Obsah

1964

Místní národní výbor

V důsledku ukončení volebního období bylo letos přikročeno 12. července k novým volbám do MNV, ONV, KNV a k volbám soudců z lidu. Volbám přecházelo mnoho schůzí, ve kterých bylo navrhnuto 54 kandidátů. Z těchto bylo vybráno 32 poslanců MNV, kteří byli rozčleněni do určitých obvodů. Volby se konaly ve vyzdobených místnostech naší devítileté stř. školy.

Na zahájení vystoupil kroužek místních pionýrů se zpěvy a recitacemi. Po celý den hrála na prostranství před školou místní dechovka a v odpoledních hodinách předvedl národopisný soubor z Velké nad Veličkou kulturní pásmo písní a tanců. Toto všechno vytvořilo dobrou náladu všech voličů. Prostorné místnosti školy vyzdobené květinami a státními vlajkami a kulturní vystoupení utvořily slavnostní rámec k tak důležitému aktu pro naši obec.

Jednotlivé složky NF volily manifestačně. K občanům, kteří se nemohli dostavit k volbám pro nemoc neb pro stáří, bylo zajeto s přenosnou volební urnou. Celkem odvolilo 99,3% voličů.

Zvoleni byli tito občané:

1. Šiler Zdeněk
2. Svozil Rudolf
3. Šána Jaromír
4. Běhula Antonín
5. Ševčíková Marie
6. Harca František
7. Dobeš Antonín
8. Dobeš Václav
9. Krist František
10. Kreml Jan
11. Luža Jan
12. Hanák Jakub
13. Lunga Josef
14. Trčková Jana
15. Nedůchal Jaroslav 83
16. Šmíd František
17. Hrdličková Marie
18. Kováč Karel
19. Bystřická Františka
20. Řiháková Františka
21. Bezuchová Bohumila
22. Horák Jaroslav
23. Kasan Antonín
24. Uherek Antonín
25. Dohnal Josef
26. Hauner Oto
27. Zajíc Zdeňa
28. Čížková Růžena
29. Valášková Jaroslava
30. Vacenovská Matylda
31. Cajthaml Bohuš
32. Polášková Ludmila

Za poslance ONV: Nedvědický J., KNV: dr. Dosoudilová, NS: Kundrata Richard. Za soudce z lidu Hauner Oto, Poláčková Marie, za soudce z povolání dr. Sobotka.

Ze zvolených poslanců MNV byla zvolena rada MNV, kterou tvoří předseda, tajemník a předsedové jednotlivých komisí.

Předseda s. Šiler Zdeněk, jednatel s. Svozil Rudolf

Komise:

školská a kulturní: s. Šána Jaromír
bezpečnostní: s. Běhula Antonín
zdravotní a sociální: s. Ševčíková Marie
místní hospodářství: s. Harca František
finanční: s. Dobeš Antonín
stavební: s. Dobeš Václav
zemědělská: s. Krist František

Toto funkční období bylo určeno na 4 roky. Zvolení poslanci složili slavnostní slib, že budou pracovat ve svých obvodech a v komisích k prospěchu našich občanů a k zvelebení obce. Budoucnost ukáže, do jaké míry se každý své funkce zhostil.

Základní devítiletá škola r. 1963/64

Činnost školy byla řízena v letošním roce dle celoročního plánu práce školy. Tato činnost jak po stránce vyučovací, tak i výchovné, byla celkem dobrá. Ze 480 žáků neprospělo nebo má opravné zkoušky 9 žáků.

Klasifikace byla prováděna odpovědně. Nový klasifikační řád přispěl k odstranění rozdílů v hodnocení mezi jednotlivými učiteli, které se dříve vyskytovaly.

Hodnocení práce učitelů bude nutno v příštím školním roce posuzovat nejen podle používaných forem a metod práce, ale především podle docílených vědomostí žáků. Bude třeba zdokonalit metody práce s filmem, aby se film stal organickou součástí vyučování.

Vyučování předmětům přírodních věd, je nutno obohatit mnohem více o pokusy a pozorování. Dbát o vybavení sbírek dostatkem materiálu a potřeb. Chování žáků lze hodnotit jako průměrné. Je však ještě dosti případů hrubého chování a kazů v jejich charakterových vlastnostech a špatně chápaný poměr k socialistickému vlastnictví. Výchovné problémy se ještě vyskytují a je třeba je řešit okamžitě a do důsledků.

Na škole pracovalo několik zájmových kroužků. Nejlépe si vedl kroužek mladých požárníků, který za vedení členů PJ vykazoval dobrou činnost. Též tělovýchovné kroužky vedené soudruhy učiteli dobře pracovaly. Příznivě se rozvinula turistika a to především zapojením téměř všech do oddílů PO. Bude nutno v této činnosti pokračovat, neboť je to pro žáky zábavné a zajímavé.

Sběr odpadových surovin byl nedostatečný. snad je to pro okolnost, že není v obci sběrna ani stálý sběrač. Žáci odpracovali přes 2.000 hodin na brigádách v JZD, úpravě parku, v okolí školy a v okolí zdravotního střediska.

