Obsah

1975

Úvod


30. výročí osvobození

Jubilejní rok, významný pro všechny občany naší vlasti. Vzdali jsme hold hrdinům, kteří nám přinesli svobodu, ale vzpomněli jsme také těch, kteří v bojích padli, zaplatili svými životy, abychom my mohli svobodně žít a v klidu a míru pracovat. Vzpomněli jsme také na naše občany, kteří se nevrátili z koncentračních táborů a starší z nás i na všeobecné nadšení lidu v prvních poválečných dnech vytvořit nový radostný život v naší obci.

30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou se projevovalo v naší obci zvýšenou aktivitou občanů v plnění stanovených úkolů pro rok 1975.

Tímto rokem byla také uzavřena v pořadí již pátá pětiletka. Zvážili jsme úkoly, které pro toto období byly stanoveny. Nebylo jich málo a nebyly ani snadné. Máme radost z dosažených úspěchů a přemýšlíme, jak dohnat, co se nám nepodařilo uskutečnit a to nejen v roce minulém, ale i za celé období uplynulé pětiletky.

 


 

Místní národní výbor


Místní národní výbor se těšil důvěře občanů, která se projevovala ve zvýšené aktivitě v plnění stanovených úkolů pro rok 1975.

6. dubna 1975 byly provedeny doplňovací volby do Místního národního výboru. Byli zvoleni 3 noví poslanci: s. Rajsiglová Libuše, s. Matyáš Břetislav a s. Lunga Josef. Pro nemoc požádal o zproštění funkce poslanec Karel Blaha. Odchodem s. Josefa Čížka do důchodu byla provedena změna ve funkci tajemníka místního národního výboru. Byl zvolen poslanec s. Josef Lunga.

Poslanci

Po volbách v dubnu má plénum Místního národního výboru 32 poslanců, z toho 7 žen:

Schüller Zdeněk, ekonom, vykonává funkci předsedy MNV
Lunga Josef, instalatér, je tajemníkem MNV
Čížek Josef, důchodce
Polášek Bohuš, pokrývač
Hauner Otto, důchodce
Šmíd František, horník
Raclavský Svatopluk, dělník
Nedůchalová Ludmila, úřednice
Křižková Pavla, dělnice
Šrahulek Petr, dělník
Procházka Antonín, dělník
Nedvědický Jindřich, řidič
Macek František, skladník
Pragrová Jana, servírka
Stašek Jan, dělník
Skřivánková Marie, dělnice
Schüllerová Marie, dělnice
Dobeš Antonín, úředník
Mikuš Ladislav, skladník
Luža Jan, učitel
Matyáš Břetislav, zámečník
Pres František, dělník
Knotek Bohuslav, horník
Šána Jaroslav, kádrový referent
Horák Jaroslav, dělník
Šmíd Jan, technik
Pimek Josef, zedník
Dobeš František, úředník
Běhula Antonín, technik
Rajsiglová Libuše, úřednice
Ševčíková Marie, v domácnosti
Zajíc Zdeněk, horník

Rada MNV

Rada Místního národního výboru je devítičlenná. Úroveň jednání rady i aktivita jejích členů je hodnocena jako nejlepší z orgánů MNV. Při Místním národním výboru pracují:

komise výstavby – předseda Dobeš František
komise finanční – předseda Dobeš Antonín
komise školská – předseda Luža Jan
komise veřejného pořádku s Běhulou Antonínem, předsedou
komise zemědělská – předseda Macek František

Doplnění pléna mladými poslanci bylo přínosem v práci Místního národního výboru. Rovněž změny ve složení rady a komisí, také nástupem nového tajemníka přispělo ke zlepšení práce orgánů MNV. Usnesení pléna Místního národního výboru jsou plněna, pohotově jsou řešeny připomínky občanů a poslanců. Jednání schůzí bývá rušné. Na dobré úrovni je spolupráce s Národní frontou.

Činnost komisí

Činnost komisí je pravidelná. Měsíčně schůzuje komise finanční, zemědělská, školská, kulturní a veřejného pořádku. Komise výstavby se schází čtrnáctidenně. Finanční komise byla hodnocena Okresním národním výborem v Hodoníně jako jedna z nejlepších. Dobrou úroveň mají i ostatní komise pracující při MNV.

Na základě rozhodnutí pléna působí u nás 3 aktivy:

1. Sbor pro občanské záležitosti
2. Aktiv pro ochranu životního prostředí
3. Aktiv pro dořešení vodních poměrů

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti je 10členný. Odpovědně plní úkoly na svém úseku práce. Velmi dobře se vžilo vítání dětí do života, které se provádí 4krát až 5krát do roka. Zúčastňují se ho oba rodiče i příbuzní vítaných dětí. Dobře připravené je i předávání občanských průkazů patnáctileté mládeži. Velká pozornost je věnována obřadům při uzavírání občanských sňatků. Lidové národopisné prvky jsou vhodně kombinovány s moderním pojetím občanského života. Členky sboru nezapomínají také na významná životní jubilea místních občanů. Navštěvují tyto jubilanty s přáním a příležitostným dárkem.

Zlaté svatby a sjezd padesátníků se pořádají ve větší míře v obřadní síni. Pravidelně se pořádá beseda s branci, s rodiči prvňáčků i besedy s důchodci. Obřadní síň byla upravena na důstojné prostředí, které pomáhá citově působit na občany při pořádaných aktech.

Aktiv pro ochranu životního prostředí vykonal v tomto roce záslužnou práci při vysazování okrasných dřevin a květin, při zajišťování péče o zeleň a údržbu parků.

Aktiv pro dořešení vodních poměrů nesplnil účel, pro který byl ustanoven.

Činnost MNV

Činnost Národního výboru se týkala především:

1. Zajištění důstojných oslav 30. výročí osvobození
2. Zvýšení politicko organizátorské práce
3. Zlepšování životního prostředí
4. Výstavbě nové mateřské školy

Ad 1) Oslavy 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou proběhly důstojně. Většina občanů se podílela svou účastí na zdárném průběhu četných kulturních akcí i plněním závazků jak na svých pracovištích nebo v zájmových organizacích, rovněž odpovědným přístupem ke společné veřejné práci při zvelebování obce.

Ad 2) V politicko organizátorské práci nastalo zlepšení. Vytváří se ovzduší důvěry občanů v politiku strany. Projevilo se to hlavně v období oslav 30. výročí osvobození a v odpovědném přístupu občanů k veřejné práci. Družnost obyvatel se projevila v přípravách a nacvičování skladeb na spartakiádu a v kulturně politické činnosti Klubu NV.

Obrat k lepšímu se projevil na zvýšené účasti občanů na dvou veřejných schůzích. Styk poslanců s voliči se provádí při příležitostném setkání, rovněž při agitačních akcích v jednotlivých obvodech. Podíl poslanců se projevuje ve zlepšené přípravě a jednání orgánů Národního výboru ve věcném a adresném podávání připomínek z volebních obvodů. Dobré výsledky přinesla i pravidelná spolupráce Místního národního výboru s Národní frontou.

Zvýšená pozornost byla věnovaná mládeži. Projevovala se v pečlivé přípravě a náplni programů na “Hovorech s mládeží”, pozornost byla věnována zlepšení podmínek pro sportovní činnost.

Ad 3) Závažnou podmínkou zajišťující spokojenost občanů je stálé zlepšování životního prostředí v obci. Touto otázkou se zabývala i IV. konference Národních výborů v okrese Hodonín. Její závěry byly projednány na plenárním zasedání v prosinci 1974 a tvořily úsek plánu činnosti Národního výboru na rok 1975.

Zdravotní středisko

O zdraví našich občanů dobře pečují lékaři na zdejším zdravotním středisku MUDr. Josef Janíček, praktický lékař, MUDr. Evžen Řezáč, dětský lékař a MUDr. Karel Chleborád, zubní lékař. Zdravotnická péče je dobře hodnocena jak ze strany občanů tak i orgány Místního národního výboru. Zvyšování zdravotnických znalostí obyvatel se zajišťuje dobrou spoluprací lékařů a sester zdravotního střediska se členy skupiny ČsČK. Mámě četné dárce krve. Péče o přestárlé občany je zajišťována pověřenými pracovníky rady MNV ve spolupráci se členy Československého Červeného kříže a členkami Českého svazu žen.

Stav pitné vody je v naší obci kritický. Vody ve studních je málo, také zkoušky prováděné hygienickou službou zjišťují postupné zhoršování kvality pitné vody. Místní národní výbor obhospodařuje 7 veřejných studní. Po zajištění vodního zdroje pro skupinový vodovod se zpracovává projekt geologického průzkumu prameniště.

V rámci akce Z i s přispěním místních občanů, zejména členů TJ Družstevník bylo upraveno a rozšířeno hřiště.

Ke zlepšení životního prostředí a vzhledu obce vysázeli členové jednotlivých organizací, zejména příslušníci Svazu zahrádkářů a Českého svazu žen, 200 keřů, 90 okrasných stromů, 200 keřů růží. K 30. výročí dosázeli okrasné keříky v parku na návsi a před pomníkem padlých, upravili prostor před poštou a u hřbitova. Byly zřízeny dva nové parčíky o rozloze 1.100 m2. V udržování se podílí jednotlivé organizace Národní fronty v rámci svých závazků, zemědělské závody a zaměstnanci zámku.

Rybník

Na katastru obce jsou přírodní rezervace. Náleží k nim i Písečný rybník. V letních měsících 26.6.1975 proběhlo jednání se Státním rybářstvím Přerov za účasti funkcionářů Okresního národního výboru, Místního národního výboru a Státní památkové péče. Domluvili se na nutných úpravách. Rybník jako ornitologická i rostlinná rezervace bude i nadále sloužit k neorganizované rekreaci a k pěstování ryb.

Svoz odpadových surovin

Svoz odpadových surovin je pravidelně organizován převážně při národních směnách. Největší podíl při sběru a svážení mají pionýři a žáci místní ZDŠ, členové Socialistického svazu mládeže a členové TJ Družstevník. Odpadové suroviny přebírá Kovošrot v Rohatci. K přechodnému uskladnění sesbíraného starého textilu slouží stodola Hynka Lungy.

