Obsah

1965

Letošní rok je pro nás mimořádně významný. Slavíme dvacáté výročí osvobození naší vlasti slavnou Sovětskou armádou od hitlerovských okupantů. Vzpomeneme úspěšného dovršení národně osvobozeneckého boje, v němž se pod vedením strany, utvořila široká fronta protifašistických sil, upevnil se svazek Čechů a Slováků i spojenectví našich a všech národů se socialistickým zřízením. Současně budeme přehlížet výsledky dvacetileté historie naší země a posoudíme, co jsme vykonali dobře a v čem jsme se dopustili chyb. Musíme se v budoucnu snažit dosáhnout dalších úspěchů v rozvoji našeho zemědělství a průmyslu. Hlavně aby se rozdíl odměny za práci pracovníků v zemědělství brzy vyrovnal odměnám pracujících v průmyslu. K hlubokým přeměnám došlo v uplynulých dvaceti letech ve všech oblastech hospodářského a společenského života, v politickém i v kulturně výchovném procesu. Během necelých dvaceti let socialismus prostoupil veškeré naše dění. Současně se upevnilo mezinárodní postavení Československa, jako nedílné součásti světové socialistické soustavy a vzrostla jeho autorita.

Socialistický závazek obce Milotic

Na základě iniciativy našich občanů, vyhlašuje první plenární zasedání 1965 národního výboru, na oslavu osvobození naší vlasti sovětskou armádu následující socialistický závazek:

Pomoc JZD v špičkových pracích, v akci Z úprava cest, úprava obecních prostranství, předání vajíček, sběr šrotu železa, papíru, králičích kožek a utvoření zahrádek před okny domů. Nečlenové JZD obdělají 9 ha řepy, 8 ha kukuřice, 4 ha brambor, 1 ha okurek a různé zeleniny 1 ha. V nárazových pracích odpracují 400 hodin.

Společenské organisace pomohou 400 hodin.

Drobní držitelé dodají 1.200 l mléka na víc. Drobní držitelé domácího zvířectva dodají 851 králičích kožek a 3.500 kusů vajec nad plán. Neplodná půda ve výměře 3 ha bude zorána a obdělána. Ve sběru surovin za pomoci zákl. devítiletky, dodá naše obec 6.860 kg železa, 1.108 kg papíru a 2.027 kg hader.

Do 30. 3. 1965 bude získáno 10 učňů do zemědělského učebního poměru.

V tomto roce bude dokončena úprava cesty na “Záluží”. Občané tam odpracují 356 hodin a na dalších cestách 1.200 brigádnických hodin.

Svaz zahrádkářů a vinařů odpracuje 400 hodin na zkrášlení naší obce a provede elektrifikaci “Šidlen” v ceně Kčs 47.000,-.

Na návsi podél silnice v délce 700 m se vykácejí staré ovocné stromy, zasadí se okrasné stromy a upraví chodník. Na těchto pracích se odpracuje 490 hodin.

JZD upraví cesty u kravínu v délce 200 m a prostranství lihovaru, celkem 250 hodin.

Členové Jednoty se vzdají na 1 rok restitucí a obnos Kčs 16.000,- bude věnován na výstavbu sálu.

Združení rodičů a přátel školy odpracují 180 brigádnických hodin na úpravě prostranství před devítiletkou a úpravě celého prostranství školky.

Tělovýchovná jednota Baník odpracuje 400 hodin na úpravě hrací plochy hříště, sprch a provede oplocení hříště.

ČSČK získá 30 dobrovolných dárců krve. Včelaři dodají na víc 180 kg medu. Požárníci provedou úpravu požární zbrojnice, kde odpracují 150 hodin.

Rada MNV bude pravidelně sledovat plnění závazků a plenum je zhodnotí čtvrťletně. Komise složená ze zástupců NF bude soustavně sledovat splněné termíny. Kulturní a školská komise s rozhlasovou radou bude pravidelně místním rozhlasem a ve vývěsních skříňkách popularisovat plnění celoobecního závazku.

Splněním těchto úkolů přispějeme ku zkrášlení naší obce a k rychlejšímu vybudování naší socialistické společnosti na vesnici.

Místní národní výbor


(výňatek z výroční zprávy)

Předsedou místního národního výboru je s. Šiler Zdeněk. Tajemník s. Svozil Rudolf.

Při MNV máme 7 komisí:

1. zemědělská , předseda Krist František
2. výstavby, předseda Dobeš Václav
3. finanční a plánovací, předseda Dobeš Antonín
4. školská a kulturní, předseda Šána Jaromír
5. sociální a zdravotní, předseda Ševčíková Marie
6. služeb, předseda Harca František
7. veřejného pořádku, předseda Běhula Antonín

Práce národního výboru byla řízena plánem pro činnost plena, rady a komisí. Byly stanoven a dodrženy lhůty pro schůzovací činnost, úroveň jednání na schůzích byla dobrá, avšak závěry z nich se nám vždy podařilo přivést až do konce.

Účast na schůzích byla slabá, jen asi 64% poslanců.

A tu se třeba zamyslet. Buď byl špatný výběr, nebo poslance práce na tomto úseku nebaví, nebo je vina v nás vedoucích, že nedovedeme vytvořit takové skupiny poslanců, kde by se uplatnily jejich schopnosti a záliby a vytvořilo zdravé prostředí přátelských osobních vztahů, umění jednání s lidmi, nezbytné pro dobrovolnou činnost, na tomto těžkém úseku práce našeho společenského života.

Devítičlenná rada je výkonným orgánem plena. V tomto období častěji než před tím řešila problémy, které nevyřešily komise, i když na to jejich pravomoc stačila. To není dobrý úkaz a na nás všech bude záležet, aby v tomto směru nastalo zlepšení. Neboť není organisačně správné ani časově únosné takto postupovat. Ty případy, které bude nutno takto řešit, by měly být výjimkou.

Do komisí byli rozděleni a podle schopností a zájmu přiděleni poslanci MNV a aktivisté z řad ostatních občanů. Z těchto se dobře uvedli členové výstavby s. Kasan František a Příkazský František.

Na příští rok bylo uloženo všem komisím, aby doplnily své členy za ty, kteří se na práci v tomto roce nepodíleli.

Po počátečních potížích se práce komisí zlepšila. Snad vlivem pravidelného školení předsedů jednotlivých oborů.

Stinnou stránkou je v menším počtu případů, opoždění plnění usnesení. V některých případech schází přátelské ovzduší, jsou i případy vzájemné nedůvěry.

Výbor žen

V letošním roce se podstatně zlepšila práce výboru žen. Toto se projevilo při úpravách veřejných prostranství, přípravě spartakiády, v pomoci postiženému Slovensku, při vítání dětí do života a z celé řady akcí, při nichž se naše ženy aktivně podíleli na přípravě a dokončení jednotlivých úkolů.

Sbor pro občanské záležitosti

V tomto roce se u nás narodilo 34 dětí, z toho 22 chlapců a 12 děvčat. Nejvíce dětí bylo narozeno v měsíci září a v říjnu. Všechny až na poslední 4 a to: Rybová Marica, Macková Jana, Ryba a Lunga, byly přivítány do života.

Vítání dětí a uzavírání sňatků je u nás prováděno v obřadní síni v zámku. Bývá to pěkný zážitek a vzpomínka jak pro rodiče tak i pro snoubence. Sňatků bylo uzavřeno v naší obci za tento rok 14. Z toho bylo 5 jen občanských (36%). Zemřelo nám 23 občanů. Nejvíce tj. polovina v měsíci srpnu a v září.

Úsek výstavby

Nemohli jsme uskutečnit akci Z, neboť veškerá dodávka štěrku, kterou jsme potřebovali pro cestu na Záluží, byla věnována na jižní Slovensko. Částku Kčs 12.000,- převedl ONV do své reservy.

Byl proveden výběr staveniště pro novou budovu NV. Tato stavba má začít v roce 1966. Jednáno také o možnosti stavby kulturního zařízení. V příštím roce bychom chtěli zahájit mimo cesty na Záluží, též stavbu chodníku ke škole, pro bezpečnost našich dětí.

Bude třeba dokončit úpravu návsi, doplnit stromky a upravit parčík.

Zdravotní a sociální péče

Zlepšily se nám podmínky v JZD na tomto úseku. Za obědy důchodcům jsme vyplatili částku Kčs 17.000,-. Máme ještě značné potíže v závadnosti pitné vody našich studní, potřebovali bychom v obci vodovod a kanalizaci.

Úsek finanční

Od ONV jsme dosáhli částku Kčs 80.000,-. Tyto peníze byly použity na opravu rozhlasu, na opravu a nákup nábytku ve školce, na malování školy a opravu učitelských bytů. Též provádíme vnitřní úpravu kina. splnili jsme výběr dani domovní a zemědělské, překročili jsme však rozpočet ve stravování ZDŠ (Základní devítiletá škola).

Úsek služeb

Zde máme mnoho nedostatků. Nemáme vhodných místností pro rozvoj služeb. Též je velmi málo řemeslníků, kteří by chtěli pracovat po MH.

