Navigace

Obsah

1992

Obecní úřad

14.4.1992. Na členské schůzi byla vyřešena průjezdnost ulice od kostela – Záhumní. Členové byli seznámeni s rozpočtem pro rok 1992, který byl schválen všemi členy obecního zastupitelstva.

22.9.1992. Byl odprodán pozemek panu Janu Vařákovi na stavbu garáže a byla stanovena cena za 1 m2 á 20 Kčs. Obecní zastupitelstvo schvaluje vstup obce do akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín s tím, že kanalizace jsou majetkem Vodovodů a ČOV.

 

Pasport obyvatelstva

 

Ukazatel

Celkem

Z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1992

1 915

964

Počet živě narozených

29

14

Počet zemřelých

21

12

Počet přistěhovalých v rámci okresu

15

8

Počet přistěhovalých z jiných okresů

12

9

Počet vystěhovalých v rámci okresu

23

13

Počet vystěhovalých do jiných okresů

8

4

Počet obyvatel k 31.12.1992

1 919

966

Mimo toho přechodně bydlících obyvatel

11

8

 

Finanční hospodaření

 

Příjmy

 

 

Rozpočet

Skutečnost

Školní jídelna MŠ

115 000

93 000

Školní jídelna ZŠ

292 000

304 000

Hlášení rozhlasem

5 000

6 000

Nájem

40 000

56 000

Ostatní služby

1 000

7 000

Daně a poplatky

   

- daň z příjmů

75 000

553 000

- daň z nemovitostí

60 000

61 000

- správní poplatky

120 000

165 000

- poplatek ze psů

6 000

7 000

- místní poplatky

728 000

819 000

- z prodeje majetku

-

-

Dotace

3 950 000

3 188 000

Rezervy

-

-

Celkem

5 392 000

5 259 000

 

Výdaje

 

 

Rozpočet

Skutečnost

Vodní hospodářství + ČOV

3 027 000

1 929 000

Doprava

150 000

5 000

Mateřská škola

75 000

103 000

Základní škola

433 000

590 000

Školní jídelna MŠ

155 000

140 000

Školní jídelna ZŠ

550 000

447 000

Kultura

   

- Klub

70 000

24 000

- Rozhlas, sbor, ostatní

8 000

17 000

Hasiči

20 000

25 000

Správa OÚ

316 000

417 000

Sociální

37 000

37 000

Místní hospodářství

47 000

9 000

Veřejné osvětlení

208 000

163 000

Hřbitov

2 000

1 000

Veřejná zeleň

3 000

1 000

Čištění obce

291 000

54 000

Výstavba

-

1 058 000

Ostatní správní výdaje

-

2 000

Celkem

5 392 000

5 022 000

 


Státní zámek Milotice

Návštěvnost byla 15.649 osob. Natáčení a filmování na zámku:

12.-13.4. MOST – film, slovenská televize
30.5. Videozáznam – J. Fabiánová
20.6. Dokument – A. Šindar
20.9. ATAK – zámecké povídky, filmaři z Prahy
28.6. Minikoncert – základní škola
19.-20.9. Výstava králíků – ČSCH

 


Školství


Základní škola

Školní rok 1991-1992 byl zahájen 2. září 1991. Slavnostního zahájení se zúčastnil starosta obce pan Petr Šrahulek. Ve školním roce 1991-92 navštěvovalo školu celkem 422 žáků. Na I. stupni ZŠ 150 žáků, na II. stupni 372 žáků, z toho 127 žáků z Vacenovic, 23 žáků ze Skoronic a 5 žáků z Vlkoše.

V tomto školním roce bylo zřízeno 16 tříd, na I. stupni působí 6 učitelů, na II. stupni 14 učitelů. Je zde jedno oddělení školní družiny. Do školní jídelny bylo přihlášeno 218 strávníků. Paní Lysoňková zůstává i nadále jako vedoucí, hlavní kuchařka je paní Snopková Marie.

