Obsah

1974

Počasí


Celé období zimy a jara v roce 1974 bylo suché, teplotně nadnormální, s velkými výkyvy denních a nočních teplot. V lednu dosáhly celkové srážky 33,5 mm. Z toho zhruba polovina spadla ve formě sněhu, druhá část ve formě mrholení a drobných srážek. Sněhová pokrývka se neudržela. Teplotou byl měsíc vysoko nad průměr +2 °C.

Únor se příliš nelišil od ledna. Teploty vystoupily nad normál, průměr 4,8 °C, srážka 89,6 mm. Ke konci února nastalo slunné počasí, začalo se s jarními pracemi.

Březen byl nejsušším měsícem roku. Byly patrné velké rozdíly denních a nočních teplot s ranními přímrazky. Denní teploty vystupovaly vysoko nad nulu. Průměrná teplota 8 °C, průměrné srážky 7,5 mm.

Ani duben nepřinesl podstatné zlepšení. Ve střídání denních a nočních teplot se podobal březnu. Ve srážkách spadlo 15,2 mm vody. Podstatná část polních prací proběhla v poslední dekádě měsíce března a v prvních dnech dubna.

V květnu celkové srážky 44,1 mm zachránily úrodu, hrozilo zasychání porostu. Teploty, zvláště v jeho druhé části vystoupily nad 20 °C. Průměrná teplota 13 °C.

Červen se podstatně lišil od předchozích měsíců. Velmi často pršelo, ve srážkách spadlo 132 mm vody. Nebylo obvyklé červnové teplo. Průměrná teplota 15,4 °C. Bohatá srážková činnost pokračovala i v červenci. V průměru 64,7 mm srážek spadlo v četných přeháňkách a bouřkách. Teploty v tomto měsíci byly pod obvyklým průměrem – 16,4 °C. Počasí se ke konci měsíce podstatně zlepšilo. 20. července začínaly v našem JZD žně, které družstevníci zvládli v krátké době, za 11 dnů.

Srpen byl ve znamení pěkného počasí s drobnými srážkami a bouřkami – průměr 22,7 mm. Teploty vystoupily až ke 30 °C. Průměrná teplota měsíce 20,1 °C. Poměrně příznivé počasí umožnilo zvládnout podmítky a přípravné podzimní práce.

V září převládalo pěkné a slunné počasí s malým množstvím srážek 19,9 mm. Průměrná teplota měsíce 15,1 °C.

Říjen byl poměrně chladný, vyskytovaly se četné ranní a dopolední mlhy. Srážková činnost byla dosti bohatá 72,7 mm.

Listopad byl srážkově slabší – 42,6 mm. Sušší počasí s příznivými teplotami přispělo k ukončení všech podzimních prací. Průměrná teplota 4,6 °C.

V prosinci spadlo 55,6 mm srážek, z toho část ve formě sněhu, zvlášť v předvánočním týdnu. Sníh se udržel jen krátkou dobu. Průměrná teplota 3,2 °C.

Během roku spadlo celkem 530,1 mm, což odpovídá nadnormálně srážkovému roku. Většina srážek spadla v červnu a červenci, takže podstatně neovlivnila vývoj vegetace většiny plodin.

 


 

Zemědělství


Jednotné zemědělské družstvo v roce 1974 hospodařilo na 649 ha zemědělské půdy, z toho 559 ha orné. Na zajištění prací mělo družstvo 163 trvale činných pracovníků a 19 pomocných sil – brigádníků. V celkovém počtu je 23 důchodců.

Výsledky hospodaření v roce 1974 byly poměrně dobré. V rostlinné výrobě bylo oseto nebo vysázeno: 190 ha pšenice, 56 ha ječmene, 41 ha cukrovky, 33 ha řepky, 63 ha kukuřice na siláž, 41 ha směsky, 15 ha okurek, 15 ha cibule, 3 ha rajčat, 10 ha hořčice, 51 ha vojtěšky a bylo celkově dosaženo velmi dobrých výsledků. U obilovin byly docíleny rekordní výnosy v historii družstva, stejně tak u řepky. Také u zeleniny, cibule a okurek nakladaček překročily dosažené výnosy předpokládaný plán. Slabší byly výnosy u cukrovky, kukuřice na siláž, hořčice, okurek salátek pro nepřízeň počasí jak při vegetaci, tak i sklizni.

I přes velmi příznivé hektarové výnosy, u obilovin 46 q z ha, které představují překročení výnosu o 5,5 q u pšenice a 14,7 q u ječmene, byla ještě značná rozdílnost ve výnosech na jednotlivých honech. Také rozdílnost v odrůdách byla velká. Nejlepší odrůdou se jeví odrůda Mironská.

Rekordního výnosu bylo dosaženo u řepky 30,1 q. Cibule svým výnosem 300 q z ha předčila všechno očekávání a způsobila ve zpracování takového množství našemu JZD nemalé obtíže. Došlo ke značným škodám, poněvadž nebyl zajištěn odbyt sklizně. U cukrovky nebylo dosaženo plánovaného výnosu v důsledku poškození porostu vyfoukáním.

Úroda ve vinohradech byla vlivem silného napadení padlím a celkem nepříznivým průběhem počasí nejnižší v průběhu posledních let. Také aleje a sady daly poměrně nízkou celkovou sklizeň.

Živočišnou výrobu stačí zajistit vlastní členové. V rostlinné výrobě se hlavně při špičkových pracích dosud družstvo neobejde bez pomoci nečlenů i přes rozsáhlou mechanizaci polních prací. Týká se to především ošetření a sklizně cukrovky a sklizně zeleniny. Při těchto pracích vypomáhají hlavně ženy v domácnosti, členové organizací Národní fronty, ale také žáci hornického učiliště v Dubňanech a ZTŠ v Kyjově, občas také žáci místní ZDŠ. Družstvo se stará o rozšíření počtu svých stálých pracovníků, hlavně žen do rostlinné výroby. Pokusně zavedlo přidruženou výrobu pro tyto síly, aby jim mohlo poskytnout zaměstnání celoročně.

