Navigace

Obsah

1990

Kronikář


V měsíci prosinci 1991 jsem byl pověřen starostou Obecního úřadu pro vedení kroniky naší obce. Kroniku jsem převzal po jmenované Dobromile Lužové, která provedla zápisy za dva roky.

Jmenuji se Ladislav Lunga, narozen 22. března 1932 v Miloticích v zemědělské rodině. V roce 1942 jsem začal navštěvovat čtyřletou chlapeckou měšťanskou školu v Kyjově, která byla rozšířena o pátý ročník. Po absolvování pěti tříd této školy jsem nastoupil do učebního poměru jako obchodní příručí. Získal jsem výuční list, obchody se začaly likvidovat a přecházely do družstevních neb státních podniků. V roce 1950 jsem musel přejít na zapracování do těžkého průmyslu a tam jsem setrval až do nástupu základní vojenské služby v roce 1953. Po 26 měsících PTP vojenské služby, jsem musel přejít do zemědělství.

Naše hospodářství bylo násilně likvidováno, veškerý majetek předán do Zemědělského družstva v Miloticích a k finančnímu vyrovnání nepřišlo dodnes a členové rodiny v místě bydliště nesměli pracovat.

V roce 1961 mně bylo umožněno navštěvovat Zemědělskou technickou školu v Kyjově. Po skončení školy jsem nastoupil u Státního statku v Hodoníně, tam jsem byl přemisťován jak bylo třeba, protože podnik měl 11 závodů. Po zde odpracovaných 35 letech jsem odešel v roce 1992 na zasloužený odpočinek.

 


První rok ve svobodném státě


Ohlížíme se najednou do minulosti, ale se nám doporučuje, abychom zbytečně nemarnili čas a raději hleděli k příštím dnům. Když byla Praha po válce osvobozena Rudou armádou, vkládala stále větší část obyvatelstva naděje v Sovětský svaz. Proto komunisté získali v roce 1946 ve svobodných volbách 38 procent hlasů a tím se stali nejsilnější stranou v československém parlamentu.

Po únorových událostech se začala naplňovat tragedie národa. Desetitisíce mužů a žen při troše štěstí i se svými dětmi opouští zeměpisný prostor – střední Evropu. Následkem komunistického puče odchází během jediného roku do exilu asi 60.000 osob. Ti bláhovější, ale mnohem odvážnější, začali bojovat proti rudému nebezpečí a organizovali politický zvrat.

Odpor proti rudé tyranii, ať byla v jakékoliv podobě se skrývala pod různými názvy “socialismus s lidskou tváří” a trval 42 let. Mocenské prostředky dokázaly udržet milionovou masu v područí komunismu, ale nedokázaly potlačit sílu myšlenek. Těžko zjistíme, kolik našich občanů zahynulo ve věznicích, v pracovních táborech, při přechodu hranic, popřípadě na následky krutého týrání při výsleších.

Nastalo šikanování a persekuce kněží a církevních institucí. Arcibiskup Beran řekl, že katolická církev bude nadstranická a nepolitická. Viděli v církvi nepřítele. Byly zakázány katolické spolky Orel, Svaz katolických žen, zastaveny křesťanské časopisy, začala čtrnáctiletá internace českého primase arcibiskupa Josefa Berana. Nejpronásledovanější stranou byla strana lidová. Spojení lidové strany s katolickou církví bylo předurčeno k úplné likvidaci.

Kolektivizace zemědělství přinesla nesmírné utrpení. Vyžádala si 35.000 odsouzených a intervenovaných rolníků. Kolik jejich dětem kádrováci znemožnili studovat, kolik manželství se rozpadlo, kolik ztrát gruntů, rodinní příslušníci vystěhováni do pohraničí. Kolik bylo i u nás v Miloticích rodin, co nechtěli jít dobrovolně do tvořících se družstev, jim byly celé majetky zlikvidovány, zůstávali bez zdrojů obživy, peněz a neměli ani práci.

Duchovní úpadek šel tak hluboko, že mladá generace má zkreslenou představu o světových dějinách. Železná opona měla zabránit občanům na vlastní oči se přesvědčit o skutečném životě ve svobodném světě. Evropa byla rozdělena na východ a západ.

Byly různé předpovědi, které se začaly vyplňovat dříve, než se očekávaly. Gorbačovovy reformy pootevřely dveře k demokratickým změnám v Sovětském svazu a na podzim 1989 se zhroutily komunistické režimy ve východním Německu, Rumunsku a Československu. Revoluční vlna, která následovala, smetla nejzkorumpovanější představitele starého režimu.