Zájmové kroužky - Pracovaly dva kroužky zdravotnické, dva tělovýchovné, přírodovědný kroužek, dyslektický na I. stupni a kroužek knihovnický. Knihovna byla rozšířena o dalších 218 knih. Během školního roku naši školu zasáhly dvě chřipkové vlny, které způsobily větši absenci žáků. Byly vyhlášeny i chřipkové prázdniny od 6. do 10.1992. Žáci byli dvakrát ošetřeni zubní lékařkou, jednou vyšetřeni dětskou lékařkou.

Náboženství bylo vyučováno v prvním až osmém ročníku. Učili pan farář Jaroslav Seidler a František Adamec, katechetka Božena Bártová a po úmrtí pana faráře Seidlera v lednu 1992 nastoupila katechetka Zdena Berková. Dojížděla z Kyjova. V den pohřbu faráře Seidlera byl vyhlášen ve škole učitelský den, aby se děti i učitelé mohli zúčastnit pohřbu 30.1.1992.

Vyučovalo se podle osnov, ale situace s učebnicemi byla neuspokojivá. Z celkového počtu 422 žáků neprospělo 16 žáků. Úroveň vědomostí je pod celookresním průměrem. S vyznamenáním prospělo 53 žáků, což je 19,11%.

Ředitelství základní školy dalo k dispozici svoji tělocvičnu místním spolkům a organizacím. Žáci školy se aktivně zapojili do akce “Konto Míša”, finanční pomoc na zakoupení přístroje pro operaci mozku bylo odesláno 5.100 Kčs.

V květnu byla v budově školy otevřena výstava žákovských prací. Byla velmi kladně hodnocena veřejností. Od 1.5.1992 vstoupila v platnost nová platová úprava.

Mateřská školka

Na školní rok 1991/1992 je zapsáno 55 dětí. V tomto roce dochází k uvolnění výchovného procesu, snižují se rapidně počty dětí ve třídách. Ve výchovné práci se mohou uplatňovat různé alternativní prvky, nevyzdvihuje se tolik příprava dětí na školu. Od září odchází ze školy paní učitelka Jana Bábíková, místo ní nastoupila paní učitelka Soldánová Marie, která přešla z mateřské školy v Kyjově. Ta je u nás jen do února, od března nastupuje na školku paní učitelka Iva Valůšková, také z uzavřené mateřské školky z Kyjova – Boršova. Dál zůstávají pedagogičtí pracovníci beze změny p. Jestřábová, Balusová a Kotásková.

Z provozních zaměstnanců odešla Knotková Jarka (byla místo Knotkové Broňky), nastoupila místo ní Řiháková Dana, Havelková, Lungová, Rybová. Nádobí umývala p. Dohnalová. Paní učitelka Valůšková vedla na školce němčinu hravou formou, děti si ji oblíbily. Od května 1992 odešla paní učitelka Valůšková na mateřskou dovolenou, místo ní nastupuje p. Vodáková Jarmila.

V březnu se uskutečnil pro děti karneval, moc se vydařil. V tomto školním roce dochází k velkému zdražení jízdného, přestalo se jezdit do kina a na divadelní představení. Od září 1992 odchází do důchodu p. Rybová.

 


Lidová strana

Lidová strana a její činnost je nejsilnější v naší obci v roce 1992. Její základna zaznamenává 119 členů. Její hlavní činností je příprava na parlamentní volby a jejich provedení, jimž předcházela předvolební kampaň, aby volby dobře dopadly. Byly to předvolební přednášky, kde naši politikové seznamovali širokou veřejnost se stavem naší ekonomiky a volebním programem strany. Hlavní heslo bylo “Místo chaosu řád, místo řečí skutky”. Setkání se uskutečnilo ve Vracově s bratrem Baudyšem, v lednu v Hodoníně s bratrem Bělehrádkem, setkání tří okresů v Břeclavě, kde byl přítomen bratr Karas. Na setkání v Kyjově promluvil bratr předseda Josef Lux.

