, místním kinem a čekárnou ČSAD, rovněž renovován příjezd k mateřské škole. Byly pořízeny a na vhodných místech umístěny informační skřínky k propagaci činnosti složek NF.

Větší údržba byla provedena na budově pošty. Pěkně upraveno bylo prostranství v Cihelnách, u Novákového, také parčík na Zafáří. Pro přehlednost na křižovatce a zřízení Domu služeb byly vykoupeny domky č. 32 a 143.

Zlepšilo se vnitřní vybavení místností Místního národního výboru.

Sbor pro občanské záležitosti

Do života každého člověka zasahuje svojí činností již od jeho narození Sbor pro občanské záležitosti. Vítá malé občánky při vstupu do života, patnáctiletým slavnostně předává občanské průkazy. Jubilea, sňatky, zlaté svatby, to vše patří k náplni práce sboru. Pěkně upravené prostředí pomáhá citově působit na občany a dokazuje současně, že socialistická společnost má zájem o jejich významné životní události. Činnost SOZ byla vhodně zveřejňována v místním rozhlase, nástěnkou i v časopise Slovácko.

Sbor pro občanské záležitosti uskutečnil v prosinci velmi zdařilou besedu s důchodci v kulturním domě. Hodnotný program potěšil především ty, kterým byl určen. Členky SOZ pamatují na starší občany v předvánoční době, nezapomínají ani na jejich významná výročí.

Obyvatelstvo

Naše obec měla k 31.12.1976 1.675 obyvatel, z toho 860 žen. V roce 1976 se narodilo 39 dětí, z toho 16 děvčat. Zemřelo 27 občanů, z toho 12 v Miloticích. Přistěhovalo se v rámci okresu 22 obyvatel, z toho 12 žen, z jiných okresů 14 obyvatel, z toho 8 žen. Vystěhovalo se v rámci okresu 44 obyvatel, z toho 22 žen, do jiných okresů 16 obyvatel, z toho 10 žen. Přechodně bydlících je 10, z toho 6 žen. Sňatků bylo uzavřeno celkem 32, z toho 20 mimo obec. Bylo rozvedeno 7 manželství.

Rozpočet MNV

 

Rozpočet MNV na rok 1976

 

Příjmy

Daň z příjmu obč. ze zeměděl.

54 000

Daň z příjmu obyvatel

2 000

Daň domovní

54 000

Místní poplatek ze psů

7 000

Správní poplatky

8 000

Úhrn příjmů z činnosti rozpočtových organizací

250 000

Úhrn rozpočtový příjmů

641 000

Vydání

Místní správa, místní hospodářství

60 000

Školství

450 000

Kultura

91 000

Sociální péče

10 000

Vnitřní správa

30 000

Úhrn rozpočtových výdajů

641 000

 


Zdravotní středisko

Lékaři a zdravotnický personál zdejšího zdravotního střediska dobře pečuje o zdraví občanů nejen místních, ale i z okolních obcí Vacenovic a Skoronic. Působí zde praktický lékař MUDr. Josef Janíček, dětský lékař MUDr. Evžen Řezáč a zubní lékař MUDr. Karel Chleborád. Dobrá je rovněž spolupráce lékařů a sester zdravotního střediska se členy skupiny ČsČK. Mezi místními občany jsou četní dárci krve. Ve spolupráci se členy ČsČK a členkami Českého svazu žen je zajišťována péče o přestárlé občany.

Zásobování

Zásobování občanů obstarává prodejna Jednoty, která je rozšířena o sortiment průmyslového zboží, samoobsluha a masna. Místní občané jsou se službami těchto prodejen spokojeni. Dobře zásobeny jsou rovněž prodejna textilu a prodejna obuvi.

Provozní místnost samoobsluhy není zcela vyhovující, daleko hůře je na tom prodejna obuvi, která nemá ani vlastní sociální zařízení. Situaci vyřeší plánovaná stavba obchodního střediska.

Lidové spotřební družstvo Jednota se podílí na zásobování také provozovnou pohostinství v budově kulturního domu, kde si mohou místní občané pochutnat na dobře chlazeném pivu, a provozovnou na návsi, která je známá i v okolí dobrou kuchyní. V uplynulém roce převzal vedení provozovny s. Neduchal místo dlouholetého pracovníka s. Dobeše. I přes tuto změnu maloobchodní obrat 1.560.000 Kčs nejen splnili, ale i překročili o 67.132 Kčs. Zaměstnanci restaurace připravují denně 230 obědů. Vaří pro zaměstnance závodů, důchodce a turistické zájezdy. Spotřebitelé jsou spokojeni s kvalitou jídel. Doposud nebyla podána stížnost ze strany zákazníků, časté jsou naopak zápisy pochvalné. V minulém roce byli zaměstnanci v rámci soutěže Brigád socialistické práce vyhodnoceni jako jedni z nejlepších. Získali bronzový i stříbrný odznak BSP.

 


 

Národní fronta


V roce 1976 bylo v Národní frontě sdruženo 15 organizací a 2 politické strany. Veškeré úsilí funkcionářů NF v minulém roce bylo zaměřeno na splnění volebního programu a na přípravu nových voleb, která probíhala ve všech složkách.

Dobře byla připravena předvolební schůze, na které se představili kandidáti do všech stupňů zastupitelských sborů. Na této schůzi byli voliči informováni o splnění uplynulého volebního programu a seznámeni se záměry, které budou náplní programu pro nové volební období. Ve zřízeném agitačním středisku vyzdobeném panely, které seznamovaly voliče s úspěchy v našem zemědělství, kultuře a výstavbě, byly podávány informace o volební problematice.

Národní fronta byla ve spolupráci s Klubem MNV a ZDŠ organizátorem všech oslav v průběhu roku.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace Komunistické strany Československa má 34 členů, registrovaných 51. Funkci předsedy VO KSČ vykonává Miroslav Schüller, místopředsedou je Lunga Josef, jednatelem Ježek Jaroslav, hospodářem Vašulka, který je rovněž členem pléna ÚV KSČ, tiskovým referentem Hadamík Voj., aktivistou OV KSČ ing. Hasil František.

Rok 1976 byl pro členy VO KSČ náročným obdobím. Připomněli si 55. výročí založení KSČ, podíleli se na přípravě XV. sjezdu KSČ, na přípravě voleb a volebního programu na příští volební období.

Na svých schůzích hodnotili dosažené výsledky v plnění závěrů XIV. sjezdu KSČ, kriticky se zamýšleli nad svou prací, poukázali na nedostatky, které je třeba odstranit, přijali rovněž do svého programu závěry pro další aktivní činnost v příštím volebním období. Stanovili si náročné cíle, které nemohou být jen záležitostí členů VO KSČ, ale počítají s aktivní účastí všech občanů.

Československá strana lidová

Činnost místní organizace Československé strany lidové v roce 1976 byla převážně schůzová a vzdělávací. Členové organizace se podíleli na všech akcích pro zvelebení obce. Brigádnické hodiny odpracovali převážně na výstavbě nové mateřské školy, při budování vozovky na návsi a na údržbě předzahrádek. Pečovali o zeleň kolem hřbitova a ošetřování mladých chvojek na hřbitově. Organizace uspořádala pro své členy zájezd na Valašsko.

Socialistický svaz mládeže

Socialistický svaz mládeže má 34 členů. Výbor organizace pracoval v tomto složení: předseda Pres František, místopředseda Benešovská Marie, hospodář, Bábíčková Eva, jednatelka Chytilová Marie, kulturní referent Knapová Marta, sportovní referent Macháčková Dana, tiskový referent Skřivánková Miluše. Scházel se dvakrát měsíčně. Členské schůze pořádal každý druhý měsíc s náplní politicko výchovnou. Přednášky a besedy prováděla s. Ježková Svatoslava.

