Obsah

1962

Počasí

Počátkem roku střídavě mrzne, sněží, prší. Až koncem března je tepleji a traktory vyjeli do pole orat, ale potom je zase chladno a silný vítr. 18. dubna stromy pučí a po teplém dni dne 20. dubna rozkvétají meruňky, které v několika dnech odkvetly. Potom je opět chladněji a pršívá i po 8. květnu, kdy byla první bouřka. Od 8. června je teplo a téměř bezvětří. Dne 11. června bouře s deštěm, blesk udeřil do transformátoru u Antošového a obec pak byla do 22 hodin bez elektrického proudy. Koncem měsíce chladné noci a 30. v nížinách (u potoka) mrazík ožehl kukuřici, fazole a rajská jablíčka. Dne 11. července odpoledne bouře s deštěm. V noci se bouře opakovala a silný vítr poškodil mnoho stromu i několik střech. U hřbitova vyvrácena i s kořeny smuteční vrba, jejíž kmen měl v průměru as 75 cm a rozbořila několik metrů hřbitovní zdi. Také u ostatních stromů urvány silné větve. Za zámeckou bažantnicí rozštípnuta prastará lípa na tři mohutné haluze, z nichž každá měla v průměru as 80 cm. jedna haluz padla na chlévky blízkého domku a značně je poškodila. u rybníka vyvrácena silná vrba, před zámkem u cesty Hraběcí dva mohutné topoly a u potoka několik karlátek. U mnohých stromů ulámány větve. 15 července byla bouře s lijákem a kroupami. Nato je několik dní teplo, dusno a zvláště 22. července, ač oblačno, je u rybníka plno pěších, na kolech, motorkách, auty a všichni se chladí v kalné vodě rybníka. K večeru bouře s lijákem, horko trvá i nadále.

Do polovice srpna sucho, potom po dva dny déšť a opět sucho a teplo. V září několik dní pršelo, v říjnu sucho a 17. první mrazík. Koncem října a počátkem listopadu pošmourno a deštivo. Od 20. listopadu sněžívá a mrzne. Silnější mrazy se dostavily od polovice prosince a koncem měsíce sněží.

Ovoce

Úroda ovoce proti loňsku byla hodně slabší. Na č.p. 30 vykupovaly od 20. června Babíčková M. a Kristová třešně, 1 kg po 2,50 Kčs a I. jakost po 3,60 Kčs, rybíz po 4 a 5 Kčs, višně po 3,50 a 5 Kčs. Třešní se vykoupilo na 300 q, ale ostatního bylo málo. ovoce pak každý druhý den odváželi auty do konzerváren, hlavně do Opavy, Vizovic a Uherského Ostrohu.

Včely

Ubyli 2 včelaři a 18 včelstev, zůstává 29 včelařů se 169 včelstvy. pro chladné jaro do 5. června včely hladověly a musily býti přikrmovány. Potom nastal příznivý čas a včely nanosily medu zvláště z viky, které bylo hodně naseto. Průměrně dalo jedno včelstvo 12 kg světlého medu. Po této sklizni kočovali tři včelaři s 20 včelstvy k Pěti žídlům v Chřibech, kde získali od včelstva průměrně po 5 kg tmavého medu. na státní nákup odvedli 423 kg medů po 22,50 Kčs, tj. 139% plánu.

Jednotné zemědělské družstvo

Ve vedení družstva nenastaly v roce 1962 velké změny, jen agronomka inženýrka O. Králíčková odešla na zemědělskou učňovskou školu v Kyjově jako učitelka a na její místo nastoupil dne 1. 7. 1962 Jan Kostrhoun z Kyjova. jako ekonomka mechanisované brigády přijata od 1. 3. 1962 Ludmila Polášková z Milotic, č.p. 125.

JZD hospodařilo celkem za 655 ha zemědělské půdy, z toho 562 ha orné půdy. Počet členů koncem roku činí 206.

Hrubá zemědělská výroba v družstvu v roce 1962 na 1 ha zem. půdy činila 5.923 Kčs, tedy od roku 1957 stoupla o 42%. Hospodaření v roce 1962 bylo velmi ovlivněno nepříznivým počasím již od počátku roku. Jarní práce byly vlivem dlouhotrvajících dešťů a chladného počasí opožděny. v době vegetace mnohdy pršelo, když bylo zapotřebí sucha a obráceně, jako např. na cukrovce, bramborách aj. Tím nebyla splněna produkce v rostlinné výrobě.

Plánovaná hrubá zemědělská výroba byla 5.427.634 Kčs, z toho rostlinná 3.116.923,- Kčs. Skutečná hrubá zemědělská výroba však činila 3.858.162,- Kčs, z toho rostlinná 1.813.509,- Kčs, živočišná 2.084.653,- Kčs. Nebyla proto dodržena plánovaná pracovní jednotka, snížen fond krmiv a výdej naturálií na PJ. Rovněž překročení nákladů mělo nepříznivý vliv na PJ a stabilisaci družstva. na rostlinnou výrobu měl též vliv nedostatek chlévské mrvy a částečně i špatné s ní hospodaření. Bylo nutno přikupovat umělá hnojiva, kterých však není dostatek.

Výnosy

U pšenice ozimé bylo po hektaru 14 q (plán počítal s 30 q), celkem oz. pšenice sklizeno 886 q, pšenice jarní 20 q (26,5 q) - celkem jarní pšenice sklizeno 758 q, žita 20 q (26,5 q) - celkem 933 q, jarního ječmene 20 q (30) - celkem 836 q, ovsa 20 q (30) - celkem 97 q, kukuřice na zrno 20 q (30) - celkem 903 q, cukrovky 300 q (310) - celkem 11.706 q, brambor 68 q (150) - celkem sklizeno brambor 1.289 q. Zrnin chybí celkem 3.288 q.

Příčiny nízkých výnosů

Pšenice byla zaseta v hlinitopísčité půdě, rostliny málo odnožily, sláma byla nízká a klas krátký. Dne 15. 7. byla nad celým družstevním katastrem průtrž mračen s krupobitím, sláma polámána, zrno zaschlo a nevymlátilo se. Ozimá pšenice zasetá na Jiříkovsku na výměře 37 ha na množení bylá nejvíce potlučena a dala po ha 12,5 q. U jarní pšenice odhadnuta škoda po krupobití 35%, u směsek na 40%. U ovsa zjištěno po krupobití 50% zrna na zemi. U luštěnin nejvíce postižen množitelský hrách. Kroupy poškodily i kukuřici na zrno zasetou na 41 ha, z toho 24 ha množitelské, takže vytěženo jen 45%. (Na “oslezu” přistiženo na 70 osob, z čehož je patrno, že ještě všichni nemají správný vztah ke společnému vlastnictví.)

U cukrovky bylo dosaženo dobrých výsledků. 20 ha bylo oseto jednoklíčkovým semenem. Prosekávač, který byl koupen na příčné prosekávání, nebyl použit. Porost u cukrovky byl výborný, ale list byl kroupami rozbit.

U brambor nebyla dodržena plánovaná plocha pro nedostatek sadby.

Dne 28. 10. a 18. 11. byla národní směna při slizni cukrovky, k níž patronátní závod ČSAD propůjčil 4 nákladní auta s osazenstvem.

U zeleniny bylo největší manko u okurek, kde následkem krupobití musela být celá plocha před květem zaorána. U cibule, zaseté na 3 ha, příval vody odnesl ornici i s rostlinkami na 50%, zbytek rozbily kroupy, takže škoda uznána na 80%. U celeru, vysazeného rovněž na 3 ha, kroupami a pozdní zálivkou snížen výnos o dvě třetiny. Za zeleninu se utržilo celkem 184.000 Kčs.

mladá vinice na 6 ha slibovala pěkný výnos, ale krupobitím značně poškozena. Vinobraní zahájeno 15. října.

Nová technologie v rostlinné výrobě

Z celkové sklizně 241 ha obilovin bylo 183 ha sklizeno kombajnem a až na 5 ha dvoufázově. Z toho 92 ha bylo sklizeno cizími kombajny a místní kombajn potom pomáhal ve Vracově a v JZD Družba. Slámu nepodařilo se včas řádně sklidit.

Také u jetelovin bylo použito nové technologie. Z 15 ha byla vojtěška dosoušena studeným vzduchem.

Se seřezávačem sklizeno 10 ha cukrovky. Řepným kombajnem jen 3 ha cukrovky, neboť na stroji byly stále poruchy. Cukrovka byla i silně zaplevelena. Při ruční sklizni zůstalo na zemi 20% chrástu a byl sklizen již méně hodnotný. Sklizeň kukuřice a zeleniny byla opožděná a orba nemohla proto býti včas provedena. Ze 315 ha bylo do 20. prosince zaoráno 222 ha.

Komplexní mechanisovaná brigáda

Na plenární schůzi JZD v lednu 1962 bylo usneseno založit motorisovanou brigádu, jíž bylo přiděleno 7 traktorů, kterou by řídil vedoucí a zástupce. Další 3 traktory ponechány pro živočišnou výrobu a zeleninu. Práce začala slibně, brigáda se sešla na jaře k poradě, ale později už nikoliv. Vedoucí brigády se necítil dostatečně zodpovědný za svěřený úkol, když jiní funkcionáři dávali pracovníkům rozkazy, aniž uvědomili vedoucího. O žních tak přestala existovat.

Každé čtvrtletí provedeno hodnocení nejlepších výkonů traktoristů v porovnání spotřeby nafty s plánem a tu jako první se umístil Ed. Krist, který získal 1.110 bodů, na druhém místě Zd. Prágr s 976 body a na třetím místě Stan. Babíček, který získal 756 bodů. Plán v poli splnily traktory na 84%, v dopravě na 82%, ale opravy překročeny cca o 25.000 Kčs. Příčnou, že KMB (komplex. mech. br.) nesplnila úkol, který byl od ní očekáván, je nedůvěra, se kterou se všechno nové setkává.

