Obsah

1954


Průtrž mračen

V červnu 1954 v noci byla průtrž mračen. Proudy vod odnášely prsť s polí do dědiny, zanesla silnice silnou vrstvou nánosu. Voda se hnala přes humna na Zafáří, kde lidé musili otvírat vrata, aby jí uvolnili cestu ze dvorů a nezatopila byty. Také na Záhumní byly některé domky zatopeny. Mezi Zafářím, Zálužím a domy v dědině utvořilo se jezero, které zatopilo některé zahrady i cestu do dědiny. Na dole Žofie odvalila ze dvora dřevo, ba i cihly. Škody na polích byly značné.

Jednotné zemědělské družstvo

Na žádost družstva poskytl krajský národní výbor v Gottwaldově finanční podporu na vyčištění potoka Zamazaná, který byl zanesen bahnem, travou a rákosím, voda neodtékala a působila škody hlavně na Zafáří. Čištění trvalo několik měsíců.

Do drůbežárny byl jmenován ošetřovatelem místo Cyrila Bajky Cyril Výlet, t.č. důchodce, č.p. 274.

Rolnický lihovar po několik let nepracoval a byl přidělen družstvu. Stroje odvezeny do Slováckých lihovarů v Uherském Hradišti, kotel vyhozen zatím před budovu. V budově upraveny prostory pro uskladňování obilí i krmiv a garáže.

Družstvo čítá 28 členů a obdělává 144,6 ha pozemků, z toho 111,34 ha orné půdy. Sklidilo 161 q ječmene, 211 q žita, 329 q pšenice, 129 q směsky a 217 q ovsa. Na státní výkup odevzdáno celkem 233 q.

Členům za pracovní jednotku vyplaceno po 21 Kčs, 4 kg obilí, 1 kg brambor, 0,5 l mléka. Celkem bylo 12.892 pracovní jednotky. Předsedovi družstva stanoveno jako odměna 60 jednotek měsíčně. Za práci traktorem platili členové 18 Kčs, koňmi 8 Kčs, nečlenové 30 Kčs a 10 Kčs na hodinu.

Postiženým kontrarevolucí v Maďarsku věnováno 400 kg pšenice.

Na podzim 1954 po arondaci půdy celého milotického katastru zasela celá obec (i soukromí zemědělci) společně, ale sklizeň bude provádět každý sám ze svého přiděleného honu.

K 31. prosinci mělo družstvo 61 kusů hovězího a 100 kusů vepřového dobytka.

V tomto roce byl přijat za stálého účetního Josef Krist, č.p. 245, který konal tuto práci družstvu od roku 1952, ale až po svém zaměstnání v Buchlovanu.

Snížení cen

V tomto roce byly opět sníženy ceny maloobchodního zboží.

Místní národní výbor - volby

Dne 16. května 1954 provedeny volby do národních výborů. Do Místního národního výboru zvoleni:

Josef Neduchal, pokrývač, č.p. 74,
Josef Haloda, člen Svazu invalidů, č.p. 240,
Antonín Vařák, tesař v dolech, č.p. 338,
Jan Nedvědický, horník, č.p. 260,
Josef Krist, zemědělec, č.p. 127,
Ludvík Skládal, zemědělec, č.p. 210,
Františka Brhlová, dojička v JZD, č.p. 267,
Františka Koutná, dojička v JZD, č.p. 251,
Antonín Běhula, dělník v Elektrosvitu, č.p. 312,
Bohumil Harca, horník, č.p. 355,
František Šmíd, ošetřovatel vepřů v JZD, č.p. 61,
Vojtěch Hadamík, tesař v dolech, č.p. 326,
Zdeněk Schüller, technický úředník naftových závodů, č.p. 109,
Jan Šnajdr, zaměstnanec vesnic, spotřebního družstva Jednota, č.p. 343,
Anežka Smutná, ošetřovatelka vepřů ve Stát. škol. statku, č.p. 105,
Zdeněk Hlavsa, učitel na osmiletce, č.p. 330.

Dne 23. května byla ustavující schůze, na níž provedeny volby funkcionářů:

Předsedou MNV zvolen opět Josef Neduchal, tajemníkem Josef Haloda, členy rady Antonín Vařák, Jan Šnajdr a Jan Nedvědický. Předsedou komise zemědělské Josef Krist, technické Vojtěch Hadamík, finanční Zdeněk Schüller, zdravotní, sociální a bytové Antonín Běhula, kulturní a školské Zdeněk Hlavsa, trestní Josef Neduchal, sociálního zabezpečení Bohumil Harca.

Od listopadu převzal tajemnictví nově zvolený Josef Levek, narozen 1898, havířský důchodce, č.p. 305, za odměnu 1.250 Kčs měsíčně, když Josef Haloda se vzdal tajemnictví i členství v MNV. Během funkčního období bylo provedeno více změn ve funkcích členů MNV.

Knihovna

V místní lidové knihovně stoupl počet svazků na 1.099 a okresní knihovna zapůjčila 22 svazků. Dospělých čtenářů bylo 57, mládeže 108, vypůjček 2.099. V roce pořádány 3 besedy pro mládež i dospělé, 2 příležitostné výstavky a 15 relací v místním rozhlase.

 

další rok