Členové organizace se aktivně účastnili všech politických akcí pořádaných NF. Ve spolupráci s TJ Družstevník uspořádali 9.5.1976 turnaj ve stolním tenise.

Značné pozornosti mladých se těšily “Hovory s mládeží” pořádané u příležitosti různých významných výročí. Program “Hovorů” formou kvizů byl zajímavý, pro mladé lidi přitažlivý.

ZO SSM rovněž spolupracuje s pionýrskou organizací na Základní devítileté škole. 2 členky pracovaly s pionýry jako instruktorky.

Splnili svůj závazek v počtu odpracovaných brigádnických hodin na stavbě mateřské školy. Rádi by rozšířili svoji členskou základnu. Prozatím se jim to daří, což dokazuje počet 14 nových kandidátů.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů

Zahrádkáři a vinaři organizovaní počtem 257 mají 3 zájmové skupiny:

1. vinařů pod vedením C. Běhuly
2. ovocnářů, jež vede František Bábíček
3. květinářskou si vzala na starost Anna Křižková

Všichni jako příslušníci 20členného výboru organizace se starají o pracovní náplň své skupiny.

Vinaři začali svou činnost již v lednu. Pořádali ples se “Šidlenským zákoutím”, do něhož přispěli svými vzorky vína hlavně členové a příznivci.

Na počest 31. výročí osvobození naší obce Rudou armádou uspořádali pod záštitou Místního národního výboru, JZD Rozvoj a OV Svazu zahrádkářů oblastní výstavu přírodních vín. Zahájena byla vinařským sympoziem, které vedl ing. V. Švejcar Csc., profesor Vysoké školy vinařské v Lednici. Na výstavu se sešlo 847 vzorků přírodních vín, z toho 362 vzorků místních pěstitelů. Ke zpestření programu vyhrávala střídavě cimbálová muzika Slávka Volavého ze Strážnice a cimbálová muzika Jožky Varmuže z Mistřína a místní dechovka Františka Křižky se svými sólisty. Výstava trvala dva dny a byla ukončena ochutnáváním vín, jež hodnotilo 32 čtyřčlenných komisí, složených ze zkušených vinařů. Pěstitelé a návštěvníci měli možnost porovnat svá vína s víny vinařských podniků.

V srpnu se vinaři starali o hlídání vinic. Úvodem byla pořádána takřka každoroční akce “Zarážání hory” se starými zvyky, vinohradnickými scénkami ze starých časů, které z pramenů a zápisů nastudoval a režíroval F. Střítecký. Předvedl je národopisný soubor Klubu MNV za hudebního doprovodu dechové hudby B. Zbořila.

Ovocnáři se starali především o dobrý stav společných postřikovačů a zásobování postřikovými látkami proti škůdcům ovocných stromů.

Květináři doplňovali své znalosti hned na jaře na přednášce Lad. Kudra, učitele Střední technické školy v Bzenci.

V dubnu ošetřili veřejné parčíky na návsi a na Zafáří, které jsou v trvalé péči organizace přes celé vegetační období. Okrasné dřeviny zakoupil MNV.

V létě uspořádali pro své členy zájezd do rodiště Bedřicha Smetany se zastávkami v zámku Lysicích, návštěvou jeskyně Blanických rytířů a pak v Rájci-Jestřebí, kde si účastníci prohlédli proslulé výpěstky jiřin pěstitele Langra.

V podzimních měsících ošetřili znovu parčíky a na Zafáří vysázeli keřové růže. Na těchto pracích odpracovali členové organizace 3.000 brigádnických hodin, mimo to ještě 312 hodin na stavbě mateřské školy.

Při místní ZDŠ působí jako odborný poradce člen výboru organizace Karel Pijáček, původním povoláním zahradník. Rád a ochotně předává své zkušenosti nejmladším.

Členové organizace se aktivně zapojili do přípravy voleb do zastupitelských orgánů. Připravili panel s fotografiemi z pořádaných akcí pro agitační středisko.

Český myslivecký svaz

Český myslivecký svaz v počtu svých členů se proti lonějšímu roku nezměnil. Rok 1976 byl pro množení zvěře celkem příznivý. Suché jaro dalo dobré předpoklady pro odchov mláďat všech druhů zvěře. Nejlepší přírůstky byly u zajíců, u bažantů byly slabší.

V péči o zvěř udržují myslivci 5 krmelců pro vysokou zvěř, pro koroptve a bažanty 13 zásypů, pro něž bylo získáno z výkupu 14 q pšenice, pro bažanty 2 q granulovaného krmiva. Mimo to Státní školní statek vyvezl pozadek na hon Písky a k rybníku.

Podzimní odstřel byl proveden dle plánu: 2 srnci, 3 srny a 3 srnčata. Srnci byli odevzdáni, ale proplacen byl jen jeden. Na veterinární výsek odevzdali 1 kus. U zajíců bylo plánováno 820 kusů, na odchyt 50 kusů. Střeleno bylo 769 ks a chyceno 42, celkem 809 ks zajíců. U bažantů byl plán 565 a odchyt 65 ks slepic. Bylo střeleno 411 ks kohoutků, odchyt 65 slepic. Slabý byl odstřel kachen. Bylo střeleno jen 17, v roce minulém 117. Divokých králíků bylo střeleno 296. Pro zásobování bylo dodáno: 2 srnci, 70 bažantů, 369 zajíců, tj. 13.575 kg a 7 králíků, tj. 11 kg.

Odstřelu škodné byla věnována pozornost. Bylo odstřeleno 9 psů, 13 koček, 3 vrány šedivky, 2 tchoři, 2 lišky, 1 straka. Upotřebitelných loveckých psů je jen 6.

I v minulém roce byla věnovaná pozornost vysečeným hnízdům bažantů a koroptví.

Československý Červený kříž

Základní organizace Československého Červeného kříže sdružovala v roce 1976 268 členů a vychovával 25 členů dorostu. Během roku zemřelo 10 členů. Jedním z nich byl i dlouholetý předseda organizace Bedřich Konečný. Získáno bylo 10 nových členů. Z tohoto počtu jsou 3 členové poslanci MNV, 6 členek pracuje v zdravotní a sociální komisi, 1 členka v OV ČsČK, 4 členky pracují jako dobrovolné pečovatelky.

Členky organizace provádějí zdravotní pohotovostní hlídky při veřejných akcích, v době žní atd. Odpracovaly celkem 1.430 hodin.

Organizace provedla během roku 1976 zdravotní kontroly v místních prodejnách a pohostinstvích, v JZD, na Státním školním statku, na šlechtitelské farmě.

Kroužek mladých zdravotníků na Základní devítileté škole vyhrál v tomto roce soutěž. Organizace organizovala nábor dobrovolných dárců krve. byly provedeny 4 odběry krve od 59 dárců.

Mimo své činnosti zdravotnické, zúčastňovali se na dobrovolných brigádách při úpravách obce. Plně se také podíleli na přípravě voleb, pomáhali i při volbách.

Český svaz požární ochrany

Český svaz požární ochrany v Miloticích je organizací počtem 59 členů nevelká, ale aktivní. Výbor organizace se scházel pravidelně měsíčně. Uspořádali 5 členských schůzí s programem nejen odborným, ale i politicko výchovným, které vedl předseda MNV s. Zdeněk Schüller a člen ONV Jindřich Nedvědický.

Výcvik a technickou přípravu družstva vedl Jindřich Nedvědický, prevenci František Krist, výcvik žáků měl na starosti Lub. Matyáš. Výcvikových akcí bylo 5 včetně používání a údržby protipožární techniky a 1 námětové cvičení v objektu JZD.

Dobrá připravenost sboru došla svého uplatnění. V roce 1976 došlo v Miloticích ke 3 požárům. Od vadné elektroinstalace vznikl oheň v domku B. Zbořila. Shořel krov domku, dílny, chlév i kůlny. Požár pomáhaly likvidovat i 2 požární sbory z Kyjova, požární sbor z Ratíškovic a Hodonína.