Živočišná výroba

Stav hospodářského zvířectva k 31. lednu 1962: Skot celkem 564 kusů, z toho krav 245 kusů, vepřů 477 kusů, toho 74 prasnic, slepic 1.050 kusů, kuřat 1.700 kusů, kachen 300.

Průměrná dojivost na 1 dojnici v lednu 4. 61 l mléka (v roce 1961 3,35 l), průměrná snůška na 1 nosnici v lednu 6,05 vajec.

Živočišná výroba měla v roce 1962 hlavní podíl na tržní produkci družstva, neboť podíl na celkových tržbách činil 63% (v roce 1961 - 49%).

 

Užitkovost hospodářských zvířat

 

 

skutečnost

plán

dojivost na 1 dojici

1574 l

1700 l

snůška na 1 slepici

113 ks

130 ks

snůška na 1 kachnu

52 ks

70 ks

odchov selat na 1 prasnici

13,39 ks

12 ks

zástav skotu

582 ks

602 ks

z toho krav

250 ks

264 ks

prasata

531 ks

634 ks

 

Plnění tržní produkce 1.949.612 Kčs (plán byl 1.990.560 Kčs).

Zástavba dobytka je proti minulému roku vyšší a tržby se zvýšily o 850.000 Kčs, jen plán tržby za mléko, vejce a káčata nebyl splněn o 41.000 Kčs. Družstvo pomýšlí na zavedení dvousměnného provozu, aby družstevnice, které opatrují dobytek a drůbež, měli též volné dny, ale zatím není dostatek lidí.

Ošetřovatelkou drůbeže je od 14. 1. Zdeňka Nedvědická. V drůbežárně bylo vyměněno celé hejno slepic, poněvadž loni byly slepice napadeny diftérií a pro nepravidelné krmení na podzim přestaly nést a v prosinci od 2.000 slepic získáno jen 2.400 vajec.

Dobrých výsledků bylo dosaženo ve výrobě selat, přesto, že v lednu a únoru projevilo se opět průjmové onemocnění a celá hnízda (68 kusů) vyhynula. družstvo proto nakoupilo 100 selat, ale potom během roku přičiněním družstevnic, hlavně Schüllerové, místo plánovaných 12 selat se odchovalo od prasnice průměrně 14,76 selat, čímž plán překročen a 71 kusů.

Od roku 1958 výroba stále stoupala, ale současně se zvyšovaly i náklady.

 

Na 1 ha zemědělské půdy bylo vyrobeno

 

 

v roce 1958

v roce 1962

mléka

291 l

596 l

hovězího masa

58 kg

65 kg

vepřového masa

41 kg

100 kg

vajec

159 ks

191 ks

 

Jalovice byly ustájeny na hluboké podestýlce, což se neosvědčilo, neboť kaly z kaliště zatékaly do podestýlky a jalovice nepřibíraly mnoho na váze. Elektrický ohradník, ač plánován, na pasení jalovic nebyl dán do provozu, čímž i porost kolem pastvin byl zničen.

Elektrické zařízení na dojení krav se málo používá. V říjnu uhynulo 8 jalovic v ceně 20.520 Kčs následkem nadmutí, koncem prosince uhynula 1 jalovice v ceně 2.250 Kčs a tato škoda předepsána hlídači k náhradě. Také ošetřovatelce kachen předepsáno nahradit škodu ve výši 200 Kčs. V lednu onemocnělo 45 prasat o váze po 50 kg. Výzkumným veterinárním úřadem v Gottwaldově zjištěno, že se jedná o otravu z namrzlé a nahnilé řepy. Jedno uhynulo, 18 kusů odvezeno na sanitní porážku do Mistřína.

Družstvo chová též 24 koní. Soukromí zemědělci, záhumenkáři a drobní držitelé chovají 1 koně, 15 kusů hovězího dobytka, 199 prasat a 1.651 kusů drůbeže.

Dodávky

Plán dodávek na rok 1962:

maso hovězí 426 q, vepřové 518 q, drůbeží 12 q, mléka JZD 360.000 l, za záhumenek 11.000 l, vejce JZD 173.000 kusů, ostatní 79.000 kusů.

Na státní nákup dodáno:

mléka 306.861 l, vajec 125.432, maso vepřové 521 q, hovězí 510 q, drůbeží 13 q, pšenice 319,50 q, žito 598,80 q, ječmen 306,60 q, kukuřice 468,60 q, luštěniny 41 q, cukrovka 11.706 q (plán byl 10.920 q), brambory 441 q (326 q), seno 111 q.

Na pracovní jednotky vydáno 503 q pšenice a 240 q kukuřice.

Soukromí zemědělci dodali:

Lunga: masa 511 kg (předpis 630 kg), vejce 1.800, mléko 2.200 l, chlebové obilí 905 kg (900 kg), ječmen 750 kg (780 kg), brambory 600 kg, nedodal 80 kg kukuřice.

Dobeš: masa 372 kg (předpis 370 kg), vejce 1.407 kusů (1.200), mléko 2.067 l (2.000 l), chlebové obilí 559 kg (550 kg), brambory 370 kg, nedodal 460 kg ječmene a 50 kg kukuřice.

Stavby

V roce 1962 dokončena stavba vepřína pro prasata na žír. V červenci zahájena stavba odchovny pro mladý dobytek, ale pro nedostatek pracovních silo a některého materiálu nebyla do zimy dokončena. Družstvo mělo potíže se zřízením vodovodu na farmě. Na kopci nad kravínem zřízen vodojem, do něhož se měla čerpat voda ze studní zřízených pod kravínem. Po dobu jednoho měsíce musila se voda dovážet fekálním vozem z rybníka. Po konečné instalaci zařízení byla provisorně zapojena jedna studna a vody je dostatek.

Než bylo do dědiny zavedeno elektrické osvětlení z veřejné elektrárny v Dubňanech, vyráběla se elektřina v lihovaře a používali ji i někteří občané. V roce 1923 byla v menší budově vedle brány zařízena pálenice slivovice, ale nyní je zde kancelář. Letos bylo v celé budově bývalého lihovaru instalováno nové rozšířenější elektrické vedení. U kravína bylo nutno vyměnit transformátor za silnější.

Ekonomická část

Po přepočtení na relativní plnění hrubé výroby rostlinné, která byla splněna na 58%, bylo vyčerpáno 396.290 Kčs, ale plánované náklady byly 244.705 Kčs, byly tedy překročeny o 151.585 Kčs. Příčinou jsou nízké hektarové výnosy způsobené převážně krupobitím i opožděným ošetřením.

Hrubá živočišná výroba má lepší plnění než rostlinná a sice 90%. Po relativním přepočtu by plánované náklady měly činit 243.000 Kčs, ale skutečně vyčerpáno 353.241 Kčs, tedy překročeny o 110.241 Kčs. Překročení nákladů v živočišné výrobě způsobeno hlavně tím, že bylo nutno nakoupit krmiva, která byla nabídnuta někdy i za vysoké ceny. Také za nakoupená zvířata byla položka překročena o 38.000 Kčs, a to za selata, která nebyla v plánu. Za elektrický proud byla překročena položka o 29.000 Kčs, u běžných oprav za stroje o 67.000 Kčs, za opravu spálených motorů se zaplatilo 12.000 Kčs. U pohonných hmot se uspořilo 50.000 Kčs, ale plán byl splněn jen na 84%, tedy ve skutečnosti úspory není. Na mzdách zaměstnancům se uspořilo 30.000 Kčs, protože mechanizátor i agronomka byli od 1. ledna vedeni jako členové.

Celkové náklady v roce 1962 činily 48,61% z tržeb, což jest o 5,73% nižší než v roce 1961.

Tržby

Skutečně dosažené tržby za rok 1962 činily 3.817.500 Kčs, což jest o 162.125 Kčs více než bylo plánováno. Na daň zemědělskou zaplaceno 174.686 Kčs (předpis byl 199.339 Kčs). Investiční úvěry v roce 1962 sníženy o 184.000 Kčs, takže zůstává dluh 2.787.000 Kčs. Tržby a realisace prací a služeb byly zvětšeny o 78.000 Kčs a to za tržby z nákladního auta, které řídil a úkoly obětavě plnil Jar. Horák. Od státní pojišťovny obdrželo družstvo náhradu škody za zvířata i rostlinnou výrobu v roce 1962 v částce 714.796 Kčs. Čistý peněžní důchod činil 1.549.355 Kčs a byl navržen k následujícímu rozdělení:
 

 

příděl na rozšířenou produkci

250 952 Kč

splátky členům

4 058 Kč

příděl zajišťovacímu fondu

64 646 Kč

příděl sociálnímu fondu

120 000 Kč

příděl kulturnímu fondu

38 175 Kč

členům za nevydané naturálie

41 819 Kč

členům na pracovní jednotky

951 416 Kč

členům na prémie

78 289 Kč

 

Náklady na CO za rok 1962 byly 79.734 Kčs, od ONV obdrželo družstvo přímou pomoc ve výši 45.000 Kčs na snížení dlouhodobých úvěrů na stavby. Pracovní jednotky byly celkem překročeny o 900.

 

hodnota PJ na penězích

14,00 Kč

hodnota naturálií na 1 PJ

1,90 Kč

prémie vyplacené na 1 PJ

1,07 Kč

celková hodnota PJ

16,97 Kč

 

Celkové výsledky hospodaření družstva se opravdu zlepšily i když mu byly následkem krupobití způsobeny veliké škody v rostlinné výrobě.