Řeší se skládka popele a odpadků. Místní národní výbor požádal o dodatečné řešení v rámci směrného územního plánu.

Vyskytují se velmi časté stížnosti občanů týkající se čistoty ovzduší, která je narušována především rozvozem fekálií ze Společného zemědělského podniku na výrobu prasat. Stav je svízelný zejména v jarním období. Čistotu ovzduší rovněž narušují výfukové plyny hustě projíždějících vozidel po silnici spojující Hodonín s Kyjovem, jež prochází vesnicí. Mimo to hlučnost tohoto provozu, jakož i možnost dopravních nehod nepřispívá k dobré úrovni životního prostředí.

Úprava cest

V roce 1975 dbal MNV i o úpravu komunikací. Jako jedna z nejpotřebnějších byla zbudována nová vozovka a chodník ve Fučíkově ulici a v ulici Havelka – Pres, rovněž oprava vozovky na Záluží. Mimo plán byla provedena oprava vozovky Na Zafáří. Při úpravě těchto komunikací byly vzniklé volné plochy upraveny na parčíky na Zafáří a v Cihelnách. O jejich údržbu pečují jednotlivé organizace Národní fronty. K nové budově mateřské školy a v Cihelnách byly zřízeny panelové cesty.

S úpravou cest a ulic vyvstává v celé šíři otázka soustavné kanalizace a s ní související čistící stanice. Na jejím projektu pracuje Vysoké učení technické v Brně.

Výstavba mateřské školy

Výstavba mateřské školy byla zahájena již v loňském roce systémem VELOX, jež se buduje v rámci akce Z. V roce 1975 stavba pokračovala a do konce roku byla vytvořena hodnota díla 1.800.000 Kčs při nákladech 1.400.000 Kčs. Finanční prostředky zajišťuje ONV Hodonín, částečně jsou kryty ze sdružených prostředků závodů v obci. S dohotovením se počítá v roce 1977. Stálou pracovní četu na stavbě tvoří místní občané – Nedvědický J. jako vedoucí, dále pak Matyáš Tomáš, Nedůchal Václav a Martinák Jindřich.

Výstavba

V tomto roce ukončilo Jednotné zemědělské družstvo stavbu čtyřbytovky pro své pracovníky, která již slouží svému účelu. Ke konci roku byl dostavěn i nový kravín.

Místní národní výbor povolil v roce 1975 pět staveb rodinných domků. Trvale jsou zastavovány proluky, do nového obvodu se nestaví.

U Šidlen byly provedeny úpravy cest, pokračuje rovněž výstavba vinných sklepů. Místní občané by si zde přáli vybudovat přírodní hlediště, které by mohlo sloužit k uskutečňování různých kulturních i zábavných akcí. Poněvadž jednání trvá dosti dlouho, nazývají místní vtipálkové tento přírodní kout “Areálem snů”.

Pracovníci MNV

Na Místním národním výboru kromě tajemníka pracují:

Rajsiglová Libuše jako samostatný referent
Ingrová Marie, administrativní pracovnice
Balous František, dělník
Ševčáková jako uklizečka

Úřední hodiny jsou od 8 do 17.30 vždy v úterý a ve čtvrtek.

Rozpočet

Rozpočet MNV na rok 1975

 

Příjmy

Zemědělská daň

48 000

Daň z příjmu obyvatel

48 000

Domovní daň

51 000

Místní poplatky ze psů

9 300

Správní poplatky

8 700

Příjmy z rozpočtových organizací:

Školství

185 000

Kultura

60 000

Místní hospodářství

15 000

Neúčelová dotace

152 000

Úhrn rozpočtových příjmů

534 000

Vydání

Vodní hospodářství

2 000

Vnitřní správa hospod

8 000

Místní hospodářství

49 000

Mateřská škola

25 000

Základní devítiletá škola

100 000

Školní jídelny

210 000

Ostatní školní vydání

16 000

Kultura

87 000

Práce a sociální věci

6 000

Vnitřní správa hospod

31 000

Úhrn vydání

534 000Obyvatelstvo

Naše obec měla v roce 1975 1.687 obyvatel, z toho 871 žen. V tomto roce se narodilo 34 dětí, z toho 23 děvčat, zemřelo 10 občanů, z toho 3 ženy, přistěhovalo se 36 občanů, z toho 16 žen, odstěhovalo se 50 občanů, z toho 25 žen.

Na Místním národním výboru bylo uzavřeno 17 sňatků, mimo obec 9 sňatků. V tomto roce se konala zlatá svatba manželů Součkových.

Počet občanů v naší obci klesá. Většina dojíždí do zaměstnání do okolních průmyslových závodů – Slezanu ve Svatobořicích, Elektrosvitu tamtéž, do Šroubáren a Skláren Moravia v Kyjově. Největší část našich občanů pracuje v Jihomoravských lignitových dolech, část v JZD Rozvoj, ve Školním statku a ve Společném zemědělském podniku. Studující mládež dojíždí denně do Hodonína nebo Kyjova, asi jedna třetina mládeže dojíždí domů jednou za týden, převážně v pátek večer.

Beseda s důchodci

Nezapomíná se u nás ani na starší občany. Sbor pro občanské záležitosti uspořádal 17. prosince v kulturním domě velmi zdařilou besedu s důchodci. Pionýři, žáci i děti z mateřské školy poděkovali důchodcům za jejich obětavou celoživotní práci a předvedli jim pěkný program. Na besedě byli účastníci seznámeni také se změnami v důchodovém zabezpečení.

Pošta

Dokladem toho, jak naše životní úroveň stoupá, je i to, že v naší obci je 80 občanů vlastnící telefon, je zde 371 televizorů. Místní pošta doručuje denně 346 deníků, 766 ks časopisů mají občané předplaceno. Mimo to mají možnost zakoupit si noviny a časopisy ve volném prodeji.

Zásobování

V zásobování občanů nenastala v roce 1975 změna proti předcházejícím létům. Potraviny nakupujeme jednak v samoobsluze a jednak v prodejně Jednoty, která je rovněž zásobována průmyslovým zbožím. Největší zájem byl o ledničky, televizory, nábytek a pračky. Roční tržba představovala částku 3.570.000 Kčs. Prodejny textilu, obuvi i masa byly dobře zásobeny.

V obci jsou 2 pohostinství Jednoty. Provozovna u kulturního domu poskytuje občerstvení povětšině místním občanům, druhá se podílí na zásobování obyvatel jako pohostinství s jídelnou pro místní hosty, ale také pro turisty a návštěvníky místního státního zámku. Vyvařují rovněž pro pracovníky místních podniků – Drůbežnictví Xaverov, školního statku i Jednotného zemědělského družstva. O provoz se stará 10 pracovníků: 4 kuchařky, 4 servírky, vedoucí a uklizečka. Kolektiv je nositelem titulu “Brigáda socialistické práce”, byl vyznamenán bronzovou medailí. 7 členů tohoto kolektivu je dobrovolnými dárci krve.

Dohlížecí výbor se staral o dobrý chod prodejen a provozoven. Dvakrát měsíčně prováděl kontroly. Zjištěné nedostatky projednal a řešil hned s vedoucími prodejen a provozoven.

Služby

Ke zlepšení služeb obyvatelstvu zamýšlí Místní národní výbor zřídit provozovnu holičství a kadeřnictví. Zakoupil rodinný domek, který míní pro tyto účely adaptovat.

 


Počasí


Rok 1975 byl převážně suchý.

Leden se ohlásil teplými dny +2 až +7 °C, ochladilo se až ve druhé dekádě na -1 °C. Konec měsíce se vyznačoval teplotními rozdíly. Rána bývala studená, přes den se oteplilo, až večer a na noc se zase citelně ochladilo. Průměrná teplota v lednu +2,7 °C. Sníh napadl pouze jednou 28.1. Po dva dny 7. a 30. pršelo.

Únor byl již chladnější, avšak vyrovnanější. Nedocházelo k větším výkyvům teploty. Počátkem měsíce se teplota udržovala nad nulou, až koncem první dekády klesl teploměr na -9 °C, pak se na dva dny oteplilo, ale následující dny se opět dostavily mrazy -10 °C, které se ke konci měsíce zmírnily na -4 °C. Sníh se objevil jen 8. a 19. v krátkých sněhových přeháňkách s náznaky slabé mlhy. Průměrná měsíční teplota -2 °C.

Březen byl opět teplý v poměru k předchozím létům. První dny se sice přihlásil mráz -2 °C až -9 °C, ale již 4. března nastalo oteplení. Odpolední teploty vystoupily až na +9 °C. Rána bývala studená, přes den i večer bylo poměrně teplo. Během měsíce se častěji objevily sněhové přeháňky s deštěm, hlavně 17.3., při nichž teplota neklesla. Teprve v poslední dekádě se při nich ochladilo, teploty klesly pod 0 °C. Průměrná teplota v březnu +5,3 °C, průměr srážek 26 mm.

Duben se nezapřel svým aprílovým počasím. První dny se objevily mírné mrazy pod nulu, pak se ale teploty často střídaly. Průměr teploty +8,8 °C. Dešťové přeháňky nebyly časté, ale zato vydatné. Průměr srážek 16,6 mm.

Květen byl již příznivější, navázal na poslední teplé dny dubna. V první dekádě byla rána i večery citelně chladná, kolem +8 °C, přes den bylo poměrně teplo až do 3. dekády, v níž pak teploty kolísaly. Deštivých dnů bylo pět, z toho dva s bouřkou. Jinak bývalo často zataženo, objevovaly se i mlhy.

Červen byl teplý, ale suchý. Denní teploty dosahovaly až +28 °C zejména ve druhé a třetí dekádě, kdy se objevovaly již brzy po ránu. Průměrná měsíční teplota 17,2 °C. Dešťové srážky byly slabé a nepravidelné. 20.6. v pozdních odpoledních hodinách byla bouřka. Průměr srážek 40 mm.

