Obsah

1969

Počasí


Leden: v první polovině měsíce bylo hodně zamračeno. Kolem 10. se vyjasnilo, teploty se pohybovaly kolem -5 °C.

Druhá polovina ledna byla bohatá na srážky. Téměř celý týden pršelo, některé dny déšť se sněhem. Srážky 43 mm.

Únor: první týden v únoru se střídala značná oblačnost s polojasným počasím, teploty se pohybovaly kolem -5 °C. V první polovině měsíce nebyly téměř žádné srážky. Ve třetím týdnu nastalo silnější ochlazení, mrazy dosahovaly -15 °C, sněžilo. Ke konci měsíce nastalo oteplení, zamračilo se, občas pršelo.

Březen: počátkem měsíce převládalo jasné, slunné počasí bez srážek. Průměrné teploty se pohybovaly slabě pod nulou. Po 10. 3. nastalo silné oteplení až do +16 °C. Začátkem druhé poloviny měsíce se silně ochladilo, tvořily se mlhy a námrazy. Zvláště 13. 3. byly tak velké, že způsobily škody na ovocných stromech, přetrhaly dráty telefonního vedení. Koncem měsíce nastalo definitivní oteplení bez mrazů. Srážky 42 mm.

Duben: do 10. 4. bylo téměř jasno bez srážek, s ranními mrazíky do -3 °C. 8. 4. se zvedl silný vítr, který způsobil škody na střechách některých stavení. 20. 4. převládalo proměnlivé počasí se slabými srážkami. 19. a 20. 4. byly poslední ranní mrazíky -2 °C. V posledním týdnu bylo jasno, teploty v odpoledních hodinách dostoupily až 27 °C. Srážky během měsíce pod průměrné 15 mm.

Květen: začal pěkným, jasným počasím bez srážek. Ve druhém týdnu se zamračilo, od 7. - 10. 5. pršelo. Průměrná teplota 10 - 15 °C. 10. 5. první bouřky. Ve druhé polovině měsíce nastoupilo proměnlivé počasí, pěkné dny se střídaly s oblačnými s občasnými přeháňkami. V posledním týdnu se značně oteplilo, teploty neklesly pod 20 °C. Dne 29. 5. se přihnala vichřice s bouřkou a deštěm. Srážky 62,3 mm.

Červen: do 10. 6. převládalo přeháňkové počasí s častými bouřkami. Druhý červnový týden byl slunný s teplotami kolem 20 °C. Ve dnech 15. - 19. 6. každodenní bouřky. Přeháňkové počasí se udrželo až do konce měsíce. Srážky 98,4 mm.

Červenec: se vyznačoval pěkným, jasným počasím, jen kolem 10. 7., 20. 7. a kolem 30. 7. bylo zamračeno s dešťovými přeháňkami. V posledním týdnu července nastala vedra, od 26. 7. do 28. 7. teplota dosahovala až 33 °C. Teploty se udržely až do první poloviny srpna.

Srpen: do 10. 8. pěkné a slunné počasí, výjimečně s malou oblačností, 9. 8. slabá bouřka. Ve druhé polovině měsíce bylo střídavě oblačno se srážkami. Průměrné měsíční srážky 74 mm.

Září: bylo nejjasnějším měsícem v roce, jedině 3. a 15. 9. bylo oblačno. 10. 9. bouřka, provázená slabým deštěm. Celé září převládalo teplé, suché počasí. Kolem 20. 9. se objevil první mrazík -2 °C. Celkové srážky byly podprůměrné 17 mm.

Říjen: počátkem měsíce převládalo slunné počasí. 7. 10. - 10. 10. se objevily ranní mrazíky -1 až -2 °C. Od 10. - 22. 10. bylo jasno s pravidelnými silnými ranními mlhami. Srážky 4,6 mm.

Listopad: první polovina měsíce se vyznačovala pěkným a slunným počasím. 7. 11. silnější mráz -9 °C. Po 12. 11. bylo oblačno s malými nevýraznými srážkami - přeprchávání, bez významu na zpracování půdy. Větší srážky nastaly až v posledním týdnu. Po deštích se silně ochladilo 0 °C, sněžilo. Srážky 47,5 mm.

Prosinec: po celý měsíc bylo zamračeno. Měsíc začal poměrně silnými mrazy -11 °C. Toto počasí se udrželo celou první polovinu měsíce. Po 15. 12. mrazy zesílily -22 °C, objevil se slabý sněhový poprašek. Po 22. 12. mrazy polevily na -5 °C. Převládalo stále oblačné počasí. Na vánoce napadl sníh, který se udržel až do konce měsíce.

 


 

Zemědělství

Jarní zemědělské práce proběhly poměrně dobře. Nástup byl poněkud zdržován špatným stavem mechanizačních prostředků, který byl způsoben kritickým nedostatkem náhradních dílů a opravářského materiálu. Jarní obiloviny byly zasety včas, také okopaniny - řepa, brambory, kukuřice byly zasety a zasázeny podle stanoveného plánu, cibule, okurky byly zasety o 1 ha nad plán

V důsledku vymrznutí a zaplavení muselo být zoráno 12 ha obilovin, které byly nahrazeny jarním ječmenem.

Okopávka byla ztížena častými přeháňkami a rychlým růstem plevele, což kladlo větší nároky na počet pracovníků. Tím se stalo, že některé menší plochy okurek a cibule byly obdělány pozdě. Při opožděné vegetaci a pak nedostatkem vláhy, zvláště v červnu, došlo k zasychání zrna, což mělo značný vliv na celkový výnos sklizně obilí.