Zemědělský útulek

Do července 1962 byla 1 třída s 30 dětmi. Zatím byly ve staré škole připraveny 2 třídy, jídelna, ložnice, kuchyně, zařízen vodovod, umývárna a splachovací záchody, později i šatna z místnosti, ve které byla do té doby veřejná knihovna. Útulek přestěhován ze zámeckého skleníku do staré školy a dne 9. července otevřena i 2. třída, takže bylo celkem 60 dětí. Jako opatrovnice sem provisorně nastoupily kuchařky ze ZDŠ. Dnem 1. září nastoupilo 20 dětí svou povinnou školní docházku na devítiletce, několik dětí zůstalo doma a v útulku zbylo 38 dětí. Vedoucí pěstounkou je stále Marie Díkovská, kuchařkou Štěpánka Klimešová a uklízečkou Anna Pijáčková. Jako výpomocná ošetřovatelka nastoupila Ludmila Půčková, která byla pomocnicí v kuchyni útulku. Útulek byl v provozu do 15. prosince, načež zaměstnankyně obdržely dovolenou. Počítá se, že 1. lednem 1963 bude zde otevřena mateřská škola o dvou třídách.

Rybník

Státní rybářství Přerov, pobočka Hodonín provedla dne 12. října 1962 výlov rybníka. Jaké množství ryb bylo vyloveno, nepodařilo se mi zjistit.

Státní školní statek

Státní školní statek byl podobně postižen jako JZD. Krupobití poškodilo ječmen, brambory a řepu, ale pšenice ala pěkný výnos.

Stav zvířectva koncem roku 1962: 1 pár koní, 159 kusů skotu, z toho 65 krav 411 kusů vepřového skotu, z toho 25 prasnic (z nich 2 bílé), 2 černí kanci 347 slepic a 215 kuřic.

Chov na hluboké podestýlce se neosvědčil, protože v chlévě bylo mokro. V lednu dala průměrně jedna dojnice 8,45 l mléka denně a nosnice snesly za leden průměrně 5 vajec jedna. Statek zakoupil letos kladívkový šrotovník z Německé demokratické republiky, dále pluh a dopravní pásy.

Předpis dodávek na rok 1962 byl následující: maso celkem 329 q, tj. hovězí 75 q, vepřové 244 q, telecí 5 q, drůbeží 5 q, mléko 110.000 l, vejce 90.000 kusů. Aukční materiál: vepři 160 kusů o průměrné váze 150 kg, tj. 240 q, jalovice 3 kusy o průměrné váze 450 kg, tj. 1.350 kg. Statek dodávky splnil a čistý zisk na 500.000 Kčs odvedl do státní pokladny.

Na oblastní výstavě v Rajhradě v září 1962 vystavoval plemenné kanečky, za něž utržil téměř 6.000 Kčs za jednoho a Čestné uznání.

(Podrobnější informace nebyly mi poskytnuty.)

 


 

Místní hospodářství

Z řemeslníků odpadl 1 krejčí a kadeřnice. Pokladníkovi MH bylo odvedeno 87.000 Kčs. Na úseku služeb provedeno zpřesnění evidence provozovaných prací ze všech řemesel.

Prodejna potravin

Ve druhé prodejně Jednoty byla od dubna 1962 vedoucí Jiřina Müllerová z Vracova a od 26. září Eva Letovská z Kelčan.

Naftové doly

Jihomoravské naftové doly, n.p., postavily letos na Milotsku 2 vrtací věže, jedna u cesty Hraběcí proti zámku a druhou pod Díly na Návdankách.

Spořitelna

Státní spořitelna, jednatelství Milotice, změnila vedení. Od 1. května 1962 převzal vedení Antonín Dobeš, č.p. 45, ale další zaměstnanec nebyl ustanoven.

Zapsáno je 546 vkladatelů na výherní knížky, 103 vkladatelů na 2% úrok, 8 vkladatelů na 3% úrok a 15 vkladatelů na běžné účty.

Za rok 1962 bylo uloženo 471.618,- Kčs, vybráno 401.971,- Kčs, čistý přírustek činil 69.647 Kčs.

Situace v zásobování

V roce 1962 se zhoršila situace v zásobování topivem, neboť na rok se přiděluje 1 q dříví a as 35 q uhlí, tj. 25 q lignitu a 10 q českého uhlí hnědého (cena za 1 q dříví jest 25,40 Kčs, lignitu 8 Kčs, čes. uhlí 14,60 Kčs. Uhelné sklady v Kyjově posílají otop svými auty, při čemž se platilo za dovoz 1,60 Kčs od 1 q.) Volně se dostal prach z černého uhlí 1 q po 15 Kčs. Příděl činil as polovinu množství, které by domácnost potřebovala.

Brambory byly letos přiděleny těm, kdo nemají záhumenku, po 42 kg na osobu (loni 50 kg). Příděl masa je stále nedostatečný, takže fronty u masny v prodejní dny nepominuly. Také sádlo v masně schází. Při tom v roce 1962 bylo v obci (která má 391 čísel) 323 domácích porážek prasat. Na podzim nařízena opět dodávka sádla a sice 7 kg z každé domácí zabíjačky, družstevníci 5 kg (vyškvařeného), ale rodiny s 3 dětmi neb s nemocnými na tuberkulosu byly dodávky zproštěny. Rovněž krupony nutno odevzdat.

Od 14. listopadu snížen příděl mléka. Do prodejna, vedoucí Horák, dováželi denně 150 l místo 285 l a do druhé prodejny 200 l místo 300 i více litrů mléka. Také zvláště másla a sýrů, které do prodejen dovážejí v úterý a v pátek, je ve čtvrtém čtvrtletí málo. Zřídkakdy jsou v obchodě vejce.

Dne 29. ledna t.r. zdraženo víno a sice litr, který byl dosud za 11 Kčs na 18 Kčs, ostatní druhy o 5 Kčs na litru. Tříhvězdičkový koňak o 30 Kčs (ze 180 na 210 a ze 230 na 260 Kčs za litr). Od 1. února zvýšen i poplatek od pálení slivovice, ž 56 na 72 Kčs za l. (Slivovice v maloobchode se prodává litr 40° za 80 Kčs, jemné za 100 Kčs, 50° za 140 Kčs).

V květnu zdražen toaletní papír z 64 h na 1 Kčs, balíček párátek z 64 h na 1 Kčs, ramínka na šaty ze 70 h na 1,50 Kčs a z 1 Kčs na 2 Kčs, palička na maso ze 7 Kčs na 11 Kčs, válek z 5,60 Kčs na 10 Kčs. Zdražení se odůvodňuje tím, že výrobci neměli za práci dostatečnou odměnu.

Veškerý prodej na trzích přímo spotřebiteli (jak tomu bylo v Kyjově v úterý a pátek) zakázán, vše musí prostřednictvím družstva (které však není ještě dostatečně zařízeno na uskladňování a proto prý se např. i hodně zeleniny zkazilo). Prodávající si stěžují, že prodejny nejsou pravidelně a dostatečně zásobovány např. čerstvou zeleninou.

Staří zemědělci tvrdí, že socialisace byla příliš náhle prováděna, bývalí rolníci nepracují s takovou chutí, jako dělali jen na svém soukromém hospodářství, mládež utíká do průmyslu, proto družstva neplní plán, zvláště v dodávkách masa, mléka a vajec (zvláště pro nedostatek krmiv). Kdyby prý nechali hospodařit ještě soukromé zemědělce a nepředpisovali tak vysoké dodávky, jak tomu bylo před socialisací, získalo by se více scházejících produktů. Skutečnost je, že se v celostátním měřítku vyrobí více masa, než tomu bylo dříve, ale i rodiny žádají větší příděl a přednostní právo na maso, vejce, mají závodní a školní jídelny, které= teprve po roce 1948 začaly se zřizovat při průmyslových závodech, školách i mateřských školkách, dále vyvařovny pro důchodce. Samozřejmě, že přednostně jsou zásobovány nemocnice. Např. jen ve Šroubárně v Kyjově se podává každého pracovního dne na 600 obědů kromě jiného pro noční směny. V závodní kuchyni platí zaměstnanci za oběd 2,80 Kčs, ostatní (as 1,50 Kčs) doplácí závod. ve školní kuchyni platí učitelé a zaměstnanci 3,70 Kčs, ostatní doplácí ROH, děti 1 Kčs až 3,20 Kčs podle výdělku rodičů a počtu dětí. V mateřské škole děti rodičů s malým výdělkem a větším počtem dětí neplatí nic, náklad nese MNV.

Někteří důchodci z Milotic chodí si pro obědy do závodní kuchyně naftových dolů u Vacenovic, kde se vaří průměrně pro 30, jeden čas i pro 80 osob. cena obědu je 4,30 Kčs, ale důchodci s důchodem do 400 Kčs mají slevu, kterou povoluje MNV, který též rozdíl doplácí.

Také restaurace, které vyvařují pro značný počet osob a poskytují stravu i náhodným návštěvníkům, jsou dostatečně zásobovány.

V některých obcích i jednotná zemědělská družstva vyvařují pro své členy, ale místní JZD nemá dosud společnou kuchyň.

Záhumenkáři a drobní držitelé právě hodně vypomáhají v dodávkách vajec. Rozdělením dobytka a drůbeže na menší hospodářství nebyly by prý tak vysoké ztráty uhynutím, jak to prodělávalo místní Jednotné zemědělské družstvo.

V září, v době krize na Kubě, byla zase horečka v nákupu potravin, zvláště mouky, cukru, soli, tuků, ale i průmyslového zboží (kamen, elektrických pečících trub).

Místní národní výbor

V lednu 1962 vyhlášena doplňovací volba do MNV v 19. obvodu a zvolen kandidát Národní fronty Jakub Hanák, narozený 20. 4. 1916, bytem Milotice, 164, vedoucí prodejny Jednota se spotřebním zbožím ve Vacenovicích. V říjnu odchází poslanec za 10. obvod Vlastimil Klimeš a na jeho místo zvolen František Harca, č.p. 146, zaměstnanec dolu Osvobození Hodonín.