Úsek veřejného pořádku

Tady nás stále trápí, nesprávný poměr k společnému vlastnictví, hlavně jde o krádeže z polí. Nezlepšuje se jízda na neosvětlených kolech, ani ochrana přírodní reservace našeho rybníka.

Zemědělský úsek

Zde nám dělala téměř celý rok značnou starost evidence půdy, až ku konci roku jsme učinili účinnější opatření ke zlepšení.

JZD, rozbor hospodaření

Letošní velmi nepříznivý rok, znamenal pro naše družstvo již určitou stabilisaci i když vytýčené úkoly nebyly všechny splněny.

V součastné době hospodaří družstvo na 667,85 ha zemědělské půdy, z toho 576,66 ha orné. Počet záhumenek je 210, z toho 9 společně obdělávaných.

Trvale činných pracovníků je 148, z toho 55 žen a 93 mužů. Více jak 50% pracovníků odpracovalo v tomto roce více jak 400 PJ. Průměrný věk pracovníků je stále vysoký, pohybuje se kolem 46 let.

Hrubá zemědělská výroba byla splněna na 79,5%. Schodek v plnění plánu činí Kčs 1.236.000,-.

V naší práci se musí stát pravidlem, že ten kdo splnil, nebo překročil svoje úkoly, bude vedle základní odměny odměňován i premiemi. Tím by se i zvýšila iniciativa družstevníků.

 

Plnění státního nákupu

 

 

plán

skutečnost

plnění v %

hovězí maso

591

737,42

125

vepřové maso

541

557,31

103

drůbeží maso

46

10,35

23

vejce

282 000

206,39

73

mléko

416 000

276,87

66

cukrovka

   

52

brambory

   

75

obilniny

   

100

 

Významná jsou pro naše družstvo opatření, která používáme v družstvu jako přímé pomoci od státu.

V tomto roce jsme dostali od VZS přímé pomoci celkem Kčs 160.000,-. Z toho Kčs 50.000,- na kádrové posílení a nákup vojtěšky, slevy na práce STS a Kčs 100.000,- na nákup jalovic a strojů v STS.

 

Porovnání jednotlivých hektarových výnosů

 

plodina

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

pšenice

22,50

24,40

31,10

26,71

24,50

23,38

21,50

žito

20,00

17,00

26,50

20,28

14,48

26,14

27,34

ječmen jarní

19,80

31,00

26,50

22,28

25,07

23,02

26,61

luštěniny

       

19,20

13,90

14,20

kukuřice zrno

20,00

25,00

25,30

22,01

30,00

30,26

25,20

cukrovka

101,00

225,00

200,00

300,00

232,00

288,00

178,00

brambory

197,00

100,00

33,00

88,00

110,00

151,00

70,18

 

Veliké ztráty vznikly drobným rozkrádáním, jak u brambor tak i u kukuřice. Dle odhadu bylo odcizeno asi 100 q kukuřice a 50 q brambor. Toto se nesmí v příštím roce opakovat.

Příčiny neúrody některých plodin:

Vinice: byly celostátně poškozeny peronosporou, následkem deštivého počasí a květnovým krupobitím. Z plánovaných 215 q hroznů se sklidilo jen 17,30 q.

Okurky: následkem vodní eroze, musely být zaorány, čímž byla sklizeň o 2 - 3 sběry opožděna. Též vzrůst druhého osevu stálými dešti byl zpomalen a byl velmi pomalý. Na plán 910 q, bylo dodáno jen 309 q.

Cibule: následkem vlhka byla napadena houbovitou chorobou a místo plánovaných 530 q bylo dodáno jen 145 q.

Celer: zase vlivem deštivého počasí, byl tento pozdě zasázen a místo plánovaných 450 q, dodáno jen 57 q.

Jeteloviny: byly sklizeny opožděně a tím dosáhly nízké kvality. Efektnější je z hlediska živin, sklízet mladý jetel dříve, dokud má vysoký obsah živin. To znamená, že méně znamená více.

Zelené hnojení: je v našem družstvu stále nedostatečně využito a přece toto zásobuje půdu humusem, který nedodá žádné umělé hnojivo a jeho výroba přijde mnohem laciněji. Též by se mělo přikročit ve větší míře k setí motýlokvětých rostlin, neboť ony vedle humusu dodávají půdě i dusík.

Chlévská mrva: této se též nedostává v našem družstvu taková péče, jakou si svým významem zasluhuje. Stále ještě neuznali naši funkcionáři za vhodné a rentabilní vybudovat při chlévských objektech řádná hnojiště a močové jímky a určit člověka jako ošetřovatele hnoje. Je to též velká škoda pro naše družstvo.

Mechanisace

Naše družstvo dosud nevěnuje dostatečnou pozornost mechanisaci. Málo využívá a špatně ošetřuje množství strojů, čímž též vznikají našemu družstvu velké finanční škody. Na amortizaci se každoročně odpisují určité částky z jejich hodnoty, bez ohledu na to jak jsou využívány. Hodnota strojů v našem družstvu je Kčs 1.300.000,-.

Náklady na opravy

Tyto jsme sice nepřekročily, ale plán oprav byl postaven podle okolních družstev velmi vysoko. Při předávání strojů, mnohdy nebylo upozorněno na případnou závadu, bylo odjeto na pole a po zjištění poruchy, musel jet traktorista do dílny, tam jej několik hodin opravoval, čímž byl narušen plán práce, na který byly zapojeny další pracovnice rostlinné výroby. Též bývaly stroje na rozmetání hnojiv a secí stroje po skončení práce na poli nevyčištěny a za tento nešvar nebyl žádný trestán. Též se pozdě vyjíždělo ze střediska na pole.

Pochvalné uznání

Vzorem poctivé a svědomité práce na tomto úseku je traktoristka Jana Střítecká. Sama má často konkrétní připomínky po stránce pracovní i hospodářské. Pochvalu si též zaslouží i další traktoristé: Jenda Skládal, Laďa Goldšmíd a Prágr Zdeněk. Na opravě strojů se podílel hlavním dílem Pepa Trpík, který je též dobrým pracovníkem.

Živočišná výroba

Živočišná výroba v našem družstvu stále stoupá.

 

Vzestup za posledních 5 let v Kčs na 1 ha

 

rok

1961

1962

1963

1964

1965

Kčs

2 620 

3 222 

3 317 

3 608 

3 950 


Přesto ale splnila své plánované úkoly jen na 85%.

Plnění jednotlivých úkolů

Vepřové maso: bylo splněno jen na 97%. Nejlepších výsledků dosáhla družstevnice Kristová, která splnila na 102%. Nejmenší splnění bylo u družstevnice Poláškové, která splnila jen na 80%. Snad to bylo zaviněno nedostatečně kvalitní ustájení, které je ze starých, dnes již nevyhovujících adaptacích. Nový vepřín, který se staví, má být dokončen v květnu. Při hodnocení krmné dávky byl velký nedostatek brambor a jádra. Následkem toho nebyly dodrženy správné proporce živin, což se projevilo v neefektivnosti výroby.

U výroby selat jsme překročili plán o 4%, což je na víc 61 selat. Na jednu prasnici v porodně bylo docíleno 15 a v boudách 16, průměrně 15,5 selat.

1 kilogram vepřového masa vyrobíme za Kčs 6,30, což je uspokojivé, neboť v okresním hodnocení se umísťujeme na předních místech.

Výroba mléka: je stále nedostatečná. V tomto roce jsme docílili 4,45 l na kus a den, což se rovná 1.438 l na dojnici, což je vysoce nerentabilní.

Výroba hovězího masa: byla splněna na 84%. Telecí maso na porodně krav bylo splněno na 102%. Nejlepších výsledků bylo dosaženo u býků na žír ve stáji Grufíka Františka, který splnil výrobu na 111%. Velmi se zde osvědčila metoda Garstrova krmení. Nejnižšího plnění plánu bylo dosaženo, jako v minulých letech u chovných jalovic, které ošetřují manželé Poláškovi. Tito splnili plán jen na 32%. Bylo by třeba, aby příčiny tohoto tak dlouho trvajícího neplnění, byly projednány s ošetřovatelem a s řídícími pracovníky, aby tento velký nedostatek se již zlepšil.

Slepičí vejce: byly splněny na 70%.

Kachní vejce: na 126%

Náhrada škod následkem živelních pohrom od pojišťovny: U rostlinné výroby činí Kčs 600.000,-, u živočišné Kčs 130.000,- a ještě škody na budovách apod.

U položky “práce a služby pro cizí” jsme tržby překročili jen z části.

Máme dvě nákladní auta. Jedno řídí s. Jaroslav Horák, který docílil ročních tržeb 126.000,- Kčs, tj. nad plán Kčs 6.000,-. Druhé řídí s. Máša Ladislav a docílil tržeb Kčs 68.000,-, tj. o Kčs 2.000,- pod plán.

Pracovní náklady na PJ stále stoupají. V roce 1961 bylo vyplaceno za PJ Kčs 1.404.000,- a v roce 1965 již Kčs 1.617.000,-, tj. o Kčs 213.000,- více.

V tomto roce bylo proplaceno na 1 PJ Kčs 18,10, naturalie 1,90,-, premie 2,40,-. Celkem na PJ bylo letos vyplaceno Kčs 22,40,-. Splátky na investice členům Kčs 50.000,-.