Červenec již byl na teploty příznivější a vyrovnaný s převahou jasných slunných dnů. Ráno bývalo až 16-20 °C, odpoledne +25 °C. 9. července a 18. července vystoupily teploty až na 30 °C. Večery bývaly velmi teplé okolo +19 °C. Průměrná měsíční teplota 19,3 °C. Na srážky byl červenec opět chudý v poměru k teplotám dne. V polovině měsíce se dostavily bouřky s vydatným deštěm. Vysoké teploty zapříčinily rychlé vypařování vláhy. Průměrné srážky 58 mm, průměrná teplota 19,3 °C.

V srpnu se udržely i nadále jasné a slunné dny. Oblačných dní bylo v celku jen 5. Srážkově byl srpen uspokojivý, zvláště v druhé polovině měsíce střídavě pršelo v krátkých časových intervalech. Průměrná měsíční teplota 18,8 °C, průměr srážek 68 mm.

Září bylo nadprůměrně teplé v poměru k předchozím létům. Ranní teploty vystoupily až na +15 °C, přes den 25 °C - 26 °C, večer se jen poněkud ochladilo. Teplota neklesla ani koncem měsíce, jak se dalo očekávat. Zato byl měsíc katastrofálně suchý s naprostým nedostatkem vláhy. Za celý měsíc jen 4krát slabě popršelo. Měsíční průměr srážek 8,8 mm, průměrná teplota 17,4 °C.

Říjen v začátku v teplotách málo polevil, ve dne +20 °C. 2.10. byla bouřka s deštěm i další den se objevily přeháňky. Po nich následovalo postupné snižování teplot až do poloviny měsíce, pak se zase oteplilo +15 °C. Teprve v posledních třech dnech se objevily slabé mrazíky -2 °C. Po celý měsíc se udržovala častá a silná mlha, zpočátku jen zrána, v poslední dekádě téměř po celé dny. Množství srážek bylo nadměrné. Průměrné měsíční srážky 63,7 mm, průměrná teplota 9,3 °C.

Listopad se ohlásil postupným snižováním teploty až do konce měsíce, kdy klesla až k nule s pravidelnými ranními mrazíky. Dne 22.11. napadl první sníh v přeháňkách se silným větrem. Další dny se udržovaly teploty nad nulou až 26.11. přišel silný mráz -14 °C, který byl vystřídán chladným počasím -5 °C až do konce měsíce. Srážek bylo málo, teprve ve třetí dekádě docházelo k častému mrholení. Měsíční průměr srážek 22,8 mm, průměrná měsíční teplota +3,2 °C.

Prosinec začal mírným oteplením. Zima váhala se svým nástupem. Přes den bývalo kolem +5 °C. Kolem 19.12. silný mráz -14 °C. Během měsíce bylo 5 dnů silně větrných, zvláště 2.12., 6.12. a 16.12. se sněhem. Množství srážek bylo neuvěřitelně nízké. Měsíční průměr 13 mm. Vánoční svátky byly bez sněhu s malým oteplením nad nulou.
 


 

Zemědělství


Důsledkem rychlého rozvoje na úseku zemědělství bylo slučování menších družstev v jeden ekonomický celek. Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj se sídlem v Ratíškovicích vzniklo sloučením bývalých zemědělských družstev Ratíškovice, Dubňany, Milotice, Vacenovice a Rohatec.

Jednotné zemědělské družstvo v Miloticích jako samostatné přestalo existovat. Katastr obcí Milotic a Vacenovic tvoří hospodářský celek pod názvem “voj 2” řízený z centra Ratíškovic.

Tímto opatřením se směřuje k tvoření velkých honů k dokonalejšímu využití hospodářských strojů. Na nejkvalitnějších humusových půdách přechází se ke specializaci výroby, převážně na náročné plodiny – cukrovku, řepku olejnou, pšenici a kukuřici na zrno. Z obilovin náročnější druhy pšenice “Jubilejná”.

Jednotné zemědělské družstvo

Slučování nese s sebou problémy podobné jako při zakládání družstev, setkává se často se stejným nepochopením u družstevníků i nejednotným postupem. Zpočátku nebyla jasná organizace, objevuje se nejistota, obavy. V Miloticích byla provedena výměna vedoucích techniků. Vedoucím farmy se stal s. Křižka, dříve předseda JZD v Ratíškovicích.

Hospodářská situace počátkem roku byla celkem dobrá. Pole byla připravena, vyhnojena hned na podzim minulého roku. Asi v polovině února za příznivého počasí – oblevy – se dohnojovalo 7 ha chlévskou mrvou pod kukuřici silážní.

Včasný nástup jara i celkem mírná zima umožnily brzy začít s jarními pracemi. Výsev jarních ječmenů a směsek začal již 17. března a proběhl celkem uspokojivě.

Začátek agronomického roku a práce s tím spojené se konaly na každé farmě, tedy i v Miloticích, samostatně. Nebylo dosud centrálního řízení, proto jarní příprava půdy jako smykování, vláčení si řídil agronom každého střediska vlastními traktoristy jako v původních družstvech. Teprve po zasetí jařin byly hony přečíslovány a každá farma dostala své typické označení, došlo k centrálnímu řízení. Zootechnik, agronom, skladník si napsali požadavky na příští den a člen komplexně mechanizované brigády s nimi odjížděl každý den na poradu KMB do Ratíškovic. Zde se rozhodlo, které požadavky budou, nebo které nebudou vykryty. To umožňovalo skupinové nasazení strojů. Dříve v každém JZD sel jeden, nanejvýš dva traktoristé. Další traktorista mu vezl osivo a nebyl plně vytížený. Nová úprava směřovala k tomu, že na jednom honu selo pět traktoristů a jeden jim stačil připravovat osivo a přivážet k setí. To ovšem vyvolávalo řevnivost mezi traktoristy i techniky, poněvadž každý chtěl mít zaseto první. Situace vyvrcholila při setí kukuřice, kdy na farmě Milotice bylo seto téměř naposled. Se setím cukrové řepy se začínalo prvně v Miloticích a také včasným postřikem se docílilo cukrovky velmi čisté s dobrým výnosem. Rovněž obiloviny včasným přiválením a postřikem vykazovaly příslib dobré úrody.

Přece se však první rok společného hospodaření projevily problémy se zvládnutím agrotermínů. Zpožděné plečkování cukrovky způsobené nedostatečnou připraveností strojů podpořilo nedůvěru družstevnic k novému řízení. Nedostatečná zásoba hnojiv v Miloticích byla vykryta nadbytečným množstvím hnojiv ve Vacenovicích a Ratíškovicích. Velmi stinnou stránkou byla nedostatečná agrotechnika na sklizeň objemných hmot. Množství sena zůstalo nesklizeno na lukách. Vůbec při sklizni téměř všech plodin se objevily nedostatky a to zejména v nepřipravenosti a v nedostatku strojů a jejich součástek. Velmi zpožděné bylo silážování, které se muselo řešit i vypůjčením sklízecí řezačky.

Naproti tomu žně proběhly bez problémů a za příznivého počasí. I když výnos obilovin byl celostátně nízký – obiloviny v rozhodující fázi zaschly – byl průměrný výnos u nás u pšenice 40,3 q. Příjemným překvapením byla odrůda ozimé pšenice Sáva, která dala na pozemku Záhumní 78 q z ha. Průměrný výnos u ječmene byl 39,5 q, u bobu 29,3 q. Kukuřice silážní vlivem pozdní sklizně byla již částečně přeschlá, dala výnos 346 q z ha. Přesto však jugoslávská odrůda, která byla v Miloticích seta zkušebně, vykázala vysokým vzrůstem a množstvím hmoty, že bude perspektivní odrůdou v budoucnu. Škoda jen, že nebyla vyseta na větší části plochy. Směska na zeleno měla průměrný výnos 162 q z ha. Poměrné sucho zapříčinilo vytvoření poměrně nízkého a brzy vymeteného porostu. Vojtěška v suchém stavu dala 65,7 q z ha.

Dobrou tradici mají Milotice v pěstování řepky. Veškerá příprava půdy, ošetření, postřiky až po sklizeň je na farmě již tak dokonale mechanizovaná, že bez jakýchkoli potíží bylo docíleno 25,9 q z ha, což byly nejlepší výsledky na okrese. Také celá sklizeň cukrovky probíhala mechanizovaně bez zásahu ruční práce. Denně vyjížděly 4 sklízecí soupravy, potíž však byla v náhradních dílech, zejména v nedostatku dopravních pásů. Při každé poruše musel být pás v dílně opravován, protože nebyl náhradní. Oprava těchto souprav byla prováděna v dílně v Miloticích, často se stávalo, že opraváři pracovali nejen na odpoledních, ale i na nočních směnách. Průměrný výnos u cukrovky byl 374,6 q z ha.

Dobré půdní podmínky umožňují pěstovat také zeleninu. Do budoucna se však nepočítá s rozsáhlejším pěstováním zeleniny, poněvadž u nás není potřebný zdroj vody, k pěstování zeleniny tak nutný. Zelenina se pěstovala na poměrně malých plochách, aby skýtala práci družstevnicím v období, kdy končí jednocení cukrovky a nastává volná část před okopávkou. Jednou z takových plodin je cibule. Její průměrný výnos byl 115 q z ha. Problém se projevil při sklizni karotky, které se urodilo velké množství a nestačila se sklidit do prvních mrazů. Mrkev co do množství, jakosti i výnosu 293 q z ha, byla nejlepší ze všech farem. Z další zeleniny to byly okurky salátové s výnosem 168 q z ha a nakladačky s výnosem 216 q z ha. Značným suchem došlo k předčasnému zežloutnutí listů a předčasnému ukončení sběrů.

Vinice v tomto hospodářském roce měla výnos průměrný 69,2 q z ha. Sad broskví, který je poměrně starý, měl špatný výnos. Do budoucna se počítá s jeho likvidací.