Poslanci okresního národního výboru úřadují na MNV každé první pondělí v měsíci v 19 hodin.

Předseda MNV Zdeněk Schüller přednesl na plenárním zasedání MNV dne 28. 12. 1962 následující:

Schůze pléna se konaly dvakrát za čtvrtletí. někteří z poslanců neplní své povinnosti v jednotlivých komisích a účast poslanců na zasedáních poklesla. Osvědčení pracovníci bývají přetěžováni funkcemi. Schůze rady se konají podle plánu a rada byla vždy schopna usnášení.

Tajemník MNV Rudolf Svozil je především politickým pracovníkem a hlavním jeho úkolem je zajišťovat správný chod hospodaření místního jednotného zemědělského družstva. Zdá se, že se nepodařilo podstatněji zvýšit pocit odpovědnosti u pracovníků JZD, ani zlepšit kolektivnost rozhodování a spolupráci na jednotlivých úsecích. Nepodařilo se uvést v život usnesení MNV a bylo pak mnoho dřiny se sklizní cukrovky v důsledku dešťů a 100 ha zimní orby zamrzlo.

Účetním pracovníkem je Marie Pimková, administrativní silou s 40% pracovním úvazkem je Mir. Ingrová.

Úroveň řízení práce v jednotlivých úsecích činnosti MNV je dobrá. Úkoly komisí byly splněny, ač se nepodařilo u všech komisí docílit pravidelného kolektivního rozhodování. Některé komise nedodržují pravidelnost schůzování. V kolektivnosti rozhodování si nejlépe vedou komise zdravotní, výstavby, školská a veřejného pořádku.

Dodávkové úkoly byly splněny: maso drůbeží na 130%, vepřové na 100%, hovězí na 118% a 70 q na dokrm. Obiliny i cukrovka splněny. Mléko splněno na 84%, zůstal dluh 60.000 l, vejce na 72%, dluh 50.000 kusů. Nezoráno na zimu zůstalo necelých 100 ha.

Finanční situace v JZD je přes nepříznivý rok v rostlinné výrobě příznivější než v roce 1961. Stav dobytka je dobrý, i když nutno rozumně hospodařit s krmivem, proti okolním družstvům jsme na tom poměrně dobře. Nepodařilo se řádně organisovat komplexní mechanisovanou brigádu a také s obsazením funkcí v JZD jsou potíže.

Do příštích let nutno pamatovat na stavbu budovy národního výboru, úpravu mateřské školky, zavedení vodovodu a kanalisace. Zlepšení sociálních poměrů obyvatelstva se projevuje ve zvýšených nákupech průmyslového zboží (televisorů, motocyklů) i potravin.

Nedostatečná je dosud péče o zlepšení zdravotních a sociálních podmínek družstevníků ze strany JZD. Nedosáhlo se dohody o zlepšení hygienických podmínek koupání v rybníku, kde se kříží zájmy zdravotní a chovatelskovýrobní.

Na úseku finančním nepodařilo se dokončit výběr daní od několika občanů a také plánovaná částka zemědělské daně od JZD nebyla splněna. Stavba zdravotního střediska v akci Z dokončena, ale přidělená kvóta překročena o 35.000 Kčs.

Zajištěno zřízení mateřské dvoutřídní školy od ledna 1963. Na devítileté základní škole je plný počet učitelů, kteří mají též zajištěno bydlení.

Komise pro ochranu veřejného pořádku

Komise měla pravidelnou schůzi jednou měsíčně. Celkem bylo v roce 1962 34 přestupků a provinění, z toho 20 případů projednala komise, 3 případy (přístavby provedené bez povolení MNV) předány komisi pro výstavbu, 11 případů (hlavně polní krádeže) předáno k projednání v JZD. Ve 12 případech potrestány přestupky pokutou v celkové výši 2.100 Kčs, 4 veřejnou důtkou a 4 napomenutím. Ve 2 případech bylo provedeno zabavení a propadnutí věcí ve prospěch státu.

Komise vypracovala též několik kádrových posudků.

 

Výkaz o příjmech MNV za rok 1962

 

 

roční rozpočet v Kčs

výsledky od počátku roku

celkem

z toho od obyvatelstva

daň z příjmu obyvatelstva

900

758,00

 

daň zemědělská

213 646

189 003,00

14 471

daň domovní

35 000

40 657,80

 

správní poplatky (domácí porážky aj.)

6 600

7 375,00

 

školství – ošetřovné

131 000

139 600,80

 

školství – kino

43 000

38 704,60

 

vnitřní správa

1 000

799,70

 

místní hospodářství – bytové hospodářství

4 500

4 208,16

 

místní hospodářství – ostatní příjmy

200

140,00

 

příděl z vyššího rozpočtu

117 400

85 200,00

 

úhrn rozpočtových příjmů

 

506 447,06

 

příjmy určené výhradně pro doplň. rozpočtu

 

5 000,00

 

převod nevyužitých rozpočtových prostředků na investice

 

9 200,00

 

cizí poplatky

 

1 215,00

 

přechodné výpomoci (půjčky)

 

55 000,00

 

výsledek hospodaření z min. roku

 

1 942,31

 

příjmy celkem

 

578 804,37

 

výpomoc z roku 1961 převedené ONV jako půjčka

 

23 500,00

 

zbývá

 

555 304,37

 

 

Výdaje za rok 1962

 

 

roční rozpočet v Kčs

výsledky od začátku roku v Kčs

celkem

investice

vodohospodářské zařízení

500

   

zvelebování obce – akce Z

140 000

155 334,06

 

živočišná výroba

10 000

9 436,40

 

doprava – místní komunikace

3 000

100,17

 

mateřská škola a dětský útulek

8 000

15 480,15

 

všeobecné vzdělávací školy

44 800

41 309,09

 

školní jídelny

171 000

180 513,60

 

učební a školní potřeby pro žáky

22 000

21 816,95

 

osvětová činnost

4 000

2 434,23

 

kino

41 500

42 630,01

 

požární ochrana

3 000

2 775,44

 

sbor pro občan. záležitosti a obřadní míst

1 000

418,47

 

poslanci NV a jeho aktiv

27 700

29 817,84

 

správa národního výboru

29 100

29 535,66

 

obecná doplňková péče

3 000

3 000

 

neplacené služby (veřejné osvětlení, čištění obce apod.)

8 560

6 352,96

 

obytné domy

3 000

1 819,70

 

úhrn výdajů

 

542 774,73

155 334,06

 

 

úhrn příjmů

555 304,37

úhrn výdajů

542 774,73

rozdíl

12 529,64

 

Komise pro výstavbu

V roce 1960 povoleny stavby rodinných domků:

Hrico Jan, 273, Kubáň Josef, 80, Koutný Antonín, 374, Petrucha Jan, 377, Ryba František, 383 (z č. 190), Grufík František, 378 (z č. 109), Brhel Boh., 380, Nedvědický Jan, 261, Procházka Petr, 386, Fišman Jar., 384, Kováč Koloman, 93, Chytil Zdeněk, 381, Formánek František, Bělík Jan ml., 389, které byly dokončeny. Nedokončeny dosud zůstaly stavby: Knap Karel, 379, Pijáček Eduard a Dobiášek František.

V roce 1961: Ševčík Karel, 387, Řihák Jan, 391, Rajsigl Ladislav, 385, které dokončeny. Nedokončeny jsou: Nedůchal Jan, 3, Řihák Čestmír, 382, Rančík Jan, 159 a Lunga Josef.

V roce 1962: Krist Valentin, 191, Rokytová Libuše, 29, Horák Jaroslav, 179. Dosud nedokončeny: Křivinka Augustin, Fryštacký Jan, Ingr Antonín, Kopřiva Karel, 390. Lévek Josef, Kundrata Bohumil, Šťastný Václav, 8, Šmíd František, Zajíc Zdeněk, Krist František, 67, Hvízdal Otakar, Vlach Arnošt, Krist Josef, 109, Cuták Oldřich, 54.

Zároveň obdržela číslo chata Ferd. Bulavy a sice 388, dále č. 376 domek Oldřicha Havelky, který vznikl rozdělením domku č. 227.

Na adaptace a přístavby v roce 1962 povoleno 22 žadatelům celkem 43.200 cihel, 252 q cementu, 168 q vápna, 35 m3 řeziva, 900 m2 krytiny, 6 bet. os, 5 I nosičů, 86 m2 obkládaček.

Sociální a zdravotní komise

Osobám nemocným TBC bylo na pravidelné výpomoci v roce 1962 vyplaceno 6.490 Kčs. Počet těchto osob se snížil na 3, kteří pobírají měsíčně 450 Kčs. Příspěvek na stravování se vyplácí 2 osobám, z nichž jedna připlácí na oběd 1 Kčs, druhá 0,50 Kčs v závodní jídelně ČND Vacenovice. Rozpočet na stravování činil 3.000 Kčs, z něhož vyčerpáno 1.662,40 Kčs. (Na rok 1963 činí rozpočet 3.500 Kčs.)

Počet důchodců se v tomto roce zvýšil o 16, takže je jich 240, 32 pobírá důchod sociální. Nejvyšší letos přiznaný důchod činí 1.240 Kčs, nejvyšší hornický důchod dosahuje 1.504 Kčs.

JZD odvedlo na nemocenském pojištění v roce 1962 75.800 Kčs a vyplatilo na rodinných přídavcích i dávkách v nemoci 13.500 Kčs. Rodinné přídavky činí na 1 dítě 70 Kčs, na 2 děti 170 Kčs, na 3 děti 320 Kčs, na 4 děti 470 Kčs celkem se vyplácejí na 23 dětí. Nemocenské dávky se vyplácejí při trvání nemoci do 14 dnů 30% ze mzdy, při delším onemocnění 50%, u živitele rodiny 70% ze mzdy. Rodinné přídavky jsou stejné jako u dělníků v průmyslu, ale dávky v nemoci jsou nižší.