S vyorávkou brambor nebyly potíže, tyto nastaly vlivem sucha až při sklizni řepy a setí ozimů. Řepa byla s námahou dobývána ze ztvrdlé země. Na některých místech nemohly být použity vyoravače a cukrovku bylo nutno sklízet ručně.

V tomto roce byly poprvé v JZD práce spojené s pěstováním kukuřice prováděny komplexní mechanizací bez použití ruční práce včetně okopávání a vylamování klasů. Celková úroda byla v tomto roce podstatně nižší než v roce předcházejícím.

Jednotné zemědělské družstvo

Půdu v katastru obce Milotice obhospodařuje jednak JZD a jednak SŠS.

JZD není dosud specializováno na některé výrobní odvětví. Jak živočišná tak rostlinná výroba se na celkové produkci družstva podílí stejnou částí.

JZD má 220 členů, z toho 165 trvale činných pracovníků. Z tohoto počtu pracuje v živočišné výrobě 48, v rostlinné 68. Pomocných pracovníků tj. těch, kteří odpracují více než 50 hodin, je 70.

Družstvo obdělává 661 ha zemědělské půdy, z toho je 568 ha orné půdy. Výměra záhumenek 85 ha zemědělské půdy, 63 ha orné.

Živočišná výroba

Živočišná výroba vykazuje velmi příznivé výsledky jak v živočišných výrobcích tak i v přírůstcích na zvířatech. U živočišných výrobku z celkového překročení plánované produkce o 213.000 Kčs představuje zvýšení jen u mléka 148.000 Kčs.

 

Družstvo není dosud zaměřeno na některý chov, což je zřejmé z následujícího přehledu:

 

stavy zvířat

kusů

skot celkem

525

- z toho dojnic

205

prasata celkem

663

- z toho prasnic

75

drůbež

830

 


Proti roku 1968 se stav skotu zvýšil o 5 ks. U prasat nastal úbytek o 40 ks, stav drůbeže se zvýšil o 50 ks.

Proti roku předchozímu se užitkovost zvířat zvýšila:

Roční dojivost na krávu o 465 l. Průměrný denní přírůstek skotu se zvýšil o 0,25 kg, u prasat o 0,08 kg, odchov telat se zvýšil o 10 ks. Odchov selat na 1 prasnici se snížil o 1,2 ks.

Na dobrých výsledcích v živočišné výrobě se podílí všichni její pracovníci svojí dobrou prací a obětavostí. Svůj podíl zde má i dobře zajištěná krmivová základna.

Rostlinná výroba

V rostlinné výrobě celkový plán produkce činí: 4.403.000 Kčs - skutečně dosaženo 4.463.000 Kčs. Produkce byla překročena o 360.000 Kčs.

 

Úroda v porovnání výnosů u hlavních plodin se jeví takto:

 

 

1968

1969

pšenice ozimá

42,5

32,9

pšenice jarní

31,4

21

žito

33,2

23,1

ječmen

32,8

32,6

kukuřice

40,8

44,8

cukrovka

556

325,7

brambory

145

139

 

Snížení hektarových výnosů v roce 1969 zapříčinilo mimořádně suché počasí. důsledkem toho je nesplněná tržba u pšenice, žita a hlavně u okurek, kde do plánovaných tržeb schází 139.000 Kčs.

Velmi dobrý výnos byl dosažen u cibule. Zde byla produkce překročena o 122.000 Kčs. Téměř celé množství prodané cibule bylo zařazeno do 1. jakostní třídy. Částkou 59.000 Kčs se podílí na zvýšení tržeb v rostlinné výrobě kukuřice “Singel”, se kterou v plánu nebylo počítáno.

Náklady na rostlinnou výrobu se v tomto roce podstatně zvýšily. Nejvyšší překročení nákladů se jeví u nakoupených hnojiv a to částkou 147.000 Kčs. Částečně lze tento obnos zdůvodnit tím, že byly v minulém roce osívány neplánované plochy např. 12 ha ječmene, 10 ha kukuřice na siláž a 8 ha kukuřice “Singel”. U nakoupených osiv jsou překročeny náklady o 88.000 Kčs. Z této částky činí 24.000 Kčs osivo kukuřice “Singel”, které nebylo plánováno. Částka 19.000 Kčs je překročena v osivech víceletých pícnin. Také mimořádný osev kukuřice na siláž po zaorané vojtěšce zvýšil náklady o 8.000 Kčs.

Náklady na polní práce prováděné cizími organizacemi byly překročeny o 24.000 Kčs. toto překročení bylo zaviněno opožděnou opravou vlastního traktoru.

 

Stavy fondů k 31. 12. 1969

 

 

Kčs

fond kulturní a sociální

78 000

fond výstavby

10 000

fond rezervní

936 000

fond obratový

3 889 000

fond bytové výstavby

202 000


 

Plán finančních zdrojů je vyčerpán.

Do roku 1970 má družstvo plánovány tyto stavební akce: čtyřřadový kravín, dokončení vozovky, garáže a silážní jámy.

JZD vede předseda a výbor. Na výroční členské schůzi 5. 2. 1969 byl zvolen předsedou opět s. Mikuš. Výborové schůze konány měsíčně, členské každý druhý měsíc. Vedoucím živočišné výroby je ing. K. Kolář, rostlinné ing. J. Mrkos. Jako skupináři pracují: Horák J. a Dobeš A. Vedoucím chovu je F. Polášek.

Odměňování pracovníků se děje podle pracovních norem. V tomto roce činila norma 20 Kčs, prémie 3,85 Kčs, výsledná prémie 2,71 Kčs, celkem 26,56 Kčs.