Činnost pionýrské skupiny se stále zlepšuje. Dík za to patří s. učitelům, kteří zastávají funkce oddílových vedoucích. Skupina oslavila 15leté jubileum svého založení. Kladně je třeba hodnotit všechny akce, které byly při této příležitosti uspořádány.

Práci předmětových komisí bude třeba věnovat více péče, schůzky musí být pravidelnější a s větší náplní.

Práce metodistického združení byla velmi slabá a škoda, kterou tím utrpěli učitelé 1 - 5 postup. ročníku, hlavně učitelé mladí, začínající, je velká. Tuto práci musíme v příštím roce též zlepšit.

Spolupráce vedení školy a MVROH byla dobrá. Více pozornosti by se mělo věnovat provozním poradám a vyvinout větší úsilí k aktivisaci členstva, správních zaměstnanců ke zlepšení učebně výchovné práce, prostředí ve škole, veřejně výchovné práce i práce učitelů na veřejnosti.

Ve zdravotní péči o žactvo jsme též postoupili do předu. Provedli jsme zdravotní školení žáků, zavedli do tříd ručníky, dbali na zlepšení osobní čistoty žáků i čistoty a úpravy prostředí ve škole.

Chceme-li na tomto úseku práce dosáhnout zlepšených výsledků je třeba, aby této práci věnovali především třídní učitelé více pozornosti. Též je třeba, aby vedoucí zdravotnictví s. Spáčilová seznamovala s plánem práce zdravotníků pravidelně třídní učitele.

V letošním roce též došlo k podstatnému rozšíření a prohloubení spolupráce s rodiči. Hlavní dík za to patří výboru SRPŠ, který se pravidelně scházel a pracoval podle lánu. Potěšitelné je, že se SRPŠ mnohem více zabývalo řešením výchovných problému a tím napomáhalo škole při výchově. Po stránce materiální přispělo částkou Kčs 3.000,- na vybudování skleníku a pracovny.

Na škole též pracovala stranická organisace KSČ, která se snažila o řešení závažných problémů ve škole. Propagace a odběr stranického a odborového tisku, jejich využití při práci s žáky má v celku dobrou úroveň.

Ve škole je značný počet dálkově studujících učitelů a jejich snahu po zvýšení své odbornosti je si třeba vážit. Své vědomosti získané studiem dobře uplatňují v praxi. Vedení školy a starší učitelé se snaží vést a pomáhat začínajícím mladým učitelům a tato pomoc měla ve většině případů kladné výsledky. Práce těchto učitelů si vážíme a přejem si, aby ve své dobré práci pokračovali, aby splnili příkaz a poslání naší školy - vychovat člověka pro příští komunistickou společnost.

Činnost ČSČK z roku 1964

Výborových schůzí bylo 11, členských 4. Praktických cvičení 2. Účast na výborových schůzích byla dobrá. Nositelů PZO je 52. Dobrovolných sester je 6. Zdravotních hlídek je 13. Brašny byly kontrolovány a dle potřeby doplněny. Při hornickém dnu konalo zdravotní službu 5 členů.

Na škole bylo provedeno školení BPZO 1. stupně a soutěž zdrav. hlídek. Při jarním úklidu bylo odpracováno 630 hodin na úpravě parku návsi. Úprava prostranství kolem zdravotního střediska bude dokončena v příštím roce. Při žních bylo odpracováno 582 hodin. Stanice první pomoci byla zřízena v kanceláři JZD.

Při sklizni brambor a kukuřice bylo odpracováno 1.254 hodin. Lékařské přednášky s filmem byly 4, poměrně málo navštívené.

V březnu bylo školení funkcionářů v Kyjově, kterého se zúčastnily 3 sestry. Školení pokladníků a revisorů se zúčastnily 2 sestry. V prosinci bylo provedeno školení první pomoci u lůžka nemocného, přednášela s. Hrdličková. Během roku bylo ošetřeno naší skupinou 236 osob.

Během roku bylo získáno 20 čestných dárců krve. Na naší devítiletce bylo provedeno školení CO žáků 8. - 9. tříd, s filmy které provedl dr. Řezáč a zdravotní sestra.

 

Místní skupina dostala od okresního výboru ČSČK v Hodoníně tento zdr. material

 

25 malých brašen v ceně

3 875

13 kusů polních láhví

416

12 popruhů

168

17 pásek ČSČK

68

3 tabulky

18

celkem

4 540

 

Tento materiál byl uložen ve sklepních místnostech zdravotního střediska.

Spolupráce s místním národním výborem byla dobrá. Při volbách v červnu bylo do MNV zvoleno 11 členů naší skupiny. Předsedou skupiny v roce 1964 byl s. Konečný Bedřich, místopředsedou Dr. Janíček a dělali svou práci dobře.

Komunistická strana Československa 1964

Výbor organisace se scházel pravidelně podle plánu. Bylo svoláno 20 výborových schůzí a 3 mimořádné. Členských schůzí bylo 12. Na výborových schůzích byla účast dobrá, ale na členských schůzích velmi slabá. Bude nutné, aby se výbor touto otázkou zabýval, aby se účast na členských schůzích podstatně zlepšila. V průběhu roku byly projednávány hlavně nedostatky v JZD a SŠS. Vedoucí úloha strany nebyla vždy zásadně posuzována. Byla to chyba jednak V KSČ a jejich členů, kteří se schůzí nezúčastňovali.