K druhému požáru došlo v přípravně krmiv v místním JZD. Oheň uhasili místní požárníci za přispění sboru Šroubáren Kyjov.

Třetím případem byl požár zbytku stohu slámy u rybníka, který zdolali opět naši členové Svazu požární ochrany za přispění pracovníků JZD.

Mimo těchto zásahů proti zhoubnému živlu prováděl sbor prevenční prohlídky v JZD, SŠS, v budovách škol a drobných provozovnách. O bezpečnostních opatřeních a platných protipožárních předpisech provedli 4 relace v místním rozhlase.

Na údržbě strojů, výstroje, výzbroje a úložných prostor odpracovali členové svazu 482 hodin, našli si i čas zúčastnit se veřejně prospěšných akcí (200 hodin).

V zimních měsících uspořádali ples, kterého se zúčastnili i zástupci svazů požární ochrany z okolních vesnic.

Nelze přehlédnout aktivní práci požárnického žákovského dorostu. Scházeli se jedenkrát týdně ve zbrojnici, provedli úklid kolem zbrojnice, sběr odpadových surovin, pořádali žňové hlídky, zúčastnili se sportovní branné hry “Plamen” pořádané OV. Za odměnu pro ně místní požárníci uspořádali zájezd na Vranovskou přehradu.

Oslav 1. máje se zúčastnili členové sboru ve stejnokrojích, kolektivně šli také k volbám.

TJ Družstevník

TJ Družstevník náleží k nejčilejším organizacím NF a to nejen ve sportovní činnosti. Členové organizace uzavřeli hodnotný závazek na počest XV. sjezdu KSČ, který také beze zbytku splnili. Zapojili se také do přípravy voleb, podíleli se přímo i na zajišťování aktu voleb jako členové volebních komisí. V rámci předvolební kampaně propagovali na výstavním panelu výsledky a úspěchy jejich společné práce. Většina členů TJ odvolila manifestačně. Nezůstalo jen u pomoci při volbách. Chtějí se také podílet na realizaci volebního programu. Hlavním úkolem bude rozšíření sportovního areálu, při čemž odpracují značný počet brigádnických hodin.

Během roku 1976 prohloubili spolupráci s ostatními složkami NF i se závody a podniky v Miloticích. Byla to především přátelská utkání v kopané a ve stolním tenise. Oddíly kopané a stolního tenisu pokračovaly v soutěži o titul “Vzorný oddíl III. stupně”.

Na poli sportovního zápolení bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a to v obou oddílech. Funkcionářský aktiv oddílů je velmi dobrý, zejména nutno vyzvednout práci tohoto aktivu v oddílu kopané.

Největším úspěchem byl postup dorostu do krajské soutěže I.A třídy. U příležitosti 75 let kopané v ČSSR byli vyznamenáni: Balous Jan, Řihák Josef a Kundrata A.

Mladší žáci po celý rok živořili. Potíže mají v obsazení vedení mužstev hlavně u žáků. střídali se vedoucí. Skončili na 9. místě, odehráli 26 zápasů. Podobná situace byla i u starších žáků. Tito skončili na 3. místě. Úspěšný je dorost, který zvítězil v okresní soutěži a postoupil do krajské soutěže. Během sezóny odehráli 43 zápasů. Nově vytvořené B mužstvo sehrálo 13 zápasů a skončilo na 6. místě.

I. mužstvo zásluhou trenéra Knotka Josefa a vedoucího mužstva Kundraty A. dosahuje velmi pěkných výsledků. Skončili na 7. místě, sehráli 46 zápasů.

Oddíl stolního tenisu má potíže s místností. K 9.5. uspořádali turnaj na počest osvobození. Zúčastnilo se ho 10 družstev. Velký zájem byl o turnaj na počest VŘSR. Vítězem se stal ing. Šmíd. Velké pozornosti hráčů se těšil i Velký Štěpánský turnaj. Při své sportovní činnosti plní závazky o získání titulu “Vzorný oddíl II. stupně”.

Členové TJ Družstevník propagují svou činnost ve vývěsných skřínkách, rozhlasovými relacemi. Pořádají kulturní akce, sběr odpadových surovin, odpracovali 2.836 hodin na výstavbě stadionu. Co se týká brigádnické činnosti jsou členové výboru všem hráčům vzorem.

Členové organizace se zapojili do akce “Daruj krev, daruješ život”.

Svazarm

Práce Svazarmu byla v předcházejících letech poněkud lepší. Během roku ochabla i práce střeleckého kroužku. Není to však jejich vinou. Nemají možnost z bezpečnostních důvodů provádět výcvik v Horkách.

V roce 1976 se organizaci za pomoci Místního národního výboru podařilo získat místnost pro svépomocnou dílnu, která by současně měla sloužit pro využití a činnost motoristického kroužku při ZDŠ. Započali již s úpravou objektu.

Během roku uspořádali třikrát kurs pro řidiče malých motocyklů. Zajišťovali organizované školení řidičů amatérů ve dvou termínech.

Kromě této činnosti se aktivně zapojují do všech akcí v obci, pomáhají v akci Z a podílejí se na pracech při zvelebení a úpravách obce.

Chovatelé

Chovatelé drobného zvířectva tvoří u nás zájmovou organizaci v počtu 36 členů, z toho je 13 členů z řad mládeže. Seznámíme-li se blíže s rozsahem chovu, zjišťujeme, že členové chovají nejen různý sortiment králíků, holubů, užitkovou drůbež v počtu kolem 300 kusů, ale jsou u nás i chovatelé čínských kachen, liliputek a cizokrajného ptactva.

Členové organizace se zúčastnili celostátní výstavy s mezinárodní účastí v Brně, celostátní výstavy mláďat v Pardubicích a konečně i místních výstav v Hodoníně, Kyjově, Ratíškovicích, Strážnici, ale i na Slovensku v Senici.

V místě je 19 včelařů a vlastní 167 včelstev. Jarní měsíce přály včelařům hlavně tam, kde mají včely možnost lesní pastvy. U nás zmrzl akát, snůška tím utrpěla, činila jen 2-3 kg. Na horách dosahovala až 80 kg medu na včelstvo.

Český svaz žen

Místní organizace Českého svazu žen patří mezi organizace, které nezůstávají stranou dění v obci buďto jako členky této organizace nebo také Českého svazu zahrádkářů, ČsČK nebo jiných místních organizací, kde jsou současně členkami.

Během roku odpracovaly značný počet brigádnických hodin na úpravách parčíků, ale hlavně na stavbě mateřské školy. Jako každoročně i v tomto roce uspořádaly zdařilou oslavu MDŽ.

Svaz československo-sovětského přátelství

Místní odbočka SČSP pracuje pravidelně v dosavadním složení výboru. Účinně se podílí na organizaci politických akcí, hlavně oslav VŘSR a Měsíce ČSP.

Členové udržují přátelství se Střední skupinou sovětských vojsk v Olomouci a na pozvání místní organizace SČSP již několikrát navštívili naši obec. V tomto roce přijala místní organizace SČSP pozvání členů této posádky k návštěvě do Olomouce. Návštěva členů spolu s pěveckým souborem místní ZDŠ se uskutečnila, žáci předvedli členům posádky svůj program. Žáci měli ze zájezdu radost.

Členové odbočky se aktivně zúčastňují brigád na úpravě obce, hlavně pak na stavbě nové mateřské školy.

Dohlížecí výbor

Dohlížecí výbor Jednoty provedl za rok 1976 111 kontrol v místních prodejnách a provozovnách. Zjištěné závady projednali s vedoucími prodejen, kteří sjednali nápravu.

Společně s Českým svazem žen pořádali společný ples. Výtěžek byl určen na zakoupení mandlu do zřizujícího se Domu služeb. Značný podíl měli též na zdárné organizaci besedy s důchodci.