Je ještě v našem družstvu mnoho nedostatků, o kterých zde není zmínka. Lidé raději o sobě slyší chválu než hanu. Přesto musíme kriticky odhalovat všechny nedostatky a zlořády v plnění úkolů všech družstevníků a vyzdvihovat dobré příklady, aby se pracovní morálka zlepšila, aby se naše družstvo brzy dostalo mezi nejlepší na okrese.

 

Rozdělení čistých peněžních příjmů v Kčs

 

nedělitelnému zem. fondu

321 000

na splátky členům

50 000

zajišťovacímu fondu

213 000

kulturnímu fondu

15 000

fondu bytové výstavby

2 000

na kádrové posílení

19 000

na prémie

154 000

za nevydané naturalie členům

61 000

na pracvoní jednotky

1 304 000

celkem

2 139 000 


Změny ve vedení JZD

Okresní výrobní zpráva určila do funkce předsedy, místo dosavadního s. Šilera Miroslava, agronoma JZD Žeravice s. Mikuše, místo ekonomky s. Kůřilové, kterou měli družstevníci rádi a která byla velmi dobrá odbornice, ekonoma JZD Žeravice s. Glose. Agronom s. Kostrhoun má odejít v druhé polovici roku 1966. Místo něho má být agronomkou s. ing. Kolářová, která již v našem družstvu praktikuje. Novým mechanizátorem je s. Macek z Ratíškovic.

Toto nové vedení snad přispěje s pomocí všech družstevníků k lepším hospodářským výsledkům našeho družstva.

Likvidace soukromého hospodaření

Soukromé zemědělství je u nás už úplně zlikvidováno. Poslední dva Lunga Fr. a Dobeš Jan již vstoupili do družstva.

Státní školní statek

Mimo družstvo je u nás v Miloticích ještě státní školní statek, který obhospodařuje asi 240 ha zem. půdy, ale pro neochotnost vedoucího s. Štěpána, mně nebyla dodána zpráva o jeho hospodaření, až jsem o ni několikrát požádal.

 


 

Základní devítiletá škola

Školství v obci: Práci školy po stránce vyučovací i výchovné lze hodnotit jako dobrou. Ze 468 žáků neprospělo nebo má opravné zkoušky 24 žáků. Nejhorší prospěch vykazují třídy 7.A, 8.A, 8.B.

Klasifikace byla prováděna a možno říci, že došlo k mírnému zvýšení požadavků a zpřísnění klasifikace.

Vyučovalo se ve všech předmětech podle osnov. Žáci si osvojovali učivo celkem dobře. Hlavním důvodem zaostávání neprospívajících žáků je jejich netečnost k práci, žádná nebo velmi malá příprava a většinou naprostý nezájem rodičů o práci dětí ve škole.

V oblasti komunistické výchovy, byly uskutečněny dle plánu akce, z nichž se mnohé vydařily a měly kladný vliv na výchovu žáků. Přesto zůstává problémem výchovné využití jednotlivých akcí, které je v různých třídách a u různých učitelů značně rozdílné.

Stále je ještě špatný poměr žáků k zařízení školy, učeben a péči o učebnice. Tento problém bude nutno zařadit do plánu v příštím roce a pravidelným řešením dosáhnout lepších výsledků.

Třídní učitelé se musí lépe starat o kolektiv svých žáků ve třídě a tento vychovávat po všech stránkách. Případné problémy nutno řešit v úzké spolupráci s rodiči, kteří mají podstatný vliv na výchovu dítěte. Bude nutné, aby se třídní učitel podíval do třídy i v přestávce a po vyučování a pravidelně kontroloval práci svého kolektivu.

Na škole vyučují většinou mladí učitelé do 5 let praxe, z nichž někteří dálkově studují. Starší učitelé se snaží mladým pomáhat a předávat jim své zkušenosti. Tato pomoc měla ve většině případů kladné výsledky.

V řízené praxi byl v letošním roce 1 učitel. Přestože nemáme ve škole tělocvičnu, zúčastnili se naši žáci s úspěchem okrskové spartakiády v Kyjově. Úkoly plánu v oddíle “Péče o učitele” byly splněny.

S pravopisnou úrovní písemných prací našich žáků nejsme spokojeni, i když jsme nácviku věnovali velkou pozornost. U slabších žáků se stále objevuje mnoho chyb. V nižších třídách jsou to shodně y/i v 1., 4. a v 7. pádě podstatných jmen, přivlastňovací jména a tvary jmenné. Ve vyšších třídách patří pravopis velkých jmen k nejtěžšímu učivu. V pravidlech je mnoho odchylek a nejasností, které by se měly odstranit, protože hlavně slabším žákům dělají potíže.

Občanské výchově vyučovali pouze dva učitelé a to s dobrým úspěchem. Zkušenosti ukázaly, že tomuto předmětu musí vyučovat učitel se zkušenostmi z tohoto předmětu.

Bude třeba zdokonalit metody vyučovací práce s filmem, aby se film stal organickou součástí vyučovací jednotky. Rovněž využíváme televizního vysílání pro školy, které sledovaly 3. - 5. vyuč. post. ročníky.

Musíme dále zdokonalovat formy a metody práce v laborantních hodinách a tyto důkladně provádět. Musíme dbát o větší názornost vyučování a promyšlenější přípravou dbát o větší efektivnost vyučovacích hodin.

Škola se značnou měrou podílela na oslavách 20. výročí osvobození naší obce a celé naší vlasti slavnou sovětskou armádou. V rámci zajišťování materiálních podmínek, jsme dokončili stavbu skleníku a započali jsme s úpravou školní strojovny. Naplánováno máme dokončení oplocení školního pozemku.

Průměrný prospěch ve třídách: v I. = 1,6, v II. = 1,36, v III.A = 1,51, v III.B = 1,6, v IV. = 2,08, v V. = 2,38, v VI.A = 2,28, v VI.B = 2,22, v VII.A = 2,45, v VII.B = 2,11, v VII.C = 2,34, v VIII.A = 2,56, v VIII.B = 2,43, v IX.A = 2,27, v IX.B = 2,34.

Pionýrská organisace

Pionýrská organisace pracovala dobře a dosahovala dobrých výsledků. Dík za to patří všem oddílovým vedoucím, kterými byli letos znovu samí učitelé.

Z celoskupinových akcí byly dobré tyto: Lehkoatletický čtyřboj - organisovali samostatně pionýři a vydařil se. Na předních místech se umístili: Kotásek Ivan IX. B, Lunga Blažej VII. C, Gasnárková Zdeňa VIII. B a Bábíčková Anežka VII. B.

Beseda se s. Hudcem - ředitelem OPDM o Švédsku byla velmi hodnotná a pěkná. Navštívili ji žáci z vyšších tříd.

Novoroční besídka - připravili si ji sami pionýři. Pro příští rok plánujeme besídku ve formě karnevalu ve škole, protože se nám prostředí v sokolovně nelíbilo.

Velmi se vydařily sáňkařské závody v “Horkách”, kde pionýři a jiskry závodili ve slalomu, sjezdu a ve stavbě sněhuláků.

Další zdařilou akcí bylo vyhlášení soutěže družin přes vánoční prázdniny. Dané úkoly: výrobek společné vycházky, hry, dopisování a společné využití prázdnin nám pomohly vytvořit dobré kolektivy, které pak pracovaly po celý rok. V soutěži si nejlépe vedla družina M. Měchurové 8.B. Ona i další družiny dostaly hodnotné ceny: společenské hry.

Na podzim jsme si zařídili klubovnu. Je malá, ale i tak jsme ji dosti využívali.

STM na naší škole bylo velmi dobré. Nejlepší jednotlivci soutěžili v Kyjově a i odtud naši pionýři postupovali do okresního kola a to: Polák M. 6.B, Rančíková M. 4. s písní a Šnajdrová L. s básní.

Soutěž skupinových rad jsme ve třech kolech vyhráli a dostali jsme se do finale. Umístili jsme se jako čtvrtí na okrese. Podle této soutěže jsme udělali soutěž pro oddílové rady. Na 1. místě byla 8.B, na druhém 8.A a na 3. místě 7.B.

MDM připravil 1. stupeň. Byla to pěkná besídka.

Celoskupinovou brannou hru organisoval s. Navrátil. Proběhla ve hlídkách a všem se líbila. Pořadí hlídek: Šána 8.A, Fridrichová 8.A, Lunga, 7.C.

Na první jarní neděli jsme se vydali do Soboněk. Šlo nás 40. Cestou jsme sice zmokli, ale to nevadilo, abychom se nezúčastnili závodů OVČSTV. Získali jsme 3 diplomy.

V jarní soutěži, vyhlášené ÚNZ jsme se umístili jako druzí v okrese. Pomáhali jsme při úpravě parků, záhonů, okolí školy atd.

V rámci úklidu vesnice se provedl sběr surovin. Nasbírali jsme 49.180 kg a dostali jsme za to Kčs 4.366,85. Na 1. místě byla 9.B, pak 8.B, 8.A a 4. třída. Dostali hodnotné odměny.

Na putování po trase knihy “Smrt si říká Engelchen” organisovaným ODPM byl vyslán Ingr M. 6.A.