Koncem ledna se šíří onemocnění chřipkou a návštěvy v nemocnici byly proto zakázány.

Do ústavu sociální péče v Hodoníně byl přijat v únoru Josef Sládek, narozený v roce 1894, z č.p. 237 a v březnu Marie Brhlová, narozená v roce 1904.

 Zdravotní středisko

Dne 25. listopadu otevřeno nové zdravotní středisko. O dokončení stavby budovy má velkou zásluhu ředitel nemocnice MUDr. Josef Janíček, bydlící v Miloticích, který organisoval též po 2 měsíce patnáctičlenné brigády z lékařů a zaměstnanců nemocnice. MNV vyhlásil pracovní povinnost na stavbu zdravotního střediska na dny pracovního klidu 7. až 9. května (přeložením nedělí). Žádáno, aby z každého domu odpracovali 10 - 20 hodin. Podobně i v říjnu. Tak konečně za 5 let stavba ač ne poschoďová, jak bylo plánováno, dokončena.

Otevření zdravotního střediska bylo slavnostní za účasti místních občanů i ze sousedních obcí, lékařů z nemocnice, zástupců krajského a okresního národního výboru. U budovy promluvil dr. Toman ze zdravotního oboru ONV, Vojtěch Holcman, předseda MNV ve Skoronicích a dr. Josef Janíček, který vyzvedl zásluhy o stavbu Jana Šnajdra a Josefa Fryštackého.

Po prohlídce budovy zdravotního střediska odebrali se účastníci do nové školní budovy, kde vystoupili s kulturním programem pionýři ZDŠ a soubor Lidové umělecké tvořivosti. Nato bylo připraveno pro hosty ve školní jídelně pohoštění. Večer byla v pohostinství veselice.

V den otevření zdravotního střediska při slavnosti a večer při zábavě se vybralo na dobrovolných příspěvcích 4.800 Kčs. Z čistého výtěžku 3.091 Kčs obdržela místní skupina ČSČK na zakoupení materiálu pro poskytování první pomoci 491 Kčs a ostatních 2.600 Kčs věnováno na nákup věcí pro vnitřní zařízení zdravotního střediska (elektrický bojler, rohože, záclony věšáky).

V zdravotnickém středisku ordinuje obvodní lékař MUDr. František Dosoudil. Dětský lékař MUDr. Řezáč z Ratíškovic provádí zatím jen prevenci 1 hodinu denně kromě čtvrtka. Pro zubního lékaře je již zakoupena zubní souprav Chrisomat s turbinovou vrtačkou v ceně přes 20.000 Kčs.

Rozhlas

Koncem roku vyměněna místní rozhlasová ústředna místního národního výboru za novou v ceně 26.000 Kčs od Tesly Valašské Meziříčí, na kterou lze zapojit až 60 amplionů, dosud je jich 16. Dosavadní ústředna měla časté poruchy a občané v některých částech obce si stále stěžovali, že vůbec nic neslyší.

Civilní ochrana (CO)

Místní národní výbor zorganisoval akci II. etapy všenárodní přípravy civilní ochrany. 508 občanů rozděleno do 14 kroužků, které vedli ustanovení instruktoři, jedni od 18 do 20, druzí od 20 do 22 hodin (aby si každý mohl vybrat vhodnou dobu dle svého zaměstnání) po 10 večerů v říjnu až prosinci ve 4 místnostech (v nové škole, na MNV v kanceláři, v JZD a v zemědělském útulku). Velká většina občanů splnila svou povinnost. Dělníci v průmyslu prodělávali tento kurs na závodě.

Rada Výboru žen (VŽ)

VŽ pořádal ples, na němž vytěženo 494 Kčs, z čehož 300 Kčs věnováno zemědělskému útulku a 194 Kčs na úpravu parku. Na zhotovení laviček do parku věnoval VŽ 1.000 Kčs. 10 laviček zhotovili tři místní občané z březových hůlek. Při výroční schůzi JZD, dne 6. 3. oslaven též Mezinárodní den žen, při němž tři ženy obdržely jako odměnu knihu s věnováním. dne 8. 3. pionýři ZDŠ navštívili 20 přestárlých žen s blahopřáním a kytičkou pamatovali i na ženy z Milotic v domově důchodců v Kyjově. Jedenácti matkám předána 21. 3. odznaky Mateřství.

Trojice z výboru žen kontrolovaly kravíny, vepříny i drůbežárnu. V červnu vyhlásily soutěž dojiček JZD na dodání mléka 1. jakosti, o tučnosti 3,7% a nejmenšího % kyselosti.

V květnu sehrál VŽ divadelní hru “Kristýna”. VŽ podílel se též na soupisu hospodářského zvířectva, kontrole dodávek, vypomáhal při různých pracích v JZD, úpravě školní budovy a prostranství u mateřské školy.

Státní zámek

Letos navštívilo zámek kol 8.000 návštěvníků, mezi nimi i několik amerických Čechů.

V květnu a červnu Státní film z Bratislavy zde po dvakráte filmoval některé scény z Janošíka. Z mnoha zámků jim právě zdejší nejlépe vyhovoval. V jedné místnosti, na nádvoří, na terase i v parku provedli potřebné úpravy. Při filmování vypomohli i někteří místní občané jako statisté i herci a bylo jim dobře zaplaceno, 60 Kčs za vystoupení.

Ve východním skleníku byla vyměněna okna, připravuje se pro obrazárnu. Ze západního skleníku se v červenci odstěhoval zemědělský útulek.

Pošta

Místnosti poštovního úřadu byly izolovány proti vlhkosti, nově upraveny a vybaveny novým nábytkem, také zařízena nová telefonní ústředna (automat). Dosavadní vedoucí poštovního úřadu Matylda Vacenovská odešla do důchodu a za vedoucí dnem 1. června 1962 přijata Jaroslava Valášková, jejíž manžel je vedoucím pošty v Ratíškovicích.

Telefonních účastníků v obci je 28, radiových přijímačů je 398 (domovních čísel 391), televizorů 127, z nichž 44 je sdružených s radiopřijímači.

V obci se odebírá: 117 čísel Rudého práva, 25 Práce, 26 Mladé fronty, 23 Lidové demokracie, 4 Svobodné slovo, 26 Zemědělské noviny, 10 Čs. sport, 106 Rovnost, 590 týdeníků.

Zaměstnání obyvatelstva

Obyvatelé Milotic pracují kromě v JZD hlavně v lignitových dolech v Dubňanech, Šardicích, ve Šroubárně v Kyjově, Slezanu Svatobořice, Elektrosvitu Svatobořice, sklárny Moravia Kyjov, naftové doly Hodonín, v jiných podnicích i ve spotřebních družstvech, a to nejen muži, ale i hodně žen (jen tyto nejsou zaměstnány v dolech naftových a lignitových).

Stavění máje

Dosud se zde udržuje tradice stavění “máje”. Dříve si chasa strom v lese prý jen ukradla, ale nyní musí si vyžádat od lesní správy vhodné rovné stromy (smrk, borovice) jen na potvrzení MNV a složí zálohu as ve výši 500 Kčs. Stromy porazí, zbaví haluzí a kůry, jeden vršek ponechá. Dva i tři kmeny spojí železnými obručemi a naposledy připevní nepoškozený vršek, který ozdobí pentličkami a praporkem. Za účasti množství starších i mládeže, které svolává místním rozhlasem, i hudby, posledního dubna navečer staví “máj”. Dva pásové traktory jej zvedají na ocelovém laně, zatímco z opačné strany jej podpírají žebři a dlouhými tyčemi, aby se nezlomil. Spodek spustí po desce do jámy, načež hlínu kolem upěchují. Nato je kolem “máje” veselice.

Chasa jej musí v noci hlídat, neboť někdy chasa z některé okolní dědiny se jej během května pokusí zcizit. Podaří-li se jí to. potom poškození se snaží jej získat zpět, popř. i vykoupením. Koncem května je opět slavnostní kácení “máje”. Kmen se odevzdá do skladu v Hodoníně jako stavební dříví a záloha se vrátí. (V dřívějších dobách se prodal veřejnou dražbou.)

Letos postavili “máj” 25 m vysoký na dolní cestě u parku poblíž prodejny Jednoty. Chlapci z Vacenovic jej jednou v noci podřezali a “máj” se při pádu polámal. Lesní správa, jejímž majetkem zůstává, žádala náhradu po MNV, který záležitost předal Veřejné bezpečnosti k vyšetření a tak byli škůdci zjištěni a nuceni zaplatit 600 Kčs a pokutu 200 Kčs, neboť kmen byl znehodnocen.

Základní devítiletá škola v Miloticích ve školním roce 1961/62

Školní rok 1961-62 započal dne 4. září 1961. Na škole je 14 tříd. 11 tříd má své stálé učebny, 1 třída (9 B) je umístěna v laboratorní pracovně a stěhuje se, když tuto místnost potřebuje jiná třída k vyučování přírodním vědám. 2. a 3. třída směňují se v jedné učebně tak, že 2. třída má vyučování celý týden dopoledne, 3. třída odpoledne, následující týden zas opačně. (Nevýhodou tohoto zařízení jest, že děti nemají pravidelnou stravu a odpoledne nejsou tak pozorné.)

Třídy mají průměrně přes 30 žáků. Celkem je letos na škole 459 žáků, z toho 180 přespolních (z Vacenovic a Skoronic), které dováží ráno zvláštní autobus. Škola má 13 učeben a 2 pracovny. Dosud nemá potřebné školní dílny, tělocvičny, ani zvláštní budovy pro školní stravovnu. U školy bylo vybudováno hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm.