Usnesení z výroční členské schůze minulého roku, bylo plněno ve všech bodech. Výbor se musí snažit získávat nové kandidáty, hlavně z řad mladých lidí, pracujících v zemědělství. Každým rokem až do roku 1970 se mají získat nejméně 3 kandidáti. Novému výboru se ukládá, aby se velmi vážně zabýval otázkou Svazu mládeže.

Nábor do zemědělství v roce 1964 splněn nebyl. Byli získání jen 2 žáci z celkového počtu 5. Příštím rokem se má získat do zemědělství 10 žáků.

V naší obci je utvořena agitační a propagační skupina, která podléhá kulturní a školské komisi při MNV. Tuto práci koná celkem dobře, bude však nutné, aby hlavně v propagaci úspěchů a nedostatku v JZD tyto zprávy zveřejňovala. Zodpověden za zlepšení této práce je předseda školské a kulturní komise.

Požární jednota

Stav začátkem roku 1964 je 53 členů. Během roku přistoupili 3, odhlásilo se 5 a 1 člen zemřel. Stav členů k 1. 1. 1965 je 50.

Dne 26. 6. vypukl požár u Vlčka Pavla č.p. 39, který byl založen dětmi. Dík okolním občanům a členům požární jednoty byl požár brzy zlikvidován.

12. 7. byly započaty žňové hlídky. Byly složeny ze 2 občanů a 1 požárníka, denně od večera do půlnoci a od půlnoci do rána. Byly zakončeny 24. 8. Trvaly 42 dní. Žňové požární hlídky mládeže započaly 17. června a skončily 10. srpna. Do hlídek bylo zařazeno 174 žáků, každý den 2 dvojice. Hlídky byly konány svědomitě a byly kontrolovány jak MNV, tak i požární jednotou.

14. 7. z Boženy Povolné č.p. 65, špatným zacházením s motocyklem, tento se vzňal. Přítomná parta tesařů motorku vytáhli na dvůr a požár uhasili.

Bylo určeno 22 našich členů, aby provedli preventivní prohlídky v obci. Hlídka se skládala ze 2 požárníků.

Prohlídka byla provedena v JZD a SŠS 2x a 2x byla opakována. Provozovny byly prohlédnuty 14x. Závady po prohlídkách obytných budov 364, byly ihned odstraněny až na 4 případy. Bylo by dobré, aby bylo upozorněno družstvo kominářů, aby tito opatrněji zacházeli s komínovými dvířky.

Brigádních hodin v zemědělství a jiných odvětvích bylo odpracováno 1.146. 46 mladých požárníků se zapojilo do akce “jarní úklid”. Během roku se konalo 45 cvičení za účasti 858 žáků. V červnu byli žáci zařazeni jako vedoucí skupin, při žňových hlídkách mládeže. Okresní výbor požárníků ohodnotil všechny žáky z hlídek cenou, která byla předána místní devítileté škole. Mimo to obdrželi čestné uznání ONV a MNV.

Příspěvek Kčs 4.000,- určený rozpočtem MNV byl celý vyčerpán. Pokladní hotovost k 1. 1. 1965 činí Kčs 590,05. 26. 1. se konal Požárnický ples, který se jak po stránce zábavné, tak i finanční vydařil. Výborových schůzí bylo 12, užšího výboru 3 a členských 5.

Mateřská škola

Mateřskou školu navštěvovalo 50 dětí. Byly zakoupeny kovové konstrukce na vybavení zahrady, železná vrata a materiál na obložení jídelny. V tomto roce se v naší škole vystřídaly tyto soudružky: Slezáková, Šebestová, Vozdrová, Hájková, Kotásková, Havlová a Díkovská. V tomto roce neměla naše škola samostatný kulturní program. Na oslavách MDŽ spoluúčinkovala se základní devítiletou školou.

Svazarm 1964

V lednu bylo provedeno školení všech soukromých motorových vozidel. Též bylo školení civilní obrany, kterého se zúčastnily téměř všechny ženy naší obce a muži, kteří nebyli na vojně.

V červnu byl uspořádán kurs řídičů všech motorových vozidel. Kursu auto - moto a traktor se zúčastnilo 30 občanů a moped - pionýr 25 občanů našich i ze sousedních obcí. Kursy trvaly 2 měsíce a vyučoval dr. Koláček z Dubňan. V listopadu bylo školení motorových vozidel, před kterou byla výroční členská schůze. V tomto roce bylo utvořeno střelecké družstvo, které vede s. Harca František. Bylo svoláno 9 schůzí výborových a 6 členských.

Svaz zahrádkářů a vinařů 1964

Tato organisace během roku vzrostla na 222 členů. Je to nejmasovější združení v obci. Práci svazu vykonávalo 18 členů výboru v čele s předsedou a jednatelem. Předseda Zbořil Bohumil, jednatel Macek František, pokladník Babíček František a skladník Krist Valentin Byli zvoleni do čela výboru.