 

 

 

Hrubá produkce

Tržby

plán

skutečnost

rozdíl

plán

skutečnost

rozdíl

Pšenice

1 349

1 541

+192

1 223

1 268

+45

Ječmen

402

551

+149

361

334

-27

Řepka

224

403

+179

224

382

+158

Cukrovka

488

421

-67

393

313

-80

Vojtěška

174

149

-25

51

38

-13

Cibule

459

639

+180

561

843

+282

Okurky nakladačky

272

353

+8

272

332

+60

Okurky salátky

396

293

-103

396

493

+97

Rajčata

105

118

+13

105

144

+39

Vinice

61

21

-40

-

-

-

 

Celkové hospodaření živočišné výroby se nedá hodnotit kladně. Do výroby letošního roku zasáhly některé nepříznivé vlivy minulých let jako: nízké stavy selat a prasat v žíru, nutnost nákupu selat v jarních měsících, kdy je jich nedostatek, dodávky v pozdním termínu, zavlečení nakažlivého onemocnění do chovu prasat, náhlý přechod na zelené krmení, nízká plemenná hodnota základního stáda krav a prasnic a jejich nedostatečná obměna zapříčinila to, že na tomto úseku nebyla zjevná opatření hned na počátku, ovlivní ji až výsledky dalších let.

Jednotné zemědělské družstvo chovalo 234 krav a 230 ks dalšího skotu. U krav bylo docíleno 181 ks narozených telat, uhynuly pouze dvě. Krávy a narozená telata jsou jedním z rozhodujících odvětví živočišné výroby ovlivňující její rentabilitu a ztrátovost. Kromě vyšší realizační ceny za 1 l o 0,12 Kčs nesplnila tato výroba plánované úkoly. Výroba mléka činí o 57.544 l méně, státní nákup o 49.000 l méně a plánovaný zisk se snížil o 245.000 Kčs. Příčin neplnění je několik. Kromě již jmenovaných je to vysoké procento nedojících krav, výskyt onemocnění vemene mastitidy, jehož důsledky se projevují v rychlé ztrátě užitkovosti, vysoká poruchovost sklízecích strojů a tím narušení plynulého zásobování.

Výroba hovězího masa vykazuje rozdílné výsledky. U chovu krav i přes velmi stísněné podmínky s nevyhovujícím strojním vybavením jsou poměrně dobré výsledky zejména na úseku plánovaného přírůstku. Zvýšení proti plánu činí 0,06 kg na kus a den. Také snížení nákladů na 1 kg přírůstku o 6,40 Kčs představuje zisk 165.000 Kčs. Na druhé straně u býků poklesl přírůstek z plánovaných 0,90 kg na 0,52 kg na kus a den. Závady se vyskytovaly jak v krmení, tak i v ošetřování.

Výroba selat zaznamenala i přes nepříznivé počáteční výsledky zlepšení v průběhu roku. Přes výskyt Aujezdského choroby a úhyn 164 ks selat bylo dosaženo odchovu 18,68 ks na prasnici. Výroba vepřového masa nesplnila plánované úkoly. Z plánovaných 0,60 kg na kus a den dosaženo jen 0,48 a tím snížení zisku o 255.000 Kčs.

 

Stavy zvířat

 

 

plán

skutečnost

rozdíl

Krávy

221

234

+13

Skot ostatní

238

230

-8

Prasnice

50

57

+7

selata

250

147

-103

Běhouni

245

388

+142

Husy

1 420

1 961

+541

 

Výroba

 

 

plán

skutečnost

rozdíl

Mléko

535 000

477 456

-57 544

Vejce husí

35 000

26 800

-8 200

Hovězí maso

713

552

-160,60

Vepřové maso

718

630

-87,82

Selata

134

168

+34

Housata

19 500

15 854

-3646

 


Středisko traktorů vykazuje velmi dobré hospodářské výsledky. Zisk činí 404.000 Kčs. Podstatně se snížily náklady na opravu traktorů. V příštích letech bude nutné strojový park modernizovat.

Středisko opravářů překročilo plán o 81.000 Kčs. Práce je zde ztěžována nedostatkem náhradních dílů. Středisko potahů zlepšilo vytížení práce. Potahy jsou využívány pro živočišnou výrobu i na práce pro cizí. Úspor 59.000 dosáhli dobrým zpeněžením prodaných koní.

Středisko staveb vykazuje zisk 113.000 Kčs. Nad plán byla prováděna výstavba ocelokůlny na dosoušení obilí a cibule. V průběhu roku byly prováděny plánované práce na druhé čtyřbytovce, dokončena akce vodního hospodářství na farmě hus. Skupina pracovala na polesí Bohuslavice v rámci výpomoci.

Státní statek

Státní školní statek jako výukové hospodářství střední zemědělské technické školy v Kyjově kromě výchovy dorostu v odborné pracovníky pro zemědělství jak po stránce teoretické, tak i praktické plnil dodávky na státní nákup v rostlinné i živočišné výrobě, včetně plemenářského odvětví. Statek obhospodařuje 237 ha zemědělské půdy, z toho 223,6 ha ve výrobní oblasti kukuřičné.

Výsledky jeho hospodaření i v roce 1974 odpovídají odbornosti v práci jak ve vedení závodu, tak i v praktickém provádění polních a stájových prací. Sklizeň zrnin i brambor dosáhla plánovaného množství a zvýšení o 18,5%, stejně tak i sklizeň vojtěškového sena a kukuřice na siláž o 32%. Porost cukrové řepy byl poničen v době sucha vátými písky, takže se dosáhlo jen 68% plánovaného množství výnosu.

V živočišné výrobě byl produktivní chov vepřů. Během roku 1974 byl zrušen chov plemene Corwell a nahrazen plemenem Landrace v rámci hybridizačního procesu chovu prasat v Československu. Chov byl zvýšen na 559 ks prasat, proti plánovanému množství o 25% více. Chov skotu byl poněkud omezen o 5% plánovaného množství zrušením výkrmu pro nedostatek stájových kapacit.

Celkem bylo na státní nákup dodáno 239.000 l mléka a 616 q masa. Odpovědně tomu bylo dosaženo i čistého zisku na 227% plánované částky především vyšší produkcí rostlinné a živočišné výroby, také produkcí většího množství plemenných prasat. V živočišné výrobě byla vytvořena “Brigáda socialistické práce”.

V průběhu roku byly prováděny drobnější opravy a úpravy stavebního charakteru především v oblasti zlepšení pracovního prostředí a zvýšení úrovně sociální péče o pracující. Pro další rok je plánovaná výstavba dalšího kravína.

