Obsah

1963


V listopadu 1963 jsem byl pověřen tehdejším předsedou školské a kulturní komise soudruhem Nedůchalem, abych psal kroniku naší obce, místo dosavadního kronikáře učitele ve výslužbě s. Hlavse, který resignoval z této funkce, pro pokročilé stáří a zhoršený zdravotní stav.

Nevím, jak se této důležité funkce zhostím. Budu-li na tento úkol stačit se svým skrovným vzděláním.

Můj životopis

Narodil jsem se v Miloticích dne 22. ledna 1902 z chudobných rodičů, kteří mě nemohli z finančních důvodů dopřát patřičného vzdělání. Chodil jsem čtvrtý rok do místní 4třídky a vypukla první světová válka. Měli jsme tenkrát velmi dobrého učitele p. Mokrého, který měl zkoušky pro učitele na měšťanku a některým nadanějším žákům tyto své vědomosti vštěpoval. Mezi němi jsem byl i já. Velmi vděčně na něj do dneška vzpomínám. Učil mě druhý rok a musel narukovat. A hned byl i konec se školou. V místním velkostatku odchodem většiny zaměstnanců do války, se objevil velký nedostatek dělníků, kterých jsme museli nahradit my, mládež ještě školou povinná. Nastupovali jsme podle tělesné zdatnosti, slabší k volům a silnější ke koňům. Již po prvních dnech tohoto protivného zaměstnání, jsme se všichni utěšovali, že bude brzy po válce a my se vrátíme do školy. Válka ale se protáhla až do konce roku 1918 a my jsme si zvykli. Těch pár krejcarů, které jsme si vydělali, se dobře hodilo našim rodičům v té těžké válečné době. Co jsme v tomto zaměstnání přesahujícím naše síly zkusili, nikdo neví. Nedostatečně oblečení, neobutí a tělesně nevyvinutí jsme museli konat ty nejhrubší zemědělské práce jak v letních vedrech tak i v krutém zimním období. Těžko je přirovnat to naše trudné mládí k bezstarostnému životu nynější mládeže plného kulturního a sportovního dění. Přes to jsem v tomto protivném zaměstnání zůstal až do odchodu na vojnu roku 1922-24. Pak jsem pracoval v stavebním oboru až do roku 1930. V říjnu 1930 jsem odjel za prací do Francie, na opevňování Maginotovi linie. Pracoval jsem v Alsasku-Lotrinsku u jedné stavební firmy celý rok. Toto opevnění dělala Francie zbytečně, protože Němci v druhé světové válce, vtrhnutím do Belgie a Holandska se dostali do Francie, zabrali hlavní město Paříž a rychlým pochodem na východ se zmocnili tohoto opevnění a tím celé Francie.

Po uplynutí jednoho roku, jsem se vrátil domů s ušetřenými Kč 5.000,-.

V roce 1932 jsem se oženil a v soukromém zemědělství jsem pracoval do roku 1943. V tomto roce jsem nastoupil na doly. Pracoval jsem tam 15 let až do roku 1963, kdy jsem odešel do starobního důchodu.

Popis a vzhled naší obce

Naše obec leží v pěkné dolině mezi Ratíškovicemi a Kyjovem. Protíná ji silnice směrem severním od Ratíškovic. Po jejich obou stranách se rozprostírá 400 domků se 1.700 obyvateli české národnosti, většinou zemědělci, horníky a průmyslovými dělníky.

Velmi pěknou prostornou náves s parčíky a květinovými záhonky před okny domků, dělí na dvě polovice, starobylý kostel s malým vyvýšeným hřbitůvkem, obehnaným vysokou zdí se sochami svatých. Zeď je kolem celého kostela. Za kostelem pokračuje náves malým parčíkem a pomníkem na paměť občanům naší obce, umučených v německých koncentrácích za druhé světové války.

V průčelí této části návsi, kde byl zrušen a rozebrán bývalý chudobinec zvaný “Špitál” je postavena nová budova pohostinství. Prostranství před ní ještě není upraveno. Upravením a zkrášlením této části návsi, ještě více získá naše dědinka na kráse.

Milotice jsou jedna z okrsku 6 obcí moravského Slovácka s bohatým folklórem, nářečím starými lidovými zvyky, písněmi a tanci. Krásný typický milotický kroj, který pomalu mizí se nosí ještě v 5 okolních obcích. Jsou to Vacenovice, Ratíškovice, Dubňany, Mistřín a Svatobořice. Všechna tato krása dožívá už jen ve vystoupeních místního slováckého kroužku písní a tanců.

Někde jsem slyšel, že naše dědina svou polohou, krásnou návsí, kostelem, zámkem, rybníkem, vinnými sklepy “u Šidlen” a různými jinými památnostmi, je zařazena mezi 4 výběrové obce ČSSR. Jen náš krásný zámek navštívilo vloni 8 tisíc návštěvníků. Možná, že je to z mé strany jen osobní patriotismus, ale opravdu by si toto vyznamenání naše milé Milotice zasloužily. Mají proto všechny podmínky a předpoklady.

Z vrchního konce návsi směrem ku kostelu po levé straně, vede cesta ke kravínu JZD a dále k “Šidlenám”. Po pravé straně jsou “Cihelny” bývalá nejchudší čtvrť Milotic. Kousek dál po pravé straně jde silnice do Vacenovic. U kostela po levé straně vede silnice ku kravínu JZD a dále k Dubňanům a Mistřínu. Po pravé straně za kostelem vede ulička na “Záhumní”. Na konci návsi po levé straně je cesta na “Záluží”. Dál na pravé straně silnice je starobylý zámek s parkem a lesíkem “Bažantnicí”. Naproti brány zámku vede cesta do Svatobořic. Na konci vesnice je státní školní statek a vedle jeho budov vede cesta k rybníku a dál přes les “Okorály” do 4 km vzdáleného Vracova. Poslední budovou vesnice je sýpka státního školního statku. Za ní odbočuje silnice vpravo ke Skoronicím a vlevo ke Kyjovu.

Obec Milotice ze severu je obklopena širokými lány luk a polí JZD a SŠS. Tyto úrodné lány protíná “písečný potok” a z něho odbočuje potok mlynářský. Písečný potok v čase jarního tání neb velkých dešťů, roztrhnutím hrází tvoří velké záplavy a nadělá mnoho škod na zemědělských kulturách našeho JZD a SŠS.

Z východní strany je les “Okorály” a známý “Písečný rybník”. Na jihu našeho katastru se rozprostírají hlinitopísčité pozemky našeho JZD.

Z jihozápadní strany se zvedá malá pahorkatina zvaná “Horky”. Je to suchostepní reservace. Je tam vysázen meruňkový sad a v zimní době je to velmi důležité středisko pro naši sáňkující mládež.

Dále na západ na tratích: kopcové čtvrtky, obecňáky, dubičáky, doliny, černé kopce, krátké, šidleny, šidlenky a nejdále na západ “Za šidleny” se rozprostírají vinohrady.

Jsou tam též hodně známé vinné sklepy zvané “Šidleny”. Miločtí občané tam vystavěli asi 120 vinných sklepů a rekreačních chat, které jsou nakupeny okolo šidlenské cesty. Je to výletní a rekreační místo místních i cizích občanů. Združení vinaři a zahrádkáři naší obce si vzali za úkol, vybudovat tam elektrické vedení. Nevím, jestli se to podaří, neboť jen venkovní síť by stála Kč 47.000,- mimo přípojky a vnitřní instalace.

Naše obec patří do kraje jihomoravského, okres Hodonín. Dříve jsme patřili k okresu Kyjov, který byl zrušen. Našimi sousedy jsou tyto obce a jsou od nás vzdáleny: Skoronice 2 km, Vracov 7 km, Vacenovice 3 km, Ratíškovice 3 a půl km, Dubňany 4 km, Mistřín 4 km, Svatobořice 3 km a Kyjov 7 km.

Do Kyjova a Hodonína jezdí každou hodinu autobus, takže spojení s okresním městem vzdáleným od nás 13 km je stálé. Máme svou poštu a telefon.

Domky v obci jsou vystavěny převážně z tvrdého materiálu. Pokryty jsou břidlicí nebo eternitem. Nejstaršími budovami jsou zámek, bývalý lesní úřad, kostel a fara. Všechny tyto budovy byly vystavěny ještě za dob roboty. V obci jsou tyto čtvrti: náves (dědina) Zafáří, Záluží, u dvora, záhumní, korábek vrchní konec, cihelny a nová čtvrť “na Dílách”.

