Navigace

Obsah

1991

Obecní úřad

Obecní úřad měl 15 členů obecního zastupitelstva, z toho v radě pracovalo 5 členů. Komise: finanční (ing. Krist), kontrolní (ing. Mikulášek), stavební (Blaha Antonín), sociální a zdravotní (MUDr. Holešínská D.), životní prostředí (Šeďa M.), zemědělská a živnostenská (Šťastný F.).

V průběhu roku odstoupil předseda stavební komise Antonín Blaha a na jeho místo byl navržen a schválen p. Augustin Janík. Do pořádkové komise byl schválen Jaroslav Grufík. V říjnu odstupuje ze své funkce starosta obce pan Petr Šrahulek. Zastupitelstvo je doplněno o 1 člena pana Lungu Ladislava staršího.

V měsíci říjnu po doplňkových volbách nastupuje na místo starosty pan František Šťastný, bezpartijní, kandidát za ČSL. Rada byla doplněna dalšími členy – za ČSL Vařák J., za OF Kotásková M., za KSČ Gregorovič B.

Upřesnění komisí: pro výchovu a vzdělávání (ing. Bouchalová H.), sbor pro občanské záležitosti (Kotásková M.), pořádková (Gregorovič B). Obec Milotice bude vybírat tyto poplatky:

1. poplatek ze psů
2. poplatek za užívání veřejného prostranství
3. poplatek z reklamního zařízení
4. poplatek ze vstupného
5. dislokační poplatek
6. poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků
7. poplatek za povolení provozovat videohry a herní automaty bez peněžních výher

Poplatky se budou platit podle obecní vyhlášky od 1.5.1991. Je hotový vodovod, bylo požádáno o kolaudaci, začínají se budovat přípojky na městský vodovod.

 

Pasport obyvatelstva

 

Ukazatel

Celkem

Z toho ženy

Počet obyvatel k 1.1.1991

1 891

960

Počet živě narozených

26

11

Počet zemřelých

26

15

Počet přistěhovalých v rámci okresu

51

25

Počet přistěhovalých z jiných okresů

8

5

Počet vystěhovalých v rámci okresu

28

20

Počet vystěhovalých do jiných okresů

7

2

Počet obyvatel k 31.12.1991

1 915

964

Mimo toho přechodně bydlících obyvatel

9

5

 

Finanční hospodaření

 

Příjmy

 

 

Rozpočet

Skutečnost

Školní jídelna MŠ

100 000

95 000

114 000

103 000

Školní jídelna ZŠ

300 000

305 000

337 000

309 000

Hlášení rozhlasem

-

-

5 000

-

Nájem

30 000

50 000

41 000

40 000

Ostatní služby

2 000

2 000

-

41 000

Daně a poplatky

       

- daň z příjmů

60 000

50 000

78 000

49 000

- daň z nemovitostí

59 000

59 000

60 000

58 000

- správní poplatky

5 000

3 000

91 000

1 000

- poplatek ze psů

8 000

7 000

7 000

8 000

- místní poplatky z místa

17 000

6 000

570 000

18 000

- z prodeje majetku

-

-

-

-

Dotace

4 714 000

568 000

4 811 000

4 568 000

Rezervy

-

-

-

-

Celkem

5 295 000

1 145 000

6 114 000

5 115 000

 

Výdaje

 

 

Rozpočet

Skutečnost

Vodní hospodářství + ČOV

4 000 000

5 000

3 844 000

30 000

Doprava

30 000

-

27 000

-

Skládka

-

21 000

-

10 000

Mateřská škola

71 000

71 000

123 000

89 000

Základní škola

240 000

240 000

487 000

290 000

Školní jídelna MŠ

120 000

136 000

150 000

148 000

Školní jídelna ZŠ

385 000

480 000

539 000

458 000

Kultura

       

- Klub OÚ

50 000

15 000

70 000

23 000

- Rozhlas, sbor, ostatní

15 000

8 000

6 000

28 000

- Hasiči

5 000

1 000

15 000

15 000

Správa OÚ

196 000

57 000

276 000

52 000

Sociální

10 000

10 000

60 000

10 000

Místní hospodářství

7 000

13 000

86 000

14 000

Veřejné osvětlení

114 000

44 000

101 000

34 000

Hřbitov

2 000

4 000

-

-

Veřejná zeleň

3 000

5 000

3 000

5 000

Čištění obce

47 000

35 000

221 000

47 000

Výstavba

-

-

17 000

5 325 000

Ostatní správní výdaje

-

-

1 000

-

Celkem

5 295 000

1 145 000

6 026 000

6 578 000

 


 

Státní zámek Milotice


Návštěvnost je 11.993 osob. Na zámku se nic neopravuje, nic nestaví, vlastně se jen filmuje.

