Obsah

1966

V měsíci únoru oslavíme 18. výročí únorového vítězství pracujících nad reakcí v roce 1948. Odkaz Února jako historického třídního vítězství dělnické třídy a politiky KSČ je stále platný. Význam únorového vítězství je v tom, že rozhodlo s konečnou platností politický boj dělnické třídy s buržoazií ve prospěch dělnické třídy a všeho pracujícího lidu. Otevřelo cestu k budování socialismu v naší zemi. Celý poúnorový vývoj, výsledky naší práce, potvrdily správnost politiky KSČ.

V příštím roce se bude konat XIII. sjezd KSČ, proto musíme činit praktické kroky k tomu, abychom lépe využili vymoženosti socialismu a v našem životě a v práci naší socialistické společnosti dosahovali výraznějších výsledků.

Bude nutné, aby komunisté svou politickou prací rozněcovali v pracujících elán a bojovnost a upevňovali v nich přesvědčení o významu úkolů dalšího vývoje socialistické společnosti, aby náš lid byl bohatší a spokojenější než za kapitalistického režimu.

Základní devítiletá škola

Hodnocení učebně výchovné práce na škole: Ze 497 žáků neprospělo 37 žáků, tj. 7,5%, opravnou zkoušku má povoleno 22 žáků. Kromě jiných příčin bylo to zaviněno zpřísněním klasifikace, dále se projevuje u některých žáků naprostý nezájem a lhostejnost k práci, též u rodičů těchto dětí, se projevoval nezájem o výsledky práce dětí. Nejslabší prospěch a pracovní morálka se projevila v 7.A, 6.B, 8.A, 8.C a v obou 9. třídách.

Po stránce chování se vyskytují větší přestupky jen u jedinců 10 známkami druhého a 2 známkami třetího stupně.

Úkoly dané v rámci komunistické výchovy jsou plněny jednotlivými třídami nestejně. Též převzítí učeben do socialistické péče je velmi rozdílné. U některých učitelů se projevuje nestálost a nárazovost ve výchově v tomto směru chybí soustavná kontrola a okamžitá nápravná opatření při zjišťování nedostatků a jejich řešení do důsledků.

Ve společenském vystupování žáků ve škole a na veřejnosti došlo sice ke zlepšení, avšak s jeho stavem nemůžeme být dosud spokojeni. V této činnosti je nutná soustavná práce celého učitelského kolektivu, jak ve škole tak i mimo ni.

Poněkud se zlepšila spolupráce s rodiči na třídních schůzkách s SRPŠ, i když se nepodařilo podstatně zvýšit návštěvnost těchto schůzek.

Spolupráce třídních učitelů s vedoucími PO byla dobrá. Díky této spolupráci s vedoucí skupiny s. Trčkovou pracuje skupina PO při naší ZDŠ velmi dobře a je také dobře hodnocena OV ČSM.

Ve výuce jazyka českého a matematice jako hlavním předmětům oproti minulým letům došlo ke zlepšení. Pravopisná a slohová cvičení a čtení zůstávají dosud problémem. V matematice se projevují nedostatky především v geometrii a v rýsování.

Jak v českém jazyku, tak i v matematice, není dosud uspokojivá písemná úprava a písmo žáků, i když došlo ke sjednocení požadavků úpravy.

Studiem diferenciace se pracovalo individuálně. Plánované školení OPS, do kterého byla zařazena většina učitelů druhého stupně nebylo uskutečněno. Pro příští rok se počítá se získáním některých učitelů k provádění vnitřní diferenciace v 9. třídách.

Práci školy v letošním roce možno hodnotit kladně. Učivo bylo probráno dle osnov ve všech třídách a bylo včas procvičeno a zopakováno. Potěšitelné je, že se začíná více využívat individuálních pomůcek a i metodická práce s nimi se zlepšila. Na škodu je, že se málo využívalo školních filmů. Doposud však nejsou plně vyžívány pomůcky z jednotlivých kabinetů, i když se učitelé s možnostmi použití seznámili. Při hospitacích se stále ještě zjišťuje, že mnohdy chybí v hodině názor, pokus a pozorování. správci kabinetů se budou muset postarat o doplnění kabinetů, aby bylo možno provádět všechny osnovami předepsané pokusy. Laboratorní práce byly prováděny, úroveň byla uspokojivá, nebyly však dodrženy v předepsaném počtu pro chybějící pomůcky. Exkurze obsažené v plánu školy byly splněny na 75%. Velmi dobře byly splněny exkurze v chemii v 9. třídě a v pracovním vyučování.

Nepovinné předměty byly realizované podle plánu a úroveň výuky je uspokojivá. Bude třeba zvýšit nároky na pozornost a soustředění se žáků ve vyučovacích hodinách, rovněž není na dobré úrovni vyjadřování žáků v souvislejších celcích, výchovné využití vyučování se zhoršilo. Tomuto problému bude nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Soutěže STM, SHM a ČSČK proběhly podle plánu a jejich úroveň byla dobrá. Veřejně prospěšná práce byla dle plánu školy splněna.

V kulturně osvětové práci, v účasti a zajišťování oslav a výročí byly splněny všechny úkoly. VŘSR, Únor, MDŽ, 1. máj, MDD a tělovýchovný den. Za splnění všech těchto akcí je třeba poděkovat všem učitelům. Bude však nutno ve větší míře využívat těchto akcí výchovně.

V tomto roce pracovali žáci školy v kroužku včelařském, gymnastickém, požárnickém a dramatickém. Vedoucím kroužků s. Zajícovi, s. Malárové, s. Součkovi, s. Foukalové a s. Jurnyklové patří za tuto práci dík. Do činnosti nebyl uveden kroužek na prvním stupni.

Školní výlety se letos podařilo soustředit do rozmezí jednoho týdne, takže nebylo podstatně narušeno vyučování.

Komise pro volbu povolání se scházela dle potřeby a řešila problémy s rozmisťováním dorostu. Plánované kóty se přes velkou snahu nepodařilo splnit v prioritních oborech: zemědělství plán 12, splnění 10 hornictví plán 3 splnění 1.

Po stránce materiální je čerpání rozpočtu rovnoměrné, je však nutno zajistit opravu kotle ústředního topení. Svépomocnou akcí byla vybudována dvě pařeniště, zhotoveny stoly ve skleníku a pracovně a dokončuje se vytápění skleníku.

Plánovaný počet hospitací byl splněn. Pro příští rok bude nutno plán hospitací vypracovat diferencovaně, nejen u jednotlivých učitelů, ale i podle povahy jednotlivých tříd a tématicky je zaměřit.

Plán kontrolní činnosti byl splněn, pro příště bude nutné zavést důslednou evidenci a provést hodnocení a vyvodit závěry, které v tomto roce byly jen částečné.

Značné střídání učitelů a neustálý příchod začínajících je brzdou soustavného růstu školy a též má záporný vliv na výchovné působení na žáky, pro neznalost místních poměrů, rodin žáků a celkového prostředí.