V červnu uspořádali pro pionýry táborák a zábavné odpoledne pro děti mateřské školy. Členové odpracovali značný počet brigádnických hodin na stavbě mateřské školy, úpravě návsi a parčíků. Spolu se zaměstnanci Jednoty šli manifestačně k volbám.

 


 

Kultura


Klub MNV jako řídící středisko kulturně výchovné práce v obci za spolupráce s organizacemi Národní fronty zaměřil svou činnost na:

a) realizaci závěrů usnesení XV. sjezdu KSČ v politickokulturní činnosti zpracované na místní podmínky

b) na zajišťování výsledků prvního roku šesté pětiletky na úseku budování volebního programu MNV a NF zejména v agitační a propagační činnosti

c) přípravu vhodných kulturních akcí na počest 55. výročí založení KSČ

d) zajišťování voleb do zastupitelských orgánů

Plnění plánu kulturně výchovné činnosti bylo čtvrtletně kontrolováno v kulturní a školské komisi Místního národního výboru, v radě a plénu MNV. Nejdůležitější politicko výchovné akce, které byly uskutečněny ve spolupráci se složkami NF u příležitosti významných výročí a oslav, byly dále hodnoceny ve výboru VO KSČ.

Vybudováním kulturního zařízení se zlepšil podstatně stav kulturního vyžití u nás. Kladně je třeba hodnotit i stoupající úroveň většiny pořádaných akcí. Místnosti kulturního domu jsou plně využívány a mnohdy vznikají problémy, jak vytvořit podmínky pro schůzovou činnost ostatních složek NF.

Kulturní akce

Kulturně politické a společenské akce pořádané v roce 1976

První akcí byla oslava Vítězného února v předvečer 25.2., uspořádaná společně Klubem MNV, SSM, SČSP a ZDŠ. V březnu oslavily svůj mezinárodní svátek ženy. Hlavním organizátorem byl Český svaz žen. Výročí osvobození Milotic Sovětskou armádou bylo vzpomenuto lampionovým průvodem dne 16.4.

Oslava 1. máje byla dostaveníčkem nejen dospělých, ale hlavně dětí, pokračovala však i následujícího dne 2.5. slavnostním koncertem místních hudebních souborů v zámeckém parku. Pro velký zájem veřejnosti byl tento koncert opakován 30.5. opět v zámeckém parku na počest konání XV. sjezdu KSČ.

Tradiční zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství bylo uvedeno lampionovým průvodem, na ukončení “Měsíce přátelství” byl uspořádán kulturní večer s pestrým programem v sále kulturního domu.

Přednášková činnost byla zahájena Českým svazem zahrádkářů a vinařů: 12.2. informační přednáškou o sázení a ošetřování ovocných stromů a ovoce, 11.3. přednáškou o ošetřování vinic a 18.3. o výsadbě a ošetřování květin. V září byla pro mládež určena přednáška na téma “Poprvé k volbám”.

V říjnu pak členové složek NF uspořádali výstavku fotografií informující o plnění volebního programu v končícím volebním období. V témž měsíci byl uskutečněn večer sovětské písně a poezie na počest vytýčeného programu XXV. sjezdu KSSS.

V prosinci pak na besedě s občany bylo hovořeno o úkolech vytýčených ve volebním programu pro nové volební období.

Výstavky

Svůj význam měly také výstavy:

24.3. výstava knih s prodejem uskutečněná v sále kulturního domu

15.11. výstava sovětské knihy uspořádaná v rámci oslav Měsíce československo-sovětského přátelství

v listopadu uskutečněná výstava díla Klementa Gottwalda u příležitosti 80. výročí narození.

Velkou pozornost občanů budila výstavka fotografií a dokumentů o dosažených výsledcích místních podniků i složek NF za poslední volební období ve zřízeném agitačním středisku.

Značnému zájmu se těšila oblastní výstava vín uspořádaná u příležitosti oslav 31. výročí osvobození Českým svazem zahrádkářů.

V rámci práce s dětmi a mládeží byl uskutečněn 7.1. dětský karneval žáků a pionýrů zdejší školy, 8.5. soutěžní večer na téma “31 let bez války” za účasti členů SČSP, SSM a Klubu. Program byl doplněn sovětskými a společensky angažovanými písněmi.

V měsíci lednu a únoru jsou tradičně pořádány plesy jednotlivými složkami NF. Z této zvyklosti jsme nevybočili ani letos. Uspořádali je Český svaz zahrádkářů, Sdružení rodičů a přátel školy, Český svaz žen, Socialistický svaz mládeže i Klub MNV.

Největšímu zájmu se těší plesy a taneční zábavy, velká návštěvnost je také na koncertech v zámeckém parku. Potěšitelná je rovněž účast na politických shromážděních a oslavách významných výročí. Větší pozornost se bude muset věnovat přípravě výstav, akcí pro mládež a divadlu.

V rámci mimoškolního vzdělávání pracujících realizoval výbor Klubu ve spolupráci se ZDŠ a SRPŠ mimoškolní výchovu mládeže i rodičů. V měsíci září se uskutečnila přednáška na téma “Výchova v duchu socialistické morálky”, v prosinci na téma “Ruské a sovětské výtvarné umění”. Na ZDŠ probíhal “Kurs základních znalostí astronomie”.

Divadelní soubor

Práce divadelního souboru byla poněkud narušena odchodem vedoucího souboru na práci do Prahy. Členové souboru však nestagnovali a nacvičili divadelní hru, která měla premiéru u příležitosti ukončení Měsíce československo-sovětského přátelství a 59. výročí VŘSR.

Dne 20.2.1976 zemřel místní zpěvák, divadelník, národopisný pracovník a hudebník Jožka Kasánek. Působil v dechovce B. Zbořila celých 20 let jako klarinetista i jako saxofonista. Mnoho také vykonal pro rozvoj ochotnického divadla. Dlouho působil jako herec, maskér a režisér na milotické scéně. Dodnes rádi v obci vzpomínají na hry Co Čech, to muzikant, Pasekář, Strakonický dudák, Muzikantská Liduška…

Hudební soubory

Je nutné ocenit i činnost hudebních souborů v průběhu roku 1976. Hudební soubor beatové skupiny zajišťoval Hovory s mládeží. Dechové soubory B. Zbořila a Františka Křižky se podílely nejen na májových oslavách a v období konání XV. sjezdu KSČ, ale i při volbách do zastupitelských orgánů. Poděkování zaslouží navíc soubor Františka Křižky spolu s estrádním souborem za svá vystoupení u příležitosti oslav Mezinárodního dne dětí, Měsíce československo-sovětského přátelství, oslav 59. výročí VŘSR a besedě s důchodci.

Hodnotné a početně navštíveny byly pořádané koncerty v zámeckém parku, na nichž oba soubory účinkovaly. Kromě nich se koncertu zúčastnily hudební soubor SZK EHO z Hodonína Hodoňanka, dětský dechový soubor Ligniťánek z Dubňan, ze Svatobořic Mistříňanka pod vedením Pavluše a další.

Národopisný soubor

Národopisný soubor pod vedením ing. H. Jetelinové pravidelně nacvičoval, projevilo se to ve zlepšení kvality. Mimo již tradičních akcí jako jsou hody, fašanky, zarážání hory, dožínky, na kterých zajišťují program, se soubor opět zúčastnil vystoupení ve Strážnici v počátečním programu “Vždy veselo v Kyjově bývalo” a rovněž sobotního průvodu na oslavách 850. výročí města Kyjova.

Pěvecký a recitační soubor

Při Klubu pracuje rovněž pěvecký a recitační soubor, který zajišťuje vhodné politicko ideové programy ke všem oslavám významných výročí. Tvoří jej žáci místní ZDŠ pod vedením s. Marcely Domanské, recitaci nacvičuje s. J. Kropáč.