Průměrný výdělek pracovníků v živočišné výrobě - u dojiček 1.600 Kčs, u ostatních pracovníků 1.500 Kčs.

V rostlinné výrobě činí průměrná mzda 1.000 - 1.100 Kčs. Jako doplňkovou část odměny má člen družstva nárok na zakoupení naturálií do výše 450 kg.

JZD se stará o svoje členy i po stránce kulturní. V tomto roce zorganizovalo 9 zájezdů na divadelní představení do Brna. V letním období 5. denní zájezd do Maďarska a Rakouska. Přibližně polovinu nákladu tohoto zájezdu hradilo družstvo členům z kulturního fondu.

Státní školní statek

Další zemědělskou složku tvoří SŠS, který je jednak příspěvkovou organizací ministerstva školství a přímou nadřízenou organizací je Odbor školství KNV v Brně, jednak výrobní jednotkou a současně účelovým objektem pro praktickou výuku žáku SZTŠ v Kyjově. Obhospodařuje 241 ha 14 a zemědělské půdy, z toho 220 ha 12 a orné. Půdní složení je písčito-hlinité s převahou písků a hlinito-písčitých půd.

Školní statek je převážnou částí výroby zaměřen na živočišnou výrobu. Je kmenovým chovem pro chov prasat, který chová k prodeji na aukčních trzích zemědělským závodům. V chovu skotu je plemenným hospodářstvím.

Statek měl v tomto roce následující stav dobytka: skotu celkem 179 ks, z toho 76 dojnic prasat 325 ks, z toho 34 prasnic koní 6 ks, z toho 3 klisny a 3 hříbata.

U hovězího dobytka bylo zavedeno monodietní krmení po celý rok silážovou kukuřicí a siláží řízkovou s přídavkem vojtěškového sena. Zásobování krmnou pící se neprovádí.

Průměrná dojivost denně se v posledních letech neustále zvyšuje, v tomto roce činí 10.62 l na kus. Celková výroba mléka činila 296.150 l.

Přírůstky skotu v průměru celkem 0,829 kg, u prasat 0,573 kg. Odchovaných selat od jedné prasnice 20,5 ks.

Zemědělským závodům dodáno:

60 ks chovných kanečků
82 ks chovných prasniček
376 ks selat na chov
4 ks chovných jalovic

Pro výživu obyvatelstva dodáno na mase:

50 ks hovězího dobytka
23 ks telat
210 ks prasat

Pro výživu obyvatelstva bylo dodáno:

260.158 l mléka
1.517 kg masa telecího
27.168 kg masa hovězího
28.286 kg masa vepřového

Obiloviny se pěstovaly na ploše 151,30 ha celkové půdy.

 

Plnění dodávek státu

 

 

plán q

skutečnost q

pšenice

730

1 225

pšenice jarní

300

330

brambory

400

465

cukrovka

5 500

3 630

 

Na hospodářských výsledcích se podílelo celkem 40 zaměstnanců statku, z toho 5 technických pracovníků, v počtu je zahrnuto 10 brigádníků na příležitostné práce. Vedoucí výroby je Václav Štěpán.

Průměrný výdělek na 1 pracovníka je 1.895 Kčs měsíčně. Na jednoho pracovníka připadá průměrně 5,20 ha půdy.

Statek vlastní 7 bytových jednotek, jedna je obsazena důchodci.

 


 

Místní národní výbor


Národní výbor jako vedoucí orgán obce byl zvolen ve všeobecných volbách v roce 1964. Ke konci jeho funkčního období byly činěny přípravy k novým volbám. Vývoj událostí odsunul jejich konání, a proto volební období poslanců se prodlouží pravděpodobně do roku 1971. Tato skutečnost spolu se složitými politickými podmínkami a tíživou hospodářskou situací státu nesporně také ovlivnily činnost místních orgánů státní moci. K tomu přistupují i některé místní problémy a těžkosti, v neposlední řadě také vztahy mezi lidmi. MNV zajišťuje všechny úkoly, které mu v rámci jeho pravomoci přísluší. Je však nesporné, že práce některých poslanců se v posledním období zhoršila.

Ve volbách v květnu 1964 bylo zvoleno 32 poslanců - 10 žen a 22 mužů. V tomto roce pracovalo 29 poslanců, neboť dvě poslankyně L. Doležalová a M Hrdličková se odstěhovaly, poslanec F. Krist zemřel. Od roku 1967 nepracuje A. Uherek.

Práce národního výboru jako vždy je řízena plánem pro činnost pléna, řady a komisí. s výjimkou komisí je dodržována lhůta schůzové činnosti. Nedostatkem je, že ne všichni poslanci schůze navštěvují, čímž je snížena úroveň jednání. Je třeba uvést, že za celé období se nestalo, aby se rada MNV nesešla nebo nebyla schopna usnášení. Situace v plénu byla již horší, neboť do nadpoloviční většiny chyběli někdy dva až čtyři poslanci. Účast jednotlivých poslanců byla nižší než v minulém volebním období. Považuje se za nutné, společně s orgány Národní fronty hledat účinnější formy a projednávat přímo s nimi účast jimi doporučených poslanců.

Rada MNV je 9 ti členná, mimo předsedy a tajemníka jsou to všichni předsedové komisí.

Předsedou MNV je Zdeněk Schüller, tajemníkem Rudolf Svozil. Komisi služeb vede P. Harca, komisi zdravotní a sociální M. Ševčíková, Komisi výstavby Dobeš V., školskou a kulturní komisi Jar. Neduchal č.p. 83, komisi veřejného pořádku Běhula A., komisi zemědělskou F. Macek.