Společný zemědělský podnik

Společný zemědělský podnik – závod 02 Milotice v tomto roce pokračoval v efektivní koncentraci a specializaci výroby. Provedení časových snímků a rozborů výkonů umožnilo závodu provést v průběhu roku odměnu podle úkolu. Okolnost, že výdělek pracovníků závisel od výsledků jejich práce, vedla je ke snaze o rychlé zapracování, omezení fluktuace a v důsledku toho ke zvyšování výroby i plnění pracovního plánu závodu. K růstu produktivity značně přispívá vysoká mechanizace všech provozů.

V chovu samém měl podnik v tomto roce značné potíže. Vyskytl se poměrně vysoký úhyn selat, nižší porodnost a výpadek 153 vrhů, čímž se snížil stav zvířat a tím i výroba vepřového masa. I přesto, že u vepřového masa vzrostla výroba proti minulému roku o 43,04%, nebyla splněna plánovaná výroba. Státní nákup však splnili na 100,15%.

Závod odchoval 42.450 ks selat. Denní přírůstek na 1 vepře činil 0,577 kg, za 1 hodinu práce ve výkrmu vyrobili 88,7 kg vepřového masa. V odchovu docílili v tomto roce za 1 hodinu práce přírůstku 100 kg. Spotřeba krmiva na 1 kg vepřového masa činila 3,72 kg, vlastní náklady na 1 kg přírůstku ve výkrmu činil 10,08 Kčs.

V závodě je zaměstnáno 124 pracovníků. Jsou zde 4 kolektivy Brigád socialistické práce s hodnotnými socialistickými závazky, týkající se jak zvyšování výkonů ve výrobě, hospodářského využití krmiv, snižování vlastních nákladů, ale také závazky týkající se úpravy okolí pracoviště a zlepšování pracovního prostředí.

 


 

Místní národní výbor

 

Místní národní výbor jako místní orgán státní moci zůstal ve stejném složení jako v minulém roce v celkovém počtu poslanců. Nezměnilo se ani jeho složení po stránce politické a věkové. Zůstalo také složení komisí: finanční, výstavby, školské a kulturní, veřejného pořádku, zemědělské.

V politickoorganizátorské práci se udržela dobrá úroveň návštěvnosti i náplně projednávané problematiky v plénu Místního národního výboru, v radě i v komisích. Dobře se osvědčila spolupráce složek Národní fronty s Místním národním výborem i stálá kontrola činnosti MNV ve stranické organizaci.

Na úseku zvelebování obce je třeba v první řadě pokračovat:

1. ve výstavbě mateřské školy, která se provádí svépomocí občanů za účinné pomoci všech složek NF,
2. dořešit hlavní tah silnice přes obec,
3. dokončení prací na vozovce Záluží – hřbitov,
4. v přípravě základního technického vybavení k rodinným domkům nového stavebního obvodu Na závisti,
5. v projektu přístavby ZDŠ a generální opravu budovy mateřské školy,
6. úpravu cest některých dalších uliček v obci

V akci Z bylo v roce 1974 provedeno: Úprava a oplocení hřiště svépomocí převážně členy TJ Družstevník, úprava a údržba komunikací především na návsi. Započato se stavbou nové budovy mateřské školy svépomocí. Brigády zajišťovaly organizace sdružené v Národní frontě. Dokončena byla komunikace v novém stavebním obvodu na Fučíkové. Byla postavena čekárna u školy, nákupy okrasného materiálu pro veřejná prostranství a parčíky a jejich úprava.

Závažným úkolem Místního národního výboru je zásobování obce pitnou vodou. Zřízením podniku zemědělské velkovýroby jsou vodonosné horniny soustavně syceny vyváženými fekáliemi ze zemědělského podniku, které soustavně prosakují až do studní a hrozí nebezpečí hromadné nákazy.

Naši občané se svépomocí podílí na zvelebování obce a zlepšení životního prostředí. Škoda, že někteří občané si neváží této práce, někdy dochází zbytečně k znečišťování a poškozování veřejných prostranství. Dá se zaznamenat snížení stížností a závažnosti přestupků u našich občanů. Doznívají ještě rozpory majetkové po rozvodových řízeních, sousedské spory o zdroje vody.

Místní komunikace jsou označeny dopravními značkami, porušuje se v některých případech vyhláška o znečišťování vozovek, zejména při stavbách a výjezdech z polních cest.

Služby

Na úseku služeb má obec 1 traktor, který byl převážně využíván při stavbě nové mateřské školy, pro občany jen příležitostně. V organizaci Služeb Vracov mají u nás v obci zasklívací službu. Jejich závazek pro dílnu u nás není dodržován. V obci je správkárna obuvi Kožedělného družstva Svedrupu Gottwaldov. Služby provádí zdejší občan F. Imrich.

Místní národní výbor zůstává dlužen zlepšení služeb zřízením holičství a kadeřnictví, také sběrny prádla pro čistírnu a prádelnu.

Zdravotní středisko

Zdravotní služby jsou poskytovány na zdejším zdravotním středisku obvodním lékařem MUDr. Josefem Janíčkem, dětským lékařem MUDr. Evženem Řezáčem a zubním lékařem Mudr. Karlem Chleborádem. Úroveň lékařské péče je dobrá. I z našeho pohledu můžeme konstatovat vysokou úroveň sociální a zdravotní péče v naší společnosti. Máme 348 důchodců, ročně je jim vyplácena částka kolem 4.000 Kčs.

Zásobování

Zásobování obyvatelstva obstarávají dvě prodejny potravin, samoobsluha a prodejna Jednoty, která vede v menším rozsahu i průmyslové zboží. Prodejny jsou dobře zásobeny, vedoucí prodejen mají zájem na spokojenosti svých zákazníků.

Řádně zásobovány jsou i prodejny masa, textilu a obuvi. Pohostinství Jednoty, kde se také vyvařuje, má široký okruh návštěvníků. Dobrou tržbu vykazuje i Pohostinství u kulturního domu.

Rozpočet MNV

Rozpočet na rok 1974

                                

Příjmy

Daně a poplatky

111 000

Příjmy z činnosti organizací

240 000

Účelové dotace

123 000

Doplňkové příjmy

1 000

Celkem

475 000

Výdaje

Vnitřní hospodářství

50 000

Školství

307 000

Kultura

87 000

Práce a sociální věci

6 000

Vnitřní správa

25 000

Celkem

475 000

 

Milotice mají 1.675 obyvatel. V roce 1974 se narodilo 33 dětí, 19 chlapců a 14 děvčat. 2 chlapci zemřeli. V obřadní síni na MNV bylo uzavřeno 12 sňatků, mimo obec 14. V roce 1974 zemřelo 25 občanů, z toho 15 mužů. Josef Pavlíček, narozený roku 1913 a František Imrich, narozený roku 1949, zemřeli udušením.