30.4. Medailon (dokument film Praha)
4.6. Infantkine narodeniny (televize Bratislava)
27.10.-9.11. Senso – francouzský film
14.9.-15.9. Výstava domácího zvířectva ČSCH Milotice
Vánoce s Mistříňankou

 


Lidová strana


Lidová strana se řídí slovy “dobře dělaná politika je největší projev lásky k bližnímu”. Dobře víme jaký vliv na názory občanů měla tato dlouhá doba čtyř desetiletí. Na členské výroční schůzi lidové strany byly provedeny volby výboru členské základny. Do výboru se volilo 9 členů. Byli zvoleni: předseda Bábíček František, místopředseda PhDr. Krist Jan, jednatelka Dřevěná Helena, pokladní Neduchalová Ludmila, členové Lunga Ladislav ml., Grufík Jaroslav, Josef Krist č. 8, Křižková Anna, Šrahulek Petr. Dřevěná Helena později odstoupila ze zdravotních důvodů a byl místo ní zvolen Krist František č. 401. Pak odstoupila Anna Křižková a Petr Šrahulek. Bylo nutné tyto dva členy doplnit.

Výbor se scházel jednou za měsíc, kde projednával úkoly kladené z výroční schůze, sledoval činnost obce, zastupitelstva, úkoly kladené vyššími úředními orgány. Pro tíživou finanční situaci a mnohé těžkosti v Obecním úřadě a spletité problémy donutily k odstoupení starostu Petra Šrahulka. Na toto místo podle výsledků voleb postupoval Ladislav Lunga starší a starostou byl zvolen František Šťastný.

Byly pořádány různé přednášky a besedy týkající se lidové strany. 29.4. přijel bratr ing. Kasal. 30.5. byla beseda k zákonu o půdě, která byla v Hodoníně, kde přednášel a spoustu dotazů zodpověděl předseda Lidové strany bratr ing. Josef Lux.

Funkcionáři jako Dr. Kasal, místopředseda ČSL a poslanec ČNR, předseda československé vlády ing. Baudyš se pohybovali v našem okrese mezi členy lidové strany. Výsledkem tohoto setkání bylo, že přetvoření duchovní devastace za dva roky je málo, bude trvat celou generaci i více než se naše společnost změní.

Na členské schůzi 23.8. byl přítomen bratr ing. Pelikán, vedoucí Pozemkového úřadu v Kyjově, který vysvětlil zákon o půdě a zodpověděl četné dotazy. Byla prověřena podpisová akce na odstoupení starých kádrů KSČ – 87 podpisů.

Tíživou finanční situaci v ÚV podpořila lidová strana částkou 2.000 Kčs, na zemský sjezd ČSL odesláno 500 Kčs, na seminář do Olomouce 380 Kčs. Na postavení sousoší sv. Cyrila a Metoděje do Olomouce 600 Kčs, na konto Patrik 200 Kčs, pro Jednotu Orla na zahájení činnosti 300 Kčs.

ČSL podporuje činnost spolku Orla a spolku klubu katolických žen. Klub katolických žen prováděl sběr obnošeného šatstva pro postižené děti a ještě sbírku pro potřeby začínajících úprav poutního místa na svatém Hostýně.

Organizace ČSL se starala o provoz vodovodu na hřbitově, sečení trávy a celkový vzhled hřbitova, tak i úpravu před hřbitovem, včetně odstranění starých a pobořených pomníků. Jeden člen naší organizace se stará o čistotu a hygienu autobusové zastávky. Je vidět, že po dlouholetém útlaku je nadšení a chuť do práce velká a chce to jen vydržet, aby naše republika žila i nadále v klidu, míru a svobodě.