Práce agitačně propagačního kolektivu je zaměřena na zveřejňování významných výročí, událostí. Jeho pozornost byla v tomto roce zaměřena na zveřejňování dosažených výsledků v posledním volebním období. Vedoucí je s. učitelka E. Rybová.

Knihovna

V roce 1976 byla knihovna přestěhována do nové místnosti na faru a vybavena novým nábytkem a regály na knihy. Veškerý knižní fond byl vedoucí knihovny s. Pavlou Knapovou znovu uspořádán, knihy opatřeny igelitovým obalem. K dnešnímu dni má naše knihovna 3.331 svazků. Knihy si vypůjčuje 146 čtenářů, z toho 94 tvoří mládež do 14 let. Během roku byly uskutečněny 3 besedy a 22 výstav.

Kino

Vedoucí kina s. B. Matyáš převzal funkci po zemřelém dlouholetém a obětavém vedoucím s. učiteli Bedřichu Konečném. Nový vedoucí spolupracuje s výborem SČSP, získává mladé občany za členy Klubu přátel sovětského filmu.

Pokud se týká tržby a návštěvnosti, je tato o 1% slabší, než loni. V roce 1976 se uskutečnilo 204 filmových představení, které navštívilo 13.442 diváků.

Z přehledu za minulá léta je patrné, že návštěvnost i přes snahu vedoucího zajistit dobré filmy, pomalu klesá. V roce 1972 činila 20.760 návštěvníků, v roce 1973 17.464, 1974 15.482, 1975 13.542 a 1976 13.442 návštěvníků.

Představením konkuruje především televize a časté kulturní i zábavné akce v kulturním domě. Navíc budova kina i jeho celé zařízení je v současné době zastaralé a nevyhovující. Kázeň v kině při promítání je celkem dobrá až na malé výstřelky, které se dají snadno usměrnit.

Základní devítiletá škola

Školní rok 1975-76 na zdejší Základní devítileté škole byl slavnostně zahájen dne 1.9.1975. Vyučuje se v 15 učebnách. Postupné ročníky 1.-5. jsou po jednom, šesté třídy jsou 3, sedmé 2, osmé a deváté rovněž po dvou.

Od nového školního roku působí na škole s. učitel F. Hamšík, absolvent přírodovědecké fakulty v Bratislavě. Vyučuje chemii a přírodopisu, s. učitelka Z. Streichsbierová, absolventka gymnázia, vyučuje v 5. postupném ročníku a s. Pavla Knapová, která vykonává funkci vychovatelky. Učitelskému sboru vypomáhají 2 důchodci Koudelová Anežka, učitelka, vyučuje na 1. stupni a s. Kůřil Štěpán, učitel, vyučuje přírodopisu a pracovnímu vyučování. Do důchodu odešla s. učitelka Drahomíra Foukalová, která v Miloticích působila řadu let.

Školní rok 1975-76 byl charakteristický plněním závěrů XIV. sjezdu KSČ, plenárního zasedání ÚV KSČ k otázkám výchovy mladé generace z července 1973 a listopadového pléna ÚV KSČ z roku 1974. Dalším významným znakem školního roku byl 15. sjezd KSČ a 55. výročí založení KSČ. Tyto události hluboce pronikly do výchovného a vzdělávacího procesu a výrazně ovlivnily politickou angažovanost školy.

Většina učitelů se podílí svou prací na politickém a kulturním životě obce. Jsou poslanci, členy Místního národního výboru, vedou Sbor pro občanské záležitosti, připravují kulturní programy a výzdobu ke všem oslavám významných událostí.

Z 485 žáků školy neprospěli 3 žáci. Zůstává však značný počet žáků s prospěchem dostatečným. Chování žáků je na uspokojující úrovni. Byly uděleny jen dva druhé stupně z chování.

Počet žáků přihlášených do náboženství klesl na 48,9%. Je to poprvé v historii školy, kdy více jak polovina žáků výuku náboženství nenavštěvuje. Na škole pracovaly dva zájmové kroužky – branný a dramatický. Škola udržuje družební styky se školou v Čárách v okrese Senica.

Pionýrská skupina při zdejší škole získala v tomto roce Diplom 1. stupně od ÚV SSM a stuhu na skupinovou vlajku. V roce 15. sjezdu KSČ získali pionýři 50 odznaků Mladý budovatel. Za dobrou činnost pionýrské skupiny jsme získali štít 15. sjezdu KSČ. Stav pionýrů vzrostl na 278, pracují ve 13 oddílech. Vedoucí oddílů jsou převážně učitelé.

Zdravotní stav žáků i učitelů byl až na běžná onemocnění dobrý. Školní lékař MUDr. Evžen Řezáč provádí pravidelné lékařské prohlídky žáků, zubní lékař MUDr. Karel Chleborád pravidelně kontroluje a pečuje o chrup žáků.

Na škole byly provedeny menší opravy – výměna krytiny podlahy ve dvou místnostech, výměna ohřívače a jako každoročně vymalována celá škola.

Mateřská škola

Na zdejší mateřské škole vyučovaly v roce 1975-76 soudružky učitelky Vodáková, Slováčková, Jestřábová a Valentová. Pracují již druhý rok podle nových osnov. Školní inventář je stále doplňován o další soubory her a zaměstnávacích pomůcek pro děti. Výchovná práce v tomto školním roce byla obohacena o náměty voleb, oslavy VŘSR. V prosinci připravily s. učitelky pěkný program na besedu s důchodci, v březnu zase na tradiční oslavu MDŽ.

Na budově školy nebyly prováděny žádné větší opravy, poněvadž provoz zde nebude trvat déle než rok.

Státní zámek

Státní zámek v Miloticích navštívilo v roce 1976 celkem 21.705 návštěvníků, z toho 324 cizinců z USA, Anglie, Francie, NDR, NSR, Sovětského svazu a jiných států.

Státní zámek v Miloticích byl vybrán pro mezinárodní sympozium ICOMOC 1976, které probíhalo v měsíci říjnu v Praze a Bratislavě. Památkový objekt Milotic byl při tomto sympoziu hodnocen jako nejlépe připravený. 180 účastníků sympozia, převážně cizinců, si odneslo odtud ty nejlepší vzpomínky.

Stále se pokračuje v rekonstrukci zámku. Počátkem roku bylo vybudováno před zámkem velké parkoviště nákladem 750.000 Kčs. Stavební skupina krajského střediska památkové péče, kterou tvoří převážně důchodci, pracovala na rekonstrukci barokní konírny, zpevňování zdí, zastřešení a úpravě interiéru konírny, kde budou v budoucnu seskupena dobová vozidla z období baroka – sáně, kočáry atd.

Popularita milotického zámku mezi odborníky je velká. Průvodcovský výklad je veden nejen po stránce historické, ale i politickovýchovné. Dá se říct, že sezóna 1976 na zdejším zámku byla úspěšná. Během roku bylo v památkovém objektu uspořádáno 5 veřejných koncertů dechových hudeb, které měly mezi návštěvníky mimořádný ohlas. Navštívilo je celkem kolem 6.000 návštěvníků.

V roce 1976 bylo objektu využito opět pro televizní natáčení. Bratislavská televize zde natáčela hudební film “Čtvero ročních období”.

 


 

Počasí

Měsíc leden se ohlásil vlhkým a mrazivým počasím. Hned první dny pršelo za silného a mrazivého větru až do poloviny první dekády, dva dny se vyjasnilo, ale pak až do 20.1. trvaly dešťové přeháňky s větrem. V posledních dnech měsíce bylo jasné, ale mrazivé počasí. Průměrná teplota v lednu –3 °C.

Únor začal oblevou, občas sněžilo, koncem měsíce se objevily silné noční mrazy a ranní mlhy. Přes den bylo pěkně. Srážková činnost byla velmi slabá.

