Obsah

L.P. 1938

Rok tento bude zaznamenán rokem nešťastným jak po stránce sociální, tak i politické. Zima byla dosti mírná, jaro přišlo příliš brzy, začátkem března již se selo. Celý tento měsíc byl velmi teplý a suchý, takže ku konci tohoto měsíce ovocný strom se počal rozvíjeti, ve vinohradech se kopaly postnice téměř všechny v tomto měsíci. Zdálo se, že bude úrodný rok, ale brzy všechno zklamalo. Přišel duben velmi studený a suchý, vše se zarazilo velkou zimou, dny byly větrné a v noci silné mrazy. Dne 11. dubna na květnou neděli bylo 5 stupňů mrazu. Ovocný strom, který kvetl, zmrzl. Největší zima se severákem byla 20., 21. a 22. dubna, takže se nemohlo ani v poli pracovati, pak poslední silný mráz přišel 23. 6° C a dílo zkázy dovršil. Zmrzl všechen ovocný strom, takže ovoce letos nebylo u nás žádné. V květnu i červnu bylo počasí pěkné, ale suché.

V tomto měsíci červnu vyskytla se v naší obci u hovězího dobytka epidemická nakažlivá nemoc (slintavka a kulhavka), která již byla rozšířena v celé republice. U nás ve zdejší obci zachvátila asi 90% všeho hovězího dobytka, asi 30 kusů jí podlehlo. Nemoc postupovala následovně: dobytek přestal žráti, průměrně 6 dnů jenom slintal, na vemeno naskočily puchýře, takže dojnice ztratily mléko, jedny jen z části, jiné úplně a některé ho již ani více nenabyly. Po slintavce následovala ještě horší kulhavka, dobytku hnisaly paznehty, jenž se musely očisťovat a stírat různými léčebnými prostředky, aby mohl dobytek státi. Zapřáhnouti takový dobytek nebylo ani myslitelno po dobu šesti týdnů, poněvadž dobytek byl po nemoci tak slabý, že se sotva držel na nohou. I na koně přišla jiná zlá nemoc, která vyžadovala velmi dlouhého léčení. Pro tyto zemědělce, kterým dobytek ležel tak dlouhou dobu nemocný, byla to rána egyptská, kterou ještě delší dobu pocítí.

Letos žně započaly asi 10. července za pěkného počasí, které potrvalo až do konce tohoto měsíce. Což to ale bylo platné, když většina tažného dobytka ležela nemocná, nebylo čím obilí svážeti ani orati. Viděl jsem případy, že lidé z bližších pozemků sváželi obilí na tragači. Z těchto důvodů požádal zdejší Obecní úřad vojenskou správu v Uherském Hradišti o výpomoc vojenských koní na svážení obilí. Vojenská správa vyhověla žádosti a poslala dva páry koní i s dvěma vojáky do naší obce, ale je na krátkou dobu 7 dnů, aby těm zemědělcům, kteří měli tažný dobytek nemocný, sváželi obilí. Poplatek Kč 20 byl stanoven na 1 pár a jeden den. Za týden byli odvoláni a posláni zase do jiné obce. Když přišel měsíc srpen, bylo ještě dosti obilí na poli. V měsíci tomto přišly časté deště, pršelo střídavě až do konce. Obilí na poli počalo růsti, třetí jeteliny téměř všecky shnily. Na to vše ještě přišly kroupy, které obzvláště ve vinohradech veškerou úrodu zničily, takže letos vína nebylo skoro žádného.

Pak přišel měsíc září, počasí bylo dosti příznivé ku podzimním pracím i sklizni bramboru a řepy, ale blížící se příšera války, jak bude níže zaznamenáno, zastavila veškeré polní práce úplně, které později pro nedostatek pracovních sil jen pomalu pokračovaly, neboť 24. září vyhlášena mobilisace mužstva 20. ročníku od 20 let do 40 let. Z naší vesnice narukovalo více než 100 mužů, pak byla mobilisace koní a vozů. Zůstalo v obci jen několik málo starých koní, ostatní všechny musili se odvésti na vojnu. Podzimní práce tehdy zastavena úplně, nezůstalo tu pracovních sil lidských, ani potahů.

