Obsah

L.P. 1933


Celý tento rok byl opět nevídaně suchý. Až počátkem září přišly deště, ovšem již pozdě. Sláma obilí byla krátká, ale zrno přesto sypalo dobře. 1 měřice dala 3-4 q obilí. Ceny obilí byly malé: žito 60-70 Kč za 100 kg, ječmen 70-75 Kč, pšenice 110-120 Kč. Zemáky následkem sucha zvadly a většinou se nehodily k užitku. Proto je lidé nechávali z velké části na poli. Mnohým se při sklizni nenavrátilo ani to, co zaseli. Řepa dala 14-15 q z 1 měřice. Vinobraní bylo slabší než minulého roku pro rozmáhající se révokaz. Ve vinohradech se rozšiřuje réva sázená na americké podložce, která je odolnější. Mnozí z nedostatku jiné začínají sázet divokou révu zvanou “derek”, která hodně rodí, ale pro špatnou jakost vína není doporučení hodná.

Tento rok byl politicky velmi pohnutý. V měsíci únoru pokusili se fašisté v čele s Kobzinkem a Gajdlem o převrat v Brně. Pokusili se o útok na “Svatoplukovy kasárny”, ale byli odraženi a vůdcové utekli do ciziny, vydáni a potrestáni dlouholetým žalářem. Ve spojení s brněnským pučem bylo zahájeno vyšetřování osob podezřelých z účasti na této protistátní akci. I v naší obci prováděny domovní prohlídky u fašistických předáků, poněvadž někteří z nich projevovali zřejmé sympatie s pučisty. Spojení s povstalci nebylo zjištěno, ale přece někteří z nich odseděli si své protistátní výroky několikadenním žalářem. Tak například občan Jan Ivičič byl v žaláři 30 dní, František Novák 5 dní, Koutný Antonín 4 dny.

19.6. byl ve zdejší obci utvořen “Sportovní klub”. Obec mu propůjčila zdarma místo na hřiště poblíž hřbitova. Tohoto roku byla také prováděna půjčka práce pro nezaměstnané, aby se jim umožnil výdělek z veřejných a státních podniků. I u nás v obci bylo upsáno 5.000 Kč na půjčku práce; poněvadž ale zdejší Občanská záložna je ve finanční tísni, nemohla peníze obci vyplatit z kmenového obecního jmění.

Obec povolila pro školu část pozemku obecního u mlýnského potoka ve Starých rybnících ve výměře asi 1/2 měřice na ovocnou a zelinářskou školku, aby zde byly školní děti prakticky vyučovány v sadařství a zahradnictví vůbec.

Klidnou hladinu venkovského života naší obce vyrušil v srpnu zjev pověstného lupiče a vraha Karla Hasíka z Hodonína, který se potuloval v blízkém okolí. Po poslední krádeži v Holiči zastřelil při pronásledování jednoho strážmistra v lesích blízko Hodonína. Četnictvo zahájilo po něm přísné pátrání. Hasík se zatím ukrýval v blízkých lesích, až 25.8. objevil ho spícího ve stohu u zdejšího dvora p. adjunkt Konrád. Upozornil četnickou stanici v Kyjově. Sotva vyzval přibylý strážmistr Šimek Hasíka ku vzdání se, byl zasažen ranou ze stohu přímo do prsou. Sám ještě vystřelil ránu na vraha a skácel se po té k zemi. S ním raněn do nohy i městský strážník z Kyjova. Oba ošetřeni Drem Kurzem a vezeni do Hradiště. Strážmistr cestou skonal. Znovu volány četnické stanice. V hodině se sjelo na 300 četníků i ze vzdálených stanic. Ti se postavili v šiku proti stohu a společně vystřelili 3 salvy do místa, kde se nalézal vrah. Potom vyslaný policejní pes vytáhl zkrvácenou slámu a brzy i mrtvé tělo Hasíkovo, jež bylo poseto 16 ranami, jak zjistil místní lékař Dr. Václav Kurz. Příštího dne byl vrah pochován na zdejším hřbitově.