Za tohoto pěkného počasí začal i měsíc březen, ovšem s citelnými ranními mrazíky, které trvaly až do poloviny měsíce. V druhé polovině pršelo. Sněhové a dešťové přeháňky pak trvaly až do konce měsíce. Ranní teploty se pohybovaly kolem -1 °C až 3 °C, přes den vystoupily na 6 °C. V posledních dnech měsíce mrholilo, bylo již tepleji, denní teploty se pohybovaly kolem 9 °C.

Duben v první dekádě teplotu udržel. Ranní teploty dosahovaly 0 °C až 4 °C, přes den střídavě 11 °C až 22 °C. V druhé dekádě převládalo pěkné jarní počasí s teplotami kolem 20 °C. Po 20.4. převládalo opět aprílové počasí s dešťovými a sněhovými přeháňkami. Denní teploty dosahovaly 10-15 °C.

Květen začal silným větrem. Celou první dekádu bylo jasno, teploty ve dne dosahovaly 14-24 °C. 13.5. a 14.5. bylo zataženo s deštěm, pak téměř celý týden mlhavo, polojasno. Po 20.5. převládalo opět počasí s přeháňkami a střídavými teplotami pohybujícími se od 9 do 20 °C.

Červen byl již teplý. První dny jasno, denní teploty dosahovaly 14-19 °C. Toto počasí až na mírný vítr se udrželo až do poloviny měsíce, pak se obloha zatáhla, 16.5. vydatně popršelo. Teploty dosahovaly 26-28 °C. 20.5. se přehnala bouře. Následující dny až do konce měsíce bylo teplo, bez srážek.

Ani začátek července déšť nepřinesl. Teprve 13.7. se přihnala bouře s deštěm. Netrval však dlouho. Ochladilo se, teploty klesly na 19 °C. Ani ranní bouře 20.7. nepřinesla očekávanou vláhu. Teprve 26.7. se objevily dešťové přeháňky s bouřkou. Poslední červencové dny byly opět jasné a teplé.

V srpnu až do konce druhé dekády převládalo proměnlivé počasí. Oblačno, téměř ob den déšť při odpolední teplotě 25 °C. Po 20.8. bylo opět jasno a teplo. Poslední den v srpnu se objevily bouře s přeháňkami a tyto se udržely až přes první dekádu měsíce září.

Jen kolem 15.9. bylo 3 dny jasno, vítr však opět přinesl zhoršení počasí. Polojasné a přeháňkové počasí se udrželo až do konce měsíce. Jen 21., 25. a 30.9. bylo skutečně pěkně. Celý měsíc převládalo citelné ochlazení, na které jsme v měsíci září nebyli zvyklí.

Měsíc říjen začal polojasným a deštivým počasím. Teploty vystoupily na 15-18 °C. 7. a 8.10. bylo pěkně, v dalších dnech se objevila mlha. 14.10. se objevil déšť, který v následujících dnech přešel v přeháňky s denními teplotami pohybujícími se od 9 do 20 °C. Kolem 20.10. se ochladilo a nepršelo až do konce měsíce.

Listopad začal dušičkovým počasím. Bylo zataženo, bez srážek, teploty se pohybovaly kolem 13-15 °C a udržely se až do poloviny měsíce. 15. až 17.11. pršelo. Do konce měsíce se počasí částečně zlepšilo, ale mlha a občasné mrholení nepolevilo.

První dny prosince byly pěkné, ale brzy byly vystřídány deštěm, který byl doprovázen studeným větrem. Již 4.12. teplota klesla na -1 °C. Občasné denní přeháňky se udržely až do 12.12., kdy poprvé sněžilo. Druhá dekáda se vyznačovala mrazivým, ale pěkným počasím. 20. a 21.12. se poněkud oteplilo (+6 °C) a mrholilo. O vánočních svátcích sněžilo. Do konce měsíce bylo pěkné počasí s mírnými denními mrazy.

 


Zemědělství

 

Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj

Při vytváření velkých zemědělských celků, stalo se bývalé Jednotné zemědělské družstvo v Miloticích výrobní farmou sloučeného JZD Rozvoj v Ratíškovicích, jež slučuje mimo Milotic ještě bývalá JZD Ratíškovice, Dubňany, Vacenovice a Rohatec.

JZD Rozvoj je vnitropodnikově rozděleno na větší počet samostatných organizovaných jednotek – středisek řízených a sledovaných částečně odvětvově. Uvnitř středisek jsou nižší složky – úseky činnosti, řízené techniky – úsekáři.

Vlastní řízení je prováděno prostřednictvím denních výrobních porad. Týdenní porady za účasti vedoucích výrobních útvarů sestavují týdenní výrobní plán. Jednotlivá střediska jsou členěna na úseky podle bývalých družstev.

K vytvoření podmínek pro úspěšný vývoj plodina tím i zajištění výrobních úkolů pro doplnění plánu výroby a nákupu rostlinných výrobků je nezbytné plánované zajišťování prací v jednotlivých ročních obdobích. Maximální pozornost je věnovaná rychlosti a kvalitě provedení agrotechnických operací v termínech a to i v případě nepříznivého počasí.

Jedním z nejdůležitějších úkolů v roce 1976 bylo zabezpečit přírůstek spotřeby základních potravin z vlastních zdrojů. Předešlé roky naznačují, že veškeré úkoly ve státním nákupu byly splněny a překročeny. Splnění náročných úkolů vyžaduje využití všech poznatků vědeckotechnického rozvoje, spolupráce výzkumu s praxí a to VÚO Kroměříž a VÚO Hrušovany u Brna.

U klasické polní výroby je struktura skoro v celém rozsahu stanovena vyššími orgány a jsou jen minimální možnosti k jejich ovlivňování.

Rostlinná výroba

Farmě Milotice patří 850 ha půdy. Z toho 60% jsou zastoupeny obiloviny – pšenice 2/3, ječmen 1/3, dále se pěstuje cukrová řepa řepka olejná a silážní kukuřice. Z uvedené struktury je zřejmá úzká specializace, kterou umožnilo teprve sloučené JZD.

Setí obilovin bylo provedeno do připravené půdy ve stanoveném termínu. Tvrdá zima bez sněhové přikrývky způsobila špatné přezimování a značné poškození porostů. Lednová srážková činnost slibovala dobré podmínky pro vývoj a zapojení porostů ozimů, bohužel srážky byly velmi nízké. Dlouhá zima rovněž zabránila včasnému výsevu jařin. S jarními pracemi bylo možno v plném rozsahu začít až koncem března. Bylo nutné provést podsévání poškozených a vymrzlých ploch jařinami. Agrotechnické zásahy byly provedeny s ohledem na požadavky odrůd za soustavného sledování vývoje plodin. K získání přehledu byla prováděna inventarizace porostů a agrotechnická kontrola, která spočívala v odpočtu rostlin a jejich pravidelného sledování. Na základě zjištěného stavu byla pak prováděna další opatření, tj. přihnojování, převálení, převláčení, ničení plevelů a chorob. V důsledku neobvyklého sucha většina postřiků se nedostala ke kořenům a proto zůstala bez účinku. Obilí bylo špatně vzrostlé, nízké, předčasně metalo a zasychalo.

Vydatnější srážky přišly pozdě až téměř přede žněmi. Pro většinu odrůd již neměly význam. Pouze odrůda ozimé pšenice Sáva je ještě stačila využít. Tím a rovněž dobrým přezimováním se posunula svým výnosem na přední místo. V příštích letech bude v osevních postupech procentuelně více zastoupena. Žně vzhledem k teplému a slunnému počasí proběhly za pomoci 25 kombajnů z Vysočiny organizačně dobře. Výnosy však byly slabé. Průměrný výnos obilnin činil 35,7 q z ha. Extrémně vysokého výnosu bylo dosaženo na “Záhumní”, tj. 50 q z ha u pšenice Mironovské. Kromě této odrůdy se pěstovaly v menší míře Sáva, Jubilejní a Iljičovka.