Ze zprávy o činnosti MNV

Plenárních schůzí bylo 10. Návštěvnost 66,6% oproti loňsku se návštěvnost zlepšila o 2,6 %. Rada je devítičlenná. V tomto roce byla provedena změna a to předsedy kulturní a školské komise s. Šána byl přeřazen do funkce předsedy KSČ a s. Uherek nastoupil na jeho místo za předsedu školské a kulturní komise. V době mateřské dovolené s. Ševčíkové ji zastupovala s. Vacenovská. Úroveň jednání byla dobrá, bylo však opožděně plněno usnesení. Toto se pak hromadí a jeho kontrola je velmi malá.

Do schůzí rady byli zváni poslanci ONV, zástupci VO KSČ, VŽ, MKLK a předseda JZD. Schůzí rady bylo 25 s průměrnou účastí 80%. Zemědělská komise byla svolána 12x.

Komise výstavby se sešla 28x. Ke komisi výstavby je přičleněna zvelebovací komise. Vedoucí s. Valášek, nechodil do schůzí a toto se nepříznivě projevilo i v práci této složky.

Komise finanční a plánovací se sešla 12x, kde se též projevila slabší návštěvnost v její práci.

Komise školská a kulturní měla 11. schůzí.

Komise sociální a zdravotní se sešla 11x.

Komise služeb schůzovala 12x.

Komise veřejného pořádku měla 12. schůzí.

Většina poslanců dobře plnila své povinnosti, až na malé výjimky. Bude nutné, abychom přehled návštěvnosti a práce poslanců předali k projednání vesnické organisaci KSČ a pověřili radu MNV řešením společných závěrů.

Činnost výboru žen: byla pravidelná, sešel se za účasti 60% výboru. Pracoval po celý rok dobře, ve všech složkách NF a na nich spočívala celá tíha systému civilní obrany.

Sbor pro občanské záležitost: narodilo se 33 dětí, z toho 19 chlapců a 14 děvčat. Vítání dětí do života provádíme rozhlasem. Sňatků bylo uzavřeno 19, z toho bez náboženských obřadů 3. Zemřelo 20 občanů (13 mužů, 5 žen a 2 děti).

Sbor už rok nepracuje. Rada doporučuje plénu MNV své usnesení z prvního pololetí 1966, jmenovat s. Ježkovou jako předsedkyni.

Stručně jsme probrali politicko-organizační práci MNV a všech jeho složek. Je třeba si uvědomit, že přecházíme na nový způsob hospodaření, že musíme veškeré úsilí zaměřit na získání vlastních finančních prostředků, vyřešit otázku mateřské školy, chodníku pro děti ke škole a kulturního zařízení. Všechny tyto úkoly naléhavě volají po řešení a finanční zdroje k tomuto potřebné se musíme snažit získat sami

Za rok 1966 jsme byli pasívní částkou 14.000 Kčs.

Kino

Plán představení: 240 skutečnost: 230 (96%), plán návštěvnosti: 18.000 skutečnost: 18.576 (103%), plán tržby: 38.000 Kčs skutečnost: 40.117,90 (105%). Dětské filmy: Pyšná princezna, Kičtonské pohádky.

Největší návštěva byla u těchto filmů: Poklad na Stříbrném jezeře, Vinnetou I, Vinnetou rudý gentleman, Romulus a Rémus, Muž z Ria a Scaramouche.

Splnění socialistického závazku z roku 1965

Ve špičkových pracích JZD odpracovali naši občané 7.250 brigádnických hodin a splnili svůj závazek na oslavu 20. jubilea osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou na 104%.

“Na Záluží” byla dokončena cesta brigádnicky v ceně 20.000 Kčs. Na úpravu veřejného prostranství bylo odpracováno 7.900 hodin. Slepičích vajec bylo předáno 10.300 kusů. Kovového šrotu bylo sebráno 59.660 kg. Papíru bylo sebráno 4.898 kg. Hader bylo sebráno 2.806 kg. Kostí se sebralo 760 kg. Králičích kožek 1.332 kusů. Předzahrádek utvořili naši občané 89. Bylo upraveno 36 fasád domů. Nečlenové družstva obdělali 14 ha cukrovky, 12 ha kukuřice, 5 ha brambor a 2,5 ha okurek. Společenské organizace splnily své závazky na 100%. Drobní držitelé dodali 1.300 l mléka nad povinnou dodávku. Bylo zúrodněno 3 ha neplodné půdy. Do zemědělského učebního poměru bylo získáno místo plánovaných 10 jen 4 učni.

Kulturní a školská komise, s rozhlasovou radou, místním rozhlasem a ve vývěsných skříňkách pravidelně popularisovali plnění celoobecního socialistického závazku.

Jednotné zemědělské družstvo

Naše družstvo obdělává celkem 667,85 ha zem. půdy, z toho 6,54 ha vinice, 1,53 ha zahrady, 1,32 ha sadu, 59,78 ha luk, 22,62 ha pastvin a 576 ha orné půdy. Výměra záhumenek činí 91,79 ha, z toho 2,57 ha společně obdělávaných.

Stálých pracovníků bylo 172, tj. těch, kteří odpracovali stanovený počet pracovních dnů, z toho 24 zaměstnanců. Z celkového počtu stálých pracovníků pracuje 50 v živočišné a zbytek v rostlinné výrobě.

Průměrný věk pracovníků je vysoký 46 let. Celková hrubá plánovaná produkce byla překročena o 81.000 Kčs.

Podpory od státu: 65.000 Kčs na nákup jalovic a 21.000 Kčs na kádrovou výpomoc. Za zvyšování dojivosti jsme dostali mléčné prémie 45.000 Kčs, kterými byl posílen částečně prémiový fond a zbytek byl rozdělen mezi družstevníky.

Tento rok byl pro rostlinnou výrobu dosti příznivý i když bylo v létě mnoho dešťů, takže velká úroda vojtěšky byla sklizena jen do stohů, kde vznikaly zatékáním velké ztráty. Podobná situace byla i u sklizně obilí, ale toto bylo sklizeno včas i přes nepřízeň počasí.

Na orné půdě byly zastoupeny tyto plodiny: obiloviny + kukuřice 52%, cukrovka 8%, okopaniny 18%, pícniny 19%, zelenina 3%, luštěniny 1%. Docílení ha výnosů za rok 1966: pšenice 25,4 q, žito 27,88 q, ječmen 26,75 q, kukuřice na zrno 38,58 q, cukrovka 305 q, brambory 145,5 q.

Přímé náklady na 1 q v Kčs: pšenice 38,73, žito 44,80, ječmen jar. 32,80. Obiloviny byly sklizeny 134 ha přímou sklizní a 131 ha dvoufázově. Hrách jedlý byl napaden anthraktonozou a byl dán do krmného fondu 37,6 q. Stelivová a krmná sláma byla sklizena přes nepřízeň počasí dosti dobře.

Kukuřice na zrno: sklizeň probíhala velmi dobře sklízečem a byla odlisťována dvěma odlisťovači. Bylo sklizeno 402 q kukuřice množitelské a ostatní 753 q do krmného fondu a 500 q na naturálie. Plán výroby byl vysoko překročen.

Brambory na plán 15 ha, bylo vysazeno 22 ha. Dodávka 9 vagonů byla splněna rannými bramborami, ostatní byly skrmeny a 550 q bylo usušeno na bramborové vločky. Při sklizňových pracích velmi pomohla školní mládež.

Cukrovka: byla zaseta na tratích “Hraběcí” výnos 310 q z ha. Dále byla naseta na “Dílách” a pro zaplevelení byl výnos z ha jen 260 q.