Na konci roku jsme odměňovali nejlepší pionýry fotografováním a tyto fotografie budou dány do knihy cti. Celkem bylo vyznamenáno 22 pionýrů a 3 tiskoví referenti byli odměněni knihou, kterou nám poslala poštovní novinová služba.

Teď máme v pokladně Kčs 5.224,96. Peníze jsme získávali na brigádách, prodejem výtěžku z pozemků atd. Nejvíce jsme utratili za cestovné, soutěže, odměny a zařizování klubovny.

Vedoucí s. Malárová M., Hladilová M. a Kuryviálová M. byly odměněny diplomy OVČSM.

V práci PO nám pomáhala místní KSČ i ROH. Také s OVŠCM a ODPM byl dobrý styk. Poděkování patří i požárníkům, kteří nám v práci velmi pomáhají.

Mateřská škola

V tomto roce navštěvovalo školku 65 dětí. Pro lepší pohodlí dětí byl vybudován nový nábytek a zhotovena skluzavka. Učitelky se o svěřené děti starali jako o své s velkou pečlivostí, jen aby jim nahradili mateřskou lásku. Též nacvičili kulturní pásmo a spoluúčinkovali s dětmi na oslavách MDŽ. Před vánocemi uspořádali besídku pro maminky.

Komunistická strana Československa

Vesnická organisace v naší obci má 34 členů. Předsedou je s. Čížek Josef. Schůzí členských bylo 12, za účasti asi 65%. Výbor se sešel 18x a 4x mimořádně, za účasti 75% členů výboru.

Agitační a propagační práce v 1. pololetí byla dobrá, ale v druhém byla velmi nedostatečná. Tuto práci zajišťovali učitelé naší školy a pokud pracovali podle plánu, zajišťovali politické akce v obci a rozhlasovými relacemi přispěli k oslavám většiny významných dnů v roce.

Názorná agitace v obci pracovala dobře, též jen v prvním pololetí. Velkým nedostatkem bylo, že nebyly zveřejňovány výsledky a nedostatky hospodaření v JZD.

Všechny složky národní fronty v obci respektovali usnesení výboru, nebo členské schůze KSČ a těmito se ve své práci řídily.

Schůzí představenstva JZD se zúčastňovali vždy 2 členové strany. Přesto se nepodařilo vždy vyřešit problémy v JZD a je nutné, aby výbor strany si jednotlivé úkoly týkající se družstva rozdělil a za každý nesplněný odpovídal vždy některý člen výboru.

Školení členstva nebylo moc úspěšné a provádělo se při členských schůzích. Účast byla asi 60%. Věkové složení členstva strany není příznivé. Asi polovina členů má přes 60 let a již nemá na ničem zájem a schůze nenavštěvují. Že školení neprobíhalo úspěšně, zavinil okres, protože nezajistil ani rektora ani materiál školení.

Stranická skupina při MNV byla jedenkráte svolána na žádost předsedy KSČ, jelikož členové strany při rozhodování nebyli jednotní. Někteří členové prosazují jen své vlastní zájmy a věc celku je jim cizí.

Československý svaz mládeže

Podařilo se zase oživit činnost ČSM, který již delší dobu nevyvíjel žádnou činnost.

Svaz československo-sovětského přátelství

Svaz československo-sovětského přátelství má v naší obci 218 členů. Předsedou je s. Haloda Josef. Zúčastnil se aktivně všech oslav 20. výročí osvobození a jiných politických akcí. Uspořádal v zámeckém parku kulturní pásmo Mikulčického souboru písní a tanců “Cesta zarůbaná” od Mikuleckého, který hru sám režíroval a řídil. Hra byla předvedena již po druhé, v pěkném prostředí parku a zase se setkala s velkým úspěchem. Herečka s hlavní rolí se velmi líbila a její hra a zpěvy diváci odměňovali po celé vystoupení bouřlivým potleskem. Též humorný strýc s energicků tetků sklízeli po celou hru bouřlivý potlesk. Byla to pěkná ukázka zvyků, tanců a písní podlužácké dědiny. Škoda, že i náš “slovácký kroužek” něco takového nepodniká. Herců a zpěváků by v obci bylo dost, též máme krásné prostředí, jen schází dobrý režisér a kapelník.

V rámci Měsíce československo-sovětského přátelství běžela 5. listopadu t.r. hvězdicová štafeta přátelství a míru z Milotic přes Skoronice, Vlkoš do Kyjova a tam předala pozdravy a dík sovětským hrdinům hlavní štafetě přátelství a míru ČSSP, která probíhala Kyjovem.

Svazarm

Má 102 členy a svou činnost v tomto roce zaměřil hlavně na bezpečnost provozu na silnicích, aby se omezil počet dopravních nehod, které nás stojí ročně ohromné sumy a mnoho lidských životů.

Též bylo uspořádáno několik školení řídičů motorových vozidel.

Dvě členky sestry Střítecké jsou též členkami aeroklubu v Kyjově a obě již několikrát provedli seskoky padákem.

Střelecký odbor, který vede s. Harca Fr. nacvičoval několikrát v “Horkách” na prozatímní střelnici střelbu z malorážek a vzduchovek.

Svaz rodičů a přátel školy

Uspořádal v plesovou sezonu “rodičovský ples”, který se jak společensky, tak i finančně vydařil. Řešil v dohodě s učiteli a rodiči, různé problémy výuky žáků, jejich chování ve škole a mimo ni. Během roku uspořádal dvě plenární schůze v Miloticích a po jedné ve Skoronicích a ve Vacenovicích. Vypomáhal při úpravách prostranství před školou.

Československý Červený kříž

ČSČK věnoval hlavní pozornost organisační přestavbě, odpovídající usnesení lednového plena ÚV KSČ a IV. sjezdu ČSČK. Svou činnost ukončilo 7.500 závodních skupin a 350.000 jejich členů bylo převedeno do místních. Pro řízení práce aktivistů ČSČK na závodech bylo stanoveno v rámci republiky 5.000 závodních důvěrníků. Současně přešel ČSČK na dvojstupňový systém řízení. krajské výbory ukončily svou činnost a byl zajištěn přímý styk ústředních orgánů s okresními výbory ČSČK. Obtíže s touto přestavbou nejsou ještě překonány a bude třeba věnovat pozornost dalšímu zdokonalování organisace a odstraňovat zbytečnou administrativu. Letos ČSČK obrátil svoji pozornost především na vlastní náplň činnosti. Je to činnost skutečně mnohostranná. Proto ÚV ČSČK na svém prosincovém zasedání vyšel vstříc požadavkům našich organisací, aby některé úkoly byly řešeny jako hlavní a tyto po uvážení vybral:

1. Rozvinout a prohloubit pomoc ČSČK při zvyšování hygieny školního a mimoškolního prostředí dětí a mládeže.

2. Dále rozvíjet získávání bezpříspěvkových dárců krve.

3. Prohloubit účast ČSČK v úrazové zábraně a zajistit pohotovou první pomoc na vesnicích a městech v závodech a v dopravě.

4. Aktivně se zapojit do ozdravovací akce “Jarní úklid” a tak přispět k vytvoření důstojného rámce pro jednání XIII. sjezdu KSČ.

Na tyto úkoly je třeba především zaměřit pozornost našich členů a široké veřejnosti, aby se dosáhlo na tomto poli podstatnějších výsledků.

Obzvláště je třeba věnovat pozornost hygieně mladších školáků, u nichž se nejčastěji vyskytuje infekční žloutenka a též neuspokojivé úrovni ubytování mladých zemědělců a zemědělských brigádníků.

Nedostatečné výsledky na těchto úsecích, zavazuje naše členstvo, aby vyzkoušeli všechny osvědčené formy činnosti k jejich nápravě.

Musíme též zajistit a prohloubit účast ČSČK v úrazové zábraně a zajistit první pomoc. Vzrůstající počet úrazů nepracovních, je nutno lépe sledovat. Většinu těchto úrazů tvoří děti.

“Jarní úklid” organisujeme každý rok společně s národními výbory je již vžitý, ale je nutno, aby byl trvalý a celoroční a přispíval tak ku zvýšení kulturní úrovni našeho života a práce.

Dále je nutné, aby se zlepšila výroba mléka a hygiena pitné vody.

Musíme dále rozvíjet a prohlubovat zdravotní připravenost obyvatelstva a vychovávat a získávat je k práci v ČSČK.

V souladu s úsilím strany a všech pracujících, nechť se práce naší organisace soustředí na splnění vytýčených úkolů. jejich splnění bude přesvědčivým dokladem toho, jak významnou úlohu má ČSČK v naší společnosti.

Naše skupina má k 1. 1. 1966 122 členů. Výborových schůzí bylo svoláno 10 a členských 4. Výborové schůze byly dosti dobře ale členské většinou slabě navštíveny. Větší návštěva byla na různých přednáškách. Dvakrát do roka jsme uspořádali praktická cvičení.

Dobrovolných sester je 6. Zdravotních hlídek je 13. Každý velitel hlídky musí při doplňování brašen u s. Janíčkové, přinést zápis, a počet ošetřených úrazů, aby se vědělo jak která hlídka pracuje. Při provozních schůzích u obvodního lékaře v zdravotním středisku se provádí doškolovací besedy s aktivisty ČSČK a měli by je navštěvovat všichni velitelé hlídek. Při hornickém dnu konalo 5 našich členů zdr. službu.

