Obsah

1955


Jednotné zemědělské družstvo

Dne 26. února 1955 se konala výroční schůze v kanceláři Jednotného zemědělského družstva. Tato kancelář byla tehdy v bývalém bytě hostinského a řezníka na obecním hostinci č.p. 188, zrušeném v roce 1950. Schůze se zúčastnil i zástupce patronátu národního podniku Šroubárny z Kyjova.

Předsedou zvolen opět Josef Miléř, č.p. 337, místopředsedou Františka Bystřická, č.p. 268, pokladníkem Jan Šnajdr, důchodce, č.p. 247, skladníkem Josef Lunga, č.p. 244, dalších 5 členů představenstva a 4 revisní komise. Účetním zůstává Josef Krist.

Jako nejlepší pracovnice v roce 1954 byla vyhodnocena Marie Vrbovská, č.p. 336, která odpracovala 504 pracovních jednotek, ač má 5 dětí.

Na I. spartakiádu v Praze věnovalo družstvo 500 vajec.

Koncem července mělo družstvo 494 kusů skotu, což bylo 7 kusů nad stav, hlavně u drobných zemědělců (týká se celé obce, tedy družstva i soukromých zemědělců). Počátkem října ustájeno 523 kusů hovězího dobytka, 878 vepřů běhounů a 58 prasnic v celé obci.

Chlévy družstvu pro přibývající dobytek nestačily, proto vepřín na faře rozšířen přístavbou k zahradě Josefa Krista, č.p. 127 a v září se začalo se stavbou kravína na pozemcích pod Homolů. Členové místního Svazu mládeže vykopali základy a koncem října po sklizni úrody se stavělo. Zedníci byli místní a pomocné práce prováděly hlavně členky družstva. Stavbu řídili odborníci z patronátního závodu n.p. Šroubárny. Plánovalo se, že kravín bude do 31. prosince t.r. pod střechou, ale to se nepodařilo a stavba byla dokončena v listopadu 1956. Kravín byl opatřen mechanisací na odvoz hnoje, samočinnými napáječkami a elektrickými dojičkami. Ustájeno v něm 96 kusů dobytka.

Cukrovka místo plánovaných 260 q dala jen 170 q, také úroda obilí byla slabá.

Hrubý příjem družstva činil 661.558,28 Kčs a na pracovní jednotku připadla odměna jako v minulém roce.

Snížení cen

I v tomto roce byly sníženy ceny maloobchodního zboží.

MNV

V lednu se konalo školení členů Místního národního výboru a rady Výboru žen.

Úprava obce

Vývoz vydlážděn žulovými odseky hlavně brigádnicky z tak zvané akce M. Na oslavu osvobození obce Milotic v dubnu 1945 Sovětskou armádou splněny v dubnu závazky: na úpravě parku v dědině odpracovali žáci zemědělské školy 96 hodin, členky Výboru žen 47 a ostatní občané 44 hodin. Chodníky u domů upraveny a obíleny. Na cestě Písečná odpracovali občané 346 hodin.

Za největší účast při zvelebování obce byly v Měsíci československo-sovětského přátelství uděleny diplomy MNV: Josefu Vacenovskému, Šebestiánu Otépkovi, Josefu Křížovi a Ludmile Kremlové.

Oslava Dne vítězství

K výročí osvobození Milotic dne 17. dubna byla provedena oslava: Rozhlasem budíček, v 15 hodin u pomníku padlých vztyční vlajek, proslov, položení věnců, hudba. Čestnou stráž měl Sbor požárníků. Večer byl kulturní program Osvětové besedy. Dne 18. dubna konána slavnostní schůze místního národního výboru.

Knihovna

V tomto roce v místní lidové knihovně stoupl počet svazků na 1.223, z toho bylo literatury politické 179, přírodovědecké 34, zemědělské 51, technické 8, ostatní naučné 153, krásné 568, pro mládež 230 svazků. Knihovna dostává každoročně od ministerstva kultu a vyučování zdarma kromě časopisů i knihy hlavně literatury politické. V tomto roce bylo čtenářů 154, z toho 96 mládeže. Vypůjček bylo 4.188, z toho spisů zábavných 2.225 a pro mládež 1.929, ze 34 naučných hlavně cestopisy.

V tomto roce obdržel knihovník Antonín Hlavsa od odboru pro školství a kulturu rady ONV v Kyjově čestné uznání za obětavou a vzornou práci na poli kulturním a osvětovém.

 

další rok