Vlna antikomunismu, která se zvedla, dá se přirovnat k povodňové vlně, spláchne různé svinstvo a zanechá po sobě spoustu bahna. Vedoucí úloha KSČ, zakotvená v ústavě padla, Lidové milice byly zrušeny, stranický aparát byl redukován na zlomek.

Z mravního hlediska se měli komunisté vzdát stranického majetku sami i když o jeho původu nebylo ani tušení. Zestátnění majetku KSČ mělo být její poslední ranou, která se zdánlivě rozpadala. Za komunisty šla v únoru 1948 většina národa a za Občanským fórem o necelých dvaačtyřicet let později také. Lidé rádi umírali za spravedlnost, demokracii a vlast.

Na cestě k demokracii, která bude dozajista velmi komplikovaná a hrbolatá, potřebuje Československo novou generaci vzdělaných lidí, neposkvrněných komunistickou minulostí. Dá nám někdo záruku, že nic podobného se už nikdy opakovat nebude? Myslím, že bychom ji potřebovali.

 


 

Obecní úřad

Předseda MNV Josef Lunga podal k 31.12.1989 demisi. Vytvořena komise pro rekonstrukci rady MNV. Změny rady MNV počnou plénem MNV 5. ledna 1990. Původní stav 2 bezpartijní a 7 členů KSČ byl upraven takto: 2 členové za ČSL, 3 za KSČ a 4 bez politické příslušnosti. Neuvolněným předsedou MNV byl zvolen p. Fr. Dobeš, dosavadní předseda komise výstavby. Do pléna MNV byli kooptováni p. Lunga L. ml., Krist Jan čp. 8, Grufík Jaroslav. Od počátku volebního období rezignovalo 7 poslanců. 1.3.1990 probíhá plenární zasedání a volí se 7 nových poslanců – 4 členové ČSL a 3 členové NF. V tomto složení pracovalo MNV až do voleb.

Důležitým úkolem byla příprava voleb. Byly určeny 2 volební místnosti a 2 komise. Proběhla veřejná schůze, kde byli představeni kandidáti, občané byli seznámeni s volebním zákonem, postupem při volbách a po diskusi schválen volební program.

 

Výsledky voleb

 

 

% hlasů

mandátů

ČSL

51

7

OF

23

4

KSČM

20

3

Nezávislí

5

1

Počet voličů

82

-

 

Na ustavující schůzi 30.11.1990 byl zvolen starostou p. Petr Šrahulek – ČSL, zástupce starosty p. Emil Pavloušek – OF a radní p. Lunga Lad. ml. – ČSL, Dr. Krist Jan – ČSL a ing. Bárta Jaroslav – nezávislý. Brzy se situace změnila. Dr. Jan Krist abdikoval a přešel do funkce zástupce přednosty Okresního úřadu a na jeho místo postoupil další kandidát ČSL p. Fr. Šťastný – bezpartijní.

Obecní zastupitelstvo

Ustanovení komisí 18.12.1990:

finanční – předseda ing. Krist Fr.
kontrolní – předseda ing. Mikulášek
stavební – předseda Blaha Antonín
sociální – předseda MUDr. Holešinská Dana
životní prostředí – předseda Šeďa Miloš
zemědělská a živnostenská – předseda Šťastný František

Není školní komise, ale možnost vzniku místní školní rady, která by byla zastoupena 3 členy obecního zastupitelstva, 3 členy učitelů a 3 členy občanů. Finance – není dořešeno, obec bude získávat peníze z daní, poplatků, pokut, jinak bude berní úřad, ovšem větší část peněz se má vracet pro obec.

Činnost Obecního úřadu

 

Úsek výstavby

Pokračovalo se s uložením rozvodů vodovodu po obci a v ulicích Zafáří, Záluží a ke Školnímu statku. Prováděly se přípojky vodovodu do jednotlivých domů. Vybudovány kanalizační řády v ulicích Vývoz, Havelka – Pres, u Křižkového. Zahájena výstavba čistírny odpadních vod 3 etapy kanalizace Záluží. Pravidelná úprava prostoru před budovou Obecního úřadu. Pokračovaly práce na dokončení obřadní síně na Obecním úřadě. Vybudován chodník na návsi a od textilu po Záhumní. SD pokračovala v pracích na nákupním středisku.