Dorostový důvěrník na škole byla s. Spáčilová, která zde nebydlela a schůzí se nezúčastňovala. V každé třídě byly zavedeny zdravotní hlídky, které se starali o čistotu a pořádek ve třídě. Na konci roku funkci “dorostový důvěrník” převzala s. uč. Borovcová (jako zdravotník - učitel).

Při úpravách prostranství kolem zdravotního střediska naši členové odpracovali 120 brigádnických hodin. Při žňových pracích byla v kanceláři JZD zbudována stanice první pomoci a zde naši členové odpracovali 54 hodin. Při sklizni brambor odpracováno 400 hodin a při sběru kukuřice 684 hodin. Během roku byly 2 lékařské přednášky: o správné výživě a o infekční žloutence. Odběratelů časopisu zdraví je 13. Je to velmi pěkný obrázkový časopis, měsíčník á Kčs 1,50. Bylo získáno 24 dárců krve. Místní skupina ČSČK všem srdečně děkuje.

Během roku bylo ošetřeno 157 úrazů, podle odevzdaných lístků.

Místní skupina dostala v tomto roce od OV ČSČK 1 velkou pohotovostní brašnu a 39 obvazů v gumovém obalu, k plynovým maskám. Všechno bylo uloženo v zdravotním středisku.

Spolupráce s MNV je dobrá, až na to, že nám nemůže zajistit nějakou místnost na schůzování.

Lidové spotřební družstvo

Ze zprávy dohlížecího výboru lidového spotřebního družstva, výroční členské schůze: Za tento rok provedli členové dohlížecího výboru 122 kontrol a 27 kontrol v pohostinství.

Dohlížecí výbor pomáhal při úpravách prodejen a pohostinství. Též pomáhal při špičkových pracích v JZD. Čtyřikrát do roka byly promítány různé filmy zdarma pro členy LSD. Byla provedena výstava studené kuchyně v pohostinství. Úroveň družstevního obchodu neustále stoupá. Celkově byl plán obratu překročen o Kčs 54.817,-.

 

Jak se podílely jednotlivé prodejny na splnění

 

prodejna

vedoucí

plán v Kčs

skutečnost v Kčs

rozdíl v Kčs

08 - 115

Horák

2 398 000

2 310 638

-87 362

10 - 151

Vlachová

629 000

594 462

-34 538

10 - 274

Povolná

1 459 000

1 626 092

167 092

20 - 365

Vašulková

1 040 000

1 033 569

-6 431

20 - 409

Křivinková

397 000

418 181

21 181

320 - 704

Dobeš

963 000

957 875

-5 125Požární jednota

Naše jednota má 51 členů. Výborových schůzí bylo svoláno 11, užšího výboru 2 a členských 3.

Družstvo mužů se zúčastnilo obvodní soutěže v Žeravicích, získalo 2. místo a postoupilo do okresní soutěže. Tato se konala v Moravském Písku a obsadili jsme 4. místo.

8. 8. započaly požární hlídky občanů, složené z 1 požárníka a 4 občanů. Tyto byly ukončeny 25. 8.

2. 12. v 7,30 hodin vypukl požár v domku Josefa Lungy, č.p. 170, který byl brzy uhašen.

V lednu byl uspořádán “Požárnický ples”.

Při jarním úklidu v obci byli činni i naši členové a mládež.

11 dvojic našich členů vykonali v obci preventivní požární hlídky. Bylo provedeno 385 prohlídek a 130 dohlídek. Bylo zjištěno, že v provozovnách byla věnována malá péče hasícím přístrojům. Při prohlídkách domovních bytů, musí být upozorněn kominík, aby komínovými dvířky zacházel opatrněji a tyto po vymetení uzavřel.

Brigádnických hodin bylo odpracováno v JZD a v různých jiných akcích 1.737 hodin. Mladých požárníků je 28 žáků. Pro tyto bylo uspořádáno 27 školení. V červenci 12. započaly žňové hlídky mládeže a byly ukončeny 25. srpna. Byl uspořádán zájezd pro žáky “bruslení” do Hodonína na zimní stadion.

Okresní výbor požárníků a státní pojišťovna v Hodoníně ohodnotila žňové hlídky mládeže. V této soutěži se naši žáci umístili na 4. místě, odměnou obdrželi fotoaparát a každému žáku bylo předáno na pionýrském srazu ve škole čestné uznání.

Majetek jednoty

Rozpočtová částka od MNV činila Kčs 400,-. Jedna požární dvoukolová přívěsní D - 16, jedna požární dvoukolová přenosná PS - 8. Dopravní nákladní auto Aero 150. Všechny stroje jsou úplně v pořádku a připraveny k zásahu na požár.

Výzbroj: B hadice - 25 kotoučů, C hadice - 20 kotoučů, S savice 110x2,50 - 4 kusy, S savice 110x1,60 - 6 kusů. Každý stroj je vybaven potřebným nářadím k hadicím i savicím.

Pohonné látky: Stav benzinu k 1. lednu 1965 činil 66 l. Příděl okresní inspekce 400 l. Spotřeba za rok 1965 364 l. Stav benzinu k 1. 1. 1966 102 l.

Výstroj nacházející se ve zbrojnici a u členů: pracovních obleků (cvičných) 40 kusů, čepic (loděk) 63 kusů, opasků žákovských 8 kusů, opasků do kalhot 4 kusy, opasků lezeckých 23 kusy, pracovních obleků pro dorost a žáky 20 kusů, cvičných kalhot 1 kus, košil 13 kusů, teplákových souprav pro žáky 20 kusů, teplákových blůz 1 kus, vycházkových obleků 2 kusy, čepic brigadýrek 1 kus, vycházkových plášťů 2 kusy, čepic brigadýrek 1 kus, spinek 15 párů, Vycházkových blůz 1 kus, gumových holínek 9 párů, gumových šatů 15 kusů, píšťalek 4 kusy, sekerek 4 kusy, komínových klíčů 8 kusů, vlajka požárnická 1 u Součka, vlajek ČSSR 2 kusy, slavnostní prapor 1 kus v kostele, vlajka smuteční 1 kus u Součka, přílby 18 kusů (u Součka), záchranná nosítka 1 kus, stoly těžké 2 kusy, opěrný žebřík delší 1 kus u Vacenovského, trojdílný žebřík skládací 1 kus, hákový žebřík 2 kusy, trhací háky 4 kusy, lavice 4 kusy, židle skládací 17 kusů.

Příjem za rok 1965 2.043,93 Kčs. Vydání za rok 1965 1.047,65 Kčs. Pokladní hotovost 996,30 Kčs. Ve spořitelně 2.336,41 Kčs. Hotovost 996,30 Kčs. Celkové jmění k 1. 1. 1966 3.332,71 Kčs.

Svaz zahrádkářů a vinařů

Tato nejmasovější organisace v obci, mající k 1. 1. 1966 252 členy, v tomto jubilejním roce vyvinula pěknou činnost. Výbor se sešel 10x v roce, za účasti 70% členů výboru. Členské schůze byly svolány 2, na kterých byly promítání poučné filmy.

Bylo zakoupeno a mezi členy rozprodáno 240 q umělého hnojiva, 55 q sadbových brambor, 900 kusů jahodníků, 500 kusů pláňat a různá zeleninová semena.

Zajišťovala postřik ovocných stromů v době vegetačního klidu a pro tento postřik zakoupila 72 kg postřikových látek.

Místní výkupna vykoupila 257,12 q ovoce od svých členů pro veřejné zásobování.

Zemědělská komise dala k disposici neobdělanou půdu členům organisace, kteří tuto osázeli vinnou révou.

V organisovaných brigádách odpracovali členové v nárazových pracích v JZD 500 hodin a na úpravě parku na návsi 200 brigádních hodin.

Aby naše obec byla ještě krásnější, nechali vytrhat přestárlé ovocné stromy na návsi, místo nich vysázeli mladé okrasné stromky a před svými příbytky si vybudovali okrasné zahrádky.

Na úseku kulturně výchovné práce, byly uspořádány dvě výstavky: ovoce a vína. Výstavka vína byla místní a byla obeslána 176 vzorky vín. Též na okresní výstavě vína vystavovali naši členové a při dosti silné konkurenci se čestně umístili. I na celostátní výstavě vína ve Skalici dosáhli velmi dobré umístění.

U příležitosti oslav “dne horníků” byla uspořádána výstavka ovoce, zeleniny a květin v zámeckém skleníku. Výstavka měla velmi vysokou úroveň a 3.000 návštěvníků, kteří se přišli podívat, byli velmi spokojeni. O pořádání a vysokou úroveň této výstavky se zasloužil hlavně předseda organisace s. Střítecký František.

Též byl uspořádán vinařský ples, který byl velmi pěkný.

Byla zřízena malá knihovnička odborné literatury pro členy.