V obci jsou dva velké zemědělské závody: JZD obhospodařující 655 ha zemědělské půdy z toho 562 ha orné půdy, 23 ha pastvin a 6 ha vinice. SŠS obhospodařující 232 ha orné půdy. V obou těchto závodech se chová skot a vepřový dobytek, drůbež hrabavá i vodní (v JZD). Též se chovají koně k tahu i jezdecké. Téměř každý družstevník si chová vepře pro svou spotřebu a někteří mají i záhumenkovou krávu.

V polích a lesích je mnoho zvěře: zajíců, bažantů, koroptví, králíků i srnčí. O tuto zvěř se stará myslivecká společnost.

Včelaři jsou združeni ve včelařském spolku.

Písečný rybník má pronajat rybářský spolek se sídlem v Přerově, odbočka Hodonín.

Obec spravuje MNV v jehož čele je předseda Zdeněk Šiler, tajemníkem Rudolf Svozil a matrikářkou Marie Pimková. Jim pomáhají příslušné komise, poslanci MNV a aktivisté z řad občanů.

Občané jsou združeni v těchto společenských organisacích: KSČ, ROH, ČSM, SČSP, TJB, VŽ, PO aj.

V obci je 6 prodejen jednoty: samoobsluha, smíšené zboží, obuv, textil, masna a pohostinství. Je zde též holírna a opravna obuvi spadající pod místní hospodářství.

Máme zde krásné zdravotní středisko, denně tam dojíždí lékař a několikrát za týden i zubní technik. Máme též mateřskou školku. Veřejné stravování je v novém pohostinství. Celá obec je elektrifikována a máme místní rozhlas.

O výchovu dětí se starají učitelé z naší nové 9 letky. Je zde veřejná knihovna, kino a slovácký krúžek. Sportu chtivá mládež se sportovně vyžívá v Tělocvičné jednotě Baník.

V naší vesnici má náboženství ohromný vliv na smýšlení občanů. Ateistická nauka si razí jen velmi pomalu cestu vpřed.

 


 

Místní národní výbor

Plenární zasedání NV je naším nejvyšším orgánem, který rozhoduje o všech zásadních otázkách a dává směrnice a úkoly pro práci rady a komisí MNV a jejich činnost také kontroluje. Každé zasedání je předem připraveno v radě a příslušných komisích. Též je určeno řízení schůzí, na nichž se podílí většina členů rady a připraven návrh na usnesení.

Zprávy předkládané k projednávání jsou vždy pečlivě připravovány, na základě ověřených dat a usnesení přijato v rámci směrnic vyšších stranických a vládních orgánů, přizpůsobeno na místní poměry a podmínky.

Za toto volební období byla návštěvnost poslanců, na plenárním zasedání jen 78%.

Kladem jednání pléna je, že bylo vždy respektováno správné stanovisko řešení s ohledem na společenský význam, že nepřišlo k uplatňování úzkých rodinných zájmů a k prosazování sobeckých názorů.

Připomínky občanů na odstraňování nedostatků byly vždy projednávány, ale v mnoha případech nemohlo býti vyhověno oprávněným požadavkům, pro nedostatek finančních prostředků.

Úloha poslanců za této situace není záviděníhodná. Je-li ještě v některých případech nesprávné chování našich občanů k poslancům, pak se nedivme, že není pro tuto práci velké nadšení. I když k takovému jednání k poslancům docházelo většinou od lidí z podprůměrným rozhledem, přece jen jsou to hořké pilulky, které si naši poslanci za svou dobrou a obětavou práci nezasluhují.

Je třeba také se zmíniti o práci žen poslankyň MNV je jich 8 z 25 poslanců, tj. téměř jedna třetina, všechny jsou vdané, zaměstnané a na všech visí tíha starostí o rodinu. A přece nám povinnosti poslance i jako členové komisí zásadně plní. Jen by měli navázat lepší spojení s ženami celé obce.

Představenstvo obce Milotic

Předseda: Šiler Zdeněk
Tajemník: Svozil Rudolf

Při místním národním výboru je 7 stálých komisí:

zemědělská, předseda s. Štěpán
výstavby a plánování předseda s. Bezucha
finanční předseda s. Ježek
školská a kulturní předseda s. Nedůchal
sociální, zdravotní a pracovních sil předseda s. Dr. Janíček
služeb předseda s. Šnajdr
veřejného pořádku předseda s. Běhula

Rada MNV je 9. členná a je výkonným orgánem plenárního zasedání. Usnesení z projednaných zpráv jsou terminována a kontrolována. Za celé funkční období se nestalo, že by zasedání rady se nesešlo, nebo že by nebylo připraveno. Schůzí rady v roce 1963 bylo 25 a účast byla 80%.

K práci komisí

Závažné problémy zemědělského úseku, byly řešeny ve vesnickém aktivu tj. rada MNV, KSČ a představenstvo JZD, což se velmi osvědčilo a do budoucna se bude touto formou pracovat na všech úsecích činnosti. Většina komisí se zhostila své práce velmi dobře. Jen komise zemědělská, finanční a služeb nevyvinula pravidelnou činnost.

Kulturní činnost v obci

Zvláštní uznání si zasluhuje za svou dobrou práci komise školská a kulturní. Zde je nutno velmi kladně hodnotit vedení kroniky s. Hlavsou.

Dobrou činnost vyvíjel slovácký kroužek a částečně i estrádní skupina.

V roce 1963 bylo provedeno v naší obci 49 kulturních akcí, s návštěvou 17.049. Z toho bylo: 26 společenských zábav s průměrnou návštěvou 218 osob na 1 zábavu. Dále bylo uspořádáno 14 kulturních akcí jako: divadla, estrády, oslavy aj. návštěva na 1 představení 276 osob.

Vystoupení profesionálních souborů na “Hornický den” navštívilo 7.000 osob. Významnou kulturní událostí bylo natáčení filmu “Jánošík” v prostředí zámku.

V místním kině bylo uspořádáno 241 představení. Na 1 představení připadá 80 návštěvníků. Příčina poklesu návštěv je asi v tom, že nám v obci přibývá televisorů a že je nevyhovující výběr filmů.

Na úseku výstavby

MNV zajišťoval výstavbu v JZD, dále občanskou a bytovou a pokusil se o získání družstevní výstavby.

Nedokončil však řešení majetkoprávní pozemků, zastavěných veřejných a soukromých budov. Nevyřešil také otázku melioračních odpadů, kanalisačních závad a odtoku vody na záhumní. Neuhlídal též různost výše u novostaveb ani jednotnost úprav chodníků, což by podstatně zlepšilo vzhled naší vesnice.

Od roku 1956 nám přibylo 45 domů. Výstavba v naší obci je malá a přes to že počet narozených dětí za poslední 4 roky, převyšuje více než polovinu úmrtnost, nezvyšuje se nám počet obyvatel nýbrž klesá. Je to zejména tím, že se nám mladé rodiny stěhuje za družstevní výstavbou do měst. Toto je nezdravý zjev ve vývoji vesnice a věříme, že i u nás dosáhneme zlepšení této neutěšené situace, povolením družstevní výstavby.

Do budoucna se počítá se stavbou místního národního výboru, neboť stav této budovy je již nedůstojný pro sídlo státní moci. Dále počítáme s přístavbou školy, generální úpravou mateřské školky, kulturního zařízení, zlepšení obchodní sítě, rekonstrukci elektrické sítě, zavedení elektrického proudy k Prágrovému, zavedení plynovodu a kanalisace.

Stavby veřejné

Za funkční volební období nynějšího národního výboru, bylo vybudováno zdravotní středisko, zřízena nová rozhlasová ústředna, postaveno pohostinství, započata úprava cesty na “Záluží”, zřízena mateřská školka, byla pořízena v kině nová promítačka, provedena úprava kanálu, dokončeny úpravy meliorační sítě, provedeno bágrování rybníka, který nebyl čištěn už asi 100 let, upravena úřadovna pošty a rozsáhlé úpravy zámeckého prostoru, včetně nového vodovodu.

Obětavou prací příznivců sportu byly provedeny úpravy hříště a prostorů pro diváky. Uvedené stavby a úpravy dosahují hodnoty několika milionů korun.