 

Ostatní úseky

- Areál u Šidlen předán do majetku ČZS
- Odprodány tři bytové jednotky u základní školy
- Proběhl úspěšně Národopisný festival Milotice 90
- Opravena socha naproti fary
- Založena cimbálová muzika mladých (p. Uřičář)
- Otevřen “DIDI” klub na hřišti
- Příprava voleb (komunálních – listopad) včetně jejich provedení – nové vedení obce

 

Obyvatelstvo

 

Ukazatel

Celkem

Z toho ženy

Počet narozených

28

12

Počet zemřelých

13

6

Počet přistěhovalých

53

28

Počet vystěhovalých

40

18

Počet obyvatel k 1.1.1990

1 863

944

Počet obyvatel k 31.12.1990

1 891

960

 

Finanční hospodaření v roce 1990

 

 

Rozpočet

Skutečnost

Školní jídelna MŠ

100 000

95 000

114 000

103 000

Školní jídelna ZŠ

300 000

305 000

337 000

309 000

Hlášení rozhlasem

-

-

5 000

-

Nájem

30 000

50 000

41 000

40 000

Ostatní služby

2 000

2 000

0

41 000

Daně a poplatky

       

- daň z příjmů

60 000

50 000

78 000

49 000

- daň z nemovitostí

59 000

59 000

60 000

58 000

- správní poplatky

5 000

3 000

91 000

1 000

- poplatek ze psů

8 000

7 000

7 000

8 000

- místní poplatky (z místa atd.)

17 000

6 000

570 000

18 000

- z prodeje majetku

-

-

-

-

Dotace

4 714

4 568

4 811

4 568

Rezervy

0

     

 

Kulturní činnost

Lidová strana organizovala 20.5.1990 zájezd (2 autobusy) do Mariazell. Další zastávkou byla návštěva kláštera v Melku, prohlídka nejvýznamnějších památek ve Vídni, hlavně chrámu sv. Štěpána. Při zpáteční cestě pro veliký zájem nám zahrála cimbálová muzika Jožky Varmuže z Mistřína. V měsíci červenci se tento zájezd opakoval.

KKŽ uspořádal dětský den na sportovním hřišti, kde toho odpoledne mimo soutěže a hry děti spatřily divadelní vystoupení. Vystoupení měli i mladí požárníci. Děti měly možnost se povozit na poníku p. Lad. Valáška, nebo v kočáře, ve kterých jezdily 3 páry koní. Je nutno ocenit tuto práci s dětmi a vést je ke společenskému životu. Dále KKŽ nasbíral a odeslal 8 pytlů různých oděvů, 28 kg hraček, 1.100 Kč na Svatou Horu u Příbrami na opravu církevních památek, 1.000 Kč na bohoslovecký seminář v Olomouci. Byla provedena podpisová akce proti nevhodným pořadům v televizi. Ve třech termínech byly vypraveny tři autobusy na opravu zničených budov Teologické fakulty v Olomouci.

29.7.1990 bylo uspořádáno pásmo Moravo, Moravo v areálu u Šidlen, kde vystoupil mužský sbor z Milotic, z Vracova a Slovácký krúžek. Také zde promluvil br. Frant. Střich ze Svatobořic k 120. výročí narození Mons. dr. Jana Šrámka, který se narodil 11. srpna 1870. Pásmo shlédlo asi 300 účastníků.

Po čtyřicetiletém útlaku náboženství a církevních akcí, byla velká účast krojovaných v kostele, kde hrála při mši sv. dechová hudba, při které i slzička věřících ukápla. Byla velká účast na hodovém průvodu přes vesnici pro stárky a hospodáře. Čím více se utlačovalo, tím více a radostněji se projevovala účast na všech akcích.

V prosinci proběhla výstava betlémů, pečiva a jiných vánočních výrobků, která byla na kulturním domě. O tuto akci se zasloužily ženy, tvůrci betlémů a všichni, kteří mají zájem o lidové umění. Krásná vernisáž, kde děti ze Skoronic obětavě předvedly vánoční pásmo, které mnohému dlouho zůstane v srdci.

Mikulášská besídka s nadílkou přilákala více dětí a také vystoupení mladé cimbálové muziky zpestřilo toto odpoledne, takže sv. Mikuláš i s anděly měl co dělat, aby všechny podělil. Zde také zazpíval mužský sbor “Došli jsme k vám na koledu milí přátelé”.