Vinice: nová s polovysokým vedením plán splnila, ale ve staré s vedením na hlavu byl výnos slabší, takže na plán 187 q bylo sklizeno jen 125 q.

Cibule: nebyl plán splněn, pro částečné podmočení a napadení peronosporou.

Celer: plán dodávky byl překročen.

Okurky: též dodávka vysoko překročena.

Pícniny: 1. sek byl proveden kvalitně a bylo z něho dosaženo 80% celkové výroby. Méně úspěšná však byla II. a III. sklizeň.

Vojtěškové semeno: velká ztráta vznikla celostátní neúrodou semene vojtěšky.

Za tento rok bylo spotřebováno 323 q čistého N, 340 q P, a 504 q drasla, chlévské mrvy bylo použito 448 vagonů. Bylo by však nutno se zaměřit na výrobu zeleného hnojení ve větší míře než dosud.

Zahrada: nesplnila plánovaný výnos. Hlavní důvod snad byl pozdní nástup zahradníka a tím zpoždění všech prací.

Mechanizace: hodnota strojů v našem družstvu obnáší částku 1.800.000 Kčs, z toho se každoročně odpisuje asi 400.000 Kčs, takže opravdu rozhoduje jak jsou tyto stroje využity, jako náhrady za ruční práci našich družstevnic a jak se s nimi zachází. Uskladnění těchto strojů je ubohé. Téměř všechny jsou po celý rok pod širým nebem, vystavený všem povětrnostním nepohodám.

Náklady na opravy byly v tomto roce překročeny o 100.000 Kčs. Též spotřeba nafty se zvýšila o 50.000 Kčs. Tyto opravy stály 331.000 Kčs, oproti loňsku 175.000 Kčs. Práce mechanizační byly prováděny dosti dobře, zlepšila se rovněž ranní docházka do práce.

Při této příležitosti je nutné vyzvednout dobrou práci Jany Střítecké, která je vzorem dobrého traktoristy, třeba je žena. Jako opravář se velmi dobře osvědčil s. Josef Trpík.

Je velmi nutno, aby mechanizátor dohlédal zodpovědně na vydávání a spotřebu pohonných hmot. Aby byl též důsledný při opravách strojů a traktorů tak, aby stroje byly dobrým pomocníkem v práci našich družstevníků a ne přítěží, nebo zvyšovateli nákladů v družstvu.

Živočišná výroba: rok od roku stoupá. V tomto roce byla výroba splněna a tržby vysoko překročeny.

Plán výroby 2.587.000 Kčs, skutečnost 2.795.000 Kčs

Hovězí maso: 680 q skutečnost 682 q

Narozeno bylo 220 telat, což znamená 104% na krávu. Uhynulo 8 telat do tří měsíců.

Výkrm:

 

Celkové přírůstky a náklady na 1 kg

 

 

přírůstek v q

náklady na 1 kg v Kčs

Hadamíková (telata)

58,19

9,62

Tomanová (telata)

85,96

8,18

Polášková (jalovice)

121,37

12,36

Krist (jalovice)

71,00

9,52

Fara (býci)

165,00

6,90

Grufík (býci)

101,32

9,49

 

Nejnižší náklady na kg jsou u býků na faře. Nejvyšší přírůstky ve stáji u s. Grufíka. Zde se osvědčila metoda Garstrova krmení s velmi dobrými výsledky.

Velmi nízkých přírůstků bylo dosaženo u ošetř. ml. dobytka ošetř. Poláškovi, nízké přírůstky po dobu pastvy v letních měsících se projevují už po několik let.

Výroba mléka

Výroba mléka byla vysoko překročena. Na plán 401.000 l bylo vyrobeno 551.000 l mléka. Z toho bylo dodáno 474.000 l do mlékárny a 3.000 l se prodalo družstevníkům.

Plnění mléka na dodávku plán 338.000 l, skutečnost 474.000 l, když odečítáme egalisované mléko t. h. 60.400 l je splněno 414.000 l mléka. Třebaže byla malá zásoba krmiv jako sena, které se muselo nakupovat jejich dobrým využitím a v druhé polovině vyššími dávkami, bylo dosaženo vysoké produkce.

Byl zaveden dvousměnný provoz a trojí denní krmení. Aby se ještě více zvýšila dojivost a snížil náklad na výrobu 1 l mléka, který je 2,18 Kčs je potřeba ještě více péče věnovat výběru dojnic, plemenitbě a správnému krmení. Kdybychom snížili přímé náklady na výrobu 1 l mléka jen o 0,20 Kčs, za rok by nám to dalo 100.000 Kčs.

Od 1 krávy se letos nadojilo za den 7.081 l, oproti loňským 4,50 l.

Vepřové maso

Plán výroby 670 q, skutečnost 689 q, tj. 101%. Narozeno bylo 1.282 selat, z toho 210 uhynulo. Na 1 prasnici bylo narozeno 20 selat a odchováno 16,75 selat, což je velmi dobré. Je však velmi vysoký úhyn selat 16%. Náklady na odchované sele činí 187,9 Kčs. Odchov se provádí v porodně prasnic a v boudách.
 

Výkrm vepřů

 

 

přírůstky v q

přímé náklady na 1 kg v Kčs

nový vepřín

239

6,52

Bábíčková

47

9,78

Kundratová

119

5,35

Kristová

69

7,67

Polášková

49

9,03

 

Kachny

Výroba kachňat byla asi 31.800 ks, na 1 kachnu 80 kachňat, které byly zčásti rozprodány a 2.502 kachňat bylo převedeno do výkrmu. Líhnivost splněna na 79%. Přímé náklady na 1 káče byly 4,09 Kčs.

Husy

Vyrobeno bylo asi 3.679 housat, což činí na 1 husu 12,25 housat. Líhnivost byla splněna na 470%. Každá husa snesla 30 vajec. Přímé náklady na 1 house byly 13,01 Kčs. I zde byla velmi nízká líhnivost. Zase to může zvýšit správná krmná dávka, denní pořádek a lepší ustájení.

Výstavba

Byla dokončena odchovna mladého dobytka. Líheň pro husy a kachny. Vepřín pro výkrm.

Tržby

Plán 4.925.000 Kčs, skutečnost 5.770.000 Kčs. Rostlinná výroba zůstala dlužna 160.000 Kčs. Nebyly splněny tržby za vojtěškové semeno a za hrách. Částečně nebyly splněny tržby za cukrovku 40.000 Kčs, cibule 8.000 Kčs, vinice 61.000 Kčs, zelí 15.000 Kčs a zahrada 7.000 Kčs. Plán a náklady činí 80.000 Kčs, plán tržeb 75.000 Kčs, skutečnost 73.000 Kčs, náklady 5.000 Kčs. Takže je 7.000 Kčs ztrátová.

Práce a služby

Plán 350.000 Kčs, skutečnost 370.000 Kčs. V příštím roce je potřebí autu zajišťovat řádné využití a dbát o údržbu a opravy. Kolářská dílna: plán 30.000 Kčs, skutečnost pro cizí 34.529 Kčs pro JZD 7.925 Kčs náklady jsou 37.222 Kčs. Čistý výnos je 5.231 Kčs. Od pojišťovny 376.000 Kčs. Náklady na mzdy byly nižší o 75.000 Kčs nepřesným naplánováním. Vyčerpáno bylo 77.000 PJ, překročeno o 13.000 PJ.