Rada MNV se schází pravidelně čtrnáctidenně. Průměrná účast je 75,5%. Schůzová činnost je dobrá, poklesla však úroveň podávaných zpráv. Jinak rada řeší všechny úkoly uložené jí plenárním zasedáním a patří nesporně k nejlepším orgánům MNV.

Komise MNV

Práce komisí: U všech komisí nebyla činnost pravidelná. Nejlépe se scházela komise výstavby, i když v menším počtu. Vždy vyřešila úkoly kladené na ni radou, jinými organy a občany. Komise se zabývala výstavbou obce i nedostatky vzniklými při stavbách.

Dobře pracovala i komise služeb, která zajišťovala spolu s Dohlížecím výborem řádné zásobování obyvatelstva potravinami a průmyslovým zbožím. Starala se též o zabezpečení údržbářských prací pro občany jako prací zednických, stolařských, malířských atd.

Finanční komise, která polní také funkci komise plánovací, se zabývala přípravou rozpočtu MNV, vyměřováním daně domovní a zemědělské, pravidelně kontrolovala rozpočet jednotlivých kapitol, upozorňovala na jeho čerpání a dbala šetrnosti ve vydáních s ohledem na výstavbu kulturního domu.

Komise veřejného pořádku se zabývala protipožární ochranou v obci, zákazy nalévání alkoholických nápojů mladistvým, dohlížela, aby se nedospělá mládež nezdržovala do pozdních večerních hodin venku, nerušila noční klid a nepoškozovala cizí majetek. Zabývala se také otázkami socialistického soužití. Řešila také případy krádeží v JZD, SŠS i v soukromých bytech.

Komise sociální a zdravotní pracovala nepravidelně, neboť předsedkyně pracuje na směny a ne vždy na závodě měli pochopení pro její uvolnění z práce. Přece však své úkoly plnila v termínech. Komise se starala také o lidi přestárlé, osamocené, o poskytování a úpravu nízkých důchodů u 35 občanů, později u dalších šedesáti. Zajistila pro důchodce zlevněné obědy v místním Pohostinství. U osob s velmi nízkým důchodem - Šafaříková, Nesvadba zajistila přiznání sociálního důchodu do částky 400 Kčs z rozpočtu MNV. Komise se zabývala hygienou v prodejnách a provozovnách Jednoty, na ZDŠ, v mateřské škole a v objektech JZD. Dbala na to, aby nedostatky byly v nejkratší době odstraněny. (Výstavba sprch v místním JZD.)

Komisi zemědělskou dobře vedl F. Krist. Po jeho náhlé smrti nebylo delší čas náhrady za něj. Některé úkoly týkající se evidence půdy, vykuřování a vysázení nových vinic, řešení majetkoprávních poměrů občanů nebylo plněno v termínech. Tuto funkci převzala Řiháková, která se pro nemoc funkce vzdala. Funkci přijal pak Macek F., který výše uvedené nedostatky uvedl do pořádku.

Prověrka půdy

V tomto roce byla provedena prověrka půdy pracovníky Geodézie a kartografie z Kyjova pod vedením S. Hůly. Parcely byly přeměřeny a vzniklé závady odstraněny. Byla vypracovaná nová evidence půdy, podle které byla občanům vyměřena daň zemědělská.

Komise stavební jednala o výstavbě devíti rodinných domku, čtyřbytovky JZD, zbouráním tří zchátralých objektů. Bylo provedeno zarourování odpadů povrchové vody od křižovatky Milotice - Vacenovice v délce 800 m. Stejné práce byly provedeny také u hlavní silnice od Ratíškovic. Bytová výstavba se zdražením stavebních materiálů poněkud zpomalila.

Kulturní a školská komise pracovala celkem dobře. Její práce však nebyla pravidelná, spíše nárazová. Starala se o kulturní život v obci, zajišťovala kulturní akce spolu se složkami Národní fronty k významným výročím

Úprava obce

Pro lepší vzhled obce byl upraven parčík na návsi výsadbou keřů, vysetím trávníku a květinových záhonů. Stejným způsobem byla provedena úprava prostranství u hřbitova. Kolem nové budovy MNV byly rovněž vysázeny stromy, keře a květinové záhony.

Projekt úpravy obce zpracoval ing. Bohdan Wágner z katedry sadovnictví Vysoké školy zemědělské v Brně a podle tohoto projektu se provádí parkové úpravy v obci.

Aby se předešlo možným úrazům dětí na cestě do školy, bylo rozhodnuto vybudovat chodník v úseku od křižovatky k ZDŠ. Za tímto účelem byl proveden výkop a položeny roury pro odpad povrchové vody. Tato práce byla provedena také u hlavní silnice k Ratíškovicím.

Veškeré práce provedli občané v akci “Z”. K lepšímu vzhledu obce přispělo nově vybudované výbojkové osvětlení ulic v hodnotě 50.000 Kčs.

Pro příští období se plánuje výstavba kulturního domu, rozšíření osvětlení, dokončení kanalizace a chodníku ke škole. Připravuje se také projekčně výstavba mateřské školy. Dosud nebylo rozhodnuto o místě staveniště.

Obyvatelstvo

Naše obec čítá ke konci roku 1969 celkem 1.659 občanů, z toho 858 žen, 801 mužů. V tomto roce se narodilo 28 dětí - 16 chlapců a 12 děvčat. Zemřelo 17 občanů - 10 mužů a 7 žen.