28.7. bylo setkání přátel ČSL u Šidlen pořádané spolu s OV ČSL. Byl zde přítomen bratr ing. Stanislav Bělehrádek, poslanec ČNR a předseda Českého úřadu pro hospodářskou soutěž. Dobrou zábavu obohatila dechová hudba Miločanka, která oslavila 10 let své činnosti a pak pokračovala cimbálová muzika Jožky Varmuže. 25.8. byla účast na Orelské pouti na svatém Hostýně. Pouti se zúčastnilo 50 členů ČSL.

V Polsku na poutním místě Čenstochová se konala národní pouť za přítomnosti pana prezidenta Walesy a celé polské vlády. Naši členové měli možnost vidět to množství, asi půl milionu lidí nadšených pro novou svobodu. Byly to krásné a nezapomenutelné zážitky, které naši členové ČSL zažily o které se dělili s ostatními účastníky.

 


Křesťanská organizace Orla


Dne 18. ledna se v místnosti požární zbrojnice sešlo 13 starých členů Orla, aby znovu po předlouhých 40ti letech obnovili její činnost a tam také ustavili výbor, který se měl starat o znovuoživení orelské činnosti v Miloticích.

František Střítecký, č. 18, starosta
František Grufík, č. 378, místostarosta
Anna Křižková, č. 201, jednatelka
Stanislav Grufík, č. 292, hospodář
Jan Grufík, č. 42, náčelník
Jan Šťastný, č. 194, člen župní rady
Josefa Lévková, č. 102, člen výboru
František Bábíček, č. 30, člen výboru
Marie Grufíková, č. 22, člen výboru
Ludmila Grufíková, č. 195, člen výboru
Anežka Procházková, č 187, člen výboru
Amálie Kristová, č. 24, člen výboru
Jan Nedůchal, č. 101, člen výboru

První orelskou akcí byla oslava narozenin prvního prezidenta T.G. Masaryka, rodáka z našeho kraje a to dne 10.3. Po této akci se počet členů začal rychle zvyšovat. Největším nedostatkem orelské organizace je skutečnost, že nemá vlastní budovu, kde by se mohli libovolně scházet a rozvíjet všestranně svou činnost. Starosta obce pan Petr Šrahulek nabídl prázdnou budovu staré školy pro práci Orla. Nabídka byla s povděkem přijata a v jedné dolní místnosti této školy za obětavé výpomoci členů a za nezměrného úsilí a obětavosti člena akademického sochaře bratra Jaroslava Neduchala vytvořena loutková scéna se vším příslušenstvím, to je jeviště, 50 cm loutky – marionety, kulisy a drobné rekvizity. Soubor orelského loutkového divadélka, které je v širokodalekém okolí jediným svého druhu, nacvičil a pro děti z Milotic i okolí předvedl několik her k naprosté spokojenosti všech malých i velkých diváků.

Orelská jednota se zabývala ale i jinou činností a to pořádáním kulturních programů k různým příležitostem. Ředitelství ZŠ bezplatně propůjčilo tělocvičnu, kde se mohou mladí členové Orla sportovně vyřádit. Také spolupráce s Obecním úřadem je velmi dobrá. Organizace Orla také úzce spolupracuje s ČSL a Klubem křesťanských žen. Orelská jednota je v úzkém kontaktu s radou Orelské župy Dr. Tomášem Šilingrem v Hodoníně.

5.5. pořádala Jednota Orla pořad ke Svátku matek na sportovním hřišti, který byl věnován matkám, ale děti se mohly vyžít a vyřádit na bohatosti programu. Byla vidět radost a síla z nabité svobody.

14.7. bylo organizováno dětské odpoledne zase na sportovním hřišti, i když počasí moc nepřálo, dobře všechno dopadlo a skončilo dobrými zážitky pro všechny.