Dále byla předvolební schůze 28.5.1992 v Miloticích za přítomnosti Dr. Kubrického a bratra PhDr. Jana Krista. Byla pořízena propagační tabule, kde byly doplňovány plakáty a aktuality. Příprava voleb byla sledována na výborových schůzích. Samostatný průběh voleb byl dobře zabezpečen. Voleb se zúčastnilo 90% našich občanů.

 

Výsledky voleb v naší obci

 

 

hlasů

%

KDU-ČSL

997

30,52

Hnutí za Moravu a Slezsko

594

18,18

KSČM

450

13,77

ODS-KDS

494

13,28

Podnikatelé a živnostníci

148

4,53

Sociální demokraté

119

3,64

ODA

74

2,76

Liberální sociální unie

70

2,75

 


Poněvadž bratr PhDr. Krist Jan byl zvolen do Federálního shromáždění, odešel z Obecního zastupitelstva a dle komunálních voleb postoupil Lunga Ladislav starší a do rady byl zvolen bratr Jan Vařák.

Členové Obecního úřadu: František Šťastný (starosta za ČSL), Emil Pavloušek (zástupce, OH), Ladislav Lunga ml. (ČSL), Jan Vařák (ČSL) a ing. Jaroslav Bárta (nezávislý kandidát).

Lidová strana je si vědoma toho, že získala většinu a přijímá zodpovědnost za chod v obci, obrací se na všechny, aby dle svých sil pracovali na vzhledu svého okolí a zušlechťovali každé místo naší vesnice, jako třeba zřízené parky okrasnými dřevinami, aby se nestaly džunglí. Prováděla se úprava před hřbitovem, likvidovaly se staré kříže na opuštěných hrobech. Předseda ČSL František Bábíček svolává každý měsíc výbor, kde se kontrolovala činnost poslanců Obecního zastupitelstva, kde jsou projednávány úspěchy i neúspěchy v dokončení akcí jako je kanalizace, vodovod, práce na čističce a započat s plynofikací. Vznikly potíže se získáváním financí a nevyhovujícím projektem kanalizace, kde z různých částí obce se odpad do čističky spádově nedocílí.

Velmi dobře je hodnocena spolupráce s Klubem Obecního úřadu, kde vedoucím je člen Lidové strany bratr Josef Lévek. Kulturní zařízení má velké potíže se starým nevyhovujícím naftovým topením, kterým se provoz velmi zdražuje. Dobrá spolupráce je s jednotou Orla v Miloticích, dá se říci, že jsou to jedni a ti samí lidé nebo rodiny našich členů ČSL.

Lidová strana ve spolupráci s klubem křesťanských žen a jednotou Orla pořádali výstavu všech druhů betlémů – dřevěných, porcelánových, papírových, ze šustí, perníkových, keramických v obou třídách staré školy. Nechyběly ani vánoční ozdoby z různých materiálů, vánoční cukroví našich babiček a maminek, vánoční výšivky, ovoce a starobyle nastrojený vánoční stromeček a jesličky. Po likvidaci výstavy bylo z pečiva a ovoce utvořeno 70 balíčků, které se věnovaly starším a nemohoucím osobám s přáním pokojných a požehnaných vánoc. Někteří členové ČSL dali své body z kupónových knížek na Investiční privatizační fond Křesťanských podnikatelů a církevních zařízení.

Naši členové spolupracují i s jinými spolky, se Svazem zahrádkářů, se sborem dobrovolných hasičů, při národopisných slavnostech u Šidlen, kde se všichni dobří lidé sbližují při skleničce dobrého vína.

 


Jednota Orla


Tato organizace získala pro svou činnost od Obecního úřadu dvě třídy, které využívá pro schůzování a větší třídu, ve které bylo instalováno loutkové divadlo.

5. ledna se členové zúčastnili besídky Jednoty čs. Orla v Šardicích, kde vystupovali naši žáci a mužský sbor s písní “Došli jsme k vám na koledu”. Celý program byl přijat s velkým úspěchem.

22. února byl společenský ples župy Šilingrovy a župy Velehradské ve Vnorovech, kde bylo první setkání a možnost zábavy v orelském duchu.