1. září odešel do výslužby na pensi do Brna místní řídící učitel p. Arnold Kropáč, který zde působil dlouhá léta v svých mladých letech jako výpomocný učitel dobré kvalifikace s velkým úspěchem a poslední dobou jako řídící naší školy. Zjednal si velké zásluhy ve výchově školních dítek, za něž mu obec udělila diplom čestného občana.

Na Vše svaté měl zde tradiční triduum P. koláček T.J. z Velehradu za velké účasti věřících z celé farnosti.

Sklonek roku vyplnily dvě protichůdné události. Dne 6. listopadu zemřel v naší obci po těžké ledvinové nemoci zasloužilý farář milotický dp. Josef Dorazil. Od roku 1905 působil jako kaplan v naší farnosti 12 let, zaslouživ se jak o nábožensko-mravní výchovu lidu, tak o organisování křesťansko sociálního dělnictva a o kulturní práci, založiv spolkovou knihovnu a první ochotnické jeviště. Roku 1926 vrátil se opět do Milotic jako místní farář. Jako farář zasloužil se o opravu kostela, o zbudování nových varhan a nových kostelních parament. Nechápán a často nespravedlivě posuzován zasadil se o postavení farní budovy pro pensistu kněze ve Skoronicích, pak o stavbu nového kostela i s farní budovou v přifařených Vacenovicích, o rozšíření hřbitova a jiné. Byl to věrný kněz, který se otcovsky staral o svěřené stádo. Umíral právě, když obec vítala novokněze P. Bohumíra Josefa Kasana ř. kanovníka z řádu premonstrátů v Nové Říši. Ve středu 8. listopadu byl tento horlivý duchovní správce pochován vldp. děkanem Robertem Stračkou na nové části hřbitova, kde má státi hlavní kříž na místě, které si sám zvolil. Pohřbu se zúčastnilo 42 kněží, učitelský sbor s dětmi a veliké množství lidu z okolí.

V neděli nato, 13.11. sloužil dp. primiciant Boh. Kasan první mši svatou. Primice se zúčastnilo několik kněží z okolí, převor novoříšského kláštera, 12 bohoslovců a velké zástupy věřících z okolí, které nezastrašilo ani nepříznivé deštivé počasí.

Tohoto roku vyhořely dva domy, Jakuba Řiháka a Vavřince Krista. Stavební ruch malý. Postaveny rodinné domy J. Bělíka a Václava Antoše.

 

Činnost kulturní a spolková v roce 1933

22.1. Veřejná schůze československé strany sociálně demokratické
2.12. Veřejná schůze svazu stavebního dělnictva
15.1. Zakázána veřejná schůze straně komunistickéDivadla a spolkové akademie

15.1. Jednota Sokol: Večírek
11.3. Jednota Orla: Akademie na oslavu pana presidenta T.G. Masaryka
18.3. Jednota Sokol: Josefovský večírek
16.4. Jednota Sokol: Okénko
17.4. Jednota Orla: Stréček Křópal poslancem
19.6. Povoleno zřízení Sportovního klubu
27.8. Jednota Sokol: Přátelský večírek
17.9. Jednota Orla: Tělocvičná akademie
15.10. Československá sociálně demokratická strana: Sketa, malíř a fiakrista
29.10. Jednota Sokol: Vrah
8.12. Jednota Sokol: Mikulášský večírek
10.12. Jednota Orla: Akademie na oslavu Dra Cyrila Antonína Stojana
26.12. Jednota Orla: Čarovná noc
31.12. Jednota Sokol: Silvestrovský večírek

 

Pohyb obyvatelstva v obci milotické v roce 1933. Narozeno 32 (18 chlapců, 14 děvčat, 3 nemanželská), oddáno 9, zemřelo 19 (9 mužů a 10 žen). Přírůstek 13.

 

další rok