Obsah

L.P. 1927

Jak obyčejně prožívala obec rok tiché hospodářské práce, pouze v době voleb obecních bylo pozorovati jakési chvilkové vzrušení. Nestřetly se zásady, vždyť povaha zdejšího venkovského lidu je dosti ustálena a výslednicí stejné výchovy, proto i při volbách obecních rozhodují obyčejně zájmy rodinné neb i osobní. Tak se stalo i ve volební den v neděli 16. října.

 

Kandidátek bylo sedm:

 

číslo

strana

hlasy

mandáty

1

Československé strany domkařské - malozemědělské (M. Kaderka)

210

5

2

Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu a Domoviny

86

2

3

Československé strany lidové

221

5

4

Československé strany lidové, skupina zemědělců a domkařů

165

4

5

Československé strany lidové (lidová otčina)

48

1

6

Československé strany občanské

47

1

7

Komunistické strany v Československu (sekce III. internacionály)

35

0

 

Obecní rada a zastupitelstvo ustaveno 30. října takto:

 

Obecní rada:
Tomáš Polášek, č. 40, starostou (lidová strana)
Augustin Neduchal, č. 169, náměstkem (Kaderkova strana)
Cyprian Mores, č. 192, prvním radním (lidová strana)
Josef Grůfík, č. 280, druhým radním (lidová strana)
František Kundrata, č. 19, třetím radním (obč.)
František Neduchal, č. 14, čtvrtým radním (republikánská strana)

Obecní zastupitelstvo:
Tomáš Polášek (československá strana lidová)
Cyprian Mores (československá strana lidová)
Grůfík Josef (československá strana lidová)
Řihák Emanuel (československá strana lidová)
Lunga Josef, dělník, č. 277 (československá strana lidová)
Kundrata Jakub, č. 224 (československá strana lidová)
Krýsa Martin, domkař, č. 214 (československá strana lidová)
Neduchal František, rolník, č. 13 (československá strana lidová)
Lunga Josef, rolník, č. 189 (československá strana lidová)
Křižka František, domkař, č. 12 (československá strana lidová)
Neduchal Augustin, domkař, č. 169 (Kaderkova strana)
Neduchal Jan, domkař, č. 196 (Kaderkova strana)
Šnajdr Jan, domkař, č. 247 (Kaderkova strana)
Otáhal Václav, domkař, č. 316 (Kaderkova strana)
Grůfík Petr, domkař, č. 68 (Kaderkova strana)
Neduchal František, rolník, č. 14 (republikánská strana)
Krist Valentin, rolník, č. 191 (republikánská strana)
Kundrata František, domkař, č. 19 (obč.)

Komise:
Osvětová – Arnold Kropáč, řídící učitel, náhradníci: P. Jašek Rob., kaplan, Šnajdr Jan, domkař
Zdravotní – Dr. Václav Kurz, Tomeček Vincenc, Vašulka Ig.
Stavební – Kundrata František, č. 230, Neduchal František, č. 31, Glos Antonín, Šnajdr František

Finanční
Krist František, č. 20 (za československou stranu lidovou)
Krist František, č. 10 (za československou stranu lidovou)
Růžička Augustin, nadlesní (za československou stranu lidovou)
Lunga Josef, č. 170 (za československou stranu lidovou)
Měchura František, č. 177 (za československou stranu lidovou)
Polášek Josef, č. 125 (za československou stranu lidovou)
Arnold Kropáč (za stranu domkařů – Kaderkovu)
Křižka Josef, č. 231 (za stranu domkařů – Kaderkovu)
Matyáš Tomáš, domkař č. 271 (za stranu republikánskou)

Správce obecního chudinského fondu – Lunga Josef, č. 277
Obecní hospodář – Kundrata František, č. 19
Obecní pokladník – Řihák Emanuel

Obecní hospodářství: Přirážky domovní 74%, ostatní 200%. Spolek chovatelů hovězího dobytka měl příjem 13.483 Kč, úhradu tutéž. Tzv. “obecní kanál” na zafaří byl na patnáct let propachtován Tomáši Poláškovi, Janu Poláškovi a Vavřínu Kristovi za roční obnos 150 Kč. Při úpravě “kanálu” na rybník investovali tito pachtýři asi 17.000 Kč.

Od Jana Neduchala, č. 196, odkoupila obec parcelu č. 2722 za 2.200 Kč a pozemkem takto získaným rozšířila mezi domy Jana Neduchala, č. 196 a Františka Křižky cestu k Šidlenám.

Od místního velkostatku odkoupila obec domek na návsi před farou tzv. “špitál” a pozemek (asi 1 míru) pro rozšíření hřbitova, obojí za celkový obnos 500 Kč. Právo obsazovati šest míst chudinských ve špitálu má dle zakládající listiny od doby založení špitálu místní farář. Velkostatek špitál obci prodal, poněvač po ukončení parcelace udržování špitální budovy bylo mu tíživým.

Obecní honitba byla pronajata velkostatku za 5.000 Kč ročně. Občané Kliment Svoboda, obchodník, Václav Krist, č. 127, rolník a František Neduchal, č. 14, podepsali protest proti nízkému pachtovnému a úředně nařízena veřejná dražba, při níž dostal velkostatek tutéž honitbu za obnos 2.210 Kč ročně na dobu šesti let.

Obec kupuje od stavebního a bytového družstva v Miloticích u cesty k Horkám cihelnu, domek a pozemky a nabízí Družstvu 55.000 Kč. Vyjednává se o schválení zemským výborem.