Na vybudování elektrické přípojky a venkovního elektrického vedení k vinným sklepům “u Šidlen, se aktivně podílel celý výbor organisace. Tato akce byla úspěšně dokončena a sepsána hospodářská smlouva s RGV Hodonín, který tuto práci provede v druhém čtvrťletí 1966.

Zpráva pokladní: příjem Kčs 91.024,95 vydání Kčs 89.425,66 zůstatek Kčs 1599,29.

 


 

Zámek

Milotický zámek je krásná renesanční budova, která je pod správou památkového úřadu. Letos jej navštívilo 7.300 lidí. Vyžaduje však na údržbu a opravy každoročně značné peníze. S tímto má kastelán Caithaml mnoho starostí, neboť přesto, že peníze na opravy jsou poukazovány, řemeslníci nechtějí na opravách pracovat, protože výplata za tyto práce přijde velmi opožděně, pro velmi byrokratickou účetní práci stavebních podniků. Bylo by jednodušší, kdyby penězi na údržbu mohl volně disponovat sám kastelán a vyplácet dělníky proti potvrzení sám.

Soubor písní a tanců

Soubor se schází pravidelně 1x týdně v místnostech závodního klubu. V lednu uspořádal krojový ples. Zúčastnil se kulturním programem výroční členské schůze JZD. Při oslavách 20. výročí osvobození nacvičil pěkné kulturní pásmo, které se velmi líbilo. Na okresních dožinkách v Kyjově předvedl pásmo “Rekruti”. Soubor uspořádal v listopadu tradiční “slovácké hody s věncem”

Náš soubor nemá stálých členů a postrádá vlastní cimbálovou muziku, nebo hudeckou kapelu. Umělecký růst souboru je právě závislý na vlastní hudbě. Příští rok si vedoucí souboru s. Kasánek vzal za úkol, pořídit vlastní hudeckou kapelu.

Dětský národopisný soubor

Dětský národopisný soubor vedený s. Jetelinovou se též schází jednou týdně a to v pondělí odpoledne. Tento soubor též účinkoval na oslavách 20. výročí osvobození a jeho vystoupení se velmi líbilo. Teď nacvičuje s. Jetelinová s dětmi pásmo točivých tanců z Kyjovska. V rámci plánu činnosti bude vychovávat tento soubor členy pro doplňování slováckého kroužku.

Estrádní soubor

Tento soubor po loňské stagnaci se zúčastnil okresního kola STM s pásmem americké poesie. Umístil se na 5. místě. Pásmo sestavil a nacvičil s. Ondrůšek. Též se zúčastnil svým programem při oslavách osvobození a sklidil pěkný úspěch. Dále vypomohl svým programem na výroční členské schůzi n.p. Cukrovar Hodonín. Toto vystoupení bylo hodnoceno pořadateli velmi kladně a vedoucí skupiny s Ondrůšek, byl odměněn věcným darem ředitele n.p. Cihelny Hodonín.

Místní kino

Částečné zlepšení hospodaření kina se jeví v tomto roce ve zvýšeném příjmu. Zlepšila se návštěva dospělých a výběr filmů se též zlepšil. Zlepšila se kvalita filmů. Přestože, návštěvnost klesla, tržba se zvýšila.
 

 

 

r. 1963

r. 1964

r. 1965

návštěvníků na 1 představení

80

79

78

tržba od 1 návštěvníka (Kčs)

44,76

44,40

48,86

 

Plán tržby za rok 1965 v Kčs 32.000,-, skutečnost 37.628,-.

Přestože televisních přijímačů v obci každoročně stoupá, kvalitativní výběr filmů se vyplatil To znamená, že tato cesta je správná a vedení kina se bude i v příštích letech říditi těmito poznatky.

Odběr tisku a počet radiových a televisních přijímačů

Vedoucí pošty je s. Valášková. V naší obci se odebírá: Rudé právo 136 výtisků, Práce 21 výtisků, Mladé fronty 34, Rovnosti 109, Lidová demokracie 22, Svobodné slovo 4 a Zemědělských novin 34 výtisky. Týdenníků asi 100 a měsíčníků 590. Československý sport 10 a Slovácka 143.

Telefonních účastníků je 40, radiových přijímačů 351 a televisních 224.

Obecní lidová knihovna

Lidová knihovna má přes 2.000 svazků krásné a poučné literatury. Půjčuje se jednou týdně za poplatek 4 Kčs pro dospělé a 2 Kčs pro děti za rok. Vede ji s. Nedůchalová

Sport

Oddíl kopané “Baník” hraje ve 3. třídě a letos se umístil v horní polovici tabulky. Toto umístění odpovídá jejich možnostem.

Dorost kopané hraje v 1.A třídě. Hraje to dobře a letos se umístil na 2. místě tabulky. Příští rok má možnost postoupit do vyšší třídy.

Dvacet našich žen nacvičilo spartakiádní skladbu. Cvičili na místní spartakiádě, na okrskové v Kyjově, okresní v Hodoníně a pak na celostátní spartakiádě v Praze.

Zájmové kroužky

Včelaři, chovatelé drobného hospodářského zvířectva a chovatelé poštovních holubů jsou združeni ve svých svazech. V celku se dá říci, že naši občané a mládež žijí v naší vesnici s vysokou materielní a kulturní úrovní.

Neštěstí

13. ledna se oběsil 38letý Dobeš František, který byl přiženěný ve Vacenovicích. Měl 3 děti. Je to již třetí případ sebevraždy mladých mužů v naší obci, během 3 let z téže příčiny. Před dvěma lety to byl Pavluš Josef, který se zastřelil a v loni Kratochvil Vlastik, který se oběsil. Při občanském pohřbu posledního, kterého se zúčastnilo mnoho lidí, účinkoval sbor pro občanské záležitosti z Hodonína, protože místní p. farář odmítl vykonat církevní obřady, ač se jednalo o velmi nábožensky založenou rodinu mrtvého. Na hřbitově se ale objevil i p. farář a tím povstala trapná situace. Hodonínský sbor pro občanské záležitosti se s tímto nesetkal na žádném občanském pohřbu.

16. února byla naše obec a okolí vzrušena zprávou, že na blízkém dole “Josef” v Dubňanech, kde též pracují i naši občané, vznikl z neznámých příčin požár a 6 havířů včetně 3 učňů, zůstali v dole, kde pravděpodobně zahynuli zadušením. Na druhý den už tam pracovali záchranáři a všech 6 horníků už zadušených vynesli na povrch. Tři horníci byli z Dubňan a tři učni z blízkého okolí.

Oslava Vítězného února

25. 2. se konala slavnostní schůze KSČ, MNV a občanů na počest únorových událostí. Pionýři ZDŠ provedli kulturní pásmo. Zazpívali několik písní a zarecitovali krásné básně k oslavě Vítězného února. Hlavní referát měl zástupce OV KSČ z Hodonína. Dále byla projednána otázka závazku k 20. výročí osvobození naší vlasti slavnou sovětskou armádou. Následovala diskuse, ve které občané vzpomenuli únorových událostí, jejich ohlas a význam pro naši obec.

Mezinárodní den žen

7. března byla uspořádána komisí, která byla pro tento účel zvolena ze zástupců NF, slavnostní schůze občanstva na oslavu MDŽ. Na zahájení zahrála místní dechovka několik kousků. Hlavní referát o významu MDŽ pronesl předseda školské a kulturní komise s. Šána. Pak děti z mateřské školy přednesli básně a zatančili tanečky. Dále pionýři ze ZDŠ provedli velmi pěkný a hodnotný program. Mezi jednotlivými čísly programu hrála dechovka. Na závěr promluvil předseda komise pro 20. výročí osvobození s. Haloda. Této slavnostní schůze se zúčastnilo 262 občanů a 87 dětí.

Oslava 20. výročí osvobození

V neděli velikonoční jsme oslavili 20. výročí osvobození naší obce slavnou sovětskou armádou a vzdali jsme dík našim osvoboditelům, kteří vycedili tolik drahocenné krve pro naše osvobození a porážku hitlerovského Německa.

Oslava začala odpoledne ve 14. hodin srazem školních dětí a občanů obojího pohlaví před budovou národního výboru. Místní dechovka zahrála na zahájení několik pochodů, pak následoval odchod k budově našeho pohostinství, pak byl odchod k pomníku padlých občanů v německých koncentrácích. Tam byl položen věnec, hudba zahrála sovětskou hymnu, přednesena báseň a předseda místní organisace KSČ s. Čížek ve svém projevu zhodnotil význam dnešního dne 20. výročí osvobození naší obce, vyslovil dík a vděčnost hrdinným sovětským vojákům. Pak asi 1 hodinu koncertovala hudba.

V 16,30 hodin byl v místním kině promítán slavnostní film “Hvězda zvaná Pelyněk”.

V rámci oslav bylo sehráno mistrovské fotbalové utkání: Baník Milotice - Baník Dubňany, ve kterém naši podlehli zkušenějším hostím 4:0.

