Navigace

Obsah

INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 

 

 

Správce                               

Obec Milotice

Sídlo:              Školní 72, 696 05 Milotice    

IČ:                  00285111                              

 

Kontaktní údaje správce:

email:                   starosta@milotice.cz    

tel.:                        518 619 479       

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph. D.

 

Kontaktní údaje:

 

email:            matejova@smscr.cz

tel.:.                 +420 724 595 111

 

Účel zpracování osobních údajů

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

 

 

Kategorie příjemců zpracovávaných osobních údajů:

 

 

Úmysl správce předávat osobní údaje do třetích zemí

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů.

 

Doba uložení osobních údajů

Doba uložení osobních údajů subjektů vyplývá z platné právní úpravy  a spisového a skartačního řádu obce, pokud v rámci uděleného souhlasu dle čl. 7 výše uvedeného nařízení nebylo dohodnuto jinak

 

Práva související se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel. Učinit tak je možno podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním  souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovány. Pokud jsou osobní údaje zpracovány, získání přístupu spolu s následujícími informacemi o:

Správce poskytne kopii zpracovaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

 

Právo na opravu

Právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu. S přihlédnutím k účelům zpracování právo na doplnění neúplných údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

Právo na výmaz

Právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje subjektu, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:

 

Právo na omezení zpracování

Právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

 

Právo na přenositelnost údajů

Právo, aby správce předal osobní údaje subjektu zpracované automatizovaně na základě souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu tohoto práva na přenositelnost údajů právo subjektu na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Jak může subjekt svá práva uplatnit?

Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů může subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce na výše uvedené poštovní adrese a kontaktech správce.

 

Právo podat stížnost

Ohledně činnosti správce nebo příjemce osobních údajů může subjekt podat stížnost, a to písemně na výše uvedenou poštovní adresu správce, a to i osobně v sídle správce. Ze stížností musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.

 

Na postup správce lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochorova 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.