Zámek

Návštěvnost byla 19.709 osob. Události:
- většinou filmování “Žábí král” – film Euromedia Praha (7.-8. září)
- módní přehlídka + Rallye Moravia 19.6. především automobilů veteránů
- “Štúrovci” – slovenský film Blava 22.-23.11.
- Pedál šou KAPPA – klub přátel památek 31.8.-1.9.
- výstava hospodářských zvířat 15.-16.9. (Svaz chovatelů Milotice)

 


Školství


Základní škola

Vyučování ve školním roce1989-90 začalo v pondělí 4. září. Žáci, učitelé a hosté se shromáždili v tělocvičně školy, kde všechny přivítala Jiřina Prágrová, zástupkyně ředitelky. V projevu hodnotila uplynulý školní rok a seznámila přítomné s hlavními úkoly nového školního roku. Učitelé a žáci se dále věnovali organizačním záležitostem. Pravidelné vyučování podle rozvrhu bylo zahájeno 5. září.

Ve škole pracovali tito učitelé: Eimutová, Sieklíková, Fridrichová, Březinová, Novotná, Fiala, Sojková, Kuča, Šupálková, Boltnarová, Gajdíková, Pavloušková, Neničková, Hladilová, Miščík.

V tomto školním roce navštěvovalo zdejší školu 421 žák. Z toho 248 z Milotic (I. stupeň 132 žáků, II. stupeň 116 žáků), 137 z Vacenovic, 31 ze Skoronic a 5 žáků z Vlkoše. Na I. stupni ZŠ působilo 6 učitelů, na II. stupni 14 učitelů. Ředitelkou byla paní Drahomíra Brázdová, zástupkyní Jiřina Prágrová. Oběma byla 19. a 20.4.1990 pedagogickými školy pracovníky vyslovena důvěra.

22.5.1990 proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele Základní školy v Miloticích. Do konkurzu byli přihlášeni paní Drahomíra Brázdová (dosavadní ředitelka), p. Jiří Růžička (učitel z Hodonína) a paní Marie Kulhajnová (učitelka ze Svatobořic). V konkurzu zvítězila paní Drahomíra Brázdová a na základě konkurzního řízení byla opět jmenována ředitelkou ZŠ v Miloticích. Do funkce zástupce ředitele byla opět navržena dosavadní zástupkyně paní Jiřina Prágrová.

V důsledku změn ve společnosti a ukončení nácviku na spartakiádu byly ve 2. pololetí dodatečně povoleny kroužky ZRTV dívek a kroužky volejbalový, fotbalový, kulturně společenský, ekologický a zdravotnický. V kroužku mladých knihovníků pracovala paní učitelka Hladilová. Navštěvovalo jej 15 žáků.

Do pěveckého kroužku bylo zapsáno 30 žáků. Zde si děti rozvíjely své pěvecké schopnosti. Vystupovaly při oslavách MDŽ a na školní akademii. Kroužků bylo založeno více, ale v II. pololetí zájem upadl. Práce s knihou byla zařazena do osnov školy. Knihovna byla rozšířena o 176 knih. Zapůjčeno bylo asi 500 knih.

Školní kuchyně. Provoz zajišťovalo 6 pracovnic, z toho dvě na poloviční úvazek. Vedoucí stravování byla paní Jarmila Lysoňková. Nejvíce napsaných strávníků bylo 390.

Dřívější družba s vesnicí Čáry, okres Senica, se omezuje jen na zdvořilostní korespondenci. Setkání se uskutečnilo jen při příležitosti MDD, ale setkání bylo velmi upřímné a srdečné, bez předešlé formality.

Na počátku školního roku bylo na škole 367 pionýrů a jisker, ale po listopadových událostech počet klesl na 105 a tím se zredukovala i jejich činnost. K 30.6.1990 pionýrská skupina zanikla a její majetek přechází do těch skupin, kde jejich činnost pokračuje.

Odborové hnutí zaznamenalo rovněž velké změny. Proběhly volby do ZV. Ty se staly neplatné. Proběhlo druhé kolo tajných voleb a předsedkyní se stala PhDr. Jarmila Novotná.

Jak všude, tak i na škole vzniklo OF. Zapojilo se 15 pedagogických pracovníků. Základním požadavkem bylo zrušení LM, PS, odchod sovětských vojsk, potrestání viníků 17. listopadu, volba prezidenta republiky ve FS a také požadavky v oblasti školství. Řešení platové a pracovní řády, devítiletá školní docházka atd. Byly upraveny časové plány a obsah učiva. Největší změny byly v občanské nauce a dějepise. Z těchto předmětů byly staženy učebnice. Učitelé získali prostor pro vlastní tvořivost. Byla uvolněna i výuka náboženství.