Hlavním podnikem roku bylo uspořádání výstavy ovoce a zeleniny v září v zámeckém skleníku. Vystaveno bylo 818 exponátů. Byla to výstava velmi hodnotná, jak po stránce kvality, tak i organisačně. Největší zásluhu o uspořádání této výstavky měl s. Střítecký František, který na tuto ušlechtilou práci, obětoval mnoho svého volného času. Výstavu navštívilo 2.120 lidí.

Na uspořádané výstavce vína byla zastoupena vína z okolních 16 obcí. Výstavku navštívilo 490 lidí.

Na okresní a okolních výstavkách vína bylo vystaveno 66 vzorků z Milotic, které se umístily na velmi čestných předních místech. Dokázali jsme, že naše slibně se rozvíjející vinařství po révokazové pohromě je na dobré cestě. Už teď můžeme okolním vinařským obcím dobře konkurovat.

Byly uspořádány 2 zájezdy do Olomouce a Znojma za účasti 85 členů. V lednu byl uspořádán I. vinařský ples.

Ve sběrně bylo vykoupeno 48.734 kg ovoce všeho druhu. Ze sadbového materiálu bylo objednáno a rozprodáno: 40 q brambor, 130 keřů rybízu a 570 jahodníků. Bylo objednáno a rozprodáno 148 q hnojiva, 50 kusů železných pozinkovaných sudů a 26 sudů na víno a na sběr hroznů.

Byla zakoupena ruční pojízdná stříkačka, 2 zafukovače na síru pro vinaře a kufříkový psací stroj. U Šidlen byla opravena studánka a studny trativod. Též bylo započato s vybíráním peněz na elektrifikaci vinných sklepů u “Šidlen”. Do konce roku 1964 bylo vybráno asi Kčs 20.000,-. Tato práce byla zařazena až do 4. čtvrtletí příštího roku.

Volba našeho presidenta

Letos u nás ukončilo funkční období, proto národní shromáždění přistoupilo k volbě svého presidenta. Opět byl zvolen jednohlasně dosavadní president s. Antonín Novotný. Jak národní shromáždění, tak i občané hlavního města mu po jeho zvolení uspořádali velké ovace.

Volby presidenta USA

V říjnu proběhly v Severní Americe presidentské volby. Byl zvolen kandidát demokratické strany dosavadní president Johnson 36 miliony hlasy. Protikandidát senátor Goldwatter, jenž zastupoval nejreakčnější křídlo republikánské strany, dostal asi 26 mil. hlasů.

President Johnson jako kandidát pro volbu presidenta USA dostával řadu výhružných dopisů i takového rázu, že bude-li zvolen do funkce presidenta USA, že v této funkci brzy zemře. Budoucnost ukáže, do jaké míry půjdou síly reakce a jestli se toto proroctví splní.

Zlaté Věry Čáslavské

V metropolitní hale v Tokiu, stanula na nejvyšším stupni určeném pro olympijskou vítězku 22letá československá mistryně ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská. Tři zlaté a jednu stříbrnou dobyla pro Československo. Je to zatím náš největší úspěch ve sportu dosažený na olympijských hrách.

Změny ve vedení SSSR

V říznu sesadili s. Chruščova jak z funkce 1. tajemníka KSSS, tak i z funkce předsedy rady ministrů. Prý pro zhoršený zdravotní stav a pokročilé stáří nebo spíše pro kult osobnosti. Na jeho místo byli zvoleni soudruzi Brežněv a Kosigin. Tato událost měla velkou odezvu jak ve světových komunistických stranách, tak i v kapitalistických státech, protože s. Chruščov byl velmi populární v celém světě. Budoucnost ukáže, jak tato událost ovlivní politiku SSSR tak i dění ve světě.

Ze zprávy výroční schůze dohlížecího výboru Jednoty

Úkoly dohlížecího výboru a zaměstnanců byly v tomto roce podstatně vyšší nežli v minulém roce a dík všem až na malé výjimky se s nimi dobře vypořádali. I když plánovanou tržbu nesplnila prodejna smíšená, zůstala dlužna Kčs105.000,- a prodejna textilu Kčs 3.000,-, za celou obec byl plán tržby překročen o téměř Kčs 200.000,-. Plán byl Kčs 6.440.000,-, docílená tržba byla Kčs 6.631.000,-. Toto svědčí o vzrůstající životní úrovni pracujících a opravdové snaze našich zaměstnanců o nejlepší výsledek prodeje.

Během roku byla upravena síť prodejen, z nichž byly připraveny a upraveny prodejny potravin, zařízena samoobsluha, v níž si mnozí občané raději obstarávají své nákupy, než v prodejně s tradičním způsobem prodeje. Docílená tržba (poplatky z karet) Kčs 2.331,- dávají naší obci špatné vysvědčení. Bylo by dobré, aby tato tržba byla docílena za jinou ušlechtilejší hru. V pohostinství podáváním obědů a jiných teplých jídel byla docílena tržba Kčs 130.000,-

Bylo provedeno 12 inventur, při nichž byl zjištěn přebytek Kčs 1.351,- a manko Kčs 17.491,65. Z této částky bylo předepsáno k osobní úhradě zaměstnancům Kčs 5.579,-, zbytek byl kryt povolenou normou ztrát. Tyto zjevy vy se v družstevním obchodě neměli opakovat. Byl by na místě lepší dohled a kontrola dohlížecího výboru.