Do naší obce se přistěhovalo 22 občanů, 34 se vystěhovalo. To znamená, že se nepodařilo zastavit nepříznivý jev - stěhování mladých a schopných lidí z obce, kteří využili možnosti získat lépe vybavený byt ve městě v blízkosti zaměstnání.

Sbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti působí při významných událostech v životě obyvatel. Dovede uspořádat velmi působivé vítání do života našich malých občánku. Vedoucí je učitelka s. Svatoslava Ježková. Kulturní vložky provádějí žáci místní ZDŠ.

Dobrou úroveň mají také svatební obřady, na kterých účinkuje pěvecký kroužek dospělých. Sbor organizuje také slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým.

Konají se v obřadní síni, zřízené v nové budově MNV. K tomuto účelu se dříve používala místnost ve státním zámku. Místní veřejnost lituje nepochopení správy zámku a KNV v Brně jako nadřízeného orgánu, kteří stanovili pro MNV nepřijatelné podmínky za používání této místnosti. Obřady v zámku vyzněly slavnostněji.

První svatbu v nové obřadní síni na MNV měli 23. 8. bratři Matyášovi - Jiří a L. Blatová, Stanislav Matyáš a A. (neuvedeno).

V tomto roce bylo uzavřeno 16 sňatků, z toho 8 mimo obec. Letos oslavili zlatou svatbu manželé Pražákovi a Grufíkovi.

Kroměřížská výzva

Jako většina obci našeho okresu přijala i naše obec Kroměřížskou výzvu. Občané naší obce chtějí dokončit chodník k ZDŠ, přebudovat Sokolovny, provést výsadbu a úpravy parku.

Pošta

Na budově pošty byla provedena nová fasáda. Také vnitřní zařízení bylo zlepšeno zřízením nové automatické ústředny. V důsledku toho bylo provedeno přečíslování telefonních čísel. Rovněž byly odstraněny sloupy a vrchní vedení a nahrazeno kanalizací. Za zmínku stojí, že naše obec má v okresním měřítku nejvíce majitelů telefonů - 59. V obci je 323 majitelů televizorů.

Rybník

V letním období se koupe mládež místní i z okolí v rybníku nedaleko obce. Nejvíce koupajících se zdržuje u velkého koše, odkud rybáři provádějí krmení ryb umělými krmivy. Vyskytly se případy epidemie zaviněné látkami v krmivu. MNV spolu s hygieniky požádali Státní rybářství, aby krmení ryb bylo prováděno na druhém konci rybníka, což se osvědčilo.

 


 

Národní fronta


V organizaci Národní fronty pracuje řada obětavých funkcionářů. Početně větší a menší organizace sdružené v Národní frontě se zasloužily o značný hospodářský a kulturní rozvoj vesnice.

Předsedou NF je Jaroslav Nedůchal mlad., jednatelkou s. Marie Hladilová. Výbor byl rozšířen o 3 členy - Krista J., Zbořila B. a S. Stříteckého a má 15 členů. Národní fronta dobře spolupracuje s MNV.

Komunistická strana Československa

Předsedou VO KSČ byl zvolen s. Neduchal Josef - důchodce. Výbor zůstal téměř v původním složení. Jeho práce spočívala v konsolidaci poměrů na vesnici, hlavně v MNV a složkách Národní fronty. Právě proto MNV a téměř všechny složky NF pracovaly pravidelně bez nějakého přerušení. Účast ne členských schůzích se pohybovala kolem 35 členů.

Československá strana lidová

Do nového roku 1969 nastoupila místní organizace Československé strany lidové pod vedením Šťastného. Organizace má 56 členů.

Nový rok oslavili členové organizace výstavkou betlémů a odpolední besídkou pro děti. Z čistého zisku věnovali 1.100 Kčs na vesničku SOS. V masopustě uspořádali ples.

Historii obce Milotic připomnělo občanům vlastivědné národopisné pásmo “Z milockých letopisů”, uspořádané o velikonocích. Veselí našich předků opět připomnělo národopisné pásmo “K milockých Šidlenám chodník ušlapaný”. Účinkoval Slovácký krúžek z Mistřína, národopisný soubor “Morava” z Hodonína a místní Slavnost předcházelo svěcení Boží muky postavené místními občany ke 1.100. výročí úmrtí sv. Cyrila a 50. výročí založení ČSR. Boží muka jsou dílem zdejšího výtvarníka Jaroslava Neduchala a jeho bratra Josefa. Dne 17. prosince uspořádala organizace předvánoční prodej knih.

Myslivecké sdružení

Organizace má 21 členů, předsedou je Schüller M. Začátkem léta se členové organizace zabývali záchranou vysečených hnízd, starali se o líhnutí a odchov kuřátek (sebrali 400 ks bažantích a koroptvích vajec, do stáří 6. týdnů odchovali 80 ks.) Sdružení organizovalo zkoušku ohařů v honebním revíru. Jako každým rokem upravili výlohu obchodu k Měsíci myslivosti.

Členové odstřelili 8 ks srnčí zvěře, 351 ks zajíců, 495 ks bažantů, 30 ks koroptví. Rok byl nepříznivý pro zajíce. První vrh (březňáci) vlivem nepříznivého počasí uhynuli. Z tohoto důvodu byl odstřel menší než jiná léta.

Členové mysliveckého sdružení odpracovali při žních v akci “Z” a ošetření proutníku 487 hodin.

23.9. 1969 zemřel dlouholetý člen organizace Prágr F. (83 let).

Požárníci

V tomto roce měl sbor 41 členů. Předsedou byl zvolen opět Jan Nedvědický.