1. března – maškarní odpoledne orelských dětí

29. března – Milotice ve fotografii, kde byly vystaveny fotografie staré a ze současnosti

14. března – loutková hra Červená karkulka

10. května – v kulturním domě se konala oslava Svátku matek spolu s klubem OÚ a KKŽ

17. května – loutková hra Honza, čert a Kašpárek

28. června – župní pouť v Žarošicích

30. června – táborák na ukončení školního roku v zahradě staré školy

19. července – účast na odhalení pamětní desky župnímu náčelníkovi bratru Vítu Příkazskému umučenému v koncentračním táboře. Do Ratíškovic se jelo třemi vozy taženými koňmi, v programu vystupovalo 28 žákyň.

Týden od 25. července do 1. srpna prožily orelské děti se svými učitelkami v táboře na Radějově, zúčastnilo se 27 děvčat a 3 cvičitelky.

23. srpna – účast na Orelské pouti na svatém Hostýně

30. listopadu – loutková hra Kašpárkovo čarování

6. prosince – se uskutečnila v kulturním domě Mikulášská besídka spojená s nadílkou a programem sv. Mikuláše, čertů a anděla. Při Mikulášské besídce hrála mladá cimbálová muzika, při které bylo rozdáno 240 balíčků, byla vysoká účast jak dětí, tak dospělých.

Činnost této organizace je velmi bohatá, jen ať to vydrží, ať zvítězí poctivá práce a láska k poctivé práci všech našich občanů.

 


Živnosti, soukromé podnikání


Autodoprava

Od června si zřídil soukromou autodopravu pan Vlastimil Kladňák. Podle požadavku občanů odváží všechny druhy materiálu: uhlí, dříví, kopaný písek, štěrk, stavební i jiný materiál svým nákladním autem. Dopravu si řídí sám, nezaměstnává žádné jiné osoby.

Prodejna obuvi

Pan Jan Imrich, soukromý opravář obuvi, si přestěhoval z obecního domu svou dílnu do svého rodinného domku na Zafáří. Po uvolnění místnost využila paní Jana Galová a v těchto prostorách si zřídila soukromou prodejnu obuvi, punčochového zboží, drogerie a ostatního zboží. Koupíte zde boty dětské, dámské, pánské, punčochové zboží všeho druhu, cigarety, minerální vody, drogistické zboží a ostatní. Zboží si zajišťuje sama z velkoobchodu, zaměstnává dvě prodavačky. Občané jsou s touto prodejnou spokojeni a nemusí dojíždět do Kyjova nebo do Hodonína. Výhledově by chtěla zřídit i opravnu obuvi a koženého zboží.

Ostatní živnosti, soukromí podnikatelé a obchodní činnost zůstávají nezměněny.

 


ZemědělstvíObdobím, kterým prochází naše společnost, stát, zemědělství je velmi složité, v mnoha případech vypjaté, plné kompromisů, ústupků, vstřícných kroků, dialogů, které ale v převážné míře srovnávají mírné křivdy způsobené minulostí, odčerpávají síly, prostor, čas a omezují nebo téměř minimalizují možnosti řešit rozvoj, perspektivu, koncepci pro budoucí období.

Zemědělství na prahu roku 1992 bylo postaveno díky přijatému zákonu 42/1992 Sb., tzn. transformačním tvrdě časově omezujícímu, před přetěžký úkol, tj. podle něj provést transformaci právnických subjektů působících v zemědělství na subjekty přizpůsobené nové právní normě – obchodnímu zákoníku.

Družstva se stejným, někde již výrazně nižším počtem pracovníků, tj. tedy i v našem zemědělském družstvu, musely v období loňského roku přijmout, zaregistrovat, ověřit téměř 2.000 žádostí, kterými se tzv. oprávněné osoby přihlašovaly k transformaci dle výše zmíněného zákona. Zprávy, relace v masmédiích vytvořily prostředí, které vyvolalo tažení oprávněných osob na zemědělské podniky s cílem a vidinou získání plných kapes peněz, které vznikly z užívání jejich majetku a půdy. Odstupem času, při jednáních a vysvětlováních, se náhled pomalu měnil a dá se říci, že rozumní pochopili, do jakého omylu byli uvedeni, že v zemědělském družstvu nejsou hromady peněz, ale jenom těžká, náročná, ne vždy v nejlepším prostředí vykonávaná práce, ze které nikdy žádné poctivé peníze nebyly.