Během roku bylo postaveno 8 rodinných domků s 11 bytovými jednotkami.

 


 

Národní fronta


Složky Národní fronty stejně tak jako v minulosti i dnes plní významnou úlohu při zabezpečování plnění volebního programu. Činnost jednotlivých složek a společenských organizací řídí výbor NF. V roce 1974 si složky Národní fronty daly hodnotné závazky na počest 30. výročí Slovenského národního povstání a 30. výročí osvobození Československa Rudou armádou, týkající se akce Z i úpravy obce.

Mimo budovatelské úsilí složek Národní fronty se jejich podíl projevuje i na organizování veřejně politických i kulturních akcí, oslavách významných výročí, pomoci našemu JZD i podílem na branné výchově.

Komunistická strana Československa

Vesnická organizace Komunistické strany Československa má 33 členů vlastních a 42 členů registrovaných, kteří jsou členy organizací KSČ na svých pracovištích. V počtu vlastních členů převládají důchodci – 21.

Vlastní poslání organizace spočívá v přenášení úkolů a rozhodnutí ÚV Komunistické strany Československa, především závěrů XIV. sjezdu strany na společenský život v obci. Jako vedoucí složka Národní fronty koordinuje činnost ve společenských organizacích v ní sdružených ve smyslu směrnic strany. Pořádá pravidelná stranická školení, jak pro své členy, tak i nečleny. Na poli kulturně výchovné, odborné a praktické činnosti pracují její členové v organizacích sdružených v Národní frontě.

Československá strana lidová

Místní organizace měla v roce 1974 převážně schůzovací náplň. Na 8 výborových a 4 členských schůzích se zaměřili na plnění volebního programu, plnění socialistického závazku, účasti na oslavách a kulturních akcích. Členové odpracovali na jarní směně na hřbitově 116 hodin, na budování kanalizace 185 hodin, na stavbě mateřské školy 126 hodin, na úpravě předzahrádek 500 hodin. Organizace má 30 členů. Jako stálý úkol si vzala údržbu hřbitova a okolí.

Svaz československo-sovětského přátelství

Také práce místní pobočky SČSP v uplynulém roce se dá hodnotit kladně. Její členové žili v přípravách na 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Z jejich podnětu navštívili zástupci posádky sovětských vojsk 9. února společenský ples pořádaný Socialistickým svazem mládeže, Hovory s mládeží 5. dubna. U příležitosti oslav Mezinárodního dne žen pozvali pracovníky konzulátu Sovětské obchodní komory v Brně manžele Trusichinovi. Prohlédli si místní zámek, který v době osvobozování Milotic a okolí se stal sídlem sovětského velení.

Styk místní organizace s posádkou sovětských vojsk v Olomouci není nový. Již slavnosti otevření zámku pro veřejnost se zúčastnil důstojník této posádky – přímý účastník Velké vlastenecké války.

Aby hlavně mládež byla informována, kolik práce, obětí a lidských životů bylo zapotřebí, aby náš národ opět nabyl ztracené svobody, zajišťuje místní organizace SČSP přednášky a besedy pro členy SSM i žáky Základní devítileté školy o 2. světové válce, převážně za účasti s. Maňáka F. a Blahy K.

V předvečer Měsíce československo-sovětského přátelství organizovala mezi mládeží soutěže “Co víš o SSSR” a “Co víš o 2. světové válce”. Členové organizace se aktivně podíleli na zajišťování oslav Měsíce ČSP. Nezapomínají ani na veřejně prospěšnou práci. Dbají na pěkný vzhled obce, upravují parčíky a veřejná prostranství.

Socialistický svaz mládeže

Činnost místní organizace SSM se během roku zlepšila. Pracuje v ní 25 členů. Funkci předsedy vykonával Břetislav Matyáš, místopředsedou byl František Pres.

Jedním z hlavních úkolů organizace je ideová výchova mladé generace v duchu marx-leninismu. Na školeních seznamovala své členy s vývojem dělnického hnutí u nás i ve světě. Po odchodu s. učitele Vladimíra Polínka postrádala organizace propagandistu.

Svoji činnost v roce 1974 začali 9.2. zdařilým plesem mladých. Ještě v témž měsíci uspořádali besedu u příležitosti 26. výročí Února. Během roku za spolupráce Klubu MNV byly pořádány “Hovory s mládeží” o aktuálních otázkách za účasti funkcionářů místních organizací Národní fronty.

Během roku uspořádali členové několik tanečních večerů, na nichž jim hrála jejich big-beatová skupina Triton. Členové odpracovali 100 brigádnických hodin na akcích všeobecně prospěšných.

Český svaz žen

Místní organizace Českého svazu žen se i v tomto roce zapojila do veřejně prospěšné práce v rámci NF. V organizaci je zapojeno 23 členek. Stav ke konci roku se zvýšil o dalších 10. Členky se zasloužily o dobrý průběh oslavy Mezinárodního dne žen. Byla to zdařilá a hodně navštívená akce, na níž účinkovaly děti mateřské školy i žáci místní ZDŠ. Nescházela ani dechová hudba s estrádní skupinou.

Ženy nezapomněly v tento den ani na nejstarší občanku paní Zajícovou. Spolu s dětmi mateřské školy ji navštívili a s přáním stálého zdraví jí předaly malou pozornost. Rovněž pionýrky navštívily ženy nad 75 let.

Během roku se členky staraly o údržbu parčíku na návsi, veřejných prostranství i o úpravu a květinovou výzdobu čekárny ČSAD, zorganizovaly za pomoci pionýrů sběr textilu. Přispěly svou prací také při akcích pořádaných jinými organizacemi, převážně zahrádkáři.

Myslivci

Myslivci tvoří v Miloticích čilou společenskou organizaci, i když počet členů je 19. Honební plocha Mysliveckého sdružení činí 1.043 ha, z toho 958 ha polí, 70 ha lesů a 15 ha vodní plochy. Většina členů zastává významné funkce v MNV i v organizacích Národní fronty.