Již v průběhu spolupráce v předchozích letech bylo patrné, že i když si některá družstva vedla samostatně hospodářsky dobře, jiná nevykazovala potřebnou úroveň. Celkově je nutno konstatovat, že struktura výrobků pro rok 1975 vycházela z plánů bývalých jednotných zemědělských družstev před sloučením a že na jaře po sloučení nebylo možno provést žádné větší změny.

Jednotné zemědělské družstvo Rozvoj se v roce 1975 se stanovenými úkoly dodávek zemědělských produktů na státní nákup nejen beze zbytku vyrovnal včetně závazku dodávek nad plán, ale v řadě ukazatelů je ještě překročil. Rostlinnou výrobu prováděl na 3.088 ha, z toho obiloviny včetně kukuřice na zrno na 1.668 ha, luštěniny na 50 ha, olejniny na 46 ha, řepu cukrovku i krmnou na 181 ha, krmné okopaniny na 5 ha, kukuřice na zeleno i siláž na 597 ha, směsky na 50 ha, jeteloviny na 273 ha, zeleninu na 186 ha, tabák na 7 ha. JZD obhospodařuje sady: broskvové plodné 18,2 ha, švestkové, roztroušené na drobnějších parcelách 3,6 ha, dále pak jabloňové 5,1 ha a vinice 38,8 ha. Ve výsadbě je 37 ha broskvoní a 20 ha vinic.

V roce 1975 byla řada plodin poškozena živelnými pohromami. JZD Rozvoj první rok společného hospodaření nemělo zkušenosti, jak v řízení, tak i ve využívání mechanizace i neznalosti půdy v jednotlivých honech. Nevýhodou byl velký sortiment výroby, navrhuje se redukce jen na plodiny na státní plán a požadavky odběratelů. Je zapotřebí nová úprava půdy, tvoření velkých celků.

V živočišné výrobě dochází ke specializaci farmy na dojnice a ostatní živočišnou výrobu. Od výkrmu prasat a žírného skotu se pomalu upouští, farma má sloužit k chovu dojnic. U nás došlo k celkové výměně stáda. Obměna dojnic byla prováděna převodem z jiných středisek a ještě převážná část dojnic byla z příkazu obvodního veterináře vyřazena, protože nebyla záruka ke zlepšení výrobních výsledků. Situace se během roku zlepšila. Ve 4. čtvrtletí se uváděl do provozu se značným zpožděním nový kravín, kde se projevila řada nedostatků. Jedním z nich byl převod dojnic před zimním obdobím do nového kravína, stádo se nestačilo aklimatizovat, docházelo ke snížení užitkovosti. Rovněž nedostatečně pracující ohřívání vody bylo příčinou poklesu užitkovosti, v některých případech z původních 18 l až na 1 l. V současné době jsou dojnice ustájeny převážně v novém prostorném a moderním kravíně, určeném pro 300 dojnic. Je zde docilována s menším počtem pracovních sil vysoká produktivita práce. Prostory nad staršími stájemi, kde byl umístěn skot, jsou upravovány a využívají se pro chov kuřic a slepic.

Odchov husí a housat byl zpočátku velmi špatný. Státní rybářství Přerov chtělo tento úsek pro zcela neodpovídající podmínky zrušit. Po dost náročných úpravách byl chov dočasně ponechán. Výsledky byly sice uspokojivé co do snůšky vajec, slabé však v líhnivosti, kde proti plánovaným 83% bylo docíleno jen 53%, co je hluboko pod plánem. Pro další chov nejsou zatím vytvořeny optimální podmínky, situace by si vyžádala značných stavebních investičních nákladů, a proto se uvažuje o likvidaci tohoto chovu.

 

Stav zvířat

 

 

Dubňany

Milotice

Ratíškovice

Rohatec

Vacenovice

Celkem

dojnice

270

220

250

200

260

1 200

ostatní skot

300

125

600

90

170

1 285

prasnice

85

50

60

40

45

280

ostatní vepř.

640

340

50

10

20

1 060

selata

350

230

300

120

170

1 170

U slepice - chov

-

-

-

20 000

-

20 000

R chov slepic

-

-

5 000

-

-

5 000

kukuřice - chov

-

-

-

14 000

-

14 000

husy - chov

-

1 170

-

-

-

1 170

 

Dodávky mléka splnilo JZD Rozvoj na 95,8%, to je 3.131.574 l. Výroční zpráva družstva uvádí Milotice s nejmenším průměrem v dojivosti, tj. 2.372 l ročně na dojnici a také s nejnižším přírůstkem na váze.

 

Mléko

 

 

Užitkovost

Výrobní cena

Reálná cena

Ratíškovice

8,40

3,28

2,54

Vacenovice

8,76

3,32

2,50

Rohatec

8,20

3,59

2,43

Dubňany

6,92

3,60

2,47

Milotice

6,50

3,99

2,55

JZD celkem

7,60

3,52

2,50

 


Také opravárenská činnost byla značně roztříštěna. Každá dílna měla zbytečně vysoký stav náhradních dílů. Jednotlivé dílny byly v krátkém čase specializované. U nás se opravují řepné kombajny a soupravy pro úpravu půdy.

Na farmě Milotice bylo v tomto roce dokončeno odvodnění “Hraběcí”. Z dříve nevhodné močálovité půdy se staly 250 ha hony s možností využití veškeré moderní techniky.

V sloučeném JZD je možné provádět finančně nákladnější práce jako je rozstřel hnoje. JZD Rozvoj mělo jako první na okrese smlouvu s STS Horní Heršpice, které tuto střelbu provádí.

Miločtí pracovníci pracují převážně v místě. Vznikne-li však potřeba práce na některé z jiných farem, jsou vykonávány důležitější práce i na jiných farmách. V tom případě je pracovníkům poskytnuta doprava na pracoviště autobusem a 3 vleky s traktorem. Stejně jsou dopravováni pracovníci i v místě, jedná-li se o odlehlé pracoviště nebo mohou zdarma použít autobusu.

Stravování pracovníků není dosud vyřešeno. Na vrátnici každé farmy je ke koupi občerstvení. Bylo-li při nárazových pracích špatné počasí, dostávali pracovníci sodovky nebo čaj. Pracovníkům v rostlinné výrobě je v zimním období umožněno zaměstnání ve Šroubárnách v Kyjově a n.p. Maryša v Rohatci. S prací i výdělky jsou celkem spokojeni.

Sloučení se setkávalo s častým nepochopením pracovníků, těžko si zvykali na nový způsob práce. Z toho vznikla i přezdívka názvu družstva Rozvoj na “Rozbroj”. Říkalo se: “Každý hospodářem na svém pracovišti a teď máme jít set do Ratíškovic a v Miloticích není zaseté.” Problémy vznikaly i mezi vedoucími techniky, poněvadž nebylo ještě dokonale vyřešeno řízení. Postupně docházelo ke změnám. Na jednotlivých farmách zůstává agronom, zootechnik, hospodářka střediska a nově vytvořená komplexně mechanizovaná brigáda, která se stará o provoz.

První rok společného hospodaření přinesl některé úspěchy, jinde zase zklamání. Nejdůležitější je však poučení pro léta příští.

Školní statek

Školní statek jako pracovně výukové středisko žáků Střední zemědělské technické školy a Zemědělského oborového učiliště v Kyjově, plní však i úkol zemědělského závodu s úkoly dodavatelskými. Obhospodařuje celkem 236 ha zemědělské půdy.

V rostlinné výrobě pěstují obilniny, cukrovku a pícniny. U obilovin byla dosažena průměrná produkce 40 q na ha, u cukrovky 451 q na ha. Kromě svojí spotřeby v hospodářství byly splněny dodávky na státní nákup na 118%, u řepy cukrovky na 145%. Také u pícnin bylo dosaženo velmi příznivých výsledků.

Živočišnou výrobu tvoří chov hovězího skotu a vepři. V roce 1975 choval statek 176 ks hovězího dobytka a 689 vepřů, pro svoji potřebu 4 koně. Z těchto chovů byla splněna stanovená dodávka mléka na 101% při dojivosti 9,1 l mléka denně na 1 dojnici. Dodávka masa byla splněna na 102%.

V chovu vepřů, kromě plnění dodávky vepřového masa, věnuje se statek především plemennému chovu, v němž dosáhli v roce 1975 významného úspěchu. Plemenný chov byl rozhodnutím z 26.2.1975 uznán za kmenový chov. V této době byla na tomto chovatelském úseku založena šestičlenná Brigáda socialistické práce pod vedením s. Neničkové. O půl roku později však postihla tento chov nevídaná událost. Byla sem zavlečena Aujezdského choroba a celý chov musel být likvidován. Škoda byla odhadnutá na 1.400.000 Kčs, ačkoli byla z větší části kryta pojištěním, přece nepříznivě ovlivnila celé hospodaření statku. Bylo ihned vynaloženo veškeré úsilí k nákupu nového stáda vepřů s cílem dosáhnout nového uznání kmenového chovu. Z JZD Šurice a Lučenec i JZD Dřevec u Plzně bylo zakoupeno 90 plemenných prasniček plemene Belgická landrace s třemi plemennými kanci. Čtvrtý kanec plemene Durock byl dovezen přímo z USA, což si vyžádalo celkový náklad 430.000 Kčs. Hlavní podíl na této rychlé obnově stáda má zootechnik statku s. Nenička. I při složitosti vzniklé situace byl plně zabezpečen plán výroby a nákupu produktů živočišné výroby.

Pro zlepšení pracovního prostředí bylo vybudováno parkoviště před vjezdem do statku, rekonstruována administrativní budova s ústředním vytápěním, zřízena vjezdová desinfekce, dokončena přestavba stáje pro odchov selat, vybudován kafilerní box a další drobné akce pro zlepšení pracovního prostředí. Při těchto akcích i při plnění výrobních úkolů bylo pracovníky statku bezplatně odpracováno 450 brigádnických hodin. Dále bylo pracovníky uzavřeno 31 osobních a 6 kolektivních závazků. Nesplněným úkolem zůstala výstavba kravína.

Pro děti zaměstnanců byl zajištěn pobyt v pionýrském táboře, pro dospělé uspořádali třídenní zájezd do středních Čech.