 

Tržby rostlinné výroby

 

druh

plán v Kčs

skutečnost

rozdíl

plnění v %

pšenice

120 000

165 530,00

45 530,00

137,94

žito

105 000

100 080,76

-4 919,24

96,07

ječmen

244 800

278 639,49

33 839,49

113,82

kukuřice

115 500

127 725,87

12 225,87

110,58

cukrovka

283 100

242 217,70

-40 882,30

85,55

brambory

91 000

123 485,15

32 485,15

135,69

cibule

63 000

54 628,50

-8 371,50

86,71

zelí

32 000

16 292,00

-15 708,00

50,91

celer

58 500

84 366,00

25 866,00

144,21

vinice

187 200

125 826,60

-61 373,40

66,94

okurky

231 000

280 173,30

49 173,30

121,28

seno

 

4 819,75

4 819,75

 

zahrada

75 000

73 093,20

-1 906,80

97,45

ovoce

27 036

31 989,45

4 953,45

118,32

víno

 

205,00

205,00

 

tráva

 

5 112,40

5 112,40

 

ostatní tržby

 

6 261,60

6 261,60

 

hrách jedlý

33 600

 

-33 600,00

 

vojtěška semeno

214 000

 

-214 000,00

 

celkem

1 882 736 

1 719 677,27

-160 768,74

91,45

 

Plánované PJ bylo dosaženo, tj. 18 Kčs + 2 Kčs naturálie.

Na premie a ostatní bylo vyplaceno 359.000 Kčs, tj. zvýšení PJ o 4,65 Kčs. Takže z fondu odměn bylo vyplaceno na 1 PJ 22,65 Kčs. Do nedělitelného fundu bylo odvedeno 13,86%, z toho na rozšířenou reprodukci 6,13%. Sociálnímu fondu 1%, KF 1,4%, provozně zajišťovacímu fondu 1,85%, na bytovou výstavbu 0,4%, splátky členům 0,9%. Rozdělení důchodů i účetní uzávěrka byly schváleny zástupci VZS SBČS a představ. JZD.

 

Tržby za zvířata

 

druh

plán

skutečnost

rozdíl

plnění v %

dojnice

120 000

170 788,07

50 788,07

142,32

jatečný skot

540 000

623 885,72

83 885,72

115,44

telata

35 000

13 266,75

-21 733,25

37,9

prasnice

17 600

26 432,20

8 832,20

150,18

vepři na žír

664 700

680 911,31

16 211,31

103,67

selata

137 500

132 516,50

-4 983,50

96,37

husy

 

12 990

12 990,00

 

káčata

208 000

263 652

55 652,00

126,75

housata

112 500

105 561,50

-6 938,50

93,83

kachny

68 000

108 006

40 006,00

158,91

ostatní

 

34 452,50

34 452,50

   

celkem

1 903 300

2 171 962,55

268 662,55

114,11

 

Tržby za práce a služby

 

druh

plán

skutečnost

rozdíl

plnění v %

auto V3S

130 000

144 490,11

14 490,11

111,14

auto T-128

100 000

60 593,25

-39 406,75

60,59

traktory

60 000

77 083,22

17 083,22

128,40

kolář

30 000

34 529,50

4 529,50

115,09

potahy

30 000

26 335,50

-3 664,50

87,78

ostatní

 

29 459,71

29 459,71

 

celkem

350 000 

372 589,29

22 491,29

106,45

 

JZD v tomto roce vedl a řídil předseda s. Mikuš z Podvorova, kterého dosadila OVS a zdá se, že dobře. Je energický a přímý, zavedl premiové odměňování a jestli vydrží, tak se naše družstvo dostane přes všechny překážky zase o kousek dopředu. Na příští rok plánuje pevné odměňování.

Odchází od nás agronom s. Kostrhoun, který rozuměl své práci a nevím, jestli ho nový agronom nahradí.

Zpráva o činnosti místní požární jednoty

Členů k 1. 1. 1966 bylo 50. Přistoupili během roku 3 a odhlásili se 4 členové. Stav členů k 31. 12. 1966 je 49. Mezi odhlášenými byl i člen František Kosík, který zemřel. Výborových schůzí bylo 12, užšího výboru 5, členských 4. Návštěva na výborových velmi dobrá, ale na členských schůzích velmi slabá.

V tomto roce nebyl v naší obci žádný požár a též v okolních obcích jsme se nezúčastnili žádného požáru.

V dubnu se připravovalo požární družstvo na obvodní soutěž 1. kola, které se konalo v květnu ve Svatobořicích, umístilo se na 1. místě a v 2. kole konaném v Rohatci jsme se umístili jako čtvrtí. V červenci na pohárovém turnaji v Dubňanech jsme se umístili na třetím místě. V srpnu se konalo aplikační cvičení.

Na oslavu 60. trvání požární jednoty ve Vacenovicích byl proveden rychlý útok na požár, který byl zdolán v nejkratší možné době. Soudruh Josef Kříž se umístil druhý a Lupač Fr. čtvrtý.

13. února byl uspořádán požárnický ples, který se pěkně vydařil. V jarních měsících až do konce června byl prováděn v naší obci jarní úklid. Při této akci vypomáhali všichni mladí požárníci.

Dvacet našich členů provedlo preventivní požární prohlídky v obci. Prohlídek vykonáno celkem 398, do hlídek 148. Při prohlídkách v JZD a ve SŠS byla shledána oproti minulým rokům velká náprava. Ve 4. skupině tj. provozovny byla věnována malá péče hasícím přístrojům, hlavně aby byly připevněny vývěsní štítky na hasících přístrojích. Jako každoročně, i letos se musí upozornit kominík, aby s komínovými dvířky lépe zacházel, a aby je nenechával po vymetení otevřené.

Brigádnický hodin bylo odpracováno: v SŠS 12 hodin, v JZD 678 hodin, na zvelebení obce 9 hodin, údržba výstroje a výzbroje 428 hodin. Celkem 1.117 hodin.

V únoru byl proveden nábor žactva a přihlásilo se: 19 děvčat a 28 chlapců. 2. března započato s cvičením: cvičilo se každou středu odpoledne za účasti: v měsíci březnu 128 žáků, v dubnu 77 žáků, v květnu 113 žáků, v červnu 101 žáků.

V červenci se necvičilo z důvodů prázdnin, a že byly zavedeny žňové požární hlídky mládeže, a sice dnem 8. července. Do žňových hlídek bylo zařazeno od 5. do 8. třídy 174 žáků. Hlídky byly denně po 4 žácích. Hlídky trvaly 42 dnů a byly ukončeny 19. 8. 1966.

Oslavy 1. máje se zúčastnilo 29 žáků a 18 členů místní požární jednoty. Po programu v Miloticích odjeli naši mladí požárníci na oslavy 1. máje do Dubňan. V obci zůstala jen požární pohotovost ve zbrojnici. Byly uspořádány 2 zájezdy naších žáků do zámku Lešná a do Buchlova.

