Obsah

L.P. 1928

Poněvadž zemědělský venkov posuzuje léta především dle úrody, nebyl rok tento nikterak dobrým. Rostlinstvo trpělo velkým suchem, proto úroda zemáků, pícnin malá, zvláště sklizeň otav nepatrná. Práce polní zahájeny v tuto dobu: kopání postnice 15.4., sadba zemáků 18.4., sečení sena 15.6., žně začaly 13.7. Kraj, v němž započalo dosti slibné jaro, postihly mrazy a sice z 9. na 10. května, silnější z 10. na 11. května a v noci z 11. na 12. května. Obyvatelstvo vybídnuto bylo vyhláškou, by dělalo ohně mezi vinohrady, ale ochlazení bylo tak velké, že vinohrady byly spáleny. Z 1. na 2. červen a z 2. na 3. červen opět silné mrazy – zmrzly fazole, kukuřice, zemáky a vinohrady opětně. Přišlo léto dosti horké, neboť dne 15.7. v neděli odpoledne o 3. hodině bylo naměřeno ve stínu 27° R, na slunci 37° R, 16.7. v pondělí odpoledne 27,5° R ve stínu a na slunci 38° R a 12.8. v neděli odpoledne 35,5 ° R. Po parném létě, k vánocím krutá zima, která po Novém roce klesla až přes 40° a trvala několik týdnů. Réž, hlavní zdejší obilnina, po žních prodávána za 200 Kč za q, příštím rokem přede žněmi klesla až na 142 Kč, ječmen 180-160, pšenice 200-160, zemáky skoré 100-70 Kč, na podzim 32 Kč, průmyslové 28 Kč, řepa cukrovka 14-15 Kč, maso hovězí 12 Kč; mzdy obvyklé.

Obecní hospodářství vyžádalo si přirážky 200. Kup cihelny od stavebního a bytového družstva uskutečněn; i s přilehlým polem koupena za 55.000 Kč – pozemek má výměru asi 1 ha – a kup schválen zemským výborem, výnosem ze dne 12.5.1928 č. 1425 – 13/65. Od silnice Milotice – Dubňany na polní cestě vedoucí na jezera po most přes potok “Zamazaná”, bylo vysázeno asi 300 kusů karlátek, které však suchem velmi utrpěly, mnohé uschly.

Občanstvu nabídnut byl od panství milotického, se schválením pozemkového úřadu, dvakráte odprodej zemědělské půdy z volné ruky, parcelace. Především parcela č. 2242, za hřbitovem, dílec asi 25 arů prodán za 3.000 Kč. Na kupní cenu a výlohy bylo nutno předem složiti 2.500 Kč.

 

Na tomto pozemku příděly dostali tito uchazeči:

Bimka František a Anna, Milotice č. 165
Bábík Josef, Milotice č. 285
Brhel Antonín, Milotice č. 267
Cápek Jan, Milotice č. 299
Dufek Štěpán, Milotice č. 39
Goliáš Vincenc a Josefa, Milotice č. 118
Grufík Antonín, Milotice č. 290
Chytil Dominik, Milotice č. 235
Joch Karel, Milotice č. 54
Kasan Jan a Marie, Milotice č. 203
Kremel František, Milotice č. 219
Grufík Jakub, Milotice č. 275
Krištofová Růžena, Milotice č. 243
Kozák Jan, Milotice č. 64
Kozák Josef, Milotice č. 282
Krýsa Martin, Milotice č. 214
Lévek Josef, Milotice č. 158
Mrkývková Kateřina, Milotice č. 66
Mráz Martin, Milotice č. 285
Mikulíková Anna, Milotice č. 238
Nedůchal Jan, Milotice č. 196
Portyš Martin, Milotice č. 148
Polášek Václav, Milotice č. 23
Rančík Methoděj, Milotice č. 212
Šimeček František, Milotice č. 184
Šiler Robert, Milotice č. 198
Šťastný Jan, Milotice č. 41
Tomečková Anna, Milotice č. 74
Uherek Karel a Ludmila, Milotice č. 78
Vařák František, Milotice č. 147
Vlachovská Marie, Milotice č. 75
Vařák Jiří, Milotice č. 147

 

Téhož roku rozparcelována z volné ruky milotickým panstvím také parcela č. 765 a část parcely č. 767, celkem ve výměře 4 ha 39 a 40 m2 v trati Korulice – u panské cihelny.

Jména těchto přídělů jsou:

Sehnálek František, Milotice č. 121
Šupa Josef, Milotice č. 172
Kundrata František, Milotice č. 230
Svoboda Václav, Milotice č. 34
Danačík Alois, Milotice č. 168
Ilčíková Bedřicha, Milotice č. 249
Výlet Cyril, Milotice č. 289
Gregorovičová Rozina, Milotice č. 85
Vašina Jan, Milotice
Grůfík Jan, Milotice č. 292
Snopek Jan, Milotice č. 36
Šrahulková Anna, Milotice č. 284

 

Automobilová doprava na trati Kyjov – Milotice – Vacenovice ustálena; s Kyjovem je spojení denně v zimě třikrát, v létě dvakrát, v trhové dny oběma autobusy dle potřeby. Koncese udělena okresní politickou správou Václavu Půčkovi ze dne 21.9.1928 č. 14.936.

Vystěhovalecký ruch slábne – do Argentiny odejelo asi 8 osob. Jinak dle matrik možno pozorovat tento pohyb obyvatelstva: 48 křtů, 13 svateb, 22 pohřbů. Duchovní správa připravila pro farníky o Všech svatých triduum, při němž vypomáhalo 11 kněží a počet komunikantů dostoupil počtu 1.558.

Dne 20.7. a 21.7. dlel zde návštěvou P. Inocenc Kestl, farář osady blahoslavené Anežky české z Chicaga, u něhož je pomocným knězem zdejší rodák P. Martin Křižka. P. Kestl je též rodem Moravan, pochází z Tiché u Frenštátu a odejel jako mladý kněz do Ameriky, kde se tak vyznamenal v době válečné svou prací pro svobodu národa československého, že byl vyznamenán naší republikou řádem českého lva.

 

Kulturní činnost vyvíjely místní spolky, pořádána hlavně divadla:

18.3. Otčina domkařů a malozemědělců sehrála “Pojď na mé srdce”
8.4. Jednota Sokol “Milenky starého kriminálníka”
9.4. Jednota Orla “Městská rada na námluvách”
12.8. Studující sehráli divadlo v přírodě “Malérečka”
28.9. Jednota Orel “Bohu vlasti a rodné půdě”
28.10. Studující “Česká chaloupka”
2.12. Jednota Orel “Teplý bratr”
26.12. Jednota Orel “Drama básníkovo”

 

další rok