Večer v 19 hodin v sále sokolovny se konalo slavnostní zasedání plena MNV. Schůzi řídil s. Svozil, který přivítal přítomné a předal slovo zástupci OV KSČ s. Petříkovi, který se vrátil ve svém referátu o 20 let zpět a hovořil o celém 20letém období až do dnešních dní. Pak byli předány čestné diplomy některým zasloužilým pracovníkům: s. Šnajdrovi, s. Vacenovské, s. Šilerovi, s. Matyášovi, s. Mrkévkové, s. Nedvědickému a s. Šmídovi. Pak předal slovo s. Svozil předsedovi MNV s. Šilerovi, který v krátkém projevu vzpomněl osvobození obce, dále co se za uplynulých 20 let změnilo a vybudovalo. Po zahrání “písně práce” byla schůze ukončena.

Po schůzi účinkoval místní “slovácký krúžek” a estrádní skupina. Celý program se velmi líbil a byl odměněn dlouhotrvajícím potleskem.

Po programu se pokračovalo ve společné veselici, která trvala téměř až do rána. 320 přítomných občanů bylo velmi spokojeno a můžeme říci, že naši občané oslavili 20. výročí našeho osvobození opravdu důstojně.

Oslavy 95. výročí narození V. I. Lenina

V neděli 25. dubna jsme oslavili 95. výročí V. I. Lenina. Přes den děti z naší ZDŠ popularisovali osobnost s. Lenina rozhlasem a přednesly oslavné recitace a básně. Večer uspořádali KSČ a MNV veřejnou schůzi v sále kina, na které promluvil zástupce OV KSČ o významu s. Lenina pro celý socialistický svět a dělnickou třídu kapitalistických států.

1. máj

Jako každoročně i letos jsme oslavily 1. máj. Ráno od 6. h se scházeli občané u nové budovy školy, dechovka zahrála několik pochodů, pak se šlo vesnicí k pomníku padlých, kde zahrála hudba hymny a píseň práce, pionýři naší školy přednesli básně a byl odchod k pohostinství, kde se čekalo na autobus do Kyjova a do Svatobořic, kde se konaly velké slavnosti. Svatobořice totiž uspořádaly sraz politických vězňů, kteří byli zavřeni za okupace v tamějším koncentráků. Slavnostního průvodu vesnicí se letos zúčastnilo mnoho lidí a mládeže.

Den vítězství

9. května jsme oslavili “den vítězství”. Občané a žáci naší školy se sešli ve 14 hodin před budovou MNV, kde dechovka asi půl hodiny koncertovala. Následoval odchod k pomníku padlých. Hudba zahrála hymny a předseda organisace KSČ s. Čížek promluvil krátkou řeč.

Den horníků

12. září se v zámeckém parku konal tradiční “den horníků” za velké účasti našich občanů a z okolí. Dopoledne byli vyznamenáni zasloužilí pracovníci v hornictví z našeho lignitového revíru. Pak vystoupil národopisný soubor z Mikulčic v kulturním pásmu písní a tanců. Vystoupení souboru bylo velmi hodnotné a velmi se líbilo. Za to odpolední estrádní program za mnoho nestál. Bylo by záhodno, aby pořadatelé dali možnost vystoupení okolních souborů, aby i odpolední pořad byl zkrášlen a zpestřen naším folklorem, písněmi a tanci.

Jezdecký den

19. září uspořádal jezdecký odbor při JZD v Miloticích na “slatinách” své první jezdecké dostihy, za účasti startu význačných závodních koní z blízkého i dalekého okolí. Počasí tomuto podniku tak dobře navštíveném nepřálo. Bylo chladné a velmi sychravé počasí. Většina diváků předčasně odešla. Pořadatelé organisačně nestačili, proto 2.500 diváků, nebylo s tímto podnikem moc spokojeno.

Slovácké hody

6. listopadu v sobotu zahájila milotická chasa sdružená v slováckém krúžku tradiční hodové slavnosti. V podvečer se sešli chlapci před budovou pohostinství, postavili máj, pod kterým se bude v neděli tančit a cifrovat. Muzikanti pak zahráli a chasa se odebrala za vískání a cifrování do sokolovny, kde pokračovala hodová taneční zábava až do rána.

7. listopadu v neděli o 14. hodině se sešlo několik párů krojovaných u budovy pohostinství. Hudba zahrála několik kousků a celý průvod se dal vesnicí pro 2. stárků, 2. stárky a hospodáře. U každé stárky zazpíval stárek pěsničku “tluču, tluču, otevřete”, stárka mu za dveřmi též zpěvem odpovídala, pak mu otevřela, připila mu vína a vzala od něho slovácký klobúk, aby mu jej okrášlila voničků. Následovalo vynášení hodových koláčků a vína a podávalo se všem účastníkům hodového průvodu.

Chlapci zazpívali před muziků některé slovácké písně, muzika jim je zahrála a před domem stárky se rozvířil divoký rej verbuňků a tanců. Toto se opakovalo i u domu druhé stárky a původ se odebral za zpěvu a výskotu při muzice k tomu hospodáře, kde starší stárek požádal hospodáře o povolení hodové zábavy. Hospodář se nejprve vymlouval, ale pak, na zakročení své paňmámy, hody povolil a zase se opakovalo vynášení a zavdávání už velmi početného průvodu, a asi hodinu se zpívalo a tančilo. Hodový průvod zpestřili i dva naši občané s. Pražák za oknáře a s. Novotný za drataře i s příslušnými škrosnami na zádech a náčiním žádali hospodyně o díravé hrnce a okna a tyto hned spravovali. Smíchu a veselí při tom bylo dost. V loni dělali potulných cikánů. Jeli po dědině s hodovým průvodem taženém s dvěma osly. Cikánky hádali z ruky a cikáňata ptaly a obtěžovaly všechny účastníky průvodu.

Od hospodáře se šlo zase k pohostinství, kde se pokračovalo v hodové veselici pod májem. Stárci s hospodářem měli “solo” a po něm byli nešeni na ramenou chlapci až do šenku, kde museli koupit víno a kořalku pro muzikanty, chlapcom za zdvíhání a děvčatom sladků.

Zvyky, zpěvy a tance se divákům velmi líbily a v 19 hodin se zase pokračovalo v sále sokolovny v hodové zábavě téměř do rána.

V pondělí dopoledne chodila chasa po dědině po “maškarádě” tj. chlapci převlečení za děvčata a naopak, s harmoniků, trubků a bubnem za bujného veselí. Večer se zase pokračovalo v hodové veselici dlouho přes půlnoc.

Z historie Milotic

Naše obec patří mezi nejstarší na bývalém kyjovském okrese.

Koncem 12. století byl sousední Kyjov povýšen na město a Milotice byly již tehdy významnou obcí. O milotické faře je zmínka již ve 14. století. Proto sama obec dávno před tím musela být dosti velká, že tam byla zřízena fara.

Za Václava IV. se šířilo do celé jižní Moravy husitství. Ve Veselí a ve Strážnici sídlili totiž hlavní vůdcové jihomoravského husitství Hašek z Valdšteina a Petr z Kravař. Ti zbořili roku 1420 Velehrad a kostel sv. Klimenta. Proti nim prudce vystupoval olomoucký biskup Jan, jsa v tom hlavní oporou císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského, kteří oba plenili jižní Moravu jak mohli.

Roku 1428 táhl naším krajem husitský vojevůdce Prokop Veliký s armádou do Uher. A brzy na to roku 1431 podnikl k nám velký vpád Albrecht Rakouský, když do Čech byla uspořádána velká výprava proti husitům. Jihomoravští husité vytáhli proti němu, ale ten velkou mocí dobyl města Kyjova a okolí, vypálil a vydrancoval náš kraj a dal upálit 50 kyjovských občanů.

Roku 1468 nastaly našemu kraji nové útrapy, když uherský král Matyáš vytáhl proti Jiřímu z Poděbrad a zase úplně zpustošil celou jižní Moravu.

Po těchto válečných pohromách většina našich vesnic zůstaly téměř opuštěny a některé i úplně zanikly. Mezi nimi byly i blízké Jiříkovice, Borky a Korulice, po nichž zůstaly na milotickém katastru jen jména polí.

Začátkem 17. století byly Milotice zase zpustošeny od uherských povstalců, ale i ve válce třicetileté roku 1618 - 1648 velmi trpěly.

Též v dalších letech při vpádu Turků a uherských tatarů roku 1663 a ve vojně kurucké roku 1704 - 1709 byly Milotice a okolní obce téměř úplně zničeny.

Roku 1709 po těch válečných pohromách, nastala krutá zima a po ní velký hlad a mor. Co nedokázala válka, to dokončily tyto pohromy.

Roku 1742 obsadili město Kyjov na 8 dní Prusové, vydrancovali jej a jejich nájezdy trpělo i okolí.

Též za válek napoleonských roku 1805 -1808 náš kraj velice trpěl, neboť cizí vojska nakládala s lidem nemilosrdně a náš kraj ochuzovala.

Do roku 1480 byla naše obec majetkem pánů z Kravař, pak přešla do rukou bratří z Ojnic, na to pánům ze Zástřizel, od poloviny 16. století pánům ze Žerotína, dále pánům z Lípy a hrabatům Serenyiovým. Roku 1888 koupí od dědiců hraběnky z Hardeka, do rukou hrabat ze Seilernů. Tito sídlili v Miloticích až do konce druhé světové války.

Počasí

Začátkem ledna bylo dosti mírné počasí s nočními mrazy do -10 °C a denními od 0 °C do -3 °C.