Drůbežárna

Dalším podnikem živočišné výroby v Miloticích je šlechtitelská farma n.p. Drůbežnictví Xaverov. Provádí množitelský plemenný chov bílých šlechtěných širokoprsých krůt. Hejno čítá 7.000 plemenných krůt jako nosnic v 10 halách. V roce 1975 byla na farmě vybudována moderní hala pro klecový odchov. V této hale se krmivo automaticky posunuje na pásu z krmného zásobníku. Stejně tak vejce. Trus se odstraňuje moderním vyvíječem páry. U ostatních chovných hal bylo zabudováno po 10 kusech krmných zásobníků. Tímto opatřením se zmenšil nárok na pracovní sílu, ustájené krůty ošetřuje pouze 12 žen.

V roce 1975 zakoupil závod náhradní zdroj elektřiny, jež má sloužit v případě poruchy v dodávce elektrického proudu. V tomto roce se také zateplily 4 haly zapojením naftových topných agregátů, každý s topným přístřeškem.

Na farmě pracuje inseminační četa pod odborným dohledem zvěrolékařky MVDr. Burské z Okresního veterinárního zařízení v Hodoníně. Tím, že se krůty inseminují je usnadněna šlechtitelská práce. Malá krůťata rozváží závod dodavatelsky do chovatelských závodů podle uzavřených hospodářských smluv po celé republice.

 

Výroba vajec

 

 

plán

skutečnost

% plnění

Výroba vajec

651 000

671 523

103,15

Vloženo do líhní

561 000

600 769

107,09

Vylíhnuto kuřat celkem

320 000

330 739

103,35

 

Výroba je rentabilní a tvoří významný zdroj pro výrobu krůtího masa.

Společný zemědělský podnik

V rámci specializace v zemědělství byl u nás vybudován Společným zemědělským podnikem v Hodoníně závod pro výrobu vepřů. V roce 1975 vyvinul velkou intenzitu ve svém oboru. K posouzení uvádí závod ve své zprávě následující srovnání:

 

 

1971

1974

1975

Narozeno selat

4 464

42 450

53 327

Odchováno na 1 vrh

6,70

7,27

7,75

Prodej masa celkem

-

39 651

41 660

Vyrobeno masa celkem

1 256

40 083

46 41

 


Z prasniček odchováno do stáda prasnic 1.413 ks, přesto si však závod ztěžuje na nedostatek ubytovacích kapacit. Pracovníci závodu v počtu 121 by rádi dosáhli ještě dalších pronikavějších chovných a tím i hospodářských výsledků. Snaží se o to především 5 kolektivů soutěžících o titul Brigáda socialistické práce, z nichž dva již tohoto titulu dosáhly. Soutěžní podmínky jsou vedeny k plnění výrobně ekonomických úkolů a k prohlubování socialistických vzájemných vztahů mezi pracujícími. Soutěžní výsledky jsou vyhodnocovány čtvrtletně. Nejlepším kolektivům se dostává jak morální, tak i peněžité odměny.

V průběhu roku byla v závodě dokončena stavba vstupního areálu v hodnotě kolem 7 milionů Kčs. Na počest 30. výročí osvobození byla na závodě založena pobočka SČSP. V rámci rozšíření poznatků a výměny zkušeností navštívila v tomto roce závod delegace z SSSR.

 


Národní fronta


Úsilí složek Národní fronty bylo v tomto roce zaměřeno jednak na přípravu oslav 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, jednak k získávání občanů k účasti na pracích pro zvelebení obce. Samotné oslavy 30. výročí osvobození měly důstojný ráz. Jednotlivé akce byly pečlivě připraveny, účast na jednotlivých akcích velká.

Složky Národní fronty jsou velkým pomocníkem při plnění volebního programu, podílí se svou prací na výstavbě mateřské školy. Je třeba pochválit členy Mysliveckého sdružení, TJ Družstevník, Českého svazu žen, Svazu zahrádkářů i členy Československého Červeného kříže.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace Komunistické strany Československa měla v roce 1975 33 členů a 1 kandidáta. Za předsednictví s. Miroslava Schüllera se konalo 11 členských schůzí a 2 veřejné schůze v dubnu a říjnu.

Organizace dbá především na plnění úkolů vyplývajících z volebního programu nejen uvnitř strany, ale i v organizacích sdružených v Národní frontě a to jak po stránce politicko organizační, tak i hospodářské a kulturní, řídí se při tom závěry XIV. sjezdu strany. V Místním národním výboru jako orgánu státní moci zasedá z 32 členů 21 členů KSČ, takže se převážně podílí na řešení úkolů daných volebním programem. Jako minulá léta byly i v tomto roce konány večery stranického vzdělávání členů organizace.

Na své výroční schůzi členové organizace kladně hodnotili obětavý vztah občanů k práci i jejich iniciativu při plnění úkolů. V závěru jednání byl zdůrazněn úkol věnovat zvýšenou pozornost mládeži, hlavně Socialistickému svazu mládeže jako předvýchovu dorůstajících členů strany.

Československá strana lidová

Místní organizace Československé strany lidové sdružuje 29 členů se 7členným výborem. V roce 1975 uspořádala organizace 4 členské schůze, na nichž přednášeli zástupci okresního výboru ČSL a 8 schůzí výborových. Z členů organizace jsou 2 členové poslanci Národního výboru a 1 člen rady MNV.

Kromě účasti na politických akcích pracují členové především na úpravě obce. V tomto roce odpracovali 3.420 hodin. Jako stálý úkol věnují se údržbě hřbitova a jeho prostranství. V dubnu zde byla opravena a obílena kaple, vyměněna krytina, natřeny okapové svody. Práce si vyžádaly 291 hodin. Mimo to byla také obílena budova fary.

Svaz československo-sovětského přátelství

Odbočka SČSP v Miloticích sdružovala 51 členů za předsednictví s. Růženy Čížkové. Její 11členný výbor se pravidelně měsíčně scházel a zajišťoval úkoly dané vyššími orgány vyplývající z volebního programu obce a z pracovního plánu odbočky.

Činnost odbočky SČSP byla zaměřena především na oslavy 30. výročí osvobození našich zemí Sovětskou armádou. Její vedoucí činitelé se aktivně podíleli na politických a kulturních akcích pořádaných v rámci těchto oslav. Na některé z těchto akcí členové odbočky zajistili účast sovětských hostí z řad Střední skupiny sovětských vojsk na našem území v Olomouci, kterým se u nás velmi líbilo. Starší členové odbočky pak pořádali besedy s pionýry o sovětském svazu a o protifašistickém odboji za 2. světové války.

Zvláštní pozornost byla věnovaná Měsíci československo-sovětského přátelství, během něhož členové odbočky zajišťovali řadu politických a kulturních akcí, které by občanům připomínaly úlohu Sovětského svazu při osvobozování našich zemí i budování našeho hospodářství v posledních létech. Členové odbočky se rovněž zúčastňovali veřejně prospěšných akcí a brigád na stavbě mateřské školy.

Socialistický svaz mládeže

Socialistický svaz mládeže sdružuje mládež po skončení školní docházky a vede ji k uvědomělému postoji v idejích marxismu-leninismu. Na školeních seznamovala mládež s dějinami dělnického hnutí u nás i v SSSR. Její členové se v počtu 37 schází na pravidelných měsíčních schůzích, kde jsou informováni o běžných otázkách a úkolech mládeže. Jsou vedeni k angažovanosti na společenském životě v tělovýchově a kulturní činnosti v místním Klubu MNV.

Svazáci se zúčastnili nácviku skladeb spartakiády, spolu s dorostenci TJ Družstevník uspořádali dne 9.5. již III. turnaj ve stolním tenise. Ve spolupráci s Klubem MNV byly uspořádány 3 kola “Hovorů s mládeží” doplněné soutěžními kvízy. Na výstavbě mateřské školy odpracovali 152 brigádnických hodin. Že se mimo práce také velmi rádi baví, svědčí pořádané taneční večery mladých se souborem Triton.

Český myslivecký svaz

Myslivci si na rok 1975 stěžovali, pro zvěř byl nepříznivý. Chladné jaro způsobilo, že odchov mláďat byl u všech druhů zvěře slabý.

Pro zimní krmení zvěře udržují 5 krmelců, pro spárkatou zvěř a pro koroptve a bažanty 12 zásypů. Krmiva měli dostatek. Výkup poskytl 11 q pšenice, ZDŠ 3 q mimo zůstatku z předchozí zimy. Plán odstřelu nebyl splněn, rovněž odchyt byl méně úspěšný. Odstřelili 4 srnce, 5 srn, 4 srnčata, 413 zajíců a 358 bažantů. Chyceno bylo 51 zajíců, 72 bažantů. Vydařil se lov kachen. Střelili 117 ks, rovněž 49 králíků, kteří jsou nehájenou zvěří. Průměrná váha srnce byla 14 kg, bažanta 1,50 kg, zajíce 3,8 kg. Odevzdali 4 srnce, 48 bažantů a 122 zajíců.

Členové mysliveckého sdružení se zúčastňovali brigád převážně na stavbě mateřské školy vedle vlastních prací pro myslivost – péči o zvěř, záchranu vysečených hnízd i odstřel škodné zvěře.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů

Svaz ovocnářů, zahrádkářů a vinařů patří k nejčilejším organizacím Národní fronty. Odborný zájem sdružuje 274 platících členů pod vedením 20členného výboru. Při výboru organizace pracují 3 zájmové komise – vinařská, ovocnářská a květinářská, která pracuje s komisí pro zkrášlování životního prostředí v naší obci, která je řízená Místním národním výborem. Ve spolupráci s Českým svazem žen a Základní devítiletou školou uspořádali výstavku řezaných květin a růží. Vystavených vzorků bylo téměř 200. Nechybělo ani drobné ovoce v té době již dozrálé. Při této příležitosti vystoupily děti z mateřské školy s pestrým a bohatým programem. Děti i květy přivábily mnoho návštěvníků. Skupina uspořádala v roce 1975, který byl vyhlášen Rokem ženy, zájezd na Floru do Olomouce, kde si hlavně ženy prohlédly květiny našich i zahraničních vystavovatelů.