 


Školství


Základní škola

Školní rok 1990-1991. Školní rok byl zahájen 3.9.1990. Slavnostního zahájení se zúčastnili pracovníci školy, rodiče žáků 1. tříd a ostatní žáci. Hostem byla paní Jana Prágrová za MNV a výbor SRPŠ. Ve škole byli tito učitelé: Novotná, Fiala, Doubravová, Šafránková, Fridrichová, Březinová, Křižková, Hladilová, Holubová, Sojková, Profotová, Miščík, Zachrla, Gajdíková, Pavloušková, Něničková.

Ve školním roce 1990/91 navštěvovalo školu celkem 410 žáků. Z toho 243 z Milotic (I. stupeň 127 a II. stupeň 116 žáků), 137 žáků z Vacenovic, 25 žáků ze Skoronic a 5 žáků z Vlkoše. Ředitelkou školy je paní Drahomíra Brázdová, zástupkyně ředitele paní Jiřina Prágrová. Kádr správních zaměstnanců se stabilizoval a v souvislosti se zavedením minimální mzdy je stanovena pracovní doba na šest a půl hodiny. Po velkém snížení strávníků byl rozvázán pracovní poměr se dvěma pracovnicemi. Přihlášených strávníků bylo 224.

Výbor SRPŠ se scházel nepravidelně a s malou účastí, ale s dobrou spoluprácí. Na schůzích byly předkládány zprávy o činnosti školy a připravovány akce pro školu. SRPŠ finančně podporovalo kulturní akce, financovalo dětská představení, dopravu, zakoupilo knihy pro nejlepší žáky, přispělo finančně na Dětský den v Horkách. Na škole pracovalo pět zájmových kroužků.

Žákovská knihovna má 3.118 knih, přibylo 44 nových knih a během roku bylo vypůjčeno 1.550 knih. Učitelská knihovna má celkem 1.135 knih, nových knih bylo 17, vypůjčeno během školního roku bylo 20 knih.

Družba Čáry

Družební setkání žáků se neuskutečnilo z finančních důvodů, 26.6. jsme mezi námi přivítali pouze zástupce učitelů ze základní školy Čáry. Beseda byla velmi srdečná a přátelská.

Pionýrská organizace

Dne 11.2. byla provedena celková likvidace pionýrské skupiny. Zůstatek finančních prostředků v pokladně i na účtě byl převeden na účet SRPŠ při ZŠ. Inventář byl převeden Obecnímu úřadu v Miloticích, celková hodnota inventáře činila 37.434 Kčs.

Výuka náboženství se vyučovala v první až osmé třídě. V každém ročníku byla z žáků utvořena jedna třída. Náboženství vyučoval pan farář Jaroslav Seidler z Milotic a pan farář Adamec z Vacenovic.

Úroveň vědomostí vykazuje zhoršení co do počtu neprospívajících žáků. Z celkového počtu 411 žáků neprospěli na I. stupni dva žáci, na II. stupni 14 žáků, což je 3,89%. Na jaře byla provedena elektroinstalace v kotelně a byla dokončena vzduchotechnika v kuchyni. Na konci května proběhla výstava prací žáků a veřejností byla velmi kladně hodnocena.

Mateřská školka

Školní rok 1990-1991. Na tento školní rok bylo zapsáno 65 dětí, 35 dětí ve větší třídě pro starší, 30 dětí mladších. Je velmi silný předškolní ročník, ještě osm dětí ve třídě mladších dětí. Je také velký počet dětí s odloženou školní docházkou.

Od září 1990 odchází paní učitelka Jurkovičová, místo ní nastoupí paní Marica Kotásková. Dále na Mateřské škole pracuje Jestřábová, ředitelka, Bábíková Jana, Balusová Miluše. Z provozních zaměstnanců je to Korábková Bronislava, Havelková Lenka, Rybová Růžena – kuchařka, Marie Lungová – pomocná kuchařka, vedoucí školní jídelny je Sovová Iva.

V tomto roce došlo k výraznému zvýšení poplatků za stravování. Proto se dává rodičům možnost odebírat ve školce buď jen svačiny nebo oběd, ale také celodenní strava. V roce 1990 se výchovná práce řídila ročním plánem práce, kde mimo jiné je věnována velká pozornost jazykové výchově, tělesné zdatnosti, dovednosti dětí a přípravě dětí na školu.