V nejbližší době se počítá: s úpravou Hruškovského potoka, s úpravou prostoru před novým pohostinstvím a s odkanalisováním bytových jednotek. Snažíme se též o získání finančních prostředků na dokončení cesty na “Záluží”, na úpravu Korábku a úpravu požární zbrojnice.

Naši požárníci, kteří patří mezi nejlepší v okrese, si jistě zaslouží vyhovujících objektů.

Zdravotní a sociální péče

Dokončením a otevřením zdravotního střediska se dostalo naší zdr. službě odpovídajícího prostředí. Na středisku ještě nejsou ukončeny venkovní úpravy.

Byla zajišťována hygiena v obci, JZD a SŠS. Byla sledována oprávněnost příspěvků na TBC a příspěvků na stravování důchodců.

V roce 1963 jsme obdrželi:

na TBC Kč 5.400,-
příspěvky na obědy Kč 3.588,-
214 důchodcům bylo vyplaceno v tomto roce Kč 1.359.000,-
Na jednoho důchodce připadá v tomto roce Kč 529,-

Počet televisorů v naší obci v tomto roce je 155 kusů.

Úsek finanční

Jsme stále ve finanční tísni, neboť naše JZD neodvádí pravidelně zemědělskou daň, která je příjmovou složkou našeho rozpočtu.

Bezpečnostní situace a trestní pravomoc MNV

Trestní činnost v naší obci se letos zvýšila. Bylo spácháno vloupání do udírny a odcizeno větší množství masa. Pachatel nebyl dosud vypátrán. Z pole JZD byly odcizeny kola agregátu a pneu. Byl proveden pokus krádeže železných nosníků z dolu Žofie. Pachatel byl vypátrán a bylo na něj učiněno trestní oznámení. Dále bylo provedeno vloupání do pojízdného kurníku a odcizeno 32 kuřat. Pachatel nebyl zjištěn. Byl vyřešen případ krádeže vkladní knížky na Kč 7.000,-. Případ soulože mezi příbuznými, pachatel byl odsouzen ku 2 rokům odnětí svobody. Dále byl ukraden ze zahrady JZD elektrický motor s čerpadlem na vodu v ceně Kč 1.200,-. V pátrání po pachateli se pokračuje.

Bylo vypracováno 7 provinění, 77 přestupků, 13 přestupků občanského soužití a 1 přestupek stavební.

Trestní činnost mládeže školou povinné

Bylo oznámeno 18 případů krádeže zeleniny školáky v JZD. 5 případů krádeže ryb z rybníka. 5 případů krádeže a poškození chráničů stromků. Jeden případ vloupání do bytu a odcizení Kč 10,- a budíka.

Většinu případů přestupků a provinění až na 8 byla projednána. Ve 4 případech byla uložena pokuta Kč 300,-. Ve 4 případech byla uložena veřejná důtka a ve 14 případech napomenutí. Ve dvou případech přišla komise k závěru, že samo projednávání bude mít nápravný účinek. Dále bylo projednáno 21 stížnosti občanů.

Dopravní situace a nehody

29. května se stala dopravní nehoda u budovy MNV, při které usmrcen 7letý chlapec Šána Jar. Na podzim při dopravě dětí na brigádu JZD se stala u kostela dosti vážná nehoda. Vlečka traktoru byla přetížena asi 60 dětmi, které při zatáčce se navalily na jednu stranu a vlečka se s nimi převrátila a několik dětí bylo zraněno. Mimo těchto bylo ještě 5 menších dopravních nehod. Porušování dopravních předpisů řidiči motorových vozidel se poněkud zlepšilo. Ale dopravní kázeň je stále ještě ve velké míře porušována cyklisty, chodci a částečně i vozky JZD. Za tyto přestupky bylo uloženo pokut ve výši Kč 580,-.

Kus dobré práce v dopravní bezpečnosti vykonali členové PS VB a to Harca František, Měšťánek František a Cibulka.

Svaz pro občanské záležitosti

Pravidelně a s hodnotným programem jsou prováděny obřady “Vítání dětí” je však třeba, aby byly prováděny častěji, poněvadž počet dětí je velký.

Obřady občanských sňatků jsou nedostačující. Chybí sborový zpěv.

Z ostatních činností SOZ v naší obci se uskutečňuje slavnostní předání občanských průkazů. Dále slavíme jubilea občanů (přání pionýrů, květinové dary aj.).

V roce 1963 bylo uzavřeno 25 sňatků, z toho 5 občanských. Narodilo se 30 dětí, z toho 18 chlapců a 12 děvčat. Úmrtí bylo 16, z toho 1 pohřeb občanský. V tomto roce zemřel 97letý občan Šmíd M. (kovář), 91letá žena pí Šťastná a tragicky zahynul při dopravní nehodě 7letý chlapec Šána Jar.

Nedostatky komunikací a cest

Pokud se týká komunikací a cest, máme v naší obci velké nedostatky a závady. Jsou to rozbité cesty, zejména na šidlenské před a za kravínem JZD, úplně nesjízdná je též cesta na Hrázkách, Hraběcí aj. Opravu těchto cest by si mělo vzíti na starost JZD, poněvadž jeho traktoristi je rozbili.

Ve vesnici jsou to: rozbité roury na krytém příkopu na Záhumní u domu pí Kristové 81, kde je velké nebezpečí úrazu. Dále jsou odkryty jímky kanalisace před domkem občana Vlčka. dále je silně porouchán písečným most. Rovněž zde je velké nebezpečí úrazu.

Všechny tyto závady a nedostatky se musí co nejdříve odstranit.

Též je nutno učiniti opatření k přísnému zákazu vypouštění drůbeže a husí na ulici a do polí, neboť mohou býti příčinou dopravní nehody a v poli páchají škody.

Též je nutno vybídnout občany v zimní době, aby v případě námrazy posýpali chodníky před svými domky a tak předcházeli zbytečným úrazům.

Závěrem je nutno konstatovat, že MNV ve svém funkčním období, udělal všechno co bylo v jeho silách a možnostech k zvelebení obce a spokojenosti našich občanů.

Československý svaz mládeže

Za předsednictví s. Šilera ml. se práce ČSM v obci začala slibně rozvíjet. Po jeho odchodu do vojenské základní služby, ustala úplně. Situace se podstatně zlepšila, až příchodem s. Šnajdra Em. z vojny a jeho zvolením do funkce předsedy. Práci svazáků bude však třeba stále sledovat a hlavně podporovat se strany KSČ.

Výbor žen

V naší obci nepracuje tak, jak by bylo třeba. Přes to se řadí náš výbor žen mezi nejlepší v okrese. Věříme však, že se jejich práce v roce 1964 ještě zlepší.

Jejich zásluhou je mimo jiné na příklad: úprava parků na návsi, zhotovení laviček, úspěchy v dodávce vajíček a zdařilý průběh MDŽ v tomto roce, kdy byla uspořádána beseda s vybranými ženami hlavně družstevnicemi a z prostředků VŽ tyto odměněny malými dárky.

Pošta

Vedoucí pošty je Valášková Jar. Telefonní účastníků v obci je 32. Radiových přijímačů 348. Televisorů 158. Deníků se odebíralo: Rudé právo 134, Práce 29, Mladá fronta 31, Rovnost 108, Lidová demokracie 21, Svobodné slovo 4, Zemědělské noviny 30, Československý sport 11 výtisků. Týdenníků asi 650 výtisků.

 

Rozpočet MNV za rok 1963

  

místní komunikace

3 000

862,30

školství

mateřská škola a dětské útulky

6 200

12 716,97

ZDŠ

44 600

40 946,12

školní jídelny

168 000

168 233,81

učební a školní potřeby

26 000

23 486,85

osvětová činnost

4 000

2 285,04

kina

22 400

19 086,58

sociál. zabezpečení (doplňková péče)

3 500

2 517

požární ochrana

3 000

2 865,40

sbor pro občanské záležitosti

1 000

730,25

poslanci MNV a jeho aktiv

29 200

24 666,47

správa NV

29 600

27 561,05

neplacené služby

8 000

3 895,70

obytné domy

3 000

3 066,30

úhrada schodku

 

3 685,63

odvod do vyššího rozpočtu

 

5 000

výdaje za r. 1963 celkem

439 500

352 492,05

 Počasí

Zima 1963 byla tuhá s mrazy až -25 °C a velmi silnou sněhovou pokrývkou. Starší lidé jen neradi vycházeli z teplých domovů. Ale cesta k “Šidlenám” byla ať už za krutých mrazů, neb sněhových vánic vždycky ušlapaná a občané i občanky z Milotic, nedbali nepříznivého počasí a spěchali když ne denně, tak alespoň v sobotu nebo v neděli na pohárek jiskřivého vína se povyrazit a po celotýdenní lopotě rozveselit.

