Navigace

Obsah

Realizace prvků ÚSES - Milotice

publicita

Hlavním cílem záměru je zvýšení počtu a plochy založených krajinných prvků a prvků územních systémů ekologické stability. Cílem je rozčlenit velké bloky orné půdy a ozelenit zemědělsky intenzivně využívanou krajinu. Posílit protierozní funkčnost krajiny a její ekologickou funkčnost. Posílit rekreační, vycházkovou a odpočinkovou funkci krajiny. Zvýšit úživnost krajiny pro zvěř a tím snížení škod na zemědělských kulturách.