Ve spolupráci s Obecním úřadem a za vydatné pomoci rodičů se započalo s oplocováním areálu mateřské školky. Plot ale dlouho nevydržel a byl nakonec rozebrán, opravila se střecha. Do školky byly dodány dvě nové automatické pračky.

 


Živnosti


Prodejna textilu

Od 1.7. přešel do soukromého vlastnictví obchod s textilem p. Benešové Vladimíry, která má živnostenský list pro svoji provozovnu. V obchodě je široký sortiment zboží, který slouží našim občanům, jako galanterní zboží, metrové a kusové zboží všeho druhu, prádlo, vlnu a příze, bytový textil, ložní prádlo, punčochové zboží a podobně. Nezaměstnává žádné zaměstnance, pracuje jen sama jako vedoucí prodejny i jako zaměstnanec.

Opravna obuvi

I přes svůj vysoký věk pracuje jako soukromý obuvník pan Jan Imrich a to v budově Obecního úřadu na Zafáří. Provádí veškeré opravy obuvi, koženého i koženkového zboží. Opravář obuvi a obuvník je řemeslo již téměř vymizelé. Ostatní živnosti a obchodní síť zůstávají beze změny jako v předešlém roce 1990.

 


Zemědělství


Zemědělské družstvo Rozvoj

V roce 1991 procházela československá ekonomika druhým rokem přestavby na tržní hospodářství. Cenová liberalizace přinesla družstvu okamžitě mnoho problémů, které dříve nebyly známy. Najednou bylo všeho přebytek, hlavně na úseku živočišné výroby, vázl nákup zvířat, byl nezájem ve výkupu mléka na množství sjednané smlouvami. Výrazně se snížila tržnost v té době jediných výrobků zemědělské výroby, což se projevilo zvyšováním úvěrů za neuvěřitelně vysoké úrokové sazby (až 24%). To všechno včetně snížení dotací, odbourání příplatků k nákupním cenám, umrtvilo téměř veškerou investiční výstavbu a vedlo k úsporným opatřením v oblasti hnojení, nákupu zemědělské techniky, náhradních dílů a podobně.

Zemědělská prvovýroba od počátku letošního roku požadovala na MzČR i na ministerstvu hospodaření dodržování vyhlášených cen z listopadu 1990, ale tyto žádosti zůstaly neřešeny i přes setkání ve Sportovní hale a v pražské Lucerně, kde se zemědělci sešli se zástupci zmíněných ministerstev.

Přes veškeré problémy a nesnáze byl vytvořen zisk ve výši 3.267.000 Kčs. Někteří členové družstva museli pro špatnou pracovní kázeň z družstva odejít, celkem 8 pracovníků.

Rostlinná výroba

Úsek rostlinné výroby je ten, který se výraznou měrou podílel na dosaženém zisku v ZD, dodržování technologických zásad úspornosti, využívání stálých zásob a pružná reakce na tržní systém, přinesli ZD zisk ve výši 6.857.000 Kčs.

Družstvo (rostlinná výroba) hospodařilo na necelých 3.000 ha orné půdy. Obilniny včetně kukuřice byly pěstovány na 1.516 ha. Pšenice na ploše 881 ha byl výnos 5,39 t/ha, ozimý ječmen na 51 ha 7,17 t/ha a jarní ječmen na 184 ha 4,67 t/ha. Zpeněžení díky fondu tržní regulace a dohodnuté ceny u pšenice 2.568 Kčs/t, u ječmenů 2.351 Kčs/t. Přitom tato cena je výrazně snížena prodejem naturálního obilí ve výši 1.750 Kčs/t. Průběh sklizňových prací i posklizňové úpravy byl plynulý.

Osivo kukuřice, které se pěstovalo na ploše 237 ha, bylo dosaženo výroby 250 t osiva. Osivo kukuřice však zůstalo na zásobě, nebylo zpeněženo, což je důvodem pěstování kukuřice na zrno. Pro vlastní krmný fond byla pěstována krmná kukuřice na ploše 113 ha s výnosem 5,16 t/ha.

Další plodinou je cukrovka, na 110 ha byl dosažen výnos 35,8 t/ha. Tento slušný výnos vysoký obsah cukru přes 16% do značné míry možno přičíst vlivu zahraničních osiv. Přesto nebylo dosaženo plusové rentability.