Z učitelského sboru odešla Jaroslava Chudá, Antonie Franková a Marie Dědková, nově na zdejší škole ustanoveni jiřina Zemánková, Jaroslava Sedlaříková, Lubomír Navrátil a od 1. 3. 1962 Elvíra Snášelová.

První etapa přestavby našeho školství, která se týkala především spojování učebně výchovného procesu se životem a zabývala se organisačními úkoly přestavby, je v podstatě na naší škole v celku úspěšně vyřešena.

S druhou etapou přestavby školství, to je s přestavbou její obsahové stránky, bylo započato v minulém školním roce a pokračuje se i letos. Týká se především zavádění nových formě a metod práce dle nových osnov a učebnic do vyučovacího procesu, dalšího zkvalitňování polytechnické výchovy, výchovy mládeže v duchu komunistické morálky, vedení mládeže k aktivitě, samostatnosti a iniciativě.

Je nutno rozšířit mimoškolní práci žáků. Učitelé si stěžují, že chybí promyšlený ucelený výchovný systém, který by vytyčoval výchovné cíle pro jednotlivé postupné ročníky. Výkyvy a rozdíly jsou dosud v práci jednotlivých učitelů v aktualisaci učiva a seznamování žáků s děním ve státě a ve světě.

Pololetní prázdniny začaly dne 28. ledna a pro chřipkovou epidemii byly prodlouženy o týden, tj. do 11. února 1962. Třídy 8.A, 8.B a 9.A měly potom ještě po dva dny karanténu.

V I. pololetí neprospělo 10 žáků, což jest 2,13% a je to méně než v minulých letech. Dosti žáků však zůstává s prospěchem dostatečným. Není úplné spolupráce s rodiči, neboť je celá řada případů, kdy rodičové neprojevují zájem o výuku a výchovu svých dětí, na třídní schůze Svazu rodičů a přátel školy nechodí, na podněty a navázání spolupráce se školou nereagují. V ojedinělých případech se dosud setkáváme s odporem rodičů vůči škole a učitelům a se snahou svalovat veškerou odpovědnost na výuku a výchovu jejich dětí na nesprávné hodnocení učiteli.

Z chování byly uděleny čtyřem žákům známky 3. stupně a devíti žákům 2. stupně. Je nutna spolupráce rodičů a celé veřejnosti na odstraňování oprávněných stížností na chování žáků, jejich nedbalosti v práci, hrubé chování vůči spolužákům, hrubé vyjadřování, nedodržování dopravních předpisů a jiné. Žáci se chovají jinak, jsou-li sami.

Výchova žactva k vědeckému světovému názoru a k ateismu zatím neuspokojuje. Do náboženství se přihlásilo 63,4% žáků (tj. o 7,3% méně než loni). Při individuálních pohovorech setkali se učitelé s malým pochopením. Místy otec souhlasil, ale matka jej pak přemluvila. Velkou překážkou při nepřihlašování žáků do náboženství byl ohled rodičů na veřejné mínění vesnic našeho obvodu, které je dosud silně nábožensky smýšlející. Mezi nimi jsou i někteří funkcionáři v obci. Výsledky ateistické výchovy nejsou dosud uspokojivé hlavně vlivem především rodiny žáka, která u nás stále podléhá vlivu náboženské ideologie, čímž vědecké pojetí učebnic je zatlačováno do pozadí. Žáci reprodukují vědecké poznatky získané při vyučování, ale vnitřně jich mnoho smýšlí jinak.

Pionýrské organisace vedou učitelé a chybí vedoucí z řad svazáků i dospělých, aby žáci neviděli v pionýrské schůzce pokračování vyučování. Činnost jejich se zaměřuje především k plnění podmínek “Co má znát a umět pionýr”, dále účastní se brigád v JZD, připravují kulturní vystoupení, pracují v zájmových kroužcích, besedují se starými komunisty, zasloužilými pracovníky, pečují o okolí školy, pořádají závody v tělesné výchově. Na škole je organisováno 311 žáků v PO (pionýrská organisace). Nejmenší žáci pracují v Jiskřičkách, vedoucími družin jsou zde žáci osmých a devátých tříd.

Hlavní činnost Svazu rodičů a přátel školy má směřovat k pomoci škole v její výchovné a vzdělávací práci, pomoci při řešení výchovných otázek, cílevědomě rozšiřovat zásady socialistické pedagogiky, zlepšovat materiální podmínky pro práci školy. Činnost sdružení je řízena národním výborem prostřednictvím školské a kulturní komise. Výbor je součástí aktivu školské a kulturní komise MNV.

Při škole je školní stravovna. V kuchyni jsou tři pracovní síly, průměrný počet strávníků je přes 200, z toho 197 žáků, ale mnozí zájemci o stravování nemohli už býti přijati. Stravovna nemá ještě dostatek strojů a nábytku. Průměrný náklad na jeden oběd v letošním roce činil 2,82 Kčs.

Žáci pomáhali brigádami při špičkových pracích v JZD, při sklizni a okopávce zeleniny, sklizni brambor, ve vinohradě a pečovali o pionýrský hektar kukuřice JZD, s nímž se každoročně obnovuje patronátní smlouva. JZD pomáhá škole při obdělávání školního pozemku (hnojení, orání, osivo, sadba), umožňuje žákům exkurse do svých objektů živočišné výroby aj. Likvidací dolu Žofie ztratila škola patronát s průmyslovým závodem zde v Miloticích, který škole přinášel velmi dobré výchovné i hospodářské výsledky. V březnu 1962 uzavřen patronát s Naftovými doly Vacenovice. Za pomoci patronátního závodu vybudovali žáci závlahové zařízení na školním pozemku, pařeniště větších rozměrů, menší skleník, včelím a dokončena úprava školního hřiště.

Žáci nasbírali 10.228 kg železného šrotu, 426 kg hader, 71 kg kostí, 887 kg papíru, dále téměř 15 q kaštanů a léčivé byliny. Částečně pomáhali i při stavbě budovy zdravotního střediska. Za školní rok uspořili 43.885 Kčs.

Žactvo je pojištěno proti krádeži na 500 Kčs žák za poplatek 2 Kčs.

Za účasti VB (Veřejné bezpečnosti) provedena akce “Červená úrazům”, výstava, přednášky a besedy. V lednu a březnu uspořádali pro žactvo umělci z Brna (z Krajského střediska pro koncerty a estrády) 2 výchovné koncerty a v květnu umělecký přednes. Dne 29. března pořádáno kolo v STM (Soutěž tvořivosti mládeže), v němž na 1. místě se umístili ze 6. třídy žáci Neduchal a Rančíková v recitaci a zpěvu. Dne 3. června sehráno dětské divadelní představení “Černá kobra” od B. Fixové za vedení učitelky Foukalové. Dne 7. června branný den. 17. června pořádali žáci zdejší hudební školy hudební akademii. 23 června se zúčastnili závodu hlídek v Radějově a 2 hlídky děvčat a 3 chlapců, celkem 15 žáků z Milotic za vedení učitele Zd. Hlavsy. Hlídka nejstarších chlapců získala 1. cenu, putovní štít okresní odborové rady. V červnu podnikly všechny třídy jednodenní výlet, nejvyšší třídy byly po 3 dny ve stanových táborech ve Vřesovicích a jedni na Soboňkách.

Ze společné schůze ROH odeslány připomínky k rozvoji školství v našem státě na MNV a v květnu pořádal zájezd do Bratislavy.

Budova plynárny nedaleko školy, kterou naftové doly již nepotřebují, byla předána MNV v Miloticích a ten ji přidělil škole ke zřízení dílny.

Školní rok 1961/62 byl ukončen dne 30. června 1962.

Za II. pololetí prospělo s vyznamenáním na I. stupni 33, na II. stupni 45 žáků, neprospělo na I. stupni 7, na II. stupni 12 žáků.

Návštěvu školy dokončili: v 5. třídě 1 chlapec, v 7. třídě 1 chlapec a 3 děvčata, v 8. třídě 6 chlapců a 1 děvče, v 9. třídě 34 chlapců a 33 děvčat celkem 79 žáků, z nichž na SVŠ (střední všeobecně vzdělávací školu) přijati 2 chlapci a 1 dívka, na odbornou školu (Průmyslová škola sléváren v Brně) 1 chlapec a 1 dívka na SEŠ (střední ekonomická škola Hodonín), na ZUŠ (zemědělská učňovská škola Kyjov) 11 chlapců a 8 dívek, na hornictví 4 chlapci, do stavebnictví 5 chlapců, do učebního poměru 14 chlapců a 18 dívek, neumístěno zůstává zatím 5 chlapců a 9 dívek.

Hudební škola

Ne školním roce 1961/62 dojíždí opět z Kyjova učitel hudby Theodor Brázda a vyučuje celkem 12 žáků a sice z Milotic 3 děvčata na klavír, 3 chlapce na housle, 1 chlapce a 1 děvče na harmoniku, 2 děvčata na kytaru, z Vacenovic 1 chlapce na harmoniku a 1 na trumpetu.

 


 

Kulturní činnost

Kulturní činnost v naší obci je řízena školskou a kulturní komisí, která se skládá kromě stálých členů ze 7 aktivistů. Řídící složka Závodního klubu (ZK) po likvidaci dolu Žofie převedena na Závodní výbor ROH závod 01 v Dubňanech a od 1. 1. 1962 na Závodní výbor ROH základní devítileté školy v Miloticích. Soubory ZK však kromě hudebních vyvíjeli jen slabší činnost. Při komisi byl utvořen agitační štáb za spolupráce Národní fronty, který uskutečnil družstevní školu práce od 2. do 8. ledna za průměrné účasti 50 členů na jednom školení.