Činnost sdružení zahrnuje péči o zvěř po celý rok, záchranu vysečených hnízd, z těchto pak líhnutí, odchov a vypouštění kuřat koroptví a bažantů, odstřel a odchyt zvěře, odstřel škodné po celý rok, dále výcvik a výchova loveckých psů ve vlastních chovných stanicích (Kosík, Havelka) a konečně ochranu a krmení zvěře v zimě. Za poslední zimu spotřebováno 20 q krmiva. V roce 1974 bylo odstřeleno: 960 ks zajíců, 920 ks bažantů, 14 ks kachen, 166 ks divokých králíků, odchyceno bylo 104 ks zajíců, 100 ks bažantů.

K výchově mladých myslivců má sdružení líheň koroptvích a bažantích kuřat, odchovnu s voliérou, jestřábí koš, 2 vrhačky asfaltových holubů, 1 kulovnici s optikou. Pro zimní krmení zvěře udržuje sdružení 5 krmelců a 12 zásypů.

V rámci družby s Mysliveckým sdružením v Hranicích zúčastnili se členové na pozvání honu na divočáky s dobrým výsledkem. Jako organizace Národní fronty plní sdružení brigádnické závazky celospolečenského zájmu.

 

Hospodářské výsledky Mysliveckého sdružení v roce 1974

 

 

Odchyt

Odstřel

Dodávka v kg

spárkatá

-

8

38

zajíci

104

960

1 930

bažanti

100

920

260

kachny

-

14

-

králíci

-

166

-Český svaz zahrádkářů a vinařů

Místní organizace měla v roce 1974 265 členů. Během roku zemřelo 5 členů a dalších 5 se vzdalo členství pro vyšší stáří. Organizace získala 16 nových členů. Průměrný věk členů je 30 let.

Organizace má 3 zájmové skupiny – vinaře, ovocnáře a květináře. Nejčilejší byli vinaři. Hned v lednu uspořádali odbornou přednášku na téma “Význam pěstování vinné révy z hlediska zdraví lidí”, zajímali se o vhodné odrůdy pro přírodní podmínky milotického katastru. Četná účast mladých dokazovala velký zájem občanů o tento obor činnosti. Další akcí zimního období byla výstavka přírodních vín spojená s ochutnáváním. Bylo vystaveno 617 vzorků, které ochutnalo 650 vinařů nejen místních, ale i z blízkého okolí. Vystavené vzorky hodnotila čtyřčlenná komise pod vedením Josefa Pecůcha, sklepmistra z vinařských závodů v Kyjově. Vystavovatelé oceněných vín obdrželi umělecké diplomy.

Aby byli členové připraveni na příchod jara, připravila organizace odbornou přednášku profesora Ladislava Kudra na téma “Jak bojovat proti škůdcům ovocného stromoví vhodnými a včasnými postřiky”. Přednáška splnila své poslání. Účast členů byla hojná.

V dubnu z podnětu květinářské skupiny byl uskutečněn zájezd do Bratislavy na celostátní květinářskou výstavu pořádanou v rámci oslav Slovenského národního povstání. Mimo prohlídky výstavy i města a jeho pamětihodností měli účastníci možnost zakoupit si semena vystavovaných květin. Že toho využili, potvrdily později krásné květiny v jejich předzahrádkách. Ke konci měsíce zúčastnili se členové brigády na úpravách parku na návsi, u hřbitova, vinaři pak v prostoru vinných sklepů, jednak na úpravě přístupových cest, také sběrem a odvozem odpadků. Práce značně prospěla k zkrášlení prostředí, ve kterém žijeme.

V srpnu uspořádali vinaři v přírodním hledišti u vinných sklepů u Šidlen kulturní slavnost u příležitosti “Zarážení hory”. V tomto roce na ní účinkoval umělecký soubor z Brna pod vedením A. Michny. Program se velmi líbil, bohužel slabší účast zavinila, že výtěžek nestačil k úhradě nákladů spojených se slavností. Pracné dílo vytvořili vinaři vyhloubením 15 m hluboké studny pro své vinohrady. Při jejím hloubení bylo nutné použít hornické sbíječky. Výstavka ovoce se v tomto roce neuskutečnila z důvodu malé úrody většiny druhů ovoce.

V listopadu se ujali členové organizace za vedení F. Stříteckého spolu s členkami ČSŽ výsadby 60 kusů okrasných thují podél hlavních cest na místním hřbitově, také okrasných dřevin v parčících a u hřbitova. Nejde jen o práci samu, ale také o dobrý příklad mládeži mít zájem o pěkný vzhled obce, o výsadbu zeleně na veřejných prostranstvích. Stojí za zmínku, že již školní mládeži na místní Základní devítileté škole uděluje rady a doplňuje je praktickými ukázkami obětavý člen pan Karel Pijáček, zahradník, nyní již v důchodu.

Mimo úpravy veřejných prostranství účastnili se členové organizace brigád v akci Z, kde odpracovali 500 hodin.

Chovatelé

Místní organizace Českého svazu chovatelů drobného zvířectva čítá 41 členů. Během roku přistoupilo 12 nových členů, vesměs z řad mládeže.

Za účelem získání širšího přehledu zúčastnili se členové organizace v uplynulém roce výstav drobného zvířectva v Praze, Brně, výstavy králíků v Hlinsku v Čechách a mezinárodní výstavy holubů a drůbeže v Chrudimi. Hned v lednu uspořádala organizace stolní ocenění asi 80 ks králíků.

Připravovaná vlastní výstava drobného zvířectva k desetiletému výročí založení organizace se neuskutečnila pro celookresní zákaz v důsledku velkého výskytu myxomatózy. Plán dodávky – kožek, vajec, vlny – byl členy organizace splněn na 110%.

Tělovýchovná jednota Družstevník

Tělovýchovná jednota Družstevník představuje sportovní život v obci. Nejpočetnější je oddíl kopané. Mimo dospělých členů má ještě oddíl dorostenců a dvě družstva žáků i družstvo stolního tenisu. Ženy v počtu 24 nacvičovaly spartakiádu.

Tělovýchovná jednota Družstevník se díky dobré práci rozrostla tak, že v tomto roce patřila v rámci okresu Hodonín mezi středně velké tělovýchovné jednoty. Úspěšně pokračuje činnost v oddíle kopané, oddíle stolního tenisu, dobře se také rozvíjí činnost v oddíle základní rekreační tělesné výchovy – ZRTV.

