Navigace

Obsah

Smlouva o pronájmu přístavby KD


Uzavřená mezi smluvními stranami:

 

  1. Pan, paní...................  (dále jen nájemce),

 

a

 

  1. Obec Milotice, IČO: 00285111

zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Levkem

(dále jen pronajímatel)

 

I.

1.1 Touto smlouvou pronajímatel poskytuje prostory přístavby kulturního domu za níže uvedených podmínek

1.2 Datum pronájmu:

1.3 Sjednaná částka: ........Kč včetně DPH

 

II.

       2.1 Za sjednanou částku zajistí pronajímatel úklid, osvětlení, otop (v topném období) a úpravu místnosti dle požadavků nájemce.

       2.2 Pronajímatel se zavazuje, že výše uvedené prostory budou nájemci zpřístupněny a v dohodnutou dobu budou k dispozici výhradně jemu.

 

III.

      3.1 Nájemce bere na vědomí, že v průběhu konání akce (viz bod č.1.2) plně zodpovídá za přístavbu kulturního domu.

      3.2 V případě jakéhokoliv poškození prostor a jejich inventáře bude od nájemce vzniklá škoda vymáhána v plné výši.

3.3 Nájemce bere na vědomí, že v prostorách není zřízena výčepní místnost a proto je zde zakázán výčep piva. Zákaz se vztahuje i na chodbu vedoucí do společenské místnosti.

3.4 Nájemce se zavazuje, že zajistí pořádkovou službu tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví účastníků akce, poškození či zničení inventáře a zodpovídá za dodržování zákazu kouření v uvedených prostorách.

3.5 Nájemce zodpovídá v případě požáru za vyhlášení a řízení evakuace návštěvníků akce.

3.6 Nájemce zodpovídá za dodržování hygienických podmínek dle Mimořádného opatření vydaného Ministerstvem zdravotnictví (ochrana dýchacích cest, povolený počet osob, testování apod.) platného ke dni konání akce.

 

 

IV.

4.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá strana obdrží po jednom výtisku.

4.2 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

 

 

V Miloticích dne

 

 

 

 

 

       ………………………………….                                    ………………………………….

razítko a podpis nájemce                        razítko a podpis pronajímatele