Bylo získáno 24 nových členů. Tento úkol byl překročen o 20%.

Předpis výkupu vajec byl 68.770 kusů. Vykoupením 80.062 kusů, byl tento překročen o 16%. Včelího medu mělo být vykoupeno 530 kg. Vykoupeno bylo 1.182 kg, úkol byl překročen o 123%.

Dohlížecí výbor měl za úkol provésti na prodejnách a v pohostinství během roku 144 kontrol. Tento počet kontrol byl proveden.

Na pomoc zemědělství bylo odpracováno členy dohlížecího výboru několik hodin a 40 hodin při úpravě provozoven.

Fond združených prostředků vzrostl na Kčs 40.105,54 k 31. 1. 1964. Za rok 1965 se dají všechny restituce do tohoto fondu. Těchto peněz se má použít ku stavbě kulturního domu.

Dohlížecí výbor se scházel měsíčně a členská schůze byla svolána 4x za rok.

 


 

Rozbor hospodaření JZD za rok 1964

Rok 1964 byl už krokem k lepšímu. Odměna za PJ byla zvýšena oproti minulému roku o 1,- Kčs, ač úroda téměř všech hospodářských plodin byla dobrá, hospodářské výsledky v živočišné výrobě, která překročila plán celoroční výroby o 2%, dávaly předpoklad, že odměna za PJ bude podstatně vyšší. Nedodržením agrotechnických lhůt, špatnou organisací práce, rozkrádáním družstevního majetku v malém, dále špatným hospodařením mechanisačního střediska, se zvýšila odměna za PJ jen minimálně.

Pracovníci v živočišné výrobě jsou odměňováni dle užitkovosti, naproti tomu v rostlinné výrobě převládá odměňování za jednotlivé pracovní úkony, zatímco hmotný zájem byl uplatňován na konečných výsledcích jen ojediněle.

Aby družstevníci lépe a kvalitněji plnily dané úkoly, byl zaveden premiový systém. Snad se tím zvýší iniciativa družstevníků. Jen aby byli premiováni, jen ti nejlepší.

Významná jsou opatření, v používané přímé pomoci od státu pro naše družstvo. Od VZS jsme obdrželi celkem Kčs 77.300,-, z toho jako kádrová výpomoc Kčs 23.000,-, na odchov jalovic Kčs 26.400,-, na nákup jalovic Kčs 27.000,-. Do mléčného fondu jsme dostali Kčs 59.000,-. Dále nám byla poskytnuta pomoc v jiných formách: sleva na práce STS a příspěvek na úhradu nákladů pro učně.

V tomto roce došlo k významným změnám na úseku sociálního zabezpečení. Od 1. 4. vstoupila v platnost opatření, která znamenají další krok k vyrovnání rozdílů mezi sociálním zabezpečením družstevníků a pracovníků v jiných socialistických závodech. Zvýšené finanční prostředky na tuto akci, mají sloužit pro zvýšení důchodů družstevníků, k stabilisaci pracovníků v JZD a účinněji pomáhat mladým a kvalifikovaným zemědělským pracovníkům. Tito mají plný nárok na nemocenské pojištění a podporu v nemoci. Dále je ze státních prostředků proplácena mateřská dovolená a plné příplatky na děti.

Družstvo letos hospodařilo na výměře 672 ha, z toho 581 ha orné půdy. Počet členů je 232. Výměra záhumenek je 92 ha z toho 65 ha orné půdy. Družstvo je zařazeno do oblasti “kukuřičná II.”

Tendence zemědělské výroby má vzestupnou formu. Přesto není úměrná spotřebě obyvatel. Spotřeba obilovin stoupla o 23%, masa dokonce o 70%. Naše výroba nestačí krýt spotřebu, kterou máme v domácnostech. Rozdíl dovážíme ze zahraničí.

 

Celková produkce

 

 

r. 1960

r. 1961

r. 1962

r. 1963

r. 1964

na 1 ha z. p. v Kčs

6 140

5 857

6 323

7 772

8 458

HZP na 1 ha z. p. v Kčs

4 926

5 629

5 975

7 033

7 471

TZP na 1 ha z.p. v Kčs

4 795

3 247

4 222

5 273

5 270

celkové peněžní příjmy v Kčs na 1 ha z. p.

6 566

5 237

5 827

6 770

6 875

čisté peněžní příjmy v Kčs na 1 ha z. p.

3 317

1 166

2 364

2 659

2 660

počet PJ na 1 ha z. p.