Oddíl kopané dosahuje dobrých výsledků díky dobrému složení výboru. Zkušení funkcionáři ochotně věnují činnosti v oddílu značnou část volného času. Aby mohli vykonávat své funkce, doplnili si kvalifikaci. Někteří z nich mají mimo průkaz trenéra také kvalifikaci mládežnických rozhodčích.

Ve sportovní činnosti dosahují členové tělovýchovné jednoty dobrých výsledků. První mužstvo hraje okresní přebor a je ve své třídě na 1. místě. Dorostenecké družstvo hraje v okresním přeboru na 4. místě. Na výroční schůzi TJ se oddíl kopané rozhodl soutěžit o titul “Vzorný oddíl”. V rámci této soutěže vyhlásili socialistický závazek k 30. výročí Slovenského národního povstání, ve kterém se členové mimo jiné zavázali, že odpracují na počest tohoto výročí 1.500 brigádnických hodin na úpravě hřiště (oplocení, úprava hrací plochy, umýváren a šaten). Svůj závazek splnili. Hodiny byly odpracovány převážně v neděli odpoledne.

Pěkně se rozvíjí činnost oddílu stolního tenisu díky obětavým funkcionářům. V uplynulém roce dokázali vyhrát svou třídu a postoupit do okresního přeboru. Oddíl má ztížené podmínky pro trénink, slouží mu jen sál kulturního domu.

Členové tohoto oddílu nezůstali se svou pracovní iniciativou za ostatními. Zapojili se do všech akcí pořádaných TJ. Rozhodli se také soutěžit o titul “Vzorný oddíl”. V této soutěži si vedli dobře, zvlášť je třeba vyzvednout jejich příkladnou péči o ty nejmladší.

Svazarm

Místní organizace Svazarmu sdružuje 56 členů. Uspořádali během roku 10 výborových schůzí. Členové organizace zahájili již v loňském roce spolupráci se Základní devítiletou školou, kde založili se žáky vyšších tříd motoristický kroužek. Začátkem roku jako vždy dvoje školení řidičů amatérů a kurs řidičů malých motocyklů. Za tímto účelem zakoupila organizace vlastní motocykl pro výuku a zkoušky. Bylo vyškoleno 42 účastníků. Členové organizace se snaží získat vlastní vhodnou místnost, která by sloužila jako dílna.

Střelecký kroužek má 10 členů. I když 4 odešli na základní vojenskou službu, zájem ostatních neochabl. Členové již delší dobu usilují o získání povolení k zřízení střelnice v Horkách.

Československý Červený kříž

Místní pobočka Československého Červeného kříže vykonala v roce 1974 kus záslužné práce. Čítá 246 členů, z toho 18 dorostenců. Během roku se odstěhovalo 5 členů, 2 zemřeli, získali 17 nových.

Aktivně pracuje 34 členů jednak jako funkcionáři, jednak jako dobrovolné sestry, členky zdravotnických hlídek k poskytování první pomoci při sportovních podnicích nebo špičkových zemědělských pracích.

Během roku se členové sešli na 9 výborových schůzích, 2 členských a 4 aktivech spojených s doškolováním zdravotnických hlídek. První pomoc byla poskytnuta 262 občanům, bylo získáno 75 čestných dárců krve. V roce 1974 byli na zasedání OV ČČK v Hodoníně vyznamenáni Jánského plaketou 3 členové skupiny za 10 odběrů krve: Mil. Valíček, F. Střítecký ml. a M. Střítecká.

Při všeobecně prospěšných akcích odpracovali členové brigádnicky při jarním úklidu 950 hodin, v akci Z 350 a při polních pracích 300 hodin. Jako každoročně byla provedena kontrola čistoty v potravinářských obchodech, pohostinstvích a jídelnách SŠS a JZD.

Organizace se stará i o výchovu dorostu mladých zdravotníků z řad žáků místní školy. Bylo ustaveno 6 družstev, které mezi sebou soutěží. Nezapomíná se ani na občany staré a opuštěné. Před vánočními svátky navštívily členky místní organizace tyto občany a s přáním příjemných svátků podělily 131 osob malým dárkem jako projev uznání a vděku za jejich celoživotní práci pro společnost. Na tuto akci přispěla většina organizací v obci.

Je nutné hodnotit, že místní pobočka koná také signalizační službu, pečuje o přestárlé osamocené občany a děti, kterým není věnovaná patřičná pozornost.

 


 

V roce 1974 se pokračovalo v rozvíjení družebních styků s obcí Čáry v okrese Senica. Zástupci naší obce navštívili Čáry dvakrát. Funkcionáři z Čár navštívili Milotice u příležitosti oslavy 25. výročí založení JZD. Po schůzi besedovali se zástupci našich společenských organizací, vyměnili si řadu zkušeností.

 


 

Kultura


Klub MNV má za úkol vytvářet podmínky k plnění výchovných a kulturních akcí pro organizace a složky sdružené v Národní frontě. Soustřeďuje zájmové kroužky, podporuje jejich kulturní činnost, zabezpečuje propůjčování sálu a místností v kulturním domě.

Svoji činnost v roce 1974 zaměřil především na plnění jednotného plánu kulturního rozvoje v obci. Při klubu pracují kroužky: divadelní, pod vedením p. F. Stříteckého a K. Kopřivy, estrádní soubor, vedený F. Křižkou, národopisný soubor za vedení Šťastného a F. Stříteckého, hudební soubory B. Zbořila a Křižky a hudební soubor SSM Triton.

Divadelnímu souboru se podařilo zajistit vedoucí a dostatečný počet členů. Úspěšně sehrál v tomto roce hru J.K.Tyla “Strakonický dudák”. Zdařilá byla i vystoupení cizích divadelních souborů Sdruženého závodního klubu z Hodonína hrou “Lugiho srdce”, divadelního souboru z Vlkoše hrou “Sládci” a Sdruženého závodního klubu ze Šardic “Její pastorkyňa”. Vysoce třeba hodnotit práci dětského divadelního souboru při Základní devítileté škole pod vedením s. učitelky D. Foukalové. Sehráli v tomto roce dvě představení 21.1. “Modrý kosatec” a 2.6. “Moudrá ševcová”.