Příjem naší jednoty za rok 1966 činil 2.980,60 Kčs. Vydání 1.642,45 Kčs. Pokladní hotovost 1.345,15 Kčs. Uloženo ve státní spořitelně 2.371, 45 Kčs. Celkové jmění k 12. 12. 1966 činí 3.716,60 Kčs.

Organizace chovatelů drobného zvířectva

Několik nadšených chovatelů ustavili v lednu 1965 přípravný výbor k utvoření organizace. Za předsedu byl zvolen s. Dobeš Josef, za jednatele Chytil Zdeňa, místopředseda Kasan Antonín, pokladníkem Hadamík Vojtěch. Organizace měla 28 členů.

V roce 1966 byly zvoleni do funkci noví členové, o kterých lze říci, že splnili své povinnosti. Zvýšila se odbornost členů, pořídil se kvalitní chovný materiál. Mnozí členové vystavovali svá zvířata v okolních obcích a i mezi okresní soutěži Hodonín - Břeclav. v rámci oslav dne horníků v zámeckém parku uspořádali naši členové úspěšnou výstavy. tuto výstavu navštívilo asi 700 dospělých a asi tolik dětí.

V plnění úkolů pro národní hospodářství členové dodali: 700 kusů králičích a kozlečích koží, 4.500 kusů vajec, 2.000 kg králičího masa pro vlastní spotřebu, 4.000 kusů vajec pro vlastní spotřebu a pro zvelebení obce odpracovali 200 brigádních hodin.

 


 

Svaz Československých zahrádkářů a vinařů

Naše ZO získala během roku 1966 12 nových členů, 2 členi zemřeli, takže naše organizace sdružuje 262 členů. Dvacetičlenný výbor se sešel na 8 výborových schůzích. Účast byla asi 75% členů výboru. V naléhavých případech rozhodoval užší výbor: tj. předseda, jednatel, hospodář, některý člen výboru nebo některý vedoucí jednotlivých zájmových skupin.

Byly svolány 3 členské schůze. Pro vinohradníky byla uspořádána v sále kina odborná přednáška ing. Martinka z Kyjova. Byla velmi zajímavá a byla doprovázena filmy.

Ovocnáři zajeli autobusem do Žádovic, kde na broskvoňových a jabloňových plantážích tamějšího JZD se konal kurz řezu těchto ovocných stromů.

Květináři se zúčastnili zajímavé přednášky v místním kině, doprovázené světelnými obrazy, kterou velmi populárně přednesl známý pěstitel mečíků Jiří Mlček ze Bzence.

V lednu byl uspořádán zdařilý třetí vinařský ples. Také se tam ochutnávalo víno darované do bufetu našimi vinaři.

V červnu bylo uspořádáno u “Šidlen” na přírodním hledišti “Veselé nedělní odpoledne”. Část programu připravil a přednesl místní slovácký kroužek, zbytek vlastními členy.

Na oslavu vybudování elektrického osvětlení u “Šidlen” byla uspořádána národopisná slavnost “Na pěknú notečku” zase na přírodním hledišti u “Šidlen”. Opět vypomohl programem místní slovácký kroužek a děti z páté třídy ZDŠ pod vedením s. učitelky Šánové. Poprvé v historii “Šidlen” se dlouho tancovalo při záři elektrických žárovek.

Při příležitosti oslav “Dne horníků” jsme uspořádali v zámeckém skleníků čtvrtou zahrádkářskou výstavu. 1.700 dospělých a několik set mládeže a dětí shlédlo nádherné plody naších zahrad a vinohradů a krásné květy rozkvetlé na záhoncích a zahrádkách u nás v Miloticích. Vzorků ovoce bylo vystaveno 405, hroznů 63, růží 32, řezaných květin asi 60, květiny ve květináčích, kaktusy a 22 vzorků zeleniny. Zvláštní expozici měla ZOS a ovocné školky z Kyjova. 25 vystavovatelům byly uděleny diplomy ani ne tak za kvalitu, nýbrž za množství vzorků.

Několik našich členů ostříhalo živý plot na návsi, zestříhalo růže, přeřezali stromy, očistili keře a vykopali některé nevhodné stromy.

Jiní členové zase upevnili v základech sochu sv. Anny, která jaksi nedílně souvisí s tímto parkem. Organizace též nesla malý finanční náklad na opravu této sochy. Též kříž u “Šidlen” byl ochotnýma rukama našich členů o půl metru vyzdvižen z nápravy a opraven. O květiny kolem něho se stará naše členka výboru Ludmila Řiháková. Toto všechno dalo hodně brigádnické práce a přispělo ku zkrášlení našich rodných Milotic.

Někteří naši členové se zúčastnili brigády při svozu a stavění stohu vojtěšky na “Dílech”.

Byla vykopána studna u “Šidlen” instalována pumpa, kterou daroval s. Zdeněk Konečný. Všechny tyto práce byly udělány zdarma.

Též závěrečné práce při elektrifikaci “Šidlen” zvlášť na trafostanici byly provedeny brigádnicky.

Se ZDŠ byl navázán dobrý kontakt. Vedoucí ovocnářské skupiny s. Pijáček jejím jak radou tak i skutkem při jejich práci a pokusech na školním pozemku a ve skleníku. Pro příští rok bychom chtěli těmto budoucím zahrádkářům na náklady naší organizace zaopatřit vhodný školkařský materiál semena květin, zeleniny, růže, strojená hnojiva a různé pomůcky k jejich práci. Na oplátku by nám oni pomohly při pořádání výstav ovoce a květin, při úpravě parků, k výsadbě stromků, keřů a květin na návsi.

Loni založená knihovna se nám rozrostla na 12 svazků odborné literatury. Naši členové odbírají 41 čísel “Vinohradu” a 13 čísel “Rádce”. Vývěsná skříňka byla po celý rok vkusně upravena a odborně informovala naše členy o našich akcích.

Opatřili jsme v dostatečném množství chemické přípravky “Arborol” a “Nitrosan” k zimnímu postřiku ovocných stromů, ale nedovedli jsme ve spolupráci s MNV a JZD zorganizovat společný postřik, třebaže máme dvě opravené pojízdné stříkačky, pro nedostatek schopných pracovníků.

Místní sběrna ovoce, která byla u nás založena péčí naší organizace vykoupila od místních občanů, ale hlavně od občanů z Ratíškovic a Vacenovic ovoce: třešní, jablek, hrušek, rybízu a angreštu 1.851 kg.

Členům bylo dodáno toto množství umělého hnojiva: 50 q superfosfátu, 35 q drasla, 90 q ledku, 30 q cereritu, 25 q Thomasovi moučky, 47 q síranu draselného a 50 q síranu amonného. Zůstatek z roku 1965 superfosfátu bylo též rozprodáno. 5 q cereritu bylo rozdáno jako prémie, za úzkoprofilové zboží tj. rybíz a angrešt pěstitelům dodaného ovoce do naší sběrny.

Sadbových brambor jsme objednali a rozprodali 130 q a 45 q jsme uskladnili. Dále jsme rozprodali členům 100 q řepného semene. Dávali jsme po 0,5 kg. Vinařům jsme dodali na jaře 765 révových sazenic, na podzim 2.425 kusů. Modré odrůdy a najburské máme slíbeno na jaře příštího roku.

