Navigace

Obsah

Budova v areálu u Šidlen není pronajímána

ke komerčnímu využití.

 

Smlouva o pronájmu budovy v areálu u Šidlen

Uzavřená mezi smluvními stranami:

      1. Pan/paní...............................................

            (dále jen nájemce)                                

 

a

 

  1. Obec Milotice, IČO: 00285111

zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Levkem      

            (dále jen pronajímatel)

 

I.

1.1 Touto smlouvou pronajímatel poskytuje prostory přístavby kulturního domu za níže uvedených podmínek

1.2 Datum pronájmu:

1.3 Sjednaná částka:

 

II.

2.1 Za sjednanou částku zajistí pronajímatel úklid, osvětlení, otop (v topném období)

      a úpravu místnosti dle požadavků nájemce.

2.2 Pronajímatel se zavazuje, že výše uvedené prostory budou nájemci zpřístupněny a v dohodnutou dobu budou k dispozici výhradně jemu.

 

III.

3.1 Nájemce bere na vědomí, že v průběhu konání akce (viz bod č.1.2) plně zodpovídá za pronajaté prostory.

3.2 V případě jakéhokoliv poškození prostor a jejich inventáře bude od nájemce vzniklá škoda vymáhána v plné výši.

3.3 V pronajatých prostorech je zakázáno kouření.

3.4 Nájemce zodpovídá v případě požáru za vyhlášení a řízení evakuace návštěvníků akce.

3.5 Nájemce se zavazuje, že zajistí pořádkovou službu tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví účastníků akce, poškození či zničení inventáře.

3.6 Nájemce zodpovídá za dodržování hygienických podmínek dle nařízení Ministerstva zdravotnictví (ochrana dýchacích cest, povolený počet osob, testování apod.) platného ke dni konání akce.

 

 

IV.

4.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá strana obdrží po jednom výtisku.

4.2 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

 

 

V Miloticích dne

 

 

 

 

 

………………………………….                                       ………………………………….

razítko a podpis nájemce                                                 razítko a podpis pronajímatele