Plodinou, které je věnovaná stále větší pozornost, je cukrová řepa. U nás v Miloticích se pěstovala na 45 ha “Před zámkem”.

Půda na podzim byla vyhnojena chlévskou mrvou, provedeny 2 orby na podzim – podmítka, hluboká orba a střední orba se zaorávkou chlévské mrvy. Dále bylo provedeno dvakrát smykování bránami. K výsevu bylo použito osiva Dobrovická.

Katastrofální sucho způsobilo, že řepa špatně vzcházela, vznikala velká mezerovitost, tím i nízký počet jednotlivých rostlin na 1 ha. 6 ha muselo být zaoráno. Také postřiky nezabraly. Došlo k přemnožení škůdců, především mšic. Řepy se urodilo málo a navíc byla velmi malá. Výnos činil pouze 210 q z ha. V příštích letech se proto upustí od obalovaného osiva, poněvadž naše podmínky mu nesvědčí. Celostátní nákup cukrovky zůstal nesplněn.

Na 50 ha byla vyseta řepka olejná. Vzhledem k tradici pěstování a k velkým zkušenostem dala uspokojivý výnos 23 q z ha. Ostatní plocha byla oseta silážní kukuřicí. Výsledek pěstování byl uspokojivý, pouze sklizeň se zbytečně protahovala. Zakoupením nové řezačky VOV 420 budou i tyto potíže odstraněny.

Po žních byla vyseta na 100 ha vojtěška a to letním výsevem. První úroda se sklízela až v roce 1977. Zde bude možno porovnat starý způsob výsevu vojtěšky jako podsevu do ječmene a nový použitý způsob letního výsevu po pšenici.

Z přehledu je patrné, že na farmě Milotice se nepěstoval ani ha zeleniny. Užší specializace umožňuje větší využití strojů. Větší hektarové celky snižují náklady na přejezdy strojů zbytečně z honu na hon. Vzniká zde však problém s pracovními silami, neboť družstevnice, které dříve pracovaly v katastru Milotic, musí dojíždět do Ratíškovic a Dubňan, kde se pěstuje zelenina v celém rozsahu. Přesto že jsou družstevnice dopravovány na pracoviště družstevním autobusem, projevuje se celková nespokojenost. Odcházejí raději do živočišné výroby, která jim umožňuje práci přímo v místě bydliště.

Živočišná výroba

Přes celou řadu problémů, s nimiž se farma od počátku sloučeného družstva potýkala, dosahuje stále lepších výsledků. Podařilo se překonat problematiku výroby mléka, zlepšil se také provoz nového kravína. Podle rozboru lze vyvodit poznatek, že po dokončení stabilizace a centralizace, zajištění kvalitního krmiva hlavně z vlastních zdrojů, lze v družstvu docilovat ještě dalších ekonomických zlepšení. Situace v roce 1976 se jeví příznivě, posuzujeme-li živočišnou výrobu jako celek.

K částečnému zhoršení došlo na úseku dodávky vepřového masa. Zde natropila škody Aujezdského choroba, projevující se na farmě Dubňany a nepřímo ovlivnila i jiné farmy.

Lepších výsledků oproti dřívějšku bylo dosaženo u konzumních vajec a husích brojlerů. Produkce chovných husí a housat byla v celém rozsahu zrušena, stejně jako produkce násadových vajec pro Xaverov.

Úsek řízené mechanizace je rozdělen na základě požadavků rostlinné a živočišné výroby. Byl proveden přesný rozpis strojů a traktorů na jednotlivé pracovní dny a operace u jednotlivých plodin. V případě zdržení polních prací vlivem nepříznivého počasí nebo jiných okolností byla větší část agrotermínů dodržena prodlouženými směnami, dvousměnným provozem a socialistickou soutěží. V mnoha případech rozhodovaly o kvalitě práce připravenost a rychlá oprava mechanizačních prostředků. Je nutné podotknout a sebekriticky přiznat, že v práci opravárenské dílny jsou ještě značné mezery. Bereme-li v úvahu skutečnost, že dílna dříve pro všeobecnou opravu zemědělských strojů včetně traktorů je dnes specializovaná na stroje pro přípravu půdy a hlavně cukrovky, je tímto menším rozsahem mechanismů umožněna opravářům větší a přesnější znalost a tedy i možnost dokonalejší opravy a tím zároveň lepší chod a provoz stroje. Proto je nutno v budoucnosti přistupovat na tomto úseku k práci daleko zodpovědněji.

Dalším závažným problémem doposud nevyřešeným je otázka zimní zaměstnanosti žen pracujících v rostlinné výrobě. V přidružené výrobě nenastaly žádné změny a stále zůstává otevřená otázka, zda skutečně poskytne zaměstnání pro všechny družstevnice v období zimních měsíců. Skutečnost je taková, že v sezóně se chce po lidech, aby strávili na poli 10 i více hodin a v zimě jsou posíláni do Šroubáren a Skláren. JZD není schopno jim umožnit práci třeba šestihodinovou, aby mohly pracovat v místě bydliště, částečně se věnovat rodině a alespoň přes zimu dohnat to, co zůstávají rodině dlužni přes léto. Není pak divu, že některé ženy, když se mají na jaře vracet do družstva, zůstávají raději v továrnách a volí pravidelnou osmihodinovou pracovní dobu. Touto otázkou se bude muset vedení družstva zabývat co nejdříve.

V roce 1976, tj. v prvním roce sloučeného Jednotného zemědělského družstva, došlo k poklesu výkonů, zřejmě mimo jiné i proto, že před sloučením bylo v původních družstvech využito všech možností k co možná nejvyšším výsledkům, čímž byl postižen následující rok. K podstatnému snížení výkonů v tomto roce došlo hlavně v důsledku nepříznivého počasí.

Z ekonomického hlediska došlo k překročení nákladů u chemických postřiků v důsledku neúměrně vysokého množství škůdců proti předchozím létům, které bylo bez ohledu na náklady průběžně likvidovat. Postupné předzásobování živinami do půdy, znalost obsahu živin v půdě, včasnost jednotlivých prací jsou dalšími cestami ke zlepšení výsledků. Tyto úkoly se začínají v družstvu realizovat a projeví se až v dalších létech.

JZD si velké množství prací provádělo samo. Nebylo by na škodu postupné zvyšování podílu služeb ostatními podniky.

O výsledcích živočišné výroby rozhoduje krmivová základna. Proto je nutno zpracovat přehled potřeby krmiv a skladbu krmiv pro jednotlivé kategorie zvířat.

Bude se věnovat větší pozornost vyhnojení lučních porostů, jejich ošetření a sklizeň s cílem dosáhnout výnosů nejméně 65 q z ha, dále využití meziplodin po ozimých směskách. Mimořádná pozornost bude věnovaná omezování sklizňových a technologických ztrát u všech pícnin.

Hospodářsko-technická úprava půdy

Koncem roku 1976 začala probíhat hospodářsko-technická úprava půdy. Po několik let zůstávala držba záhumenek i vlastnictví půdy drobných držitelů bez přesné a poctivé evidence. Tak vznikl chaos na nepřehlednost. HTÚP proběhne na všech sloučených družstvech a je jedinou možnou cestou k nápravě. Je to velká celospolečenská akce týkající se našich občanů zemědělců i nezemědělců. Ze strany vedení družstva bylo HTÚP očekáváno s netrpělivostí, i když je velmi pracné a tomu bude odpovídat i délka jeho trvání, pravděpodobně jeden rok. Roztříštěnost půdní držby byla ke škodě, nehledě na to, že mnozí z občanů vlastnili téměř hektarové celky, aniž platili zemědělskou daň, jiné zase opouštěly záhumenky a docházelo tak ke ztrátě orné půdy.