S vyznamenáním ukončilo školní rok 83 žáků, což je 28,7%, velmi dobře 61 žáků, tj. 21,1%. Pro rok 1990-91 jsou zřizována osmiletá gymnázia. Z naší školy mělo o studium zájem 25 dětí a bylo přijato jen 7 žáků.

Byly vyměněny kotle ústředního topení, zhotoveny konstrukce skleníků a v srpnu byla škola připojena na vesnický vodovod.

 Zemědělství

 

Zemědělské družstvo Rozvoj Ratíškovice k 31.12.1990 hl. ukazatele hospodaření:

 

ukazatel

jednotka

plán 90

skutečnost 90

Náklady celkem

tis. Kčs

127 594

128 398

Mzdové náklady

tis. Kčs

24 845

23 741

mzdové prostředky celkem

tis. Kčs

27 945

27 001

Výkony celk. vč. mimoř.

tis. Kčs

137 244

139 597

Čistá produkce

tis. Kčs

67 953

67 666

Zisk

tis. Kčs

9 650

11 199

 

Rostlinná výroba

Úsek rostlinné výroby měl zajistit zisk ve výši 11.000.000 Kčs (skutečnost roku 1989 13.694.000 Kčs). Úroveň byla splněna na 17.166.000 Kčs. Kladně lze hodnotit tyto skutečnosti na úseku rostlinné výroby.

- prvotní náklady byly čerpány ve výši 34.041.000 Kčs, v porovnání s plánem 92,71%. Úspora oproti sk. 89 vznikla ve spotřebě nakoupených osiv (300.000 Kčs), hnojiv (884.000 Kčs), mzdových nákladů (181.000 Kčs). Protože dochází ke značnému nárůstu cen osiv, hnojiv, chemikálií, energie apod., podnik musí přijat minimalizační program v čerpání.

- v tržbách bylo dosaženo úrovně 56.106.000 Kčs, což je o 2.601.000 Kčs více, než v roce 1989. Úroveň tržeb rostlinné výroby se velkou mírou podílela na skutečnosti, že podnik snížil svoji zadluženost oproti roku 1989.

- průměrný výdělek vzrostl na 2.887 Kčs (na pracovníka a měsíc), což je o 18,90% více, než v roce 1989 a o 12% více než plán.

Vysoké ziskovosti bylo dosaženo u mrkve (+89.042 Kčs/ha), u ředkvičky (+79.223 Kčs/ha), u broskví (+73.094 Kčs/ha), u kukuřice na zrno (+15.619 Kčs/ha), u jahod (15.232 Kčs/ha), slunečnice (+9.520 Kčs/ha). Naopak zatížení znamenala opět cukrovka (-15.094 Kčs/ha), řepka (-4.571 Kčs/ha), rajčata (-33.625 Kčs/ha).

Živočišná výroba

Patřila v roce 1990 k nejproblematičtějším úsekům. Plán zisku byl postaven ve výši 1.200.000 Kčs. Úsek živočišné výroby byl provázen těmito problémy:

- vysoká nákladovost téměř všech výrobků byla doprovázena odbytovými potížemi a tedy ztrátovostí výrob. U hlavního výrobku živočišné výroby – mléka dosáhly VN/1 litr úrovně 5,88 Kčs, což znamenalo ztrátu –1,13 Kčs/1 litr. Vysoká nákladovost a nízká ziskovost je vykázána u telat do 6 měsíců na 1 kg přírůstku – ztráta 14,03 Kčs/kg. Zisk přinesly pouze tyto kategorie: skot ve výkrmu (+3,25 Kčs/kg), prasata výkrm (+3,80 Kčs/kg) a kuřata výkrm (+2,19 Kčs/kg).

- negativní úlohu sehrály náklady vnitropodnikové druhotné, které se zvýšily oproti sk. 89 o 3.565.000 Kčs. V této položce největší část padá na spotřebu vlastních krmiv, u kterých došlo k přecenění v neprospěch živočišné výroby a ve prospěch pomocného střediska. Vysokou částkou zatížila výsledek živočišné výroby brakace, která se zvýšila oproti pl. 90 o 686.000 Kčs.