9. ledna pršelo a sníh se pomalu ztrácel.

12. ledna sněžilo a napadlo asi 12 cm sněhu, který ležel na poli přes celý leden a nadělal ve vinohradech mnoho škod. Zajíci, králíci a srnčí ve velké míře ohryzávali očka révy a byla obava, že to ohrozí budoucí sklizeň hroznů.

V druhé polovině měsíce bylo pěkné zimní počasí s nočními mrazy do -5 °C a s odpoledními teplotami do 5 °C. Sníh se ponenáhlu ztrácel.

Začátkem února se ozimnilo, obrátil se severní vítr a noční mrazy dosahovaly až -18 °C. Toto počasí trvalo až do konce února.

6. března napadlo asi 10 cm sněhu, takže se sněhová pokrývka zase obnovila a trvala až do 15 března.

Ve druhé polovině se počasí zlepšilo, sníh se rychle ztrácel, půda vysychala, takže 21. března započalo stříhání vinohradů a začátkem dubna už se sely jařiny.

Začátek dubna byl teplý s teplotami až 15 °C. V sobotu 10. se náhle ozimnilo a bylo celý den velmi sychravo. Příští den v neděli se oteplilo a v pondělí pršelo. Na velký pátek 16. začalo pršet a pršelo až do bílé soboty dopoledne.

V neděli velikonoční tj. 18. bylo pěkně. V noci na pondělí velikonoční se dalo zase do deště a pršelo s krátkými přestávkami až do poloviny května.

Spartakiáda přerušená krupobitím

16. V. v neděli byla uspořádána na hříšti Baníku spartakiáda. Pěkná slavnost však byla předčasně ukončena velkou bouří s krupobitím, které nadělalo mnoho škod v našich vinohradech, které již začaly rašit a jejichž mladé výhony, byly z 30% zničeny. Též průtrž mračen nad naší obcí a téměř celým naším katastrem nadělala velkými záplavami obrovské škody na všech kulturách. Mnoho záhumenek bylo zaplaveno, v JZD zaorali mnoho ha řepy, kukuřice a vojtěšky, která byla krupobitím úplně zničena.

Spartakiáda byla uspořádána se zdarem o tři týdny později.

V noci z 26. na 27. května byla opět velká průtrž mračen. Mnoho vody vniklo do sklepů jak ve vesnici, tak i u “Šidlen”. Já sám jsem měl ve sklepě u “Šidlen” přes 1 metr vody. Zásluhou skupináře s. Horáka mě ji vyčerpal traktorista Procházka Dominik přes poledne s fekálním vozem. Oběma občanům srdečně děkuji. Bylo tam 6 lejt á 7 hl a asi 100 věder nánosu.

Deštivé počasí trvalo dál a noviny psaly, že takové deštivé jaro nebylo už přes 100 let.

Polní práce byly velice zdrženy, zaplevelení polních kultur a zpoždění agrotechnických lhůt, velmi vážně ohrozily sklizeň. Potlučené vinohrady, jimž nesvědčí deštivé a chladné počasí se opozdily ve svém vzrůstu téměř o 3 týdny.

6. června v neděli bylo pěkně a zdálo se, že se už počasí zlepší. Avšak již na třetí den ve středu zase pršelo.

Od 10. června nastalo proměnlivé, ale ještě deštivé, velmi teplé počasí s teplotami až 35 °C.

V sobotu a v neděli dne 17. a 18. července byly zase velké průtrže mračen, voda zase zaplavila pozemky a sklepy.

Vinohrady následkem teplého počasí, začaly rychle růst a kvést, ale deštivým počasím se rozmohla houbovitá choroba peronospora tak, že téměř všechny vinice byly napadeny. Nepomohl ani důkladný postřik a po 9 dnech opakovaný nebo i častěji, hrozny a listy révy schly a opadávaly. Co nezničilo květnové krupobití, to zničila peronospora, takže vinohrady byly z 90% zničeny a byla obava, že dřevo nevyzraje, a tím že to ovlivní i sklizeň příštího roku.

Toto deštivé a teplé počasí trvalo až do konce července, jen noci byly trochu chladnější.

Zklíčené brambory v těžkých půdách začaly hnít a tím i jejich výnos klest na 50%.

Přes toto katastrofální počasí se přiblížily žně. 2. srpna se začal séct ječmen. Byly však obavy, že kombajny nebudou moci vjet na rozmoklou půdu. 4. srpna se však vyčasilo a nastalo krásné, teplé počasí až do 30 °C, které trvalo až do 24, srpna. Žňové práce byly už téměř skončeny. 24. a 25. opět pršelo. 27. se vyčasilo a ochladilo. Nejvyšší denní teploty dosáhly 18 °C a noční 8 °C.

Toto počasí se udrželo až do 4. září, kdy se náhle zamračilo a asi hodinu trvající prudký liják svlažil vyprahlou zem. Už byl velmi potřebný pro podvrhování a na okopaniny.

Přes celý měsíc září a říjen bylo pěkné podzimní počasí a polní práce v JZD dobře pokračovaly, třebaže bylo všechno o 3 týdny opožděné.

18. listopadu napadl první sníh. 21. pršelo a sníh se pomalu ztrácel. Příští dva dny se dalo ještě orat, ale 24. už zamrzlo. V příštích dnech naše ženy dodělávaly ještě sklizňové práce v JZD. Sklízely kukuřici a okrajovaly krmnou mrkev, která hrozila zamrznutím.

Do konce listopadu bylo mírné zimní počasí s nočními mrazíky do -3 °C.

Začátkem prosince se oteplilo a občas pršelo. Opět se začalo orat a toto mírné počasí s nočními mrazíky do -6 °C a denními teplotami do 5 °C trvalo do poloviny prosince.

V druhé polovině měsíce až do konce roku bylo normální dosti mírné počasí.

Živelní pohroma na jižním Slovensku - Protrhnutí dunajských hrázíŽivelní pohroma na jižním Slovensku. Následkem nadnormálního stavu vody v Dunaji, protrhly se hráze tohoto veletoku u Čížova na jižním Slovensku a tato spousta vody zaplavila mnoho vesnic v okrese Komárno a Dunajská Streda, mezi nimi i největší obec v republice Kolárovo. Nesmírným úsilím armády, pomocných sborů nár. podniků a občanů, byly průrvy hrází poměrně v krátké době zavezeny a znovu upraveny.

Dnes už se pokračuje v opravování starých a v budování nových vesnic. Ale přesto je ještě spousta dětí z poškozené oblasti mimo domov, protože byly evakuovány ze zaplavených domovů.

Poškozené obyvatelstvo těchto obcí je z části maďarské národnosti a naši občané se tomu velmi diví, že po dvacetileté existenci republiky neumí občané a jejich děti z poškozených obcí ani slovo slovensky, jelikož jsou tam prý i školy a úřední řeč maďarská.

Aby to nedopadlo zase tak, jako v Sudetech s našimi Němci před okupací.

Bylo by nutné, aby na tamějších školách a úřadech byla povinná vyučovací a úřední řeč slovenština. Tak velká benevolence se nám již jednou nevyplatila.

Americká agrese v jižním Vietnamu

Vedle Západního Německa, které je velkým nebezpečím pro světový mír, je to též americká agrese ve Vietnamu.

Na dálném východě, mnoho tisíc kilometrů od nás, oslavil letos lid Indočíny 20. jubileum osvobození své země od francouzsko-japonských okupantů. Povzbuzením byl vítězný boj Sovětského Svazu proti fašismu. Iniciátorem revoluce byla komunistická strana Indočíny, pod vedení s. Ho Či Mina. Pod vlivem revoluční situace v sousední Číně, povstal dělnický lid, aby svrhl koloniální jařmo. V srpnu 1945 zvítězilo povstání v Hanoji a v Sajgonu. Národně demokratická revoluce byla dovršena a 2. září 1945 byla vyhlášena Vietnamská republika pro celý Vietnam. Dalším nepřátelům: Francouzům, Angličanům a čankaiškovcům, kteří po léta dotírali na mladou republiku, dovedl hrdinný vietnamský lid zasadit rozhodující úder u Dien-lienphu a vynutit si tak v roce 1954 podepsání ženevských dohod, které uznaly jednotu, nezávislost a celistvost celého území Vietnamu, které však nebyly dodrženy. 17. rovnoběžka postupně ztrácela svůj charakter prozatímnosti. Na sever od ní se pustil lid do mírového budování a na jih od ní začala americká agrese. Prostý lid jižního Vietnamu však pokračoval v boji proti vetřelcům. Američané za 10 let trvání své agrese, tuto vystupňovali v tomto roce v otevřenou válku, používají nejmodernějších zbraní, sáhli k otravným plynům, zakázaným mezinárodním právem. Nadhazují možnost použití atomových zbraní. A toto všechno barbarství komanduje a řídí americký president Johnson, který sliboval ve svých předvolebních projevech, že bude provádět mírumilovnou politiku. Co by udělal jeho protikandidát Goldwatter, který zastupoval nejreakčnější křídlo republikánské strany USA? Z toho plyne poučení, že není rozdílu mezi stranami imperialistických států, mimo stranu komunistickou.

 

další rok