V květnu organizovala skupina ovocnářů přednášku o pěstování a ošetřování ovocných stromů. Přednášel odborný učitel Střední zemědělské školy v Bzenci s. L. Kudr. Přednáška byla hojně navštívena převážně mladými lidmi, byla poučná nejen pro ovocnáře začátečníky, ale i pro zkušené.

V rámci oslav 30. výročí osvobození byla touto skupinou v září organizovaná výstavka ovoce, zeleniny a hroznů – pro pestrost doplněna růžemi a řezanými květinami – pod heslem “Ať slunce míru vždy svítí nám.” Celkem bylo vystaveno 781 vzorků ovoce. Výstavka byla doplněna díly odborné literatury a zpestřena exponáty keramiky, samorostů i lidovými výšivkami. Návštěvníci měli možnost ochutnat mladé víno, burčák z ranných odrůd hroznů. Výstavu shlédlo téměř 700 návštěvníků.

Vinaři organizovali v únoru vinařský ples, který byl početně navštíven. V dubnu uspořádala tato skupina v rámci oslav 30. výročí osvobození výstavu přírodních vín s ochutnáváním. Sešlo se na ní 430 vzorků, převážně od místních vinařů, zastoupeni byli i vinaři ze sousedních obcí. Výstava byla zahájena odbornou přednáškou ing. V. Švejcara z Vysoké školy vinohradnické v Lednici. K poslechu a dobré pohodě vyhrávala cimbálová muzika zasloužilého umělce Slávka Volavého ze Strážnice. Výstava se vydařila. Přes 600 návštěvníků zhodnotilo nejen vystavená vína, ale i dobrou organizaci.

V listopadu byla svolána členská schůze k jednání o společné vinici na Černém kopci. Úvodní přednášku na téma “Vady a nemoci mladých vín”, měl vinařský odborník Dr. R. Kotas z Kyjova. Zejména mladí vinaři získali zde mnoho informací pro svoji práci. Členové organizace se přičinili o rozšíření zeleně v naší obci. Ve spolupráci s MNV vybudovali na Zafáří nový parčík, vysadili zde keře a stromky. Odpracovali 294 hodin. Údržbu parčíku se organizace zavázala konat trvale. U vinných sklepů u Šidlen upravili členové studánku tak, aby nebyla přímo přístupná. Zbudovali zde ruční čerpadlo a pro potřebu mytí tří nádrže, které zásobuje přepadní voda ze studánky. Členové se zúčastňovali brigád jak na pracích v akci Z, tak i na zkrášlení životního prostředí. Odpracovali celkem 2.210 hodin.

Včelaři

Včelaři, kterých je v naší obci celkem 20 a vlastní 193 včelstev, si stěžují, že rok 1975 byl pro ně nejhorším rokem mnoha let. Špatné počasí koncem května a začátkem června zapříčinilo, že květy málo medovaly a to nejen u nás v Československu, ale v celé východní Evropě. V naší obci je od naprostého neúspěchu zachránilo asi 40 ha řepky zdejších zemědělských podniků. Celá snůška dala jen 2 až 4 kg medu na včelstvo.

Český Červený kříž

Červený kříž tak jako každoročně dokázal i v letošním roce, že je příkladnou organizací. Tvoří ji 252 členů, z toho 17 z řad mládeže, 34 členů aktivně pracuje, 211 je přispívajících. Jejich činnost v roce 1975 byla rozsáhlá. Zdravotníci poskytli první pomoc 182 občanům, zdravotnické práci věnovali 91 hodin. Vážných úrazů v obci tohoto roku nebylo.

Zdravotnické hlídky konaly pravidelně službu při sportovních utkáních. Sestra Třeská se jako zdravotnice zúčastnila spartakiády v Sokolově.

Jako v předešlých létech se zdravotníci starali o odběr krve čestnými dárci, který se koná dvakrát v roce. Mimo to v červnu požádali Transfusní stanici v Kyjově o třetí odběr. Získali celkem 55 čestných dárců krve. Na veřejné schůzi byli vyznamenáni občané, kteří darovali krev 3 až 6krát. V roce 1975 při zasedání ČsČK v Hodoníně byli vyznamenaní místní mladí lidé sourozenci Marie a František Střítečtí Jánského plaketou, nejvyšším vyznamenáním čestných dárců krve.

Členové organizace nezapomínají na mládež. Provádějí školení zdravotnických hlídek, připravili zajímavou soutěž mladých zdravotníků 1. a 2. stupně mezi žáky z Vacenovic, Skoronic a Milotic. Na stavbě mateřské školy, při jarním úklidu odpracovali celkem 1.150 hodin.

Český svaz žen

Český svaz žen, zájmová organizace našich žen, vzrostla v roce 1975 o 31 nových členek, projevila iniciativu nejen v práci ve své organizaci, ale i při spolupráci s jinými organizacemi sdruženými v NF, kde jsou většinou také členkami.

Při zdařilé oslavě MDŽ bylo zdůrazněno vyhlášení roku 1975 za Mezinárodní rok ženy, vzpomněli postavení žen v zaostalých státech, kde nemají ani ta nejzákladnější lidská práva.

V červenci navštívily organizaci členky MO ČSŽ z Třebačova v okrese Svitavy, pro něž připravily členky malé pohoštění. Vzájemně si vyměnily zkušenosti a poznatky v práci žen na vesnici. Při této příležitosti byly členky pozvány k návštěvě jejich organizace.

Velkému zájmu se těšila výstavka “Lidová tvořivost” uspořádaná členkami organizace – s více než 500 exponáty. Vystaveny byly lidové výšivky, výrobky z vlny, dřeva, obrazy i dnes již vzácné části krojů víc než sto let staré. Výstavku navštívila také brněnská televize, která z této akce vysílala ukázky.

Značný podíl měly ženy při úklidu veřejných prostranství a parčíků, odpracovaly zde 387 hodin, provedly rovněž sběr textilu, odevzdaly 150 kg.

Ve spolupráci s PO navštívily členky 42 babiček, mezi nimi nejstarší z nich paní Růženu Zajícovou, kterým s přáním stálého zdraví předaly malou pozornost.

TJ Družstevník

Tělovýchovná činnost u nás byla v tomto roce posílena nácvikem skladeb na celostátní spartakiádu v Praze. Nácviku se zúčastnilo 208 žáků ve 3 skupinách a 54 žen – celkem 262 cvičenců. Předběžně jako příprava celostátní spartakiády byla uspořádaná 11.5.1975, současně jako závazek na počest 30. výročí osvobození, spartakiáda místní. Při pěkném počasí vynikl pestrý průvod cvičenců, vzorně provedené nástupy i jednotlivá vystoupení nacvičené a řízené s. Vlachovou, s. Janou Pavlouškovou, s. učiteli místní ZDŠ i s. Hlavinkou. Za slavnostní nálady bylo 11.5. odevzdáno oddílům kopané a stolního tenisu uznání OV ČSTV a udělení titulu “Vzorný oddíl”. Oba oddíly se přihlásily do další soutěže o vyšší stupeň hodnocení.

Na spartakiádě v Praze cvičilo 9 našich žen. Mimo to cvičily ženy ve Vacenovicích, na okrskové spartakiádě v Kyjově, okresní spartakiádě v hodoníně, ale také na družstevním vystoupení v okrese Sokolov. Za obětavou činnost získala s. Pavloušková Jana uznání ÚV ČSTV za zásluhy o ČSS-75 a s. Hlavinka vyznamenán III. stupněm v tělovýchově.

Rok 1975 byl pro naši Tělovýchovnou jednotu úspěšný. 2 oddíly získaly titul “Vzorný oddíl”, 1. mužstvo kopané postoupilo do krajské soutěže I.B třídy. Systematicky pracují a dobré výsledky mají i mužstva mladších a starších žáků, rovněž mužstvo dorostu. Mladší žáci skončili na jaře na 5. místě ze 6 účastníků, na podzim na 10. místě ze 12 účastníků, starší žáci na jaře na 2. místě z 8 účastníků, na podzim na 3. místě z 8 účastníků. Dorost na 5. místě ze 14 účastníků, na podzim byli 3. ze 14 účastníků.

Mimo tělovýchovnou činnost odpracovali členové na úpravě a zlepšení sportovního areálu více než 18.000 brigádnických hodin, na akci Z 450 hodin.

Svazarm

Místní organizace Svazarmu měla v tomto roce 52 členů, předseda M. Díkovský. Výbor organizace se pravidelně scházel. Členové jsou vesměs mladí lidé, jsou současně členy TJ Družstevník.

Činnost organizace se soustřeďovala hlavně na motorismus. S vydáním nové vyhlášky č. 100 Sb. o silničním provozu pořádali přeškolování řidičů a pro 15letou mládež pak kurs pro řízení malého motocyklu, kterého se zúčastnilo 32 posluchačů. Mimo to cvičí jedno družstvo ve střelbě z malorážky.

Český svaz požární ochrany

Sbor požárníků měl koncem roku 39 členů. Uspořádal 11 výborových a 5 členských schůzí. V prevenci zkontrolovali 280 domů, 5 podniků a 12 provozoven.

Požárníci neměli v roce 1975 příležitosti k zásahu. V naší obci ani v blízkém okolí se nevyskytl požár. Přece však pravidelně cvičili, hlavně s mladými členy sboru, jak v obsluze stříkačky a zacházení s novými hasícími přístroji, tak i v praktických zásazích při možném požáru. Ukázkové praktické cvičení pro veřejnost bylo provedeno za spolupráce MNV a ČsČK. K cvičení bylo použito novostavby mateřské školy. V podobném cvičení soutěžil sbor se sborem požárníků ve Vlkoši a Dubňanech.

Sbor pořádá školení svých členů po stránce politicko-výchovné, preventivní požární přípravy, dějin sboru po 2. světové válce, taktické výchovy a organizační přípravy. Členové sboru odpracovali na akci Z 458 hodin.