Naše mládež si v této kruté zimě též přišla na své. Kluziště na kanále, v rybníků a pastvina v horkách se každý den hemžily rozjásanou bruslící, sáňkující a lyžující mládeží.

Sociální rozdíl života dětí před 50 lety a nyní

Několikrát jsem pozoroval tu dovádějící, dobře oblečenou mládež, vyzbrojenou bruslemi a hokejkami na kluzišti, lyžemi a rohačkami na sněhem zaváté stráni v Horkách a vždy mi bleskla myslí vzpomínka na má mladá léta a ten ohromný rozdíl života a zábavy dětí v naší vesnici. Byly sice též zábavy a hry v každé roční době, ale děti většiny obyvatel obce, byly nedostatečně oblečené, mnohdy jen polosyté ba i hladové. Brusle, rohačky nebo lyže měly jen děti místních boháčů a inteligence a na prstech jedné ruky by je spočítal.

Do školy jsme chodívali téměř celý rok bosi, jen za zimního období v nějakých obnošených příštipkovaných botách, nebo v dřevácích a v zaplátovaných kabátech. Ta doba je však již nenávratně za námi a snad už nikdy se nevrátí.

Ale naše děti si ani neuvědomují tu ohromnou změnu v jejich životě a pokládají zvýšenou životní úroveň a tím i jejich příjemné a bezstarostné mládí za samozřejmost.

30 cm vrstva sněhu oddálila příchod jara nejméně o měsíc. Agrotechnické lhůty v JZD nemohly být dodrženy a byla obava, že pozdě zaseté jařiny a zasázené okopaniny se nesklidí v patřičných termínech a podstatně sníží sklizeň.

Ale opožděné teplé jaro s vydatnými dešti a příznivé léto urychlilo a zkrátilo vegetaci tak, že se sklidilo všechna úroda včas.

V letních vedrech mládež z Milotic a blízkého okolí hledala denně osvěžení v koupališti našeho rybníka. I zde byl vidět markantní rozdíl “starých zlatých časů” a nynější přítomností. My jsme se obyčejně koupávali buď nazí, nebo s nějakou starou zástěrou ovinutou kolem beder. A teď všichni koupající jsou oblečeni v pestré plavky a celá hladina rybníka je poseta mrštnými těly, jako květy na louce.

Nejkrásnější pohled, byl však na mělčinu. Do rozjařeného výskání, cákání a smíchu větších dětí se mísilo fňukání a pláč batolátek, která se ještě vody bála. Ale po osmělení i ta podlehla nevázanému veselí v chladivých vlnách rybníka.

Po pěkném letním počasí, nadešel podzim a s ním i sklizeň okopanin ovoce a hroznů. Vinobraní bylo 29. září, tj. asi o 3 týdny dříve než loni, ale při špatném a deštivém počasí. Cukernatost moštu byla od 15 do 18°. JZD sklidilo asi 90 q hroznů.

Od začátku října až do konce listopadu bylo krásné podzimní počasí.

Vražda prezidenta USA Johna Kennedyho

22. listopadu byla světová veřejnost vzrušena zprávou, že byl zavražděn president USA John Kennedy. Tento brutální čin amerických imperialistů vyvolal velký ohlas ve světě i v naší republice, poněvadž president Kennedy byl velmi oblíben pro prosazování mírové politiky a byl pro dorozumění s východem.

Začátkem prosince začalo mrznout. Mrazy dosahovali až 15 °C. V polovině prosince napadl první sníh.

KSČ činnost

Členů je 35. U mnoha našich členů i bezpartijních se projevuje kritika současných poměrů, ale jen málo je těch, kteří se aktivně podílejí na jejich odstraňování. Je nutno skoncovat s prospěchářstvím a liknavostí některých členů strany, kteří členstvím ve straně sledují jen svůj osobní prospěch, ale k veřejné práci ve prospěch společnosti jsou lhostejni.

Soudruh Chruščov velmi výstižně řekl, že budování socialismu a komunismu je drobná a obětavá práce všech poctivých členů strany a občanů všech povolání. Skvělým příkladem jsou nám sovětští lidé, kteří své plány plní a překračují a při tom žijí skromně v rámci svých možností. Bohatství SSSR je nezměrné. Jak omezené možnosti máme my. A přece vidíme mnoho marnivosti a nešetrnosti všude kolem nás, zvláště u mladých lidí. Mnohdy žádáme od společnosti mnohem víc, než jí svou prací přinášíme. Na tyto zjevy a nešvary by měli poukazovat zvláště komunisté. Hlavním úkolem dneška je rozvoj zemědělské výroby. Splnění tohoto úkolu je podmínkou, pro postupné vyrovnání rozdílů mezi městem a vesnicí. Proto vytyčuje strana úkol, vyrovnat úroveň našeho zemědělství na úroveň průmyslu, jako podmínku vytvoření materiálně technické základny pro přechod ke komunismu.

Nesplněným úkolem z poslední výroční schůze je získávání kandidátů strany z řad družstevníků a je třeba, aby nový výbor strany pokračoval v této práci.

V tomto roce byla provedena kontrola stranických průkazů.

Byly uloženy konkrétní úkoly několika členům strany, práce MNV a v jiných masových organisacích. Dále bylo uloženo jednotlivým členům JZD, aby neustále sledovali plnění úkolů v JZD a na nedostatky včas upozornili MNV a KSČ. Též bylo uloženo členům strany, aby se neustále zabývaly otázkou mládeže a aby byla nejméně 4x za rok hodnocena práce ČSM a také pomoc ze strany KSČ.

Na výroční členské schůzi 9. 2. 1964 se výbor KSČ usnesl:

1. Zlepšit řízení a organisaci na všech úsecích JZD.

2. Prohlubovat a upevňovat vedoucí úlohu strany, při budování socialistické společnosti a dbát o trvalé spojení členů strany s ostatním pracujícím lidem.

3. Podle prosincového usnesení ÚV KSČ, usilovat k zvyšování kvalifikace družstevníků tím, že bude zajišťovat návštěvu družstevní školy práce všemi družstevníky, aby získané vědomosti uplatňovali na všech pracovištích.

4. Že se bude větší mírou než dosud, zabývat otázkou výchovy mládeže, získávat ji pro práci v ČSM a tím je připravovat pro politickou práci v KSČ

Odpovědní: výbor KSČ, rada MNV, představenstvo JZD a výbor ČSM.

Devítiletá škola

Školní rok 1962/63 započal 3. září. Na škole je 16 tříd. 10 tříd má své stálé učebny a 6 tříd směnovalo. Nevýhodou směnování je, že vlivem nepravidelného stravování děti nejsou tak pozorny v odpoledních hodinách.

Třídy mají průměrně 30 žáků. Letos je na škole 472 žáků, z toho 164 přespolních z Vacenovic a Skoronic, které denně dováží autobus. Učeben je 13 a 2 provozovny. Škola nemá dosud školní dílny, tělocvičnu a budovu pro školní stravovnu. Běžecká dráha, hříště a doskočiště už byla vybudována. S přestavbou obsahové stránky učiva se i letos pokračuje. Ucelený výchovný systém, na což si učitelé už loni stěžovali, stále ještě chybí. Rozdíly v práci jednotlivých učitelů v aktualisaci učiva a seznamování žáků s děním ve státě a ve světě stále pokračují.

Pololetní prázdniny začaly 21. 1. a byly prodlouženy pro nedostatek uhlí do 10. února. Ze 472 žáků neprospělo v 1. pololetí 20 žáků.

Vlivem špatné spolupráce s rodiči zůstává asi 1/5 žáků s prospěchem dostatečným. Tito lidé na schůze rodičů a přátel školy nechodí a špatné známky dětí svalují na nesprávné hodnocení učitelů. Letos byly uděleny známky z chování 2 stupně 4 žákům a 1 žákyni. Spolupráce rodičů a celé veřejnosti, misí být zaměřena na odstraňování špatných mravů žáků i v mimoškolním životě.