V tomto roce nebyl v Miloticích ani v nejbližším okolí požár. Členové sboru se zúčastnili na účelových akcích jako čerpání vody ze zatopených sklepů u Šidlen, silážní jámy JZD a na bytových jednotkách. Při těchto akcích byla přezkoušena pohotovost a připravenost všech členů při obsluze protipožárních strojů.

Členové organizace prováděli preventivní prohlídky na půdách domů, skladovacích a provozních prostor JZD a SŠS. Drobné závady byly ihned odstraněny. Členové odpracovali 1.099 brigádnických hodin v JZD a při úklidu a úpravě obce.

Družstvo mládeže v počtu 43 pořádalo cvičení pouze v 1. polovině roku, později práce uvázla pro zaneprázdnění vedoucího, který se nakonec své funkce vzdal.

Výzbroj sboru v tomto roce tvořilo: 1 dvoukolová přívěsní D - 16, 1 přenosná dvoukolová PS - 8 a nákladní auto.

Kulturním podnikem organizace byl pouze tradiční ples, který se těší velké pozornosti občanů.

Československý svaz žen

Předsedkyní Československého svazu žen byla opět zvolena s. Křižková. Tak jako předcházející léta byla v březnu pořádána slavnost MDŽ s programem žactva mateřské školy a ZDŠ. Velký úspěch měly děti mateřské školy. Z dobrovolného vstupného byla věnováno na zakoupení hraček pro děti této školy částka 100 Kčs. V rámci těchto oslav byla navštívena nejstarší občanka obce Anna Moresová. Členky organizace ČSŽ jí věnovaly upomínkové dárky. Na vybudování vesničky SOS odeslala organizace částku 500 Kčs.

Z iniciativy svazu byl u příležitosti MDD promítnut dětem film nákladem organizace. V tomto roce připadalo 20. výročí trvání JZD. Svaz žen navrhl na udělení brože F. Šnajdrovou. Členky organizace odpracovaly 580 hodin při úpravách parku a při budování chodníku ke škole.

Svaz československo-sovětského přátelství

V roce 1969 byla provedena registrace členů. Výbor organizace se schází za předsednictví R. Čížkové. Organizace vyvíjí svou vlastní kulturní činnost. Pořádá zájezdy do divadla, připravuje Měsíc československo-sovětského přátelství, podílí se na zajišťování kulturních akcí v obci.

Svazarm

Členové Svazarmu se scházejí jednou měsíčně na výborových schůzích za předsednictví B. Zbořila. Členské schůze organizace nekoná.

V lednu a únoru byl uspořádán výcvik řidičů motorových vozidel pod vedením ing. Uhra u Kyjova. Mimo to provádí také školení řidičů, kteří již řidičské průkazy mají. Školení je ukončeno testováním. při neúspěchu je řidiči odebrán řidičský průkaz. V tomto roce získalo nový řidičský průkaz 60 účastníků.

Organizace má svůj střelecký kroužek pro výcvik ve střelbě z malorážky - 15 účastníků.

Tělovýchovná jednota

Tělovýchovná jednota má 120 členů. Předsedou je Šnajdr J. Jednota má jen oddíl kopané. Sehráli 22 mistrovských a 17 přátelských zápasů. Bojovali o záchranu v tabulce III. A.

28. 6. 1969 byla přejmenovaná TJ Baník na TJ Družstevník. Na stavbě sprchárny, v JZD a na úpravě hřiště odpracovali 250 hodin.

Juvena

Československý svaz mládeže byl přejmenován na “Juvenu”. Práce organizace byla velmi slabá až úplně ustala.

Dohlížecí výbor

Výbor Lidového spotřebního družstva Jednota má 505 členů. dohlížecí výbor je devítičlenný. Schůze se konají pravidelně měsíčně. Členové družstva se zavázali, že věnují své členské podíly na stavbu kulturního domu. K 1. 1. 1970 mají na svém kontě 103.770 Kčs.

Družstvo promítá pro své členy čtvrtletně filmové představení. Uspořádalo také pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezd do Bojnice.

Výbor zorganizoval výstavu studené kuchyně v místním Pohostinství.

Svaz chovatelů

Svaz chovatelů drobného zvířectva má 32 členů, předsedou je Zajíc Oldřich. Ve svazu jsou organizováni drobní chovatelé slepic, holubů, perliček, králíků, angorských králíků, koz a ovcí. Členové svazu se zúčastnili celostátní výstavy v Brně s velmi dobrým úspěchem.

Státnímu nákupu dodali: 12.800 ks vajíček, 5 kg ovčí vlny. 1.315 ks králičích kožek, 20 ks kůzlečích.

Svaz zahrádkářů

Svaz zahrádkářů má 267 členů. Za předsednictví F. Stříteckého prokázal v tomto roce bohatou činnost.

Pro své členy uspořádal 3 odborné přednášky: pro ovocnáře, vinaře a milovníky květin. Pro tyto zájmové skupiny byly uspořádány zájezdy s exkurzemi na výstavu “Flora” do Olomouce, na výstavu “Horticentrum” v Lednici, spojenou s exkurzí do pokusných vinic vedenou kandidátem věd ing. V. Krausem, na okresní výstavu přírodních vín v Bzenci. Pro pěstitelskou potřebu členů bylo nakoupeno: 350 q strojených hnojiv, 160 q sadbových brambor, 70 ks vyřazených sudů pro sběr ovoce a postřiky stromů, 50 ks upotřebených demižonů.

Mimo péči o vlastní zahrádky účastnili se členové také prací všeobecně prospěšných:

1. Na přírodním hledišti u Šidlen na odvodnění pozemku byl navezen odpadní tvrdý materiál, který organizace získala téměř darem v ratíškovské cihelně. Akci organizoval obětavý člen výboru A. Krist.