K získání prostředků k činnosti uspořádali společenský ples, který se vydařil. Jako hosté přijeli i požárníci ze Slovenska z Čár, také členové z okolních vesnic.

 


 

Kultura


Kulturně výchovnou činnost v obci plánuje, organizuje a řídí Klub, jako kulturní zařízení MNV. Výbor Klubu tvoří zástupci všech složek Národní fronty. Zajišťování a prosazování státní kulturní politiky se děje přes tyto zástupce NF ve smyslu volebního programu pro úsek kulturně výchovné činnosti.

Obsahové zaměření všech důležitých politicko výchovných akcí bylo zaměřeno k 30. výročí osvobození, rovněž na plnění a uskutečňování volebního programu v posledním roce 5. pětiletky, k plnění usnesení ÚV KSČ o práci s mládeží z července 1973 k vytváření podmínek pro nácvik na celostátní spartakiádu.

Hovory s mládeží

Kladně se dá hodnotit práce s mládeží, zejména forma “Hovorů”. Soutěžní náplní “Hovorů s mládeží” bylo aktuální téma “Co víš o II. světové válce?”. Soutěžilo šest mládežnických kolektivů, složených ze zástupců TJ Družstevník, Socialistického svazu mládeže, Jednotného zemědělského družstva, Školního statku a souborů Klubu. Velmi dobré znalosti prokazovali všichni soutěžící, družstvo Klubu zvítězilo.

Při podzimních “Hovorech s mládeží” byla zorganizována společná beseda funkcionářů obce, všech mladých z Milotic i okolí se třemi lektory. Týkala se vystupování a chování na veřejnosti, negativních jevů v chování mládeže, ale i pozitivních výsledků, které naše mládež dosahuje. Lékař, právník a psycholog vhodnou formou seznamovali více než 120 mladých lidí s problémy a úkoly mládeže v současné společnosti.

Socialistický svaz mládeže má s Klubem uzavřenu smlouvu o činnosti a ve vzájemné spolupráci byly uspořádány besedy jako mimoškolní vzdělávání pracujících. Pro mladé občany byl pořádán cyklus přednášek o druhé světové válce.

Nová forma vzdělávání – zejména forma soutěžní – je na dobré úrovni a má u mládeže ohlas. V tomto směru bylo dosaženo podstatného zlepšení oproti minulým létům.

Hudební soubory

Při Klubu MNV pracuje dechový soubor vedený s. B. Zbořilem, dechový soubor Františka Křižky, při kterém pracuje estrádní soubor vedený s. F. Kopřivou. Z hudebních souborů je to i mládežnický big-beatový soubor vedený s. Gregorovičem. Národopisný soubor pravidelně nacvičoval pod vedením ing. H. Bouchalové.

Výročí osvobození

Osvědčenou formou výchovné práce je účast všech souborů při slavnostních akcích, na které si každý soubor připravuje své vlastní vystoupení. Společně vytvořili pěkný a hodnotný program na jedné z nejzdařilejších akcí pořádaných na počest 30. výročí osvobození – na slavnostním zasedání pracujících a mládeže 18. dubna 1975 – v den osvobození naší obce Sovětskou armádou. V předvečer výročí se konal pietní akt, zástupci VO KSČ položili věnce k pomníku padlých.

1. máj

Oslava 1. máje v jubilejním roce byla rovněž početně navštívená. Více než 600 občanů a mládeže se zúčastnilo průvodu vesnicí, položení věnců k pomníku padlých, většina z nich i prvomájových oslav v Kyjově.

Spartakiáda

Velké pozornosti občanů se těšila místní spartakiáda konaná 11. května, na které vystoupilo ve 4 skladbách 262 cvičenců. Na přípravě i úspěšném zvládnutí této náročné akce se podílela celá řada obětavých občanů. Zdařilý byl i předspartakiádní večer s kulturním programem souborů.

Pozornost byla věnovaná i rozvíjení internacionálních vztahů, zejména utužování přátelství s občany Sovětského svazu a Německé demokratické republiky. Při slavnostním otvírání zámku byli pozváni zástupci sovětských vojáků z posádky Olomouc. Vystoupení kulturního souboru obchodního domu Centrum z NDR mělo velký ohlas mezi našimi občany. V programu vystoupili umělci přední divadelní scény z Lipska.

Třebaže léta běží, v naší obci se nezapomíná na tradiční slovácké zvyky, ať již pořádáním hodů, svatebních i fašankových zvyků, národopisných slavností, na kterých se hlavně mladí mohou pochlubit svými bohatě vyšívanými kroji.

Zdařilou akcí pořádanou na počest 30. výročí osvobození a 31. výročí Slovenského národního povstání byl národopisný festival, na kterém se kromě místních účinkujících zúčastnily také národopisné soubory z okolních obcí. V rámci družebních styků s okresem Senica vystoupil v programu i národopisný soubor Kopaničár z Myjavy.

Mnozí naši občané převážně z řad střední a starší generace mají zálibu v malování slováckých ornamentů, ve vyšívání různých částí krojů i slováckých ornamentálních prvků na moderním oblečení. Sbírají a uchovávají malované nádobí, výšivky i jednotlivé kusy nábytku, z kterých vytvářejí stylové koutky nebo i celé vybavení místnosti.

V tomto roce byla věnovaná pozornost oslavám Mezinárodního dne žen zvláště v letošním roce vyhlášeném za Mezinárodní rok ženy. Organizace se ujal Český svaz žen. Na programu vystoupily děti z mateřské školy i žáci z nižších tříd Základní devítileté školy pod vedením svých učitelů. K poslechu hrála dechová hudba Františka Křižky.

Oslava VŘSR

Zdařilá byla také oslava Velké říjnové socialistické revoluce a oslavy Měsíce československo-sovětského přátelství. V předvečer výročí uspořádala místní organizace SČSP a Základní devítiletá škola lampionový průvod k pomníku padlých. V Měsíci československo-sovětského přátelství byla instalovaná výstavka sovětských knih, ve větší míře promítány sovětské filmy. Vyvrcholením oslav byl slavnostní večer, na kterém vystoupil národopisný soubor Kopaničár.

Dobrá byla i práce divadelního souboru, který u příležitosti oslav 30. výročí osvobození naší obce sehrál divadelní hru J.K.Tyla “Lesní panna aneb cesta do Ameriky”. Sehráli ji odpoledne pro mládež a dvakrát večer pro dospělé. Soubor vystupoval s touto divadelní hrou ve Vacenovicích, v Čejkovicích a v Kostelci. V rámci výměnné spolupráce sehrál u nás soubor z Čejkovic divadelní hru J. Sóloviče “Za pět minut bude půlnoc”.

Za významnou společenskou akci lze řadit i výstavu vín s ochutnáváním a hodnotnou přednáškou ing. Švejcara, kterou pořádala organizace Českého svazu ovocnářů a zahrádkářů. V kulturním programu vystoupila cimbálová muzika Slávka Volavého, nositele státního vyznamenání.

Patřičná péče byla věnována mimoškolnímu vzdělávání. Byly uskutečněny přednášky na témata: “Druhá světová válka”, “Věda, vesmír, náboženství”, “Význam VŘSR”, “Ošetřování vinné révy”.

Pro informaci místních občanů, jak po stránce politické, tak i života v obci, uspořádala VO KSČ veřejnou schůzi. Četná návštěva prozrazovala zájem občanů o tyto otázky. Uznání si zasluhuje činnost rozhlasové rady, jak pro ideologickou náplň relací, tak i co do jejich počtu. Na dobré úrovni jsou i nástěnné noviny umisťované ve skřínkách na návsi.

Na úseku společenského vyžití občanů pořádaly jednotlivé složky Národní fronty v zimním období svoje již tradiční plesy a taneční zábavy.

Základní devítiletá škola

Ústředním motivem výchovné činnosti na zdejší Základní devítileté škole ve školním roce 1974-75 bylo 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Kromě vlastního vyučování bylo výchovně využito čtyř slavnostních shromáždění žáků školy. Slavného výročí bylo využíváno k prohloubení výchovy žáků k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu, dalšímu rozšíření družebních styků se školou v Čárách na okrese Senica a k rozšíření dopisování se sovětskými pionýry. Škola se plně zapojila do všech akcí na veřejnosti. VO KSČ a rada MNV ocenily politicko-výchovnou práci školy, udělily 4 učitelům uznání za práci pro veřejnost.

Vyučovalo se v 15 třídách. Na národní škole jednotlivé ročníky po jedné třídě, na druhém stupni byly 3 šesté třídy, 2 sedmé, 2 osmé a 3 deváté třídy.

Na škole nově vyučovali od 2.9. s. Štěpán Sluka, který působil ve funkci ředitele na ZDŠ v Ježově, s. Radouš Sládek, učitel, působil jako vychovatel v dětském domově v Hodoníně, s. Jarmila Bučková, učitelka, působila na ZDŠ Březolupy, okres Uherské Hradiště, s. Františka Schovancová, absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Brně. Během školního roku vypomáhali na škole s. učitelé důchodci – s. Jež Josef z Vracova, s. Jarmila Hřivnová a s. Petr Němec za nemocnou s. učitelku Kuryviálovou-Švestkovou. Na konci roku odešli ze zdejší školy s. Jarmila Bučková na ZDŠ do Moravského Písku a s. Anna Káčerková na ZDŠ do Rohatce.

Na konci roku prospělo 98,7% žáků, 3 žáci neprospěli, dva vykonali koncem prázdnin opravnou zkoušku. Všichni žáci byli hodnoceni 1. stupněm z chování. Školu navštěvovalo 455 žáků.

Na škole velmi dobře pracuje pionýrská skupina. Hlavní úkoly pro práci skupiny byly dány plněním výchovného systému “Plamenů a cest” a plněním podmínek “Expedice 30” na počest 30. výročí. Ve skupině pracovalo 13 oddílů v celkovém počtu 260 pionýrů. Pionýrská skupina byla za svou práci hodnocena mezi nejlepšími na okrese. Do konce roku získali pionýři 861 šeříků a 60 stužek, odpracovali 4.190 brigádnických hodin, nasbírali 31.558 kg starého železa, 2.234 kg textilu a 614 kg papíru. Na fond solidarity přispěli částkou 672 Kčs. Za aktivitu k 30. výročí obdržela pionýrská skupina diplom 2. stupně od ÚV SSM. Funkci oddílových vedoucích vykonávají jenom s. učitelé zdejší školy.