Do náboženství se letos přihlásilo asi 70% žáků, tj. více než loni. Je to vlivem veřejného mínění, neboť naše obec je z velké většiny katolická.

Pionýrská organisace

Pionýrskou organisaci vedou učitelé a jejich činnost se zaměřuje k plnění podmínek “Co má znát a vědět pionýr”. Účastní se hry “vždy připraven”, brigád v JZD, připravují kulturní vystoupení, pracují v zájmových kroužcích, pečují o okolí školy a pořádají závody v tělesné výchově.

V “PO” je organisováno 291 žáků. Někteří žáci 8. a 9. třídy jsou vedoucími nejmladších organisovaných v “Jiskřičkách”.

Do školní stravovny, která má nedostatek strojů a nábytku, nemohli být všichni zájemci přijati. Za 1 oběd se platí Kč 2,80.

Patronátní smlouva s JZD je zase obnovena. Také byl obnoven patronát s Naftovými doly ve Vacenovicích.

Žáci uspořádali sběr surovin. Nasbírali 98,5 q železného šrotu, 3,5 q hader, 7,5 q papíru, 18 q kaštanů a léčivé byliny. Též pomáhali při dokončování zdravotního střediska.

Jako každoročně i letos je každý žák pojištěn proti krádeži na Kč 500,- za poplatek Kč 2,-. Zase byla provedena akce “Červená úrazům”, výstava, besedy a přednášky za účasti VB.

Během roku uspořádali umělci z Brna pro žáky 4 vystoupení, 3 koncerty a 1 umělecký přednes.

22. dubna bylo uspořádáno kolo STM. Nedůchalová Marie a Štěpánová Marie se umístily na 1. místě v recitaci, Rančíková Marie ve zpěvu na 3. místě.

Dne 9. května byla oslava “Dne osvobození” v zámku. 9. června bylo sehráno divadlo “Zmoudření ševce Fanfrnocha”.

Žáci se opět zúčastnili tur. závodu hlídek v Radějově, kde získali 2 první místa. Ve stanovém táboře na “Soboňkách” byli žáci z nejvyšších tříd.

Za druhé pololetí prospělo s vyznamenáním na I. stupni 71, na II. stupni 63 žáků. Neprospělo na I. stupni 5, na II. stupni 6. žáků. Návštěvu školy dokončili v 7.A 1 děvče, v 7.B 1 chlapec, v 8.A 1 chlapec a 1 děvče. V 8.B 2 chlapci a 8.C 3 chlapci a 1 děvče. V 9. třídě 31 chlapců a 26 děvčat. Celkem vystoupilo ze školy 67 žáků.

Z učitelského sboru zemřela s. uč. Kunčíková Vl. Odešli: Frýdrichová Anežka, Franková Ant., Zemánková Jiř., Horák Vlad. a Starosta Miroslav. Nastoupilo 7 nových učitelů: Hladilová Marie, Spáčilová Ivana, Kuryvialová Marie, Maňáková Anna, Malárová M., Zemánková Jiřina a Šmak Vojtěch.

Školní rok byl ukončen 29. června 1963.

Vyučování hudbě

Letos opět dojížděl učitel hudby Teodor Brázda a učil žáky hudbě na různé hudební nástroje. Vyučoval 3. žáka na klavír, 7 žáků na housle, 3 žáky na harmoniku. Z Vacenovic 1. žáka na harmoniku a 1 žáka na trumpetu.

Soubor písní a tanců

Dne 22. 1. 1963 byl ustaven soubor písní a tanců. byli zvoleni tito členové výboru: Kasánek Josef, Maděra Ant., Jetelina Vl., Poláček Karel a Koutná Marta.

Uspořádal:

16. II. Krojový ples
Zúčastnil se výroční schůze JZD
19. IV. Zúčastnil se okresní přehlídky STM ve Veselí
23. VI. Uspořádal národopisné odpol. (svadba)
29. - 30. VI. Se zúčastnil “Strážnických slavností”
V srpnu uspořádal druhé národopisné odpoledne, zúčastnil se schůze JZD a vítání herců při nacvičování filmu “Jánošík” v zámku
9. IX. Vystoupil na “Hornickém dni” (čepení nevěsty)
3. XI. Uspořádal “Slovácké hody s věncem”
11. XI. Uspořádal zájezd do Klobouček
28. XI. Uspořádal kulturní vložku na výroční schůzi “Jednoty”
Zúčastnil se semináře ve Strážnici (4 členové).

A každý měsíc schůzoval.

Mateřská školka

Naše mateřská školka byla otevřena dne 1. února 1963 a to pouze 1. třída. Zaměstnanci byli: ředitelka Jestřábová Ludmila, učitelka Díkovská Marie, školnice Nestrašilová Hedvika, kuchařka Klimešová Štěpánka a pomocnice v kuchyni Půčková L., tj. 5 pracovních sil. Během února se otevřela i druhá třída a musely se přibrat 2 pracovní síly, byly to Procházková Božena z Rohatce a Domanská Jarmila z Dubňan. Během roku se vystřídaly ještě s. Kurtová Jiř. z Kyjova a s. Slezáková Božena. z Kyjova.

Zapsáno bylo 55 dětí, převážně zaměstnaných žen. Budova mateřské školy je stará a vlhká a proto nevyhovující, nevybavena potřebným nábytkem. Přes tyto vážné nedostatky zaměstnankyně školky vytvořily dětem příjemné prostředí a snažily se nahradit jim domov a mateřskou lásku.

Jako ukázku svého života v mateřské školce, předvedly děti v červenci: “Dětský karneval” v milotickém zámku, který se velmi vydařil. Spokojeni byly děti i jejich rodiče.

Lidová knihovna

Znovu otevřená po krátké přestávce, zase slouží čtenářské obci hlavně dětem. Bylo zapsáno 49 čtenářů. Během roku přibylo 155 svazků. Velmi málo je žádána literatura naučná. Nejvíce se čte krásná literatura zábavná od starších spisovatelů. Z 1.800 svazků za celý rok byla většina literatury dětské.

 


 

Naše družstvo hospodaří 655 zemědělské půdy z toho 562 ha orné půdy. Počet členů je 212. Stálých pracovníků je 227, tj. kteří odpracovali více než 120 PJ. Počet záhumenek je 209 z toho 36 společných. Průměrný věk družstevníka je 48 let. Počet PJ na 1 ha zemědělské půdy činil 109. Výměra zemědělské půdy na 1 pracovníka byla 2,88 ha. Celkové peněžní příjmy na 1 ha zemědělské půdy byly Kč 6.770,-. Čistý peněžní výnos z 1 ha zemědělské půdy je Kč 2.659,-.

Plánovaná hrubá výroba z. byla Kč 5.977.533,-. Dosažená hrubá výroba z. byla Kč 4.607.000,-. Plnění 77%. Z toho rostlinná výroba (plán) Kč 3.754.000,-. Plnění Kč 2.434.000,-, tj. 64%. Živočišná výroba (plán) Kč 2.222.000,-. Plnění Kč 2.173.000,-, tj. 98%. Nesplnění plánované zemědělské výroby o 23% byla hlavní příčina že plánovaná PJ Kč 16,- byla snížena na Kč 14,-.

V našem katastru máme 32 ha čistých vátých písků, které nám nepříznivě ovlivňují naši úrodu. Tyto písky se snažíme rok od roku zúrodňovat. Toto zúrodňování se provádí setím motýlokvětých rostlin, které obohacují půdu dusíkem a humusem, dále vyráběním kompostů. Bylo vyrobeno 2.880 m3 hodnotného kompostu, zlepšeného močůvkou s přísadou superfosfátu. Všechen kompost byl 2x překopán.

Velkým nedostatkem našeho hospodaření je nedostatečná péče o chlévskou mrvu. Bylo zjištěno, že špatným ošetřováním chlévské mrvy se ztrácí až 50% ústrojné hmoty a dusíku. Bylo by žádoucno, aby byl ustanoven stálý ošetřovatel hnoje. Náklad na to by se jistě vyplatil. Tento nedostatek musí býti nahrazen umělými hnojivy, což velmi zvyšuje náklady.