- zhoršuje se absolutně odbyt mléka a hovězího masa. Podnik nemá tržby ze živočišné výroby, které byly jedinými tržbami v úvodu roku.

- pokud hodnotíme úroveň středisek, pak zisk pro podnik přineslo pouze středisko 205 – drůbež a 206 – výkrm skotu. Středisko 205 – drůbež na plán 500.000 Kčs naplnilo ve výši 930.000 Kčs. Středisko 201 – Ratíškovice (o 1.771 zhoršení ztráty na plán), středisko 202 Milotice (o 619.000 zhoršení ztráty na plán), středisko 204 Rohatec (o 950.000 zhoršení ztráty). Středisko 203 Vacenovice, kde výkrm prasat by neměl znamenat ztrátu za celé středisko -461.000 Kčs.

Středisko 490 – vinárna, obchodní činnost

Plán ve výši +1.970.000 Kčs byl postaven tak, jak jej potřeboval podnik. Navíc do plánu investic nebylo počítáno s vybudováním prodejních stánků Milotice. Nákladově byl úsek zatížen částkou 179.468,31 Kčs a stánky hrazeny ze základních prostředků. Oprava Sýpky Milotice si vyžádala částku cca 75.000 Kčs, 112.000 Hyal.

Mechanizace a opravárenství

Středisko 340 – mělo plánovanou ztrátu 2.310.000 Kčs. Byla překročena na úroveň – 3.258.000 Kčs/sk. 89 o 1.434.000 Kčs. Středisko mechanizace čerpalo plán prvotních nákladů ve výši 16.372.000 Kčs na úrovni 16.679.000 Kčs, plán celkových nákladů 24.350.000 Kčs ve výši 24.436.000 Kčs. Redukcí ostatních položek nákladů došlo k překročení nákladů o 86.000 Kčs.

Přidružená výroba

 

Úsek přidružené výroby splnil všechny rozhodující ukazatele:

 

ukazatel

plán 90

skutečnost 90

Výkony

40 323

40 941

Tržby

32 785

32 951

Náklady

33 189

33 098

Zisk

7 134

7 843

Rozpracovanost

-

1 653

Limit zásob

7 100

5 700

 

Hodnotím kladně úroveň zásob, jejich pokles. Problém na tomto úseku bude zajistit v roce 1991 prodej výrobků s vyšší cenou, protože dochází k přecenění nerez plechu 2,5krát. To vyžaduje jednak dostatek finančních zdrojů při nákupu, jednak zvyšuje značně cenu výrobku.

Celý rok 1990 byl provázen těžkou situací ze strany KB ve vztahu k poskytovaným úvěrům, jak na běžný účet, tak na TOZ.

 


Zdravotnictví


Zdravotnictví od doby “sametové revoluce” v roce 1989 prodělalo značných změn. Velká většina lékařů, hlavně na obvodech, přešla na soukromou praxi. Byl nastolen systém zdravotních pojišťoven. Zdravotní středisko v Miloticích bylo vybudováno v akci Z, následovně pak bylo předáno do vlastnictví státu a nyní spadá do správy nemocnice s poliklinikou v Kyjově.

Na středisku jsou tři oddělení: 1. Všeobecné oddělení pro dospělé – ošetřující lékařka Dr. Kebrlová Eva, 2. Zubní oddělení – ošetřující lékařka Dr. Holešínská Dana, 3. Dětské oddělení – ošetřující lékařka Dr. Salovová Hana. Všechny lékařky provozují soukromou praxi a zdravotní středisko mají pronajaté od NsP Kyjov. V Miloticích jsou ošetřováni pacienti z Milotic, Vacenovic a Skoronic.

Změny ve zdravotnictví sebou nesou negativní i pozitivní dopady na pacienta. Pacient si může vybrat svého ošetřujícího lékaře a také zdravotní pojišťovnu, kde bude pojištěn. Jsou dostupné různé kvalitní léky, materiály, pomůcky tuzemské i zahraniční. Mezi negativní patří finanční podíl pacienta na některé léky, protože zdravotní pojišťovny hradí plně pouze základní léky a materiály na ošetření.

Dle Dr. Kebrlové nemocnost na obvodě v Miloticích je kromě akutních injekcí převážně na pohybový aparát a nemoci oběhové. V posledních letech je častější výskyt astmatu a rakoviny plic oproti dřívějším letům. Snad dozvuky požáru v Boršově, snad Černobylu? Bude nutno podporovat ekologické snahy na očistu ovzduší a vody.