Pro ponocného vystavena těsně při budově v pozdobí špitálu budka, na zafaří, se strany od hřbitova směrem k domkům Družstva, vysázeny na pastvisku topoly.

Obecnímu strážníku Antonínu Mrkývkovi, starému 75 let, poněvač sloužil obci 27 roků, ale letos v zimě těžce onemocněl a pro nedůživot nemohl už služby zastávat, přiděleny do smrti tyto požitky: 1.000 Kč ročně a asi 3/4 míry pole a 1 míra louky k užívání. Obecním strážníkem zvolen Antonín Běhula se službou 1.000 Kč ročně, k tomu 2.000 Kč za výpomocné kancelářské práce.

Jako místně zajímavé události buďtež poznačeny tyto: Místní Občanská záložna, nejstarší na okresu a v okolí, založená bývalým zdejším farářem, dlouholetým říšským a zemským poslancem Františkem Weberem, dne 29. listopadu 1867. Slavila tudíž jubileum 60leté dne 27. listopadu 1927 a sice děkovnou bohoslužbou a jubilejní schůzí při níž odevzdány pěkné diplomy dlouholetému (25 roků) předsedovi Cyprianu Moresovi a Martinu Křížkovi (30 let členem výboru).

Dne 5. července oslavil 25leté jubileum kněžské místní farář, pisatel matriky. Obec vyslala officielní zástupce a darovala 500 Kč na okrasu chrámu Páně v Miloticích.

O prázdninách zavítal opětně (poprvé roku 1922) do své vlasti zdejší rodák P. Martin Křižka, kaplan v Chicagu u chrámu blahoslavené Anežky české, aby navštívil oba rodiče.

Dne 18. srpna byl mu připraven rodáky večírek, akademie na rozloučenou a v pátek 19. srpna o 1 1/4 hodině odpolední doprovázen velkým průvodem občanstva k zámku, odtud slováckým banderiem až na nádraží v Kyjově.

Dne 3. prosince zemřel v Brně na odpočinku Antonín Drdácký, zdejší dlouholetý oblíbený varhaník a správce školy a účetní Občanské záložny. Pohřben v Brně 5.12. odpoledne. Ze zdejší osady zúčastnila pohřbu čtyřčlenná deputace občanů, nynější správce zdejší školy, místní farář aj. – obec věnovala věnec.

Možno snad také zaznamenati, že od srpna t.r. je autobusová doprava do Kyjova, zatím v úterý, v pátek a v neděli ráno. Podnikatel Rudolf Petráš, cesta tam a zpět 5 Kč. Stavební ruch byl slabší, vystavěny 4 domky, ve zdejší elektrárni motor pro nassavací plyn za 35.000 Kč.

Tož práce pro duchovní život náboženský nebyla zanedbávána, ano budoucím věkům možno zachytiti tyto význačnější události nádechu náboženského:

Od soboty 15.1. do pondělka 24.1. byla svatá missie, kterou s plným úspěchem konal superior Salvatoriánů z Valašského Meziříčí, P. Paternus Kubáč.

V tomto roce konána byla njdp. arcibiskupem drem Leopoldem Prečanem generální visitace v děkanátu bzenecko-kyjovském, kterou zahájil v Kyjově v sobotu 18. června. V pondělí 20. června ráno přijel z Velehradu, kde denně nocoval, autem do Milotic, kde byl u slavobrány postavené u hasičského skladiště, zástupy farníků a zástupci úřadů a korporací (patronem JUDrem Seilernem) uvítán. Konkurenční výbor s velkými a ochotnými obětmi vše připravil: kostelní loď vylíčena, farní budovy, zeď kolem hřbitůvka, sochy a kříže – vše opraveno. Průvod před polednem po visitaci na schodišti vyfotografován.

 

průvod na schodech


V sobotu 10. září uvítán zastupitelstvím obce mons. Jan Stavěl, světící biskup z Olomouce, který v Miloticích ve faře přenocoval, v neděli 11.9. ráno posvětil ve farním chrámu Páně pod chorou umístěnou sochu svatého Antonína Paduanského a pak odjel do Vacenovic světit základní kámen nového kostela.

Na Všechny Svaté měl pobožnost triduum P. Kubeš T.J. z Velehradu. V Miloticích bylo v roce 1927 32 křtů, 20 svateb, 30 pohřbů.

Zábavy, divadla a schůze:

9.1. divadlo “Čtveráctví krajánka” – pořádali malozemědělci
5.3. přednáška – pořádal Sokol
18.4. divadlo “Boží mlýny” – pořádal Orel
15.5. divadlo – pořádal Sokol
30.5. schůze republikánské strany malozem. lidu
31.7. besídka – pořádal Orel
14.8. divadlo “Kde se pivo vaří” – pořádali studující
8.10. hospodářská schůze (volba do obcí)
28.10. divadlo – pořádal Sokol
4.12. Mikulášský večírek – pořádal Sokol
8.12. divadlo – pořádal Orel
31.12. divadlo “On je hluchý” – pořádali studující

Počasí dosti deštivé, sena a jiné píce dosti, obilí v nízkých polohách utrpělo pozdními mrazy, též i vinohrady, které kromě toho v trati “slatiny” a “kopce” utrpěly kroupami. Začátek polních prací: stříhání vinohradů 20.3., postnice 24.3., sadba zemáků 26.4., sečení luk 13.6., otav 25.8., dobývání zemáků 30.9., řepy 13.10.

 

další rok