2. Zahrádkáři pracovali na úpravě parků na návsi a úpravách nových předzahrádek.

3. Členové se účastnili na pracích organizovaných v akci “Z”.

4. Organizovali pomoc JZD při špičkových pracích.

5. Opravili budovu pronajatou MNV pro skladování umělých hnojiv.

6. Svým nákladem přispěli k vybavení místnosti pro schůze všech složek NF.

Včelaři

Včelaři naší obce se zúčastňují třikrát ročně schůzí vesměs odborných a zájmově informačních v Kyjově. Včelaři mají 28 členů, kteří vlastní 199 včelstev. V tomto roce byl stav včelstev dobrý. Průměrná snůška na 1 včelstvo činí 16 kg. Pro státní nákup včelaři odvedli 979 kg medu.

Československý Červený kříž

Organizace je velmi dobře vedena s. B. Konečným. Místní skupina má 168 členů, z toho je 52 nositelů PZO, 5 dobrovolných sester a 4 zdravotní hlídky. Během roku ošetřili 169 osob.

Skupina se pravidelně schází na svých výborových a členských schůzích. Mimo to se zástupci skupiny zúčastňují provozních schůzí v místním zdravotním středisku.

Práce se školou je dobrá. Částečně byla přerušena ochodem s. I. Dočkala na vojenské cvičení. V práci pokračovaly s. J. Nekvindová a s. D. Foukalová.

Zdravotní osvěta byla prováděná relacemi v rozhlase a plakáty. Během roku byly provedeny 2 odběry krve od 22 dárců. OV ČSČK odměnil R. Svozila, B. Šeďu, A. Knotka, V. Krista odznakem a malou pozorností. Členové skupiny odpracovali 650 hodin.

 


 

Kultura


Kulturní život v obci má řídit Osvětová beseda. Tato však v tomto roce pro úzký okruh pracovníků činnost takřka nevyvíjí. Veškerou kulturní činnost v obci zajišťují složky NF.

Akce pořádané v tomto roce:

Počátkem roku to byly společenské plesy zakončené fašankem. 8. 3. oslava MDŽ - pořadatel ČSŽ, program zajistila ZDŠ a mateřská škola. Na velikonoce bylo sehráno dětské představení “Stříbrná studánka”. Hru nacvičila ČSL.

K výročí osvobození obce Sovětskou armádou uspořádala NF divadelní představení V. K. Klicpery “Každý něco pro vlast”. Hru nastudoval divadelní soubor z Ratíškovic.

V letním období byla uspořádána 2 národopisná pásma “K milockým Šidlenám chodník ušlapaný” - pořadatel ČSL, “Zarážení hory” - pořadatel ČSZ a OB.

Tělovýchovná jednota Družstevník uspořádala vinobraní.

Na zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství a výročí VŘSR se konal lampionový průvod vesnicí, v kinosále pak byla slavnostní schůze s kulturní vložkou žáků ZDŠ.

Tradiční slovácké krojové hody pořádala a organizovala NF, v provedení ČSL a za součinnosti národopisného souboru OB. Čistý výnos 9.000 Kčs byl věnován na stavbu kulturního domu.

Mimo tyto akce bylo uskutečněno několik výstav: Výstavu květin a výstavu vína s ochutnáváním pořádal Svaz zahrádkářů. Výstavu knih s prodejem připravila ČSL. Byla uskutečněna přednáška o pěstování vinné révy na vysokém vedení.

V tomto roce pracovala rovněž dechovka F. Křižky a B. Zbořila. Taneční odpoledne pořádali členové organizace “Juvena” s big beatovou skupinou F. Knotka. Kulturní vložky při veškerých oslavách zajišťuje místní ZDŠ.

Škola

Žáci místní ZDŠ se učí v 15 třídách, z toho je 5 tříd od 1. - 5. post. roč. a 10 tříd 6. - 9. post. roč. Paralelku má 8. a 9. třída, 6. a 7. třídy paralelky dvě.

Školu navštěvovalo 501 žáků, z toho 254 chlapců a 247 děvčat. K 1. 9. 1968 byli na škole ustanoveni: Káčerková Anna s aprobací Př - Ch, Müllerová Dobromila R - D a Šimková Věra - studující.

Na konci školního roku byli přeloženi: Hrdličková Božena do Veselí nad Moravou, Hoffová Marie do Moravského Písku, Šimková Věra na okres Cheb, Janíková Zora do Hodonína.

Podle výnosu MŠ byl zaveden od 1. 9. 1968 na ZDŠ pětidenní vyučovací týden s volnými sobotami. V důsledku toho se upravuj učební plán. Snižuje se počet týdenních vyučovacích hodin v některých ročnících a předmětech. Upravuje se vyučovací povinnost učitelů. V 1. - 5. post. roč. se snižuje o 1 hodinu na 23 hodin týdně, učitelům 6. - 9. ročníku se vyučovací povinnost snižuje na 21 hodin týdně. U některých vyučovacích předmětů se mění učební osnovy.

V dubnu 1968 byla utvořena samostatná organizace Československý pionýr. K registraci se přihlásil jen 1 oddíl a 1 samostatná družina a tím byla prakticky zrušena skupina PO na naší škole. Děti by měly zájem o práci v nové dětské organizace, ale nejsou vedoucí.

Školní stravovna připravuje denně asi 200 obědů pro přespolní žáky a děti zaměstnaných matek.