Lidé chodili ustrašení, očekávajíce, co příští dny přinesou. Zatím pak situace se změnila dnem 1. října. Noviny a rádia oznamovali, že k válce nepřijde. Touto dobu bylo tu mnoho vojska, automobilů, děl a různého válečného materiálu, vše připraveno k válce. Jedni přijížděli, jiní odjížděli. Toto přesunování vojska trvalo až do 15. října. Vojsko tu nečinně zahálelo, zatím co v poli bylo tolik práce.

Konečně byli vojáci přidělováni na výpomoc ku kopání bramborů a řepy těm rodinám, které měly svoje hospodáře a syny na vojně. Po 15. říjnu vraceli se naši vojáci domů po různu, jedni dříve, jiní později v měsíci listopadu a ti, kteří byli narukováni na Slovensku, se vrátili až začátkem prosince, když polní podzimní práce byly již ukončeny. Díky Bohu, že počasí letošního podzimu bylo nám velmi příznivé a že za takových svízelných okolností, jaké nás letos zastihly, jsme mohli podzimní práce ještě dosti včas skončiti. Zima se přihlásila v polovici prosince a byla dosti tuhá 16 stupňů C. Pak napadl sníh a ležel až do Nového roku. Tím ukončuji tento hospodářský rok v naději v lepší rok příští.

 

V tomto roce konaly se u nás volby do Obce v neděli dne 12. června roku 1938. Kandidátních listin bylo 12, jak níže následuji:

 

číslo

strana

mandátů

jména zvolených

1

Československá strana lidová v Miloticích, skupina rolníků

7

Polášek Tomáš, rolník č. 40
Lunga Josef, rolník č. 189
Polášek Emanuel, rolník č. 9
Procházka Dom., rolník č. 187
Koutný Antonín, rolník č. 178
Polášek Antonín, rolník č. 125
Křižka Martin, rolník č. 282

2

Československá strana lidová v Miloticích, skupina domkařů

2

Nedůchal Jan, domkař č. 196
Krist Jan, domkař č. 327

3

Odbor jednoty repub. zamest.

1

Nedůchal Josef, č. 74

4

Československá strana národně socialistická

2

Babíček Antonín, učitel č. 330
Šilér Josef, horník č. 298

5

Československá republikánská strana zem. a Dom. (rol. a dom.)

1

Lunga František, rolník č. 181

6

Československá strana komunistická

3

Joch Karel, zemědělský dělník č. 225
Brhel Robert, zemědělský dělník č. 263
Lunga Matouš, domkař č. 57

7

Nepolitická strana malorolníků a domkařů

0

-

8

Československá strana živnostenská obchodní

1

Pražák Jan, stolař č. 230

9

Československá strana lidová (skupina občanská)

1

Mráz Jan, domkař č. 25

10

Československá strana sociální demokracie

1

Kasan Jan, dělník č. 203

11

Československá strana lidová (skupina děl. všeodb. sdr.)

2

Křižka Antonín, zedník č. 242
Kundrata František, horník č. 332

12

Skupina sdružených rolníků a domkařů

3

Křižka Jan, rolník č. 199
Kučera Julius, domkař č. 33
Příkazský Jan, rolník č. 208

 


Starostou zdejší obce zvolen zase Polášek Tomáš, rolník č. 40. Za členy obecní rady zvolení:

I. náměstek Příkazký Jan, rolník č. 208
II. náměstek Nedůchal Jan, rolník č. 196
radní Lunga Josef, rolník č. 189
radní Bábíček Antonín, učitel č. 330
radní Pražák Jan, stolař č. 230
radní Křižka Antonín, zedník č. 242
radní Joch Karel, zemědělský dělník č. 225

 

Po politických změnách v naší republice v tomto roce z vládního nařízení přišlo k rozpuštění všech dosavadních politických stran a zřízeny jenom strany dvě, strana národní jednoty a strana práce. Dle tohoto nařízení museli býti vyloučení z obecního zastupitelstva i členové zvolení za stranu komunistickou, ačkoliv členové zvolení z ostatních stran zůstávají v platnosti dále. Vyloučení byli: Joch Karel, radní, Brhel Robert, člen obecního zastupitelstva, Lunga Matouš, člen obecního zastupitelstva. Na místa těchto vyloučených členů dosadil Okresní úřad v Kyjově za jejich nástupce jako člena obecní rady: Valentina Krista, rolníka č. 191, jako členy obecního zastupitelstva Štěpána Morese, rolníka č. 192 a Jana Grufíka, rolníka č. 292.

 

další rok