Postřiků proti chorobám révy vinné jsme rozprodali 150 kg skalice m., 44 kg kuprikolu, 25 kg niroxides, 110 kusů dykolu, 60 kusů sulikolu, 55 kusů novoziru a 20 kg polibaritu.

Ovocné stromky a výpěstky jsme rozprodali za 1.100 Kčs, jahodových sazenic 600 kusů, arboralu a nitrozanu na postřik ovocných stromů 80 kg. Do předzahrádek a na záhonky bylo vysazeno 140 jiřin a 300 kusů mečíků.

V červenci jsme dokončili elektrifikaci “Šidlen”. Vybíralo se od majitelů sklepů po 400 Kčs. Vybírali členové výboru zahrádkářů po domech a byli to tito občané: Dr. Josef Janíček, Josef Polášek, Bohuš Zbořil, Valentin Polášek, Jaroslav Horák, František Macek, Antonín Krist, František Bábíček, Josef Nedůchal a Valentin Krist. Jmenovaní vybrali na tuto akci 38.550 Kčs.

Z peněz organizace bylo zakoupeno 14 betonových skruží a brigádnicky byla provedena stavba studny na konci “Šidlen”. Na druhou plánovanou studnu je zakoupeno 16 betonů. Byly též zakoupeny odpadní roury na pořádný odpad vody od studny u doktorového. Také se zakoupila posuvní decimální váha.

Naplánováno mámo na příští rok: vykopání druhé studny u “Šidlen”, úpravu cesty k Šidlenám od silnice ke kříži, zakoupení lisu, filtru, strojku na setí řepy, uspořádat výstavu vína, ovoce, květin a růží, pořádat zájezdy a jiné akce.

Zpráva o činnosti skupiny ČSČK

Skupina měla 122 členů, během roku přistoupilo 31 členů, na konci roku vystoupili 3 členové, z toho 2 zemřeli. Koncem roku má naše skupina 150 členů.

Výborových schůzí bylo 10. Členských 2. Praktických cvičení 2. Nositelů PZO 52. Dobrovolných sester 5. Zdravotních hlídek bylo 13.

Brašny jsou kontrolovány při provozních schůzích a dle potřeby doplňovány. Každý velitel musí udat počet ošetřených úrazů. Provozní schůze se konají u obvodního lékaře a kromě 3 až 4 členů se jich zúčastňuje zástupce okresního výboru ČSČK. Jelikož při těchto schůzích se provádějí doškolovací besedy, měli by se jich zúčastňovat všichni velitelé hlídek.

Při hornickém dnu konalo zdravotní službu 5 členů a bylo ošetřeno 15 osob. V každé třídě jsou zavedeny zdravotní hlídky, které se starají o čistotu a pořádek ve třídě.

Ve školním roce 1965/66 se konala soutěž zdravotních hlídek, kterou vedla s. Borovcová. Žáci, kteří se zúčastnili této soutěže byli odměněni cukrovím a kapesníčky, které jim zakoupila místní skupina. Bylo provedeno školení BPZO I. a II. stupně za vedení s. Borovcové a s. Jurnyklové.

Při žních bylo odpracováno na stanici první pomoci, které je v JZD, 56 hodin. Traktoristé a kombajny byly vybaveny malou lékárničkou. Při sklizni brambor a kukuřice odpracovalo 5 členů 336 hodin. Při sklizni řepy 8 členů 386 hodin.

Dr. Dosoudil a s. Janíčková provedli při schůzi obvodního výboru ve zdravotní středisku praktické školení první pomoci při různých úrazech. Zdravotní osvěta byla prováděna místním rozhlasem a plakáty vyvěšeny ve skříňce před národním výborem. Při školení řidičů byla uspořádána lékařská přednáška dr. Janíčkem a získáno 12 osobních řidičů za členy.

Májových oslav se zúčastnilo 45 členů. Časopis “Zdraví” odebírá 13 členů, jedno číslo stojí 1,50 Kčs a vychází měsíčně.

Při jarním dobrovolném odběru krve bylo 17 dárců a na podzim 12. Všem dárcům bylo poděkováno místním rozhlasem. Největší zásluhu o tuto akci má s. Třeská Štěp., která odběr organizuje a získává nové dárce.

Během roku bylo ošetřeno 193 osob od 6 velitelů, čímž bylo odpracováno 52 hodin. Ostatní velitelé počet ošetřených osob nehlásili.

17. listopadu se konalo v Kyjově školení instruktorů CO, kterého se zúčastnili: s. Janíčková, s. Kristová, s. Hrdličková a Fr. Svoboda.

Třebaže z této zprávy vyplývá, že naše skupina vykonala během roku mnoho záslužné práce pro zdraví svého bližního, jsou ještě před místní skupinou ČSČK tyto úkoly:

1. Trvalé získávání bezpříspěvkových dárců krve.

2. Zabezpečení účasti ČSČK v zábraně úrazu pracovních aj. a zkvalitnění praktických znalostí v poskytování první pomoci.

3. Pomoc ČSČK ke zvýšení hygieny školního i mimoškolního prostředí a v úsilí za snížení úrazovosti dětí a mládeže.

4. Pomoc ČSČK k zajištění zdrojů nezávadné pitné vody a ke zvýšení hygieny při prvovýrobě mléka.

Plnění těchto úkolů bude projednáno ve výborových schůzích. Aby se ještě více zlepšila práce naší skupiny vyhlašujeme tyto socialistické závazky:

1. Výborovou schůzi konat každý měsíc.

2. Členské schůze alespoň 4x do roka.

3. Uspořádat alespoň 2 lékařské přednášky.

4. Kontrolu brašen velitelů častější.

5. Získání 10 nových členů.

6. Získat 25 - 30 dárců krve.

7. V akci Z odpracovat 30 hodin.

8. Jarní úklid, odpracovat 300 hodin.

9. Úprava parku, odpracovat 50 hodin.

10. Úprava cesty k “Šidlenám” 20 hodin.

11. Úprava cesta na “Záluží” 25 hodin.

12. V JZD 400 hodin.

13. Provésti hygienickou kontrolu v jednotách, ve školách, v jídelnách, potravinářských prodejnách a mlékárně JZD.

14. s. Trčková poradně 40 hodin a v Baníku 60 hodin.

15. Organizovat sběry odp. hmot: hader 50 kg, železa 300 kg, kostí 50 kg a kůžek 150 kusů.

16. Kontrolovat kolektivní smlouvy v JZD.

17. Sledovat plnění 4 hlavních úkolů vytýčených na 5. plenárním zasedání ÚČSČK.

18. Členské příspěvky vybrat do konce února.

Komunistická strana Československa

Naše organizace má 34 členů. Většinou přestárlých, dále pak ženy pracující v JZD, takže pro ně není prováděno zvláštní školení. Školení se provádí při členských schůzích formou přednášek. Výbor se snaží vést členy tak, aby věci, které jsou projednávány, členové projednali mezi všemi občany. V dílenských schůzích byly řešeny úkoly týkající se naší obce a členové byly vyzvaní, aby pomohly v jejich plnění. Mnoho členů je zapojeno aktivně v některých komisích MNV nebo ve výboru některé organisace NF. Kontrola členů pracujících buď v plenu nebo v radě MNV a představenstvu JZD je prováděna pravidelně za pomoci MNV.