Během školního roku pracovali zedníci a tesaři na rozestavěném školním skleníku a kotelně. Byla zhotovena dřevěná konstrukce skleníku, u kotelny položen strop a střešní vazba na kotelně.

SRPŠ se stále více zabývá výchovnými problémy školy, pomáhá jí i finančně. Předsedou výboru je Jos. Haloda.

Mateřská škola

V mateřské škole bylo v roce 1969 45 zapsaných dětí. Docházka dětí se ustálila. V tomto roce byla pořádaná veřejná besídka na ukončení školního roku. Na ní poprvé veřejně vystoupila big-beatová skupina. Uvedli se dobře. Na škole pracovaly: Synková Anna, Slováčková Anežka, Vodáková Jarmila (s. Kovaříková V. a Musilová H., které zastupovaly za mateřské dovolené) a ředitelka školy Ludmila Jestřábová.

Kino

Vedoucím kina v Miloticích je s. B. Konečný. Podle plánu se mělo sehrát 240 představení, splněno bylo 233. Plánovaná návštěvnost 18.630 byla překročena na 19.905. Plánovaná tržba byla překročena o 9.479 Kčs.

V kině se promítá ve středu, sobotu a neděli, dětské filmy v neděli odpoledne. Většinu návštěvníků tvoří mladí lidé. Větší návštěvnost byla dosažena promítáním atraktivních filmů např. “Náčelník Velký had”, “Muž z Ria”, “Angelika”, “Nestárnoucí smích”, “Volání divočiny” atd.

Knihovna

Knihovna plnila v tomto roce své poslání. Vede ji s. J. Souček. Knihovna je umístěna v budově pošty, má 2.178 svazků, z toho 64 ks naučných knih, 978 ks krásné literatury, 445 knih pro mládež a 142 knih se zemědělskou tématikou.

Knihovnu navštěvuje 62 stálých čtenářů, z toho 42 tvoří mládež. Knihovník má o práci zájem, ochotně vychází vstříc přáním a požadavkům čtenářů.

Zámek

Zámek v polovině roku 1967 přešel pod přímou správu Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Brně.

V této době také započaly velké opravy zámeckých budov, uvnitř zámku i předzámčí, rovněž jeho okolí - park, zahrada, čestný dvůr.

Dosud bylo upraveno:

a) V zámku bylo vymalováno 2. poschodí a vybroušeny parkety v pokojích. Do oken byly dány nové záclony. Nyní čeká na instalaci galerie. V 1. poschodí byly místnosti rovněž vymalovány (7).Velká část nábytku byla dána do opraven nábytku v Lysicích. Rovněž mnoho obrazů bylo restaurováno. 1. poschodí bude instalováno nábytkem z doby baroka, včetně jeho doplňků. Zdivo, které je obloženo dřevem bude se konservovat a leštit během zimního období. Z bývalé kuchyně, spižírny a jídelny pro služebné budou upraveny vstupní síně.

b) Jižní skleník, v němž byla umístěna mateřská škola, byl dán do původního stavu. Byla zde provedena nová fasáda uvnitř i zvenčí, nový strop, okna. Byla opravena střecha nad konírnou. Tato má být uvedena do původního stavu a mají v ní být umístěny dopravní prostředky z doby baroku. Po skončení oprav bude zde přivezen pozlacený kočár Marie Terezie, který byl zazděn v bývalém brněnském klášteře. V současné době se opravuje 2. skleník.

c) Úprava parku začala v roce 1969. Byly vyčištěny pongony a sníženy hlavní chodníky a rozšířeny na šířku schodiště, kterým se vstupuje ze zámku do parku. Byly zde vysázeny různé okrasné dřeviny a 2 habrové pongony. Rovněž celá zeď ohraničující park byla opravena. Před zámkem, směrem do parku bylo vysázeno 8 záhonů růží, kolem vodní fontány 4 nepravidelné záhony buxusu.

d) zahrada byla převzata od místního JZD ve špatném stavu. Tato byla již z velké části uvedena do pořádku. Mimo to byla v zahradě nově zavedena elektřina a rozvod vody po celé zahradě.

Nehody

Během úpravy silnice a výměny sloupů v obci došlo k několika dopravním nehodám.

6. 7. 1969 byla to havarie motocyklu. Řidič utrpěl těžké zranění, škoda na motocyklu činila 1.000 Kčs. 7. 11. se srazily na návsi 2 traktory, o 14 dnů později dvě nákladní auta. 22. 11. byl na silnici sražen nákladním autem cyklista, který utrpěl těžké zranění. Na druhý den porazil traktorista chodce, který byl také s těžkým zraněním odvezen do nemocnice.

Celková škoda na dopravních prostředcích při těchto nehodách činí 26.000 Kčs.

 


 

Závěr


Zásadním bodem ve vývoji politické situace u nás v roce 1969 bylo dubnové plénum. Přes moskevská politická jednání, která po vstupu vojsk byla konána, nebylo v realizaci těchto dohod dosaženo konkrétních výsledků z těchto porad a první známkou konsolidačního procesu v naší zemi bylo dubnové plénum, kde bylo zvoleno nové vedení strany.

V květnovém zasedání přineslo konkrétní formou normalizaci života prostřednictvím realizačních směrnic.

Od této doby nastává postupná konsolidace našeho politického života. Důležitým mezníkem v životě naší republiky bylo přijetí zákona o federalizaci státu od 1. 9. 1969, které bylo podepsáno v Bratislavě v den 28. X. Tím vznikla Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika, což bylo lidmi přijato kladně.

Národní fronta v obci se obnovila a začala pravidelně pracovat.

 

malba rybníku

 

další rok