Dobrá spolupráce nastala s organizací SSM po uzavření smlouvy o propůjčení sálu a kluboven pro činnost SSM. Rovněž její hudební soubor se podílel svým programem na významných akcích. Nemalý podíl má i na zdárném průběhu “Hovorů s mládeží”. Soubor je u mládeže oblíben, zajištění dobré účasti na těchto akcích je často podmíněno vystoupením tohoto souboru.

Vytvoření podmínek pro tělovýchovnou činnost se nedaří, nebylo možné realizovat požadavky sportovních kroužků, bylo třeba umožnit nácvik oddílu ZTV nacvičujícím spartakiádu.

Kulturně politické a společenské akce pořádané v roce 1974

Zimní měsíce počátkem roku byly jako obvykle ve znamení plesů pořádaných jednotlivými organizacemi. Nejzdařilejší byl společenský ples pořádaný Klubem MNV za účinkování souboru “Moravanka”.

K výročí Únorových událostí byla 21.2.1974 uspořádaná výstava “Dílo Klementa Gottwalda”. Těšila se hojné účasti návštěvníků.

O několik dní později 28.2. se konala hodnotná přednáška ppl. Ditmara “Únor 1948” doplněná celovečerním filmem “Občan Brych”. I když byl program opravdu hodnotný, návštěva občanů nesplnila očekávání.

10.3. pěkně vyzněla oslava MDŽ, tradičně pořádaná Československým svazem žen. Na programu se podíleli žáci nižších tříd ZDŠ a děti mateřské školy.

Začátkem dubna 9.4. se konaly Hovory s mládeží za účasti zástupců všech významných složek v obci. Zúčastnila se jich mládež do 30 let. Nejdříve se mladí seznámili s činností MNV a jeho komisí, v soutěži pak si mohli ověřit své získané znalosti. Tento způsob informace mládeže o budování obce se osvědčuje více než dřívější forma přednášek.

20.4. bylo vzpomenuto 25. výročí založení PO současně s 29. výročím osvobození obce Rudou armádou. Tato akce byla velmi zdařilá díky bohatému programu žáků místní ZDŠ, členů estrádního souboru a hudební skupiny SSM Triton.

Koncem dubna 24.4. se konala veřejná členská schůze KSČ. Pěkné byly také tradiční prvomájové oslavy s průvodem obcí v předvečer Svátku práce lampionovým průvodem a položením věnce u pomníku padlých.

V červnu 21.6. vzpomnělo místní Jednotné zemědělské družstvo 25 let svého trvání. Pěkný program vytvořil estrádní soubor i hostující národopisný soubor Lipta z Liptálu.

Počátkem června vystupoval u Šidlen známý soubor Moravanka. Jako obvykle se těšil hojné účasti občanů.

Na závěr žňových prací se konaly dožínky opět s vystoupením místního slováckého kroužku a národopisného souboru Lipta z Liptálu.

18.8. Zarážení hory pořádané zahrádkáři.

Do rámce oslav 30. výročí SNP zapadlo slavnostní předání zámku veřejnosti. Při této příležitosti se konala přehlídka národopisných souborů z Ratíškovic, Kyjova, Senice. Také oslava Slovenského národního povstání - 30. výročí – se těšila značné pozornosti občanů.

K zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství byl pořádán lampionový průvod. V rámci těchto oslav se uskutečnily Hovory s mládeží se soutěží “Co víš o SSSR”. Na programu se podílel estrádní soubor, členové slováckého kroužku vystupovali v krojích. Úroveň této akce byla velmi dobrá. V listopadu jako každoročně se konaly slovácké hody za značné účasti krojovaných.

Slovácký kroužek se mimo místních akcí – stavění máje, dožínek a slováckých hodů – zúčastnil II. národopisného festivalu v Kyjově vystoupením Slovácká svatba. Členové kroužku rozvíjí přátelství s národopisným souborem Lipta z Liptálu. Oplátkou za účinkování tohoto souboru na zdejších kulturních podnicích vystoupil náš slovácký kroužek na jejich slavnostech v Liptále.

Kulturně osvětová činnost v naší obci se vyznačovala mimo jiné zvláště pořádáním odborných přednášek zajímajících hlavně vinaře a zahrádkáře.

Klub MNV je přihlášen do socialistické soutěže, kterou organizuje ONV a OKS v Hodoníně u příležitosti oslav 30. výročí osvobození.

Státní zámek

25.8.1974 byl opět zpřístupněn veřejnosti zdejší státní zámek. Slavnostnímu otevření na zámeckém nádvoří byli přítomni – člen sekretariátu a tajemník ÚV KSČ dr. Fojtík, předseda ČNR Evžen Erban, ministr školství ČSR ing. J. Havlín, místopředseda ČNR F. Toman a mnoho jiných významných hostí – prohlédli si nově restaurované památky. Slavnostní akt zpestřila krojovaná slovácká dechovka a skupina mladých ve svých překrásných krojích.

Pro návštěvníky zámku je zde zřízena jedna z prvních historických vstupních síní, kde mohou z panelů studovat historii celého objektu. Je zachycena od 14. století po současnost.

Základní devítiletá škola

Školní rok 1973-74 byl slavnostně zahájen 3.9.1973. Zdejší školu navštěvuje 442 žáků, učí se v 15 třídách. Práce školy byla realizována na základě závěrů 14. sjezdu KSČ v oblasti výchovy a vzdělání, závěrů krajské a okresní konference KSČ k těmto otázkám, jednání pléna ÚV KSČ z října 1972 a především závěrů plenárního zasedání ÚV KSČ z července 1973, které se zabývalo otázkami výchovy mládeže. Jedná se o soustavné spojování výuky s výchovou a využití všech možností třídní a mimotřídní práce s mládeží k formování jejich socialistického vědomí, aby celý výchovně vzdělávací proces cílevědomě vedl žáky k poznání a pochopení dělnické třídy a vedoucí úlohy KSČ. Rozvíjena byla výchova k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu. Všichni učitelé věnují zvýšenou pozornost výchovnému vyučování.

Většina učitelů je zapojena v mimotřídní práci s dětmi. 12 učitelů vede oddíl PO, 2 učitelé pracují v zájmových kroužcích. Podílí se rovněž na politickém a kulturním životě v obci.

K 1.9. byli nově ustaveni na škole Jan Kropáč z Hodonína a důchodci Anežka Koudelová z Kyjova a Antonín Lieb z Dubňan. 28.2. odešel ze školy Vladimír Polínek, který byl jmenován do funkce ředitele muzea. Na jeho místo nastoupil Jar. Dvořák, učitel důchodce z Mutěnic.