112

123

111

109

112

výměra z. p. na 1 pracovníka

3,10 ha

3,04 ha

2,05 ha

2,88 ha

3,12 ha

počet PJ na 1 stálého pracovníka

379

319

319

314

324

 

Plánované výnosy jednotlivých plodin a skutečnost

 

plodina

plán na 1 ha v q

skutečnost v q

ozimá pšenice

28

23,38

ozimé žito

26

26,14

ječmen jarní

27

23,02

oves

 

9,2

směsky na zrno

30

24,04

krmné luštěniny

20

13,9

kukuřice na zrno

30

30,29

cukrovka

310

288,31

brambory

120

150,83

 

Použití chemických prostředků k ničení plevelů se v tomto roce pře sto, že jich mělo družstvo dostatek, velmi málo používalo. Traktorista, který byl na tuto práci vyškolen, odmítal pracovat s postřiky. Bude-li se toto opakovat v příštím roce, bude muset tento pracovník hradit náklady, které družstvo vynaložilo na jeho školení.

Postřiky chemickými prostředky mají zvýšit výnosy, kultury zbavit plevele a usnadnit družstevnicím práci. Jelikož se postřiků používalo jen v malé míře, byly naše družstevnice poškozené, protože za stížených podmínek, tj. velkým zaplevelením plodin, dostávaly stejný plat.

Mechanisační úsek našeho družstva je jednou z hlavních brzd hospodaření. Od založení družstva se naň stále doplácí, ale odpovědní činitelé se neberou k zodpovědnosti. Hovořit o velké poruchovosti strojů, by bylo jen opakováním, neboť se toto kritisuje každý rok. je to mnohdy až neuvěřitelné, jaké organisační nedostatky a nešvary se na tomto úseku projevují a přes to je situace stále stejná. Bude nutno navázat kontakt s okolními družstvy o stejně velké výměře a porovnat náklady na tomto úseku, jak po stránce výkonný v denních normách, čerpání nafty a opravy jednotlivých strojů. V příštím roce bude toto sledováno, takže budeme moci říct, který traktorista u nás nejvíce ničí stroje. Každý traktorista si musí uvědomit, že čím menší má denní výkon, tím je více prostojů a samozřejmě menší plat.

V příštím roce se rozhodlo vedení družstva, podstatně sníží osevní plochy zeleniny, takže bude možno zajistit více krmiv pro živočišnou výrobu. Je třeba zaset takové plodiny, které nevyžadují mnoho pracovních sil. Zbylé zelenině se bude možno více věnovat, čímž bude možno dosáhnout i vyšší tržby.

Nedostatků v rostlinné výrobě bylo dost. Podaří-li se tyto nedostatky odstranit, nebude žádným problémem zvýšit výrobní výsledky a tím vytvoří předpoklady ke zlepšení tržní produkce na rostlinném úseku a růstu krmivového fondu pro živočišnou výrobu.

Živočišná výroba

 

Tato výroba má vzestupnou tendenci. Srovnání za posledních 5 let v Kčs

 

rok

1960

1961

1962

1963

1964

Kčs

2 214

2 620

3 221

3 317

3 608

 

Index růstu 1960/1964 jest 62%. Živočišná výroba měla za úkol vyrobit za rok 1964 za 2.371.700,- Kčs. Vyrobila za 2.426.977,32 Kčs. Svůj úkol splnila na 102%.

Plnění jednotlivých výrobních úseků

Vepřové maso: výroba vepřového masa byla nejnižší. Úkol byl splněn jen na 94,88%. Nejlepších výsledků dosáhla družstevnice Kundratová, která svůj úkol splnila na 108%. Pak Kristová, která dosáhla splnění na 105%. Nejhorší plnění úkolů bylo ve stáji s. Poláškové, která splnila svůj úkol jen na 80%. Rovněž nebyla splněna výroba u Bábíčkové. Tyto stáje jsou mimo objekty JZD ve vesnici v adaptovaných stodolách. Bylo by dobré, ustájit všechen dobytek v družstevních objektech.

Selata:

Výroba selat byla splněna na 101%. Celkem bylo odchováno na víc 13 selat. Na 1 prasnici byl odchov překročen o 12%. Na odchovně byl zásluhou celého kolektivu ošetřovatelek plán splněn na 105%.

Rovněž přímé náklady u výroby vepřového masa jsou nejnižší s porovnáním tržní ceny. 1 kg vepřového masa vyrábíme za Kčs 9,- a prodejní cena je Kčs 11.20. Proto je pro nás tento produkt nejrentabilnější.

Hovězí maso:

Výroba hovězího masa byla splněna na 110%. Splnění přes 100% dosáhli tito ošetřovatelé: Tomanová 105%, Svobodníková - Synková 113%, Grufík č. 22 na 116%. Nejhoršího plnění bylo u odchovu mladých jalovic, které ošetřují manželé Poláškovi. Tento stav se opakuje již několik let. Přes léto, kdy jsou jalovice odchovávány pastevně, je dosahováno dobrých výsledků, ale jakmile přejdou do stájí, jsou přírůstky minimální, dokonce dochází v této době ke stagnaci vývinu, což je u chovného dobytka nežádoucí. Rovněž výrobní náklady jsou zde nejvyšší.

Výroba mléka:

Mléku je jeden z hlavních zdrojů příjmů, mimo vegetační období. Roční dojivost na 1 dojnici činí 1.674 l, což je velmi málo. Proto naše JZD přistoupilo k redukci stáda dojnic. Náklady na výrobu 1 l mléka jsou stále přes Kčs 2,-. Snižují se jen v době, kdy roste denní dojivost. Proto by bylo dobré a rentabilnější míti ve stáji samé dobré dojnice.