 


Lidová strana


Počet členů 35 se během 3 měsíců zvýšil na 129. Důležitými úkoly byla příprava na volby, informovanost členské základny. Za tímto účelem byla zřízena vývěsní skřínka. Dalším úkolem byla příprava na návštěvu sv. Otce Jana Pavla II. na Velehradě. Ženy vyrobily 2.500 ks růžiček, 2krát účast na Velehradě.

Účast na mimořádném sjezdu ve Žďáru nad Sázavou (dr. Jan Krist). Navrženi členové volební komise: ing. Gregorovič, Levek Josef, Konečná M., Střítecký L.

Další činností byla účast na orelské pouti na sv. Hostýně, kde byly pobídky k založení místních organizací a o nutnosti práce s mládeží v křesťanském duchu. Byla opravena zídka na hřbitově, udržovaly se zatravněné plochy, byly pořízeny nové reliéfy na Boží muce u Šidlen, které navrhl br. Jar. Neduchal, uhrazena byla částka 2.000 Kčs a její hodnota je daleko větší.

Opravena malá věž kostela, kde všechny pomocné práce byly odpracovány zdarma, dále byla zrestaurována socha Panny Marie před farou včetně znovu položené dlažby, vysázena lípa u dřevěného kříže ke Kyjovu. Strana, která zvítězila ve volbách, tak také přistupovala v činnosti své práce a to se promítne v kulturní činnosti naší obce.

 


Spolek požární ochrany 


Organizace pokračovala ve své činnosti i v roce 1990. Vyhodnotila svůj závazek za uplynulý rok, pořádala jako každým rokem svůj požární ples, který byl dobře zajištěn. Prodávaly se vstupenky a každá strana měla možnost podpořit organizaci, protože každý potřebuje tuto organizaci a tak je ples ziskový.

Byla provedena prověrka členů a ti, kteří nemají zájem o práci a členství byli uvolněni ze sboru. Byla prováděna preventivní protipožární kontrola obytných budov. Předseda ZO se účastnil porady předsedů v Kyjově a seznámil výbor se situací v SPO a byly navrženy úpravy zákona o požární ochraně.

 


Komunistická strana

Strana, která vládla více než 42 let, která se řídila rozpracovanými úkoly sjezdu KSČ na místní podmínky, které byly zaměřeny na ideově výchovnou a politickou práci v obci, řídila a kontrolovala veškerou činnost obce dnes odchází do ústraní. Někteří členové odchází z politické scény a ti starší vývojem politické situace jsou znechuceni, zklamáni a jejich aktivní činnost končí. 

 


Obchodní síť, živnosti


V tomto roce ještě setrvávají obchody potravin, jak samoobsluha na Sehnálkově hospodě, tak pultová prodejna Jednoty na návsi. Prodejny zásobují státní podniky velkoskladů, nebo jejich výrobci. Zásobování bylo plynulé, kvalitní, bezproblémové, obohacené o nedostatkové zboží, jako například veškeré jižní ovoce, dovážené konzervy, cigarety, lihoviny, prostě velký a dobrý výběr zboží.

Prodejna potravin Glöckl

Potraviny stále zůstávaly na Sehnálkově hospodě. Když zemřela majitelka této hospody, majetek přešel na Čížkovou Růženu a ta předala polovinu tohoto majetku dceři Růženě Glöckové a její manžel Gerhard Glökl zde otevřel samoobsluhu s potravinami. Začal dobře, ceny byly nižší jak u Jednoty, občané těchto služeb využívali, protože se tam dobře a rychle nakupovalo. Budova se od základů opravila a vylepšila pro spokojenost občanů a zákazníků.

Prodejna textilu

Prodejna textilu p. Benešová Laďka pokračuje s prodejem textilu různého sortimentu. Je tu zastoupeno zboží všeho druhu, koupíme zde galanterní zboží, metrové zboží, prádlo, vlnu, bytový textil, ložní prádlo, punčochové zboží, začíná se objevovat i nedostatkové zboží a zboží z dovozu.

Soukromé prodejny

Jako první vlaštovka, otvírá obchod a začíná podnikat paní Elvíra Rybová na Zafaří v budově pronajaté od Obecního úřadu, kde měl pronájem p. Imrich jako opravnu obuvi a druhá polovina sloužila pro obchod s prodejem pracích prostředků, drogerie, knihy, hračky, denní tisk, dárkové a upomínkové předměty, čaje, vitamíny, bižuterie a jiné. Paní Rybová je zde zaměstnána sama.