Již několik let je v našich podmínkách dobře pěstována slunečnice. Letošní plocha 201 ha dala dosud nejvyšší výnos 3,13 t/ha a ziskovost 5.020 Kčs/ha. Z výměry orné půdy 36% byly zasety krmovinou. Silážní kukuřice pěstována na 383 ha s výnosem 31 t/ha. Sklizeň proběhla plynule v odpovídající kvalitě, kterou zvládla vlastní sklízecí technika.

Založené plochy vojtěšek odpovídají stávající potřebě zemědělského družstva při celkové výrobě přes 10.000 t. Speciální plodiny jsou samostatnou pro zemědělské družstvo výrazně ekonomickou skupinou. Tradiční ředkvička na ploše necelých 20 ha díky příznivému klimatu v době sklizně, pečlivé práci žen rostlinné výroby, přinesla 2.912.000 Kčs tržeb. Mrkev přes všechny problémy časovosti sklizně, klimatickým podmínkám, odběratelským vztahům, změněné struktuře odběratelů dosáhla z plochy 52 ha tržby 3.653.000 Kčs, což představuje zisk z 1 ha ve výši 13.192 Kčs.

Sady: Jak broskve tak i jabloně prokázaly opět svoji opodstatněnost. U broskví při výrobě 433 t a realizační ceně přes 13 Kčs/kg byl dosažen zisk z 1 ha přes 53.000 Kčs. Obdobně tomu bylo u jablek, kde při výrobě 1.257 t a realizační ceně 4,15 Kčs/kg je zisk 30.382 Kčs/ha.

Vinice: Podstatně jiná je situace ve vinicích. Přes dobrou úroveň obdělávání, zvládnutí všech ochranářských opatření a poměrně slušný výnos představuje finanční efekt nadále ztrátu. Z plochy 147 ha bylo sklizeno 770 t hroznů s výnosem 5,83 t/ha.

Živočišná výroba

Úsek, na který nejnepříznivěji dopadla celá tíha transformace ekonomiky v loňském roce, je živočišná výroba. Liberalizace cen potravin se zde projevila v největším rozsahu a proto při nárůstu maloobchodních cen došlo při vysoké nabídce masa všeho druhu, mléka a drůbeže k výraznému poklesu poptávky ve spotřebitelské síti a tím i k výraznému snížení odběru ze strany zpracovatelského potravinářského průmyslu za ceny nižší než v roce 1989.

Bylo rozhodnuto regulovat – snížit základní stádo dojnic na cílový stav 700-750 kusů, což představovalo brakovat 504 kusů krav, s celkovým dopadem v oblasti finanční téměř 7.000.000 Kčs. Nezájem odběratelů o mléčnou produkci vedl k násilnému snížení produkce, což se projevilo celkovou ztrátou 1.257.000 Kčs při průměrném stavu 900 kusů. Ve výkrmu skotu vlivem poklesu tržních cen vznikla ztráta ve výši 4.923.000 Kčs. Chov skotu byl skutečně tím hrobníkem celého úseku živočišné výroby, neboť ztráta představuje 12.720.000 Kčs.

Chov prasat: V tomto roce se narodilo 4.052 kusů selat, odstaveno 3.226 kusů a do výkrmu zařazeno 2.247 kusů. Chov drůbeže: Vlivem poklesu zájmu trhu zaznamenal ztrátu 374.000 Kčs.

Na úseku opravárenství vznikly čtyři samostatné opravárenské celky, dvě na středisku v Ratíškovicích, dále v Miloticích a v Rohatci. Na těchto střediscích pracovalo 55 pracovníků, což je o 9 méně než v roce předcházejícím.

Přidružená výroba: výroba pasterů pro pivovary, výroba zavíraček PANO-OMNIA, kostkovačky ovoce a zeleniny. Tržby z přidružené výroby činily 2.725.000 Kčs.

Středisko výroby vína je tím střediskem, které by mělo ovlivnit pozitivním směrem nedobrou situaci na úseku vinic. Daná situace by se dala řešit zvýšenou orientací na prodej vlastního vína a vybudováním odběratelské klientely.

 

další rok