Výroba vajec slepičích:

Tato výroba byla splněna jen na 97%. Na 1 slepici bylo dosaženo 151 kusů vajec za rok. Na tomto úseku se pracuje na 2 směny.

Výroba vajec kačeních:

Splněno jen na 95%. Toto však bylo záměrně redukováno, pro nedostatečný odběr v letních měsících. Líhnivost káčat byla dobrá. Ošetřovatelka pracovala svědomitě a tržby za káčata byly překročeny o Kčs 18.000,-.

Pro nedostatek odbytu káčat, jsme byli nuceni zastavit káčata na žír. Tím se nám podařilo utržit navíc Kčs 50.000,-. Zde pracovala velmi dobře s. Nedůchalová.

Při celkovém hodnocení živočišné výroby je nutno, vzpomenout dobrou práci družstevníků, kteří jezdí s koňmi a pravidelně a za každého počasí rozvážejí krmivo a zásobují jednotlivé stáje živočišné výroby.

Že živočišná výroba se vypořádala se svými úkoly, je nutno zase pochválit zootechnika Poláška, který svou práci koná dobře a odpovědně.
 

Rozdělení čistých peněžních příjmů

 

 

Kčs

na rozšířenou reprodukci

195 000,00

splátky členům

2 287,52

provozně zajišťovací fond

25 535,44

sociální fond

45 000,00

kulturní fond

56 000,00

na kádrové posilnění

23 144,00

na premie

158 330,33

na naturalie

44 633,81

na PJ

1 178 057,12

 

Hodnota PJ jest Kč 17,90 mimo premie.

Byla by jistě vyšší, kdyby všichni pracovníci mimo účetní byli odměňováni za pracovní jednotky. V sousedních Skoronicích, kde je odměna za PJ Kčs 29,-, jsou všichni pracovníci odměňováni mimo účetního v pracovních jednotkách. Dobré hospodaření vyžaduje dobrou práci každého družstevníka a osobní odpovědnost za svou vykonanou práci a tím i odměna za PJ bude vyšší. S drobným rozkrádáním družstevního majetku se musí též skoncovat. Každý pracovník a funkcionář musí začít s nápravou sám u sebe.

Místní národní výbor

Máme 32 poslanců z toho 10 žen. Avšak návštěvnost schůzí plena byla jen 66%. V tomto musí dojít brzy k nápravě. Schůze rady navštívilo 90% poslanců. V školské kulturní, zemědělské, finanční a sociálně zdravotní komisi se vytvořil dobrý kolektiv poslanců i aktivistů a jejich návštěvnost schůzí je dobrá.

Sbor pro občanské záležitosti

Dosud se nepodařilo utvořit soubor pro smuteční obřady občanských pohřbů. Poměrně dobrou úroveň mají svadební obřady a vítání dětí do života. Málo bylo slaveno jubileum svadeb a bylo by záhodno, aby se v tomto nebo příštím roce, pro nás tak významném do Milotic sešli všichni naši rodáci, narození v roce 1915, kteří budou slavit v příštím roce své padesátiny.

Úsek stavební

Soukromá výstavba, akce Z, výstavba sklepů u “Šidlen” hodně zaměstnávají stavební komisi, která i přu svém týdenním zasedání, některé práce zpožďuje. Proto rada MNV doporučuje plenárnímu zasedání, schválit jako další členy komise stavební s. Františka Kasana, Františka Příkazského a s. Janíka Jaroslava.

Úsek školství a kultury

Podařilo se zahájit nácvik na spartakiádu u žen a zatím tento dobře pokračuje. Rovněž situace v Baníku se po výroční schůzi zlepšila a věříme, že se nám rozjedou další druhy sportu.

Do oslav 20. výročí osvobození, musíme spojenými silami vytvořit důstojný rámec kulturních programů, sportovních podniků, účelné propagace a výstavky.

Úsek finanční

Plnění rozpočtu v příjmech lze hodnotit kladně. Do konce roku byly splněny všechny plánované příjmy, s výjimkou správní poplatky, tj. domácí porážky. Rovněž příjem z kina byl splněn, což se už dlouhou dobu nestalo.

Daň domovní a zemědělská až na 2 případy byla zaplacena.

Zdravotní a sociální péče

Tato komise prověřila a doporučila některé žádosti na úpravu důchodů, sledovala pravidelně čerpání příspěvků na obědy důchodcům a účelně využila další zvýšení o Kčs 1.100,- Našim občanů se tím zvýšila životní úroveň o částku Kčs 16.000,-.

Úsek služeb

V tomto pololetí jsme neměli žádné zvláštní úspěchy. Počet řemeslníků klesal, někteří neodevzdali za celý rok žádné peníze, na příklad s. Snopek, s Kundrata a mnoho dalších. Komise se snaží tuto věc řešit.

Veřejný pořádek

Je třeba se pozastavit nad vysokou nehodovostí v naší vesnici a soustavně působit na občany k dodržování dopravní kázně.