Pasivitu některých členů řešil s. Bednář, ale bez valného výsledku. Příspěvková morálka je dobrá, ale návštěvnost schůzí je stále nedostačující.

Metodické proškolení členů výboru je prováděno tak, aby všichni členové výboru prošli politickým internátním školením, který pořádá pro všechny členy výboru OV KSČ. Školení ve Vřesovicích a v Radějově prodělalo 8 z 11 členů výboru.

Vlastní školení výboru probíhalo výměnou zkušeností MO KSČ Ratíškovice, Vacenovice a Milotice. Toto se provádělo vždy v jedné z uvedených obcí.

U hospodářských pracovníků je operativnost a samostatnost již dobrá i když je někdy nutné, aby výbor VO v některých případech pomohl. Který člen pracuje dobře je na členské schůzi pochválen a kdo neplní své povinnosti je kritizován. Za dobrou práci v MNV a ve složkách NF byla vyslovena pochvala členům na veřejných schůzích nebo přímým vydáním diplomů, které předával s. Petříček z OV KSČ u příležitosti sezvání všech funkcionářů obce. Výbor se též zabývá prací skupiny ČSM a za přítomnosti předsedy ČSM řeší její klady a nedostatky.

Závodní klub, Baník, Svazarm a Slovácký krúžek

Naše mládež se vyžívá kulturně v závodním klubu a sportovně v tělocvičně a na fotbalovém hřišti “Baníku”. Též ve slováckém kroužku se sdružuje část chlapců a děvčat a stará se o to, aby naše krásné kroje, zvyky, tane a písně nezanikly. Též přispívá svým programem k různým příležitostným oslavám v obci.

SČSP nevyvinul aktivní činnost a též “Svazarm” mimo dva běhy školení řidičů motorových vozidel, stagnoval pro nezájem svých členů a nezapojení mládeže.

Státní školní statek

Státní školní statek střední zemědělské technické školy v Miloticích je zvláštní rozpočtovou organisací zapojenou svými finančními vztahy přímo na státní rozpočet. Je organisací ministerstva školství a kultury a jeho přímou nadřízenou složkou je odbor školství a kultury KNV v Brně.

Je výrobní zemědělskou jednotkou a součastně účelovým objektem pro praktickou výuku žáků střední zemědělské technické školy v Kyjově.

Obhospodařuje 241,1492ha zemědělské půdy z toho orné půdy 229,1245 ha, domácí zahrádky činí 1,2588 ha, louky 5,9338 ha a pastviny 5,7320 ha. Zastavěná plocha je 3, 1738 ha a nezemědělská půda činí 1,6804 ha. Výrobní oblast kukuřično-žitná, nadmořská výška 206 m, povodí řeky Moravy. Půdní složení hlinito-písčité a písčito-hlinité s převahou písku.

Objekt leží v katastru Milotice a část pozemku v katastru Kyjov. Vzdálenost pozemků od objektu se pohybuje od 0 - 7 km, vzdálenost od nejbližší železniční stanice 5 km, od výkupního skladu 10 km, od STS, PSZT a ONV 13 km, od SSČP 13 km a od sídla KNV 60 km.

Školní statek se zaměřuje na nespecialisovanou polní výrobu s pokusným zjišťováním nejvhodnějších odrůd obilovin pro zdejší oblast a v živočišné výrobě na kmenové hospodářství prasat. V současné době se vytváří předpoklady pro chovatelské hospodářství skotu.

 

Plnění výroby dodávek v rostlinné výrobě a ha výnosy

 

 

plán v q

skutečnost v q

obiloviny

26

29,15

kukuřice na zrno

35

36,12

cukrovka

340

369,54

brambory

150

225,27

krmné okopaniny

450

612,00

kukuřice na zel. a na sil.

350

451,21

jednoleté pícniny

330

215,00

víceleté pícniny

62

82,79

louky a pastviny

12

22,02

 

Plnění objemu hrubé výroby celkem: plán 8.70.000 Kčs, skutečnost 1.014.169 Kčs. Na 1 ha zem. půdy plán 3.608 Kčs, skutečnost 4.206 Kčs.

U víceletých pícnin plánováno původně se zaoráním vadnějšího porostu na výměře 6 ha. Toto se neuskutečnilo a tato výměra ponechána ke sklizni. Oproti plánu byla snížena plocha obilovin a zvýšena plocha kukuřice na siláž a plocha krmné řepy. Výsev a výsadba provedena na jaře na řádně připravené hony. Oziminy přihnojeny strojenými hnojivy. U okopanin provedeny důsledné strojové a ruční kultivační práce, plevele v obilovinách hubeny chemickými prostředky a vhodnými a včasnými postřiky předcházeno rostlinným chorobám a výskytu škůdců.

Pro zpoždění sklizně následkem deštivého počasí, pro polehnutí a přerostením porostů obilovin podsevy, nedocíleny plánované výnosy u ječmene a u směsí ovsa s ječmenem. Docílená a překročená plánovaná výroba obilovin vcelku splněna pěknou úrodou pšenice.

Dodávky státu byly splněny. Dodávka ječmene byla nahrazena pšenicí.

Skot

Stav k 31. 12. 1966 je 198 kusů, z toho krav 82 kusů. Mléka nadojeno celkem 248.973 l, od jedné krávy 3.112 l. Váhový přírůstek ml. skotu na kus a den 720 g. Hovězího masa dodáno 23.764 kg.

Prasata

Stav k 31. 12. 1966 celkem 364 kusy, z toho prasnic 28 kusů, plemenných kanců 4 kusy. Stav selat na 1 prasnici 22 kusů. Váhový přírůstek žírných prasat na kus a den činil 622 gr.

Plnění dodávek státu

Mléko konzumní 201.693 l. Maso 47.729 kg. Kromě uvedeného množství výrobků dodáno státu na splnění smlouvy na krmiva dalších 100 q vepřového masa.

Průměrný počet evidovaných pracovníků 51 osob. Z toho manuelně pracujících 19 osob na 10 ha zemědělské půdy. THP pracujících 2 osoby na 100 ha zemědělské půdy. Průměrná mzda 1 pracovníka 1.698 Kčs. Výnosy celkem 2.320.136 Kčs Hospodářský výsledek, zisk 183.002 Kčs.

Bytové hospodářství

K objektu statku patří 8 obytných budov, z nich 1 je přímo v objektu statku. Jeden domek jako zdravotně závadný není obydlen. Ze 14 bytů je obsazeno zaměstnanci statku 10. Zbytek užívají cizí nájemníci. Ztráta z bytového hospodářství činí na rok 14.841 Kčs.

 

Příděly ze státního rozpočtu

 

 

Kčs

na přechodné zvýšení OP

150 000

na pobídkový fond

5 000

na investič. výstavbu

220 000

celkem

375 000 

 

Odvody do státního rozpočtu

 

   

Kčs

odvod zisku

75 000

odvod přechod. zvýšení OP

150 000

odvod odpisů

225 000

celkem odpisů

450 000

odvod z fin. vypořádání roku 1965

249 000

úhrnem

699 000

 

Myslivecké sdružení

Začátkem roku jsme měli odchytat 30 zajíců a 45 bažantů. Odchytali jsme však jen 15 zajíců a 43 bažantů. Pro krmení zvěře jsme měli zajištěno krmivo 6 q pro pernatou a 2 q pro spárkatou a ZDŠ Milotice nám prodala 3 q kukuřice.