Dne 8. 1. a 6. 4. s filmem pořádáno školení řidičů u Sehnálků.

25. 3. sehrál ZK Ratíškovice veselohru “Treperendy”.

21. 4. OB (osvětová beseda) Vracov divadelní komedii “Ztřeštěná neděle.”

8. 4. ZK pořádal aprilové pásmo “Páté přes deváté”.

26. 5. Účinkující ze Svatobořic předvedli divadelní hru “Kamenný řád”.

19. 6. Na ukončení školního roku pořádalo Sdružení rodičů a přátel školy “Akademii”, při níž účinkovalo žactvo ZDŠ z Milotic (tanec, hudba, kterou řídil učitel hudby Th. Brázda).

29. 7. ZK se Svazem ovocnářsko-zahrádkářským provedl Táborák.

1. 7. Sdružení ZK a RVŽ sehráli hru o 5 obrazech “Kristýna” od Magdy Matuštíkové. Vstupné na představení bylo 6 a 5 Kčs.

27. 11. Lidová akademie vědy, techniky a umění pořádala v sále kina přednášku “Nekonečný vesmír”.

2. 9. pořádalo JZD “Dožínky”.

14. 10. Soubor písní a tanců pořádal v zámeckém parku “Vinobraní” s ukázkami starých zvyků.

 

V roce 1962 uskutečněny tyto akce

 

akce

počet

návštěvnost

politické přednášky

3

310

zemědělské přednášky

3

200

zdravotnické přednášky

3

150

ostatní a besedy

5

420

lid. ak. vědy, tech. a umění

1

18

divadelní vystoupení

4

685

vystoupení souborů LUT

5

620

taneční zábavy

17

3 400

výstavy

2

1 300

 


V Miloticích není místností pro klubovny. Československý svaz mládeže je nucen konat schůze v kancelářích MNV nebo JZD. Po přestěhování zemědělského útulku ze zámeckého skleníku do staré školy se počítalo, že zde budou zřízeny místnosti pro kulturní činnost, ale zatím určeny pro účely zámku. V zámeckém parku hodláme vybudovat stálé přírodní hlediště pro letní období. Nynější sokolovna nevyhovuje a ve čtvrté pětiletce bude pamatováno na postavení kulturního domu.

Naše mládež se vyžívá většinou v hostincích (kde hrává kulečník) a má zájem jen o kopanou. Dům osvěty v Kyjově pořádá různé kursy, aktivy a školení, ale zdejší mládež nechce většinou dosud slevit ze svého pohodlí, aby vstoupila do kroužků a souborů.

Veřejná knihovna

V červenci 1962 byla knihovna přestěhována ze staré školy do budovy místní pošty, kde skříně i police na knihy zatím postaveny dole na chodbě, neboť nebylo možné je dopravit po úzkém točitém schodišti dob poschodí, kde jí byla vykázána jedna místnost. Půl roku 1962 nemohla knihovna plnit své poslání. Teprve v březnu 1963 se podařilo získat lidi, kteří regály rozebrali a oknem vtáhli do místnosti.

Knihovnicí je stále Ludmila Valuchová, provdaná Jestřábová. Za rok přibylo 199 svazků, takže knihovna má celkem 1954 svazků, tj. 544 naučné, 917 krásné literatury a 493 literatury pro mládež.

Zapsáno bylo 108 čtenářů, z toho 64 mládeže. Za půl roku si dospělí vypůjčili 542 svazků krásné a 35 svazků naučné literatury, mládež si vypůjčila 419 svazků literatury pro mládež. Uspořádány 3 výstavky knih. Nové knihy jsou nyní zasílány prostřednictvím městské knihovny v Hodoníně, která je též sama vybírá.

Kino

V místním kině proběhlo letos 232 představení, tj. 97% plánu, za návštěvnosti 20.277 osob, tj. 81% plánu, tržba činila 38.890,60 Kčs, tj. 86% plánu. Návštěvnost klesá, poněvadž v obci přibývá televisních přijímačů. 12. - 18. března probíhal IV. filmový festival.

Tělocvičná jednota Baník

TJB má 103 členů, získáno 18 nových členů. V jednotě pracovaly oddíly: kopaná, stolní tenis, šachy, základní tělesná výchova a turistika.

Základní tělesné výchovy se zúčastnilo pouze 67 školních dětí. Chlapce 6. a 7. třídy, později též 8. a 9. třídy vedl Bed. Matyáš za průměrné účasti 18 cvičících, chlapce 3. a 4. třídy a dívky 3. třídy vedl Ladislav Mituš a Josef Povolný za průměrné účasti 20 cvičenců, dívky 6. a 7. tř. učitelka Malárová za účasti 16 cvičenek, dívky 8. a 9. tř. učitelka Trčková za účasti 18 cvičenek, dívky 4. a 5. tř. Hel. Schüllerová a M. Fryštácká.

Turistický kroužek vedl na škole František Lupač za průměrné účasti 16 žáků. Odznak BPPOV získalo 27 žáků, Mladý turista ČSSR 37 žáků, odznak Turista ČSSR 1 ž., plavec ČSSR 114 akci 100 jarních km splnilo 160 účastníků.

V rámci SHM (sportovní hry mládeže) byla organisována kopaná a orientační závody, které pořádány v Radějově za účasti 18 hlídek po 3 žácích nebo žačkách, z nichž 5 hlídek bylo z milotické školy a 3 žáci získali titul Přeborníka ve starším žactvu okresu Hodonín a získali putovní štít okresní odborové rady.

Jednota obdržela od Československých naftových závodů Lužice částku 5.000 Kčs na zakoupení sportovních a turistických potřeb, od JML důl 1. máj 1.500 Kčs na sportovní potřeby pro oddíl kopané a z dolu C Ratíškovice 1.000 Kčs na výzbroj pro oddíl kopané. Za tyto peníze zakoupeny 2 stany, 3 spací pytle, 2 kotlíky, batoh, 2 pouzdra na mapy, gumový kajak, míče na házenou, odbíjenou a kopanou, kriketové míčky a síťky pro stolní tenis, síť na odbíjenou, 7 párů kopaček, 1 kompletní vybavení pro hráče oddílu kopané a jiné.

Při špičkových pracích v JZD odpracovali členové 310 brigádnických hodin.

V Miloticích uspořádán tělovýchovný kurs pro všechny členy ČSM. Vyškoleno 12 tělovýchovných organisátorů, z toho 8 z Mistřína a 4 z Milotic.

Kopaná

I. mužstvo sehrálo 22 mistrovských zápasů, 21 přátelských a pohárových. Z mistrovských vyhrálo 12, remisovalo 1 a prohrálo 9 utkání. Nastřílelo 121 a obdrželo 115 branek, z toho v mistrovských zápasech nastřílelo 65 a obdrželo 56 branek. Dosáhlo 12 bodů a umístilo se z 12 klubů v létě ve 3. třídě okresu na 6., na podzim na 5. místě, v tabulce slušnosti na 4. místě.

Dorost v jarním kole postoupil na 9. místo v okresním přeboru. Pro žákovské družstvo nebylo trenérů.

II. mužstvo bylo v podzimním období odvoláno z mistrovských zápasů z důvodů finančních, materiálních i kázeňských.

Vedoucí I. mužstva si stěžují, že deprese v oddílu byla zaviněna nesprávným poměrem hráče k hráči a špatnou sebekázní. Také někteří členové výboru svým nevhodným chováním dávají špatný příklad hráčům i divákům. Hrstka členů odpracovala při úpravě hřiště 297 hodin, mnozí však neuznali, že je jejich povinností pomoci.

Komunistická strana Československa

Podle výroční zprávy místní skupiny KSČ byl odsouzen neblahý zjev, že dosud mnoho občanů myslí jen na svůj osobní prospěch a k práci pro blaho celku nemají chuti. V nových stanovách strany, které projednal XII. sjezd KSČ se takový postoj našich občanů zcela odsuzuje. Všichni členové strany měli před schválením stanov možnost podat své námitky, ale to nikdo připomínky neměl.

U mladých lidí se projevuje velká neskromnost. Mnohdy žádají od společnosti víc, než jí svou prací dávají.

Nezdravým zjevem je velká spotřeba chleba a nedostatek mléka, poněvadž někteří občané oboje dávají i prasatům poněvadž nemají pro ně dostatek krmiva. Tato okolnost je tím víc hodna odsouzení, poněvadž v pohraničí je ještě stále hodně dobré půdy neobdělané, ze které by se dalo vyzískat množství potřebných produktů, ale mladým se do těchto krajin nechce. Je nutné, aby všichni členové strany dobrým příkladem, svým vlivem a důslednou kontrolou pomohli tyto nedostatky odstranit.

Zřetel strany se obrací hlavně na zlepšení situace jednotného zemědělského družstva. Na každé schůzi spolu s MNV a představenstvem JZD projednává plnění úkolů družstva a práce se dosti dařila. V družstvu však není dosud zavedeno na všech úsecích socialistické soutěžení, čímž by se hospodářská situace ještě zlepšila.

Stav členstva se celkem nezměnil. Úkol získávat nové kandidáty strany, kteří mají býti z 80% z dělníků a členů JZD, 20% z ostatních vrstev, nebyl splněn. Je nutno udržovat početní stav na dnešní úrovni a budou přijímáni především mladí lidé, což se dosud nedaří, dále průkopníci nové techniky, dělníci zlepšovatelé, nejaktivnější členové brigád socialistické práce, kteří jsou uznáváni širokými kolektivy pracovníků. Strana se musí doplňovat z řad rolníků, nebo zatím je sotva nahrazován úbytek členstva.