Spolupráce školy s místními orgány je dobrá. V letošním roce byli žáci klasifikováni podle nového klasifikačního řádu, platného od 1.1.1974. Tento obsahuje řadu změn týkajících se hodnocení prospěchu a chování.

Pionýrská organizace

Velmi dobře si vede na škole pionýrská organizace. Práce ve školním roce 1973-74 byla motivována přípravami k 25. výročí založení PO a plnění výchovného systému Plamenů a cest. Ve skupině pracovalo 231 pionýrů v 11 oddílech. Skupinový vedoucí s. Vladimír Polínek byl po svém odchodu vystřídán s. Svatoslavou Ježkovou.

Rok pionýrských činů byl naplněn putováním po stopách bojů našeho lidu a poznáváním revolučních tradic naší dělnické třídy. Za svoji práci byla skupina vyhodnocena Rudou stuhou na skupinovou vlajku a uznáním rady MNV.

Školní stravovna připravovala denně 205 obědů. Z plánovaných hospodářských úkolů byla zavedena voda do skleníků, také elektřina a s ní související instalace v pracovně a ve sklenících. Byl zakoupen nový bojler, umyvadla a odpady. Do skleníků byl vybudován topný kanál a tím možnost vytápění skleníků ze školní budovy.

Úroveň práce výboru SRPŠ se stále zlepšuje. Zajímá se o problémy školy, velká je jeho finanční pomoc.

Mateřská škola

Místní mateřskou školu v roce 1973-74 navštěvovalo 55 dětí. Vyučovalo se ve dvou třídách. Děti se ve škole i stravují. Zájemců o přijetí je stále více, než mohou uspokojit. Přednost mají děti zaměstnaných rodičů.

Koncem září se pomalu začala rozjíždět stavba nové budovy mateřské školy. S. učitelky a zaměstnankyně školy pomáhaly zajišťovat brigády z řad rodičů, samy nejednou šly příkladem.

Kino

Milotické kino, jako jistě všude, má velkou konkurenci v televizi. Návštěvnost udržuje populárními filmy zhusta cizí produkce. Jinak bývá dostaveníčkem převážně mládeže. Dá se konstatovat, že i kázeň v kině se podstatně zlepšila. V zimním období bývají pro mladé přitažlivější kulturní podniky pořádané různými organizacemi jak v místě, tak i v okolních vesnicích.

V roce 1974 se hrálo celkem 224 představení, která shlédlo 15.486 návštěvníků. Celková roční tržba činila 42.461 Kčs, takže do splnění finančního plánu se menší částka nedostávala.

Závady v kinosále byly částečně odstraněny. Celá adaptace byla postoupena stavebním podnikům, které provedly plán rekonstrukce kina – představuje ji částka přes 1.000.000 Kčs. Celý postup se zastavil, poněvadž ani MNV ani ONV nemá prostředků na krytí.

Knihovna

Od srpna 1974 vystřídala dlouholetého knihovníka pana Součka s. Pavla Knapová v jeho funkci. Stav knižního fondu v místní knihovně činí 3.370 knih. Počet čtenářů je nízký – 85, mládeže 55. Během roku vypůjčeno 2.220 knih.

 Závěr


Uplynulý rok 1974 vešel do dějin jako rok, který i přes některé negativní jevy přinesl výrazné zlepšení politického ovzduší na celém světě. Přes složitý a neúprosný boj dvou soustav zůstává tendence k uvolnění převládajícím rysem vývoje situace ve světě i v Evropě.

Významným mezníkem na cestě k ozdravění mezinárodní situace jsou považována jednání mezi vedoucími činiteli socialistických a kapitalistických států, především SSSR a USA, pak NSR a Itálie. Podepsáním pařížské dohody skončila dlouholetá válka ve Vietnamu za intervence cizích států. Nevyřešeny zůstávají problémy na Středním východě mezi arabskými státy a Izraelem i otázka Kypru.

Docházejí poplašné zprávy o perzekuci a tyranii vojenské junty v Chile, věznění členů dřívější socialistické správy země, mezi nimi generálního tajemníka KS Corvalana, neutuchají nepokoje v severním Irsku mezi katolíky a protestanty.

Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě přinesla ve své první fázi určité výsledky, jsou v běhu jednání o snížení ozbrojených sil ve střední Evropě.

Československo vzpomnělo v tomto roce 30. výročí Slovenského národního povstání důstojnými oslavami a pietní vzpomínkou padlých hrdinů. Možno říci, že takřka celý rok byl ve znamení plnění závazků na počest této historické události.

Ani občané Milotic nestáli stranou tohoto již vžitého způsobu oslav celostátního dějinného významu. V rámci svých společenských organizací sdružených v Národní frontě, zaměřili své závazky ke zvelebení své obce – výsadbou parčíků, hřbitova, úpravou a oplocením hřiště a vybudováním autobusové zastávky. Je nutné poznamenat, že největší iniciativu v tomto roce projevili členové TJ Družstevník, místní skupiny Československého ovocnářského a zahrádkářského svazu, Mysliveckého sdružení a Socialistického svazu mládeže.

Místní JZD oslavilo letos 25 let svého trvání a současně se stalo členem kooperace zemědělských družstev za účelem další specializace zemědělské výroby se sídlem v Ratíškovicích, jež sdružuje JZD Milotic, Vacenovic, Ratíškovic, Dubňan a Rohatce pod názvem “Rozvoj”. Rok 1974 byl také přípravným rokem ke stavbě nové budovy mateřské školy.

Společenský a kulturní život obyvatel naší obce měl v tomto roce dobrou úroveň. Zasloužily se o něj samy společenské organizace sdružené v NF. Počet kulturně osvětových, politickovýchovných a zábavných akcí byl značný, těšil se zájmu občanů nejen místních, ale i z okolních obcí. Četně byly navštíveny i odborné přednášky. Velmi zdařilé byly Hovory s mládeží se zajímavě voleným způsobem zainteresovat mladé posluchače na život své obce i zemi našich osvoboditelů SSSR. Forma soutěží, kterými byly “Hovory” doplněny, se osvědčila.

Zvýšení aktivity většiny našich občanů v tomto roce bylo dobrou přípravou pro nastávající jubilejní rok 1975, v němž oslavíme 30. výročí osvobození naší vlasti slavnou Rudou armádou.
 

další rok