Navigace

Obsah

Smlouva o pronájmu kulturního domu

 


Uzavřená mezi smluvními stranami:

 

  1.   nájemce

 

a

 

  1. Obec Milotice, IČO: 00285111

zastoupená starostou obce Mgr. Josefem Levkem

(dále jen pronajímatel)

 

I.

1.1 Touto smlouvou pronajímatel poskytuje prostory kulturního domu za níže uvedených podmínek

1.2 Datum pronájmu: 

1.3 Sjednaná částka: 

 

II.

2.1 Za sjednanou částku zajistí pronajímatel úklid, osvětlení, otop (v topném období) a úpravu místnosti dle požadavků nájemce.

2.2 Pronajímatel se zavazuje, že výše uvedené prostory budou nájemci zpřístupněny a v dohodnutou dobu budou k dispozici výhradně jemu.

 

III.

3.1 Nájemce bere na vědomí, že v průběhu konání akce (viz bod č.1.2) plně zodpovídá za prostory kulturního domu.

3.2 V případě jakéhokoliv poškození prostor a jejich inventáře bude od nájemce vzniklá škoda vymáhána v plné výši.

3.3 Nájemce bere na vědomí, že v prostorách není zřízena výčepní místnost a proto je zde zakázán výčep piva. Zákaz se vztahuje i na chodbu vedoucí do společenské místnosti.

3.4 Nájemce se zavazuje, že zajistí pořádkovou službu tak, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví účastníků akce, poškození či zničení inventáře kulturního domu a zodpovídá za dodržování zákazu kouření v uvedených prostorách.

 

IV.

4.1 Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá strana obdrží po jednom výtisku.

4.2 Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

 

 

V Miloticích dne 

 

 

 

 

 

………………………………….                                           ………………………………….

razítko a podpis nájemce                              razítko a podpis pronajímatele