 

Výnos zrnin na 1 ha

 

 

plán v q

skutečnost q

pšenice

30

24,50

žito

25

14,48

ječmen

30

25,07

oves

28

28,00

směsky zrnin

28

30,69

jedlé luštěniny

20

9,05

krmné luštěniny

20

19,20

kukuřice

45

30

 

Výnos okopanin

 

cukrovka

320

232

brambory

150

110

 

Zdůvodnění výnosových rozdílů výše uvedených plodin

pšenice: přestože byla pořádně pohnojena umělými hnojivy, následkem tuhé zimy značně vymrzla hlavně na Díle č. 1, kde byl podset ječmen. Na Jochách a Příčných ještě byla silně podmokřena. Též byly velké ztráty při sklizni, kde svěrací zařízení kombajnu pro nerovný terén, špatně posbíralo klasy.

žito: vymrznutím a že bylo naseto dvakrát po sobě na Pískách snížilo sklizeň na 14,48 q z ha.

ječmen: plánovaného výnosu bylo docíleno jen na Slatinách. Hraběcí a Svatoborská byly podmokřeny a při sklizni kombajnem mnoho klasů zůstalo na poli.

oves: u této plodiny byl docílen plánovaný výnos. Tato obilnina si stále udržuje plánovaný standart.

směsky: jelikož u této plodiny byl plánovaný výnos z 1 ha překročen o 2,69 q bude v roku 1964 asi 30% plochy zaseto ve směskách, aby plánovaný výnos byl zajištěn.

luštěniny: silně zapýřený pozemek na Záhumní, snížil výnos o 2,70 q na ha.

kukuřice: snížení výnosu bylo zaviněno tím, že nebylo 7 tálků vyjednoceno a okopáno.

cukrovka: byla zaseta na Dílech, kde bylo 5,48 ha zaoráno na příkaz v. z. správy. Na zbývajících honech byla vyplavena půdní erosí a podežrána krtonožkou, čímž počet rostlin z patřičných 75.000,- byl snížen na 46.000,-.

brambory: malý výnos byl hlavně u poloraných, protože pozemek nebyl pohnojen chlévskou mrvou. Další pokles byl zaviněn tím, že ženy liknavě a nedostatečně se zúčastnily sběru a ten byl prodloužen na 1 a půl měsíce. Poslední sběr byl proveden již za mrazů.

Použití chemických prostředků k ničení plevelů:

Kukuřice: byla ošetřena agrionem, který však málo zabral.

Zelí: 2x fosfotionem, účinek však nebyl 100%.

Cibule: proti plísni kuprikolem, pro velkou zaplevelenost byl účinek malý.

Okurky: byly poprášeny letecky mletou sírou a niroxidem proti skvrnitosti listů. Účinek byl velmi dobrý, čímž byla životnost a sběr prodloužen a až do konce kvalitní.

Obilí: bylo mořeno agronalem, až při setí ve stroji což není správné. Příští rok se musí mořiti v bubnu.

Uzavírání závazků: (některých hlavních plodin)

cukrovka: nezajištěno 9 ha a tím zaplevelení a snížení výnosu

krmná řepa: nezajištěno 4 ha a tím zaplevelení a snížení výnosu

kukuřice: nezajištěno 7 ha a tím zaplevelení a snížení výnosu

Proto je nutno, aby všechny práce pro hlavní plodiny byly zajištěny závazky, tyto kontrolovány a dodrženy se vší osobní zodpovědností. Doporučuje se, aby se tímto nešvarem zabývala rada MNV.

Mechanisace: naše družstvo má 13 traktorů, to znamená, že na 1 traktor připadá 50 ha z. p. Přívěsné nářadí máme téměř všechno.

Daleko horší je však situace, pokud se týká zacházení a preventivní údržbě strojů. Na tomto úseku máme v nákladech největší nedostatky. Je nutné, aby mechanisátor a celé vedení družstva trvali na dodržování pracovní kázně a osobní odpovědnosti.

Velmi časté poruchy u traktorů a nářadí způsobovaly v m. r. velké zdržení v nutných pracích. A tím narůstaly i náklady ve všech odvětvích: opožděná kultivace, vyšší náklady, obtížnost práce, nižší výnos apod.

V našem družstvu jsou všichni traktoristé zařazeni v 5 - 6 třídě. To znamená, že každý traktorista si má menší opravy provádět sám. Navrhuje se, aby v knize poruch byly zachyceny všechny poruchy traktorů a nářadí a dle výsledků aby byli traktoristé zařazováni do klasifikačních tříd.

 

Tržní produkce rostlinné výroby

 

plodina

plán v Kč

skutečnost

plnění v %

pšenice

132 079

145 191

110

žito

82 976

61 983

75

jetel červený

  

9 000

 

směska zrnin

12 900

   

ječmen jarní

103 545

97 733

94

kukuřice na zrno

154 500

144 717

94

vikev ozimá

20 620

   

peluška a hrách

68 400

50 139

75

bob

19 750

7 201

36

cukrovka technická

209 000

176 349

84

brambory

78 526

66 678

85

louky

4 585

4 189

91

vojtěška

90 080

98 616

102

vičenec

33 175

25 333

76

komonice

45 175

6 288

14

okurky

230 000

255 361

111

cibule

98 000

14 794

15

zelí

96 000

43 144

45

celer

39 000

13 434

34

květák

80 850

31 348

39

karotka

32 000

21 788

68

rajčata

 

167

 

špenát

8 400

2 718

32

kedlubny

23 100

58 500

253

kapusta

22 500

4 155

18

salát

33 000

13 999

42

sady

11 099

10 047

91

vinice

96 000

73 705

77

zahrada

34 400

37 206

108

celkem

1 866 630

1 473 781

79


 

Celková organisace rostlinné výroby

Organisace v rostlinné výrobě je řízena denními poradami, kterých se zúčastňují vedoucí pracovníci družstva. Denně je práce za minulý den kontrolována a zapisována do knihy nasazení. Traktory řídí ved. KMB, potahy a ruční práce skupináři. Práci v zahradě řídí zahradník.

Státní nákup v mase a vejcích byl překročen. Nebyl však splněn u mléka, kde jsme zůstali dlužni 47.000 l. Plnění ba i překročení dosáhli tyto dojičky: Šnajdrová Fr. Presová Dr., Kristová Mar. a Mezuláníková Anežka. V měsíci září dosáhla dojivost na kravíně 6 l na kus a den, zatímco ve vesnici při stejné dávce krmiva jen 2,8 l. Nízká dojivost ve vesnici má velký podíl na dluhu v mléce.

Hovězí maso jsme splnili na 80%. Splnění a překročení dosáhly tyto ošetřovatelky: Hadamíková, Tomanová a Knotková. Nejhorší plnění výroby bylo u jalovic na hluboké podestýlce, jen na 37%.

Vepřové maso na žír bylo splněno na 94%. Plán splnila jen Polášková č.p. 270.

Ve výrobě selat byl plán překročen o 15%. Na 1 prasnici jsme dosáhli 13.2 kusů selat. Na 1 vrh připadá 6,6 kusů selat. Pochvalu na tomto úseku si zaslouží všecky ošetřovatelky. Svědomitá a poctivá práce těchto družstevnic se vyplácí.

Vejce: na 1 slepici jsme dosáhli 157 kusů vajec. Plán výroby byl nejen splněn, ale i překročen. Pochvalu si zasluhují noví ošetřovatelé Červinkovi.

Jak draho vyrábíme v živočišné výrobě? Přímé náklady na výrobní jednici: mléko 1 l za 2,11 Kč, vejce 1 ks za 0,52 Kč, hov. maso 8,32 Kč, vepř. maso 4,52 Kč.

Celkové hodnocení živ. výroby: i když máme i na tomto úseku velké nedostatky přece jsme se proti minulým létům zlepšili. Je to velká zásluha mnoha dobrých pracovníků a s. Poláška, který své odpovědné práci věnuje velké množství času.

 

Živočišná výroba (tržní produkce)

 

druh

celoroční plán

skutečnost

plnění

v q

v Kč

v q

v Kč

v %

krávy

170

153 000

 

154 316,31

100,86

telata

40

24 000

 

18 439,37

76,83

jat. skot

285

345 000

 

317 761,63

92,1

chov. jalovice

80

72 000

 

60 025

83,36

hovězí celkem

575

594 000

526,30

550 542,31

92,68

prasata jat.