Československý Červený kříž

Místní skupina ČSČK čítá 111 členů. Za rok měla 12 výborových a členské schůze. Praktická cvičení byla 2. Členové se podíleli na školení v CO a bylo jim přiděleno 39 masek plynových i jiné potřeby. Zdravotních hlídek je 13, nositelů PZO (připraven ke zdravotní obraně) je 52. Členové hlídek měli zdravotní službu o hornickém dni, závodu motocyklistů, o žních. Zdravotní služba byla zajištěna u mlátiček i ve stanici první pomoci.

O žních bylo ošetřeno 25 případů poranění, 3 odeslány do nemocnice. Jinak během roku ošetřeno 158 osob. Dr. Dosoudil školil všechny traktoristy v JZD, při čemž praktickou část ukázal B. Konečný. Ve škole byl založen zdravotní kroužek, který byl školen učitelkou Kunčíkovou.

Při chřipkové epidemii v únoru (trvala as 3 týdny) bylo zapojeno 5 zdravotních hlídek, 3 sestry vypomáhaly v ordinaci u lékaře a 25 sester provádělo kontrolu při dodržování zákazu vycházek.

Na pomoc obětem války v Alžírsku sebráno v září 48 kusů šatstva a 462 Kčs. Provedeny též 2 zdravotní přednášky s filmem.

Lidová myslivecká společnost

Společnost má na starosti na Milotsku 1.076 ha pozemků, z toho 70 ha lesa, na Skoronsku 519 ha, z toho 19 ha lesa. Od roku 1963 bude společnost v každé obci, má-li přes 500 ha samostatná pod názvem “myslivecké sdružení”.

Na jaře byl stav zvěře dobrý až na bažanty. První hon se konal první neděli v listopadu na bažanty. Na Skoronsku byl hon na zajíce počátkem prosince, poněvadž na sousedním Vracovsku řádila u zajíců tularémie. Hlavní hon na zajíce a bažanty se konal v druhé polovici prosince. Honu se zúčastnilo 34 střelců. Koroptve jsou již druhým rokem hájeny.

Odstřeleno: 4 srnci, 5 srn, 435 zajíců a 178 bažantů. Do plánu odstřelu chybělo 65 zajíců a 222 bažantů.

Státu dodáno: 4 srnci, 260 zajíců (plán byl 200 kusů), 127 bažantů (proti plánu o 44 kusů méně), o celkové váze 1.255 kg.

V listopadu 1962 odchyceno: 83 zajíců a v lednu 1963 113 bažantů, plán splněn na 106%.

Ze škodné zvěře odstřeleno: 14 pytlačících psů, 73 koček, 2 lišky, 20 tchořů, 38 vran šedivek, 39 strak, 8 hranostajů, 13 lasic, 22 kavek, 17 sojek, 6 kání, 3 jestřábi a 5 krahujců.

Československý ovocnářsko-zahrádkářský svaz

V září 1961 utvořila se pod Šidleny místní skupina Čs. ovocnářsko-zahrádkářského svazu (okresní organisace je v Hodoníne).

Dne 24. března 1962 se konala v pohostinství valná schůze za účasti 122 členů. Předseda okresní organisace Bartošík a člen revisní komise Procházka poučili členy o právech a povinnostech. Za předsedu zvolen Boh. Zbořil, č.p. 223, jednatelem Štěpán Otáhal, č.p. 316, pokladníkem František Bábíček, č.p. 30, skladníkem Valentin Krist ml., č.p. 191, dalších 10 členů výboru a 2 revisoři. Na jaře obstaral pro členy hnojivo.

Od 30. 9. do 7. 10. 1962 pořádal v zámeckém skleníku výstavu 480 vzorků ovoce, 20 zeleniny, 20 jiřin, 25 kaktusů i ovocnářské literatury. Nejlepší ovoce vystavoval Oldřich Kostelecký z Vacenovic, zaměstnanec ČSAD Hodonín (který, ač má v zahradě samý písek, pečlivým hnojením, řádným ošetřením stromů a stříkáním proti škůdcům dociluje krásných výsledků co do kvality i kvantity). Dále nejlepší ovoce měl MUDr. Dosoudil z Vracova. Výstavu zahájil profesor vysoké školy zemědělské ve Valticích inženýr Švejcar a o důležitosti ovoce a zeleniny ve výživě promluvil MUDr. Josef Janíček za přítomnosti kol 60 osob. Výstavu navštívilo 1.120 osob při vstupném 1 Kčs pro dospělé. 20 vystavovatelům přiznáno Čestné uznání.

Oslavy

Letos opět pořádaly místní korporace se školou oslavy Prvního máje, Dne osvobození, Velké říjnové socialistické revoluce s přibližně stejným programem jako v roce minulém.

Výstava holubů

Odbor chovatelů poštovních holubů Kyjov pořádal 17. a 18. prosince 1962 v pohostinství u Dobešů výstavu poštovních holubů. Sešlo se 120 klecí za návštěvy 200 osob. 40 holubů vybráno pro výstavu nynějšího okresu Hodonín v Ostrožské Nové Vsi, kde 3 holubi vybráni pro krajskou výstavu v Brně.

Den horníků

Den horníků pořádán dne 9. září opět v zámeckém parku za účasti kol 12.000 osob. Opět zde byly stánky s různým zbožím, občerstvením, tombolou a restaurace

Vyznamenáno 38 zasloužilých pracovníků horníků vysokým hornickým a státním vyznamenáním. Mezi nimi byl i Otto Hauner z Milotic, vedoucí dopravního odboru n.p. JML, který obdržel od ústředního výboru Odboru svazu zaměstnanců v hornictví a energetice Čestný odznak ministerstva paliv a energetiky “nejlepší pracovník”.

Odpoledne byl program Československého rozhlasu z Brna doprovázený 50ti členným brněnským rozhlasovým orchestrem. Mezi sólisty vystoupili populární herci Večerního Brna, artisté, hudební klauni a zpěváci E. Martinová, Vl. Pantůček, Vl. Fuchs, lidový vyprávěč V. Mlýnek z Kuželova, cimbálová muzika ZK nafty Hodonín se zpěváky manžely Vavrysovými. Dopoledne hrály dechové hudby a hudba cimbálová. Večer byla veselice.

Přestupky

V lednu zjistil člen VB při náhodném vstupu na dvůr jednoho občana, že se tam pálí slivovice. Kotel s celým zařízením 11 l slivovice a 10 l brantu zabaveno a rovněž zabaveno 10 l slivovice u majitele pálenice, který bydlil na jiném domě. Majiteli předepsána ještě pokuta 300 Kčs a tomu, u něhož se právě pálilo, 50 Kčs.

Ve škole se ztrácely dětem v šatně i ve třídě peníze, 3, 6 i 50 Kčs. Konečně přistiženy dvě žákyně sestry 14 a 13 let. Vyšetřené ztráty předepsány rodičům k náhradě.

Několik starších chlapců přistiženo při pytlačení v rybníce.

V únoru 1962 několik chlapců 12 až 13 let starých z Dubňan se vloupalo ve vinohradě oknem do včelína Jar. Pražáka, odcizili nějaké nářadí a blátem ucpali česna 6 úlů. Poškodili i některé vinohradské búdy. Na bývalém dole Žofce, jejíž budovy jsou nyní majetkem JZD, vytloukli okna, za což vyměřeno rodičům chlapců zaplacení náhrady v částce 3.000 Kčs.

Jednomu občanovi se za jeho nepřítomnosti vloupal zloděj oknem do bytu a odcizil ze skříně 500 Kčs. V podezření byli dva chlapci, kteří byli často vyšetřováni pro různá provinění, ale člen VB zjistil pravého zloděje, byla jím příbuzná poškozeného.

V květnu ukradeno ze sklepa A. K. všechno maso zavařené v plechovkách i sklenicích as z 2 q prasete. Zloděj nebyl vypátrán.

Neštěstí

Dne 11. 7. za bouře u cesty do Vracova se schoval pod třešni 25tiletý B. Š. s kolem a byl bleskem zabit.

Z. K. jel na motocyklu z návštěvy v Miloticích do Dubňan a na silnici se srazil s protijedoucím motocyklistou, který vezl na tandemu kamaráda. K. byl těžce zraněn na hlavě a lékaři v nemocnici snaží se mu vrátit zrak, který zraněním pozbyl.

Poblíž vchodu do zámku sbíralo žactvo kaštany a tu žák Š. ze 4. třídy vzal spolužákovo kolo, rozjel se prudce ze zámku přes most, ale na silnici se srazil s motocyklistou a byl těžce zraněn.

Dne 17. 11. ve vrtné věži pod Díly (na Návdankách) utrhl se ve vrcholu věže tzv. “šváb”, vážící as 30 kg, rozrazil dvě fošny a spadl na dělníka J. G. z Ratíškovic, 36tiletého, kterého usmrtil. Železná součástka musila býti z jeho těla vyňata operativně v nemocnici.

Z matriky

V roce 1962 se narodilo 13 chlapců a 26 dívek, z nichž 2 dítka měla jen občanský křest.

Sňatků uzavřeno v Miloticích 14, z nichž jen 2 sňatky uzavřeny v obřadní síni MNV. 4 manželské páry se pak z Milotic odstěhovali. Jinde uzavřeli občané z Milotic 13 sňatků, z nichž 3 páry novomanželů se usadili v Miloticích. Rozvody byly 2.

Zemřelo 6 mužů, z nichž 4 ve stáří přes 80 let, 11 žen, z nichž 1 přes 70, 3 přes 80 let, 1 bylo ještě dítě, 1 muž zabit bleskem, 1 pro úraz ve vrtné věži (oba z cizích obcí).

Sbor pro občanské záležitosti uvítal opět slavnostně 23 novorozeňat do života (s ostatními se maminky nedostavily). O MDŽ předal občanské průkazky 15tiletým.


 

další rok