Lovecká sezóna začala odstřelem divokých kachen 20. srpna. Bylo odstřeleno jen 11 kachen.

Odstřel srnčího: plán byl 12 kusů z toho 4 srnci, 6 srn a 2 srnčata. Srnec byl střelen jen jeden, který byl rozdělen mezi střelce a dr. Janíčka. Dále byly odevzdány 2 srny a 1 srnče, 2 srna a 1 srnče byly rozděleny mezi střelce, takže z celkového plánu nebyli odstřeleni 3 srnci.

Odstřel bažantů začal 20 října a byly na ně uspořádány 3 samostatné hony a 4 hony společné se zajíci. Bylo odstřeleno 175 bažantů.

Odstřel zajíců: bylo střeleno 494 zajíců.

Z ulovené zvěře bylo odevzdáno 30 bažantů a 180 zajíců. Střelcům bylo darováno 104 bažanti a 102 zajíci, na lovecké psy darováno 7 bažantů a 20 zajíců, honcům 29 bažantů a 73 zajíců. 2 bažanti byli darováni za záchranu hnízd. Volně prodáno 3 bažanti a 43 zajíci.

Odchytáno a odesláno bylo 75 zajíců, ale uznáno bylo odchytovým střediskem Přerov jen 48 kusů.

Z 15 kusů odchytaných bažantů bylo odesláno jen 10 kusů.

Pro zimní období je zajištěno krmivo.

Odstřel škodné: v tomto roce byla v odstřelu škodné věnována jen velmi malá pozornost. Bylo odstřeleno 23 koček, 3 psi, 2 tchoři, 3 lasice, 2 kuny, 5 šedivek a 5 strak.

Dopravní nehody, úrazy a krádeže

V lednu se stala malá dopravní nehoda: Krist Jan traktorista místního JZD zavinil srážku s osobním autem OV KSČ. Bylo řešeno blokově.

Další dopravní nehody zavinil Krist Josef pod vlivem alkoholu. též bylo řešeno blokově.

U zámku V3S JZD Žeravice šofér Škodík Mir. jedoucí velkou rychlostí nezvládl řízení a narazil na kaštan u zámku. Hmotná škoda činila 10.000 Kčs. Jednalo se o trestní čin, který byl řešen soudně.

Velmi vážnou dopravní nehodou, která byla též zaviněna šoférem nákladního aura Kučerou Janem ze Ždánic, který přejel školačku Jitku Rupcovou, která svému zranění po převozu do nemocnice podlehla. Byla to velmi milá a nadaná žačka 2. třídy a případ byl řešen soudně.

Menší dopravní nehodou, kterou zavinil motocyklista naší obce Šiler Jan, který srazil Koutného Antonína z Vacenovic, která byla řešena jako provinění.

Větší dopravní nehodou byla srážka motocyklu s traktorem a sice Matyáš Jiří a Polášek Emanuel. Řešil dopravní inspektorát Hodonín. Jednalo se o trestní čin, který zavinili oba.

Jinak v naší obci bylo řešeno 13 provinění, jednalo se o krádeže peněz na ZDŠ, MŠ a v soukromých bytech. Řešení provedlo okrskové oddělení VB Dubňany. Škoda musela býti hrazena rodiči dotyčných žáků ZDŠ.

Dále byla 3 neznámá provinění, která nebyla vyřešena, týkající se odcizení dvoukolové káry, vzduchovky a poškození vrat na zámku.

Počasí 1966

Začátkem roku přituhlo a noční teploty dosahovaly až -15 °C. Denní se pohybovali od -5 do -10 °C. Vál studený vítr různých směrů s občasným sněžením. 19. ledna napadlo asi 15 cm sněhu a tento udělal na polích souvislou sněhovou pokrývku.

Začátkem února se začalo oteplovat, sníh se pomalu ztrácel a v druhé polovině února dosáhly denní teploty až 17 °C. Tak teplý únor s občasnými srážkami, napršelo asi 23 mm, už nebyl více jak půl století.

V březnu nepršelo asi 39 mm a začaly polní práce.

V dubnu byly již srážky slabší a jarní polní práce v JZD byly provedeny dobře a včas.

V květnu napršelo asi 26 mm.

V červnu nastalo velmi deštivé počasí, napršelo asi 82 mm, ale přesto první sek pícnin byl v našem družstvu proveden kvalitně a beze ztrát.

V červenci a srpnu nastalo zase velmi deštivé počasí a napršelo 147 mm v červenci a 67 mm v srpnu v době žní. Toto vlhké počasí ovlivnilo v JZD plynulou sklizeň obilovina pícnin a způsobilo zaplevelení kultur.

V září napršelo asi 40 mm, v říjnu 11 mm, v listopadu 34 mm a v prosinci 42 mm srážek.

Z tohoto přehledu srážek v jednotlivých měsících je patrno, že rok 1966 byl rok nad míru deštivý, pro zemědělství příznivý až na pomalý postup sklizňových prací ve žních.

Na závěr zápisů se zmíním o velké přírodní katastrově, která se stala v severní Itálii.

4. listopadu po asi 2 dny trvajících prudkých deštích se vylily alpské řeky ze svých břehů a téměř celou severní Itálii zaplavily. Přes 800.000 ha zemědělské půdy, nejkrásnější města Benátky a Florencie zvaná “la-bela” tj. krásná byly zaplaveny. Valící se proudy kalných vod nadělaly nedozírné škody na kulturních památkách, knihovny, muzea, vzácné malby a sochy, kterými byly tyto dvě města světoznámými, byly zničeny nebo silně poškozeny. Voda valící se prudkou rychlostí dosahovala v některých místech až 4 m hloubky. Ještě štěstí, že se neprotrhla ochranná mořská hráz, stejně už chatrná. V Jaderském moři tehdy zuřila prudká bouře a divoký orkán až 100 km rychlostí v hodině vrhal ohromné vlny na druhou stranu ochranné hráze. Kdyby se protrhla, byly by tyto krásné města zmeteny do moře. Tato živelní pohroma nadělala ohromné škody, sahající do milionů. Naše televize průběh této pohromy vysílala a též záchranné a odklizovací práce v těch městech po odpadnutí vod. Těch prací se zúčastnilo obyvatelstvo všech vrstev a ve velkém množství.

Tuto živelní pohromu jsem na tomto místě vylíčil proto, aby všichni naši občané a naše mládež se naučili vážit a milovat naši krásnou vlast a její zřízení, kde se přes veškeré nynější nedostatky lehčího rázu, žije dobře, hlavně mládeži, která má všechny podmínky a předpoklady svého rozvoje, jak po stránce kulturní, tak i hmotné. Tragické následky této pohromy, hlavně pro tamější nemajetnou a dělnickou třídu, která ještě úpí pod feudálním útlakem na venkově a kapitalistickým v továrnách, ve městech. Tak velké pohromy jako bývají ve všech přímořských státech jako: ohromné záplavy, zemětřesení, ničivé vichřice různě pojmenované, velká vedra v zemích okolo rovníku, kruté mrazy v arktických oblastech, u nás nebývají a neztěžují náš klidný život a budování nové lepší socialistické beztřídní společnosti.
 

 

další rok