514

565 400

 

579 190,98

102,43

selata

50

110 000

 

133 537,08

121,13

vepři celkem

564

675 000

496,29

712 728,06

105,58

slepice

10

14 820

     

kuřata

15

24 820

 

89 827

185,36

kachny

6

8 820

     

kačata

  

96 060

 

151 512

157,82

nepl. tržby

     

170 678

 

maso i drůbež celkem

1 413 000

 

1 506 316,15

106,59

mléko

335300 l

603 540

 

539 664,56

89,41

vejce

240000 ks

168 000

 

208 138,08

123,89

celk. mléko a vejce

 

771 540

 

747 800,64

96,62

celkem živ. výroba

 

2 185 000

 

2 254 118,79

103,16

 

Hodnocení tržeb a nákladů: Plánované výrobní náklady za rok 1963 byly Kč 1.839.000,-. Skutečné činily 2.174.000,-. Překročily se tedy náklady v tomto roce o Kč 335.000,-

Překročení nákladů v rostlinné výrobě vzniklo u nakoupených osiv a hnojiv a v položce ostatní přímé náklady. V živočišné výrobě u položky nakoupených krmiv. Z ostatních nákladů je největší překročení v položce běžné opravy a u spotřeby pohonných hmot. Zde by bylo zapotřebí větší kontroly a dohledu vedení družstva.

Plánované tržby byly v Kč 4.292.000,-, skutečné 4.434.000,- Kč. Tržby byly překročeny o Kč 142.000,-. Pouze rostlinná výroba nesplnila plánované tržby a zůstala dlužna téměř 400.000,- Kč.

 

Rozdělení čistých peněžních příjmů

 

 

příděl na rozšířenou reprodukci

250 000

příděl sociálnímu fondu

173 560

příděl kulturnímu fondu

43 390

příděl provozně zajišťovacímu fondu

293

splátky členům

2 470

na premie

163 631

na naturalie

61 000

na pracovní jednotky

1 741 737 

 

Doplňující údaje: Od OVZD jsme obdrželi za likvidaci TBC Kč 61 296,-. Na úhradu mezd cizím funkcionářům Kč 23 620,-.

 

Stavby a investice

 

kačenárna

82 000

vodovodní přípojka

39 000

elektrická přípojka

7 000

porodna prasnic

373 000

tutletské boudy

239 000

odchovna ml. dobytka

180 000

vepřín na farmě

70 000

letní vepřín

32 000

přístavba u Babíčků

14 000

materiál na vinici

24 000

montovaný teletník

102 000

přístřešek pro čističku

30 000

přístavba skladu v lihovaru

12 000

přístavba míchárny krmiva pro drůbež

12 000

profylaktorium

31 000

přestavba na porodnu krav

50 000

generální oprava v zahradě

40 000

oplocení farmy

50 000

vodárna a studny

170 000

 

Do budoucna je nutno učiniti závěr, že zvýšení hospodářských výsledků našeho družstva, musí býti zajištěno z vlastních zdrojů, tj. omezováním nákupu osiv, krmiv, hnojiv a dalšího materiálu. Hlavně vyrobením vlastních osiv a krmiv.

Jelikož hospodaření našeho družstva v tomto roce nebylo nejlepší, je nutno aby vedení družstva zaměřilo větší úsilí ku zvýšení hektarových výnosů a ku snižování výrobních nákladů. Realisací těchto úkolů se zajistí větší rentabilita našeho JZD.

Dále je nutné, aby všichni družstevníci svou poctivou prací, dobrovolnou pracovní kázní a osobní odpovědností, zajistili plnění svých úkolů a tím i zvýšení PJ v příštích letech.

Změny v představenstvu JZD: V roce 1963 vedl družstvo předseda Svoboda a může se říci, že dobře. Začal ale moc brzy potírat nešvary a malé krádeže v JZD. Narazil proto na odpor některých funkcionářů a družstevníků a jelikož sám neměl čisté ruce, byl nucen z družstva dobrovolně odejít. JZD v něm ztrácí dobrého a energického odborníka.

Bylo by žádoucno, aby i nově zvolený předseda Mira Šiler za pomoci všech, kteří to myslí s družstvem dobře, nekompromisně odstraňoval všechny nešvary a nedostatky, aby se naše družstvo dostalo v roce 1964 mezi nejlepší v okrese. Předpoklady pro to u nás jsou. Je zde dost dobrých pracovníků a jejich počet je dostatečnou zárukou toho, abychom svého cíle dosáhli.

Státní zámek

Státní zámek celkem navštívilo letos 8.700 návštěvníků, z toho 26 amerických Čechů, 7 Francouzů a 11 Rakušanů. Před zámkem byla opravena hlavní zeď a vázy, což si vyžádalo nákladu Kč 127.000. V parku bylo uspořádáno během roku několik kulturních slavností, mezi nimi i tradiční “Den horníků”, který navštívilo asi 7.000 občanů.

Československý Červený kříž

Předsedou místní skupiny ČSČK byl s. Konečný, místopředsedou s. Dr. Janíček Josef Skupina měla ku konci roku 119 členů. 1 člen vystoupil a s. Kunčíková zemřela. Výborových schůzí bylo 12. členských 4. Na výborových schůzích byla účast dobrá, ale na členských velmi slabá. Byla provedena 2 praktická cvičení. Nositelů PZO bylo 52, zdravotních hlídek 13. Při hornickém dnu konalo zdravotní hlídku 5 členů.

Dorostový důvěrník na základní devítileté škole s. Spáčilová konala svou práci dobře. V každé třídě jsou pracovně zdravotní hlídky. Na škole je zdravotnický kroužek a je třeba, aby byly děti v této práci povzbuzovány.

Při jarním úklidu v parku bylo odpracováno 415 brigádnických hodin. Při žňových pracích bylo odpracováno 144 hodin. ošetřeno 11 pracovní úrazů. U mlátičky bylo odpracováno 80 hodin a při ostatních pracích v JZD 1.016 hodin.

Dr. Dosoudil a s. Janíčková na schůzi obvodního výboru provedli školení první pomoci. S. Hrdličková provedla školení dobr. sester ČSČK v Kyjově (práce dobr. sester u lůžka nemocného).

Májových oslav se zúčastnilo 41 členů. Bylo získáno 11 čestných dárců krve. Během roku bylo ošetřeno 230 osob. V březnu s. Janíčková a s. Konečný provedli školení CO 45 žáků a školení 15 členů JZD ve Vacenovicích. Školení turistického kroužku 15 žáků. Školení dobr. sester v Kyjově se zúčastnily 3 sestry. Byla provedena kontrola čistoty a hygieny při práci v JZD. Někde se stala již náprava, ale ještě je mnoho nedostatků, které je třeba odstranit.

Bylo dobré pořádat více lékařských přednášek, které byly vždy dobře navštíveny. Za dobrou zdravotní péči byly odměněny: s. Klimešová (modrá stužka) a s. Hrdličková (diplom). Za čestné darování krve s. Ingrová, s. Střítecká a s. Pijáček (čestné uznání).

Požární sbor

Předsedou je Souček Jan, místopředsedou Šmíd František. Jim pomáhá 7 členů výboru a 2 revisoři. Výborové schůze byly dobře, ale členské velmi slabě navštěvovány.

17. 1. vypukl požár v cukrovaru v Kelčanech a hašení se zúčastnilo 8 členů. Za dobrou práci u tohoto požáru byla naše jednota vyznamenána okresním výborem.

26. 1. shořelo maso v udírně u Zgažarů. Přičiněním našeho člena Babíka Antonína a okolních občanů, byl požár brzy uhašen.

5. 2. jsme se zúčastnili hašení požáru ve Vracově.

Přede žněmi byl proveden cvičný poplach u rybníka.

V červnu byly stanoveny žňové hlídky mládeže a v srpnu ukončeny. Občanské hlídky začaly v červenci a skončily v srpnu. Při těch byl vždy velitelem 1 požárník.

V lednu byl uspořádán požárnický ples, který se jak po stránce zábavní, tak i finanční vydařil. Koncem října bylo uspořádáno “vinobraní”.

Výbor jednoty určil 12 dvojic členů, kteří provedli požárně preventivní prohlídky v obci. Bylo zjištěno 140 závad. V JZD byly zjištěny závady, které měly být odstraněny už v minulém roce. V obci však byly závady téměř všechny odstraněny.