Na škole pracovaly dva zájmové kroužky – dramatický a branný. Dramatický kroužek sehrál na konci školního roku divadelní představení pro žáky a veřejnost pod názvem “Čarodějný bál”. Na škole pracuje pěvecký soubor, který se zúčastnil řady kulturních vystoupení ve škole i na oslavách v závodech a na veřejnosti. Ve spolupráci s TJ Družstevník byla 11.5.1975 uspořádána místní spartakiáda v Miloticích.

Ateistická výchova byla prováděna jak ve vyučovacím procesu, tak i v mimoškolní činnosti. Náboženství navštěvovalo v tomto školním roce 60,7% žáků.

V mimotřídní činnosti bylo k výchovné práci využito zapojení žáků do soutěží “V zemi, kde zítra znamená již včera” a “Za mír, za vlast a socialismus”. Obou soutěží se zúčastnilo celkem 606 žáků.

Ve škole byly upraveny kabiny v šatnách, provedena úprava plochy na skládku koksu, instalovány dva bojlery na teplou vodu a opraveno pletivo u školní zahrady.

Školní stravovna připravuje denně 210 obědů. Škole hodně pomáhá rodičovské sdružení, jeho výbor se pravidelně schází, zajímá se o problémy školy, velká je i jeho finanční pomoc.

Mateřská škola

Na mateřské škole bylo v tomto roce zapsáno 55 dětí. Pět dětí bylo přijato během školního roku po dovršení tří let. Od září pracovaly s. učitelky se staršími dětmi, které v příštím roce budou navštěvovat 1. třídu podle nové koncepce, podle nových prozatímních osnov. Velký důraz je kladen na co nejlepší přípravu dětí na školní docházku.

Děti mateřské školy se svými vystoupeními podílely na programu veřejné schůze ČsČK, oslav Mezinárodního dne žen, slavnostního vítání dětí pořádaném Sborem pro občanské záležitosti, besedy s důchodci. Své zdařilé práce předvedly na výstavce lidové tvořivosti.

V budově školy byly provedeny jen nejnutnější drobné opravy jako je výměna linolea. Velká část finančních prostředků jde na stavbu nové budovy.

Kino

Zdejšímu kinu značně konkuruje nejen televize, ale i časté sobotní akce pořádané v kulturním domě. Jestliže k tomu připočítáme špatné vytápění sálu, drobné technické závady, umístění sálu ve staré budově bez šatny a sociálního zařízení, nemůžeme se divit, že návštěvnost v kině rok od roku klesá. V tomto roce byla o 10% nižší ve srovnání s plánem.

Drobnější závady se snaží odstranit zaměstnanci kina s pomocí MNV. S rozsáhlejší přestavbou se počítá v příštím volebním období.

Knihovna

Vedoucí knihovny s. Pavla Knapová se snažila o dobrou práci. Ve spolupráci s radou MNV a školskou komisí vytvářejí předpoklady pro zlepšení práce knihovny a získání nových prostor pro umístění knih. Největší počet čtenářů je z řad dětí a mládeže.

Státní zámek

Státní zámek v Miloticích po renovaci, o nichž se v kronice píše v předešlých zápisech, byl i v roce 1975 místem četných návštěv. Mezi 20 tisíci návštěvníky byli i přední funkcionáři politického a veřejného života, především ministr kultury ČSR s. Milan Klusák s náměstkem ministra kultury Rumunské lidové republiky, dále účastníci pedagogické konference “Schola nova”, jejíž členové byli náměstkové ministrů školství všech socialistických států a ředitelé vědeckých pedagogických institucí. Svoji studijní návštěvu ukončilo v zámku také sympozium archivářů, členů a pracovníků Slovenské akademie věd. Zámek navštívilo také mnoho cizinců z Německé demokratické republiky, Německé spolkové republiky, Anglie, Francie, Rakouska, Polska, Sovětského svazu, USA a jiných zemí. V měsíci československo-sovětského přátelství uvítali na zámku delegaci nejvyšších představitelů sovětské kultury s jejím vedoucím, náměstkem ministra kultury Sovětského svazu A. Popovem.

Zámek je udržován jako kulturní památka, v jeho saloncích nacházíme prvky baroka, rokoka, poloklasicismu, klasicismu a empíru. Ve vstupní síni informuje návštěvníka ve formě nástěnek zpracovaná historie objektu od 14. století až po současnost se zaměřením na dějiny dělnického hnutí na Hodonínsku.

V soutěži mezi státními zámky v Československu se zdejší zámek umístil na 2. místě. Na údržbě a rekonstrukci zámeckých objektů se stále pracuje, např. barokní konírny, v níž budou umístěna různá vozidla a sáně z doby kolem 18. století.

V roce 1975 byla dokončena rekonstrukce fasády na hlavní budově zámku, dále barokní most a sochy. Náklad na tyto práce činil téměř milion Kčs.

Zájem o zámek budí také novinové články v okresních novinách, ale i filmy, které zde každoročně natáčí Československá televize. V tomto roce to byl barevný film s folklorní tématikou pro světový festival folklorních filmů nazvaný podle známé písně “V téj milockej bažantnici…”.

O dosažených výsledcích při uskutečňování kulturní politiky státu na vesnici svědčí i ta skutečnost, že v soutěži aktivity osvětových besed pořádané ÚKS a Okresním národním výborem v Hodoníně na počest 30. výročí osvobození Československa získalo naše kulturní zařízení 2. místo.

 


 

Závěr


Uplynulý rok lze právem charakterizovat jako všestranně úspěšný. Náš pracující lid v něm nejen splnil, ale v mnohém směru překročil cíle páté pětiletky. Týká se to nejen průmyslové výroby, ale hlavně zemědělství, jehož úkolem bylo krýt přírůstek potravin výrobou z vlastních zdrojů.

V roce 1975 došlo k závažným prospěšným jednáním v mezinárodních vztazích. Z podnětu Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí došlo ke svolání mezinárodní konference v Helsinkách za účasti delegací 35 zemí, na níž bylo jednáno o zabezpečení trvalého a spravedlivého míru v Evropě a na celém světě. Závěrečný dokument podepsaný představiteli zúčastněných zemí otevírá reálné perspektivy pro mírové vztahy a plodnou spolupráci mezi národy.

Rok 1975 byl prohlášen za Mezinárodní rok ženy, v jehož rámci byla pořádána mezinárodní konference žen v Berlíně. Sešly se zde zástupkyně ženských organizací téměř ze všech států světa. Byla zde navázaná spolupráce na řešení a posilnění rovnoprávnosti žen, na zajištění jejich účasti v hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji.

Mimo těchto mezinárodních úspěchů na poli společenských vztahů mezi národy, došlo také k mezinárodní spolupráci ve výzkumu vesmíru. Uskutečnil se společný let kosmických lodí americké “Apollo” a sovětské “Sojuz” do stratosféry, jejich spojení během letu a přechod kosmonautů z jedné kosmické lodi do druhé.

Veškeré dění v naší zemi v roce 1975 na poli hospodářském, kulturním a politickém mělo ráz oslav 30. výročí osvobození z fašistické nadvlády, výročí znovunabytí svobody. Lidé, zvláště ti starší, si opět uvědomovali cenu svobodného života.

Vnitřní celostátní událostí bylo doplnění ústavního zákona o volbě prezidenta republiky, po jehož přijetí Národním shromážděním byl jednomyslně zvolen generální tajemník Komunistické strany Československa Gustáv Husák novým prezidentem republiky.

Význačnou společenskou událostí byla celostátní spartakiáda, doposud největšího rozsahu v poměru k již tradičním tělovýchovným vystoupením.

Zásadním přínosem k prohloubení životních jistot našich občanů je nový zákon o sociálním zabezpečení, jímž se naplnil sociální program XIV. sjezdu Komunistické strany Československa.

Všestranný rozvoj celé naší vlasti nezůstal bez vlivu na společenský a hospodářský život v naší obci. 30. výročí osvobození od zvůle fašismu opět stmelovalo tvůrčí síly obyvatel, opět se projevila snaha a úsilí o zkrášlení a zlepšení nejen našeho životního prostředí a společenského života, ale také o dosažení lepších pracovních výsledků. Jak již jednotlivé kapitoly uvádějí, veškerá iniciativa a pracovní závazky jednotlivců i organizací Národní fronty byly zaměřeny k tomuto významnému výročí.

Naše vesnice v tomto jubilejním roce žila bohatým kulturním životem. Potvrzuje to značný počet politickovýchovných a kulturních akcí, na jejichž zdařilém programu se podílela mimo dospělých také mládež a žáci místní Základní devítileté školy i mateřské školy.

V akci Z bylo započato se stavbou nové mateřské školy. Byla provedena též rekonstrukce obecního rozhlasu, zbudovaná nová ústředna, instalovány nové reproduktory.

Mimořádnou iniciativu a hodně pracovního úsilí věnovali občané pěknému vzhledu vesnice, zřízením dvou nových parčíků na Zafáří a v Cihelnách, vysázením stromů, okrasných keřů a růží, udržováním veškerých zelených ploch v jednotlivých částech obce, členové TJ Družstevník pak upravením hřiště a jeho oplocením.

Zvláště je třeba hodnotit účast mládeže a žen na místní spartakiádě, která patřila k nejvýznačnějším událostem v obci i účast našich žen na celostátní spartakiádě v Praze.

Uznáním obětavosti našich občanů a ohodnocením jejich práce nadřízenými orgány bylo i obhájení titulu “Vzorná obec” pro naši vesnici, jehož nositelem je od roku 1967.

Pobídkou k vytrvání v úsilí o vkusnou úpravu veřejných prostranství je také účast naší obce v “Soutěži k zvelebení životního prostředí obcí v místech významných pro cestovní ruch”.
 

další rok