Mimo tato složitá jednání ale vedení zemědělského družstva a jeho pracovníci museli řešit denní problémy, starosti se zajišťováním plnění výrobních úkolů, které přináší zemědělská prvovýroba. Klíčovým kardinálním problémem dneška je otázka a na ni jasná odpověď – KAM NAŠE ZEMĚDĚLSTVÍ VÉST, ZDA K ÚTLUMU NEBO K PROSPERITĚ – ZATÍM POLITIKA ÚTLUMU.

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba se potýkala s nepříznivým počasím, s úspornými opatřeními, s omezováním použití chemických přípravků a minerálních hnojiv.

Obilniny byly pěstovány na výměře 1.179 ha, z této výměry bylo 792 ha ozimé pšenice s průměrným výnosem 4,86 t/ha, 135 ha ozimého ječmene s výnosem 3,29 t/ha a 252 ha jarního ječmene s výnosem 3,93 t/ha. Výnos byl negativně ovlivněn počasím, chybějící vláha se výrazně projevila hlavně u ozimého ječmene, jehož výnos je v porovnání s rokem 1991 téměř 50%. Na plán 6.542 T bylo vyrobeno 5.283 t, to je plnění na 80,79% s výpadkem na ha 10,66 q.

Další pěstovanou plodinou na výměře 266 ha byla kukuřice na zrno s výnosem 2,12 t/ha. Ztráta činí 893.000 Kčs. Slunečnice byla pěstována na 271 ha s výnosem 2,29 t/ha. Tato vytvořila zisk ve výši 787.000 Kč.

Cukrovka byla pěstována na 130 ha, výnos 31,04 t/ha, vytvořena ztráta 375.000 Kč představuje ztrátu 2.884 Kč/ha.

Brambory – chtěli jsme odzkoušet možnosti jejich pěstování v podmínkách našeho zemědělského družstva a na výměře 26 ha s průměrným výnosem 12,9 t/ha přinesly zisk 4.076 Kč/ha.

Pro potřeby zemědělského družstva zejména pro úsek živočišné výroby je nezbytné pěstování krmovin. Přes snižování počtu dojnic a kategorií skotu všeho druhu byla požadována výroba 13.600 t silážní kukuřice a 10.580 t objemových krmiv víceletých pícnin a směsek na zelené krmení. Kukuřice na siláž byla pěstována na 544 ha s výnosem 104,91 q/ha. Vojtěška 367 ha s výnosem 393 q/ha, luční porost 109 ha s průměrným výnosem 68,6 q/ha, ztráta u krmovin představuje 7.941 Kč.

Ekonomicky nejvýznamnější částí rostlinné výroby je speciální úsek dělený na sady, vinice a zelinářskou výrobu. Na ovocnářském úseku, který obhospodařoval 131,5 ha sadů, z toho 55 ha plodných jabloní a 76,5 ha broskvoní, bylo sklizeno 336,6 t jablek, to je 6,12 t/ha, broskví 381,8 t s průměrným hektarovým výnosem 7,77 t, zisk 2.968.000 Kč.

Vinice – dlouhodobě problematické a ztrátové, byly na 132,7 ha s průměrným výnosem 62,8 q/ha, ztráta 1.905.000 Kč.

Zelenina – sortiment zeleniny byl následující: mrkev 40 ha, petržel 10 ha, ředkvička 15 ha, doplňkově pór 15 ha, červené zelí 5 ha, celkový zisk byl 3.092.000 Kč.

