Obsah

1906


Byl jsem pověřen, abych psal kroniku naší obce. Svěřena mi tato kniha 15. dubna 1925. Ale poněvač léta plynou jako voda a jednotlivé události časem se zapomínají, nebudou tyto paměti vylíčovati všech událostí, které se v obci daly.

Začnu popisovati příběhy od roku 1906, kdy stal jsem se farářem milotickým. Předchůdce dp. farář Weber odešel na odpočinek do Lovčic 1. února 1906, mne pak p. patron Karel hrabě Seilern presentoval na tuto faru a 2. května byl jsem investován, pobyv jako farář v Kašavě ne celý rok a předtím působiv jako kaplan v Miloticích po 13 roků. Bylo potřebí mnoho oprav jak na farní budově i na hospodářských staveních, ale vše se ku spokojenosti provedlo. V tomto roce bylo tady a v okolí velké vojenské cvičení po 14 dnů a naděláno mnoho škody. Důstojníci, kteří přišli potom odhadovat škodu, bývali na faře asi po 6 týdnů, a ač chodili do Ratiškovic, Mistřína, Svatobořic, poslední odpočinek býval u Šidlen. Velice se jim tady líbilo a škodu odhadli ku spokojenosti všech poškozených.

V listopadu vypsány volby do zemského sněmu na základě nového volebního řádu. Co se týká voleb do říšské rady i do sněmu, dlouhá léta byl poslancem dp. farář Weber. Proto i o tomto roce Milotice postavily kandidáty a sice za všeobecnou kurii kandidoval p. Alois Horák, starosta a rolník zdejší a za venkovskou voličskou třídu, p. Karel hrabě ze Seilernů, zdejší velkostatkář. Výsledek za všeobecnou volební třídu při první volbě 11. listopadu byl tento:

Volební okres:

Soudní okres: Kyjov, Uherský Ostroh, Strážnice, Ždánice

1. Katolicko-národní – Alois Horák, starosta z Milotic, 7.160 hlasů
2. Lidový ingen. – Antonín Smrček, c.k. řádný profesor na české technice v Brně, 3.949 hlasů
3. Národní-sociální – Josef Karnet, redaktor v Kyjově, 3.051 hlasů
4. Sociální-demokratický – Ludvík Indráček, úředník v Brně, 907 hlasů

Zvolen v užší volbě 18. listopadu Alois Horák 8.448 hlasy proti 2.273 hlasy Smrčkovým. V kurii venkovské dostali 20. listopadu:

Volební okres: Kyjovské venkovské obce

1. Samostatný agrárník Josef Krist, rolník ve Vlkoši, 486 hlasů
2. Agrárník Jan Měchura, rolník ze Šardic, 687 hlasů
3. Katolický národní Karel hrabě ze Seilernů, velkostatkář v Miloticích, 460 hlasů

Zvolen v užší volbě samostatný agrárník Josef Krist 883 hlasy proti 786 Měchurovým, ale hned v prvním zasedání volba zrušena pro nesprávnosti při první volbě naproti hraběti Seilernovi. P. hrabě zvolen brzy nato za konservativní velkostatek.

Úroda v tomto roce byla prostřední a obilí bylo v ceně: pšenice 15 K za 1 q, réž 13 K, ječmen 15 K 60 h. Vína bylo málo a prodáváno u nás vědro, tj. 56 litrů, za 22-24 korun.

 

další rok