Postoj občanů k HTÚP je dost nepříznivý a odmítavý. Tato úprava však vyčlení přesné záhumenkové trati, scelí a rozšíří hony, ukáže své přednosti v lepší možnosti využití mechanizace, řízení výbory a celkovém hospodářském výsledku.

Státní školní statek

Státní školní statek v Miloticích hospodařil v roce 1976 na 236 ha zemědělské půdy, s hlavním posláním účelové činnosti – praktické výuky a výchovy žáků SZTŠ Kyjov a ZOU Kyjov při současném plnění výrobních úkolů daných rozpisem státního plánu. Hospodářské výsledky roku byly ovlivněny suchem. Přesto bylo na některých úsecích dosaženo velmi pěkných výsledků.

Rostlinná výroba splnila plán výroby a produkce na 98%. Dosáhli rekordního výnosu u obilovin 44 q na ha. Špičkové hektarové výnosy na některých pozemcích přesahovaly hranici 60 q. Překročením stanovených výnosů bylo navíc vyprodukováno 568 q obilí. Vlivem sucha nebyl splněn plán cukrové řepy – jen 68%, dosažený výnos činil pouze 210 q z ha.

Jedním z hlavních úspěchů rostlinné výroby v roce 1976 však bylo zabezpečení dobré krmivové základny pro dobytek i přes vliv sucha. Podařilo se vyrobit dostatek objemného i jadrného krmiva.

Živočišná výroba dosáhla vynikajícího úspěchu v oblasti výroby mléka. Dojivost dosáhla na kus a den 10,45 l mléka, čímž bylo zabezpečeno zvýšení výroby a produkce o 46.000 l mléka. Významným úspěchem je to proto, že bylo při zvýšení produkce dosaženo snížení spotřeby jadrných krmiv na 1 l vyprodukovaného mléka. Pokles výroby byl naopak zaznamenán v oblasti chovu a produkci prasat a to jak plemenných, tak i žírných. Nesplnění stavů prasat bylo zapříčiněno předcházející likvidací stáda prasat v roce 1975 pro podezření z Aujezdského choroby. Nákup nového plemenného stáda se neuskutečnil. Dalším činitelem, který způsobil nesplnění plánu byl nákup nového plemene Belgická landrace, které je zaváděno do chovů v rámci nového hybridizačního programu v celé republice ve vybraných chovech. Velmi pěkných výsledků bylo však dosaženo v přírůstcích u skotu, kdy plánované přírůstky byly splněny nejméně na 103%.

V roce 1976 bylo na Státním školním statku vybudováno ústřední vytápění pro sociální budovu, provedena přístavba a rekonstrukce teletníku a stáje pro mladý dobytek. Ke změnám došlo i v oblasti řízení statku a to změnou funkce ekonoma, kdy za s. Střižíka, odcházejícího do důchodu, nastoupil ing. Kopeček.

Významnou událostí pro Státní školní statek bylo rovněž vydání nového vládního nařízení usnesením vlády ČSSR č. 163 ze dne 1.7.1976, které potvrdilo nutnost a nezbytnost školních statků při SZTŠ a vytyčilo další směry jejich rozvoje.

Společný zemědělský podnik

Společný zemědělský podnik, závod 02 Milotice – výroba vepřového masa se vyrovnal s většinou plánovaných úkolů. Největším úspěchem jsou výsledky s reprodukcí stáda.

 

Po stránce ekonomické se nedají hospodářské výsledky za rok 1976 hodnotit kladně, což vyplývá z uvedených ukazatelů:

 

 

plán

skutečnost

% plnění

Výkony

61 443

58 271

90,84

Hrubá zemědělská produkce

59 197

57 033

96,34

Podíl HP k výkonům %

96,13

97,87

101,59

Tržní zemědělská produkce

55 057

55 477

100,76

Tržby z výrobní činnosti

61 943

60 233

97,24

Mater. a jiné náklady

44 693

44 296

94,87

Mzdy a odměny

3 030

2 983

98,45

Zisk

9 680

9 099

94,00

 


Přestože úsek výroby splnil plánované výrobní úkoly a chovatelské ukazatele, nepostačilo k úhradě ztráty na středisku výkrmu. Došlo k růstu vlastních nákladů a ty činily na 1 kg přírůstku z 12,98 Kčs na 13,04 Kčs.

Na závodě SZP pracuje 108 pracovníků, z toho 62 ošetřovatelů. Průměrná měsíční mzda za rok 1976 činila 2.333 Kčs. Společný zemědělský podnik má pro své pracovníky 50 bytových jednotek poskytnutých bytovými družstvy jako družstevní stabilizační byty. Na závodě probíhá socialistická soutěž zaměřená na plnění úkolů v živočišné výrobě a provádění služeb pro zemědělské podniky.

V zájmu rozvoje komplexní socialistické racionalizace jsou v podniku vytvořeny kolektivy KRB, které mají za úkol řešit dosahování úspor v krmných dávkách, zvýšení odchovu telat apod.

Drůbežárna

Šlechtitelská farma krůt v Miloticích chovala v roce 1976 6.566 plemenných krůt, což představuje 123,3% ročního plánu a vyprodukovala pro líhně 306.000 krůtích vajec.

Pracovní kolektiv soutěží o získání titulu “Brigáda socialistické práce” v podmínkách:

a) snížení spotřeby krmiva
b) zvýšení % násadových vajec a oplozenosti
c) snížení úhynu
d) v počtu odpracovaných brigádnických hodin
e) ve zlepšení pracovního prostředí

Při plnění tohoto závazku dosáhlo úspory v roce 1976 306.000 Kčs. Závod nejen že splnil, ale i překročil výrobní plán ve všech ukazatelích.

 


Závěr


V předcházejících kapitolách jsem se snažila ve stručnosti zachytit život a práci občanů naší vesnice, ve velké míře sdružených v politických nebo zájmových organizacích.

V tomto roce proběhly v naší vlasti dvě důležité události. V první řadě to byl 15. sjezd KSČ, jehož závěry daly hlavní směrnice pro politický a hospodářský život u nás. Další událostí tohoto roku byly volby do Federálního shromáždění a do všech stupňů zastupitelských sborů naší politické struktury. O jejich přípravách a výsledcích jednají předchozí kapitoly. Občané svými hlasy pro kandidáty NF znovu potvrdili svůj souhlas s naším socialistickým zřízením, vyjádřili naprostou podporu politice KSČ a NF. Volby se staly manifestací jednotné vůle našich občanů jít dále cestou rozkvětu naší socialistické vlasti, cestou tvořivé práce a míru.

Nejvýznamnějším rysem předvolební kampaně bylo, že vycházela z idejí a závěrů 15. sjezdu KSČ. Program sjezdu prodchnutý péčí o rozvoj státu stal se směrnicí celé NF. Na jejím základě byly vypracovány volební programy v krajích, okresech, jednotlivých městech a obcích.

Inspirující myšlenky 15. sjezdu vyvolaly v život široké hnutí pracovní iniciativy a občanské aktivity, které přineslo mimořádné hodnoty hmotné i politicko-morální. Ústřední výbor KSČ a ÚV NF vysoce ocenil tento činorodý vlastenecký postoj našeho lidu.

Volební programy NF se staly skutečným dlouhodobým politickým, ekonomickým a kulturně výchovným programem, který je konkretizován a zpřesňován v ročních realizačních plánech národních výborů. Staly se také úspěšným plněním plánů komplexního rozvoje měst a obcí. Prohlubovaly konsolidační proces, růst životní úrovně v zlepšování životních podmínek lidu, rozsáhlá sociální opatření, rozvoj odvětví společenské spotřeby.

V naší obci výrazným způsobem přispěla iniciativa občanů k uskutečňování akcí Z jako doklad angažovaného zájmu lidu na dalším rozkvětu obce, na nichž se podílely všechny složky NF.

 

další rok