Živočišná výroba

Bylo rozhodnuto snížit stav skotu, rozšířit výrobu vepřového masa a rozsah výroby drůbeže ponechat na stejné úrovni. Stavy skotu se snížily o 170 kusů a stav prasat se zvýšil o 670 kusů, stavy dojnic se snížily o 397 kusů. Chov prasat vytvořil zisk 1.008.000 Kč, výsledky v chovu prasat je nutno nadále zlepšovat, aby bylo možné obstát v tvrdé konkurenci v této oblasti živočišné výroby.

Chov drůbeže vlivem výskytu onemocnění salmonelou vytvořil poprvé v historii zemědělského družstva ztrátu ve výši 521.000 Kč. Na úseku živočišné výroby byla vytvořena ztráta 8.323.000 Kč.

Dalším úsekem, který výrazně ovlivňuje hospodaření zemědělského družstva je úsek opravárenství a mechanizace. V důsledku odchodu 13 pracovníků z úseku opravárenství byl dopad ztráty 1.216.000 Kč, na úseku mechanizace byla ztráta 3.049.000 Kč. Závažným důvodem jsou odchody vysoce kvalifikovaných pracovníků, je odrazem nezájmu a vůle řešit zemědělskou politiku.

Přidružená výroba, která přinesla zemědělskému družstvu zisk 8.211.000 Kč, musela být předána do pronájmu firmě Anticoro. Výroba těstovin zaměstnává 4 pracovnice, vykazuje zisk ve výši 189.000 Kč. Vlastní prodejny masa v Miloticích a v Rohatci pomáhaly stabilizovat odbyt masa, tržby představují téměř 6.000.000 Kč. Výroba kyseliny hyaluronové byla v zemědělském družstvu ukončena po odchodu pracovníků, zisk byl 86.000 Kč. Objekt na Větrné byl odprodán. Vinárna na “Sýpce” a rovněž “Bufet na zámku” byli dány do pronájmu. Malé středisko výroba vína vykázala zisk ve výši 475.000 Kč. Tím snížila velkou ztrátu vinic. V současné době jsou navázány kontakty na odběr vína v centru Prahy do specializované denní vinárny.

Samostatná problematika je věnována půdní držbě, výměrám obhospodařovaným a nájemnému či pachtovnému za jejich užívání. Zemědělské družstvo obhospodařovalo k 1.1.1992 celkem 3.511 ha zemědělské půdy, z toho 2.982 ha orné. V průběhu roku bylo vyčleněno jako prozatímní pozemky pro účely soukromého podnikání 215 ha, zemědělskému družstvu Svatobořice-Mistřín bylo předáno 19 ha a 122 ha bylo převedeno ze Státního statku Hodonín. K 31.12.1992 zemědělské družstvo užívalo 3.571 ha zemědělské půdy, z toho orné 3.051 ha. Na základě žádostí je připraveno k vyčlenění na jaře 1993 asi 57 ha a bude převedeno pro zemědělské družstvo Skoronice 45 ha.

Naše zemědělské družstvo vyplácelo v období od 24.6.1991, tj. platnost zákona o půdě 229 za 1 ha užívané půdy pro vlastníka nečlena zemědělského družstva 300 Kč/ha a rok nájemného. Pro rok 1993 se připravují nové nájemní smlouvy na pronájem půdy.

Vývoj členské základny za období posledních 5 let: K 1.1.1989 mělo zemědělské družstvo celkem 1.350 členů, z toho 735 trvale činných. K 1.1.1992 se počet snížil na 1.088 členů a počet trvale činných 558, při čemž v průběhu roku 1992 došlo k dalšímu snížení členské základny na 906 členů. K 31.12.1992 to je snížení o 111 členů, což je 32,8% a trvale činných došlo ke snížení na 402 o 333 členů, což představuje 45,3% oproti stavu k 1.1.1989. K 31.12.1992 má zemědělské družstvo 894 členů, z toho trvale činných 384.

Výsledek hospodaření zemědělského družstva vykazuje ztrátu ve výši 7.176 Kč. Výsledek plně odráží soubor problémů a závislostí, které tento výsledek ovlivnily.