V družstvu bylo odpracováno našimi členy 926 brigádnických hodin. Nejvíce odpracoval s. Mikérka Jan. Žáků je 28. Na začátku roku bylo 46 členů, během roku přistoupilo 9 a odhlášeni 2 členi. K 1. lednu 1964 má naše jednota 53 členů.

Myslivecká společnost

Naše myslivecké združení čítá 14 členů. V letošním roce bylo uspořádáno 7 honů (3 baž. a 4 smíšené). Stav zvěře je až na koroptve výborný. V mezích schváleného plánu odstřelu bylo zastřeleno 230 zajíců a 210 bažantů. Váha této zvěře byla 835 kg. Na povinnou dodávku bylo dáno 90 zajíců o váze 325 a 97 bažantů o váze 114 kg. Mimo to bylo odstřeleno 5 kusů srnčího. Na dodávku byly dány 2 husy o váze 33 kg. Odchyceno bylo 113 bažantů o váze 136 kg. Plán tržní produkce činil 1.295 kg a byl překročen o 2,5%.

V rámci družby byli pozváni a honů se též zúčastnili s. z Jeseníků, Vsetínska a jiných horských oblastí Moravy. Velmi se jim u nás líbilo.

Škodné bylo odstřeleno 146 kusů (z toho 4 lišky, 1 kuna, 6 jestřábů, 7 krahulíků a velké množství koček a psů.

V roce 1963 se nám přihlásili 4 adepti myslivosti a podle výsledků zkoušek budou přijati mezi řádné členy našeho združení.

Dohlížecí výbor Jednoty

Naši pracovníci na prodejnách a v pohostinství nesplnili dané úkoly na 100%. Dle plánu se mělo utržiti na prodejnách Kč 5.378.000,-, v pohostinství Kč 930.000,-. V prodejnách se utržilo jen 5.316.033,- Kč, tj. 98%. V pohostinství 889.514,- Kč, tj. 95%. Nemůžeme býti s tímto spokojeni, protože ve všech okolních obcích se prodalo více než u nás. Snad je to ovlivněno nedostatečným zásobováním některých druhů zboží, neb nevyhovujícím rozmístěním prodejen, takže naši občané nakupují v Kyjově a v Hodoníně. Z prodejen nesplnili plán prodejna smíšené zboží s. Vašíčková a prodejna textilu. V této prodejně činil rozdíl v splnění plánu Kč 400.000,-. Pohostinství též nesplnilo plán. Snad je to tím, že není sál na pořádání zábav. Plán prodeje hotových jídel a teplých nápojů byl překročen o 7%.

K 1. lednu 1963 jsme měli u nás 7 prodejen a 2 pohostinství ku konci roku již jen 5 prodejen a 1 pohostinství. Během roku bylo provedeno 18 kontrol a předávacích inventur, z nichž 5 skončilo přebytkem Kč 3. 501,- a ve 4 případech bylo manko Kč 823,-, které bylo kryto dovolenou normou ztrát. Inventury skončily mankem Kč 13.349,-, které bylo předepsáno patřičným pracovníkům k náhradě.

V nákupní činnosti: jsme vykoupili 84.319 kusů vajec a 745 kg včelího medu. U vajec jsme překročili plán o 38% a u medu o 33%.

S úkolem posílení naší členské základny o 20 členů, jsme se nedovedli vyrovnat. Získali jsme jen 15 členů a naše družstvo čítá 484 členů.

Členové dohlížecího výboru a zaměstnanci prodejen odpracovali v socialistických závazcích 859 hodin, při různých pracích v JZD a 106 hodin při jednotu, při provádění různých úprav prodejen a prostranství před nimi.

Dohlížecí výbor provedl v tomto roce 179 kontrol. Z výsledků těchto kontrol vyplývá, že bude nutno tyto vést trochu jiným směrem.

Během roku bylo 18 schůzí dohlížecího výboru s návštěvou asi 80%.

Aby se zlepšila služba spotřebitelům, bude nutno, aby všichni zaměstnanci prodejen vyvinuli větší úsilí, ku krytí nákupních potřeb našich členů a též družstvo Jednota bude muset vyřešit prodejní síť tak, aby byli dobře obslouženi všichni naši občané.

T. J. Baník

Naše tělocvičná jednota má 123 členů. Letos přibylo 20 nových členů. V jednotě pracují oddíly: kopaná, turistika, šachy a základní tělesná výchova. v základní tělesné výchově cvičí žáci místní devítileté školy, vedoucí s. Matyáš Bedřich. Cvičení se zúčastňuje průměrně 20 žáků.

Přímo ve škole jsou zřízeny tělovýchovné kroužky, které vedou s. učitelky. V kroužcích je zapojeno 115 žákyň a žáků.

Turistický kroužek vede s. Lupač František, za pomoci s. Matyáše Bedřicha za průměrné účasti 15 žáků.

Plnění plánu rozvoje: odznak BPPOV získalo 21 žáků, PPOV získalo 8 členů, plavec ČSSR 16 členů, mladý turista ČSSR 56 žáků, turista ČSSR 1 člen a 100 jarních km splnilo 103 účastníků. Sportovní hry mládeže byly organisovány ve škole, které byl také za vzorné uspořádání her udělen diplom od státního výboru tělesné výchovy a sportu.

Na hříšti pro kopanou se buduje nová koupelna. Nebyla dokončena pro nedostatek finančních prostředků. Snad by zde byla na místě podpora od MNV a JZD.

Kopaná I. mužstva po celkem úspěšném jarním kole, kdy získalo 3. místo, přešel trenér Kordula do T. J. Baník Ratíškovice. pro podzimní kolo bylo mužstvo doplněno 3 dorostenci a trenerem se stal Šána Jaromír. Zase se získalo III. místo jak výkonnostně tak i v tabulce slušnosti.

Dorost vede s. Vašulka Jaroslav a též jeho družstvo dobře obstálo. Žákovský oddíl, který vede s. Matyáš Tomáš, se umístil na 2 místě. Žáci jsou při hře velmi ukázněni.

Šachový oddíl vede s. Nedůchal Josef. Má velké potíže se sestavou hráčů k přespolním zápasům.

V příštím roce by se mělo členstvo lépe zapojit do práce, aby rozestavěné koupelny byly dostavěny a prostředí na hříšti lépe upraveno. Vždyť co se na hříšti vybuduje, bude sloužit nejen členům, ale i všem dětem naší obce.

Včelařství

V tomto roce bylo v naší obci 178 včelstev. 9.září 1962 byl poslední prolet. Pak 125 dnů včely zimovaly, takže byly obavy, že onemocní úplavicí. Přes toto nepříznivé zimní období, včely dobře přezimovaly. Jaro bylo zase špatné, ovocná snůška téměř žádná. Koncem května rozkvetl akát, pak vika a komunice. Velmi dobrá snůška, která trvala asi 6 neděl, všechno vynahradila. jedno včelstvo dalo asi 10 - 15 kg medu, tj. asi jako vloni. Na státní nákup se odevzdalo 745 kg medu, tj. o 33% nad plán.

Svazarm

Předsedou byl zvolen s. Zbořil Bohumil, místopředsedou s. Synek Josef pro rok 1963. V lednu bylo uspořádáno školení řídičů všech motorových soukromých vozidel. V červnu byl uspořádán kurs řídičů mopedů a pionýrů, za účasti 400 občanů, z nichž 3 občané kurs neprodělali.

Během roku bylo svoláno 10 výborových a 6 členských schůzí. Výroční schůze byla v prosinci, na které byli opět zvoleni na rok 1964 předsedou s. Zbořil Bohumil a s. Synek Josef místopředsedou.

Svaz zahrádkářů a vinařů

Předsedou byl zvolen Zbořil Bohumil a jednatelem Otáhal Štěpán, pokladníkem s. Bábíček František a skladníkem Krist Valentin na výroční členské schůzi konané v lednu. Též bylo zvoleno 17 členů výboru včetně 2 revisorů účtů.

Pro členy bylo zajištěno a rozprodáno hnojivo a révové sazenice. Naši členové se zúčastnili výstavy vína v Kyjově a v Rohatci a svými vzorky vín se čestně umístili. Přistoupilo 30 nových členů. Naše organisace již čítá 196 členů. Během roku byly svolány 2 výborové a 2 členské schůze.

 

další rok