Trvalým nešvarem je jízda na neosvětlených kolech v noční době, kde musí příslušné orgány rázněji zjednat nápravu.

Značné škody byly napáchány na lesním porostu v přírodní reservaci u rybníka. Měli bychom si uvědomit, jak chudý je náš kraj na les, zejména smrkový a využít všech možností, abychom tomuto ničení zabránili.

Počasí 1964

Zima byla celkem mírná s mrazy 10 - 18 °C, slabý poprašek sněhu 2 - 5 cm, někdy obleva až +8 °C s deštěm, z kterého povstala do rána námraza a náledí. Staly se 2 úrazy (zlomení nohy) občan Kovář a Baťová M. Od 20. II. zase přituhlo. Mrazy dosáhly až -15 °C, odpoledne obleva až +3 °C. 14. III. napadl sníh asi 7 cm, který se během týdne ztratil. Pak začalo pršet a nastalo teplé, pošmourné počasí. Na velký pátek pršelo, což podle staré pranostiky znamená, že bude suchý rok.

Květen byl velmi teplý a deštivý. Do poloviny června bylo suché ale teplé počasí, ale druhé polovině začalo pršet a pršelo téměř každý den, takže v našem JZD nemohli sklidit velkou úrodu vojtěšky a sena.

Okopaniny následkem stálých dešťů se zaplevelily a byla obava z podstatného snížení sklizně. V červenci nastalo krásné a teplé počasí s vedry až 35 °C, takže se všechno dohnalo a kulturní plodiny byly též dána do pořádku. Srpen byl zase teplý s občasným deštěm, takže byla naděje na dobrou úrodu. Září bylo suché a teplé.

1. října začalo vinobraní v JZD. Sbírala se milerka. 5 října se počalo se sběrem ostatních odrůd. 9 října začalo pršet a toto deštivé počasí trvalo po celý sběr. Deštivé počasí a špatně organisovaná práce, prodloužily vinobraní, které bylo ukončeno až 17. října. sklidila se abnormální úroda hroznů přes 3 vagony. Kvalita hroznů až na 1 vlečku, která byla ponechána na prudkém dešti nezakryta po celou noc, byla dobrá, Cukernatost hroznů, mimo té vlečky byla asi 16 stupňů. I zde by byla na místě, větší osobní odpovědnost příslušných funkcionářů.

Letos byla též velká úroda obilí, brambor a cukrové řepy, takže je naděje, že PJ v našem družstvu se podstatně zvýší. Počasí v listopadu bylo dosti příznivé, takže zdržené polní práce šly rychle ku předu. Celý měsíc byl dosti teplý s nočními mrazíky do -3 °C, s občasným deštěm.

Vichřice

V úterý 18. 11. vál od rána čerstvý západní vítr s malými přeháňkami deště. Podvečer asi po čtvrté hodině se začaly kupit šedé až černé mraky, které s velikou prudkostí zatáhly oblohu. Spustil se prudký liják se sněhem a mrazivý vítr s ohromnou rychlostí vrhal tyto spousty na zem. Náhle se setmělo a do skučení a burácení větru se mísilo pleskání deště a mrazivého sněhu. Tato vichřice trvala jen asi 5 minut, ale nadělala v našem kraji mnoho škod. Též v naší vesnici letěla takovou rychlostí a s takovou silou, že utrhla a odnesla celou střechu i s podkrovkou nově postaveného domku občana Knapa, který je právě na práci v Afganistanu. Též poškodila sousední domky s Brhla a s. Chytila. Vypadalo to jako po zemětřesení. Na štěstí dětem Knapovým, které byly uvnitř domku se nic nestalo. Škoda na těchto budovách vzniklá byla kryta pojištěním.

V neděli 22. listopadu v noci, probudilo občany naší obce houkání požární sirény a třeba že bylo po 23. hodině sběhlo se ihned na místo požáru mnoho občanů a členové místních požárníků. Hořela kůlna na uhlí a dřevo dr. Janíčka na Záluží. Pro nedostatek vody ku hašení, neboť motorová stříkačka našich požárníků nechytla vodu, dlouho se nedařilo uhasit požár, až po příjezdu požárníků z Ratíškovic, kteří si přivezli ve své stříkačce i vodu, byl požár brzy zlikvidován. Požár snad vznikl samovznícením. Velkým štěstím bylo, že kůlna stála na dvoře odděleně od obytných budov asi 7 m vzdálena, proto tyto nebyly požárem zachváceny.

Celý konec listopadu byl teplý, bylo asi +10 °C, proto polní práce plynule pokračovaly.

Začátkem prosince bylo ještě mírné počasí s malými nočními mrazíky a s odpolední oblevou až +6 °C. V neděli 6. prosince napadlo asi 5 cm sněhu, který se do týdne ztratil. 13. prosince v noci pršelo a místy z toho povstalo náledí. V druhé polovině prosince trochu přituhlo, mrazy dosahovaly až 10 °C, denní teplota se pohybovala kolem 0 °C. 22. prosince napadlo asi 4 cm sněhu. Na vánoce ho přibylo až asi do 15 cm. Pak bylo poměrně teplé počasí až do konce roku.

 

další rok