Prodejna Mrkývka

Pan Miroslav Mrkývka otevřel prodejnu s náhradními díly pro osobní automobily značky Škoda. Prodává zde součástky a náhradní díly, které nakupuje přímo u výrobce. Prodejnu si otevřel doma, kde si zrekonstruoval garáž, aby mu sloužila jako obchod. Prodej si zajišťuje sám s rodinnými příslušníky. Prodejna na Záluží se mu moc nelíbí, poněvadž rodinný dům je na odlehlé ulici. Lépe by se mu prodávalo na frekventovanější ulici, s čím výhledově počítá.

Sklenářství

Antonín Úradník získal živnostenský list a začal jako soukromý podnikatel provádět zasklívací služby a rámování obrazů. Vybudoval si dílnu ve dvoře svého rodinného domku. Služby provádí sám, ale zapracoval i svoji manželku Jindřišku, která ho dovede plně nahradit. Ještě si otevřel další provozovnu ve Bzenci.

Obuvnictví

Soukromý podnikatel p. Jan Imrich zajišťuje opravy obuvi v prostorách pronajatých od Obecního úřadu na Zafáří. Opravuje všechny druhy obuvi dámské, panské, dětské i krojové, kabelky a ostatní kožené výrobky. Pan Jan Imrich pracoval jako soukromník a živnostník již za bývalého režimu za totality.

Stolařství

Soukromý podnikatel pan ing. Jaroslav Pražák. Situace v našem státě se změnila a uvolnila. Pan ing. Pražák po léta usiloval o samostatnost, kterou mu naše socialistické zákony nedovolovaly, ale v září 1990 začínal ve starých budovách, které zdědil po svém otci, pracovat. Ve starých dílnách nebylo možné tvořit plánovou stolařskou výrobu. Vyráběla se okna, dveře, později se výroba zaměřila na výrobu hraček na vývoz do Německa, Rakouska a jiných zemí.

S tímto podnikatelským záměrem mu ovšem nevyhovují zastaralé provozní dílny a prostory, uvažuje se stavbou nové velké dílny v prostorách dvorku ve svém rodinném domě, poněvadž ve starých nevyhovujících prostorách nelze rozšiřovat novou rozrůstající se výrobu.

Cukrárna

Paní Jana Grufíková začala před čtyřmi léty jako vedoucí cukrárny na bývalém Šeďovém domku, který byl Místním národním výborem v roce 1986 zrekonstruován na výrobnu zákusků pro naši obec i pro široké okolí. Ona jako vedoucí spolu s osmi pracovnicemi začala vyrábět dobré cukrovinky a cukrářské výrobky, které jsou požadovány na různé slavnosti jako jsou svatby, hostiny, jubilea, různé výročí, pohřby, promoce, do tomboly na plesy a podobně. Na svátek sv. Mikuláše jsou vykrývány i požadavky na perníkářské výrobky i do sousedního Rakouska.

Můžeme zde vzpomenout i to, že při první návštěvě sv. Otce zhotovila paní Grufíková velkou knihu s papežským znakem. Paní Jana Grufíková je známá svou dovedností, schopností a ochotou všem vyhovět, třeba i netradičními výrobky.

 


 

Agropodnik


Výrobní středisko jatečné drůbeže působilo v rámci Agropodniku Hodonín od roku 1985. Po působení bývalého Školního statku Milotice byl postupně celý areál rekonstruován na výkrm brojlerů. V počátku výroby drůbežího masa byla celková kapacita střediska 35.000 kusů na jeden zástav při počtu osm pracovníků a tradičním odchovu.

V hospodářském roce se provádělo pět turnusů, při délce výkrmu 44 dní o průměrné váze 1,80 kg a spotřebě krmiva 2,43 na 1 kg masa. V průběhu devadesátých let středisko přešlo postupně rozsáhlou modernizací technologie a rozšířením kapacit výroby na současný stav 65.000 kusů brojlerů při počtu turnusů sedmkrát za hospodářský rok. Současné ukazatele výroby se řadí mezi nejlepší v rámci republiky. Současné průměrné ukazatele intenzity výroby jsou 1,85 průměrná váha porážková, průměrné stáří 37 dní, konverze 1,91 kg krmných směsí na 1 kg masa při celkovém počtu pěti pracovníků.

další rok